Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 10 november (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering mellan Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov Persson Solveig Andersson Anders Nilsson till Stephanie Treviranus från Hans Nahlbom Patrik Fornander Kjell Tellin Peter Johansson Michael Helmersson Sune Carlsson Stephanie Treviranus fram till Övriga deltagande:ulf G Persson 103, 105 Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Patrik Fornander Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 15 november 2004 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Patrik Fornander ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 10 november 2004 Anslagsdatum: 15 november 2004 Datum för anslags nedtagande: 6 december 2004 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Ks 103 Au 68 Dnr 182/04 Ekonomisk Plan Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 maj 2004, 38, beslutat att som en handlingslinje för det fortsatta arbetet med års budget fastställa de ramar som framgår av ekonomienhetens sammanställning Ekonomisk Plan daterad 12 maj Kommunfullmäktige har därvid beslutat att förändra de där redovisade budgetramarna med för kommunstyrelsen tkr, barn- och utbildningsnämnden + 2,400 tkr och socialnämnden + 1,500 tkr. Totalt visade den ekonomiska planen ett överskott på ca 3,4 mkr. Ekonomienheten redovisar nu i ny sammanställning Ekonomisk Plan samt ett arbetsmaterial Budget 2005 som utgör en koncentrerad redovisning av budgetberedningens arbete och som daterats 26 oktober Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. Kommunchefen Claes Hultgren och controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet budgetberedningens reviderade förslag Ekonomisk Plan som daterats 10 november och som sammantaget redovisar ett överskott på tkr. Därtill redovisas protokoll från MBL-förhandlingar Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger bifall till budgetberedningens förslag med följande ändringar och tillägg: -att under första halvåret ska avtal om IVPA i Lesjöfors upprättas, vilket finansieras inom kommunstyrelsens ram -att kostnaden för bredband läggs ut under tre år (i enlighet med den ursprungliga planeringen) -att kommunstyrelsens ram utökas med 600 tkr för friskvård- /rehabiliteringsinsatser. Utformningen av satsningen utarbetas i samarbete med centrala samverkansgruppen och kostnaden beräknas på årsbasis uppgå till 1 mkr. -att uppdraga åt kommunchefen att se över bemanning och ge förslag

3 Kommunstyrelsen 10 november till ägardirektiv till kommunens bolag. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen under 2005 Patrik Fornander, Michael Helmersson, Peter Johansson och Kjell Tellin instämmer i samtliga ovan angivna yrkanden från Per Gruvberger. Patrik Fornander yrkar med instämmande av Michael Helmersson, Peter Johansson och Kjell Tellin enligt följande: -Kommunfullmäktige uppmuntrar alla nämnder att konkurrensutsätta sina verksamheter -att kommunfullmäktige uppmuntrar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att konkurrensutsätta och upphandla de verksamheter som man finner lämpliga, och uppmuntra personalen till egna initiativ till att starta alternativa driftsformer -att det i januari 2005 nystartade teknikutskottet får i uppdrag av kommunfullmäktige att efter resultatet av de pågående konkurrensutsättningarna fortsätta att konkurrensutsätta de avdelningar som utskottet/teknikchefen finner lämpliga -att vid investeringar ska delar av kommunens skogsareal lämnas ut till försäljning istället för att öka på låneskulden -att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2006 antar mätbara mål för grundskoleelevernas betyg och dessas meritvärden i mening att långsiktigt nå minst rikets genomsnitt, samt att kommunens genomsnitt ska redovisas mot rikets i budgetuppföljningen Per Gruvberger yrkar avslag på Patrik Fornanders mfl ovan angivna 5 yrkande. Därtill yrkar Patrik Fornander med instämmande av Michael Helmersson, Peter Johansson och Kjell Tellin enligt följande: -att minska miljö- och byggnadsnämndens ram med 200 tkr för 2005; vilket på årsbasis medför att verksamheten ska minska med 400 tkr -att Filipstads kommun ska aktivt verka för ökad samverkan med närliggande kommuner inom alla lämpliga områden -att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att innan beslutet om ramfördelningen 2006 ta fram en strategi för att möta den växande pensionsskulden -att socialnämnden inför budget 2006, i likhet med barn- och utbildningsnämndens arbete med FN:s Barnkonvention, arbeta med uppföljning av kommunens arbete för funktionshindrade i relation till FN:s standardregler för funktionshindrade, som antogs 1993 och som kommunens handikapplan från år 2000 bygger på Per Gruvberger yrkar bifall till Patrik Fornanders mfl ovan angivna 4 yrkanden. I övrigt yrkar Patrik Fornander, Michael Helmersson, Peter Johansson och Kjell Tellin bifall till budgetberedningens förslag.

4 Kommunstyrelsen 10 november Anita Widman yrkar med instämmande av Patrik Fornander, Michael Helmersson, Peter Johansson och Kjell Tellin att inför 2006 års budgetarbete ska budgetdokumentets upplägg, omfattning och beskrivning samt mål för verksamheten ses över. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först propositioner om bifall till de delar av budgetmaterialet där partierna är ense samt till de yrkande och tillägg där säryrkande ej framställts. Budgeten förklaras antagen i dessa delar. Därefter framställer ordförande propositioner om bifall till övriga framställda yrkande enligt följande: Patrik Fornanders mfl förslag ang. att kommunfullmäktige uppmuntrar alla nämnder att konkurrensutsätta sina verksamheter mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget Patrik Fornanders mfl förslag att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmuntras av kommunfullmäktige att konkurrensutsätta sina verksamheter m m mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget Patrik Fornanders mfl förslag beträffande uppdrag till teknikutskottet mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkande förklaras antaget. Patrik Fornanders mfl förslag beträffande försäljning av skogsareal mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget Patrik Fornanders mfl förslag ang. mätbara mål för grundskoleelevernas betyg m m mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför 2006 års budgetarbete se över budgetdokumentets upplägg, omfattning och beskrivning samt mål för verksamheten att intäkterna vid eventuella försäljningar av kommunala tillgångar används till amortering av lån att upptaga upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för efter ovan angivna justeringar att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter för medel i rörelsekapitalet varvid köpeskillingen för varje särskilt objekt ej får överstiga 200 tkr att i antagna delar bifalla kommunstyrelsens förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna

5 Kommunstyrelsen 10 november att för fyllande av kommunens medelsbehov år 2005 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kronor per skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen att i mån av behov av likvida medel upptaga lån för att finansiera diverse investeringsobjekt i 2005 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2004 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2005 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidtaga de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras samt att kommunens ekonomiska resultat ska prioriteras, innebärande att kvalitén/omfattningen i verksamheten måste omprövas om ramen ej kan hållas. Patrik Fornander, Michael Helmersson, Peter Johansson och Kjell Tellin reserverar sig mot beslutet i delar beslutet innebär avslag på förslag de själva lagt eller yrkat bifall till.

6 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Ks 104 Au 69 Dnr 74/04 Återställande av det egna kapitalet i Bergslagens Räddningstjänst förbund Av kommunchefens skrivelse 12 oktober 2004 i rubricerade ärende framgår att direktionen för Bergslagens Räddningstjänst förbund i beslut 27 maj 2004, 17, hemställt om att medlemskommunerna (Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Hällefors och Filipstad) ska återställa förbundets egna kapital avseende de samlade förlusterna för åren på totalt tkr. På uppdrag av kommunstyrelse ordförandena i berörda kommuner har Lars-Erik Dahlin, Kristinehamn, utrett närmare vilka alternativ som kan finnas och vad dessa innebär. Samråd har skett med kommunernas ekonomichefer eller motsvarande. I skrivelse 5 oktober 2004 med tillhörande bilaga redovisas resultatet av utredningen samt förslag till beslut. Bland annat redovisar utredningen att erforderligt kapitaltillskott uppgår till tkr. Vid överläggning med kommunernas kommunstyrelse ordföranden och kommunchefer den 30 september 2004 har samtliga ställt sig bakom förslaget. Med hänvisning till utredningen föreslås kommunfullmäktige besluta att meddela BRT att kommunen inte anser att det egna kapitalet behöver återställas i vad avser förlusterna åren 2000 och 2001 eftersom det ursprungliga egna kapitalet vid 2001 års utgång var intakt. Kommunen beslutar därför att inte lämna kapitaltillskott till denna del av BRF:s framställan. att lämna BRT kapitaltillskott för återställande av BRT: s egna kapital med kronor genom utfärdande av revers. Reversen utfärdas under år 2004, löper utan ränta och förfaller till betalning när BRT: s likvida situation så kräver. Betalning från medlemskommunernas reverser skall ske proportionellt. att kommunen beslutar i samband med behandlingen av kommunens bokslut för år 2004 hur reversens påverkan på resultatet skall hanteras. att kommunen uppmanar Karlskoga kommun att gentemot BRT samordna förvaltningen av reverserna.

7 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Ekonomikontoret hänvisar i sitt yttrande till kommunchefens skrivelse. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att meddela Bergslagens Räddningstjänst förbund att kommunen inte anser att förbundets egna kapital behöver återställas i vad avser förlusterna för åren 2000 och 2001 efter som det ursprungliga egna kapitalet vid 2001 års utgång var intakt. Kommunen beslutar därför att inte lämna kapitaltillskott till denna del av förbundets framställan. att bevilja Bergslagens Räddningstjänst förbund ett kapitaltillskott för återställande av förbundets egna kapital med kr genom utförande av revers. Reversen utfärdas under år 2004, löper utan ränta och förfaller till betalning när förbundets likvida situation så kräver. Betalning från medlemskommunernas reverser ska ske proportionellt. att i samband med behandlingen av kommunens bokslut för år 2004 fatta beslut om hur reversen påverkar resultatet samt att uppmana Karlskoga kommun att gentemot Bergslagens Räddningstjänst förbund samordna förvaltningen av reverserna. Enligt arbetsutskottet

8 Kommunstyrelsen 10 november Ks 105 Dnr 21/04 Ekonomiska rapporter samt budget uppföljning kvartal Kommunchefen Claes Hultgren och controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet den budgetuppföljning som upprättats per kvartal och den prognos för resterande del av 2004 som framtagits. Driftsammanställningen redovisar ett underskott på ca 360 tkr. Därtill redovisar kommunchefen den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten och daterats 9 november Kommunfullmäktige har i anslutning till behandlingen av delårsbokslut per bland annat beslutat att inför november månads kommunstyrelsesammanträde dels uppdraga åt ekonomienheten att i samarbete med ansvarig förvaltningsledning särskilt analysera avvikelserna mot budget inom fastighetsenheten och grundskolan, dels uppdraga åt barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen att redovisa åtgärder för att klara respektive verksamhet inom erhållen budgetram, dels ock uppdraga åt ekonomienheten att i samråd med förvaltningsledningarna utarbeta rutiner och upplägg för den ekonomiska uppföljningen under Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet analysrapporter avseende grundskolan och fastighetsenheten, båda daterade samt rapport avseende ekonomisk uppföljning/prognos för 2004 avseende kommunstyrelsen daterad I anslutning härtill redovisas även den verksamhetsuppföljning avseende socialnämndens område som utarbetats och som även redovisar de åtgärder som vidtagits under året för att uppnå en budget i balans. Slutligen redovisar ekonomienheten det förslag till rutiner och upplägg av den ekonomiska uppföljningen som utarbetats och som daterats Efter föredragning av ärendet förslår Per Gruvberger med instämmande av Patrik Fornander och Michael Helmersson att rapporterna avseende kommunstyrelsen och socialnämndens åtgärder för att klara verksamheten inom erhållen budgetram godkännes,

9 Kommunstyrelsen 10 november att godkänna analysrapporten avseende fastighetsenheten men att en uppföljning avseende 2004 års totala utfall redovisas vid kommunstyrelsen i februari 2005, att analysrapporten avseende grundskolan återemitteras till förvaltningschefen för kompletterande kommentarer, vilka ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i december 2004 samt att bordlägga ekonomienhetens förslag till ekonomisk uppföljning under Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga budgetuppföljningen för kvartal till handlingarna att med godkännande lägga förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning till handlingarna samt att i övrigt bifalla Per Gruvbergers förslag till hantering av de redovisade rapporterna/uppdragen. Ek. Ulf A Anm. Kf

10 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Lantm. MOB Ks 106 Au 70 Dnr 161/04 Avstyckning och fastighetsreglering rörande Kroppa 1:22 med flera samt ändring av kommungräns Lantmäterimyndigheten har lämnat underrättelse enl. Fastighetsbildningslagen 4:41 till Filipstads kommun om förrättning som medför ändring av kommungräns. Den yrkade fastighetsbildningen avser bland annat avstyckning och fastighetsreglering av dammar vid Stora Hättsjön och Långsjön. Åtgärden medför ändring av kommungränsen mellan Filipstad och Storfors kommuner innebärande att vid Långsjön överförs ett område av Storfors 1:10 till blivande Kroppa 1:123 och vid Hättsjön överförs ett område av Kroppa 1:22 till blivande Storfors 1:197. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att som svar på remissen uttala att ingen erinran föreligger mot föreslagna avstyckningar och fastighetsregleringar. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ej uttala någon erinran mot de föreslagna fastighetsregleringarna. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Ks 107 Au 71 Dnr 159/04 Ang. installation av bergvärme-folkets Hus Lesjöfors Lesjöfors Folkets Hus förening framhåller i skrivelse 14 september 2004 att man under de senaste åren genom dyrare olja, förlust av fasta hyresgäster samt kommunala beslut som minskar intäkterna brottats med ekonomiska problem. Ett sätt att komma ur dessa problem är att installera bergvärme. Enligt gjorda beräkningar skulle detta ge ett överskott till föreningen på ca 60 tkr/år istället för som nu ett underskott på ca 36 tkr. För att kunna genomföra projektet kan ekonomisk hjälp till halva kostnaden erhållas via Boverket. Detta stöd förutsätter dock att den lokala kommunen ska vara medfinansiär till minst 30%. Projektet har kostnadsberäknats till 350 tkr och föreningen ansöker därför om ett kommunalt bidrag på 175 tkr för att kunna installera bergvärme. Resterande del, 175 tkr, kommer föreningen att ansöka hos Boverket om. Per Gruvberger yrkar med instämmande av Patrik Fornander och Peter Johansson att Lesjöfors Folkets Hus förening beviljas det begärda bidraget under förutsättning att föreningen erhåller det sökta bidraget från Boverket. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Lesjöfors Folkets Hus förening ett bidrag om 175 tkr för installation av bergvärme under förutsättning att föreningen erhåller det ansökta bidraget från Boverket samt att erforderliga medel anvisas inom ramen för föreningsstöd Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Le FH

12 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Ks 108 Au 72 Dnr 167/04 Ramprogram för samverkan inom landsbygdsutveckling Länsstyrelsen meddelar i skrivelse 27 september 2004 att det nuvarande ramprogrammet för landsbygdsutveckling nu är inne i sitt slutskede och den operativa delen kommer att avslutas Projektets huvudsyfte har varit att främja lokal utveckling och entreprenörskap med tonvikt på landsbygden. Under de 24 månader som programmet hittills verkat har 230 stöd till lokala projekt och utvecklingsstipendier beviljats till ett belopp av drygt 5,7 mkr, det vill säga i genomsnitt ca 25 tkr per stöd. Filipstads kommun har deltagit i projektet från dess början. Sammantaget under perioden har kommunen anvisat 180 tkr varav i oktober 2004 ca 86 tkr utnyttjats. Länsstyrelsen anser projektet som mycket framgångsrikt och anser att en av orsakerna till detta är det nära och informella samarbetet med länets kommuner. Länsstyrelsen erbjuder därför kommunerna att medverka i och stödja genomförandet av en fortsättning av ramprogrammet för landsbygdsutveckling under Under den nuvarande programperioden har kommunerna svarat för 40 % av den offentliga medfinansieringen av lokala projekt och utvecklingsstipendier medan Länsstyrelsen har svarat för 60 %. Mot bakgrunden av kommunernas ansträngda ekonomi föreslår Länsstyrelsen att kommunernas andel av den offentliga medfinansieringen under minskas till 25 % för projekt och stipendier medan Länsstyrelsen står för resten. Samtidigt är önskvärt att kommunerna tar på sig ett ökat informationsansvar för programmet inom sin egen kommun och vidareutvecklar samarbete och samverkan med lokala utvecklingsgrupper och liknande organisationer i kommunen. För att uppnå kontinuitet i verksamheten bör det fortsatta arbetet starta redan vid kommande årsskiftet. Länsstyrelsen önskar besked om Filipstads kommun önskar delta senast den 1 december Ann-Louise Nilsson, Monica Hjellström och Bo Forsberg föreslår gemensamt att kommunen deltar i det fortsatta ramprogrammet och att 50 tkr ur kommunstyrelsens tillgängliga medel anvisas för verksamheten under Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att delta i det fortsatta ramprogrammet för samverkan inom landsbygdsutvecklingen samt

13 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november att anvisa 50 tkr ur kommunstyrelsens tillgängliga medel för verksamhetens bedrivande. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Länsst. A-L N

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Kommunstyrelsen 6 oktober 2004/10 november / 14 Kommunstyrelsen 8 september Au 82 Ks 109 Ks 98 Ks 87 Dnr Investeringsbidrag/särskilt bidrag för 2004 Service- och tekniknämnden redovisar i protokoll 12 augusti 2004 de ansökningar om investeringsbidrag/särskilt bidrag som inkommit för år 2004 enligt följande: Filipstads Volleybollklubb Beachvolleyplan Filipstads Motorbåtsklubb Bryggor, båtmotor kronor + sand kronor Nordmarks IF kronor Åkgräsklippare, vertikalskärare, gödningsspridare Renovering av bevattningsanläggning, gräsklippare, röjsåg Filipstads Snowmobile Club Ny led vid Arrbortjärn-grävmaskinarbeten Lesjöfors Innebandyklubb Minibuss, bärbar dator, slutsteg till Ljudanläggning, sladdlös mick kronor kronor Nordmarks Friskvårdsklubb kronor Skidspåranläggning, lamparmatur, relä, elkabel, mål, västar, klubbor, duschkabin+renovering av golv Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening Motordrivet isborr Kroppa Hembygdsförening Renovering delar av hembygdsgården, dator Filipstads Skidförening Belysningsstolpar Filipstads Slalomklubb Rep. och arbeten i slalombacken Lesjöfors IF Förbättring av grusplan på Stålvallen kronor kronor kronor kronor kronor kronor

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Kommunstyrelsen 6 oktober 2004/ 10 november /15 Kommunstyrelsen 8 september Totalt finns i budget för tkr anslaget för ändamålet. Service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Tekniska kontorets förslag att bidrag ska utgå till dels Filipstads Motorbåtsklubb för inköp av bryggor, båtmotor med 35 tkr, till Filipstads Skidförening avseende belysningsstolpar med 106 tkr, till Lesjöfors IF för förbättring av grusplan vid Stålvallen kr och till Nordmarks Friskvårdsklubb för skidspår anläggning, innebandyverksamhet styrkehall med kr. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Patrik Fornander bifall till service- och tekniknämndens förslag med undantag av föreslaget bidrag till Motorbåtsklubben, där han yrkar återremiss till service- och tekniknämnden för kompletterande utredning. Häremot yrkar Per Gruvberger att ärendet i sin helhet återremitteras till service- och tekniknämnden för kompletterande utredning. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till Patrik Fornanders förslag, dels till Per Gruvbergers förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordföranden anse Per Gruvbergers förslag med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för kompletterande utredning. SOT Vid sammanträdet yrkar Per Gruvberger med instämmande av Patrik Fornander att, i avvaktan på ärendets slutliga behandling, Lesjöfors IF för förbättring av grusplanen på Stålvallen beviljas ett investeringsbidrag med kronor. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Lesjöfors IF med ett investeringsbidrag med kronor för förbättringsåtgärder av grusplanen på Stålvallen. SOT Le IF

16 Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november Efter kompletterande utredning av tekniska kontoret har service- och tekniknämnden vid sammanträdet 12 oktober 2004, 37, beslutat att bidragen ska fördelas enligt följande: Filipstads Skidförening avs. belysningsstolpar med kronor, Nordmarks Friskvårdsklubb avs. skidspåranläggning kronor och Nordmarks IF avs. gräsklippare, gödningsspridare och röjsåg med kronor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla service- och tekniknämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. NFK NIF FSF SOT

17 Kommunstyrelsen 10 november Ks 110 Dnr 188/04 Utredning ang. den framtida gymnasieskolan Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för 2004, 120, gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i en utredning under 2004 analysera gymnasieskolans nuvarande organisation inför den nya gymnasieskolans införande Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott redovisar i protokoll 2 november 2004 den utredning som rektor Per-Arne Söderstedt genomfört. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att översända utredningen till kommunstyrelsen utan eget yttrande och att överlämna utredningen till barn- och utbildningsnämnden i november. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga redovisningen av barn- och utbildningsnämndens uppdrag till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen 10 november Ks 111 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 1. Arbetsmarknadsläget i Värmland-september Delegation Personalavdelningen 3. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, Service- och tekniknämnden samt au, protokoll, , , , , Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll, Region Värmland, protokoll, , Skrivelse ang. stadens centrum 8. Garnisionsplan Kristinehamn-remiss 9. Ans. till Boverket om bidrag för installation av bergvärmepump till Lesjöfors Museum 10. Uppdrag att föreslå åtgärder för ökad konkurrenskraft-regeringsbeslut 11. Ang. anläggning av nya koloniområden

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 8 september 2004 1 (29)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 8 september 2004 1 (29) Kommunstyrelsen 8 september 2004 1 (29) Plats och tid: Hörsalen Fimek Södra kl. 13.00-17.15 Ajournering mellan 14.55-15.40, 17.05 17.10 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson Harry Johansson Peter

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25. Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg,Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25. Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg,Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Plats och tid: Lektionssalen, Spångbergshallen kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Hans Nahlbom Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Sammaträdesdatum 17 augusti 2011 1 (8) Plats och tid: Servicehuset Ugglan, Lesjöfors kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7)

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7) Kultur- och föreningsutskottet 9 januari 2006 1 (7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 08.00-10.10 Beslutande: Anders Nilsson, ordf Benny Persson Bengt-Olof Persson (deltar ej i 6) Ersättare: Övriga

Läs mer

Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-18 1. ( 21 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Ove Torpman (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl.15.00-15.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Beslutande: Anita Widman ordf. Ulf Söhrman Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Hans Seffel Olle Engström

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 mars (9 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 mars (9 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 10 mars 2011 1 (9 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Peter Johansson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2009 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2009 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2009 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer