SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunfullmäktige ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare Utses att justera Joakim Graning (S) och Carina Byhlin (KD) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 21 juni 2012 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Rolf Hahre (S) Joakim Graning (S) Carina Byhlin (KD) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunfullmäktige Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunfullmäktige KF 110 Upprop, kungörande, protokollets justering, m m Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppropet, att utse Joakim Graning (S) och Carina Byhlin (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, att justeringen skall äga rum den 21 juni 2012 klockan

3 Kommunfullmäktige KF 111 Mål och budget med särskild inriktning på 2013 samt skattsats för 2013 Dnr 124/12 Målsättningen för Mål och Budgetplanen är att kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,5 procent av skatter och statsbidrag skall eftersträvas eller 1 procent för varje budgetår. Resultatmålen klaras inte i föreliggande förslag. Resultatnivån ligger i början av perioden kring 0,5 procent och i slutet 1,0 procent. Föreliggande förslag till budgetramar utgör den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag. Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning inom viss del av verksamheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsvarande neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar uppdraget med tilldelade resurser. Uppstår konflikt mellan mål och medel sätter budgetramen gräns för måluppfyllelsen. Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna åt rätt håll behövs bland annat verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner, upphandlings- och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningspolicy. De föreslagna målen kring god ekonomisk hushållning, skall ses som möjliggörare av förslag till KOMMUNFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL En särskild planeringsreserv tillskapas för hantering av vissa frågor. Soliditeten ska vara minst oförändrad över tiden. Målsättningen klaras inte på grund av hög investeringsnivå.

4 Kommunfullmäktige Forts KF 111 Kommunens skattefinansierade investeringsverksamhet bör egenfinansieras. I föreliggande förslag klaras detta inte fullt ut. 20 procent av de skattefinansierade investeringarna föreslås få lånefinansieras. Den taxe- och avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avloppsverksamheten samt utbyggnad av Hallstahammar stadsnät) får finansieras fullt ut med nyupplåning. Det s k balanskravet klaras för hela planperioden. Förslaget bygger på oförändrad kommunalskatt under hela planperioden, d v s 21:81 kr per skattekrona. Det är nämnders och förvaltningars uppgift att, inom ramen för de ekonomiska resurser som ställs till förfogande, nå sina verksamhetsmål. Mål och budgetplanen är en rullande treårsplan vilket innebär att en avvikelse för ett enskilt år förs över till kommande år med huvudprincipen att respektive styrelse och nämnd har huvudansvaret för sitt resultat. I planen tillförda medel för utökat antal platser måste medföra att antalet platser utökas utifrån nu inrättade/budgeterade och köpta platser med minst det antal som framgår av budgeten. MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 31 maj 2012 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. Alliansen (M, KD, FP och C) har den 4 juni 2012, komplettering den 18 juni 2012, inkommit med förslag till mål och budget för perioden Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Budgetdebatten inleds med att kommunstyrelsens ordförande Catarina Petterson (S) redogör för föreliggande budgetförslag. Avslutningsvis yrkar Pettersson bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Catarina Pettersson (S) som ett ändringsyrkande till kommunstyrelsens förslag att föreningsbidraget för 2013 till Folkets Hus och Park om kronor överförs till planeringsreserven. I var sitt anförande redogör Tony Frunk (S) för bygg- och miljönämndens budgetförslag, Annica Elofsson (V) för tekniska nämndens budgetförslag, Christina Aspenryd (S) för barn- och utbildningsnämndens budgetförslag, Joakim Graning (S) för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag och Mariette Sjölund (S) för socialnämndens budgetförlag. Avslutningsvis avslutas anförandena med att var och en yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 Kommunfullmäktige Forts KF 111 Jenny Olsson (M) och Anna Lundberg (FP) redogör för Alliansen budgetförslag. Avslutningsvis yrkar Olsson och Lundberg att Alliansens förslag till mål- och budgetplan för perioden fastställs. Anförande hålls av Lars Flodin (MP) i vilket han yrkar att föreliggande budgetförslag skall ändras enligt följande: 1 - att komplettera med ett miljö och klimatmål, att minska kommunens utsläpp av co2 med 5%, kostar ej utan minskar kostnaderna för kommunen, 2 - att inte kompensera verksamheterna för ökade energikostnader, vilket tvingar verksamheterna att effektivisera och hushålla med energi, 3 - att målen omformuleras enligt smart- modellen: specifika, mätbara, accepterats, realistiska, tidssatta, 4 - att upprepningen av målen behåller alla mål i samma ordning i dokumentet, 5 - att kommunens mål inte skall grundas på en lobbyorganisations kriterier för vad som är en bra företagsmiljö. På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 15 minuter. Sammanträdet återupptas. Anförande hålls av Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C) och Hans Strandlund (M) i vilka var och en yrkar bifall till Jenny Olssons (M) och Anna Lundbergs (FP) yrkanden. Anförande hålls av Richard Andersson (V) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) avslag på Alliansens budgetförslag och Lars Flodins (MP) yrkanden. Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han yrkar bifall till Lars Flodins (MP) yrkanden utom 5:e yrkandet vad avser att kommunens mål inte skall grundas på en lobbyorganisations kriterier för vad som är en bra företagsmiljö. Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden först kommunstyrelsens förslag, utom skattesatsen, mot Jenny Olsson (M) och Anna Lundberg (FP) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till Catarina Petterssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till vart och ett av Lars Flodins (MP) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandena.

6 Kommunfullmäktige Forts KF 111 Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGETPLAN för perioden jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, att föreningsbidraget för 2013 till Folkets Hus och Park om kronor överförs till planeringsreserven, att kommunfullmäktiges vision och kommunfullmäktiges gemensamma mål skall vara utgångspunkten för styrelsens och nämndernas planering för de kommande åren varvid dessa mål och nämndens egna mål skall följas upp årligen utifrån fastställd Mål och styrmodell inklusive beslutade indikatorer, att nyupplåning får ske för investeringar i nuvarande förslag till investeringsbudget med kronor 2013, kronor 2014 samt kronor 2015, samt att styrelsen, nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges mål och ramar återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten för åren 2013 till 2015 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 24 oktober Till förmån för Alliansens budgetförslag reserverar sig Jenny Olsson (M), Hans Strandlund (M), Göran Lindén (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Barbar Hallström (FP), Carina Byhlin (KD), Håkan Johansson (KD), och Marianne Avelin (C), mot beslutet, bilaga 1 111/2012. Till förmån för Lars Flodins 4 första yrkanden reserverar sig Lars Flodin (MP), Jenny Olsson (M), Hans Strandlund (M), Göran Lindén (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Barbar Hallström (FP), Carina Byhlin (KD), Håkan Johansson (KD), och Marianne Avelin (C) mot beslutet. Till förmån för Lars Flodins 5:e yrkande reserverar sig Lars Flodin (MP) mot beslutet. Vidare beslutar kommunfullmäktige att fastställa utdebiteringen till 21:81 kronor per skattekrona för år Exp till: Samtliga nämnder och styrelsen Ekonomienheten

7 Kommunfullmäktige KF 112 Delårsrapport 1 per april 2012 jämte årsprognos samt nämndernas redogörelse över verksamheten Dnr 144/12, 155/12 Av delårsrapporten framgår att årets första delårsrapport inklusive årsprognos indikerar avvikelser för våra verksamheter. Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott på nivåer i närheten av föregående års första delårsrapport. Utifrån nu gällande budgetram överskrider verksamheterna tillgängligt utrymme med drygt 8 miljoner kronor. Den s k planeringsreserven som finns i 2012 års budget lindrar överdraget. Detta tillsammans med ett bättre skatteutfall än vad som antogs i nu gällande mål och budget samt ett fortsatt gott finansnetto innebär att totalprognosen för år 2012 ändå hamnar ovanför nollsträcket. Ett resultat om cirka 4 miljoner kronor prognostiseras för närvarande. Så låg resultatnivå innebär att någon beredskap inte finns om verksamhetens ekonomi försämras ytterligare utan då blir det underskott. Skärpt budgetkontroll samt ett aktivt arbete för att korrigera ej önskvärd utveckling påkallas. Målsättningen för Mål och Budgetplanen är att kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,5 procent av skatter och statsbidrag skall uppnås (ca 10,5 Mkr). Föreliggande rapport indikerar ett resultat om 0,3 procent vid årets slut. Uppstår konflikt mellan mål och medel sätter budgetramen gräns för måluppfyllelsen. Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv

8 Kommunfullmäktige Forts KF 112 och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna åt rätt håll behövs bland annat verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner, upphandlings- och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningspolicy. I de antagna målen kring god ekonomisk hushållning samt indikatorer hur målen skall stämmas av ger goda betingelser för att följa upp och påvisa om rätt riktning gäller. Det s k balanskravet klaras enligt prognosen för år 2012 och det skulle i så fall medföra att kommunen för elfte året i rad kan redovisa överskott. Till prognosresultatet skall sedan påföras reavinsten för försålda tomträtter. Hittills i år har 9 tomter sålts och försäljningsintäkten uppgår till drygt 1 miljon kronor. Utöver detta tillkommer sedan på kostnadssidan vår årliga kostnadsföring av Citybaneprojektet samt på intäktssidan återbetalning från FORA för avtalsförsäkringar. Utöver dessa poster bör dessutom nämnas stora anspråk från försäkringsbolag för översvämningsskador sommaren 2009, samt ekonomiska bekymmer för vissa lokalägande föreningar som kommunen gått i borgen för. Det är nämnders och förvaltningars uppgift att, inom ramen för de ekonomiska resurser som ställs till förfogande, nå sina verksamhetsmål. Mål och budgetplanen är en rullande treårsplan vilket innebär att en avvikelse för ett enskilt år förs över till kommande år med huvudprincipen att respektive styrelse och nämnd har huvudansvaret för sitt resultat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsrapport ett för år 2012 jämte årsprognosen, att notera styrelsen, förbundet och nämndernas rapporter som en anmälan, samt att uttala, att mål och budgetplanen är en rullande treårsplan vilket innebär att en avvikelse för ett enskilt år förs över till kommande år med huvudprincipen att respektive styrelse och nämnd har huvudansvaret för sitt resultat. Exp: Samtliga nämnder Ekonomienheten

9 Kommunfullmäktige KF 113 Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2013, delegation härför Dnr 110/12 Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 om ramborgen för AB Hallstahem för år Beslut om ramborgen för år 2013 bör beslutas vid samma sammanträde som Mål och budget behandlas. Kommunens ramborgen för år 2012 för AB Hallstahem uppgår till knappt 536 miljoner kronor. Hallstahem arbetar aktivt med sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny borgensteckning från kommunen. Ekonomichefen anför i skrivelse den 24 maj 2012 att kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt, vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. Förslaget omfattar beslut om rambelopp för borgen avseende AB Hallstahem. Totalt uppgår ramborgen till 531 miljoner kronor. Av beloppet avser 20,4 Mkr nyteckning och 510,6 Mkr befintliga krediter. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 531 miljoner kronor varvid det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 531 miljoner kronor, samt att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 531 miljoner kronor. Exp till: AB Hallstahem, Box 64, Hallstahammar Ekonomichefen

10 Kommunfullmäktige KF 114 Ram för nyupplåning , ram för omsättning av kommunens befintliga lån 2013 Dnr 156/12 Ekonomichefen anför i skrivelse den 24 maj 2012 att det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis kommunens budget. Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplåningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens skuldbörda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna för såväl nyupplåning som omsättning av lån. Rambesluten kan lämpligen fattas i samband med beslut om kommunens budget. För att det tydligt skall framgå inom vilka ramar kommunstyrelsen fattar beslut om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja vad som är ny upplåning och omsättning av lån vid beslut om upplåning. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap. 33 kommunallagen. Enligt 6 kap. 34 kommunallagen får dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett sådant delegeringsförbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäktige angett ramar för nyupplåning och om sättning av lån. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Anförande hålls av Lars Flodin (MP) och Catarina Pettersson (S).

11 Kommunfullmäktige Forts KF 114 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med totalt kronor under år 2013 samt för år 2014 och 2015 med totalt kronor per år med utgångspunkt i föreslagen investeringsplan i Mål och budgetdokumentet, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett rambelopp om högst kronor per år. Exp till: Ekonomichefen

12 Kommunfullmäktige KF 115 Ändring av kommungräns mellan Hallstahammars och Västerås kommuner - fråga om underställande av länsstyrelsens prövning Dnr 148/12 Lantmäteriet anför i underrättelse den 16 maj 2012 att fastighetsreglering berörande jord- och skogsbruksfastigheterna Hallstahammars-Åby 3:1, Forkesta 1:9 och Väster-Skogsta 1:3 har sökts av ägaren till fastigheterna genom köp och av ytterligare en köpare som i sint tur har förvärvat Forkesta 1:9 och Väster-Skogsta 1:3 samt del av Hallstahammars-Åby 3:1. Fastighetsregleringen medför att kommungränsen mellan Hallstahammars och Västerås kommuner behöver ändras. Föranleder fastighetsbildning ändring av gräns för kommunen skall kommunen underrättas om fastighetsbildningen och dess inverkan på indelningen i förvaltningsområden. Lantmäteriet har bedömt att det inte finns behov att begära medgivande till detta om det inte begärs av berörd kommun eller församling. Hallstahammars kommun bereds tillfälle att senast den 22 juni 2012 inkomma med begäran om att den aktuella fastighetsbildningen, som medför kommungränsdragning, ska underställas länsstyrelsens prövning. Tekniska nämnden föreslår den 21 maj 57 att fullmäktige ska besluta att fastighetsregleringen ska underställas länsstyrelsens prövning. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsreglering berörande del av Hallstahammars Åby 3:1, Väster Skogsta 1:3 och Forkesta 1:9 ska underställas länsstyrelsens prövning. Exp till: Lantmäterimyndigheten, Box 894, Västerås Tekniska nämnden

13 Kommunfullmäktige KF 116 Ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m den 1 mars 2013 Dnr 157/12 Kommunfullmäktige fastställde den 30 maj ny avgiftstaxa inom badcamping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 mars Enhetschefen för bad och camping har upprättat förslag till ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden som skall gälla fr o m den 1 mars Enligt förslaget kommer bl a badentrén för vuxna att öka från 30 kronor till 35 kronor. Vidare har bl a kortet om tio besök samt säsongskorten för skolungdom höjts. Vidare har en avgift tillkommit avseende camping. Under lågsäsong införs att man kan bo 3 nätter och betala för 2. Det är oförändrade avgifter vid Vallmobadet. Kultur- och fritidsnämnden har den 24 maj beslutat förslås fullmäktige att fastställa ny avgiftstaxa inom bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 mars Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Anföranden hålls av Joakim Graning (S) och Sigge Synnergård (FP). Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m den 1 mars 2013 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av avgiften, samt att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse etc som ej är reglerad i taxan. Exp till: Reglementspärmen Kultur- och fritidsnämnden Ronny Ring

14 Kommunfullmäktige KF 117 Avgifter i hemsjukvården fr o m den 1 september 2012 Dnr 149/12 Ansvaret för hemsjukvården går den 1 september 2012 över från landstinget till kommunerna. Det innebär att personer som bor i eget boende men är inskrivna i hemsjukvården skrivs över till kommunal regi. Likaså de som inte med egen kraft eller med hjälp kan ta sig till sin vårdcentral (tröskelprincipen). Samtliga som fyllt 18 år och bor i eget boende omfattas av övergången. Socialförvaltningen anför i skrivelse 7 maj 2012 bl a att övergången lyfter upp frågan om avgifter gällande insatser. Dagsläget beskrivs med att Landstinget inte tagit ut någon avgift för besök av distriktssköterska hos en hemvårdspatient. När det gäller hembesök (tröskelprincipen) har en avgift om 50:-/besök tagits ut, dock har varje person endast betalat för en avgift per dag, även om det varit flera besök. På jourtid (kvällar, nätter och helger) har en avgift på 150:-/besök tagits ut. Vidare anförs att det finns också skillnader i hur avgifterna för hemsjukvården läggs, vissa kommuner har den som en del av hemtjänsttaxan och andra väljer att lägga den som en helt separat avgift. Om man väljer att lägga avgiften för hemsjukvård/hembesök som en del av hemtjänsttaxan så skyddar de till viss del de som redan idag har omfattande insatser från hemtjänsten och då också redan betalar det man förmår i hemtjänstavgift. Men det kan komma att bli en avgift för personer som idag inte har någon hemtjänst, men har hemsjukvårdsinsatser, och som tidigare inte har betalt någon avgift för dessa insatser. Att lägga avgiften för hemsjukvård helt utanför hemtjänsttaxan kan skapa stora problem hos dem som redan idag har svårigheter att rent ekonomiskt klara av att betala sina kostnader. En avgift kan också vara ett incitament till att stimulera personer som har förmågan att ta sig till vårdcentralen, att göra detta istället för att få insatserna i hemmet. Det finns också viss risk för att personer som har behov av insatser och får dessa i hemmet trots att de har förmågan att ta sig till sin vårdcentral, blir isolerade av denna anledning. Inställningen i kommunen är att aktivera alla och få dem att ta ett eget ansvar så långt det är möjligt. Socialnämnden har den 24 maj beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastsälla taxa för hemsjukvården. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni Kommunfullmäktige beslutar att fr o m den 1 september 2012 fastställa avgift för hemsjukvårdsinsatser till 300 kronor per månad, oavsett antal insatser,

15 Kommunfullmäktige Forts KF 117 att fr o m den 1 september 2012 fastställa avgift för hembesök enligt följande: vardagar 75 kronor per besök kvällar, nätter och helger 150 kronor per besök, samt att avgiften ska ses som en del av hemtjänsttaxan varför maxtaxan gäller. Exp till: Reglementspärmen Socialnämnden

16 Kommunfullmäktige KF 118 Nya sammanträdesarvoden till kommunalt förtroendevalda fr om 1 juli 2012 Dnr 158/12 Enligt 2 kap 8 i nu gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, som fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december , skall grundarvode, maximibelopp och särskilt dagarvode till kommunalt förtroendevalda fastställas av arbetsgivardelegationen. Arbetsgivardelegationen beslutade den 7 maj att höja ovan nämnda arvoden. Arbete med att se över regler och arvoden till förtroendevalda pågår. Ett första steg är att fatta beslut om sammanträdesarvodet. Förslaget bygg på att förrättningsarvodet separeras från förlorad arbetsinkomst. Arvodet förslås utgöra 0,00022 % av riksdagens helårsarvode (nu kr). Nya sammanträdesarvoden föreslås därför enligt följande fr o m den 1 juli 2012: 150 kronor per timme, samt ett inställningsarvode om 150 kronor för första timmen, därutöver 75 kronor/påbörjad halvtimme Maximalt 600 kronor per sammanträde om högst fyra timmar Maximibelopp om kronor/dag Därutöver utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Anföranden hålls av Jenny Olsson (M), Göran Lindén (M) och Anna Lundberg (FP). Kommunfullmäktige beslutar att med upphävande av sitt beslut den 15 december i i tillämpliga delar och med verkan fr o m den 1 juli 2012 fastställa nya sammanträdesarvoden enligt följande: 150 kronor per timme, samt ett inställningsarvode om 150 kronor för första timmen, därutöver 75 kronor/påbörjad halvtimme Maximalt 600 kronor per sammanträde om högst fyra timmar Maximibelopp om kronor/dag Därutöver utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst, samt

17 Kommunfullmäktige Forts KF 118 att sammanträdesarvodet fortsättningsvis skall utgöra 0,00022 % av riksdagens helårsarvode (f n kr). Exp till: Reglementspärmen Löneenheten Samtliga politiska partier

18 Kommunfullmäktige KF 119 Godkännande av köpekontrakt avseende fastigheterna Västtuna 1:319 och Folkets Park 2:1 (Kolbäck), finansiering samt överföring av föreningsbidrag till planeringsreserven Dnr 163/12 Agneta Ivemyr (S), Ann Andersson (S), Mariette Sjölund (S) och Roger Sjölund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Sirpa Korventie (S). Förslag till köpekontrakt avseende fastigheterna Västtuna 1:319 och Folkets Park 2:1 (Kolbäck) har upprättats av tekniska nämnden. Av kontraktet framgår att kommunen köper rubricerade fastigheter för 5,9 miljoner kronor. Tekniska nämnden föreslår den 11 juni att fullmäktige skall godkänna förslag till köpekontrakt och att köpeskillingen om 5,9 miljoner kronor skall finansieras genom upplåning. Vidare hemställer tekniska nämnden om kostnadstäckning för 2012 och framåt för driftkostnaderna av förvärvet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 juni Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ett anförande yrkar Hans Strandlund (M) att att-satsen vad avser föreningsbidraget för 2013 om 1,3 miljoner får följande nya lydelse; föreningsbidraget om 1,3 miljoner kronor minskas med 1 miljon kronor samt att kronor överförs till tekniska nämnden. Vidare yrkar Strandlund som ett tilläggsyrkande att målet skall vara att avyttra fastigheten Västtuna 1:319 senast sommaren Anföranden hålls av Birgit Henriksson (M) och Sigge Synnergård (FP). På ordförandes förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. Sammanträdet återupptas. I ett anförande yrkar Anna Lundberg (FP) bifall till Hans Strandlunds (M) yrkanden. Vidare yrkar Lundberg som ett tilläggsyrkande att en plan tas fram för driften innan en försäljning. Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar avslag på Hans Strandlunds (M) och Anna Lundbergs (FP) yrkanden.

19 Kommunfullmäktige Forts KF 119 Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden först kommunstyrelsens förslag avseende föreningsbidraget för 2013 till folkets Hus och Park mot Hans Strandlunds (M) yrkande om ny lydelse avseende föreningsbidraget för 2013 mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Härefter ställer ordföranden Strandlunds tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. Därefter ställer ordföranden Anna Lundbergs (FP) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar således att i huvudsak godkänna förslag till köpekontrakt avseende fastigheterna Västtuna 1:319 och Folkets Park 2:1 (Kolbäck), att köpeskillingen om 5,9 miljoner kronor finansieras genom upplåning, att delegera till kommunstyrelsen att genomföra upplåningen, att kvarstående föreningsbidrag 2012 till Folkets Hus och Park om kronor överförs till planeringsreserven för senare fördelning mellan kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, samt att föreningsbidraget för 2013 till Folkets Hus och Park om kronor överförs till planeringsreserven. Till förmån för Hans Strandlunds (M) och Anna Lundbergs (FP) yrkanden reserverar sig Jenny Olsson (M), Hans Strandlund (M), Göran Lindén (M), Birgit Henriksson (M), Rolf Norrman (M), Stieg Andersson (M), Torbjörn Estelli (M), Sigge Synnergård (FP), Anna Lundberg (FP), Barbar Hallström (FP), Carina Byhlin (KD), Håkan Johansson (KD), och Marianne Avelin (C), mot beslutet, Härefter återinträder Ann Andersson (S), Mariette Sjölund (S) och Roger Sjölund (S). Exp till: Tekniska nämnden Ekonomichefen Kultur- och fritidsnämnden

20 Kommunfullmäktige KF 120 Svar på interpellation av Hans Strandlund (M) angående rapporter om ekonomiska problem hos föreningar som kommunen gått i borgen för Dnr 145/12 Hans Strandlund (M) anför i interpellation den 24 maj Hallstahammars kommun har gått i borgen för ett antal föreningar genom åren. Det är Folkets Hus Sporthallen Ridklubben, Golfklubben, Tennisklubben och det finns kanske flera åtaganden. Nu kommer rapporter om att flera har stora ekonomiska problem. När det gäller sporthallen har vi fått igenom att kommunstyrelsen ska få rapport om åtgärder för att komma i balans. Det stora orosmolnet just nu är Folkets Hus som har skatteskulder, jagas av Kronofogden för obetalda räkningar m.m. Det signalerar också att finns det mera problem som inte ännu kommit i ljuset. Hur tänker kommunledningen ta tag i detta?. Eftersom det är kommunfullmäktige som beslutar om borgen är det nödvändigt att vi får fullständig redovisning och vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med problemen och det skyndsamt. Kommer kommunfullmäktige att få information i tid? Kommunfullmäktige har vid sitt majsammanträde beslutat att interpellationen tas upp för besvarande vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) anför i sitt svar den 14 juni 2012: Kommunen är borgenärer för flera föreningar som själva driver sina anläggningar. Strandlund påpekar mycket riktigt att flera av dessa föreningar med åren fått problem med att få ekonomin i balans. Dels har aktiviteten i föreningarna förändrats över tid men kommunen har också genom åren gjort hårda prioriteringar gällande verksamhetsstöd och prioriterat barn och ungdomsverksamhet i första hand, vilket medfört att flera av dessa föreningsdrivna anläggningar fått ett minskat bidrag. Effekten av dessa förändringar märks tydligt. Strandlund frågar särskilt om vad som skall göras åt Folkets Hus akuta problem. Svaret finns idag på Fullmäktiges bord med förslag till beslut. Dock bör alla politiker vara uppmärksammade på den utmaning många föreningar står för gällande drift och ekonomiska möjligheter att bedriva fortsatt verksamhet. Anföranden hålls av Hans Strandlund (M) och Catarina Pettersson (S) Interpellationen anses härmed besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-06-04 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30-15.45. Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Ramborgen för Munkedals Vatten AB

Ramborgen för Munkedals Vatten AB sida 1 2012-12-04 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ramborgen för Munkedals Vatten AB Bakgrund Munkedals Vatten AB (MVAB) är ett aktiebolag som till 100 % ägs av Munkedals kommuns och som kommer att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-06-07 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.40 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, Anna Lundberg (FP) 107-115 Tommy Persson (S) Göran Lindén (M) 112-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2016-06-30 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 16.20 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag. Ordföranden Rolf Hahre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2017-06-19 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Ordföranden Rolf Hahre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-11-15 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 13.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 154 Christina Aspenryd (S) 154, 169-171 Tommy Persson (S) Rolf Hahre

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-21 1 Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 08.30 11.00. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande Vivi Rönnberg (S Inga-Britt Helgesson (S) Lennart Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-10-15 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.55 Beslutande Reijo Tarkka (V), ordf Tommy Claesson (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (45) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 20.00 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret Plats och tid Beslutande PERSTORPS 1 (10) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 15. 20 och 15.23 16.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer