App#strategier+ +Vad+ska+man+tänka+på+när+man+skapar+en+app?+ APP#A#THONE +5+februari Mobila+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "App#strategier+ +Vad+ska+man+tänka+på+när+man+skapar+en+app?+ APP#A#THONE +5+februari+2014+ Mobila+"

Transkript

1 APP#A#THONE 5februari2014 App#strategier Mobila Vadskamantänkapånärmanskaparenapp? ProjektM#handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta

2 Appen%SVT%Nyheter! % % %%%%%%%januari%2014% 9 december, 2011 SVT avstår appar SVT ser inte appar som en långsiktig lösning. "Till skillnad från många andra tv-bolag NufinnsSVTNyhetersomappföriPhone,AndroidochWindows. har vi valt att avstå från kostnadskrävande specialanpassade NukanduläSarehålladiguppdateradomvadsomhänderiSverige lösningar. Vi bygger långsiktigt för en internetupplevelse som ochövrigavärldenochsnabbttadelavnyheternafrånsverigesstörsta fungerar på apparater baserade på webbstandarder och webbläsare. nyhetsredakuon. På så sätt gör vi det enklare för alla, i stället för bara en del. VitarySerligareeSstegidetsomallUdvaritsjälvklartföross:aS Skriver SVT:s distributionsstrateg Johan finnasdärpublikenär.viföljerpublikensbeteenden,föraskunna Wahlberg UllhandahållavårakanalerochtjänstersåaSsåmångasommöjligt kantadelavdem. SägerLenaGlaser,programdirektörförinterakUvtutbudpåSVT.

3 INNEHÅLL Övergripandeapp#strategier - ApparnasanvändningspotenUal - FrånidéUllintäkt - FrånintäktUllM#handelsbolag - InnovaUonspla^ormensupporterar - Marknadsföring Specifikaapp#strategier - Översikt - Språkval&mobilpla^ormar ErfarenheterochUpsfrånprojektM#handel Vadskamantänkapånärmanskaparenapp? 10stegUllensuccé#app FramUdenförmobilaappar

4 MålochindikatorerförprojektM#handel(m#City) M-prototyper: 4 st. verifierade konceptlösningar med betalfunktion (Appar med betalfunktion) Företagsetableringar: 5 st. under 3-årsperioden - attrahera ett 5-tal företag till regionen med direkt hänförbarhet till M-handelsprojektet. Arbetstillfällen: 20 direkta arbetstillfällen under 3- årsperioden ( ). Publikationer: 6 st. publikationer inom ramen för skriftserien mwatch Europe m fl. Nätverk: 3 st., att göra Trollhättan synlig på Europamarknaden som en plats med en systematisk ansats för M-handelsapplikationer. (Living Labs, mwatch, Emmia) Demoworkshops: 4 st. för vidare spridning inom regionen Kompetenscentrum: 1 för FoU-samverkan inom M-handel

5 hsp://

6 Varförsprudlardetavapparochapp#idéer? FromleveragingspecificfeatureslikeGPSallthewaydowntothemerefact thatpeoplearewalkingaroundwithinternet#connectedcomputersintheir pockets,smartphonesopenawholenewworldofopportuniues #RyanMatzner Fördelarmedenapp: FinnsallUddär SvararallUd Glömmerinte LyssnarallUd KrånglarinteUlldet AlltpåeSställe/ordningochreda Är%en%uppkopplad%dator,%GPS,%NFC,%kamera..%

7 Apparnashuvudsakligaanvändningsområde Mobilensanvändningssyoen Socialt 27% Spel 22% NySa 13% Underhållning 13% Övrigt 12% Fotografi 8% Nyheter 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Källa:MobileStaUsUcsCompendium

8 Hurapp#idéerutvecklaskopplatUllappensintäktspotenUal FöljandetjänsterkanerbjudasM#handlareenligtoffert: nauvcshtml5språk, enkanalellerav#kanalisering Hjälpochsupportmedavtalshanteringför: Nedladdning Fysiskahemleveranser Returhantering Betalningsleverantörer

9 FrånidéUllintäkt BefintligposiUon App#strategier ÖnskadposiUon Enintressantidé perfektför mobilen!? Envälanvändapp somgerintäkter!

10 FrånintäktUllM#handelsbolag App#strategier Hurskapasaffär? Vadskasäljas? BefintligposiUon Enintressantidé perfektför mobilen! Affären Tjänst eller nytta Support ÖnskadposiUon Envälanvändapp somgerintäkter! IeSetablerat M#handelsbolagi regionenunder Ullväxt Hursälja? Sälj Hurskaaffärendrivas?

11 Affären Jagvillutvecklaminegenmobilaapp. #Vilkenaffärsmodellskajaganvända? DetförstastegetäraSsvarapåföljandetvåfrågor: 1) Vilket%behov%eller%problem%försöker%jag%lösa%(för%kunden)?% 2) Hur%tänker%jag%lösa%deOa%problem?% SvaretpåförstafråganbeskriverdinmöjlighetUllaffär.Svaretpådenandradin innovauonsombyggerpådinkompetens,teknikstödochnätverk. Islutändanavgörsdinapp#framgångavföljandefråga: 3) Är%någon%(kund)%villig%aO%betala%för%din%lösning%på%problemet?% GivetvisUllkommerenmängdandrafaktorerföraSfärdigställadinaffärsmodell. (nästaslide)

12 2minuteromaSskapadinförstaaffärsmodell(exempel).. hsp://

13 Affären Mobilabetalningslösningar EnfrågasomiblandvisarstörrekreaUvitetänsjälvalösningenär: 4) Vilket%säO%kan%man%ta%betalt%på?% a) Tabetaltförnedladdningavappen b) Reklamiappen c) SkapabehovaSköpaUllsakeriappen(in#apppurchase) d) SkapaförsäljningsvärdeavappenellerdessinnehållomUllräckligtmångabörjar användaden(instagramm.fl.) e) Freemium(free/pro);graUsförbasfunkUonersomskaparbehov,premiumkostar f) PrenumeraUon,appenärgraUsaSladdanermenföraSanvändakrävsen månadsbetalning(extv#play) g) Skapaenaffärsomanvändermobilappsomsinprimärakanal,mendärintäkterna kommerfrånaffärensmobilatransakuoner,t.ex.enmobile#handelsbuuk Hand#out: hsp://mobilt.weldseth.se

14 Affären Mobilabetalningslösningar popularitetochintäktspotenual

15 Supportera InnovaUonspla^ormensupporterar App#strategier VarjebolagbeståravnågontypavorganisaRon%och%verktyg%somsupporteraraffären. OrganisaUonenssyoeäraSgenomförastrateginmedmålbildenönskadposiUon. BefintligposiUon Enintressant idéperfektför mobilen! App#strategier Genom# föra! ÖnskadposiUon ESetablerat M# handelsbolagi regionen underullväxt Somvisarvinst ExempelpåvanligauppgioersomorganisaUonenuxörär:Utvecklaochanpassa appen,hanterainköpochdistribuuonavvaror,säkerställabetalningsflöde, kundsupportochförsäljning. Genomprojektm#CitykandufåsupportstödgenomInnovaRonsplaUormen!

16 Supportera Projektm#CityUllhandahåller: InnovaRonsplaUormen! ESekosystemfördigitaltentreprenörskap InnovaUonspla^ormenärenmolnbaseradpla^ormsom supporterarm#handelbaseradeentreprenörer&företagmed: Teknikstöd Återanvändbaraapp#funkUoner Öppnadata Användareochaktörer(entreprenörer,bolag, M#handlare ) Ekosystem RegionalmarknadssUmulans

17 Supportera Teknik#ochutvecklarstöd Innova&onspla*ormen. PresentaUonslager FunkUonslager Återanvändbart AppfunkUons# bibliotek Data# bas API IntegraUoner Öppna data

18 Supportera Användareochaktörer Användare. Android iphone Övrigamobiler SurfplaSor MobilopUmerad webbplats Innova&onspla*ormen. PresentaUonslager FunkUonslager Återanvändbart AppfunkUons# bibliotek Data# bas API IntegraUoner Öppna data Myndighetsdata Aktörer. Shopping Student Senior Näringsliv Medborgare

19 Supportera InnovaUonspla^ormen:Ekosystemfördigitaltentreprenörskap Användare. Android iphone Övrigamobiler SurfplaSor MobilopUmerad webbplats Ekosystem% Innova&onspla*ormen. SUmulans Data# bas PresentaUonslager FunkUonslager API IntegraUoner Återanvändbart AppfunkUons# bibliotek Öppna data Myndighetsdata Nyaappar: Miljölyo Kodpaketering Versionshantering LanseringsakUviteter Lanseradeappar: BuggräSning Underhåll Vidareutveckling Support Pla^ormen: Drio Förvaltning Underhåll Support Aktör. Shopping Student Senior Näringsliv Medborgare

20 Supportera Projektm#CityUllhandahåller: InnovaRonsbolaget%AB UnderQ22014kommerInnovaUonsbolagetAB asstartaförassupporteraregionalaapp#projekt. FöljandetjänsterkanerbjudasM#handlareenligtoffert: FörbäSradesignochlayout Utvecklingsstödinkl.API:er FyllaappensdatabasmedM#handlarensprodukter AnpassafunkUonereoerspecifikaönskemål PostaappenförnedladdningviaApple,Android,Windows Kundsupport TeknisksupportochbuggräSning Lokaltochregionaltnätverkförmarknadsföringochförsäljning Hjälpochsupportmedavtalshanteringför: Nedladdning Fysiskahemleveranser Returhantering Betalningsleverantörer

21 Supportera VadkostardetaSutvecklaenapp? Detnågottråkigasvaretär,detberorpå: SkaappenfungerapåbådeiOS/Android?(HTML5) SkainnehålletvarastaUsktellerbehöverappensynkas motwebben?(api,db,innovauonspla^ormen) SkaappenvaraanpassadUllsurfplaSor?(responsive design) SkaanvändarenkunnasparainformaUoniappeneller påwebben? Vilkaavtelefonen/plaSanshårdvarabehöverappen använda?tex.kamera,gpsnavigering,sensorer, telefoni,internetåtkomst. Design,hurskaappenseochvadskadensignalera? Färger,formelementochdetaljer. AnvändafunkUonersomredanfinnsaSUllgågenom InnovaUonspla^ormen,ellerutvecklanyS?

22 Sälj Marknadsföringsstrategi Skaffanyaapp#användare Ökaanvändningengenomengagemang Följupp,vidareutvecklaochbehållanvändarna SKAFFA ENGAGERA BEHÅLL Skaffanyaanvändare: App#nedladdningplats M#Citynätverketsominkl.staden, kommunenochlandsunget Marknadsförvia PlatserrelateradeUlldiS app#innehåll Websidor Socialanätverk Word#of#mouth Lockandestarterbjudande #>Fårfartpådinapp#nedladdning! Ökaanvändningenochengagemang: Dingenomtänktalösningpåkundens problem Dinsjälvklaraanvändarupplevelse Snabbaochhjälpandesupport Belöningavdinabästakunder(frifrakt, rabas) Skaparambassadörersomisintursäljerin appen #>ännuflerapp#användare! Följuppochbehåll: Bestämvilkamätetalduskastyra eoer(kpi:er) Följuppochmät AnalyseraresultatsomliggerUll grundförvidareutvecklingav funkuonochutseende Tabortdelarsomvisatsig överflödigaochläggullfunkuoner someoerfrågasavkunden #>trognakonunuerligaanvändare!

23 Specifikaapp#strategier hsp://

24 Specifikaapp#strategier Strategiförspråkval&mobilpla^ormar Mobilbetalningsstrategi MobilaeCommercelösningarochshoppingfunkUonalitet(bilagatvå: astänktapå) Sök(medtype#a#head) mobilefirst(kanalstrategi,onefuncuon#severalwindows;företag) Strategierpåkod#teknisknivå: KOMMANDEFÖRELÄSNING,APP#A#THONE,12/32014

25 Strategiförspråkval&mobilpla^ormar Strategi AppenssyoetochfunkUonalitetavgörvilketUllvägagångssäSsomskaanvändas! KorxaSat: DetfinnstrespråkvarianterföraSutvecklaapparUllmobiler: 1) Web%baserad,använderHTML5ooaUllsammansCSS3.Äroberoendeavpla^orm.Allroundochenkel.Kan inteladdasnedpåullverkarnasapp#nedladdningsplatser.kanintealltsomnauve#spåketkan. 2) NaRve,sombarafungerarfördenmobilpla^orm(Android,IOS,WindowsPhone)somdenärbyggdför.Är snabbare,kommeråtallafunkuonerochskaparsnyggare,genuinaanvändargränssnis.starksäkerhet. 3) Hybrid,ärHTML5ooamedCSS3ochJavascriptsompakterasom wrappas UllaSseutsomennaUve# app,vilketgörasappenkanladdasnedpåullverkarnasapp#nedladdningsplatser.numerakanävenendel nauve#specifikafunkuoneranvändasgenomwrappern.

26 DärförvaldesHybrid(HTML5)im#City Projektetstypavappar(start#up s,nysa)passarvälförhybrid(html5) ErbjudaeffekUvåteranvändningavfunkUonerochkodiInnovaUonspla^ormen ByggeförframUden,itronaSHTML5kommerfortsäSakortaneravståndetUllnaUve Medaccelererandeantalhandenheterökarkomplexitetenom esspecifiktspråk(nauve)förvarjeenhetmåsteanvändas: VarjenaUve#språkharfleraversioner Dialekter GränssniS Fönsterstorlekar Förutvecklingpåvarje(ny)mobilplatsformsnyaenhetkrävs: Utvecklarkompetens Utvecklingsmiljöer Adderandetester BuggräSning AdderanderuUnföruppdateringarochversionshantering

27 Trenderinomspråkval Förändringavmobilpla^ormarnas marknadsandel2005ull2011 Källa:KendoUIGlobalDeveloperSurvey2013

28 Tjänst eller nytta ErfarenheterochUpsfrånprojektM#handel FokuspåbilderochikonerföraSrepresenteraåtgärdergerenbraanvändarupplevelse SlidingnavigaUons ärbraförtouchscreen% Designochtypografikanochböranvändsmerintensivt Börjaennyappmedenvy,intekravochwireframes,såkärnfunkUonalitetenkommerifokus AnpassafunkUonalitetereoerbudget.AStabortochförenklaskaparooastfördelar GenomInnovaUonspla^ormenfinnsde50vanligastefunkUonernaåtervinningsbaraUlldiSapp# projekt.återanvändförst,nyutvecklaendastspecifikfunkuonalitet(somsedanocksåkan återanvändas!) InvolveraanvändareochreferensgrupperUdigt,jumerduvetUdigt,destomerträffsäkerblirappen OmintedenmobilatransakUonengårdirektgenomdinapp,ärdenkonceptuelltooasteS skylxönsterförfysiskhandel TänkpåaSmångaB#2#Capparkankrävabådeenoffice#appocheSbackoffice,förutomkundappen BackofficefunkUonalitetinnefaSarooavaruförsörjning,kampanjerochvisningavdeSa(CMS) ApparsominnefaSarförsäljningavtjänstellerprodukterooakräverfunkUonalitetför: eshop(ecommerce)ellerkundvagn Checkout Betalningsväxel QR#koder,digitalakuponger,geo#tagning,GPS,push#noUfiering,NFC=marknadsförarensvåta dröm..

29 Tjänst eller nytta Vadskamantänkapånärmanskaparenapp? Skaffadigkunskapochenkänslafördenmarknadsomdinappskaverkapå Bläddraruntblandliknandeapparochtameddigdetbästa SkissaUdigtneddinalösningsidéer,vågauppdateraochändraooa FörsöksebortfrånteknikensådeninteblireShinder Ingenkommersnodinidé,vardärförinteräddföraSdiskuteradenmedalla Kristalliseradinnyckelidéochförenklabortalltruntomkring FokuserapåaSfåenbraanvändarvänlighet Görenprototyp TaredapåomdengåraSsäljainUlldintänktamålgrupp UtvecklasmartochkostnadseffekUvt Glömintedrioaveventuellaexternadatabaserochwebkopplingar PostadinappUllrespekUveapp#market Sörjförsupportochunderhåll Marknadsförappen

30 Tjänst eller nytta 10stegUllensuccé#app! Läspå Beskriv Bolla Förenkla UX Prototyp Säljbarhet Kondensera Strategival Realisera

31 Tjänst eller nytta 10stegUllensuccé#app! Läs%på% Görhemläxanförst,läspåomanvändarvänlighet,designochlayoutsomfunkariappar.UtgåfrånaSdetinteär sammasaksompåwebben.skaffadigkunskapochenkänslafördenmarknadsomdinappskaverkapåochkolla runtblandliknandeapparförinspirauon. Beskriv% GörensäljandepresentaUonavappendärduiordbeskrivervarfördenärslående.Beskrivfördelarnabådeförde somfyllerappenmedrelevantinnehåll(t.ex.entredjepartellertänktamedfinansiärer)ochförslutanvändaren. Taävenmednågraenklaskisserpådinlösning,sådetärläSareaSförstå. Bolla% VisaruntochdiskuterapresentaUonen,föraSavgöraomhurbradensvararuppUllfrågorna1)Ull4)i affärsmodellen(slide1012).läggdinaegnavärderingaråtsidanochväginförbäsringar. Förenkla% SkalabortsåmycketsommöjligtavhäoigaochbrafunkUoner.EnappsomkännssimpelärräS.Koncentreradigpå aslyoaframochförenklakärnfunkuonensåmycketsommöjligt. UX% Enappsomslårbehöverbraanvändarvänlighet.LärdigalltdubehövervetaomUXDpåkommande.föreläsning.i. APP9A9THONE,.den.26.mars.2014!.

32 Tjänst eller nytta 10stegUllensuccé#app! Prototyp% Skapaenprototypsomgrafisktvisardinfärdigaapp.IenklastefalletkandetvaraväldesignadevyeriPowerPoint.Tänk igenomflödetnoga,såasprototypenvisarstegeniräsordning.ärprototypenläsöversiktlig,begripligoch självförstående,harduullräckligtbraanvändarvänlighet Säljbarhet% KontaktadintänktamålgruppförappenochtaredapåomdengåraSsäljainmedhjälpavprototypen.Beroendesyoet meddinappkanmålgruppenvarakunder,menocksåtredjepartsleverantörer,medfinansiärerochprodukuonspartners. Härkandetbehövasenkänslaföraffärerochförsäljning.SeUllaSövainnanochvidbehovanvändamentorellernågondu kännerullsomärerfarenochkanstösadig. Kondensera% NunärduvethurkunderochandraintressenterställersigUllappenhardumöjlighetaStaeSstortklivgenomaSspetsa UllnySanmotmålgruppensbehov!RensabortdefunkUonersomfickminstresponsochförfinadedelarsomärheta.Glöm inteasförenklasamudigt,apparharbaraenhuvuduppgio. Strategival% Duharnuengenomtänktapp#idéochenväldefinieradprototyp.DetbörjarbliverklighetochdagsaSdefinieradetaljerna: Hurskadutabetalt?Hurskaaffärendrivasochsupporteras?Betalningslösningochtekniskavägval?Etc. TuraSduharseSdennapresentaUon! Realisera% Alltomapp#utvecklingsprojektetkommerpåkommandeföreläsning: Projektledning %APP_A_THONE,%den%5%mars%2014% Då.får.ni.lära.er.projektledning.och.moderna.metoder.för.app9utveckling:.Projektledning,.Produktägare,.Leveransprocess,.Testdriven. utveckling,.integra&onspunkter.med.tredje.part.(api),.acceptanstest,.sjösäqning,.drir,.underhåll,.support,.buggräqning.och. Vidareutveckling.kopplat.&ll.Innova&onspla*ormen.

33 FramUdenförmobilaappar VuxnaAmerikanerUllbringarigenomsniStvåUmmarochtjugominuterpåsinamobilaenheter varjedag.80%avanvändningsudenäriappar. GlobaltseSharflermänniskorUllgångUllmobiltelefoneränelektricitetellerrentdricksvaSen. Källa:eMarketerochFlurry2013#14

34

35 InbjudanfrånprojektM#handel Innova&onspla*ormen. Kontaka 10stegUllensuccé#app! Projektledning %APP_A_THONE,%den%5%mars%2014% FörProjektM#handelHögskolanVäst,MatsAhlberg,Connecta

Funktionalitet i TimberTime?

Funktionalitet i TimberTime? Vad är TimberTime? TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Målet med TimberTime är att minimera köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved. Systemet

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Webbappar med OpenLayers och jquery

Webbappar med OpenLayers och jquery Webbappar med OpenLayers och jquery Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö stad ULI Uppsala, 3 oktober 2011 smap (www.smap.se) Samarbete sedan maj 2009 Kartramverk byggt på OpenLayers och jquery Gemensam server

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

TDDD80 Mobila och sociala applika1oner. Kursintroduk1on

TDDD80 Mobila och sociala applika1oner. Kursintroduk1on TDDD80 Mobila och sociala applika1oner Kursintroduk1on Personal Kursansvarig, föreläsare, seminarieledare Rita Kovordanyi Labbansvarig, föreläsare, seminarieledare Anders Fröberg

Läs mer

Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång

Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång 2 Komplett helhetslösning för din nya webbplats, med ny design vart 3:e år till ett fast månadspris! Den digitala marknaden

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Pressmeddelande. NewFormat AB annonserar nyheter för publicering, print och förpackning

Pressmeddelande. NewFormat AB annonserar nyheter för publicering, print och förpackning NewFormat AB annonserar nyheter för publicering, print och förpackning Twixl Publisher för skolor upplevelserik digital innehållspublicering i klassrumsmiljö Kontaktperson: Kent Åberg +46 (0)70 631 53

Läs mer

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning Idrottsapen Slutrapport för projektet Idrottsappen. Projekttitel: Idrottsappen Uppdragstagaren: Sandklef GNU Labs, 710413-5137 1. Inledning Under samtal med olika aktiva personer inom olika idrotter framkom

Läs mer

Effek%va(App+projekt(

Effek%va(App+projekt( APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Nulägesanalys. Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi måste ha koll på. Sedan kollade vi hur vi ligger till.

Nulägesanalys. Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi måste ha koll på. Sedan kollade vi hur vi ligger till. p o h s k r o W Nulägesanalys Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi måste ha koll på. Sedan kollade vi hur vi ligger till. Strategi En karta till framtiden Förklarar visionen för

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

GN Hearing app - bruksanvisning

GN Hearing app - bruksanvisning GN Hearing app - bruksanvisning Introduktion Appen är utvecklad för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina hörapparater. Vår innovativa teknik och design kombinerat med inställningarna

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden ETS Inside En helt ny programvara från KNX Association Rikard Nilsson Ordförande KNX Sweden Jan Hammarsköld Sekreterare KNX Sweden ETS Inside Smart, enkelt, säkert Nytt revolutionerande verktyg idealiskt

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015

GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015 GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015 PUBLIKSUCCÉ Sedan 2005 har det spelats en avgörande finalmatch för både herroch dameliten i svensk handboll. Varje år är det samma tryck och intresse runt arrangemanget i

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm Allmänt rörande undersökningen: Med vägning har vi en god representativitet för landet. Det är dock en mycket kort fältperiod lör-mån, direkt efter attentatet, vilket gör att det är den bilden svenskarna

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/enhet Namn Åtgärd Info. Student KaU Viktor Samuelsson Student KaU Gustaf Åhs Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Projektledare/handledare

Läs mer

ALMEDALEN WS: - Hjälp till att lösa Stockholms utmaningar för skola hälso- och sjukvård PRODUCT INNOVATION ENGINEERING PROGRAM

ALMEDALEN WS: - Hjälp till att lösa Stockholms utmaningar för skola hälso- och sjukvård PRODUCT INNOVATION ENGINEERING PROGRAM ALMEDALEN WS: - Hjälp till att lösa Stockholms utmaningar för skola hälso- och sjukvård PRODUCT INNOVATION ENGINEERING PROGRAM WS-INNEHÅLL Del 1- Beskrivning av persona: Ett ark innehållande en beskrivning

Läs mer

ReSound appar - bruksanvisning

ReSound appar - bruksanvisning ReSound appar - bruksanvisning Introduktion Tack för att du laddat ner ReSound-appen. Apparna från ReSound är utvecklade för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina ReSound hörapparater.

Läs mer

Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet

Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet Ronneby kommun har sedan slutet av 2012 toppat listan av kommuner med högst ungdomsarbetslöshet i Sverige. Trots ett flertal försök till arbetsmarknadsinsatser i samverkan

Läs mer

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Intranät med strukturerad dokumentlagring Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Alingsås intranät - målbild Nytt modernt och framtidssäkert intranät

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in. Vänligen observera

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1612-2011 Nordea Bank AB NN 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Ärendet avslutas. Redogörelse

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Låt datorn prata med mobilen

Låt datorn prata med mobilen DET BÄSTA FRÅN BÅDA VÄRLDARNA Låt datorn prata med mobilen Skicka sms från datorn Med Pushbullet kan du skriva dina sms med datorns tangentbord. Hej Jörgen! Du får ursäkta att det här meddelandet är långt,

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Snabbstartsguide. PC, Mac, Android & ios

Snabbstartsguide. PC, Mac, Android & ios Snabbstartsguide PC, Mac, Android & ios Installation på PC Gå in på Trend Micros webbplats för detaljerade systemkrav. För att ladda ned installationsprogrammet öppnar du nedladdningslänken i din Trend

Läs mer

Pareto Trader iphone. Securities

Pareto Trader iphone. Securities Pareto Trader iphone Securities INFORMATIONSSYSTEM Pareto Trader för iphone är ett informationssystem i realtid. Du får tillgång till: Realtidsinformation från Nasdaq OMX Nyheter från Nasdaq OMX, Oslo

Läs mer

METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN

METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN AGNES KNOX - CV METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN HTML5, CSS3, SASS Javascript, jquery, Ajax Twitter Flight, AngularJS JSP, JSP/Servlets Git IntelliJ Subversion Wordpress, Joomla,

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)... Helen Hermundstad Anna Östlund GRUNDLÄGGANDE IT FÖR SENIORER Del 2 INTERNET I VARDAGEN 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2013-publikasjoner

Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2013-publikasjoner Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2013-publikasjoner Torulf Lind It-strateg, Vetenskapsrådet torulf.lind@vr.se Några milstolpar 2002 Gemensamt initiativ

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Söka kontakt. 1 Klicka i sökrutan och skriv en del av. 2 Här ser du om dina kollegor är tillgängliga. Öppna kontakt

Söka kontakt. 1 Klicka i sökrutan och skriv en del av. 2 Här ser du om dina kollegor är tillgängliga. Öppna kontakt i appen Söka efter och öppna kontakter När du öppnar appen FrontOffice visas sidan Kontakter. Om du har favoriter i katalogen visas dessa direkt utan att du behöver söka. Söka kontakt Klicka i sökrutan

Läs mer

Digitala Helhetslösningar

Digitala Helhetslösningar Digitala Helhetslösningar Digitala helhetslösningar hjälper företag att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig synliga på flera digitala medier med enkla metoder. I dagens digitala värld har företag sällan

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Pareto Trader Android

Pareto Trader Android Pareto Trader Android Securities INFORMATIONSSYSTEM Pareto Trader för Android är ett informationssystem i realtid. Du får tillgång till: Realtidsinformation från Nasdaq OMX Nyheter från Nasdaq OMX, Oslo

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

BlueStacks Användarhandbok

BlueStacks Användarhandbok BlueStacks Användarhandbok Model No. VS14140 innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1 BlueStacks översikt...2 1.2 Avsedd publik...2 2. Starta BlueStacks...2 2.1. Starta BlueStacks...2 2.2 Hemskärm...3

Läs mer

ReSound appar - bruksanvisning

ReSound appar - bruksanvisning ReSound appar - bruksanvisning Introduktion Tack för att du laddat ner ReSound-appen. Apparna från ReSound är utvecklade för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina ReSound hörapparater.

Läs mer

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound 2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound DIGITALA STRAT EGIER FÖRORD CONTENT MARKETING Folk vill göra affärer

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Kort version - Google Kalender för KullensPK

Kort version - Google Kalender för KullensPK Kort version - Google Kalender för KullensPK Datum: 2015-03-02 Sammanställt av Peter Ardemalm Innehållsförteckning Kort version - Google Kalender för KullensPK... 1 Så synkar du KullensPK i Google Kalender

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Ladda ner och konfigurera appen

Ladda ner och konfigurera appen Ladda ner och konfigurera appen Ladda ner appen via App Store/Play Butik 1 2 1 Starta appen App Store/Play Butik och klicka på Sök. 2 Skriv 3frontoffice i sökrutan och tryck på Sök. 3 Klicka på Hämta följt

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28 Robert Larsson IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna Bosön, 2012-11-28 IF-support och stöd Information Utbildning SF-stöd 2015 Alla SF och IF är anslutna och använder verksamhetssystemet

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

OLA AGERMARK NÄRINGSLIVSCHEF

OLA AGERMARK NÄRINGSLIVSCHEF OLA AGERMARK NÄRINGSLIVSCHEF Småland Business Region SBR: - Samverkansmodell för offentliga aktörer som jobbar med näringslivsutveckling. - Ursprung i nätverket för kommunernas näringslivsansvariga. -

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Çrona Lön Installation

Çrona Lön Installation y w DV:2017:02 Förord A B C D = > F Lena Kragelund Innehåll 1 Programöversikt 2 Installera - Windows Innehåll 3 Installera - Mac 4 Licensiera 5 Konfigurera Innehåll 6 Uppdatera 7 Utbilda Innehåll 8 Säkerhetskopiera

Läs mer

From browse Mobilhandel r to buyer

From browse Mobilhandel r to buyer Optimera konverteringsgraden och öka din försäljning Rättslig anmärkning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Den utgör inte ett erbjudande om rättslig, affärsrelaterad eller finansiell

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Användarguide Enigma Remote. Copyright itlabbet 2014

Användarguide Enigma Remote. Copyright itlabbet 2014 Användarguide Enigma Remote Copyright itlabbet 2014 Innehållsförteckning Bakgrund 1 Funktionsbeskrivning 2 Appens olika delar 4 Copyright itlabbet 2014 Bakgrund Ute på marknaden finns idag ett flertal

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Trådlöst hem med Telia

Trådlöst hem med Telia Trådlöst hem med Telia Bredband 100/10 Kanalpaket Lagom Bredbandstelefoni Dator Trådlös router Trådlös sändare + mottagare Telefoni Digitalbox Exempel på hur ett nätverk i hemmet kan se ut Förklaring IU=

Läs mer

Ulf Bodin NORDLOD

Ulf Bodin NORDLOD http://kulturnav.org Gemensam samnordisk hantering av länkad öppen terminologi för kultursektorn i praktiken NORDLOD 2014-10-24 Ulf Bodin ulf.bodin@kulturit.se +46 723 614 444 http://kulturnav.org - Skapa,

Läs mer