KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp"

Transkript

1 Sida 1 av 12 KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till Institutioner förlagda till sjukhus ska följa sjukhusens motsvarande regler. OBS! Material som varit i kontakt med de substanser som omfattas av detta dokument ska hanteras i enlighet med de regler som gäller för respektive substans. Innehåll Antibiotika (farligt avfall)... 2 Biologiskt avfall... 3 Etidiumbromid (farligt avfall)... 3 Fotokemiskt avfall (farligt avfall)... 4 Förpackningar som innehållit farligt ämne (farligt avfall)... 4 Kemiskt avfall (farligt avfall)... 5 Läkemedel inklusive cytostatika (farligt avfall)... 7 Radioaktivt avfall (farligt avfall)... 8 Skärande/Stickande avfall (farligt avfall)... 8 Smittförande avfall (farligt avfall)... 9 Utsläpp till Kontaktuppgifter och information om vanligt avfall och källsortering finns i handboken för KIs miljöoch hållbarhetsarbete på ki.se/hallbarutveckling.information om vanligt avfall och källsortering

2 Sida 2 av 12 Antibiotika (farligt avfall) Vad Antibiotika för användning i cellkulturer. OBS! Antibiotika som läkemedel för människor eller djur samt antibiotika i fast form (ampuller, tabletter etc.) ska hanteras enligt fraktionen Läkemedel, inklusive cytostatika. Det är viktigt att undvika utsläpp av antibiotika som kan nå ekosystemet. Utvecklad resistens kan kvarstå länge efter antibiotikaexponeringen. Dessutom kan korsresistens ge svåröverblickbara följder. Antibiotika som hamnar i de kommunala reningsverken slår ut det biologiska reningssteget och har på så sätt ytterligare negativ miljöpåverkan. Man skiljer på antibiotika med kort (lätt nedbrytbara) och lång ekoskugga (stabila). De förra kan hällas i vask i de små kvantiteter som används vid KI då de knappast når ekosystemen utan bryts ner. De senare kräver speciell behandling (kokning/autoklavering/ph-behandling) innan de kan hällas ut. Denna regel har utarbetats av Professor Ralf Morgenstern, Institutet för Miljömedicin. Källa: Antibiotika-Fibel, Gerg Thieme Verlag, Stuttgart, Antibiotika kan alltid hanteras som smittförande avfall. Antibiotika som inte kan förstöras genom kokning, autoklavering eller ph-behandling ska lämnas som smittförande avfall. Under förutsättning att det inte förekommer någon kontaminering av infekterade partiklar (smittförande agens) kan avfallet hanteras som läkemedelsavfall. Dessutom kan det finnas skäl att lämna speciella antibiotika som smittförande avfall där: a) egenskaperna är okända, b) antibiotikan är sista möjliga behandlingen av multiresistenta bakterier (ex. vankomycin). Nedan följer KIs regler för hantering av specifika antibiotika; Beta-laktamer: Penicillin, Ampicillin, Carbenicillin: Lätt nedbrytbara. Kort ekoskugga, kan hällas ut i vask. Aminoglykosoider: Gentamycin, Neomycin, Streptomycin (inklusive PEST), Geneticin (G418): Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Kanamycin: Förstörs ej vid normal autoklavering. Hanteras som smittförande avfall. Övriga: Kloramfenikol: Tål kokning men bryts snabbt ner i naturen. Kan hällas ut i vask. Amphotericin=Fungizon: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Erytromycin: Nedbrytbart. Kort ekoskugga, kan hällas ut i vask. Puromycin: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Sulfadoxin: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Tetracyclin: Autoklaveras (alt. kokas) innan det hälls i vask. Blasticidin: Okända egenskaper. Skall hanteras som smittförande avfall. Ciprofloxacin: Tål autoklavering. Skall hanteras som smittförande avfall.

3 Sida 3 av 12 Enrofloxacin: Skall hanteras som smittförande avfall. Nalidixinsyra: Skall hanteras som smittförande avfall. Vankomycin: Mycket stabilt, sista antibiotikat som fungerar mot multiresistenta stafylokocker. Skall hanteras som smittförande avfall eller helst bytas ut. Zeomycin: Okända egenskaper. Skall hanteras som smittförande avfall. Zeozin: Okända egenskaper. Skall hanteras som smittförande avfall. Sammanfattningsvis hanteras antibiotika, där osäkerhet råder, som smittförande avfall. Biologiskt avfall Vad Kroppsdelar, vävnader och organ från människa och djur samt anatomiska preparat och liknande - förutsatt att dessa inte innehåller vassa föremål! Fraktionen finns endast på campus Solna. OBS! Kulturer med celler eller mikroorganismer, humanblod och blodprodukter, samt material som kontaminerats av dessa, ska hanteras som smittförande avfall. Av etiska skäl skall biologiskt avfall hanteras för sig. Det finns starka skäl att visa respekt för dem som arbetar med avfallshantering då de inte skall behöva råka ut för synen eller lukten av biologiskt avfall. Biologiskt avfall skall alltid förvaras fryst. Riskavfallsbehållarna (svarta) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten och inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med fullständigt ifylld etikett Biologiskt avfall. Lämna behållare på därför avsedd plats inom institutionen där det behålls fryst. Särskilt skrymmande avfall packas istället i tillräckligt stor kartong med dubbla invändiga plastsäckar. Förslut plastsäckar noga var för sig med buntband eller motsvarande. Märk och förvara enligt ovan. Etidiumbromid (farligt avfall) Vad Avfall som innehåller eller är kontaminerat med etidiumbromid, eller med ämnen med motsvarande egenskaper. Etidiumbromid är ett ämne som används framförallt för DNA-analyser. Det binder till

4 Sida 4 av 12 DNA och fluorescerar vid UV-belysning. På så vis kan DNA i ett prov detekteras. Förmågan att binda till DNA innebär att det kan vara farligt för personer som hanterar ämnet, eftersom det även binder till DNA i människokroppen och kan ge ärftliga genetiska skador (mutagent klass 1 eller 2). Det finns alternativ till etidiumbromid som kan antas ha liknande hälsoeffekter. Halten etidiumbromid i geler och lösningar som används är emellertid så låg att de sammansatta produkterna inte behöver klassas mutagena enligt de krav som finns hos svenska myndigheter. Oavsett vilken klassificering som är korrekt finns anledning att handskas försiktigt med etidiumbromid. Vi bör inte heller bortse från att laboratorie- och servicepersonal kan exponeras för många olika ämnen och att additiva effekter av multiexponering i stort sett alltid är okända. Etidiumbromid kan tas upp via huden. Nitrilhandskar uppges ge en effektiv barriär mot etidiumbromid. Lösningar med höga koncentrationer (>1mg/L) ska märkas och hanteras som kemiskt avfall. Buffertar och sköljbad ska hanteras som kemiskt avfall eller kan behandlas med tepåse, dvs Destaining bag, innan de hälls ut i vasken. Om vätskans koncentration av etidiumbromid är väsentligt lägre än 1μg / L kan behandlingen med tepåse uteslutas, vätskan kan då hällas direkt ut i. Tepåsen hanteras som kemiskt avfall. Kontaminerat material ska förpackas i dubbla platspåsar som försluts en och en med buntband eller motsvarande. Märk och hantera som kemiskt avfall. Tepåsar kan beställas från WVR: AMRESCO Destaining Bags. Fotokemiskt avfall (farligt avfall) Vad Framkallningsvätska, fixeringsvätska och film. Innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier. Hanteras som kemiskt avfall. Förpackningar som innehållit farligt ämne (farligt avfall) Vad Bedömningen om en förpackning skall hanteras som kemiskt avfall ska utgå från förpackningens farosymbol och farobeteckningen. Förpackningar klassificeras som farligt avfall när det innehåller rester av, eller är förorenade med, farliga ämnen som medför att avfallet uppvisar egenskaper som giftigt, och frätande. Förpackningar med nedanstående symboler (nya farosymboler som kommer att ersätta de gamla är angivna under de gamla symbolerna) skall lämnas som kemiskt avfall oavsett restmäng i förpackningen (med undantag från tömd metanolförpackning som kan hanteras enligt nedan).

5 Sida 5 av 12 T+: mycket giftig T: giftig C+(R35): starkt frätande N: miljöfarlig Övriga förpackningar kan gå till förpackningsinsamlingen (det vill säga sorteras som glas, hårdplast etc) under förutsättning att de är damm- och droppfria. OBS! Vid osäkerhet skall förpackningen alltid lämnas som kemiskt avfall. Kemiskt avfall (farligt avfall) Vad Kemikalier, reagenslösningar, lösningsmedel, oljor, färger, limmer, desinfektionsmedel etc. Vissa föremål med innehåll av miljöfarliga metaller t ex kvicksilvertermometrar, blyförkläden från röntgen och blybehållare för radioaktiva preparat Icke damm- och droppfria material inklusive till exempel handskar, pappershanddukar och provrör. Oidentifierade kemikalier (skall märkas med Okänd kemikalie under Innehåll) OBS! Se även Utsläpp till och dess Quick User Guide för de mest förekommande kemikalierna. En säker hantering av det kemiska avfallet är avgörande om vi ska undvika arbets- eller miljöskador. Emballering Alla burkar/flaskor/föremål ska ställas i en ytterförpackning eller i ett tråg för att undvika läckage. Burken/flaskan och dess lock får inte påverkas av innehållet. Originalförpackningen är att föredra då den är avsedd för innehållet och uppmärkt. Kontaminerat material ska packas i dubbla platspåsar som försluts var och en för sig med buntband eller motsvarande. Förpackningen måste förslutas ordentligt. OBS! Undvik att i samma förpackning lägga ämnen som kan reagera med varandra. Separera syror från baser, ammoniak från hydroxider och hypokloriter, samt brännbara ämnen från oxiderande ämnen. Har du inte kunskap för att avgöra om det finns risk för farlig blandning bör du fråga någon kemiskt kunnig person.

6 Sida 6 av 12 Undantag 1: Små kvantiteter av material (ej förpackningar) som är kontaminerat med kemikalier markerade med T+, T, C+ eller N kan hanteras som Smittförande avfall då denna fraktion går till förbränning. Undantag 2: Kontaminerat material (ej förpackningar) som kommit i kontakt med kemikalier märkta med annat än T+, T, C+ or N ska läggas i en innerpåse innan de sorteras som vanligt (brännbart) avfall. Märkning Behållare för kemiskt avfall måste märkas med etiketten Farligt avfall med alla fällt ifyllda. Om det på ett kärl finns ursprungsmärkning - som rätt anger innehållet - så behövs detta endast kompletteras med avlämnarens namn, institution och telefonnummer. Avlämning Kemiskt avfall lämnas i därför avsett utrymme i respektive byggnad. Vid Campus Solna ansvarar varje institution för transport från utrymmet för kemiskt avfall till KICK. Vid Campus Huddinge, inklusive Novum, hämtas det kemiska avfallet direkt från utrymmet för kemiskt avfall. En absorbent, till exempel Vermikulit, måste finnas lätt tillgänglig i utrymmet för kemiskt avfall i händelse av spill. Se också Nödlägesrutin vid större spill och utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier

7 Sida 7 av 12 Läkemedel inklusive cytostatika (farligt avfall) Vad Läkemedel som till exempel vacciner, antibiotika, cytostatika, narkotika. Föremål som förorenats med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Förpackningar som innehållit antibiotika. Undantag Kanyler ska hanteras som skärande/stickande avfall Förpackningar som innehållit merbromin och kromsyra ska hanteras som kemiskt avfall För avfall från kliniska prövningar gäller särskilda rutiner. Överenskommelse måste träffas med sponsor och eventuellt med berört apotek. Radiofarmaka: Hanteras som Radioaktivt avfall. Läkemedel som innehåller giftiga metaller som antimon, arsenik, bly, krom och kvicksilver tas omhand enligt rutinerna för kemiskt avfall. Detta gäller till exempel acetarsol, arsenikpulver, blyacetat, kalii stibyli tartras (kaliumantimontartrat), kromsyra (kromtrioxid), merbrominlösning, silvernitratlösning och tiomersallösning. Tandvårdsprodukter och narkosgaser: Större mängder tandvårdsprodukter som Hartskloroform och Chlumskys lösning samt narkosgaser som Enfluran, Isoflouran, Halothan och Sevoflouran tas omhand enligt rutinerna för Kemiskt avfall. Utsläpp av läkemedelsrester medför miljörisker. Läkemedelssubstanser kan spåras i vattendrag. Substanserna är ofta svårnedbrytbara och kan vara biologiskt aktiva lång tid efter användning. De kan också ha hög giftighet, framkalla mutationer eller ge hormonella störningar. Antibiotika, hormonpreparat och cytostatika hör till de läkemedel som misstänks medföra miljöproblem. Riskavfallsbehållarna (gula) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten (om de innehåller vätska) och inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med etiketten Cytostatika och Läkemedelsförorenat avfall med samtliga fält ifyllda. Placera behållare för läkemedelsavfall i därför avsett utrymme. Utrymmet ska vara låst och ska inte kunna nås av obehöriga.

8 Sida 8 av 12 Läkemedelsavfall i vätskeform ska samlas upp i täta, förslutningsbara flaskor/behållare samt placeras i därför avsedda riskavfallsbehållare (gula). Låt inte behållarna stå utan se till att de avlägsnas snarast. Behållarna ska märkas med Kasserade läkemedel. Avfall som är förorenat med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt ska först förpackas i tätt inneremballage innan det läggs i behållaren tillsammans med övrigt läkemedelsavfall. Narkotikaavfall ska avidentifieras innan det läggs tillsammans med annat läkemedelsavfall. Kassation ska dokumenteras i för varan avsedd liggare. Anteckning ska vidimeras av två behöriga personer. Radioaktivt avfall (farligt avfall) Se KIs lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med radioaktiva ämnen vid vid Karolinska Institutet. Skärande/Stickande avfall (farligt avfall) Vad Som skärande/stickande avfall räknas alla vassa föremål som t ex kanyler, sprutor med fast kanyl, skalpeller, lansetter, suturnålar och objektglas. Det gäller således även om ingen misstanke om smitta finns. Vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätska kan lätt föra in smittämnen i blodet på den som kommer i kontakt med dem. Därför har Socialstyrelsen generellt klassat dessa som smittförande. Detta avfall är dessutom klassat som farligt avfall och som farligt gods vid transport på väg. För att undvika felhantering har KI beslutat att använda striktare regler, och klassar därför allt skärande/stickade i laboratoriemiljö som smittförande. Mindre skärande/stickande avfall kan läggas direkt i riskavfallsbehållare (gul), i mindre burkar som därefter läggs i riskavfallsbehållare (gul), alternativt i mindre riskavfallsbehållare (samma gula riskavfallsbehållare men 2-

9 Sida 9 av 12 3liter) med kanylavdragare. Riskavfallsbehållarna (gula) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten om de fylls med material i vätskeform. Behållarna får inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med fullständigt ifylld etikett Skärande/stickande smittförande avfall. Lämna behållaren i därför avsett utrymme på institutionen. Om avfallet förvaras i utrymme utanför avdelningen så skall detta hållas låst. Smittförande avfall (farligt avfall) Vad Som smittförande avfall räknas humant blod och blodprodukter, mikroorganismer, cellkulturer och material som kommit i kontakt med dessa (dvs hanskar, pipetter, saxar, servetter etc). Undantag fast avfall som kommit i kontakt med välkarakteriserade cellkulturer (som varken genmodifierats eller infekterats). Vätskeavfall undantas ej från regeln. Inaktiverat/avdödat avfall, men endast om det inaktiverats/avdödats enligt nedan godkända metod. Godkända typer av inaktivering /avdödning Autoklavering. Denna metod avdödar allt smittförande avfall inklusive sporer och kan alltid användas som avdödningsmetod. Kokning/kemisk/annan behandling. Denna metod får användas endast om den har visats vara effektiv mot agenset (agensen) i fråga. Specialfall De mest strikta reglerna för avfallshantering skall appliceras för hela laboratoriet. Exempel: Arbete med Salmonella utförs i ett laboratorium där även annan verksamhet bedrivs (ej smittförande), då skall allt avfall hanteras som om det vore salmonellakontaminerat. Antibiotika/cytostatika/kemikalier används ofta i samma experiment som smittförande agens. Dessa har ofta separata avfallsregler. Detta blandavfall kan alltid lämnas som skärande/stickade smittförande avfall, men inte alltid inaktiveras genom autoklavering/kokning/kemisk/annan behandling. Mikroorganismer i riskklass 3 /verksamhetsnivå R måste inaktiveras lokalt enligt godkända instruktioner och får inte lämnas som smittförande avfall.

10 Sida 10 av 12 Fast avfall som är undantaget från regeln eller inaktiverats/avdödats skall uppsamlas i skyddande innerförpackning och klart märkas med att det inaktiverats, te x med autoklavtejp eller text. Obs! Etikett med Skärande /stickande smittförande avfall får ej användas för detta ändamål. Detta för att verifiera att allt avfall är inaktiverat/avdödat innan det når vanligt brännbart avfall. OBS! Avfallsregler för genmodifierade mikroorganismer (även cellkulturer inräknade, gemensamt namn GMM) är definierade lokalt då tillstånd/anmälan sökts. Detta avfall är klassat som farligt avfall och som farligt gods vid transport på väg. En riskbedömning, där avfallshantering ingår, skall ligga till grund för hanteringen av smittförande agens. Blankett BARA kan användas för riskbedömningen, vilken kan hämtas från ki.se/biosakerhet. Smittförande vätskeavfall skall samlas upp i tätförslutande flaskor/dunkar och läggs därför avsedd riskavfallsbehållare (gul). Smittförande fast avfall skall samlas upp i riskavfallsbehållare (gul). Riskavfallsbehållarna (gula) består av särskilt svårpenetrerat material. Riskavfallsbehållarna skall ha absorbtionsduk i botten om de fylls med material i vätskeform. Behållarna får inte fyllas mer än till fyllinjen och/eller väga mer än 12 kg. Förslut noga. Riskavfallsbehållarna skall märkas med fullständigt ifylld etikett Skärande/Stickande smittförande avfall. Lämna behållaren i därför avsett utrymme på institutionen. Om avfallet förvaras i utrymme utanför avdelningen så skall detta hållas låst. OBS! Det är absolut förbjudet att hälla ut viabla mikroorganismer/cellkulturer i vasken!

11 Sida 11 av 12 Utsläpp till Vad Reglerna gäller forsknings- och utbildningslaboratorier som är belägna inom Campus Solna och Campus Huddinge och är kopplade till de kommunala reningsverken Käppalaverket på Lidingö och Stockholm Vatten i Henriksdal via det kommunala snätet. Dessa regler är ett undantag från gällande regler och har efter kommunikation med vederbörliga myndigheter och reningsverk godkänts. OBS! Dessa regler kan EJ användas av andra verksamheter, utanför Karolinska Institutet utan att föregås av kommunikation med vederbörliga myndigheter. För att minska vår samlade miljöbelastning och risken att släppa ut skadliga ämnen från våra verksamheter är det mycket viktigt att alla bidrar till att minska utsläppen av kemikalier till snätet så långt det är möjligt. Avloppsvatten från Karolinska Institutets verksamheter går huvudsakligen till Käppalaverket på Lidingö och Henriksdals reningsverk och kan endast tas emot under förutsättning att det kan behandlas där. Reningsverken är byggda för att behandla de föroreningar som normalt förekommer i svatten från hushåll. Miljöfarliga och skadliga ämnen, såsom tungmetaller och vissa organiska ämnen som är svårnedbrytbara, giftiga, bioackumulerande (lagras i levande organismer) eller nitrifikations- /denitrifikationshämmande (stör kväveavskiljningen) får absolut inte hällas ut i snätet. Grundprincip Alla rena kemikalier och beredningar som till sitt kemiska innehåll skiljer sig från normalt hushålls ska samlas i behållare och skickas till destruktion som kemiskt avfall. Alla övriga kemikalier skall hanteras enligt information i säkerhetsdatablad (se KIs kemikalieregister KLARA). Detta medför att endast lösningar som utan några som helst tvivel är helt ofarliga för personal, vattenlås, ledningssystem, rörmokare, reningsverkets olika processer, Östersjön och dess organismer, på både kort och lång sikt, får tillföras et. Undantag från grundprincipen Om en kemikalie som inte omfattas av grundprincipen ovan skall tillföras et måste samtliga tre punkter nedan vara uppfyllda: 1. Det skall röra sig om mindre mängder av t ex experimentrester eller lösningsmedel, som är svåra att samla upp vid t ex diskning. Det är inte tillåtet att hälla ut rena kemikalier direkt från burk eller liknande. Denna lista skall alltså inte tillämpas för kvittblivning vid kemikalieutrensning etc. Kontrollera noga att lösningen inte innehåller några skadliga bikemikalier! 2. ph-värdet skall vara lägst 5 och högst 11,5. Mycket sura eller basiska lösningar kan skada ledningssystemet. ph-värdet skall därför justeras.

12 Sida 12 av Ämnet är ett av nedanstående; Vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater och lipider: Dessa ämnen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan av betydelse. Rester kan hällas i et. Oorganiska kemikalier; Följande joner i vattenlösning kan hällas till i små mängder, det vill säga max någon liter/dygn och laboratorium: Katjoner: Na +, Mg 2+, K +, Ca 2+, Ti(IV), Mn(IV) (obs ej Mn(VII)), Fe 2+, Fe 3+, Al 3+, Li + Anjoner: Cl -, Br -, I -, CO 2-3, NO - 3, PO 3-4, SO 2-3, SO 2-4, silikater, borater Organiska kemikalier; Organiska kemikalier som är listade i Quist User Guide (se separat dokument) kan hällas till i små mängder, det vill säga max 1 liter/dygn och vask: Ämnen med riskfraserna R34 och R35 (frätande): Dessa ämnen kan hällas i et om de inte har andra farliga egenskaper och om de späds genom att spola med rikliga mängder vatten. Obs! Kemikalierna får endast hällas ut på detta sätt om det kan ske utan risk för laboranten. Radioaktiva isotoper: Se KIs strålskyddsföreskrifter. Quick User Guide har i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset tagit fram en baslista för hantering av rester från vanligt förekommande kemiska produkter för att förenkla hanteringen. Listan är godkänd av Stockholms Vatten och Käppala reningsverk. Listan finns i KIs handbok för miljö och hållbar utveckling på ki.se/hallbarutveckling. Se även Nödlägesrutin vid större spill och utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier i handboken.

Allmänt förekommande avfall på laboratorier

Allmänt förekommande avfall på laboratorier 1(7) Den omfattande laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder laboratorieavfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt. Avfallet

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

Rekommendationer för hantering och kvittblivning av antibiotika

Rekommendationer för hantering och kvittblivning av antibiotika Sid 1 (5) Rekommendationer för hantering och kvittblivning av antibiotika från cellkulturer, odlingsmedia, experimentrest etc. Regler för hantering av antibiotika Det finns två särskilda föreskrifter från

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

Vad är Smittförande avfall?

Vad är Smittförande avfall? MediCarrier Transports rutiner för smittförande, skärande/stickande/smittförande, och cytostatika och läkemedelsförorenat avfall i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO Innehåll Vad är

Läs mer

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsmiljökommittén INTERN FÖRESKRIFT Ver 2013-04-10/ON Dnr: 360-2120-00 Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting 2(11) Innehåll Kontaktpersoner...

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för specialavfall

Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för specialavfall Senast ändrad: 2014-11-21 Version 4.6 Sida 1 av 18 Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för Senast ändrad: 2014-11-21 Version 4.6 Sida 2 av 18 Förord Landstinget Dalarna arbetar för en hållbar

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

= = = = === = = = = Regler för miljöanpassad kemikaliehantering. píóêççâìãéåí= = = = = = aåê=cu=tmlnm===========

= = = = === = = = = Regler för miljöanpassad kemikaliehantering. píóêççâìãéåí= = = = = = aåê=cu=tmlnm=========== píóêççâìãéåí aåêcutmlnm Regler för miljöanpassad kemikaliehantering mìääáåéê~ç ïïïkëíóêççâìãéåík~çãköìkëéeë~ãíïïïköìkëélãáäàçf _ÉëäìíëÑ~íí~êÉ oéâíçê e~åçä ÖÖ~êÉ jáäà ë~ãçêçå~êé^åå~d~ççé _ÉëäìíëÇ~íìã OMNMJNMJMQ

Läs mer

Rutin för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall

Rutin för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall 1(5) FRÅN : Denna rutin är en övergripande rutin för ovanstående avfall och kan utifrån detta dokument brytas ner till mer utförliga och specifika rutiner för olika miljöenheters verksamheter. Denna rutin

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Farligt avfall inom vården

Farligt avfall inom vården Farligt avfall inom vården Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Version Ändrad av Ändring V1.1 Nina Myrestam Uppdaderade

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler INSTRUKTION AVFALLSHANTERING 1 2008-01-28 Skapat: 2007-10-03 Reviderad: 2 Revisionsnummer: 2008-01-28 CRC Service Linus Jeppsson, Driftstekniker Instruktion för avfallshantering För CRC gäller de föreskrifter

Läs mer

RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING

RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING M5 006 Sida av 0 RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING Syfte Rutinen är till för att stödja den laborativa kemikaliehanteringen i samband med forskning och undervisning. Reglerna är baserade på krav i lagstiftningen

Läs mer

Rutin för kassation av läkemedel

Rutin för kassation av läkemedel Rutin för kassation av läkemedel Hemsjukvård Hantering av kassation av läkemedel i hemsjukvården ska hanteras på samma sätt som läkemedel hos patienter på SÄBO. Kassation av läkemedel Kassationen av läkemedel

Läs mer

Innehållsansvarig: Planeringsenheten, Hållbar utveckling NU-sjukvården Godkänd av: Anders Kullbratt Giltig från 2015-12-11 Version 2.

Innehållsansvarig: Planeringsenheten, Hållbar utveckling NU-sjukvården Godkänd av: Anders Kullbratt Giltig från 2015-12-11 Version 2. Innehållsansvarig: Planeringsenheten, Hållbar utveckling NU-sjukvården Godkänd av: Anders Kullbratt Giltig från 2015-12-11 Version 2.0 Kontorspapper och tidningar JA Kontorspapper Tidningar Broschyrer

Läs mer

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter)

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter) ""f'~västra Y' GÖTALANDSREGIONEN Kassation av läkemedel 2.0 Siclan l av 8 Fredrik Vondracek, K va l itetsansvarig apotekare, sjukhusapoteket VGR 2012-12-01 Gäller för Enheter inom Västra Götalanclsregionener,

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Vett och etikett på IBG En labinstruktion

Vett och etikett på IBG En labinstruktion Vett och etikett på IBG En labinstruktion INNEHÅLL 1 VÄLKOMMEN TILL IBG S KURSLABORATORIER 2 LOKALITETER 2.1 Labrockar 2.2 Klädskåp 2.3 Kursbibliotek 3 ORDNINGSREGLER 4 ALLMÄNNA RUTINER 4.1 Autoklaver

Läs mer

Farligt avfall skärande/stickande

Farligt avfall skärande/stickande Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Ingrid Persson 2013-06-26 Tills vidare

Läs mer

Klassificeringslista UN-nummer

Klassificeringslista UN-nummer Stödjande dokument 1 (6) Klassificeringslista UN-nummer Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras och märkas på ett särskilt sätt när

Läs mer

Avfallskärl till laboratorier, verkstäder

Avfallskärl till laboratorier, verkstäder Avfallskärl till laboratorier, verkstäder Enligt avtal som gäller från januari 2016 (Dnr LiU 2015-01754) Hanna Wessman Koordinator Laboratoriesäkerhet och Miljö, Miljö- och säkerhetsenheten, Rättsavdelningen

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Fluoridstandard 0,5 mg F/ml Produktblad nr 226 Ed: 2005-08-30 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs

Läs mer

avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Produktblad nr 197 Ed: 2005-03-23 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-03-23 för 36298 Leverantör LabService AB Lärlingsvägen 7 857

Läs mer

Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Rutin Ärendenummer: HIG-STYR 2017/19 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Björn Karlsson, avd.chef Infra Beslutsdatum: 2017-11-15 Reviderad: 2017-06-12 Giltighetstid:

Läs mer

Rutin för kemikaliehantering

Rutin för kemikaliehantering Sida 1 (6) Syfte Syftet är att stödja den laborativa kemikaliehanteringen i samband med forskning och undervisning vid Stockholms universitet så att negativ påverkan på miljön kan förhindras. Omfattning

Läs mer

Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt gods, Campus US

Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt gods, Campus US 16-03-02 LiU-2016-00543 RUTIN 1(5) avfall och GMM-avfall som farligt gods, Smittförande avfall samt GMM-avfall som ska skickas till en extern anläggning för destruktion ska packas och märkas enligt instruktionerna

Läs mer

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna. 1. Syfte Denna rutin syftar till att tydliggöra och förenkla för verksamheterna hur kemikalieavfall och därtill relaterat avfall ska hanteras för att upprätthålla en säker och lagenlig hantering. 2. Allmänt

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Reagens.1 för 9210 Produktblad nr 216 Ed: 2005-09-26 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-09-26

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten Regler för undantag från förbud mot Lunds universitet (8) Arbetsmiljöingenjör/ 206-09-20 Regler för undantag från förbud mot. Syfte Syftet är att för Lunds universitets verksamheter med kemikaliehantering

Läs mer

Rutiner för avfallshantering institutionen för odontologi 20111110 Avdelningens namn: Farligt avfall

Rutiner för avfallshantering institutionen för odontologi 20111110 Avdelningens namn: Farligt avfall 20111110 Försiktighetsprincipen gäller - anger inte förpackning eller SDB (säkerhetsdatablad) hur avfallet ska hanteras, eller man inte förstår - ställs avfallet på plan 7. Avvikelserapportering ska därefter

Läs mer

Kemikaliehantering praktiska tips

Kemikaliehantering praktiska tips praktiska tips Kemikalieanvändning i praktiken Säkerhet Skyddsanordningar Att göra beredningar Utrustning: Glas, vågar, pipetter och ph-meter Beräkningar 2 Säkerhetsutrustning Dragskåp och/eller utsug

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Reagens.2 till 9210 1L/Oxalsyra Produktblad nr 214 Ed: 2005-06-15 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Avfallsplan för radioaktivt avfall

Avfallsplan för radioaktivt avfall 1(6) Avfallsplan för radioaktivt avfall Tillstånd: SSM2012-1621 Cu-09237 Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur radioaktivt avfall skall hanteras och förvaras samt hur strålkällornas emballagematerial,

Läs mer

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Bakterier lever länge i miljön Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006 Varför städar vi? Minska mängden mikroorganismer i miljön Minska

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Ekofekt Varuinformationsblad

Ekofekt Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Desinfektionnsrent Referens nr: 6811, 6815 Användningsområde: För desinfektion och rengöring av hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER VARUINFORMATION I 16 PUNKTER 1. Identifiering av ämne/preparat och företag/distributör Namn CT 1 SDS nr 10100 Företag ELGA Ltd Distributör AB NINOLAB Lane End Box 137 HIGH WYCOMBE 194 22 UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Sida 1( 7) Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Utförd 2014-08-26 Av Anna Darabi på Rausinglab. Andrad senast 2014-10-31 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden

Läs mer

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess September 2011 Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess Bakgrund En gasanalysators uppgift är att kontinuerligt mäta syreöverskott och CO i rökgaserna under hela kremationsförloppet.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Rutinerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

LOKAL ANVISNING till Handbok för hälso- och sjukvård Sidan 1 av 43 Avsnitt: RÄTT HANTERING 2007

LOKAL ANVISNING till Handbok för hälso- och sjukvård Sidan 1 av 43 Avsnitt: RÄTT HANTERING 2007 Sidan 1 av 43 Datum: INNEHÅLLSFÖRTECKNIG Rätt HANTERING 2007 INLEDNING... 2 Kretsloppsanpassat samhälle och landstingets miljöansvar... 3 Ansvarsgränser för avfallshanteringen inom sjukvården... 4 Vem

Läs mer

B 3 Sjukvårdens avfall i ett framtidsperspektiv Moderator: Sverker Thurén, Sahlgrenska universitetssjukhuset

B 3 Sjukvårdens avfall i ett framtidsperspektiv Moderator: Sverker Thurén, Sahlgrenska universitetssjukhuset B 3 Sjukvårdens avfall i ett framtidsperspektiv Moderator: Sverker Thurén, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sjukvårdens specialavfall, nuläge och framtid Föreläsare: Bertil Krakenberger, Kemi & Miljö

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.

4)-(3&/4, ,%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF. 4 04 4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(*,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.JMKÚTUSBUFH Kontorspapper och tidningar Strimlat papper får inte ligga

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Grönsåpa

SÄKERHETSDATABLAD Activa Grönsåpa SÄKERHETSDATABLAD Activa Grönsåpa 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Grönsåpa Användning: Allrengöringsmedel av golv och målade ytor Artikelnummer: 32-137 (1L) 32-138

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002 Teknisk benämning: Leverantör: Smörjfett Triboscand AB Box 38063, 100 64 Stockholm Kontaktperson: Lars Jansson tel.

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mx_g... Seite 1 von 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Samförvaring av kemikalier

Samförvaring av kemikalier mars 2011 sid 1 (4) Samförvaring av kemikalier Kemiska ämnen går att hitta överallt i vår omgivning och det finns idag lite kunskap om vilka hälso- och miljöegenskaper de kemikalier som förekommer på marknaden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Internt nr: 9421,9422,9423 Ersätter datum: 2009-02-13 Green Care Vittvätt

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Internt nr: 9421,9422,9423 Ersätter datum: 2009-02-13 Green Care Vittvätt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Diskteknik / Jasico HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE FORMEL Tvättmedel. Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:26 (M) och allmänna råd Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kontaktperson för vidare information i händelse av nödläge

SÄKERHETSDATABLAD. Kontaktperson för vidare information i händelse av nödläge Processinstrument Järngatan 27C, 602 23 NORRKÖPING, Tel 01117 03 00, Fax 01117 03 21 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Buffertlösning ph 7 Tillverkarens

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Golvspackel Industri. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 portlandcement 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Bostik AB HANDELSNAMN Artikelnummer 2129 2. FARLIGA EGENSKAPER Irriterande HÄLSA

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Sortering - Paketering - Märkning av SMITTFÖRANDE AVFALL vid. Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Kungälvs sjukhus

Sortering - Paketering - Märkning av SMITTFÖRANDE AVFALL vid. Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Kungälvs sjukhus Sortering - Paketering - Märkning av SMITTFÖRANDE AVFALL vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Kungälvs sjukhus Rutinansvarig: Eric Agerling Uppdaterad: 10-01-27 Ersätter: 09-05-15 1 Innehåll: Allmänt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

NST SHOE FRESH. KOWALSKI Christian

NST SHOE FRESH. KOWALSKI Christian 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD IDENTIFIKATION Produktnamn Produktbeskrivning Leverantör Kontaktinformation NÖDFALLSINFORMATION Skosprej mot dålig lukt LABORATOIRES CMA sas Se sidfot

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Bromidstandard 1mgBr/ml Produktblad nr 225 Ed: 2005-08-30 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Suma Dip K1 08/09/2009 07/04/2006 MSDS3415-04 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Suma Dip K1 08/09/2009 07/04/2006 MSDS3415-04 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användning av ämnet eller beredningen Uttryckt i skrift Flytande blötläggingsmedel Leverantör JohnsonDiversey

Läs mer

Uppmärksamma LÄKEMEDEL & MILJÖ!

Uppmärksamma LÄKEMEDEL & MILJÖ! Uppmärksamma LÄKEMEDEL & MILJÖ! Uppmärksamma läkemedel & miljö! Läkemedel och miljö har uppmärksammats alltmer på senare tid då läkemedelsrester spårats i mark och vatten. Med denna broschyr vänder vi

Läs mer

Riskbedömning avdelningen för Evolutionsbiologi Uppsala Universitet, EBC Norbyvägen 18 D, Uppsala

Riskbedömning avdelningen för Evolutionsbiologi Uppsala Universitet, EBC Norbyvägen 18 D, Uppsala 1 (16) Riskbedömning avdelningen för Evolutionsbiologi Uppsala Universitet, EBC Norbyvägen 18 D, Uppsala Risk-undersökning utförd -03-18 Deltagare: Malin Johansson Gunilla Kärf -05-03 Malin Johansson Gunilla

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com SÄKERHETSDATABLAD 1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: DigiDerm ECO Produktkod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar. Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket

Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar. Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket kartong KÄLLSORTERINGSGUIDE FÖR ODONTOLOGEN, MEDICINAREGATAN 12, GÖTEBORG 2011-01-01 Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Kraftigt kalk- och rostlösande medel Företaget: Biokleen Miljökemi AB Adress: Norra Drottninggatan, 4vån 451 31 Uddevalla

Säkerhetsdatablad. Kraftigt kalk- och rostlösande medel Företaget: Biokleen Miljökemi AB Adress: Norra Drottninggatan, 4vån 451 31 Uddevalla Säkerhetsdatablad 1/5 1 Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produkt: Biokleen Descaler Anv område: 2 Farliga egenskaper Kraftigt kalk- och rostlösande medel Företaget: Adress: Norra Drottninggatan,

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD (enligt EU-direktiv 91/155/EEC)

SÄKERHETSDATABLAD (enligt EU-direktiv 91/155/EEC) SÄKERHETSDATABLAD (enligt EU-direktiv 91/155/EEC) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Ordernummer: Tillverkare: Telefonnummer för nödsituationer: Leverantör: 70 Comark bakteriedödande torkdukar

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor.

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tvättsåpa Referens nr: 21940, 21942 Användningsområde: För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Härdare

VARUINFORMATIONSBLAD Härdare 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 30, 31, 33, 39 Produkttyp/användning: för polyesterspackel Leverantör: LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750 54 00

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer