AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare."

Transkript

1 AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter Produkten Marknaden Företagets resurser 2 Att få en idé 3 Skydd för affärsidén 3.1 Patent 3.2 Nyttighetsmodellrätt 3.3 Mönsterrätt 3.4 Varumärkesrätt BOLAGSFORMER 4 Bolagsformerna 4.1 Enskild näringsidkare 4.2 Öppet bolag 4.3 Kommanditbolag 4.4 Aktiebolag 4.5 Andelslag 5 Val av firma 6 Ekonomiförvaltning 6.1 Hantering av fakturor Försäljningsfakturor Fakturor som skickas utomlands Kontantkvitto Inköpsfakturor Verifikationer 6.2 Dokumentens förvaringstider Förvaringsplatser Lagringsmedier startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (2/61)

3 FINANSIERING 7 Intäktsfinansiering 8 Eget kapital 9 Främmande kapital 10 Finansieringsplanering 10.1 Tillgången till pengar 10.2 Finansieringskällor 11 Skuldförbindelser 11.1 Skuldens villkor Betalningstid Ränta 11.2 Gäldansvar 11.3 Skuldens upphörande 12 Indrivning av fordringar 13 Säkerhet för skuld 13.1 Personsäkerhet 13.2 Saksäkerhet 14 Leasing KONSUMENTSKYDD 15 Konsumentskyddslagen 15.1 Konsumentskyddsmyndigheter 15.2 Reglering av marknadsföringen Osaklig marknadsföring Information Reglering av avtalsvillkor Information om priset på konsumtionsnyttigheter Köp av konsumtionsvara 16 Produktsäkerhet startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (3/61)

4 AVTAL 17 Avtalsparter 17.1 Rättskapacitet 17.2 Rättshandlingsförmåga 17.3 Formen för rättshandlingen 17.4 God tro (bona fide) 17.5 Omyndighet Fullmakt Befogenhet och behörighet 17.7 Prokura 18 Uppgörande av avtal 18.1 Formfrihet 18.2 Olika sätt att ingå avtal 18.3 Komplicerade situationer 18.4 Andra sätt att ingå avtal 18.5 Ogiltighetsgrunder Självverkande ogiltighet eller nullitet Klanderbar ogiltighet Ogiltighet genom invändning startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (4/61)

5 PRODUKTEN kan skyddas med hjälp av patent, mönsterrätt, varumärkesrätt etc. PRODUKT PRODUKTEN måste vara säker. AVTAL görs med olika inre och yttre intressenter ekonomiförvaltning MARKNAD IMAGE, KNOW HOW, RESURSER Vid MARKNADSFÖRING och FÖRSÄLJNING måste man följa Konsumentskyddslagen. Företagets bolagsform och firma påverkar dess sätt att verka. Inom EKONOMIFÖRVALTNINGEN är företaget tvunget att följa lagstiftningen om bl. a. bokföring och finansiering. Bilden ovan visar vilka olika delar som ingår i affärsjuridikdelen. Affärsidén, som består av tre delar, är sammankopplade. Då man tillverkar och/eller säljer produkter kan man skydda tillverkningssättet, mönstret eller sitt varumärke med hjälp av stadgandena i immaterialrätten. Produkten måste också vara säker med tanke på konsumenternas hälsa. Vid marknadsföring och försäljning måste företagaren känna till vad som stadgas i Konsumentskyddslagstiftningen. Konsumenterna har ett starkt skydd i Finland och lagen är tvingande. Då man startar ett företag skall man välja bolagsform och firma. Det är viktigt att företaget har ett bra namn och företagsgrundaren måste följa Firmalagen för att namnet skall godkännas av Patent- och registerstyrelsen. På vänstra sidan nämns avtal med inre och yttre intressenter. Företaget är en juridisk person som kan göra upp avtal med finansiärer, arbetstagare, leverantörer, kunder m.fl. Slutligen har jag tagit upp ekonomiförvaltningen som är en mycket väsentlig del av företaget. Utan en fungerande ekonomiförvaltning kommer företaget i det långa loppet inte att klara sig. Det finns en direkt koppling mellan lönsamhet och en välfungerande ekonomiförvaltning. Finansieringen har jag kopplat ihop med denna funktion. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (5/61)

6 startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (6/61)

7 AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé Hemligheten bakom ett framgångsrikt företag är en väl fungerande affärsidé. Affärsidén är kärnan i företaget, tanken bakom hela verksamheten. En affärsidé skall kunna formuleras kort. I en enda mening skall man kunna sammanfatta hela hemligheten bakom företagets framgång. Affärsidén består alltså av de faktorer som har lett till att företaget uppvisar vinst, ett positivt resultat. Begreppet verksamhetsidé brukar ofta användas synonymt med affärsidé. Det är ändå en liten skillnad mellan termerna. Verksamhetsidén beskriver mer hur företaget fungerar och varför det har grundats medan affärsidén betonar framgångsfaktorerna, vad det är som gör just det i frågavarande företaget framgångsrikt. 1.1 Affärsidéns komponenter Man kan spjälka upp affärsidén i tre delfaktorer d v s i produkten eller tjänsten, marknaden eller kunderna samt företagets resurser. Se figuren nedan. PRODUKT / TJÄNST MARKNAD SÄTT ATT FUNGERA RESURSER IMAGE KNOW HOW Egentligen är affärsidékonceptet väldigt simpelt. Det går ju ut på att man har klart för sig vad man säljer, åt vem man säljer och hur man går till väga för att göra det. Alla startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (7/61)

8 delar i affärsidén skall stöda varandra. Om det finns något som inte hör till idén lönar det sig att göra sig av med den biten. I det långa loppet har det visat sig att överlopps delar i affärsidén oftast är förlustbringande p g a olika orsaker Produkten Produkten, eller tjänsten, som företaget säljer, är inte alltid en enskild vara eller tjänst. Det kan också t.ex. vara fråga om att lösa kundens problem på ett helhetsbetonat sätt. Företaget erbjuder helt enkelt ett bättre eller nytt alternativ till produkter eller tjänster än de som finns på marknaden Marknaden Det räcker inte med att företaget, eller entreprenören, har en strålande produkt om ingen köper den. Den kan vara för dyr, invecklad eller helt enkelt överflödig. En av företagsverksamhetens grundförutsättningar är att nå ut till kunderna, att få dem att pröva något nytt och att få dem att komma tillbaka om och om igen. En mycket väsentlig intressentgrupp är kunderna. Företaget blir ett projekt om man inte lyckas bygga upp en stabil marknad för sina produkter. Projektet är ju något som avslutas inom en överskådlig framtid medan företagsverksamhet står för kontinuitet och fortlöpande verksamhet Företagets resurser Med företagets resurser menas det sätt att fungera som gör att ett företag skiljer sig från andra företag på marknaden. Det kan gälla ett nytt sätt att producera varor, ett nytt råmaterial, ett effektivt distributionsnät etc. Det är frågan om sådana faktorer som inte andra har tänkt på förut och som kan vara svåra eller omöjliga ett ta efter. I små företag är det ofta fråga om entreprenörens know how eller yrkesskicklighet, som utomstående inte kan efterlikna, eftersom den är unik. Begreppet affärsidé kan naturligtvis analyseras på flera olika sätt och företagsbilden är en faktor som ibland också tas upp i samband med affärsidékonceptet. Jag anser startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (8/61)

9 ändå att företagsbilden skapas med tiden under verksamhetens lopp, medan företagets grundare redan när man startar verksamheten måste veta v vad man säljer v åt vem man säljer v hur man förverkligar det hela startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (9/61)

10 2 Att få en idé Att komma på en bra och fungerande affärsidé kan ta sin tid. Ofta hänger idén ändå ihop med den utbildning företagaren har skaffat sig. Högt akademiskt utbildade personer startar inte i lika hög grad eget företag som personer med yrkesutbildning på något område. Idéer fås också från annat håll än utbildning. En hobby eller ett specialintresse ligger också relativt ofta till grund för affärsidén. Kommersiella idéer eller rent tekniska uppfinningar kan vara goda affärsidéer liksom lång arbetserfarenhet inom en speciell bransch. Också från utlandet kan man snappa upp trender om man besöker t.ex. mässor eller reser mycket. Att aktivt söka efter en idé i syfte att starta ett företag kan ta lång tid. Det lönar sig för det mesta inte heller att ta efter någon redan existerande idé för det, att ett företag lyckats bra, behöver inte nödvändigtvis betyda att en efterapning skulle lyckas lika bra. Det här beror bl.a. på företagets resurser, alltså det som är en väsentlig del av hela affärsidékonceptet. En annan sak som påverkar en affärsidés framgång är företagskulturen. Den speciella kultur som råder i ett företag kan inte överföras till ett annat företag. Företaget eller företagaren måste själv skapa sin kultur och det leder till framgång eller så leder det till att verksamheten inte blir lönsam. Om man vill bli sin egen herre, men inte har någon god idé kan man överväga franchisingverksamhet. Då får man rätt att använda ett färdigt utarbetat koncept och man får också stöd i början av verksamheten från franchisinggivarens sida. Mer information finns att läsa på adressen Ifall du har en idé men inte själv vill förverkliga den kan du hyra ut den. Då talar man om licensiering. Licens innebär att en person eller ett företag får tillstånd att göra något som annars skulle innebära brott mot lag eller förordning t.ex. tillverka en patenterad uppfinning Ersättningen som betalas till upphovsmannen kallas för royalty och den varierar beroende på hurudant avtal som gjorts upp mellan parterna. Både då det gäller franchisingavtal och licensavtal lönar det sig att anlita en expert när man gör upp avtalet för att slippa överraskningar i framtiden. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (10/61)

11 Kan man då skydda sin affärsidé mot att någon stjäl den? Vad skulle det leda till om företagen skulle ha dylikt skydd för sina idéer? Det här är intressanta frågor som dyker upp när man funderar på affärsidékonceptet. Svaret har jag också redan egentligen nämnt då jag påstod att det inte går att imitera andras i och för sig lyckade affärsidéer eftersom varje idé är bunden till entreprenören. Men, vissa viktiga delar av affärsidén kan man skydda på olika sätt, affärsidén som helhet kan man dock inte söka skydd för. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (11/61)

12 3 Skydd för affärsidén I ett samhälle med fri konkurrens kan företagarna behöva ett sätt att skydda sin näring från illojal konkurrens. Den som har skrivit en bok har upphovsrätt till verket och den som har gjort en uppfinning kan söka patent på den. Immaterialrätten indelas i två huvudgrupper nämligen upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätt kan man inte ansöka om, den uppstår automatiskt då någon gett upphov till ett konstnärligt verk t.ex. en bok eller en sång. Industriellt rättskydd, t.ex. patent, kan man ansöka om. Till immaterialrätten hör förutom upphovsrätten även patenträtt, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, växtförädlarrätt och varumärkesrätt. 3.1 Patent Genom att söka patent kan man få ensamrätt till en uppfinning av teknisk karaktär. En förutsättning för att kunna registrera ett patent är att uppfinningen kan användas industriellt och att den är ny. Med ny menas att den skiljer sig väsentligt från tidigare registrerade patent. Om patent söker man skriftligt hos Patent- och registerstyrelsen och till ansökningen skall man bifoga ritningen med förklaringar. Ett patent är i kraft i 20 år varefter det kan förnyas. 3.2 Nyttighetsmodellrätt Nyttighetsmodellrätt kallas också för lilla patentet och är inte lika byråkratiskt och invecklat som patentet. Man kan alltså skydda idéer och lösningar som inte når upp till nivån för patentet men som ändå är uppfinningar på sitt område. Lilla patentet är i kraft i fyra år och kan därefter förnyas för därpå följande fyra år och därefter för två år. 3.3 Modellrätt Med mönsterrätt avses att man kan söka skydd för en produkts utseende eller form, ett ornament. Det här är vanligt t.ex. inom klädbranschen. Ett dylikt skydd är i kraft fem startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (12/61)

13 år och kan förnyas två gånger för fem år i gången. Patent- och registerstyrelsen fungerar som registreringsmyndighet. 3.4 Varumärkesrätt Med olika företag och deras produkter eller tjänster förknippas ofta ett eller flera varumärken. Ett varumärke, eller brand, kan vara o ett ord o ett namn o en figur o en bokstav o ett tal eller en siffra o formen på t.ex. en förpackning Viktigt med tanke på varumärket är att det skiljer sig från mängden och att det inte finns risk för sammanblandning med redan existerande varumärken. Man kan registrera ett varumärke eller inarbeta det. En registrering gäller för tio år och kan förnyas för tio år i gången. Att söka patent på en uppfinning eller att registrera varumärken eller mönster kräver både tid och ekonomiska resurser av den som vill göra det. Det kan räcka flera år förrän en uppfinning är patenterad och det kostar en hel del att göra de behövliga undersökningarna för att bevisa att den är unik. En registrering av ett varumärke går snabbare än en patentering. För mer detaljerad information om olika sätt att skydda affärsidéns olika komponenter kan man läsa på Där finns också blanketter, anvisningar och uppdaterade prislistor för registrering och undersökning. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (13/61)

14 BOLAGSFORMER 4 Bolagsformerna I Finland råder näringsfrihet. Enligt lag får fysiska personer som bor inom EU idka näring i Finland förutsatt att de följer lagstiftning och god sed. Näringsfriheten gäller också finska samfund och stiftelser samt utländska samfund och stiftelser som har registrerat en filial i Finland och vars hemort är inom EU. 4.1 Enskild näringsidkare Den enklaste formen av företagsamhet kan bedrivas i form av enskild eller privat näringsidkare. Entreprenören, ägaren, står för allting ensam d v s han ansvarar såväl för finansieringen som arbetet ensam. Juridiskt sett är ägaren och företaget en och samma person. 4.2 Öppet bolag Öppet bolag är en form av personbolag. Det bildas genom ett formfritt avtal mellan åtminstone två bolagsmän. En bolagsman har rätt att granska bolagets bokföring. Bestämmelserna om bokslutet, revisionen och ansvaret för bolagets skulder är tvingande. Också stadgandena om hur bolaget företräds är tvingande. I det öppna bolaget betonas det solidariska ansvaret för företagets skulder. En bolagsman är också ansvarig för de skulder som bolaget hade då han inträdde i det. Han kan också bli ansvarig för förpliktelser som bolaget tagit efter utträdet ifall borgenären inte visste om att han utträtt ur bolaget. Anmälan till handelsregistret krävs för att man skall kunna räkna med att det är officiellt. 4.3 Kommanditbolag Kommanditbolag är en annan form av personbolag. Bolagsmännen är antingen tysta eller ansvariga bolagsmän. Den tysta bolagsmannens ansvar begränsar sig till hans startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (14/61)

15 insats i bolaget. Eventuella förluster som bolaget gör delas av de ansvariga bolagsmännen. Tysta bolagsmän får inte företräda bolaget utan speciell fullmakt. 4.4 Aktiebolag Det finns olika typer av aktiebolag; de privata aktiebolagen, publika aktiebolag och bostadsaktiebolag. Bolagsmännens ansvar begränsar sig till det antal aktier de äger. Aktieägarna är inte ansvariga för bolagets förpliktelser. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Varje aktie medför en röst om det inte i bolagsordningen finns stadganden om att olika typer av aktier har olika antal röster. Bolag vars aktiekapital överskrider euro skall ha en verkställande direktör. Även mindre aktiebolag kan ha en verkställande direktör. Ett förvaltningsråd är också möjligt i aktiebolag vars aktiekapital är större än euro. Förvaltningsråd är inte möjliga i små aktiebolag. Bolagsstämman väljer också en styrelse som skall bestå av minst tre medlemmar i bolag vars aktiekapital är över euro. Ett aktiebolags beslutande organ är alltså bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Varje aktiebolag skall ha en eller flere revisorer. I bolagsordningen skall finnas stadganden om hur många revisorerna skall vara. Revisorn väljs av bolagsstämman. En revisor skall ha sådan kunskap i redovisning, ekonomi och juridik, som med tanke på bolagets verksamhet och storlek behövs, för att klara av uppgiften. En revisor får inte vara jävig. Stiftarna, styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådsmedlemmarna, verkställande direktören och/eller revisorerna kan bli skadeståndsskyldiga gentemot aktieägarna. Ett skadeståndsansvar uppstår om lagen om aktiebolag eller bolagsordningen överträds och skadan har uppstått uppsåtligen eller genom vållande vid fullgörande av ett uppdrag. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (15/61)

16 4.5 Andelslag Ett andelslag är ett samfund vars storlek inte bestäms på förhand. Också andelskapitalet kan variera beroende på antalet medlemmar. Andelslagets medlemmar är inte personligen ansvariga för andelslagets skulder. Andelsstämman är det högsta beslutande organet och varje medlem har en röst. I stadgarna kan också sägas att besluten skall fattas av en fullmäktige som valts av medlemmarna. Speciellt i stora andelslag är det vanligt. Andelslaget har också en styrelse som sköter förvaltningen av bolaget. Vid behov kan det även finnas ett förvaltningsråd som övervakar styrelsens arbete. Andelsstämman skall också utse två revisorer och bestämmelserna om jäv, som finns i revisionslagen, måste noggrant följas. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (16/61)

17 5 Val av firma Firmarätt hör till det industriella rättsskyddet. Enligt Firmalagen avses med firma det namn under vilket näringsidkaren bedriver sin verksamhet. Begreppet firma är alltså inte synonymt med företag eller bolag utan är det namn som företaget har. Ensamrätt till firma fås genom registrering eller genom inarbetning. Det är vanligare att man registrerar företagets firma än att man inarbetar det p g a att det grundas mycket företag och registreringen är en snabbare metod än inarbetningen. Parallellfirma är firman översatt till något annat språk. För att kunna registrera en firma måste vissa krav uppfyllas. Dessa är att: o registreringen söks av en näringsidkare o formen och strukturen för firman fyller uppställda krav o firman är individualiserande och strider inte mot god sed och är inte vilseledande o det finns inget registreringshinder o firman tydligt skiljer sig från tidigare registrerade firmor. En firma registreras inte för en viss tid utan är i kraft tills näringsidkaren meddelar att verksamheten upphör. Registreringen kan upphävas om o firman har registrerats lagstridigt eller o firman efter registreringen har blivit lagstridig o firmainnehavaren inte längre är näringsidkare o firman inte använts under de senaste fem åren utan orsak. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (17/61)

18 6 Ekonomiförvaltning Företaget måste ha ett fungerande system för realprocessen och penningprocessen. Material, varor och tjänster skall skaffas och levereras vid rätt tidpunkt, betalningar skall skötas, beställningar skall skickas och tas emot etc. För att allt detta skall löpa smidigt måste det finnas ett fungerande system. Också lagstiftningen ställer vissa krav på skötseln av företaget. Till företagets ekonomiförvaltning hör o hantering av inköpsorder o lagerbokföring o betalning av fakturor o försäljning o fakturering o inkassering av fakturafordringar o uppföljning av betalningsfordringar o bokföring av intäkter och kostnader o uppgörande av bokslut o revision o löneräkning o anmälningar till myndigheterna o etc I ett litet företag klarar en kontorsanställd av allting medan det i större företag behövs fler som sköter om ekonomiförvaltningen. Man kan naturligtvis också anlita utomstående företag som sköter om allting från fakturering till skattedeklarationer. Oberoende hur det sköts, är det ändå viktigt att företagaren själv vet vad ekonomiförvaltningen handlar om. Det är också lättare att diskutera med bokföraren om exempelvis likviditeten då man vet vad det innebär i praktiken för företagets resultat. En välskött ekonomiförvaltning brukar också avspegla sig positivt på företagets resultat. 6.1 Hantering av fakturor Försäljningsfakturor startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (18/61)

19 Vid försäljningstransaktionen är faktureringen det sista momentet och den bygger på en överenskommelse mellan företaget och kunden. Fakturan är ett skriftligt meddelande från företaget till kunden om en betalningsskyldighet. Vid en reklamation kan en kreditnota skrivas ut och kunden behöver då inte betala fakturan, eller kan avdra en del av summan, p.g.a. att prestationen av någon anledning inte motsvarat det som man kommit överens om. Kreditnotan är alltså en gottgörelse. Fakturan skall skickas genast då produkten eller tjänsten levererats till kunden. En faktura kan skickas innan prestationen levererats endast om företaget och kunden kommit överens så. I annat fall strider det mot god sed. En faktura är en del av företagets bild utåt. Den kan skrivas på många sätt, det viktiga är ändå att innehållet är korrekt och tillräckligt och att den är snygg och trovärdig. Det lönar sig att ha ett snabbt och fungerande faktureringssystem dels för att snabbt få iväg fakturorna och inbetalningarna in på kontot dels för att fakturorna är en grund för bokföringen. Det samma gäller kreditnotorna. På dem skall det tydligt stå KREDITERING och de kan också ha en annan färg för att de lättare skall urskilja sig från andra fakturor. En faktura kan o skrivas för hand o skrivas för hand i en färdig blankett o skrivas som ett dokument i ett ordbehandlings- eller kalkylprogram o skrivas ut från ett orderhanterings- eller faktureringsprogram o skickas som ett elektroniskt dokument Många företag registrerar beställningarna i sitt adb-system och kan genast efter leveransen skicka fakturan. Följesedeln bifogas sedan till fakturan och kunden kontrollerar att leveransen motsvarar fakturan. En korrekt faktura skall innehålla åtminstone följande fakta: startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (19/61)

20 1. Uppgifter om produkten eller tjänsten a. specificering av produkten eller tjänsten i klartext Vad är det som har levererats? b. pris per enhet (både före och efter moms om det är momsbelagd försäljning) Hur mycket kostar den levererade varan eller tjänsten per styck, kilo eller någon annan enhet c. totalpris (både före och efter moms om det är momsbelagd försäljning) beloppet av momsen och procenten enligt skattesats d. anteckning om orsakerna till att varan eller tjänsten är befriad från moms om det är momsfri försäljning 2. Uppgifter om avsändare och mottagare a. avsändarens namn och adress; VEM HAR SKICKAT FAKTURAN? b. kontaktpersonens namn och telefonnummer c. anteckning om MOMS reg. om den som skickat fakturan är momsskyldig d. mottagarens namn och adress; TILL VEM HAR FAKTURAN SKICKATS? e. leveransadress om den är annan än mottagarens f. FO-nummer (=företags- och organisationsnummer som fås från skattebyrån när verksamheten inleds) g. i fakturor och brev från aktiebolag måste FO-nummer och hemort anges 3. Övriga uppgifter a. fakturans datum b. leveranstid c. eventuellt orderdatum d. betalningsvillkor och bankförbindelse e. anmärkningstid f. dröjsmålsränta Fakturor som skickas utomlands Det språk som man kommit överens om skall användas och gäller det varuhandel inom EU skall säljarens och köparens momsnummer anges (VAT-nummer, Value startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (20/61)

21 Added Tax) som ger befrielse från moms. Försäljaren i Finland skall begära numret av köparen varefter man måste kontrollera hos Skatteförvaltningen att numret stämmer. För utrikesfakturor gäller samma bestämmelser som inrikesfakturor. Säljaren måste dock kontrollera om det finns några särskilda bestämmelser om branschen, landet eller kunden i fråga, som måste beaktas. En proformafaktura är en formell verifikation som behövs för att fastställa värdet av en vara bl. a. i samband med olika betalningssätt inom utrikeshandel Kontantkvitto Ett kontantkvitto ges till köparen som bevis på att betalningen erlagts. Det kan vara ett kassakvitto eller en för hand skriven blankett. I fall man säljer varor med olika skattesats måste momsspecifikationerna för de olika varorna finnas på kvittot Inköpsfakturor Inköpsfakturor som företaget får skall alltid granskas och jämföras med beställningen eller ankomstavin. Beställningen kan vara muntlig eller skriftlig, den kan ha gjorts manuellt eller med hjälp av orderhanteringssystem. Inköpsfakturan granskas av den som gjort beställningen (sakkontroll) och av dennes förman (godkännandekontroll). Vid sifferkontrollen granskar man att antal, pris och uträkningar är riktiga. Sakkontrollen går ut på att man kontrollerar att den fakturerade varan eller tjänsten stämmer överens med beställningen och leveransen både när det gäller kvalitet och kvalitet. Godkännandekontrollen innebär att fakturarn godkänns, man har alltså följt överenskomna bestämmelser. Fakturan förses med en stämpel i vilken granskarna antecknar att de godkänt fakturan. Samtidigt kan stämpeln fungera som konteringsanvisning för leverantörsreskontran. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (21/61)

22 6.1.5 Verifikationer Varje registrering i bokföringen skall grunda sig på en verifikation. Verifikationerna skall helst vara utskrivna av utomstående. Typiska verifikationer är fakturor, kreditnotor, lönelistor, elräkningar, telefonräkningar samt betalningskvitton. En verifikation skall skrivas på ett varaktigt sätt, alltså inte med blyertspenna eller med sådant bläck som inte håller arkivering. Verifikationerna skall dateras och av datumet får man reda på tidpunkten för affärshändelsen. Bokföringslagen kräver att verifikaten numreras löpande och kronologiskt. 6.2 Dokumentens förvaringstider Dokumentens förvaringstider bestäms utgående från lagstiftningens krav samt företagets förvaringsbehov. Bokföringslagen är en av de viktigaste lagarna då det gäller att bestämma minimiförvaringstiden för bokföringsverifikat och bokföringsböcker. Även skattelagarna samt personregisterlagen stadgar om förvaringstider för olika slag av dokument. När det gäller företagets historia kan det vara bra att arkivera dokument som enligt lagen inte nödvändigtvis behöver sparas. Ifall lagen säger att ett dokument skall bevaras en viss tid är det inget problem, svårare är det att avgöra förvaringstiden för dokument som det inte stadgas om i lagstiftningen. Av de dokument som varaktigt skall bevaras bör det framgå åtminstone företagets utvecklingsstadier, de principer och metoder enligt vilka företaget har skött sina åtaganden under olika tider och innehållet i individuella lösningar. Nedan en förteckning över förvaringstider för olika dokument. (Kosonen-Pekkanen, s.85) Varaktig förvaring företagets stiftelseurkunder anmälning till handelsregistret startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (22/61)

23 Minst 50 år Minst 25 år Minst 10 år Minst 6 år Minst 3 år Minst 2 år Minst 1 år bolagsstämmeprotokoll revisionsberättelser rättegångshandlingar konvertibla skuldebrev & optionsskuldebrev sjuk- & olycksfallsregister inkl. försäkringsbrev personalplaner egendoms- & ansvarsskadehandlingar grunddagböcker huvudbokföringens kontospecifikationer lönekort arbetsintyg& arbetsavtal fastighetshandlingar fullmakter i samband med avtalsärenden avfallshanteringsdokument körjournaler bokföringsverifikat korrespondens som gäller affärshändelser fullmakter för bolagsstämmor fartygs- & maskindagböcker förhands- & permitteringsanmälningar vid permittering begäran om öppnande av remburs förtullnings- & fordonsanmälningar arbetsansökningar (förkastade) bilbesiktningsintyg personregister som gjorts för forskningsbehov intyg över rekommenderade och postade försändelser mottagningsbevis postens förteckningar över rekommenderade försändelser kopior av studieintyg för dem som varit studielediga rapporter över arbetstidsuppföljning stämpelkort timjournaler startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (23/61)

24 6.2.1 Förvaringsplatser Närarkivet finns i arbetstagarens omedelbara närhet och där förvaras endast dokument som behövs i det dagliga arbetet. I mellanarkivet förvaras dokument som behövs då och då. Mellanarkivet kan finnas i närheten av arbetsrummet. I slutarkivet finns dokument som inte längre är aktuella, men som måste sparas. Slutarkivet kan finnas i en annan byggnad Lagringsmedier För lagringen av dokument finns olika metoder. Det som man bör tänka på är arkivbeständigheten, d.v.s. hur länge hålls den information som lagrats i oförändrat skick. I Finland testas arkivbeständigheten av Statens tekniska forskningscentral (VTT) och i standarden SFS 4117 fastställs dokumentens fövaringsmedier. Papper är det äldsta och vanligaste arkivbeständiga materialet. Förutsatt att det lagras på rätt sätt och rätta metoder används vid arkiveringen kan informationen läsas med eller mindre utan hjälpmedel i hundratals år. Mikrofilm kräver en särskild läsapparat och jämfört med ett pappersarkiv sparar man % utrymme. Vid mikrofilmning överförs pappersdokument till mikrofilm eller så kan man ta en mikroutskrift direkt från ett maskinläsbart datamedium. Ritningar och kartor är behändiga att arkivera på mikrofilm. Disketter och datorernas hårddiskar är inte arkivbeständiga lagringsmedier och information som sparats måste säkerhetskopieras med jämna mellanrum. Uppskattningsvis kan information lagras på diskett 1-5 år. Magnetband räknas till arkivbeständiga lagringsmedier men dessa bör omspolas en gång i året och omkopieras vart femte till tionde år för att informationen inte skall förstöras. På en CDskiva kan man lagra A4-ark. Jämfört med andra optiska lagringsmetoder så är CD n den tillförlitligaste. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (24/61)

25 FINANSIERING 7 Intäktsfinansiering Företagsverksamhetens finansiering kan indelas i tre kategorier. Med intäktsfinansiering avses de intäkter som företaget får då man från försäljningen avdrar de kostnader som man haft i samband med verksamheten. Hit hör t.ex. inköpen och korrektivposterna. Försäljningsintäkterna får man reda på från företagets resultaträkning. I det långa loppet borde företagets löpande utgifter kunna täckas med intäkter från försäljningen. Då man startar ett företag är det viktigt att man så noggrant som möjligt räknar ut hur mycket man kommer att sälja. Den budgeterade försäljningen vill bl.a. andra finansiärerna veta, för att kunna fatta beslut om huruvida man vågar bevilja lån åt ett nytt företag eller inte. Försäljningsbudgeten bör också finnas med i företagets affärsplan. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (25/61)

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Etableringspaket för bostadsaktiebolag Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen,

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Produktionsekonomi och kvalitet

Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Föreläsning 1 Introduktion, Företaget i samhället, Grundläggande begrepp Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar Cirkulärnr: 13:10 Diarienr: 13/1836 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-03-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 2013:55 SFS 2013:56 SFS 2013:57 Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1599 1616 INNEHÅLL Nr Sidan 1599 Lag om bostadsaktiebolag... 6779 1600 Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag...

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS 1. Firma och hemort Bolagets firma är Fastighets Ab Dalnäs och hemort Mariehamn. 2. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att äga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer