KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp"

Transkript

1 Sida 1 av 12 KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till Institutioner förlagda till sjukhus ska följa sjukhusens motsvarande regler. OBS! Material som varit i kontakt med de substanser som omfattas av detta dokument ska hanteras i enlighet med de regler som gäller för respektive substans. Innehåll Antibiotika (farligt avfall)... 2 Biologiskt avfall... 3 Etidiumbromid (farligt avfall)... 3 Fotokemiskt avfall (farligt avfall)... 4 Förpackningar som innehållit farligt ämne (farligt avfall)... 4 Kemiskt avfall (farligt avfall)... 5 Läkemedel inklusive cytostatika (farligt avfall)... 7 Radioaktivt avfall (farligt avfall)... 8 Skärande/Stickande avfall (farligt avfall)... 8 Smittförande avfall (farligt avfall)... 9 Utsläpp till Kontaktuppgifter och information om vanligt avfall och källsortering finns i handboken för KIs miljöoch hållbarhetsarbete på ki.se/hallbarutveckling.information om vanligt avfall och källsortering

2 Sida 2 av 12 Antibiotika (farligt avfall) Vad Antibiotika för användning i cellkulturer. OBS! Antibiotika som läkemedel för människor eller djur samt antibiotika i fast form (ampuller, tabletter etc.) ska hanteras enligt fraktionen Läkemedel, inklusive cytostatika. Det är viktigt att undvika utsläpp av antibiotika som kan nå ekosystemet. Utvecklad resistens kan kvarstå länge efter antibiotikaexponeringen. Dessutom kan korsresistens ge svåröverblickbara följder. Antibiotika som hamnar i de kommunala reningsverken slår ut det biologiska reningssteget och har på så sätt ytterligare negativ miljöpåverkan. Man skiljer på antibiotika med kort (lätt nedbrytbara) och lång ekoskugga (stabila). De förra kan hällas i vask i de små kvantiteter som används vid KI då de knappast når ekosystemen utan bryts ner. De senare kräver speciell behandling (kokning/autoklavering/ph-behandling) innan de kan hällas ut. Denna regel har utarbetats av Professor Ralf Morgenstern, Institutet för Miljömedicin. Källa: Antibiotika-Fibel, Gerg Thieme Verlag, Stuttgart, Antibiotika kan alltid hanteras som smittförande avfall. Antibiotika som inte kan förstöras genom kokning, autoklavering eller ph-behandling ska lämnas som smittförande avfall. Under förutsättning att det inte förekommer någon kontaminering av infekterade partiklar (smittförande agens) kan avfallet hanteras som läkemedelsavfall. Dessutom kan det finnas skäl att lämna speciella antibiotika som smittförande avfall där: a) egenskaperna är okända, b) antibiotikan är sista möjliga behandlingen av multiresistenta bakterier (ex. vankomycin). Nedan följer KIs regler för hantering av specifika antibiotika; Beta-laktamer: Penicillin, Ampicillin, Carbenicillin: Lätt nedbrytbara. Kort ekoskugga, kan hällas ut i vask. Aminoglykosoider: Gentamycin, Neomycin, Streptomycin (inklusive PEST), Geneticin (G418): Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Kanamycin: Förstörs ej vid normal autoklavering. Hanteras som smittförande avfall. Övriga: Kloramfenikol: Tål kokning men bryts snabbt ner i naturen. Kan hällas ut i vask. Amphotericin=Fungizon: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Erytromycin: Nedbrytbart. Kort ekoskugga, kan hällas ut i vask. Puromycin: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Sulfadoxin: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Tetracyclin: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Blasticidin: Okända egenskaper. Skall hanteras som smittförande avfall. Ciprofloxacin: Tål autoklavering. Skall hanteras som smittförande avfall.

3 Sida 3 av 12 Enrofloxacin: Skall hanteras som smittförande avfall. Nalidixinsyra: Skall hanteras som smittförande avfall. Vankomycin: Mycket stabilt, sista antibiotikat som fungerar mot multiresistenta stafylokocker. Skall hanteras som smittförande avfall eller helst bytas ut. Zeomycin: Okända egenskaper. Skall hanteras som smittförande avfall. Zeozin: Okända egenskaper. Skall hanteras som smittförande avfall. Sammanfattningsvis hanteras antibiotika, där osäkerhet råder, som smittförande avfall. Biologiskt avfall Vad Kroppsdelar, vävnader och organ från människa och djur samt anatomiska preparat och liknande - förutsatt att dessa inte innehåller vassa föremål! Fraktionen finns endast på campus Solna. OBS! Kulturer med celler eller mikroorganismer, humanblod och blodprodukter, samt material som kontaminerats av dessa, ska hanteras som smittförande avfall. Av etiska skäl skall biologiskt avfall hanteras för sig. Det finns starka skäl att visa respekt för dem som arbetar med avfallshantering då de inte skall behöva råka ut för synen eller lukten av biologiskt avfall. Biologiskt avfall skall alltid förvaras fryst. Riskavfallsbehållarna (svarta) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten och inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med fullständigt ifylld etikett Biologiskt avfall. Lämna behållare på därför avsedd plats inom institutionen där det behålls fryst. Särskilt skrymmande avfall packas istället i tillräckligt stor kartong med dubbla invändiga plastsäckar. Förslut plastsäckar noga var för sig med buntband eller motsvarande. Märk och förvara enligt ovan. Etidiumbromid (farligt avfall) Vad Avfall som innehåller eller är kontaminerat med etidiumbromid, eller med ämnen med motsvarande egenskaper. Etidiumbromid är ett ämne som används framförallt för DNA-analyser. Det binder till

4 Sida 4 av 12 DNA och fluorescerar vid UV-belysning. På så vis kan DNA i ett prov detekteras. Förmågan att binda till DNA innebär att det kan vara farligt för personer som hanterar ämnet, eftersom det även binder till DNA i människokroppen och kan ge ärftliga genetiska skador (mutagent klass 1 eller 2). Det finns alternativ till etidiumbromid som kan antas ha liknande hälsoeffekter. Halten etidiumbromid i geler och lösningar som används är emellertid så låg att de sammansatta produkterna inte behöver klassas mutagena enligt de krav som finns hos svenska myndigheter. Oavsett vilken klassificering som är korrekt finns anledning att handskas försiktigt med etidiumbromid. Vi bör inte heller bortse från att laboratorie- och servicepersonal kan exponeras för många olika ämnen och att additiva effekter av multiexponering i stort sett alltid är okända. Etidiumbromid kan tas upp via huden. Nitrilhandskar uppges ge en effektiv barriär mot etidiumbromid. Lösningar med höga koncentrationer (>1mg/L) ska märkas och hanteras som kemiskt avfall. Buffertar och sköljbad ska hanteras som kemiskt avfall eller kan behandlas med tepåse, dvs Destaining bag, innan de hälls ut i vasken. Om vätskans koncentration av etidiumbromid är väsentligt lägre än 1μg / L kan behandlingen med tepåse uteslutas, vätskan kan då hällas direkt ut i. Tepåsen hanteras som kemiskt avfall. Kontaminerat material ska förpackas i dubbla platspåsar som försluts en och en med buntband eller motsvarande. Märk och hantera som kemiskt avfall. Tepåsar kan beställas från WVR: AMRESCO Destaining Bags. Fotokemiskt avfall (farligt avfall) Vad Framkallningsvätska, fixeringsvätska och film. Innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier. Hanteras som kemiskt avfall. Förpackningar som innehållit farligt ämne (farligt avfall) Vad Bedömningen om en förpackning skall hanteras som kemiskt avfall ska utgå från förpackningens farosymbol och farobeteckningen. Förpackningar klassificeras som farligt avfall när det innehåller rester av, eller är förorenade med, farliga ämnen som medför att avfallet uppvisar egenskaper som giftigt, och frätande. Förpackningar med nedanstående symboler (nya farosymboler som kommer att ersätta de gamla är angivna under de gamla symbolerna) skall lämnas som kemiskt avfall oavsett restmäng i förpackningen (med undantag från tömd metanolförpackning som kan hanteras enligt nedan).

5 Sida 5 av 12 T+: mycket giftig T: giftig C+(R35): starkt frätande N: miljöfarlig Övriga förpackningar kan gå till förpackningsinsamlingen (det vill säga sorteras som glas, hårdplast etc) under förutsättning att de är damm- och droppfria. OBS! Vid osäkerhet skall förpackningen alltid lämnas som kemiskt avfall. Kemiskt avfall (farligt avfall) Vad Kemikalier, reagenslösningar, lösningsmedel, oljor, färger, limmer, desinfektionsmedel etc. Vissa föremål med innehåll av miljöfarliga metaller t ex kvicksilvertermometrar, blyförkläden från röntgen och blybehållare för radioaktiva preparat Icke damm- och droppfria material inklusive till exempel handskar, pappershanddukar och provrör. Oidentifierade kemikalier (skall märkas med Okänd kemikalie under Innehåll) OBS! Se även Utsläpp till och dess Quick User Guide för de mest förekommande kemikalierna. En säker hantering av det kemiska avfallet är avgörande om vi ska undvika arbets- eller miljöskador. Emballering Alla burkar/flaskor/föremål ska ställas i en ytterförpackning eller i ett tråg för att undvika läckage. Burken/flaskan och dess lock får inte påverkas av innehållet. Originalförpackningen är att föredra då den är avsedd för innehållet och uppmärkt. Kontaminerat material ska packas i dubbla platspåsar som försluts var och en för sig med buntband eller motsvarande. Förpackningen måste förslutas ordentligt. OBS! Undvik att i samma förpackning lägga ämnen som kan reagera med varandra. Separera syror från baser, ammoniak från hydroxider och hypokloriter, samt brännbara ämnen från oxiderande ämnen. Har du inte kunskap för att avgöra om det finns risk för farlig blandning bör du fråga någon kemiskt kunnig person.

6 Sida 6 av 12 Undantag 1: Små kvantiteter av material (ej förpackningar) som är kontaminerat med kemikalier markerade med T+, T, C+ eller N kan hanteras som Smittförande avfall då denna fraktion går till förbränning. Undantag 2: Kontaminerat material (ej förpackningar) som kommit i kontakt med kemikalier märkta med annat än T+, T, C+ or N ska läggas i en innerpåse innan de sorteras som vanligt (brännbart) avfall. Märkning Behållare för kemiskt avfall måste märkas med etiketten Farligt avfall med alla fällt ifyllda. Om det på ett kärl finns ursprungsmärkning - som rätt anger innehållet - så behövs detta endast kompletteras med avlämnarens namn, institution och telefonnummer. Avlämning Kemiskt avfall lämnas i därför avsett utrymme i respektive byggnad. Vid Campus Solna ansvarar varje institution för transport från utrymmet för kemiskt avfall till KICK. Vid Campus Huddinge, inklusive Novum, hämtas det kemiska avfallet direkt från utrymmet för kemiskt avfall. En absorbent, till exempel Vermikulit, måste finnas lätt tillgänglig i utrymmet för kemiskt avfall i händelse av spill. Se också Nödlägesrutin vid större spill och utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier

7 Sida 7 av 12 Läkemedel inklusive cytostatika (farligt avfall) Vad Läkemedel som till exempel vacciner, antibiotika, cytostatika, narkotika. Föremål som förorenats med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Förpackningar som innehållit antibiotika. Undantag Kanyler ska hanteras som skärande/stickande avfall Förpackningar som innehållit merbromin och kromsyra ska hanteras som kemiskt avfall För avfall från kliniska prövningar gäller särskilda rutiner. Överenskommelse måste träffas med sponsor och eventuellt med berört apotek. Radiofarmaka: Hanteras som Radioaktivt avfall. Läkemedel som innehåller giftiga metaller som antimon, arsenik, bly, krom och kvicksilver tas omhand enligt rutinerna för kemiskt avfall. Detta gäller till exempel acetarsol, arsenikpulver, blyacetat, kalii stibyli tartras (kaliumantimontartrat), kromsyra (kromtrioxid), merbrominlösning, silvernitratlösning och tiomersallösning. Tandvårdsprodukter och narkosgaser: Större mängder tandvårdsprodukter som Hartskloroform och Chlumskys lösning samt narkosgaser som Enfluran, Isoflouran, Halothan och Sevoflouran tas omhand enligt rutinerna för Kemiskt avfall. Utsläpp av läkemedelsrester medför miljörisker. Läkemedelssubstanser kan spåras i vattendrag. Substanserna är ofta svårnedbrytbara och kan vara biologiskt aktiva lång tid efter användning. De kan också ha hög giftighet, framkalla mutationer eller ge hormonella störningar. Antibiotika, hormonpreparat och cytostatika hör till de läkemedel som misstänks medföra miljöproblem. Riskavfallsbehållarna (gula) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten (om de innehåller vätska) och inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med etiketten Cytostatika och Läkemedelsförorenat avfall med samtliga fält ifyllda. Placera behållare för läkemedelsavfall i därför avsett utrymme. Utrymmet ska vara låst och ska inte kunna nås av obehöriga.

8 Sida 8 av 12 Läkemedelsavfall i vätskeform ska samlas upp i täta, förslutningsbara flaskor/behållare samt placeras i därför avsedda riskavfallsbehållare (gula). Låt inte behållarna stå utan se till att de avlägsnas snarast. Behållarna ska märkas med Kasserade läkemedel. Avfall som är förorenat med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt ska först förpackas i tätt inneremballage innan det läggs i behållaren tillsammans med övrigt läkemedelsavfall. Narkotikaavfall ska avidentifieras innan det läggs tillsammans med annat läkemedelsavfall. Kassation ska dokumenteras i för varan avsedd liggare. Anteckning ska vidimeras av två behöriga personer. Radioaktivt avfall (farligt avfall) Se KIs lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med radioaktiva ämnen vid vid Karolinska Institutet. Skärande/Stickande avfall (farligt avfall) Vad Som skärande/stickande avfall räknas alla vassa föremål som t ex kanyler, sprutor med fast kanyl, skalpeller, lansetter, suturnålar och objektglas. Det gäller således även om ingen misstanke om smitta finns. Vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätska kan lätt föra in smittämnen i blodet på den som kommer i kontakt med dem. Därför har Socialstyrelsen generellt klassat dessa som smittförande. Detta avfall är dessutom klassat som farligt avfall och som farligt gods vid transport på väg. För att undvika felhantering har KI beslutat att använda striktare regler, och klassar därför allt skärande/stickade i laboratoriemiljö som smittförande. Mindre skärande/stickande avfall kan läggas direkt i riskavfallsbehållare (gul), i mindre burkar som därefter läggs i riskavfallsbehållare (gul), alternativt i mindre riskavfallsbehållare (samma gula riskavfallsbehållare men 2-

9 Sida 9 av 12 3liter) med kanylavdragare. Riskavfallsbehållarna (gula) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten om de fylls med material i vätskeform. Behållarna får inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med fullständigt ifylld etikett Skärande/stickande smittförande avfall. Lämna behållaren i därför avsett utrymme på institutionen. Om avfallet förvaras i utrymme utanför avdelningen så skall detta hållas låst. Smittförande avfall (farligt avfall) Vad Som smittförande avfall räknas humant blod och blodprodukter, mikroorganismer, cellkulturer och material som kommit i kontakt med dessa (dvs hanskar, pipetter, saxar, servetter etc). Undantag fast avfall som kommit i kontakt med välkarakteriserade cellkulturer (som varken genmodifierats eller infekterats). Vätskeavfall undantas ej från regeln. Inaktiverat/avdödat avfall, men endast om det inaktiverats/avdödats enligt nedan godkända metod. Godkända typer av inaktivering /avdödning Autoklavering. Denna metod avdödar allt smittförande avfall inklusive sporer och kan alltid användas som avdödningsmetod. Kokning/kemisk/annan behandling. Denna metod får användas endast om den har visats vara effektiv mot agenset (agensen) i fråga. Specialfall De mest strikta reglerna för avfallshantering skall appliceras för hela laboratoriet. Exempel: Arbete med Salmonella utförs i ett laboratorium där även annan verksamhet bedrivs (ej smittförande), då skall allt avfall hanteras som om det vore salmonellakontaminerat. Antibiotika/cytostatika/kemikalier används ofta i samma experiment som smittförande agens. Dessa har ofta separata avfallsregler. Detta blandavfall kan alltid lämnas som skärande/stickade smittförande avfall, men inte alltid inaktiveras genom autoklavering/kokning/kemisk/annan behandling. Mikroorganismer i riskklass 3 /verksamhetsnivå R måste inaktiveras lokalt enligt godkända instruktioner och får inte lämnas som smittförande avfall.

10 Sida 10 av 12 Fast avfall som är undantaget från regeln eller inaktiverats/avdödats skall uppsamlas i skyddande innerförpackning och klart märkas med att det inaktiverats, te x med autoklavtejp eller text. Obs! Etikett med Skärande /stickande smittförande avfall får ej användas för detta ändamål. Detta för att verifiera att allt avfall är inaktiverat/avdödat innan det når vanligt brännbart avfall. OBS! Avfallsregler för genmodifierade mikroorganismer (även cellkulturer inräknade, gemensamt namn GMM) är definierade lokalt då tillstånd/anmälan sökts. Detta avfall är klassat som farligt avfall och som farligt gods vid transport på väg. En riskbedömning, där avfallshantering ingår, skall ligga till grund för hanteringen av smittförande agens. Blankett BARA kan användas för riskbedömningen, vilken kan hämtas från ki.se/biosakerhet. Smittförande vätskeavfall skall samlas upp i tätförslutande flaskor/dunkar och läggs därför avsedd riskavfallsbehållare (gul). Smittförande fast avfall skall samlas upp i riskavfallsbehållare (gul). Riskavfallsbehållarna (gula) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten om de fylls med material i vätskeform. Behållarna får inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med fullständigt ifylld etikett Skärande/Stickande smittförande avfall. Lämna behållaren i därför avsett utrymme på institutionen. Om avfallet förvaras i utrymme utanför avdelningen så skall detta hållas låst. OBS! Det är absolut förbjudet att hälla ut viabla mikroorganismer/cellkulturer i vasken!

11 Sida 11 av 12 Utsläpp till Vad Reglerna gäller forsknings- och utbildningslaboratorier som är belägna inom Campus Solna och Campus Huddinge och är kopplade till de kommunala reningsverken Käppalaverket på Lidingö och Stockholm Vatten i Henriksdal via det kommunala snätet. Dessa regler är ett undantag från gällande regler och har efter kommunikation med vederbörliga myndigheter och reningsverk godkänts. OBS! Dessa regler kan EJ användas av andra verksamheter, utanför Karolinska Institutet utan att föregås av kommunikation med vederbörliga myndigheter. För att minska vår samlade miljöbelastning och risken att släppa ut skadliga ämnen från våra verksamheter är det mycket viktigt att alla bidrar till att minska utsläppen av kemikalier till snätet så långt det är möjligt. Avloppsvatten från Karolinska Institutets verksamheter går huvudsakligen till Käppalaverket på Lidingö och Henriksdals reningsverk och kan endast tas emot under förutsättning att det kan behandlas där. Reningsverken är byggda för att behandla de föroreningar som normalt förekommer i svatten från hushåll. Miljöfarliga och skadliga ämnen, såsom tungmetaller och vissa organiska ämnen som är svårnedbrytbara, giftiga, bioackumulerande (lagras i levande organismer) eller nitrifikations- /denitrifikationshämmande (stör kväveavskiljningen) får absolut inte hällas ut i snätet. Grundprincip Alla rena kemikalier och beredningar som till sitt kemiska innehåll skiljer sig från normalt hushålls ska samlas i behållare och skickas till destruktion som kemiskt avfall. Alla övriga kemikalier skall hanteras enligt information i säkerhetsdatablad (se KIs kemikalieregister KLARA). Detta medför att endast lösningar som utan några som helst tvivel är helt ofarliga för personal, vattenlås, ledningssystem, rörmokare, reningsverkets olika processer, Östersjön och dess organismer, på både kort och lång sikt, får tillföras et. Undantag från grundprincipen Om en kemikalie som inte omfattas av grundprincipen ovan skall tillföras et måste samtliga tre punkter nedan vara uppfyllda: 1. Det skall röra sig om mindre mängder av t ex experimentrester eller lösningsmedel, som är svåra att samla upp vid t ex diskning. Det är inte tillåtet att hälla ut rena kemikalier direkt från burk eller liknande. Denna lista skall alltså inte tillämpas för kvittblivning vid kemikalieutrensning etc. Kontrollera noga att lösningen inte innehåller några skadliga bikemikalier! 2. ph-värdet skall vara lägst 5 och högst 11,5. Mycket sura eller basiska lösningar kan skada ledningssystemet. ph-värdet skall därför justeras.

12 Sida 12 av Ämnet är ett av nedanstående; Vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater och lipider: Dessa ämnen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan av betydelse. Rester kan hällas i et. Oorganiska kemikalier; Följande joner i vattenlösning kan hällas till i små mängder, det vill säga max någon liter/dygn och laboratorium: Katjoner: Na +, Mg 2+, K +, Ca 2+, Ti(IV), Mn(IV) (obs ej Mn(VII)), Fe 2+, Fe 3+, Al 3+, Li + Anjoner: Cl -, Br -, I -, CO 2-3, NO - 3, PO 3-4, SO 2-3, SO 2-4, silikater, borater Organiska kemikalier; Organiska kemikalier som är listade i Quist User Guide (se separat dokument) kan hällas till i små mängder, det vill säga max 1 liter/dygn och vask: Ämnen med riskfraserna R34 och R35 (frätande): Dessa ämnen kan hällas i et om de inte har andra farliga egenskaper och om de späds genom att spola med rikliga mängder vatten. Obs! Kemikalierna får endast hällas ut på detta sätt om det kan ske utan risk för laboranten. Radioaktiva isotoper: Se KIs strålskyddsföreskrifter. Quick User Guide har i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset tagit fram en baslista för hantering av rester från vanligt förekommande kemiska produkter för att förenkla hanteringen. Listan är godkänd av Stockholms Vatten och Käppala reningsverk. Listan finns i KIs handbok för miljö och hållbar utveckling på ki.se/hallbarutveckling. Se även Nödlägesrutin vid större spill och utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier i handboken.

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

= = = = === = = = = Regler för miljöanpassad kemikaliehantering. píóêççâìãéåí= = = = = = aåê=cu=tmlnm===========

= = = = === = = = = Regler för miljöanpassad kemikaliehantering. píóêççâìãéåí= = = = = = aåê=cu=tmlnm=========== píóêççâìãéåí aåêcutmlnm Regler för miljöanpassad kemikaliehantering mìääáåéê~ç ïïïkëíóêççâìãéåík~çãköìkëéeë~ãíïïïköìkëélãáäàçf _ÉëäìíëÑ~íí~êÉ oéâíçê e~åçä ÖÖ~êÉ jáäà ë~ãçêçå~êé^åå~d~ççé _ÉëäìíëÇ~íìã OMNMJNMJMQ

Läs mer

RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING

RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING M5 006 Sida av 0 RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING Syfte Rutinen är till för att stödja den laborativa kemikaliehanteringen i samband med forskning och undervisning. Reglerna är baserade på krav i lagstiftningen

Läs mer

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter)

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter) ""f'~västra Y' GÖTALANDSREGIONEN Kassation av läkemedel 2.0 Siclan l av 8 Fredrik Vondracek, K va l itetsansvarig apotekare, sjukhusapoteket VGR 2012-12-01 Gäller för Enheter inom Västra Götalanclsregionener,

Läs mer

Rutin för kemikaliehantering

Rutin för kemikaliehantering Sida 1 (6) Syfte Syftet är att stödja den laborativa kemikaliehanteringen i samband med forskning och undervisning vid Stockholms universitet så att negativ påverkan på miljön kan förhindras. Omfattning

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g... Seite 1 von 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006. Buffertlösning för Redox-sensorer från ProMinent Dosiertechnik GmbH

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006. Buffertlösning för Redox-sensorer från ProMinent Dosiertechnik GmbH Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Materialgrupp : Namnet på ämnet eller preparatet Redoxbufferlösning 465/430 mv Egen tillverkning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Rutin: Avfall - Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Rutin: Avfall - Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen Tillämpningsområde: Region Halland Rutin: Avfall - Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen Innehållsförteckning Regelverk... 2 Klassning... 2 Farligt avfall och Farligt gods... 3 Sortering... 4

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad Utfärdat: 2007-01-01 Sida 1 (4) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN : MouldRemover/ MögelRent ANVÄNDN.OMR. : Rengöring LEVERANTÖR

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w%

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Framtaget den: 07-06-2005/ KLN Produktanvändning: Ytdesinfektion med korrosionsinhibitor. Leverantör: Opus Health

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

Hur skall vi angripa problemet (med att läkemedelsrester når naturen)?

Hur skall vi angripa problemet (med att läkemedelsrester når naturen)? Hur skall vi angripa problemet (med att läkemedelsrester når naturen)? 10 april 2014 Ann-Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Så här möter vi ofta frågan om läkemedel och miljö 6 4 2 0 Serie

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n94ytvlx... Seite 1 von 6 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 08.03.2006 Sida: 1/6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Icosit HM primer Komp. A

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR ECLIPSE Sida 1 Utfärdat: 14/05/2008 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: ECLIPSE Produktkod: 5884 Användning / beskr. av prod: Diesel fuel additive Namnet på

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Säkerhetsrutiner och ordningsregler för Biologihus A. Biologiska institutionen Lunds universitet

Säkerhetsrutiner och ordningsregler för Biologihus A. Biologiska institutionen Lunds universitet Säkerhetsrutiner och ordningsregler för Biologihus A Biologiska institutionen Lunds universitet 2 Säkerhetsrutiner och ordningsregler för biologihus A Säkerhetsrutiner och ordningsregler för biologihus

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Dokument nr 16-2848-6 Utfärdat : 12/11/08 Version nr: 002.01 Ersätter 28/11/07 Utskrivet : 12/11/08 Sidan 1 av 7

Dokument nr 16-2848-6 Utfärdat : 12/11/08 Version nr: 002.01 Ersätter 28/11/07 Utskrivet : 12/11/08 Sidan 1 av 7 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER MSS 500 PRIMER S HARDENER Sida 1 Utfärdat: 29/07/2003 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: MSS 500 PRIMER S HARDENER Användning / beskr. af produktet: Vätska.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lemon Fresh Allrent & decinficering Hotell- och restaurang samt renhållningsverk.

SÄKERHETSDATABLAD. Lemon Fresh Allrent & decinficering Hotell- och restaurang samt renhållningsverk. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lensona Produkter AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Allrent & decinficering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: FORDONSTVÄTT UTFÄRDAD: 20061016 OMARBETAD: 20100811 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Biltvättmedel

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-02-01 Internt nr: Ersätter datum: 2002-11-25

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-02-01 Internt nr: Ersätter datum: 2002-11-25 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAMN Producent/Importör Företag A/S Sigurd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Produktnamn och leverantör. Ikaros AB Lockarps Kyrkoväg 110 238 37 Oxie

Säkerhetsdatablad. 1. Produktnamn och leverantör. Ikaros AB Lockarps Kyrkoväg 110 238 37 Oxie Sida (av): 1 ( 5 ) Säkerhetsdatablad 1. Produktnamn och leverantör Produktnamn: Super Finish Blå Art.nr: 0412 Användning: Gummi- och vinylglans Tillverkare/leverantör: Ikaros AB Lockarps Kyrkoväg 110 238

Läs mer