Transportvägen framtidsvägen En rapport om rekrytering och integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportvägen framtidsvägen En rapport om rekrytering och integration"

Transkript

1 Transportvägen framtidsvägen En rapport om rekrytering och integration En rapport från TransportNäringen i samverkan

2 Innehållsförteckning INLEDNING 2 ARBETSKRAFT OCH UNGDOMSARBETSLÖSHET 2 UTRIKES FÖDDA EN MÖJLIG REKRYTERINGSBAS? 4 ÅLDERSFÖRDELNING INOM TRANSPORTSEKTORN 6 LÖSNINGAR PÅ REKRYTERINGSBEHOVET? 8 REFERENSER 10 1

3 Inledning Med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar står transportsektorn inför en utmaning vad gäller rekrytering. 15-åringarna, som står inför sitt gymnasieval och därmed ofta ett karriärval, kommer att minska med över 20 procent fram till Samtidigt är idag ungdomsarbetslösheten ovanligt hög. Denna utmaning skapar ett behov av att nå ut till nya grupper för att rekrytera och en tänkbar sådan är utrikes födda 1. Denna rapport undersöker hur benägen transportsektorn är att anställa personer av utländsk härkomst jämfört med andra branscher samt inom olika yrkeskategorier inom transportsektorn. Här redovisas även hur åldersfördelningen ser ut bland svenska och utrikes födda anställda inom transportsektorn. I rapporten framkommer att transportsektorn är bättre än jämförbara branscher på att integrera personer med utländsk bakgrund i verksamheten. Det framkommer också att det saknas ungdomar inom transportsektorn, särskilt med utländsk bakgrund och inom bussbranschen, och därför fyller transportsektorn en viktig funktion när det gäller att bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet. Arbetskraft och ungdomsarbetslöshet I ljuset av den rådande ekonomiska situationen med snabbt ökade arbetslöshet är det svårt att se rekrytering som ett problem, arbetskraft finns det ju gott om. Men faktum är att redan idag ser många företag, särkskilt små och inom transportsektorn, bristen på kvalificerad arbetskraft som ett hinder för tillväxt. 2 Figur 1: Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från arbetskraften, Antal personer Tillträdande ungdomar Åldersavgångar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 1 SCB hämtar uppgifter om födelseland från Skatteverket. Utrikes födda är de med annat födelseland än Sverige. Invandrare lämnar uppgift om födelseland när de folkbokförs i Sverige. 2 Nuteks Årsbok

4 Den demografiska utvecklingen vi har framför oss kommer inte heller att innebära någon ljusning vid horisonten. Låga födelsetal och ökad livslängd medför en åldrande befolkning och enligt SCB:s befolkningsframskrivningar kommer antalet personer i arbetsför ålder, år, vara i princip oförändrat fram till år 2025 medan antalet personer över 65 år ökar åringarna, som står inför sitt gymnasieval och därmed ofta ett första karriärval, kommer att minska med över 20 procent under de närmsta fem åren (figur 1). När konjunkturen så småningom vänder kommer alltså tillgången på arbetskraft att vara begränsad. Historiskt har tillväxten inom transportsektorn varit större än BNP-tillväxten och därför kommer arbetskraftsbehovet att bli särskilt kännbart inom transportsektorn när en konjunkturuppgång tar vid. I nuläget finns dock gott om arbetskraft. Arbetslösheten har stigit snabbt och uppgick i maj 2009 till totalt 9 procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingen spår att arbetslösheten 4 kommer öka från 6,1 procent 2008 till 9 procent 2009 och 11,3 procent 2010 och fortsatt ligga på en hög nivå under Men även om arbetskraften finns tillgänglig är det inte säkert att den uppfyller företagens behov. Arbetskraftens utbildning och kompetens stämmer ofta inte överens med det näringslivet efterfrågar, särskilt på kort sikt innan eventuella utbildningsåtgärder vidtagits. Figur 2: Arbetslöshet i olika åldersgrupper, maj , Procent ,9 5,1 5,1 4, år år år år år Källa: SCB/AKU Ungdomar och personer med utländsk bakgrund är särskilt utsatta i lågkonjunkturer och så även i nuvarande kris. AKU uppvisar en ungdomsarbetslöshet på 30 procent i maj 2009 (figur 3 Nuteks Årsbok Arbetsförmedlingen använder den nya definitionen av arbetslöshet, som även SCB använder i sin officiella statistik, med skillnaden att det är åldersintervallet år som avses och inte år som SCB använder. 5 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna före åren 2009 och

5 2), siffror som utmärker Sverige i internationella jämförelser. 6 Vissa normala säsongsvariationer påverkar eftersom den nya definitionen av ungdomsarbetslöshet inkluderar studenter som söker arbete och denna grupp ökar av naturliga skäl i samband med att vårterminen lider mot sitt slut. Men trots detta växer gruppen arbetslösa ungdomar snabbt och Arbetsförmedlingen spår i sin prognos att ungdomsarbetslösheten kommer att fortsätta vara exceptionellt hög under 2009, för att 2010 uppgå till 35 procent. 7 Något som gör det svårt för ungdomarna är principen sist in, först ut som innebär att det oftast är de nyanställda, yngre medarbetarna, som först får gå vid eventuella nedskärningar. För de som lyckats få ett jobb, trots den höga arbetslösheten, är det ändå en osäker tid de går till mötes. Även utlandsfödda är en grupp som drabbas i lågkonjunkturer. Bland de utrikes födda låg arbetslösheten på 16,3 procent i maj 2009 enligt AKU medan den för inrikes födda låg på 7,7 procent. Även i ungdomsgruppen år var siffrorna högre för de utrikes födda, 34,9 procent mot 29,4 procent för svenskfödda. Utrikes födda en möjlig rekryteringsbas? Som nämnt tidigare är transportsektorn en sektor där rekryteringsbehovet framöver kommer att öka. Ett tydligt exempel, som rapporten återkommer till, är bussbranschen där åldersfördelningen är mycket ojämn med stora pensionsavgångar inom de närmsta åren. Samtidigt är det få som träder in på just denna del av arbetsmarknaden. En möjlig lösning är särskilda rekryteringssatsningar mot vissa grupper i samhället där en kan vara utrikes födda personer. Figur 3: Andel utrikes födda i olika branscher, Procent Hotell och restauranger Transport och magasinering Industri Handel Fastighet, uthyrning, konsulter, företagstjänster Jordbruk, skogsbruk, fiske Vård och omsorg Byggverksamhet Finansiell verksamhet Källa: SCB/RAMS 6 SCB/AKU maj Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2009 och

6 Enligt SCB är 12 procent av landets förvärvsarbetande födda i ett annat land än Sverige. Inom transportsektorn är motsvarande siffra ca 15 procent vilket är högre än de flesta andra jämförbara branscher samt riket i stort (figur 3). Andelen utrikes födda är mer än dubbelt så stor som i vårdsektorn och byggindustrin och 25 procent högre än för tillverkningsindustrin och handeln. Transportsektorn anställer alltså personer med utländsk bakgrund i större utsträckning än många andra branscher och har därmed en positiv inverkan på integrationen i samhället. Integration bidrar i sin tur till tillväxt i ekonomin genom exempelvis ökat arbetskraftsutbud samt entreprenörskap, mångfald och innovation. Den bransch som utmärker sig i sammanhanget är hotell- och restaurang där var tredje anställd är av utländsk härkomst. Här är det dock viktigt att betona att inträdeskraven inom hotell- och restaurangbranschen ofta är lägre än i många andra branscher och att rekryteringsbasen därför är bredare. Figur 4: Andel utrikes födda inom transportsektorn, 2007 Egen företagare Buss- och spårvagnsförare Trafikinformatörer m.fl. Bil- och taxiförare Tågmästare m.fl. Lagerassistenter m.fl. Godshanterare och expressbud Motorfordonsmekaniker och -reparatörer Flygvärdinnor m.fl. Speditörer Truckförare Lokförare Maskinbefäl Lastbilförare Piloter m.fl. Fartygsbefäl m.fl. Bangårdspersonal Anläggningsmaskinförare m.fl. Flygledare 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel inrikes Andel utrikes Källa: SCB/Yrkesregistret Bland de olika yrkeskategorierna inom transportsektorn är det egna företagare som står för den största andelen utrikes födda (figur 4). Var tredje person som driver ett eget företag inom transportsektorn, oavsett vilken verksamhet företaget bedriver, är av utländsk bakgrund. Tidigare studier har visat att personer med utländsk bakgrund ofta är mer benägna att starta företag än svenskar, och generellt är mer positiva till att driva eget. Tillväxtverkets 5

7 Entreprenörskapsbarometer visar att bland de unga i åldern år är det just de utlandsfödda som är mest positiva till att driva eget och var femte nystartat företag 2007 var av en person med utländsk bakgrund. 8 Detta mönster återfinns alltså även i transportsektorn. Studerar man istället de som är anställda i transportsektorn hittar vi den största andelen utlandsfödda bland buss- och spårvagnsförare där var tredje anställd är av utländsk härkomst. Andra yrkesgrupper med en förhållandevis hög andel är trafikinformatörer, bil- och taxiförare, tågmästare och lagerassistenter. Här varierar andelen mellan ca 18 och 25 procent. Yrkeskategorier som domineras av svenskfödda och med endast en till fem procent utlandsfödda är flygledare, anläggningsmaskinförare, bangårdspersonal, fartygspersonal samt piloter. Åldersfördelning inom transportsektorn Utrikes födda inom transportsektorn är generellt yngre än de anställda födda i Sverige, oavsett om man jämför med det totala antalet förvärvsarbetande i riket eller endast med de svenskfödda inom transportsektorn (figur 5). Åldersstrukturen i denna bland de utlandsfödda är mer sammanpressad och de flesta återfinns i åldern och år. De svenskfödda inom transportsektorn följer istället åldersfördelningen i stort bland de sysselsatta i Sverige. Här är spridningen över åldrar mer jämn med större andel sysselsatta i åldrarna samt år, jämfört med de utlandsfödda. Figur 5: Åldersfördelningen i transportsektorn, ,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år år år år år år 64+ år Inrikes födda Utrikes födda Förvärvsarbetande totalt Källa: SCB/Yrkesregistret Just åldersgruppen år är särskilt intressant med avseende på dagens höga ungdomsarbetslöshet. SCB:s siffror visar att i denna ålderskategori är andelen utrikes födda förvärvsarbetande lägre än både inrikes födda inom transportsektorn samt för alla 8 Tillväxtverket,

8 förvärvsarbetande i riket. Eftersom transportsektorn är bra på att anställa personer med utländsk bakgrund borde ungdomar med utländsk bakgrund vara en intressant grupp för framtida rekrytering. Här finns idag även ett ökat arbetskraftsutbud på grund av den höga ungdomsarbetslösheten och mot bakgrund till detta kan transportsektorn fylla en viktig roll och på sikt bidra till minskad ungdomsarbetslöshet bland unga. Åldersfördelningen skiljer sig emellertid åt bland de utrikes födda inom olika branscher (figur 6). Studerar man de yrkeskategorier med störst andel utrikes födda är det generellt yngre medarbetare, i åldern 25-34, bland lagerassistenter, godshanterare och expressbud. En förklaring är att det inom dessa yrken inte krävs något särkskild utbildning utan unga personer kan anställas på ett tidigt skede. Bland de egna företagarna, buss- och spårvagnsförare samt bil- och taxiförare är istället åldern förskjuten till år. Jämfört med alla förvärvsarbetande i riket är alltså åldersfördelningen mer sammanpressad i dessa yrkeskategorier. Figur 6: Åldersfördelning bland utrikes födda i transportsektorn, ,00 35,00 30,00 Procent 25,00 20,00 15,00 10,00 Lagerassistenter m.fl. Bil- och taxiförare Godshanterare och expressbud Egen företagare Förvärvsarbetande totalt 5,00 0, Källa: SCB/Yrkesregistret Bussbranschen är ett tydligt exempel på en bransch där utrikes födda och ungdomar är en viktig källa för framtida rekryteringar (figur 7). Åldersfördelningen i bussbranschen är mycket ojämn med en arbetskraft där de flesta är i åldern år. De utrikes födda är något yngre, de flesta i åldern år. Men i ålderskategorin är både svenska och utrikes födda medarbetare underrepresenterade. De närmsta åren kommer ett akut rekryteringsbehov uppstå inom bussbranschen. De utlandsfödda kan delvis kompensera de stora pensionsavgångarna eftersom de i större utsträckning återfinns i de yngre ålderskategorierna. Men de är färre till antalet och på längre sikt kommer ett stort behov av buss- och spårvagnsförare uppstå. 7

9 Ett annat exempel på en bransch i liknande situation är de svenska hamnarna. Bland hamnarbetarna i Sverige är åldersfördelningen hög och även om de till antalet är betydligt färre kommer de stora pensionsavgångarna framöver innebära ett behov av ökad rekrytering bland yngre. Figur 7: Åldersfördelning buss- och spårvagnsförare, ,0 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år år år år år år 64+ år Buss- och spårvagnsförare inrikes Buss- och spårvagnsförare utrikes Förvärvsarbetande totalt Källa: SCB/Yrkesregistret Eftersom bussbranschen är bra på att rekrytera personer med utländsk bakgrund och har ett behov av yngre medarbetare är dessa båda grupper särskilt viktiga. Problemet inom bussbranschen är dock att det ställs höga krav för att bli anställd. Busskörkortsåldern ligger i nuläget på 21 år och till skillnad från många andra yrkeskategorier saknas en gymnasieutbildning för bussförare. Det innebär att bussföraryrket inte är ett alternativ för många ungdomar då det oftast väljer yrkesbana i ett tidigare skede. Sedan september 2008 ställs dessutom krav på ett yrkeskompetensbevis, utöver bussförarkortet, för bussförare som erhålls efter 280 timmars grundutbildning. Detta gör att tröskeln för att bli anställd blir ännu lite högre. Lösningar på rekryteringsbehovet? Som visats i rapporten står transportsektorn inför en reell utmaning vad gäller rekrytering de kommande åren. Minskade årskullar och stora pensionsavgångar innebär att behovet av arbetskraft kommer öka. När konjunkturen vänder kommer det alltså att saknas en stor mängd personal inom flera yrkeskategorier inom transportsektorn. Insatser i utbildningssystemet, ökad samverkan mellan skola och näringsliv samt kompetensutveckling inom företagen är några lösningar på rekryteringsutmaningen som Tillväxtverket lyfter fram. 9 Ökad rörlighet av arbetskraft mellan regioner samt ökad arbetskraftsinvandring är ytterligare möjliga utvägar som nämns. 9 Nuteks Årsbok

10 För transportsektorns del är personer med utländsk bakgrund en möjlig lösning för att säkra arbetskraftsbehovet. Redan idag är branschen bra på att anställa utrikes födda personer och förutom att särskilda satsningar i denna grupp kan vara en lösning på rekryteringsbehovet, kan det även ha en positiv inverkan på integrationen i samhället. Insatser för att rekrytera både svenska och utrikes födda ungdomar är nödvändigt. Här kan transportsektorn fylla en viktig roll med avseende på dagens exceptionellt höga ungdomsarbetslöshet. Att få in yngre medarbetare inom transportsektorn är eftersträvansvärt eftersom det i flera yrkeskategorier råder en ojämn åldersfördelning med många äldre medarbetare. Men då krävs att ungdomarnas kompetens och utbildning matchar det näringslivet efterfrågar. Fler utbildningsplatser inom transportutbildningarna är önskvärt för att tillgodose behovet av kvalificerad arbetskraft i rätt omfattning. Dessutom skulle en inriktning mot persontransporter inom fordonsprogrammet på gymnasiet innebära att ungdomar i ett tidigt skede ser transportnäringen som ett möjligt yrkesval, också inom persontransporter. En mångfacetterad transportsektor som erbjuder stora möjligheter är mer attraktiv, både för arbetskraften och för entreprenörer som vill starta eget inom branschen. Om fler söker sig till transportnäringen skulle bristen på arbetskraft inte bli fullt så akut och transporterna kan utnyttja sin kapacitet fullt ut. En förutsättning för detta är ett bra företagsklimat och en väl fungerande marknad som kan bidra till ökat företagande och entreprenörskap. 9

11 Referenser Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2009 och 2010, Ura 2009:1 Nuteks Årsbok 2009 SCB, 2009 Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, RAMS Yrkesregistret med yrkesstatistik Arbetskraftsundersökningen, maj 2009 Tillväxtverket, 2009 Entreprenörskapsbarometern ometern e4211fdba8c87b html Nyföretagande 099e4211fdba8c87b html 10

12

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Fler fick jobb. Av samtliga som var inskrivna vid länets Arbetsförmedlingar påbörjade under maj 1 063 personer någon form av arbete,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015 De till arbete minskade I slutet av oktober 2015 påbörjade cirka 610 av

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 Antal till arbete minskade I slutet av oktober 2016 påbörjade 567 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 De till arbete minskade I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 1 109 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 9 maj 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län april 2014 11 956 (9,6 %) 5 494 kvinnor (9,3 %) 6 462 män (9,8 %) 2 800

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, oktober 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2016 Färre fick arbete i april Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av maj månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av maj månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 17 juni 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län maj 2014 11 394 (9,2 %) 5 238 kvinnor (8,9 %) 6 156 män (9,4 %) 2 499

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 De till arbete minskade I slutet av juli 2015 påbörjade cirka 482 av alla

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Tidsbegränsade anställningar Arbetskraftsundersökningarna Utveckling av antalet och andelen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län februari månad 2016 Fler fick arbete i februari Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvecklingen under de senaste åren

Utvecklingen under de senaste åren Arbetsmarknaden Befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna kommer att växa svagt under de närmaste åren. Mellan år 2003 och 2010 förväntas befolkningen i åldersgruppen 20-64 år öka med 125 000 personer.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer