E-postadress: Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:"

Transkript

1 Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB Göteborg Personnummer: E-postadress: Ärendenr: F Telefonnummer: Mobilnummer: Lånebelopp: SEK Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån Bruttolön: SEK Nominell årsränta: F.n 7,90 % Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Antal barn: Boendeform: Egen fastighet Aviavgift: 0 SEK Påminnelseavgift: F.n 60 SEK Boendekostnad per månad: Månadskostnad övriga lån: Effektiv ränta: 8,19 % Månadskostnad: SEK Allmänna villkor: ALLMÄNNA VILLKOR COLLECTORLÅNET Collector Credit AB, nedan kallad CC 1. Grundläggande villkor Lånebeloppet kan uppgå till kronor och återbetalas enligt annuitetsmässiga principer. Låntagaren måste vara minst 20 år, och ha en årsinkomst på minst kronor. Ikredituppgifterna får det inte finnas betalnings anmärkningar. Låntagaren måste också vara stadigvarande bosatt i Sverige och ha en fast anställning eller pension. Lånet skall återbetalas innan låntagaren fyller 79 år. 2. Ränta Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven på skuldebrevet. I den mån som det motiveras av kreditpolitiska beslut ändrade upplåningskostnader för CC eller andra kostnadsförändringar som CC inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades får CC med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. CC är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till låntagarens förmån. CC lämnar meddelande om ändrad räntesats för lånet antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sändes till låntagaren. Ränta och lånelikviden räknas fr o m utbetalningsdatum. Avisering av lånet börjar månaden efter den månad lånet blev utbetalt. 3. Betalning På skuldebrevets framsida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till CC. Annuitetsbeloppen ska uppgå till lika stora belopp och beräknas så att lånet till fullo blir återbetalt under den avtalade kredittiden. Har CC enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 7 att delvis lösa lånet i förtid kan dock lånets löptid eller annuitetsbelopp komma att ändras. 4. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift Om betalning av kapital eller ränta inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter. Jämte dröjsmålsräntan utgår en särskild avgift för påminnelse när låntagaren är i dröjsmål med betalning. Betalar låntagaren ej i tid föreskrivna inbetalningar äger CC rätt att påföra ersättning för påminnelser, krav och andra lagstadgade inkassokostnader. CC äger rätt att när som helst under lånets löptid besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. 5. Effektiv ränta Collector tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet. 6. CC:s rätt att säga upp lånet till betalning i förtid CC äger rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som CC bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 10 procent av lånefordran. 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 5 procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt avser att undandra sig att betala sitt lån. 5. Det kan antas att låntagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att låntagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser mot CC. Vill CC få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då CC sänder ett meddelande om uppsägning till låntagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har CC krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmelserna i detta stycke. 7. Förtidsinlösen och ångerrätt Låntagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att betala avtalad kreditränta fram till dagen för slutbetalning. Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten genom att meddela Collector Credit AB detta inom 14 dagar från det att Du skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. Om Du vill ångra Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste Du genast meddela detta till Collector Credit AB per telefon , via mail till eller genom brev via posten till adress Collector Credit AB / Privatlån, Box 11914, GÖTEBORG eller via fax Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att räknas av från återbetalningskravet. 8. Adressändring Låntagare är skyldig att ofördröjligen meddela CC om adressändring. 9. Meddelanden m m CC skall underrätta Kontohavaren om beslutade ränteändringar och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när ändringen börjar gälla, antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren eller annonsering i dagspressen. Sker underrättelse genom annonsering skall meddelande om ändringen också lämnas vid nästa avisering. 10. Begränsning av CC ansvar CC är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om CC självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. CC är inte heller skyldigt att andra fall ersätta skada som uppkommer, om CC varit normalt aktsamt. 11. Överlåtelse av kredit CC äger rätt att överlåta eller pantsätta den kredit som lämnats enligt detta avtal till annan. 12. Hantering av personuppgifter och uppgiftslämnande till kreditregister mm Kundinformation om enskild person som tillhandahålles CC genom kreditansökan, genom kreditberedning eller på annat sätt inför eller under detta avtals bestånd kan bli föremål för CC behandling enligt personuppgiftslagen för att möjliggöra en effektiv kredithantering. CC:s kundregister uppdateras fortlöpande genom inhämtande av uppgifter genom allmänt tillgängliga register som statens person- och adressregister (SPAR) avseende namn- och adressändringar. Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av CC komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Upplysning om uppgiftslämnandet kan erhållas av CC. CC tillhandahåller på begäran upplysning till person som registreras vilka uppgifter som är föremål för behandling. Skulle sådan information till någon del vara felaktig sker rättelse omgående efter det att CC uppmärksammats på felaktigheterna. CC äger rätt att samköra alla registrerade uppgifter och ta fram rapporter där en eller flera registrerade uppgifter ingår samt lämna rapporter till samarbets partners för att dessa genom direkt marknadsföring skall kunna ge erbjudanden om varor eller tjänster till kunden. CC äger på samma sätt rätt att ta fram rapporter för att bolaget skall kunna ge erbjudanden om varor eller tjänster till kunden. 13. Klagomål Klagomål sker genom telefon eller skriftligt meddelande till CC:s kundtjänst telefon Låntagaren kan vid missnöje med CC hantering också vända sig till Finansinspektionen, telefon och vid tvister till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) telefon eller till allmän domstol. 14. Tvister Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i skuldebrevet är riktiga och godkänner lånevillkoren, vilka jag förbinder mig att iakttaga. För det fall lånet beviljas förbinder jag mig att återbetala lånebeloppet, jämte ränta och kostnader till Collector Credit AB. Låntagarens underskrift (ort, datum, underskrift): Namnförtydligande:

2 STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress e-post Collector Credit AB, , (Collector) Box , Göteborg 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Lånet utgör en blancokredit Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom låneavtalet. Villkoren för kreditutnyttjande Här anges när och hur pengarna kan lyftas Låneavtalets löptid Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas. Det sammanlagda kreditbeloppet är det som anges på skuldebrevet/låneavtalet som Du undertecknar i samband med att Du ansöker om lån. Lånet utbetalas efter att Din låneansökan blivit godkänd och ett undertecknat skuldebrev/låneavtal kommit Collector tillhanda inom den tid anges på detsamma. Om din ansökan godkänns kommer utbetalning att ske via Swedbanks utbetalningssystem. Swedbank har ett register över anmälda konton från sina system, andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, sätts pengarna från lånet in på det kontot. I annat fall skickar vi ett utbetalningskort till den adress där du är folkbokförd som du bör ha inom fem dagar från det att din ansökan slutgiltigt godkänts. Låneavtalet gäller tills lånebeloppet, jämte ränta och avgifter, till fullo återbetalats. Återbetalning skall ske inom, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 eller 120 månader, såsom angivet på skuldebrevet. Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplen nedan som är baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 7,90 % respektive den högsta nominella årliga räntan på 15,90%. Observera att Din ränta kan vara annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen. Ränta 7,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Ränta 15,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt: Kreditränta beräknas på det vid var tid utestående kreditbeloppet och skall erläggas månatligen. Avgifter läggs på skulden allteftersom de uppstår och skall erläggas i samband med den månatliga betalningen.

3 Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. 2Det totala belopp som ska betalas är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella avgifter i samband med krediten. Det totala beloppet är beroende av lånebelopp och återbetalningstid. Se exempel nedan som är baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 7,90 % respektive den högsta nominella årliga räntan på 15,90%. Observera att Din ränta kan vara annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen. Ränta 7,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Ränta 15,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för låneavtalet. Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. Härtill hörande kostnader Andra kostnader i samband med låneavtalet Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med låneavtalet. Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. Du ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Collector tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet. Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Collector tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet. Nej, det är inte för erhållande av krediten, nödvändigt att ingå avtal om försäkring. Uppläggningsavgift 495 kr I den mån som det motiveras av - kreditpolitiska beslut - ändrade upplåningskostnader för Collector eller - andra kostnadsförändringar som Collector inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades får Collector med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. Vid försenad betalning, kommer Du att debiteras en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter och räknas från kreditens förfallodatum till dess full betalning sker. Du kommer även, om grund därför föreligger, att debiteras inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

4 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ni har rätt att frånträda låneavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. I tillämpliga fall: Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning. Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Rätt att få ett utkast till ett låneavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig. Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten genom att meddela Collector Credit AB detta inom 14 dagar från det att Du skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. Om Du vill ångra Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste Du genast meddela detta till Collector Credit AB per telefon , via mail till eller genom brev via posten till adress Collector Credit AB / Privatlån, Box 11914, GÖTEBORG eller via fax Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att räknas av från återbetalningskravet. Du har när som helst rätt att betala hela skulden i förtid. Vid förtidsbetalning skall Du betala ränta och andra kostnader fram till och med förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Du har rätt att utan dröjsmål och utan avgift få information om att en låneansökan avslagits pga. uppgifter i en databas. Du har rätt att på begäran, och om Collector är villig att ingå låneavtal med dig, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna information är inte rättsligt bindande för Collector. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt Adress Registrering Den berörda tillsynsmyndigheten b) Beträffande låneavtalet Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/eller behörig domstol Språkordning c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol. Collector Credit AB, , Box , Göteborg, Collector Credit AB, med registreringsnummer är registrerat hos Bolagsverket samt hos Skatteverket. Collector Credit AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Svensk lag gäller för låneavtalet. Det framgår av punkten 14 i de allmänna villkoren för Collector privatlån att tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta låneavtal skall avgöras av allmän domstol. Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under låneavtalets löptid kommunicera på svenska. Låntagaren kan vid missnöje med Collectors hantering också vända sig till Finansinspektionen, telefon och vid tvister till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) telefon eller till allmän domstol.

5 Viktigt att veta om låneskyddsförsäkringen! Du som tagit ett lån hos Collector ansluts automatiskt till en Låneskyddsförsäkring. Försäkringen skyddar dig om du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida. Låneskyddsförsäkringen gäller för dig som är mellan 18 år och 63 år. KOSTNADSFRI FÖRSÄKRING I TRE MÅNADER När lånet betalats ut omfattas du av ett kostnadsfritt försäkringsskydd i tre månader. Under dessa månader kan du ta ställning till ditt behov av försäkring. ANSLUTNING UTAN ANSÖKAN Du ansluts automatiskt till försäkringen och börjar betala premien fr.o.m. den fjärde månaden efter utbetalningen av lånet. Premien betalas då tillsammans med lånet. FÖRSÄKRINGEN ÄR FRIVILLIG DU KAN TACKA NEJ Skulle du inte vilja vara med i försäkringen har du möjlighet att tacka nej. HAR DU BEVILJATS SJUKERSÄTTNING ELLER AKTIVITETSERSÄTTNING? Om du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller inte försäkringen för dig. Du ska då tacka nej till försäkringen. OM DU VILL TACKA NEJ GÖR SÅ HÄR Du kan tacka nej via telefon på tel , till eller via brev till BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Box 24110, Göteborg. Försäkringen kommer då att avslutas. MER INFORMATION Läs noga igenom Information om låneskydd som innehåller viktiga upplysningar om försäkringen. Där kan du bl.a. läsa om vad som gäller om du är sjuk eller arbetslös.

6 Låneskydd Collector COLLECTOR INFORMATION > Det här är en kortfattad information om låneskyddet. Fullständiga villkor finns på Du kan också kontakta Collectors eller BNP Paribas Cardifs kundtjänst. VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN? Följande händelser som inträffar under försäkringstiden omfattas av försäkringen: Helt nedsatt arbetsförmåga: Om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir helt förhindrad att arbeta. Ofrivillig arbetslöshet: Om din tillsvidareanställning, som uppgår till minst 17 timmar per vecka, helt upphör p.g.a. omorganisation, arbetsbrist eller p.g.a. att arbetsgivarens verksamhet läggs ned. För att få ersättning krävs att: o du är anmäld som arbetssökande och får ersättning från arbetslöshetskassa eller får arbetsmarknadsstöd och o du inte utför något inkomstbringande arbete. Om du är företagare krävs dessutom att du kan uppvisa handlingar som styrker att du inte bedriver näringsverksamhet i någon form. Försäkringen ger ersättning med det belopp som Collector fakturerade dig för det försäkrade lånet månaden innan du blivit sjuk eller arbetslös, maximalt kr. Ersättning ges med 1/30 av den månatliga ersättningen för varje dag som helt nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet varar. Ersättning utbetalas under maximalt 360 dagar per försäkringsfall. Under försäkringstiden kan du få ersättning under maximalt 1080 dagar totalt, sammanräknat för båda momenten. Sjukhusvistelse: Om du blir intagen på sjukhus i mer än sju dagar ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp motsvarande det belopp som Collector fakturerade dig för lånet månaden innan du blev sjuk, maximalt kr per försäkringsfall. Livskydd: Om du avlider utbetalas det belopp som återstår av låneskulden, maximalt kr. NÄR KAN DU FÅ ERSÄTTNING? Arbetskrav: För att kunna få ersättning för helt nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse ska du, i anslutning till försäkringsfallet, ha varit fullt arbetsför* under minst 30 dagar i följd. För att kunna få ersättning för ofrivillig arbetslöshet, ska du, i anslutning till försäkringsfallet, ha varit tillsvidareanställd** under minst 180 dagar i följd. För livskyddet gäller inte arbetskrav. * Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med s.k. lönebidrag. ** Tillsvidareanställning innebär att du, under minst 17 timmar per vecka, utför arbete i en tillsvidareanställning eller är företagare. Kvalificeringstid: Skador som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte. Kvalificeringstiden är för helt nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse de första 30 dagarna från försäkringensikraftträdande, ofrivillig arbetslöshet de första 120 dagarna från försäkringens ikraftträdande. Om du vid inträdet i försäkringen inte uppfyller arbetskravet måste kvalificeringstiden löpa först efter det att arbetskravet är uppfyllt. Östra Hamngatan 24 Box , Gothenburg,Sweden Tel Fax

7 FÖR LIVSKYDDET GÄLLER INGEN KVALIFICERINGSTID. Karenstid: Under karenstiden lämnas ingen ersättning. Karenstiden är för helt nedsatt arbetsförmåga och ofrivilligarbetslöshet de första 30 dagar från skadedagen, sjukhusvistelse de första 7 dagarna från skadedagen. För livskyddet gäller ingen karenstid. VEM KAN ANSLUTAS TILL FÖRSÄKRINGEN? Du kan anslutas till försäkringen om du erhållit utbetalning av lånet från Collector har fyllt 18 men inte 64 år inte erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning då lånet utbetalas och är folkbokförd i Sverige samt försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN? Premien motsvarar 6,5 % av månadskostnaden för lånet. NÄR FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR GÄLLA. Om du ansluts till försäkringen genom att inte tacka nej till erbjudande om försäkringen (reservationsanslutning) omfattas du av ett kostnadsfritt försäkringsskydd under reservationstiden. Reservationstiden börjar när lånet utbetalas och slutar efter tre månader, dvs när tiden för att tacka nej till erbjudandet löpt ut. Dagen efter det att reservationstiden löpt ut anses försäkringsavtalet mellan dig och BNP Paribas Cardif ha ingåtts. Om du ansöker om försäkring vid ett senare tillfälle, dvs efter reservationstidens utgång, gäller försäkringen från och med dagen efter det att ansökan skickats. En förutsättning är att BNP Paribas Cardif mottagit fullständiga ansökningshandlingar. Om du antar ett erbjudande om försäkring per telefon är en förutsättning för försäkringens giltighet att du betalar den första premien. Försäkringen börjar då gälla från den dag du antog erbjudandet. Försäkringsavtalet löper på en månad och förnyas månatligen. Du kan när som helst säga upp försäkringen. Höjning av lånet/försäkringen Om ditt lån höjs, följer ditt försäkringsbelopp lånet och höjs automatiskt i samband med utbetalningen av lånet. Även premien höjs, eftersom den beräknas på det höjda försäkringsbeloppet. Vill du inte omfattas av försäkringen kan du tacka nej. Då upphör försäkringen i sin helhet. För rätt till ersättning för den del försäkringsbeloppet höjts måste arbetskravet och kvalificeringstiden uppfyllas. Vid höjning av lånet och av försäkringen omfattas du inte av det kostnadsfria försäkringsskyddet. Om du höjer lånet under en ersättningsperiod, påverkas inte den pågående ersättningens storlek. EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR. Ersättning betalas inte vid helt nedsatt arbetsförmåga som uppkommit under kvalificeringstiden, är orsakad av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav, som visat sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav, beror på bruk av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska medel, om inte medlet ordinerats av läkare för annan behandling än drogberoende eller är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, t.ex. depression och utmattningssyndrom. Ersättning betalas inte vid ofrivillig arbetslöshet om du vid försäkringens tecknande/höjning var uppsagd/varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel, konkurs, rekonstruktion, blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning upphör, under kvalificeringstiden blivit uppsagd eller varslad eller själv sagt upp dig. Ersättning betalas inte vid dödsfall som är orsakat av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav, som visat sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav. För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren. NÄR UPPHÖR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA? Försäkringen upphör att gälla BRA ATT VETA. Ångerrätt. den dag lånet upphör eller den dag till vilken lånet är uppsagt, vid utgången av månaden innan du fyller 65 år, när försäkringen sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif, när du lämnar den försäkringsberättigade gruppen eller när du avlider. Du har rätt att ångra köpet av försäkring inom 30 dagar efter det att din försäkring har beviljats. Inbetald premie återbetalas då till dig. Vid reservationsanslutning upphör försäkringen om du meddelar BNP Paribas Cardif inom 30 dagar från reservationstidens utgång Information Låneskydd Collector

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer