E-postadress: Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:"

Transkript

1 Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB Göteborg Personnummer: E-postadress: Ärendenr: F Telefonnummer: Mobilnummer: Lånebelopp: SEK Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån Bruttolön: SEK Nominell årsränta: F.n 7,90 % Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Antal barn: Boendeform: Egen fastighet Aviavgift: 0 SEK Påminnelseavgift: F.n 60 SEK Boendekostnad per månad: Månadskostnad övriga lån: Effektiv ränta: 8,19 % Månadskostnad: SEK Allmänna villkor: ALLMÄNNA VILLKOR COLLECTORLÅNET Collector Credit AB, nedan kallad CC 1. Grundläggande villkor Lånebeloppet kan uppgå till kronor och återbetalas enligt annuitetsmässiga principer. Låntagaren måste vara minst 20 år, och ha en årsinkomst på minst kronor. Ikredituppgifterna får det inte finnas betalnings anmärkningar. Låntagaren måste också vara stadigvarande bosatt i Sverige och ha en fast anställning eller pension. Lånet skall återbetalas innan låntagaren fyller 79 år. 2. Ränta Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven på skuldebrevet. I den mån som det motiveras av kreditpolitiska beslut ändrade upplåningskostnader för CC eller andra kostnadsförändringar som CC inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades får CC med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. CC är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till låntagarens förmån. CC lämnar meddelande om ändrad räntesats för lånet antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sändes till låntagaren. Ränta och lånelikviden räknas fr o m utbetalningsdatum. Avisering av lånet börjar månaden efter den månad lånet blev utbetalt. 3. Betalning På skuldebrevets framsida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till CC. Annuitetsbeloppen ska uppgå till lika stora belopp och beräknas så att lånet till fullo blir återbetalt under den avtalade kredittiden. Har CC enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 7 att delvis lösa lånet i förtid kan dock lånets löptid eller annuitetsbelopp komma att ändras. 4. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift Om betalning av kapital eller ränta inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter. Jämte dröjsmålsräntan utgår en särskild avgift för påminnelse när låntagaren är i dröjsmål med betalning. Betalar låntagaren ej i tid föreskrivna inbetalningar äger CC rätt att påföra ersättning för påminnelser, krav och andra lagstadgade inkassokostnader. CC äger rätt att när som helst under lånets löptid besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. 5. Effektiv ränta Collector tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet. 6. CC:s rätt att säga upp lånet till betalning i förtid CC äger rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som CC bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 10 procent av lånefordran. 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 5 procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt avser att undandra sig att betala sitt lån. 5. Det kan antas att låntagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att låntagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser mot CC. Vill CC få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då CC sänder ett meddelande om uppsägning till låntagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har CC krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmelserna i detta stycke. 7. Förtidsinlösen och ångerrätt Låntagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att betala avtalad kreditränta fram till dagen för slutbetalning. Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten genom att meddela Collector Credit AB detta inom 14 dagar från det att Du skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. Om Du vill ångra Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste Du genast meddela detta till Collector Credit AB per telefon , via mail till eller genom brev via posten till adress Collector Credit AB / Privatlån, Box 11914, GÖTEBORG eller via fax Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att räknas av från återbetalningskravet. 8. Adressändring Låntagare är skyldig att ofördröjligen meddela CC om adressändring. 9. Meddelanden m m CC skall underrätta Kontohavaren om beslutade ränteändringar och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när ändringen börjar gälla, antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren eller annonsering i dagspressen. Sker underrättelse genom annonsering skall meddelande om ändringen också lämnas vid nästa avisering. 10. Begränsning av CC ansvar CC är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om CC självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. CC är inte heller skyldigt att andra fall ersätta skada som uppkommer, om CC varit normalt aktsamt. 11. Överlåtelse av kredit CC äger rätt att överlåta eller pantsätta den kredit som lämnats enligt detta avtal till annan. 12. Hantering av personuppgifter och uppgiftslämnande till kreditregister mm Kundinformation om enskild person som tillhandahålles CC genom kreditansökan, genom kreditberedning eller på annat sätt inför eller under detta avtals bestånd kan bli föremål för CC behandling enligt personuppgiftslagen för att möjliggöra en effektiv kredithantering. CC:s kundregister uppdateras fortlöpande genom inhämtande av uppgifter genom allmänt tillgängliga register som statens person- och adressregister (SPAR) avseende namn- och adressändringar. Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av CC komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Upplysning om uppgiftslämnandet kan erhållas av CC. CC tillhandahåller på begäran upplysning till person som registreras vilka uppgifter som är föremål för behandling. Skulle sådan information till någon del vara felaktig sker rättelse omgående efter det att CC uppmärksammats på felaktigheterna. CC äger rätt att samköra alla registrerade uppgifter och ta fram rapporter där en eller flera registrerade uppgifter ingår samt lämna rapporter till samarbets partners för att dessa genom direkt marknadsföring skall kunna ge erbjudanden om varor eller tjänster till kunden. CC äger på samma sätt rätt att ta fram rapporter för att bolaget skall kunna ge erbjudanden om varor eller tjänster till kunden. 13. Klagomål Klagomål sker genom telefon eller skriftligt meddelande till CC:s kundtjänst telefon Låntagaren kan vid missnöje med CC hantering också vända sig till Finansinspektionen, telefon och vid tvister till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) telefon eller till allmän domstol. 14. Tvister Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i skuldebrevet är riktiga och godkänner lånevillkoren, vilka jag förbinder mig att iakttaga. För det fall lånet beviljas förbinder jag mig att återbetala lånebeloppet, jämte ränta och kostnader till Collector Credit AB. Låntagarens underskrift (ort, datum, underskrift): Namnförtydligande:

2 STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress e-post Collector Credit AB, , (Collector) Box , Göteborg 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Lånet utgör en blancokredit Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom låneavtalet. Villkoren för kreditutnyttjande Här anges när och hur pengarna kan lyftas Låneavtalets löptid Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas. Det sammanlagda kreditbeloppet är det som anges på skuldebrevet/låneavtalet som Du undertecknar i samband med att Du ansöker om lån. Lånet utbetalas efter att Din låneansökan blivit godkänd och ett undertecknat skuldebrev/låneavtal kommit Collector tillhanda inom den tid anges på detsamma. Om din ansökan godkänns kommer utbetalning att ske via Swedbanks utbetalningssystem. Swedbank har ett register över anmälda konton från sina system, andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, sätts pengarna från lånet in på det kontot. I annat fall skickar vi ett utbetalningskort till den adress där du är folkbokförd som du bör ha inom fem dagar från det att din ansökan slutgiltigt godkänts. Låneavtalet gäller tills lånebeloppet, jämte ränta och avgifter, till fullo återbetalats. Återbetalning skall ske inom, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 eller 120 månader, såsom angivet på skuldebrevet. Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplen nedan som är baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 7,90 % respektive den högsta nominella årliga räntan på 15,90%. Observera att Din ränta kan vara annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen. Ränta 7,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Ränta 15,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt: Kreditränta beräknas på det vid var tid utestående kreditbeloppet och skall erläggas månatligen. Avgifter läggs på skulden allteftersom de uppstår och skall erläggas i samband med den månatliga betalningen.

3 Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. 2Det totala belopp som ska betalas är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella avgifter i samband med krediten. Det totala beloppet är beroende av lånebelopp och återbetalningstid. Se exempel nedan som är baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 7,90 % respektive den högsta nominella årliga räntan på 15,90%. Observera att Din ränta kan vara annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen. Ränta 7,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Ränta 15,90% Lånesumma 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för låneavtalet. Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. Härtill hörande kostnader Andra kostnader i samband med låneavtalet Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med låneavtalet. Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. Du ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Collector tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet. Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Collector tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet. Nej, det är inte för erhållande av krediten, nödvändigt att ingå avtal om försäkring. Uppläggningsavgift 495 kr I den mån som det motiveras av - kreditpolitiska beslut - ändrade upplåningskostnader för Collector eller - andra kostnadsförändringar som Collector inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades får Collector med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. Vid försenad betalning, kommer Du att debiteras en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter och räknas från kreditens förfallodatum till dess full betalning sker. Du kommer även, om grund därför föreligger, att debiteras inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

4 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ni har rätt att frånträda låneavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. I tillämpliga fall: Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning. Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Rätt att få ett utkast till ett låneavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig. Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten genom att meddela Collector Credit AB detta inom 14 dagar från det att Du skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. Om Du vill ångra Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste Du genast meddela detta till Collector Credit AB per telefon , via mail till eller genom brev via posten till adress Collector Credit AB / Privatlån, Box 11914, GÖTEBORG eller via fax Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att räknas av från återbetalningskravet. Du har när som helst rätt att betala hela skulden i förtid. Vid förtidsbetalning skall Du betala ränta och andra kostnader fram till och med förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Du har rätt att utan dröjsmål och utan avgift få information om att en låneansökan avslagits pga. uppgifter i en databas. Du har rätt att på begäran, och om Collector är villig att ingå låneavtal med dig, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna information är inte rättsligt bindande för Collector. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt Adress Registrering Den berörda tillsynsmyndigheten b) Beträffande låneavtalet Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/eller behörig domstol Språkordning c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol. Collector Credit AB, , Box , Göteborg, Collector Credit AB, med registreringsnummer är registrerat hos Bolagsverket samt hos Skatteverket. Collector Credit AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Svensk lag gäller för låneavtalet. Det framgår av punkten 14 i de allmänna villkoren för Collector privatlån att tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta låneavtal skall avgöras av allmän domstol. Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under låneavtalets löptid kommunicera på svenska. Låntagaren kan vid missnöje med Collectors hantering också vända sig till Finansinspektionen, telefon och vid tvister till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) telefon eller till allmän domstol.

5 Viktigt att veta om låneskyddsförsäkringen! Du som tagit ett lån hos Collector ansluts automatiskt till en Låneskyddsförsäkring. Försäkringen skyddar dig om du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida. Låneskyddsförsäkringen gäller för dig som är mellan 18 år och 63 år. KOSTNADSFRI FÖRSÄKRING I TRE MÅNADER När lånet betalats ut omfattas du av ett kostnadsfritt försäkringsskydd i tre månader. Under dessa månader kan du ta ställning till ditt behov av försäkring. ANSLUTNING UTAN ANSÖKAN Du ansluts automatiskt till försäkringen och börjar betala premien fr.o.m. den fjärde månaden efter utbetalningen av lånet. Premien betalas då tillsammans med lånet. FÖRSÄKRINGEN ÄR FRIVILLIG DU KAN TACKA NEJ Skulle du inte vilja vara med i försäkringen har du möjlighet att tacka nej. HAR DU BEVILJATS SJUKERSÄTTNING ELLER AKTIVITETSERSÄTTNING? Om du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller inte försäkringen för dig. Du ska då tacka nej till försäkringen. OM DU VILL TACKA NEJ GÖR SÅ HÄR Du kan tacka nej via telefon på tel , till eller via brev till BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Box 24110, Göteborg. Försäkringen kommer då att avslutas. MER INFORMATION Läs noga igenom Information om låneskydd som innehåller viktiga upplysningar om försäkringen. Där kan du bl.a. läsa om vad som gäller om du är sjuk eller arbetslös.

6 Låneskydd Collector COLLECTOR INFORMATION > Det här är en kortfattad information om låneskyddet. Fullständiga villkor finns på Du kan också kontakta Collectors eller BNP Paribas Cardifs kundtjänst. VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN? Följande händelser som inträffar under försäkringstiden omfattas av försäkringen: Helt nedsatt arbetsförmåga: Om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir helt förhindrad att arbeta. Ofrivillig arbetslöshet: Om din tillsvidareanställning, som uppgår till minst 17 timmar per vecka, helt upphör p.g.a. omorganisation, arbetsbrist eller p.g.a. att arbetsgivarens verksamhet läggs ned. För att få ersättning krävs att: o du är anmäld som arbetssökande och får ersättning från arbetslöshetskassa eller får arbetsmarknadsstöd och o du inte utför något inkomstbringande arbete. Om du är företagare krävs dessutom att du kan uppvisa handlingar som styrker att du inte bedriver näringsverksamhet i någon form. Försäkringen ger ersättning med det belopp som Collector fakturerade dig för det försäkrade lånet månaden innan du blivit sjuk eller arbetslös, maximalt kr. Ersättning ges med 1/30 av den månatliga ersättningen för varje dag som helt nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet varar. Ersättning utbetalas under maximalt 360 dagar per försäkringsfall. Under försäkringstiden kan du få ersättning under maximalt 1080 dagar totalt, sammanräknat för båda momenten. Sjukhusvistelse: Om du blir intagen på sjukhus i mer än sju dagar ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp motsvarande det belopp som Collector fakturerade dig för lånet månaden innan du blev sjuk, maximalt kr per försäkringsfall. Livskydd: Om du avlider utbetalas det belopp som återstår av låneskulden, maximalt kr. NÄR KAN DU FÅ ERSÄTTNING? Arbetskrav: För att kunna få ersättning för helt nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse ska du, i anslutning till försäkringsfallet, ha varit fullt arbetsför* under minst 30 dagar i följd. För att kunna få ersättning för ofrivillig arbetslöshet, ska du, i anslutning till försäkringsfallet, ha varit tillsvidareanställd** under minst 180 dagar i följd. För livskyddet gäller inte arbetskrav. * Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med s.k. lönebidrag. ** Tillsvidareanställning innebär att du, under minst 17 timmar per vecka, utför arbete i en tillsvidareanställning eller är företagare. Kvalificeringstid: Skador som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte. Kvalificeringstiden är för helt nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse de första 30 dagarna från försäkringensikraftträdande, ofrivillig arbetslöshet de första 120 dagarna från försäkringens ikraftträdande. Om du vid inträdet i försäkringen inte uppfyller arbetskravet måste kvalificeringstiden löpa först efter det att arbetskravet är uppfyllt. Östra Hamngatan 24 Box , Gothenburg,Sweden Tel Fax

7 FÖR LIVSKYDDET GÄLLER INGEN KVALIFICERINGSTID. Karenstid: Under karenstiden lämnas ingen ersättning. Karenstiden är för helt nedsatt arbetsförmåga och ofrivilligarbetslöshet de första 30 dagar från skadedagen, sjukhusvistelse de första 7 dagarna från skadedagen. För livskyddet gäller ingen karenstid. VEM KAN ANSLUTAS TILL FÖRSÄKRINGEN? Du kan anslutas till försäkringen om du erhållit utbetalning av lånet från Collector har fyllt 18 men inte 64 år inte erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning då lånet utbetalas och är folkbokförd i Sverige samt försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN? Premien motsvarar 6,5 % av månadskostnaden för lånet. NÄR FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR GÄLLA. Om du ansluts till försäkringen genom att inte tacka nej till erbjudande om försäkringen (reservationsanslutning) omfattas du av ett kostnadsfritt försäkringsskydd under reservationstiden. Reservationstiden börjar när lånet utbetalas och slutar efter tre månader, dvs när tiden för att tacka nej till erbjudandet löpt ut. Dagen efter det att reservationstiden löpt ut anses försäkringsavtalet mellan dig och BNP Paribas Cardif ha ingåtts. Om du ansöker om försäkring vid ett senare tillfälle, dvs efter reservationstidens utgång, gäller försäkringen från och med dagen efter det att ansökan skickats. En förutsättning är att BNP Paribas Cardif mottagit fullständiga ansökningshandlingar. Om du antar ett erbjudande om försäkring per telefon är en förutsättning för försäkringens giltighet att du betalar den första premien. Försäkringen börjar då gälla från den dag du antog erbjudandet. Försäkringsavtalet löper på en månad och förnyas månatligen. Du kan när som helst säga upp försäkringen. Höjning av lånet/försäkringen Om ditt lån höjs, följer ditt försäkringsbelopp lånet och höjs automatiskt i samband med utbetalningen av lånet. Även premien höjs, eftersom den beräknas på det höjda försäkringsbeloppet. Vill du inte omfattas av försäkringen kan du tacka nej. Då upphör försäkringen i sin helhet. För rätt till ersättning för den del försäkringsbeloppet höjts måste arbetskravet och kvalificeringstiden uppfyllas. Vid höjning av lånet och av försäkringen omfattas du inte av det kostnadsfria försäkringsskyddet. Om du höjer lånet under en ersättningsperiod, påverkas inte den pågående ersättningens storlek. EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR. Ersättning betalas inte vid helt nedsatt arbetsförmåga som uppkommit under kvalificeringstiden, är orsakad av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav, som visat sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav, beror på bruk av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska medel, om inte medlet ordinerats av läkare för annan behandling än drogberoende eller är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, t.ex. depression och utmattningssyndrom. Ersättning betalas inte vid ofrivillig arbetslöshet om du vid försäkringens tecknande/höjning var uppsagd/varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel, konkurs, rekonstruktion, blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning upphör, under kvalificeringstiden blivit uppsagd eller varslad eller själv sagt upp dig. Ersättning betalas inte vid dödsfall som är orsakat av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav, som visat sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav. För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren. NÄR UPPHÖR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA? Försäkringen upphör att gälla BRA ATT VETA. Ångerrätt. den dag lånet upphör eller den dag till vilken lånet är uppsagt, vid utgången av månaden innan du fyller 65 år, när försäkringen sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif, när du lämnar den försäkringsberättigade gruppen eller när du avlider. Du har rätt att ångra köpet av försäkring inom 30 dagar efter det att din försäkring har beviljats. Inbetald premie återbetalas då till dig. Vid reservationsanslutning upphör försäkringen om du meddelar BNP Paribas Cardif inom 30 dagar från reservationstidens utgång Information Låneskydd Collector

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2 Wasa Kredits exemplar ANSÖKAN/SKULDEBREV - via erantör Personnummer bostad Personnummer bostad dagtid mobil dagtid mobil detta kreditavtal inklusive Allmänna villkor 2013-11 och formuläret Standardiserad

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Låneskydd Inkomst Låneskydd Liv 2015-11-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Låneskydd Inkomst Låneskydd Liv 2015-11-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Låneskydd Inkomst Låneskydd Liv 2015-11-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring? 1 3 När börjar försäkringen

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner Bolån Hypotek Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR 1(5)

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR 1(5) 1(5) Meddelandelån allmänna lånevillkor per 2017-03-21 1. Information om lånet Lånet ges ut av C Finance AB (bifirma ) med organisationsnummer 556708-4578 (hädanefter Kreditgivaren). Lånet beviljas till

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2015-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1 Allmänna

Läs mer

Avtalsvillkor för delbetalning

Avtalsvillkor för delbetalning Avtalsvillkor för delbetalning 1. Avtalsparter Parter i detta avtal är Kredittagaren och (i det följande arvato). Kredittagare är en konsument som har ansökt om och beviljats en kredit. Kredittagaren måste

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2016-03-01 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2016-03-01 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

SBAB BANK. Villkor gruppförsäkring LÅNESKYDD INKOMST LÅNESKYDD LIV MED FÖRMÅNSTAGARE 2015-03-21

SBAB BANK. Villkor gruppförsäkring LÅNESKYDD INKOMST LÅNESKYDD LIV MED FÖRMÅNSTAGARE 2015-03-21 SBAB BANK Villkor gruppförsäkring LÅNESKYDD INKOMST LÅNESKYDD LIV MED FÖRMÅNSTAGARE 2015-03-21 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt Butikslånet 9752 2162 - - Sökt editgräns, anges i tusental onor (markera med X eller ange belopp) 5 10 15 20 25 30 40 50 Annan Giltig t o m (åå - mm) - Legitimation (typ & nr) Butiksnummer Säljare Finansieringsalternativ

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2017-03-01 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2017-03-01 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN/AVTAL Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till 25 000. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20 år för att ansöka

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring Göta Energi TRIPPELTRYGG Fakturaskydd Villkor Gruppförsäkring Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör och förmedlare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 2 1.1 Gruppavtal 2 1.2

Läs mer

Endast en försäkrings kan vara gällande samtidigt för en och samma person.

Endast en försäkrings kan vara gällande samtidigt för en och samma person. 1. Vem försäkringen gäller för Vem kan anslutas till försäkringen: Du som ingått avtal om kredit med Bynk AB och erhållit utbetalning av krediten från Bynk AB kan anslutas till försäkringen. För anslutning

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER Kreditgivare Collector Bank AB, org. nr.: 556597-0513 Adress Telefon 010-161 00 50 E-post

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Försäkringsvillkor Bo kvar

Försäkringsvillkor Bo kvar Försäkringsvillkor Bo kvar Frivillig gruppförsäkring via Hyresgästföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsgivare...3 Definitioner...3 1. Allmänna avtalsbestämmelser...3 2. När försäkringen börjar gälla...4

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Delbetala din faktura

Delbetala din faktura Delbetala din faktura Erbjudande om räntefri delbetalning via Resurs Bank Vi ger dig nu möjlighet att delbetala den bifogade fakturan från din leverantör. Du behöver inte betala hela summan på en gång

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Försäkringsvillkor för Volkswagen Leasingskydd. Frivillig gruppförsäkring. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m och tillsvidare.

Försäkringsvillkor för Volkswagen Leasingskydd. Frivillig gruppförsäkring. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET

ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till 25 000 kr. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20

Läs mer