Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016"

Transkript

1 Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016

2 Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Barnavårdsföreningen har under år 2016 kört igång ett nytt skolprojekt för att stöda unga och hjälpa dem att må bättre i vardagen. Målgruppen är svenskspråkiga ungdomar i åldern år, bosatta i Nyland. Syftet med verksamheten är att stärka ungdomars självkänsla och framtidstro, samt att förebygga utslagning och ensamhet. Vi jobbar med ungdomarna i deras skolmiljö. Projektet erbjuder gruppverksamhet, temadagar och lektionspaket för högklasserna och andra stadiet. Verksamheten sker främst under lektionstid. Vi kommer under 2017 att utveckla projektet så att vi också erbjuder tonårsföräldrar stöd i föräldraskapet och skolpersonalen fortbildning och verktyg som de kan ha nytta av i sitt arbete med ungdomarna. Under hösten har vi som jobbar med projektet gjort en kartläggande undersökning bland ungdomar i Nyland. Målet med kartläggningen var att ta reda på vilka temaområden som ungdomar vill få stöd kring och hur de vill bli hjälpta. Utöver kartläggningen har vi under hösten haft pilotgrupper i olika skolor, för att få direkt feedback av de unga. Vi har också fört dialog med föräldrar, lärargrupper och övrig skolpersonal. Utgående från kartläggningen utvecklar vi vår verksamhet och strävar efter att svara på ungdomarnas behov med lämpliga metoder och arbetssätt. Kartläggningen fungerar som en bas för oss och ger en fingervisning på vad som behöver förebyggas. Vi är väldigt glada över det positiva mottagandet vi fått i skolorna, och positivt överraskade över mängden enkätsvar vi fick in. Ett stort tack till skolorna för samarbetet utan er skulle vi inte ha nått så många ungdomar, och ett stort tack till alla som fyllt i enkäten! Resultaten från kartläggningen presenterades under ett Må bra i skolan hur ska vi göra? - seminarium den Seminariet hade ca 40 deltagare och ledde till aktiv diskussion kring hur vi vuxna skall jobba med ungdomar i skolan. Ett stort tack till er alla som deltog! Helsingfors, Petra Willamo, Emma Fabricius och Nicklas Kurkio För mer information, ta gärna kontakt: Petra Willamo, projektansvarig Emma Fabricius, projektplanerare

3 Enkäten i Webropol Kartläggningen gjordes med hjälp av en elektronisk enkät, med det webbaserade enkätverktyget Webropol. Den elektroniska enkäten gjorde det möjligt att skicka en länk åt ungdomarna via Wilma, och sedan kunde enkäten fyllas i via dator eller telefon. Planeringen av enkäten kom igång på våren, och en mindre pilotundersökning gjordes på Stafettkarnevalen Efter det omarbetade och utvecklade vi enkäten, som till slut bestod av 23 frågor. De flesta frågorna var påståenden med fyra svarsalternativ, alla dessa frågor var obligatoriska. Tre frågor var öppna fritextsvar-frågor. Frågorna om hur ungdomarna bäst nås var flervalsfrågor, dvs. det var möjligt att välja flera svarsalternativ. Det tog ca 10 minuter att fylla i enkäten. Enkäten var öppen under tiden Datainsamlingen Vi började med att informera samtliga högstadier och andra stadiets utbildningar i Nyland om vårt projekt och vår önskan om samarbete (totalt 39 skolor). Därefter kontaktade vi skolor per e-post och telefon, för att få möjlighet att komma in i skolorna och berätta om kartläggningen och träffa både ungdomar och skolpersonal. Vi fick möjlighet att besöka sammanlagt 18 skolor under hösten. Kartläggningen presenterades för eleverna under samlingar i skolan (varefter de fick möjlighet att fylla i enkäten), alternativt i form av enkätkaffe i samband med lunchrast i skolan (då fick eleverna möjlighet att fylla i enkäten i utbyte mot en kopp kaffe/te/saft). 2

4 Kartläggningen bland ungdomar gav totalt 1695 svar. Av dessa var 1633 unga i åldern år, och fördelningen mellan könen var följande: De svarande ungdomarnas (N=1633) hemorter fördelades på följande sätt. Bland de som svarade annat fanns i huvudsak orter i Nyland ,33% 44,78% (n=875) (n=731) 1,89% (n=27) Pojke Flicka Annat Huvudstadsregionen 58,36% Västra Nyland 32,15% Östra Nyland 4,9 Annat 3,31% Österbotten 0,55% Åboland 0,49% Åland 0,24% 6 8 Ålderfördelningen bland de svarande ungdomarna i åldern år (N=1633) såg ut enligt följande: De svarande ungdomarna (N=1633) uppgav sig gå i följande skolstadier läsåret : 6 55,11% Gymnasiet 49,05% 5 41,27% Högstadiet Yrkesskola 8,94% 38,64% Folkhögskola 2,57% 3,61% år år år Annat 10:e klassen 0,6 0,31% 6 3

5 Självkänsla Jag vet att jag är bra som jag är Jag vet att jag är bra som jag är fördelning enligt kön 7 65,25% 6 7,08% 39,53% 2,89% Helt av samma 50,5 Delvis av samma Delvis av annan Helt av annan 5 Helt av samma 39,31% 30,37% 47,09% Delvis av samma 2,87% 10,06% Delvis av annan 3,54% 1,5 Helt av annan Jag tänker att andra är bättre än jag Jag tänker att andra är bättre än jag fördelning enligt kön 6 35,22% 5,66% 45,37% 13,75% För det mesta eller alltid Ofta eller en stor del av tiden Ibland eller lite grann 5 18,69% 48,45% 45,85% 42,16% 26,22% 8,04% 6,64% 3,95% För det Ofta eller mesta en stor del eller alltid av tiden Ibland eller lite grann Ungefär var tionde av de svarande upplever osäkerhet kring att de är bra som de är. Nästan var femte har svarat att de ofta eller alltid tänker att andra är bättre än dem. Vid båda frågorna finns en märkbar skillnad mellan könen. Antalet flickor som inte håller med om att de är bra som de är och som ofta eller alltid tänker att andra är bättre än dem är betydligt fler än pojkarna. Bland de som hade uppgett sitt kön som annat (n=27) upplever 37,04% osäkerhet kring att de är bra som de är, och 29,63% har svarat att de ofta eller alltid tänker att andra är bättre än dem. 4

6 Det finns situationer i vardagen då jag har svårt att vara mig själv 6 5 3,74% 8,45% För det mesta eller alltid Ofta eller en stor del av tiden 41, Ibland eller lite grann 46,42% Drygt var tionde upplever att det en stor del av tiden eller för det mesta finns situationer i vardagen då de har svårt att vara sig själv. Här fanns ingen märkbar skillnad mellan könen, men bland de som har uppgett sitt kön som annat (n=27) har 37,04% svarat att en stor del av tiden eller för det mesta finns situationer i vardagen då de har svårt att vara sig själv. 5

7 Utanförskap och ensamhet Jag känner att jag är utanför och saknar vänner ,9 4,47% För det Ofta eller mesta eller en stor del alltid av tiden 22,54% 71, Ibland eller lite grann Jag känner att jag är utanför och saknar vänner fördelning enligt kön 5,6 2,05% 1,49% 2,74% 17,51% 26,63% 77,7 66,29% För det Ofta eller Ibland eller mesta eller en stor del lite grann alltid av tiden Totalt 6,37 % (n=104) av ungdomarna har sagt att de känner sig utanför och saknar vänner en stor del av tiden eller alltid. na upplever utanförskap lite oftare än pojkarna. Bland de som hade uppgett sitt kön som annat (n=27) har totalt 25,92 % uppgett att de en stor del av tiden eller alltid känner sig utanför och saknar vänner. Jag har människor i min närhet med vilka jag kan prata om mina innersta känslor och personligaste saker Jag har människor i min närhet med vilka jag kan prata om mina innersta känslor och personligaste saker fördelning enligt kön ,42% 24,86% För det Ofta eller mesta eller en stor del alltid av tiden 13,23% 6,49% Ibland eller lite grann ,07% 60,57% För det mesta eller alltid 26,68% 23, Ofta eller en stor del av tiden 14,5 12,11% 8,76% Ibland eller lite grann 4,11% En femtedel har svarat att de ibland eller sällan har någon de kan dela sina innersta känslor och personligaste saker med. Skillnad mellan könen finns, pojkarna saknar oftare någon att prata om de personligaste sakerna med. Bland de som hade uppgett sitt kön som annat (n=27) har 37,03% uppgett att de sällan eller har någon att prata om sina personligaste saker med. 6

8 Sinnesstämning Jag uppskattar livet Jag uppskattar livet fördelning mellan könen ,03% 30,13% För det Ofta eller en mesta eller stor del av alltid tiden 9% Ibland eller lite grann 1,84% ,67% 51,77% 24,49% 35,09% För det Ofta eller mesta eller en stor del alltid av tiden 11,31% 5,47% 1,37% 1,83% Ibland eller lite grann Av flickorna (n=875) har totalt 13,14 % svarat att de ibland/lite grann eller sällan/ uppskattar livet, medan motsvarande procent bland pojkarna (n=731) är 6,84 %. Bland de som hade uppgett sitt kön som annat (n=27) har hela 44,44 % svarat att de lite grann eller uppskattar livet. Jag känner att allt jag gör är en ansträngning Jag känner att allt jag gör är en ansträngning fördelning mellan skolstadier 5 45% 35% 25% 15% 5% 5,82% För det mesta eller alltid 15,55% Ofta eller en stor del av tiden 47,03% Ibland eller lite grann 31,6 Gymnasiet Yrkesskola Högstadiet 28,21% 49,19% 17,6 4,99% 23,97% 51,37% 17,12% 7,53% 37,56% 43,26% 13,31% 5,86% Ibland eller lite grann Ofta eller en stor del av tiden För det mesta eller alltid 6 Drygt en femtedel av de svarande ungdomarna upplever att allt de gör för det mesta eller en stor del av tiden känns som en ansträngning. Mellan könen fanns inga märkbara skillnader. Av de svarande som går i högstadiet (n=631) svarade 19,17% att de för det mesta eller en stor del av tiden känner att allt de gör är en ansträngning, medan motsvarande procent för gymnasiet (n=801) var 22,59 % och motsvarande procent för yrkesskolan (n=146) var 24,65 %. 7

9 Jag har lätt att komma bort från jobbiga / negativa tankar Jag har lätt att komma bort från jobbiga / negativa tankar fördelning enligt kön 45% 35% 25% 15% 5% 27,25% För det mesta eller alltid 41,89% Ofta eller en stor del av tiden 24,49% Ibland eller lite grann 6,37% 45% 35% 25% 15% 5% 39,26% 17,14% För det mesta eller alltid 42,26% 41,83% Ofta eller en stor del av tiden 16,55% 31,31% Ibland eller lite grann 1,64% 9,71% En märkbar skillnad mellan könen kan noteras. Andelen flickor som har uppgett att de ibland eller har lätt att komma bort från jobbiga/negativa tankar är totalt 41,02 %, jämfört med pojkarnas 18,9 %. Bland de som hade uppgett sitt kön som annat (n=27) är motsvarande siffra 44,45 %. En liten skillnad kan också noteras mellan skolstadierna. Av de svarande som går i gymnasiet (n=801) uppgav totalt 33,33 % att de ibland eller har lätt att komma bort från jobbiga/negativa tankar. Motsvarande andel för högstadiet (n=631) var 27,73 %, och för yrkesskolan (n=146) var det 26,71 %. 8

10 Stress Jag upplever att jag hinner med allt jag borde i vardagen 5 31,72% 43,78% 18,31% 6,18% För det mesta eller alltid Ofta eller en stor del av tiden Ibland eller lite grann Bland de som svarat upplever 31,72 % att de för det mesta eller alltid hinner med allt de borde i sin vardag, medan nästan en fjärdedel (24,49 %) upplever att de ibland/lite grann eller sällan/ hinner med allt de borde i vardagen. Jag upplever att jag hinner med allt jag borde i vardagen fördelning enligt kön Jag upplever att jag hinner med allt jag borde i vardagen fördelning enligt skolstadium 5 45% 35% 25% 15% 5% 42,54% 23,09% För det mesta eller alltid 45,03% 42,54% Ofta eller en stor del av tiden 11,76% 23,66% Ibland eller lite grann 3,15% 8,23% Gymnasiet Yrkesskola Högstadiet 9,11% 21,97% 42,95% 25,97% 3,42% 15,07% 36,99% 44,52% 2,69% 14,74% 46,28% 36,29% Ibland eller lite grann Ofta eller en stor del av tiden För det mesta eller alltid 6 Mellan könen finns en märkbar skillnad. Nästan en tredjedel, 31,89 %, av flickorna har uppgett att de ibland/lite grann eller sällan/ hinner med allt de borde i vardagen, bland pojkarna är motsvarande siffra 14,91%. Också mellan skolstadierna finns skillnader. Av de svarande som går i gymnasiet (n=801) har totalt 31,08 % uppgett att de ibland/lite grann eller sällan/ hinner med allt de borde i vardagen, medan motsvarande andel för yrkesskolan (n=146) var 18,49 %, och motsvarade andel för högstadiet (n=631) var 17,43 %. 9

11 Framtid Jag har en klar bild av vad jag vill göra i framtiden Jag har en klar bild av vad jag vill göra i framtiden fördelning enligt skolstadie 45% 35% 25% 15% 5% 17,94% Helt av samma 40,48% Delvis av samma 21,68% Delvis av annan 19,9 Helt av annan Gymnasiet Yrkesskola Högstadiet 26,72% 20,85% 38,58% 13,86% 8,22% 16,44% 49,32% 26,03% 13,95% 25,04% 40, 20,92% Helt av annan Delvis av annan Delvis av samma Helt av samma 6 Skillnader kan noteras mellan skolstadierna gällande hur klar bild ungdomarna har av vad de vill göra i framtiden. Bland de som går i högstadiet har totalt 38,99 % svarat att de delvis eller helt är osäkra på sin framtid, bland de som går i gymnasiet är motsvarande andel 47,57 %, medan andelen i yrkesskolan är 24,66 %. Små skillnader kan noteras också mellan könen. na tycks ha en lite klarare bild av vad de vill göra i framtiden (22,44 % helt av samma ) medan flickorna är lite osäkrare (14,17 % helt av samma ). Jag känner mig hoppfull inför framtiden Jag känner mig hoppfull inför framtiden fördelning enligt kön 5 38,15% 42,87% För det Ofta eller en mesta eller stor del av alltid tiden 15,55% Ibland eller lite grann 3,43% 5 44,73% 33,37% 43,66% 42,27% För det Ofta eller mesta eller en stor del alltid av tiden 10, 19,31% 2,6 3,66% Ibland eller lite grann Majoriteten känner sig alltid (38,15 %) eller en stor del av tiden (42,87 %) hoppfulla inför framtiden, men en femtedel (18,98 %) känner sig hoppfulla inför framtiden bara lite grann eller. En skillnad mellan könen kan noteras, pojkarna tenderar att vara lite hoppfullare för framtiden än flickorna. Små skillnader kan också noteras mellan skolstadierna. Bland de som går i högstadiet har 41,2 % svarat att de för det mesta/alltid känner sig hoppfulla, medan motsvarande andel bland de som går i yrkesskola är 39,04 % och för de som går i gymnasiet 35,58 %. 10

12 Hur vi når de unga Jag skulle helst få information om saker som har lyfts upp här, på följande sätt Temadagar i skolan 823 Via sociala medier 608 På raster / håltimmar Workshop i skolan Via chatforum / -grupp 203 Samtalsstöd Annat, vad? Grupp efter skolan Veckoslutsläger Hälften (50,40 %) av de ungdomar som svarat tycker att de helst skulle få information om enkätens temaområden på temadagar i skolan. En dryg tredjedel (37,23 %) skulle helst få informationen via sociala medier. Raster/håltimmar, workshop i skolan och chatforum/-grupp har också fått relativt mycket understöd. Bland de som svarade annat ansåg de flesta att de inte behöver få information om de här sakerna eller att informationen är bra som det är nu. Morgonsamlingar, Wilma eller e-post och lappar på väggarna fanns också som förslag. Man når mig bäst via följande sociala medier Snapchat 1017 Instagram 902 Facebook 570 Youtube 362 Annat 253 Jag följer inte sociala medier 109 Persicope Drygt hälften av de ungdomar som svarat uppgav att man når dem via Snapchat (62,28 %) och Instagram (55,24 %). En dryg tredjedel (34,91 %) uppgav att de nås bäst via Facebook. En liten del (6,67 %) svarade att de inte följer sociala medier. Bland de som svarade annat lyftes sociala medier som Whatsapp, Twitter, Reddit, Steam och Tumblr. 11

13 Slutsatser och diskussion gällande resultaten Det är glädjande att märka att majoriteten av ungdomarna upplever att vet att de är bra som de är och sällan tänker att andra är bättre än dem. Trots det är det en oroväckande stor andel som inte håller helt med om att de är bra som de är (9,86 %) och ofta tänker att andra är bättre än dem (19,16 %). Andelen flickor som inte känner att de duger är betydligt större än andelen pojkar, vilket kanske tyder på att de har högre krav på sig själva, och jämför och analyserar mer än pojkarna. Drygt var tionde (12,19%) av de svarande ungdomarna upplever att det ofta finns situationer i vardagen då de har svårt att vara sig själv. Bland dem som uppgett sitt kön som annat kan man konstatera att det förekommer större osäkerhet gällande självkänslan än hos de övriga ungdomarna överlag. Den här gruppen upplever också utanförskap och ensamhet i högre grad än övriga ungdomar, uppskattar inte livet lika högt och har svårare att komma bort från jobbiga/negativa tankar. Våra enkätsvar bland unga får ett bra stöd i den kartläggning vi gjort bland tonårsföräldrar. Även andra undersökningar vi tagit del av (t.ex. Hälsotrender bland elever i svensk- och finskspråkiga grundskolor WHO:s skolelevsstudie, gjord av Folkhälsan i samarbete med Jyväskylä universitet) visar på samma slags trender. Frågan Jag känner att jag är utanför och saknar vänner visar en lägre procent av upplevd ensamhet och utanförskap än flera andra undersökningar som gjorts i Finland. Det är viktigt att hålla i minnet att frågeställningen här kan inverka på resultatet, och att en ensam fråga inte berättar allting. Utanförskap och ensamhet kan upplevas också fast man känner att man har en del vänner. Det känns som om jag nog har kompisar omkring mig, men kanske inte någon man kan prata med om vad som helst (citat ur fritextsvaren) Det är intressant att flickorna oftare upplever utanförskap och ensamhet, medan pojkarna ändå i större grad saknar människor i sin närhet att prata om sina personligaste saker med. Upplevelsen av att bara ibland eller sällan hinna med allt man borde i vardagen kan tolkas som att man också upplever stress i vardagen. Resultaten visar tydligt att flickor upplever mer stress än pojkar, och att stressen märkbart ökar från högstadiet till gymnasiet. Ingen märkbar skillnad finns mellan högstadiet och yrkesskola. Bland fritextsvaren syns det också att en stor del av ungdomarna som svarat upplever stress i sin vardag. Jag hinner sällan med allt, känner ofta hög press på att prestera och hinna göra allt på bästa sätt. (citat ur fritextsvaren) Skolan tar så mycket tid så det finns inte mycket tid kvar till fritidssysselsättning när man har en massa läxor att göra på eftermiddagarna när man har kommit hem (citat ur fritextsvaren) Måste sluta med min hobby för att inte gå in i väggen av allt arbete. (citat ur fritextsvaren) 12

14 Jag känner ofta att jag inte har tillräckligt med tid gör att koppla av. Jag sover alldeles för lite. (citat ur fritextsvaren) Resultaten tyder på att de flesta av ungdomarna som svarat på enkäten uppskattar livet. Trots det finns en liten andel som uppskattar livet bara ibland eller, och en relativt stor andel som upplever att allt de gör för det mesta eller en stor del av tiden känns som en ansträngning (21,37 %). En knapp tredjedel av de svarande ungdomarna (30,86 %) har uppgett att de ibland eller har lätt att komma bort från jobbiga/negativa tankar. Här har flickor en betydligt högre procent än pojkarna, och gymnasie-eleverna upplever i högre grad svårigheter med att komma bort från jobbiga/negativa tankar än de som går i yrkesskola och högstadiet. Ungdomarna nämner själva i fritextsvaren att det är viktigt att kunna dela med sig om man mår dåligt, och att referensstöd kan motverka negativa tankar och känslor av att vara ensam med sina problem. Informera om möjligheterna till stöd och hjälpa att bygga upp en anda i skolan/kompiskretsen där det är tryggt och en självklarhet att man delar med sig och berättar om sina känslor om man mår dåligt. (citat ur fritextsvaren) Att tala om det i grupp! När man märker att man inte är ensam om negativa tankar och känslor känner man sig bättre. (citat ur fritextsvaren) Att få höra människors upplevelser i liknande ålder så att man vet att problem man kanske trott man var den enda som har inte är så sällsynta (citat ur fritextsvaren) Gällande framtiden har många oklart för sig vad de vill göra i framtiden. Unga i yrkesskolan har en klarare bild av vad de vill göra i framtiden än de som går i högstadiet och gymnasiet, och av gymnasieeleverna har störst andel oklart vad de vill göra i framtiden jämfört med de övriga stadierna. Bland fritextsvaren kommer det fram att många oroar sig för framtiden, och att osäkerheten kring vad man vill göra skapar stress för många. När man tycker att allt är intressant och roligt och man klarar sig bra i allt man gör är det jobbigt och förvirrande att veta vad man vill i framtiden. (citat ur fritextsvaren) Jag stressar om jag tänker framåt så jag undviker det. (citat ur fritextsvaren) För framtiden är jag lite rädd för hur jag kan försörja mig och hitta ett bra jobb (citat ur fritextsvaren) Vi tror inte att alla ungdomar ska ha klart för sig vad de vill göra i framtiden, men vi tror att det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att fundera kring sin identitet, sina styrkor och svagheter, och vad de vill göra i sina liv för att kunna skapa sig en bild av vart de är på väg. Vi tror att en stärkt självkänsla och självkännedom kan göra det lättare för ungdomarna att orientera sig i framtiden. Majoriteten av ungdomarna känner sig hoppfulla inför framtiden, men en oroväckande stor andel (18,98 %) känner sig hoppfulla inför framtiden bara lite grann eller. 13

Kartläggande undersökning bland tonårsföräldrar hösten 2016

Kartläggande undersökning bland tonårsföräldrar hösten 2016 Kartläggande undersökning bland tonårsföräldrar hösten 2016 Kartläggande undersökning bland tonårsföräldrar hösten 2016 Barnavårdsföreningen har under år 2016 kört igång ett nytt skolprojekt för att stöda

Läs mer

De e lugnt stresshantering för unga ( )

De e lugnt stresshantering för unga ( ) De e lugnt stresshantering för unga (2016-2018) BEHOVSKARTLÄGGNINGEN VÅREN 2016 Våren 2016 utfördes en behovskartläggning för att starta projektarbetet kring utvecklingsprojektet De e lugnt - stresshantering

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av tonåringar som åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2015. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad sommarperiod

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Projektbeskrivning och utvärdering av GRETA-projektet

Projektbeskrivning och utvärdering av GRETA-projektet Projektbeskrivning och utvärdering av GRETA-projektet Inledning Under höstterminen 2012 startade upp ett nytt projekt för barn på Långbrottskolan. Barnen var i behov av stöd under sin fritid. Barnen var

Läs mer

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN OM UNGDOMAR OCH SÖMN Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar på kort tid utvecklar flera olika problem

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken om Liten

LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken om Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN

KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN Kontakt: Stina Andersson Datum: 6 mars 2014 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E- post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

25 knep för att hålla koll på din tid

25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 1 Gör dina sysslor realistiska och genomförbara Planera dina sysslor, projekt och uppgifter efter din kapacitet att genomföra

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Key Findings Jobbiga tankar

Key Findings  Jobbiga tankar Key Findings 48 procent av Sveriges unga känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden. 21 procent känner inget särskilt och endast 31 procent känner sig

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd ÅRSRAPPORT 2016 Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Jag kan inte riktigt skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag Barn är aktiva och kompetenta aktörer som bär på otroligt mycket

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 2010-05-24 Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 Sammanfattning Hälften, 49 procent, av de 1736 elever på högstadiets årskurs nio som svarat på Tandläkarförbundets enkät om läsk och godis

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan årskurs 8 och gymnasieskolan årskurs 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent.

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent. Sammanfattning: Vi har kommit fram till att lärarna och eleverna har olika uppfattningar om samma saker t ex hur mycket de få bestämma om hur och vad de få arbeta med. Bakgrund: Vårt preciserade skolplanemål

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Statistik över. grunskolornas och gymnasiernas. internationella verksamhet läsåret

Statistik över. grunskolornas och gymnasiernas. internationella verksamhet läsåret Statistik över NUMMER 3B/216 Fakta EXPRESS SKOLORNA HAR ALLT MER INTERNATIONELL VERKSAMHET grunskolornas och gymnasiernas internationella verksamhet läsåret 215 216 Bakgrund I DET HÄR numret av Fakta Express

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion KIDSCREEN-52 Frågeformulär om hälsa för barn och unga Föräldraversion Page 1 of 8 Bästa föräldrar, Datum: Månad År Hur mår Ditt barn? Hur känner hon/han sig? Det här är vad vi vill att Du ska svara på.

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom

Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom Citat från barnens insamlingsenkät 2016 MajVojs! Barnens insamlingsrapport 2016 om barns intryck och synpunkter på årets insamling. Majblommans

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

FÖRÄLDRABAROMETERN 2015

FÖRÄLDRABAROMETERN 2015 FÖRÄLDRABAROMETERN 2015 Innehåll 1. Inledning 3 2. Undersökningens genomförande och bakgrundsinformation 4 BAKGRUNDSUPPGIFTER; FÖRÄLDRAR OCH BARN 5 REGIONAL SPRIDNING I SVAREN 6 FAMILJEN OCH BARNET 7 SKOLAN,

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Jämställdhet behövs Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Bakgrund INTRESSE Forskning, intresse och offentliga diskussioner kring ojämställdhet och utbildning har ökat

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14--2 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Psykisk hälsa Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14--2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 15-2-4 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Psykisk hälsa Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 15-2-4 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL Ritva Mertaniemi

FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL Ritva Mertaniemi FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL 2015 Ritva Mertaniemi 1. Inledning Förbundet Hem och Skola arbetar för en bra och trygg lärostig för alla barn. Denna stig byggs upp av det nätverk av vuxna som omger barnet.

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma SIDAN 1 Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma Vi som jobbar i Fältgruppen Sandra Stendahl Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 193 Emma Martin Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 197 Charlie Sanrell

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

kortversion Tuböleskolan

kortversion Tuböleskolan kortversion Tuböleskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är till för Dig som elev på skolan. I Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer