Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011 Skede 2 Utgåva2:0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011 Skede 2 Utgåva2:0"

Transkript

1 Diarienummer MSB Länsstyrelsen i Kalmar Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011 Skede 2 Utgåva2:0 1

2 Innehåll 1 Inledning Definitioner Bakgrund Övningsdokument Övande organisationer Syfte och mål för SAMÖ-KKÖ Skede 2 konsekvenser och långsiktig hantering Övningsmetod och övningstekniska anvisningar Metod för skedet Övningsledning Lokal övningsledare - uppgifter Utvärdering Syfte med utvärdering Inriktning av utvärderingen Metod för utvärderingen Uppföljning Under övningen Efter övningen Information och massmediekontakter Massmediekontakter Information om SAMÖ-KKÖ under övningen Tekniska system och sambandssystem under övningen Övningswebben Sambandsbestämmelser Säkerhetsbestämmelser Informationssäkerhet Avbrytande av övningen Logistik under övningen Övande organisationer Efter övningen Arbetsmiljö och försäkring Miljö Miljöpolicy Oönskade händelser...15 Bilaga 1 Metod skede 2 2

3 1 Inledning Övningsbestämmelserna för skede 2 beskriver förutsättningarna för genomförande av skede 2 av SAMÖ-KKÖ 2011, 11 februari 23 mars Utgåvan beskriver bl.a. metodiken för genomförande av skede 2. Utgåvan syftar också till att och ge underlag för att leda och genomföra skede 2 av övningen. 2 Definitioner För att ha ett gemensamt språkbruk i relation till olycks- och krishantering under SAMÖ- KKÖ 2011 används ett antal, för området relevanta, definitioner av ord och begrepp. Dessa är tagna ur propositionen (2007/08:92). 3 Bakgrund Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har tidigare genomfört tre nationella samverkansövningar (SAMÖ) SAMÖ 04, SAMÖ 2007 och SAMÖ En SAMÖ omfattar händelser som påverkar samhället med stor geografisk spridning och involverar flera samhällssektorer. Syftet med en SAMÖ är att öka den nationella krisberedskapsförmågan. MSB avser att fortsätta genomföra nationella samverkansövningar. För att utveckla förmågan att hantera konsekvenserna av en händelse med radioaktivt utsläpp, genomförs sedan lång tid en kärnkraftsövning (KKÖ) vartannat år i ett av de tre kärnkraftslänen. Dessa övningar omfattar, utifrån ett sektorsperspektiv, alla de aktörer som är involverade i beredskapen för kärntekniska olyckor på lokal, regional och central nivå. Under 2009 beslöts att slå samman de ovan nämnda övningarna till en gemensam övning och benämna den SAMÖ-KKÖ MSB och Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar tillsammans för planering och genomförande av övningen. En olycka med radioaktivt utsläpp från ett kärnkraftverk är en mycket allvarlig händelse som påverkar hela samhället, från individen till hela nationen. Viktiga funktioner i samhället såsom elförsörjning, transporter och ekonomi kommer att påverkas. För att öka samhällets förmåga att hantera en sådan händelse omfattar SAMÖ-KKÖ 2011 två huvudområden. Det ena huvudområdet är att inledningsvis hantera den akuta fasen, dvs. arbetet som sker i direkt anslutning till ett radioaktivt utsläpp och som syftar till att skydda människors liv och hälsa samt eliminera skadorna av utsläppet. Detta arbete ställer ytterst stora krav på berörda organisationers förmåga. Det andra huvudområdet omfattar det breda och komplexa arbetet med att återställa samhället efter en så svår och omfattande händelse. Stora områden kommer att vara radiakbelagda, näringar och verksamheter kan bli hårt drabbade etc. Detta kommer att kräva arbete med egendomsoch miljöräddning och arbete med livs- och funktionsstöd för drabbade. 3

4 4 Övningsdokument Dokumentationen för SAMÖ-KKÖ 2011 kommer att bestå av följande: SAMÖ-KKÖ 2011 Introduktion; en folder som riktar sig till samtliga som önskar information om övningen. Finns att ladda ner på MSB:s och Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplatser. Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011, skede 1 - riktar sig till samtliga deltagande i planering, genomförande och utvärdering av övningen. Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011, skede 2 - riktar sig till samtliga deltagande i planering, genomförande och utvärdering av övningen. Övningsledningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011, skede 1 - riktar sig enbart till övningsledningen. Övningsledningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011, skede 2 - riktar sig enbart till övningsledningen För skede 3 kommer information att ges till deltagande aktörer i särskild ordning. 4

5 5 Övande organisationer Organisation Skede Skede Organisation Alecta X X OKG AB X X X AMF X X Oskarshamns kommun X X X Arbetsmiljöverket X X X Polismyndigheten i Kalmar län X X X Bankföreningen X X Post- och telestyrelsen X X Bankgirocentralen X X Regeringskansliet X X Borgholms kommun X X X Riksbanken X X Emmaboda kommun X X X Riksdagsförvaltningen X X X Euroclear X X Riksgälden X X Finansinspektionen X X Rikskriminalpolisen X X X Folksam X X X Rikspolisstyrelsen X X X Försvarsmakten X X X SEB Försäkring X X Försäkringsförbundet X X X Sirius X X Försäkringskassan X X Skandia X X X Handelsbanken X X Socialstyrelsen X X X Hultsfreds kommun X X X SOS Alarm i Sverige AB X X X Högsby kommun X X X Statens jordbruksverk X X X If Skadeförsäkring X X X Statens meteorologiska och hydrologiska institut X X X Kalmar kommun X X X Strålsäkerhetsmyndigheten X X X Kalmar Läns Trafik AB X X X Swedbank försäkring X X Kustbevakningen X X X Svensk Kärnbränslehantering AB X X X Landstinget i Kalmar län X X X Svensk Mjölk X X X Livsmedelsverket X X X Sveriges Radio X X Länsförsäkringar AB X X X Sveriges Radio Kalmar X X Länsstyrelsen i Jönköpings län X X X Sveriges Television X X Länsstyrelsen Kalmar län X X X Tjustbygdens sparbank X X Länsstyrelsen Kronobergs län X X X Torsås kommun X X X Länsstyrelsen Stockholms län X X X Trafikverket X X X Myndigheten för samhällsskydd och beredskap X X X Transportstyrelsen X X X Mönsterås kommun X X X Trygg Hansa X X X Mörbylånga kommun X X X Tullverket X X X Nordea X X Westinghouse AB X X X Nordiska Kärnförsäkringspoolen X X X Vimmerby kommun X X X Nybro kommun X X X Västerviks kommun X X X 5

6 6 Syfte och mål för SAMÖ-KKÖ 2011 SAMÖ-KKÖ 2011 omfattar ett gemensamt övergripande syfte och mål som gäller för hela övningen. Dessa är sedan vidareutvecklade och indelade utifrån övningens design med tre skeden. Skede 1 och 2 har olika kompletterande syften och mål. Övningens skeden har ett antal formulerade mål som är kompletterade med målpreciseringar (skede 1) och vägledande frågor (skede 2). Dessa preciseringar/vägledande frågor syftar till att ge stöd för tolkning av vart och ett av målen. De utgör även underlag för utvärderingen liksom de utgör ett stöd för de aktörerna när de planerar sina respektive organisationers mål. Preciseringarna/vägledande frågorna är inte uppställda i prioriteringsordning, utan samtliga är lika betydelsefulla. Viktigt att påpeka är att det är organisationernas samlade agerande gentemot målen som utvärderas av övningsledningen, inte separata organisationers eller individers agerande. Övningens skede 1 omfattar fyra mål. Övningens skede 2 omfattar tre mål där två mål är samstämmiga med skede 1, men har en något förändrad innebörd som beskrivs genom vägledande frågor. Det första målet är ett fördjupningsmål kopplat till de olika uppdragen som ska lösa och kommer inte att utvärderas av den övergripande utvärderingen, utan istället hanteras under seminariedagarna skede 3. Övergripande syfte: SAMÖ-KKÖ 2011 ska ge en bild av och utveckla samhällets förmåga att hantera en kris till följd av en kärnteknisk olycka. Övningen involverar samtliga nivåer i samhället och avser hanteringen av konsekvenser både på kort och på lång sikt. Övergripande mål: Organisationerna har förmåga att, enskilt och i samverkan, hantera konsekvenser av olyckan ur såväl ett strategiskt som ett operativt perspektiv i syfte att upprätthålla och återställa samhällsviktiga funktioner 6.1 Skede 2 konsekvenser och långsiktig hantering Fokus för skede 2 är att bredda och fördjupa kunskapen om konsekvenserna av en kärnteknisk olycka. Vidare ska skede 2 också bidra till att utveckla organisationers förmåga, enskilt och i samverkan, att hantera långsiktiga konsekvenser av en kris till följd av en kärnteknisk olycka. Mål 1: Organisationerna fördjupar kunskapen om långsiktiga konsekvenser av en kärnteknisk olycka inom utvalda samhällsviktiga funktioner Målpreciseringar: Påverkan på hälsan Påverkan på miljö och förutsättningar och möjlighet att sanera Påverkan på livsmedelsproduktion, djurhållning och jordbruk 6

7 Utrymning, omflyttning, avspärrning, transporter och restriktioner Konsekvenser för samhällets ekonomi och försäkringsverksamhet Påverkan på samhällsviktig verksamhet pga el-problem Mål 2: Organisationerna agerar enskilt och i samverkan på ett fungerande sätt i syfte att upprätthålla och återställa samhällsviktiga funktioner Vägledande frågor: Organisationerna har kunskap om eget och andras ansvar och roller utifrån aktuell lägesbild. Organisationerna löser givna uppdrag genom ändamålsenlig samverkan. Organisationerna upplever ett mervärde av att samverka med varandra. Organisationerna upplever att uthållighet finns kopplat till aktuellt scenario. Mål 3: Organisationerna samverkar på ett effektivt sätt för att kommunicera samstämmigt, konkret och kontinuerligt med allmänhet och medier Vägledande frågor: Kommunikationsaspekterna är integrerade i åtgärderna för att hantera långsiktiga konsekvenser av olyckan. Den gemensamma lägesuppfattningen omsätts till ett samlat budskap. 7

8 7 Övningsmetod och övningstekniska anvisningar Skede 2 genomförs den 11 februari 23 mars och omfattar långsiktig hantering av konsekvenserna efter en olycka med radioaktivt utsläpp vid en kärnteknisk anläggning. 7.1 Metod för skedet Metoden för skede 2 innebär att enskilt och i samverkan analysera olika problemställningar och diskutera fram lösningar. Metodik och arbetsprocess för skede 2 beskrivs i bilaga 1. Vid tre tillfällen under skede 2 ger övningsledningen uppdrag och lägesbilder till övande organisationer. Uppdragen och lägesbilder hämtas av de övande på övningswebben under skede 2. Uppdragen löses enskilt och i samverkan, utifrån aktuell lägesbild*, och rapporteras på sätt som anges i respektive uppdrag. Lägesbilden presenteras på övningswebben. Mottagaren av uppdraget identifierar den sektorsövergripande samverkan som behövs för att lösa uppdraget. De former och rutiner som finns för samverkan vid skarp händelse ska användas så långt möjligt. För att underlätta för aktörerna finns några förutbestämda samverkanstillfällen. Utöver dessa tillfällen bör, vid behov, löpande kontakter tas mellan de övande Under skede 2 finns tre rapporteringstillfällen. Vilka uppdrag som rapporteras vid vilket tillfälle/vilka tillfällen står angivet i uppdragen och avgörs av respektive uppdrags komplexitet och den tidslängd aktörerna därför bedöms behöva. Sista rapporteringen kombineras med en spelad gemensam presskonferens. Inför denna presskonferens ska underlag som har tagits fram av de övande under skede 2 omsättas till ett samlat budskap. Denna spelade presskonferens kommer att kunna följas direkt av samtliga aktörer via webben. Vid eventuella frågor under skede 2 vänder sig de övande till respektive lokal övningsledare. * Förklaring av lägesbild Lägesbilderna under skede 2 ger ingångsvärden och förutsättningar för att de övande ska kunna arbeta med uppdragen. Till varje uppdragspaket följer en lägesbild utifrån vilken uppdragen ska lösas. Lägesbild 1 utgår från läget när skede 1 slutar. Lägesbild 2 och 3 utgår från resultaten av rapporterade uppdrag och från i förväg förberedda underlag med omvärldsförändringar. Lägesbild 2 återger situationen två veckor efter lägesbild 1. Lägebild 3 återger situationen fyra veckor efter lägesbild 1. 8

9 Avsikten är inte att ta fram lägesbilder med den innebörd begreppet normalt har i skarp krishantering. Lägesbilderna i skede 2 har en begränsad omfattning. 7.2 Övningsledning Övningsansvariga för övningen är generaldirektören för MSB och landshövdingen i Kalmar län. De har det högsta ansvaret för övningen och fattar beslut om avgörande förändringar i genomförandet av övningen. Övningsledaren ansvarar för övningens genomförande och leder övningsorganisationen. Övningsorganisationen består av samordnare från MSB och Länsstyrelsen Kalmar samt representanter från övande organisationer. Detaljerade uppgifter för övningsledningens olika delar beskrivs i Övningsledningsbestämmelserna för skede Lokal övningsledare - uppgifter Varje övande organisation har en eller flera lokala övningsledare. Lokal övningsledare har bl.a. ansvar för att den egna övande organisationen är väl förberedd att medverka i övningen. Innan övningen startar ska lokal övningsledare ha säkerställt att de övande har kunskap om innehållet i övningsbestämmelser. Det är av stor vikt att de övande har kunskap om övningsförutsättningar och metoden för skede 2. Lokal övningsledare är också övningsledningens representant vid övande organisation och ska hålla kontakt med övningsledningen under hela skede 2. Eventuella frågor från övande ställs till respektive lokal övningsledare. Lokal övningsledare avgör om det finns behov att ingripa i övandes åtgärder och verksamhet om exempelvis säkerheten äventyras. Lokal övningsledare meddelar, utan dröjsmål, övningsledningen om den egna organisationen av något skäl tvingas att ändra omfattningen på sitt deltagande eller avbryta deltagandet i skede 2. 8 Utvärdering 8.1 Syfte med utvärdering Syftet med utvärderingen av SAMÖ-KKÖ 2011 är att identifiera och tillvarata erfarenheter, lärdomar och utvecklingsbehov som genereras under övningen. Det övergripande syftet med utvärderingen är att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Ett vanligt sätt att dela in syftet med utvärderingar är att skilja mellan lärande och kontrollerande/prövande syfte. En lärande utvärdering har som främsta syfte att bygga upp ny kunskap, medan en kontrollerande/prövande utvärdering främst avser att undersöka om en verksamhet fungerar som den är tänkt att fungera. Skede 2 har en lärande ansats. 9

10 Ett centralt moment för att uppnå utvärderingens syfte att stärka samhällets krishanteringsförmåga är att genomföra uppföljningsseminarier och föra dialog kring och förmedla utvärderingens resultat, för att på ett tydligt sätt främja lärandet hos de deltagande organisationerna. 8.2 Inriktning av utvärderingen Arbetet med att utvärdera SAMÖ-KKÖ 2011 utgår huvudsakligen från de övergripande mål som är satta för övningen. I utvärderingen bedöms hur väl dessa mål uppnås av organisationerna under övningen. Detta ställs i förhållande till intentionerna för övningen. Utifrån det samlade resultatet av deltagarnas agerande under övningen ska utvärderingen identifiera utvecklingsbehov och ge förslag på åtgärder för att tillgodose dessa behov. Även om utvärderingen i huvudsak utgår från målen för övningen bör det samtidigt finnas beredskap och utrymme för att ta hänsyn till och bedöma andra relevanta aspekter som kan framkomma under övningen. En viktig aspekt att framhålla är att de deltagande organisationerna i SAMÖ-KKÖ 2011 själva ansvarar för utvärderingen av den egna organisationen. Övningsledningen kommer inte att utvärdera enskilda organisationers insatser under skede Metod för utvärderingen Utvärderingen av SAMÖ-KKÖ 2011 är en målbaserad utvärdering. En sådan utvärdering avser att mäta i vilken mån en viss verksamhet har nått de förutbestämda och överenskomna målen för övningen. En målbaserad utvärdering kretsar alltså kring att observera och jämföra faktiska resultat med intentionerna. Utvärderingen inleds med att analysera och beskriva övningens intentioner och mål. Målen jämförs sedan med en beskrivning av verkligheten, i detta fall med genomförandet och resultaten från övningen. Övningsformen för skede 2 är sådan att utvärderingen till största delen kommer att baseras på självskattning, dvs. de deltagande organisationernas egna intryck och upplevelser. I den mån det kommer att hållas olika samverkansmöten-konferenser kommer utvärderingsgruppen att observera dessa. 8.4 Uppföljning Under övningen Underlag med vägledanden frågor för aktörernas självskattning kommer att finnas tillgänglig på övningswebben from fredagen den 11 februari. Svaren ska mailas in på senast den 25 mars kl Efter övningen Inledningsvis några ord om rapportdesignen: rapportens analysdel kommer att vara indelad i tre delar. Första delen behandlar skede 1, och den andra skede 2. Anledningen till detta är att det är olika förutsättningar för sättet att utvärdera, vilket påverkar utvärderingsmetoderna. Under skede 1 kommer vi att kunna bygga utvärderingen till 10

11 stor del på direktobservationer, medan vi i skede 2 i första hand måste bygga analyserna på material (självskattning) från de deltagande organisationerna. Skede 3, seminariedagarna, blir ett uppsummeringstillfälle och en möjlighet att knyta ihop säcken. I rapporten kommer de anteckningar och slutsatser som görs utifrån de olika fördjupningsområdena att presenteras som en konklusion av hur arbetet gått. Var står vi nu, vilka frågeställningar är olösta och så vidare? Detta görs i utvärderingens tredje del. När hela övningen är avslutad vidtar arbetet med att analysera allt material från övningen (arbete med analys av skede 1 har påbörjats och pågår till viss del under skede 2). I månadsskiftet maj juni kommer de deltagande organisationerna att få ta del av ett utkast med preliminära slutsatser och utvecklingsbehov. Därefter kommer det att genomföras två avstämningsseminarier, 14 juni i Stockholm och 16 juni i Kalmar, där de preliminära slutsatserna och utvecklingsbehoven presenteras samt där det finns tillfälle för deltagarna att diskutera dessa med varandra och med utvärderarna. Dessa seminarier har också en klargörande betydelse för utvärderingen. Är det något vi har missförstått, eller finns det information som borde beaktas som vi missat? En lämplig sammansättning på deltagande från organisationerna är lokal övningsledare, lokal utvärderare och någon övad representant, t.ex. stabschef. Efter dessa seminarier kommer rapporten att gå ut på remiss till samtliga deltagande organisationer. Remisstiden löper ut i september. Den färdiga rapporten presenteras i november. I samband med det kommer vi att genomföra ett slutseminarium, där slutsatser, lärdomar och utvecklingsbehov presenteras. Till detta seminarium kommer vi också att bjuda in ett antal organisationer på olika nivåer, central, regional och lokal, att presentera sina slutsatser från övningen. Seminariet kommer att äga rum den 16 november i Kalmar. Ett viktigt arbete som tar vid efter det att utvärderingen är klar och rapporten är presenterad, är att ta hand om resultatet i utvärderingen, så att vi lär oss något och utvecklar vår förmåga. Som en hjälp i detta kommer ett arbete att initieras med att ta fram ett dokument där vi, i samverkan med samtliga deltagare, preciserar vem eller vilka som är ansvariga för olika förbättrings- och förändringsprocesser. Viktigt här är att vi identifierar redan existerande samverkansforum, som t.ex. Samverkansområdena, regionala krishanteringsråd osv., för att det vi upplevt under övningen och sett i utvärderingen inte ska rinna ut i sanden, utan det blir tydligt hur vi ska driva arbetet vidare. 9 Information och massmediekontakter 9.1 Massmediekontakter Ett medienätverk har byggts upp med kontaktpersoner från respektive övande organisation. Syftet är att samordna och hantera mediers frågor om övningen, eller andra uppkomna händelser före, under och vid behov efter övningen. Nätverket har bland annat kommit överens om att informera varandra inför mediekontakter och i samband med att medierna kontaktar någon i nätverket. En medieplan finns, i vilka information om planerade medieaktiviteter beskrivs. Syftet med 11

12 medienätverket och planen är att man ska vara väl förberedd att snabbt förmedla öppen och korrekt information om övningen. Övningsledningen är samordnande för medienätverket. 9.2 Information om SAMÖ-KKÖ under övningen Information om övningen kommer kontinuerligt den 11 februari 23 mars att publiceras på bloggen på MSB:s hemsida samt Länsstyrelsen i Kalmar läns hemsida 10 Tekniska system och sambandssystem under övningen Under skede 2 kommer ett antal tekniska system att användas. De tekniska system som används av de övande ska i möjligaste mån motsvara de system som används vid en verklig olycka/kris. System som kan användas är: E-post Telefon RAKEL RADGIS WIS Övningswebb, plattform för digital, simulerad omvärld Kryptofax 10.1 Övningswebben På övningswebben kommer de övande att kunna ta del av: Metod för skede 2 Uppdrag till de övande Lägesbild, dvs ingångsvärden och förutsättningar för att kunna lösa uppdragen Övningskatalogen Utvärderingsunderlag för självskattning Övningswebben kommer att vara lösenordsskyddad. Webbadress och lösenord kommer att distribueras till övande genom lokala övningsledare. Support för Övningswebben Uppstår problem med övningswebben under övningen kontaktas övningsledningens ITsupport via mejl 12

13 11 Sambandsbestämmelser Om de övande behöver ta kontakter med experter/organisationer som inte är övande, ansvarar den övande organisationen för att det tydligt framgår att kontakten ligger inom ramen för SAMÖ-KKÖ Detsamma gäller för kontakter med andra övande. OBS! Varje samtal, kontakt eller annan kommunikation ska inledas med: Övning SAMÖ-KKÖ Nedan följer en förteckning av de sambandsmedel som kan användas i skede 2. Övningswebben beskrivs under 10.1 Övningskatalogen finns i övningswebben. Support för övningswebben och för övningskatalogen finns angivet i övningskatalogen. RADGIS Verktyg och databas för uppmätta indikeringsvärden. Mätvärden från skede 1 kommer att finnas tillgängliga i RADGIS under hela skede 2. WIS De aktörer som använder WIS i vanliga fall, kan göra detta även under övningen. I alla rubriker ska anges Övning SAMÖ-KKÖ. Rakel De aktörer som använder Rakel i sin ordinarie verksamhet och vill använda det under övningen, har full möjlighet till detta. Aktörer som i vanliga fall ansvarar för att tilldela talgrupper både för unika enheter eller för samverkanstalgrupper ansvarar för detta även under övningen. Telefon Alla samtal inleds med Övning SAMÖ-KKÖ. E-post I övningskatalogen i övningswebben framgår de e-post-adresser som angivits av respektive aktör för skede 2. Här anges även e-postadressen till övningsledningen: E-post skall alltid inledas med Övning SAMÖ-KKÖ. Kryptofax De aktörer som använder kryptofax i vanliga fall kan göra detta även under skede2. Ordinarie kryptonycklar används under övningen. Krypterade meddelanden ska inledas med Övning SAMÖ-KKÖ. 12 Säkerhetsbestämmelser Samtliga deltagare i SAMÖ-KKÖ 2011 ska följa respektive organisations säkerhetsbestämmelser. Lokal övningsledare ska informera övningsdeltagarna om vilka säkerhetsbestämmelser som gäller lokalt. Deltagande personal lyder under ordinarie arbetsgivares försäkrings- och arbetarskydd. 13

14 Informationssäkerhet Informationssäkerhet ska beaktas och all information ska sekretessbedömas innan den används i övningen. Hemlig information får endast hanteras i system godkända för ändamålet. För ev. krypterad trafik gäller ordinarie katalog eller motsvarande med eventuella tillägg. Vid kryptering används ordinarie kryptonycklar. 13 Avbrytande av övningen Inför och under övningen kan händelser inträffa som innebär att enskilda organisationer är tvungna att avbryta sitt deltagande i övningen. Det kan också inträffa händelser som innebär att hela övningen måste avbrytas. Angående enskilda organisationers brytande av övningen ligger detta beslut hos respektive organisation. Om detta skulle inträffa ska den lokala övningsledaren informera övningsledningen omedelbart. I ett läge då hela övningen måste avbrytas ligger detta beslut hos övningsansvariga för övningen, dvs. landshövdingen i Kalmar län samt generaldirektören för MSB. Om övningen avbryts kommer lokal övningsledare vid respektive övad organisation att informeras omedelbart. 14 Logistik under övningen Varje övande organisation ansvarar för att lösa egna logistikbehov Övande organisationer Kostnader i samband med övningen står övande organisationer för själva, såsom resor, traktamenten, kost och ev. logi. Övande organisationer står även för kostnader för teknisk utrustning, säkerhetskontroll, support, information i egna lokaler under övningsdagarna liksom för ev. egna besöksprogram Efter övningen Vid uppföljningsmöten, seminarier och utvärderingsmöten står MSB för möteslokaler och ev. måltider för samtliga deltagare. Deltagarna står själva för resor, traktamenten och ev. logikostnader. 15 Arbetsmiljö och försäkring Övande personal lyder under ordinarie arbetsgivares försäkringsskydd och arbetsmiljöansvar. 16 Miljö MSB har ett certifierat miljöledningssystem enligt standarden SS-EN ISO 14001:2004. Miljöledningssystemet innebär bl.a. att myndigheten har dokumenterade rutiner för styrning av verksamheten som säkerställer att myndighetens miljöpolicy och gällande svenska miljöregler följs samt bidrar till att minska negativ miljöpåverkan 14

15 Under övningens planerings-, genomförande-, och utvärderingsskede är därför avsikten att så långt som möjligt minska miljöpåverkan Miljöpolicy För att minska övningens miljöpåverkan ska alla ta hänsyn till miljön och verka för att minska negativ miljöpåverkan. Man bör särskilt beakta: Att transporter görs med så miljövänliga alternativ som möjligt Att boende och konferensställen som är tillgängliga via allmänna kommunikationsmedel nyttjas Att boende och konferensställen som driver aktivt miljöarbete nyttjas Att möten i möjligaste mån genomförs på distans med hjälp av tekniskt stöd Scenariots negativa miljöpåverkan 16.2 Oönskade händelser Inträffade tillbud och/eller skador på miljön ska anmälas till övningsledningen för att kunna rapporteras i MSB:s interna system. Detta är viktigt för myndighetens förebyggande arbete. 15

16 BILAGOR Bilaga 1 Metod för skede 2 16

Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011 Skede 1 Utgåva 3:2

Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011 Skede 1 Utgåva 3:2 2010-12-17 Diarienummer MSB 2009-10320 Länsstyrelsen i Kalmar 452-9684-09 Övningsbestämmelser SAMÖ-KKÖ 2011 Skede 1 Utgåva 3:2 1 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Definitioner... 4 3 Bakgrund... 4 4 Övningsdokument...

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar

Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) SÖ-UÖVR Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

SOES övningsplan 2015-2017

SOES övningsplan 2015-2017 Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet Sida 1(12) Dokumentklass: Öppen Datum: 2015-05-20 Version: 1.0 SOES övningsplan 2015-2017 Övningsplanen finns att ladda ner på: www.msb.se/soes Sida 2(12) SOES ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 SAMÖ 2016 Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 Program 10.00 SAMÖ 2016 11.30 Utvärdera för att lära och utveckla 12.15 Lunch 13.00 Hur ska

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Övning Astrid Övningsbestämmelser ver

Övning Astrid Övningsbestämmelser ver Övning Astrid Övningsbestämmelser ver.20131120 Regional samverkansövning 2013-11-27 i Kalmar län Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte med dokumentet...1 1.3 Målgrupp...1 1.4

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning samhällsskydd och beredskap 1 (6) Sammanfattning av EUprojektet ARCHOIL WP 3, övning och träning samhällsskydd och beredskap 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av EU-projektet ARCHOIL WP3, övning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Bilaga 1. Handledning till övningsledningen

Bilaga 1. Handledning till övningsledningen Bilaga 1. Handledning till övningsledningen I denna bilaga finns handledning till övningsledningen om hur övningen kan läggas upp. Metod (övningsupplägg) Övningen är en seminarieövning. Det innebär att

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Redovisning CBRNE-övning

Redovisning CBRNE-övning www.lansstyrelsen.se/orebro Redovisning CBRNE-övning - Samverkansövning 3 oktober Dnr: 455-9117-2012 1 1 Bakgrund Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper transportflöden

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Stockholms stads ambition vid regeringens nationella samverkansövning,

Stockholms stads ambition vid regeringens nationella samverkansövning, PM 2007:1 RI (Dnr 030-2233/2006) Stockholms stads ambition vid regeringens nationella samverkansövning, SAMÖ 2007 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stads ambition

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Omfattning Övningsdokumentation Deltagande aktörer

Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Omfattning Övningsdokumentation Deltagande aktörer Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Omfattning... 3 1.3. Övningsdokumentation... 3 1.4. Deltagande aktörer... 4 2. Övningens övergripande syfte och mål... 4 2.1. Syfte... 4 2.2.

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Övning Becquerel Utvärderingsrapport

Övning Becquerel Utvärderingsrapport Övning Becquerel Utvärderingsrapport Utvärdering av regional samverkansövning i Dalarnas län den 10 maj 2016 Datum: 2016-06-30 Diarienummer: 455-12443-2015 Övningsansvarig: Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att föreslå resultatmål för samhällets krisberedskap (Fö2010/697/SSK)

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att föreslå resultatmål för samhällets krisberedskap (Fö2010/697/SSK) Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att föreslå resultatmål för samhällets krisberedskap (Fö2010/697/SSK) Ulf Eliasson Enheten för strategisk analys 1 Uppdraget MSB ska i samverkan

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Västkom. Göteborg 18 november Del 1 av 2. Stephen Dorch, ISMP

Västkom. Göteborg 18 november Del 1 av 2. Stephen Dorch, ISMP Västkom Göteborg 18 november 2015 Del 1 av 2 Stephen Dorch, ISMP Stephen Dorch Regional informationssäkerhetssamordnare AB Svenska Shell 3 år Landstinget i Kalmar Län 20 år Regionförbundet i Kalmar län

Läs mer

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Innehåll 1 Inledning... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Regionala rådet...4 2.2 Representanter

Läs mer

Baspresentation

Baspresentation Baspresentation 151028 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Scenario- och övningsverksamhet Att öva på hemmaplan

Scenario- och övningsverksamhet Att öva på hemmaplan Scenario- och övningsverksamhet Att öva på hemmaplan SAMFI 6 september kl. 9:00-9:40 Torbjörn Jonsson MSB Christina Hedlund PTS Agenda: 1. Inledning 2. Telo-konceptet 3. NISÖ 2018 4. Övningsstöd 5. Frågor

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

UTVÄRDERING SAMÖ-KKÖ 2011

UTVÄRDERING SAMÖ-KKÖ 2011 UTVÄRDERING SAMÖ-KKÖ 2011 Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Katarina Hildingsdotter 010-240 40 76 Carl-Gustaf Erixon 010-240 44 35 Layout:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I övning Telö 13 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp under projektledning

Läs mer

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 2010:77 RI (Dnr 001-962/2010) Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (6) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2011-11-01 Mötestid 08.30-12.00 Närvarande Länsstyrelsen i Värmlands län: Leif Gustavsson Johan Olsson Johan Seger

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Länsstyrelsepaketet ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Framtaget inom projektet Utvecklat stöd till länsstyrelserna 2004 Foto: Kenneth Jonasson/Pressens

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer