IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015"

Transkript

1 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

2 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) ( , nedan kallad Ikano Bank). Ditt försäkringsskydd bekräftas genom det försäkringsbesked som du får från Ikano Försäkring. För din försäkring gäller vad som anges i försäkringsvillkoren och i ditt försäkringsbesked. Ord i kursiv stil förklaras där de först förekommer i texten eller under punkt 12 (Definitioner). När vi skriver du, dig etc. menas den försäkrade. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som har ett låneavtal med Ikano Bank och som har anslutits till försäkringen och angivits som försäkrad i försäkringsbesked från Ikano Försäkring. Försäkringen gäller för det lån och den/de låntagare som angivits i försäkringsbeskedet. 2. Vem som kan anslutas till försäkringen 2.1 För att kunna anslutas till försäkringen ska du - ha ett låneavtal med Ikano Bank; - ha fyllt 18 men inte 65 år; - vara folkbokförd i Sverige och ha rätt till socialförsäkringsskydd; - vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får socialförsäkringsersättning på grund av egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Du får inte heller ha varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd under det senaste året före det att du ansluts till försäkringen. - vara tillsvidareanställd eller ha en visstidsanställning om minst 60 timmar per månad eller få din huvudsakliga arbetsinkomst som företagare. 2.2 Utöver dessa anslutningskrav gäller vissa inträdestider, kvalificeringstider och återkvalificeringstider för att du ska vara berättigad till ersättning, se nedan. 3. Händelser som omfattas av försäkringen Försäkringen omfattar följande händelser: Arbetsoförmåga Arbetslöshet Dödsfall Det är inte möjligt att välja bort delar av försäkringens omfattning. 4. När försäkringen gäller 4.1 Försäkringen gäller under försäkringstiden. Försäkringstiden börjar dagen efter ansökan. Startdatumet framgår av ditt försäkringsbesked. Försäkringen ger dock inte ersättning vid försäkringsfall som inträffar under inträdestid, kvalificeringstid eller återkvalificeringstid. 4.2 Försäkringstiden är en (1) månad. Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare en månad åt gången om inte försäkringen sägs upp eller upphör automatiskt (se 4.6 här nedanför). Försäkringen gäller för skador som inträffar i Sverige. När den försäkrade är på resa utanför Sverige som inte är planerad att pågå i mer än 45 dagar gäller försäkringen även i resten av världen. 4.3 Försäkringen upphör, efter nedan angiven uppsägningstid, efter uppsägning: - av dig som försäkrad, - av Ikano Försäkring om du inte betalar förfallen premie eller, - av Ikano Försäkring om gruppavtalet upphör eller av annan orsak vid försäkringstidens utgång. 4.4 Om Ikano Försäkring säger upp försäkringen av annat skäl än utebliven betalning av premien upphör din försäkring en månad efter det att meddelande om uppsägningen avsändes från Ikano Försäkring till Ikano Bank och till dig. 4.5 Om du själv säger upp försäkringen upphör den vid den tidpunkt som du anger (men tidigast det datum som ditt meddelande om uppsägningen togs emot av Ikano Försäkring). Du har rätt att säga upp försäkringen att upphöra genast. Din uppsägning ska vara skriftlig om försäkringen gällt under minst två månader. 4.6 Försäkringen upphör automatiskt utan uppsägning - när ditt låneavtal i Ikano Bank upphör, - när du fyller 70 år, - om du flyttar utomlands eller - om du avlider. Vid dödsfall som inträffat under försäkringstiden gäller försäkringen till dess ersättning på grund av dödsfallet betalats ut enligt försäkringsvillkoren. 4.7 Du har inte rätt till ersättning för arbetslöshet som inträffar efter att du fyllt 67 år (se punkt nedan). 4.8 Försäkringen kan även upphöra vid betalningsdröjsmål, se nedan under punkt 6 (Premie). 4.9 Du har inte rätt till efterskydd enligt 19 kap 13 Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL) eller fortsättningsförsäkring enligt 19 kap 15 FAL på grund av att försäkringen har upphört. Premier som är betalade i förskott när försäkringen upphör återbetalas om de överstiger 50 kronor. 5. Försäkringsbelopp 5.1 Vid arbetsoförmåga och arbetslöshet motsvarar försäkringsbeloppet dina månadsbetalningar för lånet som försäkringen är knuten till, dock högst kr per månad. Ersättningen beräknas dag för dag och betalas månadsvis i efterskott. Utbetalning görs med det belopp som utgör månadsbetalningen som du betalar till Ikano Bank för det lån du hade då försäkringsfallet inträffade. 5.2 Vid dödsfall motsvarar försäkringsbeloppet den skuld som du hade till Ikano Bank vid dödsfallet enligt det lån som försäkringen är knutet till vid dödsfallet, dock högst kr. 5.3 I försäkringsbeloppen som anges ovan ingår inte kravavgifter och dröjsmålsränta som du kan bli ersättningsskyldig för enligt låneavtalet. 5.4 Om du ansöker om och beviljas en höjning av lånet kommer försäkringen att omfatta även det höjda beloppet, förutsatt att du fortfarande uppfyller anslutningskraven (se avsnitt 2.1) och att kvalificeringstiden har löpt ut. Kvalificeringstiden för det höjda beloppet börjar gälla den dag Ikano Bank beviljar höjningen av lånet 6. Premie 6.1 Det anges på ditt försäkringsbesked hur premien ska beräknas. När din skuld till Ikano Bank förändras kommer premien också att ändras utifrån den beräkningsgrund som anges i försäkringsbeskedet. 6.2 Premien betalas på samma förfallodag som gäller för amortering och ränta på lånet. 6.3 Under tid då du får ersättning enligt försäkringen på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet betalar Ikano Försäkring premien för försäkringen. 6.4 Om premien inte betalas i rätt tid får Ikano Försäkring säga upp försäkringen (om dröjsmålet inte är obetydligt). Ett meddelande om uppsägningen skickas då till dig. Försäkringen upphör 2

3 14 dagar efter det att meddelandet avsändes om inte premien betalas inom denna tid. Återupplivning av försäkringen genom betalning av utestående premiebelopp kan inte ske. 6.5 Ikano Försäkring har rätt att ändra villkoren för försäkringen i samband med att försäkringen förnyas. Om beräkningen av premien ändras gäller detta från och med den försäkringsperiod som börjar en månad efter det att meddelandet om ändringen sändes till dig. 7. Arbetsoförmåga på grund av olycksfallsskada och sjukdom 7.1 Omfattning Din försäkring ger ersättning om du drabbas av arbetsoförmåga. Med arbetsoförmåga menas en nedsättning av din arbetsförmåga, på grund av olycksfallsskada eller sjukdom, som leder till någon form av sjukskrivning och utbetalning av socialförsäkringsersättning. 7.2 Undantag Din försäkring ger inte ersättning om arbetsoförmågan är en följd av sjukdom eller skada som du hade när du anslöts till försäkringen och som någon gång under tiden tolv månader närmast före anslutningen hade visat symptom. Försäkringen ger inte heller ersättning om arbetsoförmågan är en följd av sjukdom eller skada som du fått eller sökt råd eller behandling för hos läkare någon gång under tiden tolv månader närmast före anslutningen. Om du går på efterkontroll efter en sjukdom enligt behandlande läkares anvisningar anses du få behandling för denna sjukdom. När du varit behandlings-, symptom- och medicineringsfri under tolv månader utan avbrott gäller försäkringen även för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller på grund av skada som du hade när du anslöts till försäkringen Rätten till ersättning upphör när du inte längre får någon form av socialförsäkringsersättning i anledning av sjukdomen eller olycksfallsskadan Dessutom gäller vissa generella undantag för försäkringen, se avsnitt Kvalificeringstid Om du drabbas av arbetsoförmåga inom tre månader efter din anslutning till försäkringen (kvalificeringstid) har du inte rätt till ersättning Om din arbetsförmåga blivit nedsatt på grund av nedanstående sjukdomar eller sjukdomar som har ett medicinskt samband med dessa, under de första 24 månaderna efter din anslutning till försäkringen (kvalificeringstid) har du inte rätt till ersättning (om inte annat framgår av försäkringsbeskedet): - Ålders-, förslitnings- eller belastningsrelaterade besvär eller smärttillstånd från nacke, rygg, leder eller muskler, - Besvär orsakade av olycksfallsskada innan anslutning till försäkringen, - Kroniskt smärttillstånd, - Neuropsykiatriska störningar och tvångssyndrom, - Depressiva tillstånd, utbrändhet, utmattningssyndrom, trötthetssyndrom, stressymptom eller ångesttillstånd. När du varit symptom- och behandlingsfri i 24 månader gäller försäkringen för nya försäkringsfall därefter. 7.4 Ersättningsregler För att få ersättning för arbetsoförmåga måste du lämna intyg från läkare i Sverige till Ikano Försäkring. Det ska framgå av läkarintyget att du är eller har varit helt arbetsoförmögen under den tid för vilken ersättning begärs. Om läkarintyget omfattar mer än en diagnos kommer Ikano Försäkring att bedöma din arbetsoförmåga enligt huvuddiagnosen. Du ska även lämna utbetalningsavier från försäkringskassan som visar för vilken tid och i vilken omfattning du fått sjukpenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning från svensk myndighet. Du måste även lämna andra handlingar och uppgifter till Ikano Försäkring som behövs och skäligen kan begäras för att bedöma de omständigheter som är av betydelse för din rätt till ersättning från försäkringen För den första månaden i en period av arbetsoförmåga lämnas ingen ersättning (karens). Karensen räknas från och med första dagen du är helt arbetsoförmögen. Om arbetsoförmågan har samband med graviditet är karensen två månader För varje sammanhängande period av hel arbetsoförmåga får du ersättning under högst tolv månader (ersättningsperiod). För varje dag under ersättningsperioden får du ersättning med 1/30 av försäkringsbeloppet enligt punkt Du får ersättningen insatt på det konto som du anger på skadeanmälan. Ikano Försäkring kan även välja att betala ut ersättningen genom avräkning mot det lån som anges på försäkringsbeskedet. 7.5 Försök att återgå i arbete Om du under en period då du har rätt till ersättning från försäkringen för arbetsoförmåga gör ett försök att återgå i arbete, upphör inte ersättningsperioden om försöket pågår under kortare tid än en (1) månad. Ersättning från försäkringen utgår dock inte för den tid då du får lön. Du kan försöka återgå i arbete maximalt en (1) gång under pågående ersättningsperiod. 7.6 Återkommande arbetsoförmåga Om du fått ersättning från försäkringen för en avslutad ersättningsperiod och vill ha ersättning för arbetsoförmåga under en ny ersättningsperiod är det en förutsättning att du arbetat sammanhängande minst tre månader under minst 60 timmar per månad efter den avslutade ersättningsperioden (återkvalificeringstid). För företagare gäller istället att du fått din huvudsakliga arbetsinkomst under tre månader från företaget. Om du var arbetslös när den tidigare ersättningsperioden upphörde eller blir arbetslös under återkvalificeringstiden måste du visa att du för samma tid varit fullt arbetsför Krav på sammanhängande arbete om tre månader enligt punkt ovan, mellan två perioder av arbetsoförmåga, gäller även om du inte fått ersättning för den första perioden på grund av att denna period börjat inom tre månader efter det att du anslutit dig till försäkringen (kvalificeringstid) Ersättning för arbetsoförmåga som är en följd av samma bakomliggande orsak utges för högst tre perioder av arbetsoförmåga, dock aldrig under längre tid än sammanlagt 24 månader. Med samma bakomliggande orsak avses sjukdom eller följder av olycksfallsskada med samma eller liknande diagnos som tidigare diagnos som medfört arbetsoförmåga, och följdsjukdom till sjukdom eller följder av olycksfallsskada till sådan diagnos. 8. Arbetslöshet 8.1 Omfattning Din försäkring ger ersättning om du drabbas av arbetslöshet som har inträffat i Sverige och omfattas av svensk lag (försäkringsfall) Med arbetslöshet menas ofrivillig arbetslöshet efter att din tillsvidareanställning med minst 60 timmars arbete per månad utan mer än fem arbetsdagars avbrott under sex månader, (inträdestid) upphör på grund av uppsägning från din arbetsgivare. Din anställning måste upphöra helt på grund av arbetsbrist och du får inte längre utföra något arbete mot ersättning. Om du har en visstidsanställning definieras arbets- 3

4 löshet som ofrivillig arbetslöshet efter att du har varit anställd hos en eller flera arbetsgivare utan mer än fem arbetsdagars avbrott under 18 månader (inträdestid) För att du som är företagare ska bedömas som arbetslös krävs att den person, fysisk eller juridisk, som drivit den rörelse som du arbetat i och från vilken du haft din huvudsakliga arbetsinkomst sedan minst tolv månader (inträdestid) försatts i konkurs eller likvidation och att du inte längre arbetar eller i övrigt utför något arbete mot ersättning. 8.2 Kvalificeringstid m.m Arbetslöshet till följd av uppsägning som inträffar inom sex månader efter din anslutning till försäkringen (kvalificeringstid) medför inte rätt till ersättning. Företagare kan inte tillgodoräkna sig kvalificeringstid som inträffar efter upprättande av kontrollbalansräkning, ansökan om konkurs eller likvidation eller motsvarande beslut eller handling som syftar till att avveckla verksamheten Försäkringen gäller endast för ofrivillig arbetslöshet. Det innebär bland annat att försäkringen inte ger ersättning om arbetslösheten är en följd av - uppsägning, eller varsel om uppsägning, av tillsvidareanställning, som var känd för dig eller som du borde ha känt till, vid tiden för din anslutning till försäkringen, - att din anställning upphört med din frivilliga medverkan, - att du utan godtagbara skäl avböjt omplacering, eller - att du deltagit i otillåten stridsåtgärd på arbetsmarknaden, begått brott eller varit illojal i anställningsförhållandet. När du fyllt 67 år omfattas du inte längre av anställningsskydd enligt lag och du kan därför inte få ersättning för arbetslöshet från och med den dag du fyller 67 år. Dessutom gäller de generella undantag som anges under avsnitt Ersättningsregler För den första månaden i en period av arbetslöshet lämnas ingen ersättning (karens). Karensen räknas från och med den dag du inte längre får lön från din arbetsgivare eller, om du är företagare, från dagen för konkursbeslutet eller beslutet om likvidation För varje sammanhängande period av arbetslöshet efter karensen lämnas ersättning under en period om maximalt tolv månader (ersättningsperiod) För varje dag under ersättningsperioden lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar 1/30 av försäkringsbeloppet enligt Om du i samband att du drabbas av arbetslöshet får kompensation från din arbetsgivare (avgångsvederlag, slutlön, uppsägningslön eller liknande) kommer Ikano Försäkring att bedöma om ersättningen ska anses utgöra lön, och i så fall under vilken tid. Vid bedömningen tas hänsyn till ersättningens storlek och din genomsnittliga inkomst per månad under de senaste tolv månaderna innan du slutade utföra arbete Om du får kompensation som Ikano Försäkring enligt föregående stycke bedömer utgör lön får du inte försäkringsersättning under den tid du anses få lön på sådant sätt. Istället förskjuts ersättningsperioden enligt försäkringen under maximalt tolv månader. Ersättningsperioden börjar dagen efter den dag du inte längre bedöms få lön på sådant sätt. Om lön bedöms utgå på sådant sätt under längre tid än tolv månader betalas alltså ingen ersättning för arbetslöshet enligt denna försäkring Om du börjar få föräldrapenning under en ersättningsperiod för arbetslöshet förskjuts tiden för återstående ersättning enligt försäkringen till dess du inte längre får föräldrapenning, dock längst till 18 månader från den dag du blev arbetslös. Under den tid du får föräldrapenning får du inte ersättning från försäkringen För att få ersättning för arbetslöshet måste du lämna intyg från din senaste arbetsgivare om anledningen till arbetslösheten med uppgift om när besked om uppsägning lämnades, hur länge du varit anställd hos denna arbetsgivare, anställningsform, arbetets omfattning, uppgift om vilken uppsägningslön eller annan ersättning du får från arbetsgivaren med anledning av uppsägningen (s.k. arbetsgivarintyg). Om du är företagare måste du istället för arbetsgivarintyg lämna beslut om konkurs, eller likvidation, och utredning från konkursförvaltare, likvidator eller annan fristående person som har insyn i företaget, som visar omfattningen av ditt arbete som företagare vad avser den tid du varit företagare och att du fått din huvudsakliga arbetsinkomst från företaget För både företagare och personer som har haft en anställning gäller att avin för utbetalning från arbetslöshetskassa, alfakassa eller försäkringskassa, som betalas under tiden för din arbetslöshet så länge som du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, behöver lämnas in till Ikano Försäkring månad för månad under den period du vill ha ersättning. Du som inte får ersättning från arbetslöshetskassa eller försäkringskassa under tiden för din arbetslöshet ska genom intyg från arbetsförmedlingen (eller annan utredning som Ikano Försäkring kan godta) visa att du är inskriven hos arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Du ska även lämna andra handlingar och uppgifter som Ikano Försäkring skäligen kan begära för att bedöma de omständigheter som är av betydelse för din rätt till ersättning enligt försäkringen, till exempel utredning angående din rätt till arbetslöshetsersättning Du får ersättningen insatt på det konto som du anger på skadeanmälan. Ikano Försäkring kan även välja att betala ut ersättningen genom avräkning mot det lån som anges på försäkringsbeskedet. 8.4 Tillfälligt arbete Om du under en pågående ersättningsperiod får tidsbegränsat arbete som du utför under sammanlagt högst sex månader förskjuts tiden för återstående ersättning till dess det tidsbegränsade arbetet upphör så att ersättningsperioden avslutas senast 18 månader efter att den började. Om du utför tillfälligt eller tidsbegränsat arbete under en tid som överstiger sex månader upphör dock ersättningsperioden. Ersättningsperioden anses då upphöra vid tidpunkten då du börjar utföra det tidsbegränsade arbetet. Under den tid du får lön eller annan ersättning för det tidsbegränsade arbetet får du inte ersättning från försäkringen. 8.5 Återkommande arbetslöshet Om du fått ersättning från försäkringen för arbetslöshet för en avslutad ersättningsperiod kan du få ersättning för arbetslöshet under en ny period. För detta krävs att du arbetat sammanhängande med minst 60 timmar per månad, under en tid som överstiger sex månader efter den avslutade perioden, återkvalificeringstid Om du efter den avslutade ersättningsperioden får din huvudsakliga arbetsinkomst som företagare kan du få ersättning för arbetslöshet under en ny period om du fått din huvudsakliga arbetsinkomst från företaget under en tid som överstiger tolv månader, åter- 4

5 kvalificeringstid Krav på arbete i anställning som anges i punkt ovan och krav på huvudsaklig arbetsinkomst för företagare som anges i punkt ovan gäller även om du inte fått ersättning för den första perioden på grund av att denna börjat inom tre månader efter det att du anslutits till försäkringen (kvalificeringstid). 9. Gemensamma ersättningsbestämmelser för arbetsoförmåga och arbetslöshet 9.1 Du får inte ersättning för arbetsoförmåga och arbetslöshet samtidigt. 9.2 Om du under en ersättningsperiod för arbetsoförmåga drabbas av ersättningsbar arbetslöshet eller om du under en ersättningsperiod för arbetslöshet drabbas av ersättningsbar arbetsoförmåga får du inte ersättning för längre tid än tolv månader på grund av dessa försäkringsfall. Tiden räknas från dagen för det första försäkringsfallet. Under denna ersättningsperiod om tolv månader tillämpas inte regler om karens för det senare inträffade försäkringsfallet. 9.3 Om du under en ersättningsperiod för arbetslöshet drabbas av arbetsoförmåga är du skyldig att under tiden för arbetsoförmågan fortsätta aktivt söka arbete i den omfattning som din arbetsoförmåga skäligen tillåter. 9.4 Reglerna om ersättning vid återkommande arbetsoförmåga och återkommande arbetslöshet, angående krav på arbete eller full arbetsförhet under ovan angivna tider innan ny ersättningsperiod börjar, gäller även om fler försäkringsfall inträffat under samma ersättningsperiod. 9.5 Ikano Försäkring ansvarar inte för om ersättningen från denna försäkring skulle påverka rätten till ersättning från annan försäkring (privat eller allmän). 10. Dödsfall 10.1 Omfattning och undantag Din försäkring ger ersättning om du avlider under försäkringstiden (försäkringsfall) Din försäkring ger ingen ersättning om dödsfallet beror på självmord, som sker inom ett (1) år från din anslutning till försäkringen. Om det har gått kortare tid än ett (1) år gäller dock försäkringen om det måste antas att du anslutit dig till försäkringen utan tanke på självmord Din försäkring ger inte heller ersättning om dödsfallet är en följd av sjukdom eller skada som du hade när du anslöts till försäkringen och som någon gång under tiden tolv månader närmast före anslutningen hade visat symptom, eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos läkare någon gång under tiden tolv månader närmast före anslutningen. Om du efter en diagnostiserad sjukdom som du fått vård för går på efterkontroll enligt behandlande läkares anvisningar anses du få behandling för denna sjukdom oberoende av att behandlingen inskränker sig till efterkontrollen. När du varit behandlings-, symptom- och medicineringsfri under tolv månader utan avbrott gäller försäkringen även för dödsfall i sjukdom eller på grund av skada som du hade när du anslöts till försäkringen och som undantas från försäkringsskydd enligt föregående stycke Dessutom gäller de generella undantag som anges i avsnitt Ersättningsregler Företrädare för dödsboet ska lämna kopia av dödsorsaksintyg samt dödsfallsintyg och släktutredning till Ikano Försäkring. Dödsboet ska även lämna de handlingar och uppgifter i övrigt till Ikano Försäkring som behövs och skäligen kan begäras för att bedöma de omständigheter som är av betydelse för rätten till ersättning vid dödsfall. Genom din ansökan om denna försäkring samtycker du och ger fullmakt till Ikano Försäkring att inhämta uppgifter om ditt hälsotillstånd från exempelvis vårdgivare om det skulle behövas för regleringen av försäkringsfallet i händelse av dödsfall Ersättningen sker genom utbetalning av försäkringsbeloppet såsom återbetalning på lånet till Ikano Bank, som är förmånstagare. Detta förordnande om förmånstagare är ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande. 11. Allmänna avtalsbestämmelser 11.1 Försäkringsgivare m.m. Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring. Försäkringsgivare är Ikano Försäkring AB ( ) när det gäller arbetslöshet och arbetsoförmåga, och Ikano Livförsäkring AB ( ) när det gäller dödsfall, nedan tillsammans kallade Ikano Försäkring, båda med adress, Box 1202, Sundbyberg. Ikano Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Gruppföreträdare är Ikano Bank, och du som kund är försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem. Gruppen består av personer som uppfyller anslutningskraven (se avsnitt 2). Du får inte överlåta eller pantsätta din rätt enligt försäkringen Undantag a. Särskilt riskfylld verksamhet: Försäkringen gäller inte för skador som uppstått på grund av att den försäkrade är eller har varit verksam: - med motorsport, även träning - med bergsklättring - med boxning på elitnivå - med dykning på större djup än 18 meter, all ensamdykning, dykning på vrak eller i is eller i grottor - med extrema sporter, äventyrssporter, eller deltagande i expedition av äventyrskaraktär, expeditions- eller äventyrsverksamhet i polarregionerna eller i tropiska områden - ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller all flygsport inklusive - ballongflygning, motorflyg, fallskärmshoppning, segelflygning och drakflygning - som stuntman, luftakrobat eller liknande - i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom väktare, militär, livvakt eller liknande - i verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning om korrekt utrustning inte har burits Skador som uppstår i samband med att den försäkrade har varit verksam i någon idrott och erhållit årlig ersättning överstigande ett prisbasbelopp ersätts inte. b. Berusning och läkemedel: Om den försäkrades användning av alkohol, narkotika, andra berusningsmedel eller av läkemedel bidragit till att försäkringsfallet har inträffat kan ersättningen sättas ned eller helt utebli beroende på i vilken grad användningen har bidragit till försäkringsfallet. Ett försäkringsfall som orsakas av den försäkrades missbruk av alkohol, narkotika, andra berusningsmedel eller av läkemedel ersätts inte. c. Epidemier: Försäkringen gäller inte för kollektiv sjukdomssmitta där myndigheterna leder insatserna för de drabbade. d. Terrorhandling: Försäkringen gäller inte för skador som är en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller som följd av terrorhandling. Med 5

6 terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att allvarligt skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att föra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. e. Krig eller politiska oroligheter: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som uppkommer i samband med att den försäkrade deltar i, eller närvarar vid, väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter i Sverige eller utomlands. Om väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut där den försäkrade vistas utanför Sverige så gäller begränsningen ovan inte under de tre första månaderna efter utbrottet, förutsatt att den försäkrade inte upprätthåller någon yrkesmässig funktion i förhållande till händelsen. När det gäller krig i Sverige gäller försäkringen för dödsfall enligt vad som framgår av lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig, krigsfara m.m. f. Atomkärnreaktion: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har uppstått i samband med atomkärnreaktion, inklusive kärnklyvning, kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall. g. Brottslig handling: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har samband med att den försäkrade har utfört eller medverkat till en brottslig handling som enligt svensk lag kan medföra böter eller fängelsestraff. h. Force Majeure: Ikano Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller behandling av skadad person fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, blockad, konfiskation eller nationalisering, myndighet åtgärder, naturkatastrof eller skada på person och egendom genom order från regering eller myndighet eller liknande händelser utanför Ikano Försäkrings kontroll. i. Framkallande av försäkringsfall: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har framkallats, eller vars följder har förvärrats, av den försäkrade själv med uppsåt. Om den försäkrade själv genom grov vårdslöshet har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat följderna av detta reduceras ersättningen i den omfattning som är skälig med hänsyn till den försäkrades förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om det kan antas att den försäkrade har agerat eller underlåtit att agera med insikt om att detta innebar en betydande risk för att försäkringsfallet skulle inträffa Skadeanmälan och preskription Skadeanmälan ska lämnas till Ikano Försäkring så snart som möjligt efter att försäkringsfallet inträffat. Om du försummat detta eller inte följt anvisningar för skadeanmälan eller medverkat till utredningen av försäkringsfallet kan det leda till att ersättningen sätts ned eller helt uteblir Rätten till ersättning eller annat försäkringsskydd går förlorad om du inte väcker talan mot oss inom tio år från försäkringsfallet. Om du framställt anspråket till oss inom denna tid, har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan mot oss, efter att vi tagit slutlig ställning till anspråket Personuppgiftslagen Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring (som är personuppgiftsansvarig) för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra åtgärder som du har begärt eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Du kan vända dig till oss med frågor om behandlingen av personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av personuppgifter som förekommer hos oss. Adress: Personuppgiftsansvarig Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg Personuppgifter kan även komma att behandlas för återförsäkring, marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Uppgifterna kan även komma att behandlas för informationsoch marknadsföringsändamål. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till våra återförsäkrare och företag som vi samarbetar med för försäkringsförmedling, riskbedömning, skadereglering, marknadsföring, uppföljning och försäkringsadministration. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag som koncernen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, som bolag koncernen samarbetar med. För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi oss också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om anmälda skador samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Ikano Försäkring får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ikano Försäkring äger rätt att anmäla och registrera skador med anledning av dessa försäkringar till GSR Ångerrätt Om du som är konsument inte är nöjd med ditt köp av försäkringen har du ångerrätt. Du behöver meddela Ikano Bank om detta inom 30 dagar från den dag du har fått bekräftelse på att försäkringen har börjat gälla. Inbetald premie kommer att betalas tillbaka. Kontakta kundtjänst på telefon eller skriv till oss på adress Ikano Bank Kundservice, Ikeagatan 6, Box 717, Älmhult eller skicka epost på Det är viktigt att uppmärksamma att användande av ångerrätten innebär att du inte har, eller anses ha haft, något försäkringsskydd Förmedlare Förmedlare är Ikano Bank AB (publ), org. nr , Scheelevägen 15, Lund. Ikano Försäkring AB har ansvar för ren förmögenhetsskada som förmedlaren kan orsaka dig i samband med detta försäkringsavtal Om du inte är nöjd Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har hanterat ett ärende ber vi att du hör av dig så snart som möjligt till oss. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig. Bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Skicka 6

7 ditt brev till: Ikano Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 1202, Sundbyberg Om vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om ditt klagomål gäller en medicinsk bedömning kan du även vända dig till Personförsäkringsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun. 12. Definitioner Anslutningskrav Med anslutningskrav menas krav enligt försäkringsvillkoren på ålder, folkbokföring i Sverige och rätt till arbetsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken, arbetsförhet, och anställning hos arbetsgivare eller arbete som företagare vid tidpunkten för anslutningen för den som vill ansluta sig till försäkringen. Arbetslöshet Med arbetslöshet menas ofrivillig arbetslöshet efter att din tillsvidareanställning med minst 60 timmars arbete per månad utan mer än fem arbetsdagars avbrott under sex månader (inträdestid) upphör på grund av uppsägning från din arbetsgivare. Din anställning måste upphöra helt på grund av arbetsbrist och du får inte längre utföra något arbete mot ersättning. Om du har en visstidsanställning definieras arbetslöshet som ofrivillig arbetslöshet efter att du har varit anställd hos en eller flera arbetsgivare utan mer än fem arbetsdagars avbrott under 18 månader (inträdestid). Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas en nedsättning av din arbetsförmåga, på grund av olycksfallsskada eller sjukdom, som leder till någon form av sjukskrivning och utbetalning av socialförsäkringsersättning. Ersättningsperiod Med ersättningsperiod menas den tid som du enligt försäkringsvillkoren har rätt till ersättning enligt försäkringen när försäkringsfall inträffat. FAL Med FAL menas Försäkringsavtalslagen (2005:104). Fullt arbetsför Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får socialförsäkringsersättning på grund av egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Du får inte heller ha varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd under det senaste året före det att du ansluts till försäkringen. Företagare Med företagare menas - samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag), samt deras make och barn - samtliga delägare i handelsbolag, samt deras make och barn - komplementär i kommanditbolag, samt dennes make och barn, eller - den som ensam eller tillsammans med make, registrerad partner, förälder eller barn äger minst en tredjedel (1/3) av aktierna i aktiebolag. Detta omfattar och gäller endast för personer som arbetar i företaget. Förmånstagare Med förmånstagare menas den som har rätt att få ersättning som utfaller från försäkringen på grund av ett förmånstagarförordnande enligt 14 kap FAL. Försäkringsfall Med försäkringsfall menas en händelse som när den inträffar medför rätt till ersättning från försäkringen enligt villkoren för försäkringen. Gruppavtal Med gruppavtal menas avtal som sluts med ett försäkringsbolag för en bestämd grupp personer och som anger villkor för avtal om försäkring. Gruppförsäkring Med gruppförsäkring menas en försäkring som meddelas enligt ett gruppavtal och som gäller under förutsättning att den försäkrade tillhör gruppen. Ikano Bank Ikano Bank AB (publ), org. nr Ikano Försäkring Ikano Försäkring AB, org. nr ) och Ikano Livförsäkring AB org. nr Inträdestid Med inträdestid menas den tid som du, vid tidpunkten för försäkringsfall, ska ha haft anställning i en eller flera perioder hos samma arbetsgivare eller i samma verksamhet, eller om du är företagare, fått din huvudsakliga arbetsinkomst från företaget, för att du efter anslutning till försäkringen ska kunna få ersättning enligt försäkringsvillkoren för arbetslöshet. Karens Med karens menas den tid som enligt försäkringsvillkoren ska förflyta efter det att försäkringsfall inträffat innan du får ersättning. Kvalificeringstid Med kvalificeringstid menas den tid du ska ha haft försäkringen innan du kan få ersättning. Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen vid en identifierbar tid och plats. Även förfrysning, värmeslag, solsting, brusten hälsena samt vridvåld mot arm- och eller knäled utgör olycksfallsskada. Förgiftning, smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, samt skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form, inklusive skador som beror på att medicinska preparat har använts, betraktas inte som olycksfallsskada. Sjukdom Med sjukdom menas en försämring av ditt hälsotillstånd, fysiskt eller psykiskt, som diagnostiserats av en läkare under försäkringstiden och som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Socialförsäkringsersättning Med socialförsäkringsersättning menas sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadeersättning, eller annan arbetsbaserad förmån enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) inklusive sådan förmån som blivit vilandeförklarad av Försäkringskassan. Socialförsäkringsskydd Med socialförsäkringsskydd menas att du har rätt till så kallade arbetsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) på grund av arbete i Sverige. Förmånerna är för närvarande bland annat sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadeersättning, föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, och efterlevandeskydd. 7

8 Med socialförsäkringsskydd menas även att du har motsvarande rättigheter i ett annat nordiskt land. Återkvalificeringstid Med återkvalificeringstid menas den sammanhängande tid som du enligt försäkringsvillkoren ska ha arbetat med angiven omfattning efter en avslutad ersättningsperiod för att få ersättning för en ny period. 8

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller... 2

Läs mer

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

Ikano Olycksfallsförsäkring

Ikano Olycksfallsförsäkring Ikano Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får Ikano Låneskydd Förköpsinformation och försäkringsvillkor Detta är en kortfattad översikt av försäkringen som Ikano Försäkring enligt lag ska lämna innan köp, och det är viktigt att du läser den. Kontakta

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

I samarbete med: Ikano Låneskydd. Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november IKBLåneskydd

I samarbete med: Ikano Låneskydd. Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november IKBLåneskydd I samarbete med: Ikano Låneskydd Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november 2012 IKBLåneskydd Allmänna villkor -Försäkringsavtalet I detta villkor redovisas innehållet i det försäkringsskydd (Ikano Bank

Läs mer

RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring

RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014 Innehåll Parter Villkor för anslutning Livförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring

VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

SVEA DIREKT BETALSKYDD

SVEA DIREKT BETALSKYDD 2011-09 Frivillig gruppförsäkring SVEA DIREKT BETALSKYDD Dessa försäkringsvillkor gäller för dig med kreditavtal hos Svea Direkt, bifirma till Svea Ekonomi AB. I dessa villkor redovisas innehållet i det

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Villkorsnummer TOY-1-0101-201306

Villkorsnummer TOY-1-0101-201306 Villkorsnummer TOY-1-0101-201306 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING LEXUS LÅNESKYDD Dessa försäkringsvillkor gäller för dig med kreditavtal hos Lexus Financial Services. I villkoren redovisas innehållet i det försäkringsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för FOREX BANK Låneskydd

Försäkringsvillkor för FOREX BANK Låneskydd Villkor Försäkringsvillkor för FOREX BANK Låneskydd Försäkringsvillkor för kunder med lån hos FOREX BANK, nedan kallat Långivaren. I detta villkor redovisas innehållet i det försäkringsskydd som Genworth

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Allmänna villkor 94:4 2013-01-01 REHAB

Allmänna villkor 94:4 2013-01-01 REHAB Allmänna villkor 94:4 2013-01-01 REHAB 2 REHAB 94:4 REHAB 94:4 3 REHAB 94:4 INNEHÅLL A. Allmänna avtalsbestämmelser 1. Vem försäkringen gäller för 5 2. Hur försäkringen gäller 5 3. Försäkringstiden och

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

SBAB BANK. Villkor gruppförsäkring LÅNESKYDD INKOMST LÅNESKYDD LIV MED FÖRMÅNSTAGARE 2015-03-21

SBAB BANK. Villkor gruppförsäkring LÅNESKYDD INKOMST LÅNESKYDD LIV MED FÖRMÅNSTAGARE 2015-03-21 SBAB BANK Villkor gruppförsäkring LÅNESKYDD INKOMST LÅNESKYDD LIV MED FÖRMÅNSTAGARE 2015-03-21 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Låneskydd Inkomst Låneskydd Liv 2015-11-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Låneskydd Inkomst Låneskydd Liv 2015-11-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Låneskydd Inkomst Låneskydd Liv 2015-11-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring? 1 3 När börjar försäkringen

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Gruppsjukförsäkring. För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010

Gruppsjukförsäkring. För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010 Gruppsjukförsäkring För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010 Försäkringsvillkor Gruppsjukförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2013

Omkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2013 Försäkringsvillkor Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsgivare...3 Folksams behandling av personuppgifter...3 Skatteregler...3 A.

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1865 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Försäkringens startdatum framgår av ditt försäkringsbesked.

Försäkringens startdatum framgår av ditt försäkringsbesked. Sida 2/8 2.2 Det Försäkrade månadsbeloppet och de utgifter som försäkringen täcker Ditt Försäkrade månadsbelopp är avsett för att täcka dina fasta kostnader för någon eller några av följande utgifter:

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp 2ebae528-f6a4-4dcc-907a-f075fdebb8a7 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Ikano Bank Betalskydd

Ikano Bank Betalskydd Ikano Bank Betalskydd Försäkringsvillkor 201707 Villkoren tillsammans med försäkringsbeskedet beskriver vad som gäller för försäkringen. Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som Ikano Banks kunder

Läs mer

Försäkringsvillkor Vi i Villa Bo Kvar-försäkring - Frivillig gruppförsäkring

Försäkringsvillkor Vi i Villa Bo Kvar-försäkring - Frivillig gruppförsäkring Sida 1/8 Försäkringsvillkor: Vi i Villa AXA 20160825 Gäller fr.o.m: 2016-08-25 Försäkringsvillkor Vi i Villa Bo Kvar-försäkring - Frivillig gruppförsäkring Som Vi i Villa-medlem eller prenumerant tillhör

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA

AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA GJK 799:2 AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Viktiga begränsningar i försäkringen I villkoren nedan finns det villkor som talar om vad försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Sjukkapitalförsäkring

Sjukkapitalförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Sjukkapitalförsäkring Ersättning vid arbetsoförmåga och medicinsk invaliditet Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för långvarig arbetsoförmåga på grund

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, kort

Trygga sjukförsäkring, kort Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, kort Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB

ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB 2 REHAB 94:4 REHAB 94:4 3 REHAB 94:4 INNEHÅLL A. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 1. Vem försäkringen gäller för 5 2. Hur försäkringen gäller 5 3. Försäkringstiden och

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor LS 400:4. Villkor Låneskydd. Livförsäkring Sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor LS 400:4. Villkor Låneskydd. Livförsäkring Sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor LS 400:4 Villkor Låneskydd Livförsäkring Sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 1 4 Övergång

Läs mer

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Personalförsäkring Avbrott vid arbetsoförmåga Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 1.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring Göta Energi TRIPPELTRYGG Fakturaskydd Villkor Gruppförsäkring Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör och förmedlare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 2 1.1 Gruppavtal 2 1.2

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer