Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet."

Transkript

1 Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004

2 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Förord. Vid den genomgång av de fall som nått försäkringsbolaget FOLKSAM och Handikappförbunden, där förskingring eller andra oegentligheter förekommit, har man funnit att det ofta är självklara och grundläggande funktioner som brustit i föreningen. Den skada som uppstår, när allt inte gått rätt till, blir ofta stor. Föreningens verksamhet skadas, förtroendet urholkas hos omgivningen, ekonomin skadas och ibland leder det hela till motsättningar, osämja och personliga tragedier hos de inblandade. Gemensamt för alla fall av misshälligheter, oegentligheter och rena förskingringar som förekommit är att den interna kontrollfunktion inte har fungerat. Detta har bidragit till att skadan uppkommit och dessutom lett till att den ofta blivit stor innan den upptäckts. Vi skall naturligtvis lita på varandra i föreningslivet, men det får inte innebära att man inte fullgör den kontrollerande funktion som ligger i den roll man blivit tilldelad. Ansvaret för att en förening skall fungera bra, är spritt på flera händer. Det är ju också kärnan i föreningslivet att vi gör det tillsammans. Det är inte en ensam person som är ansvarig för ekonomin och inte en ensam revisor som ansvarar för kontrollen. Denna skrift är en beskrivning av de olika roller och den ansvarsfördelning som finns i en förening och hur de ansvariga skall samverka för att öka demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Texten är skriven av Ritva Nuutinen, jurist hos FOLKSAM och Sven Eklöf, kanslichef på Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter - FMLS, representerande Handikappförbunden. 2 Copyright: FMLS. Denna skrift är framställd av FMLS på uppdrag av FOLKSAM/HSOs försäkringskommitté november Tryckt av FOLKSAM 2004.

3 Föreningens medlemmar. Årsmötet, kongressen eller stämman är föreningens viktigaste möte. Mötet har olika namn i olika förbund. På det mötet rapporterar styrelsen till medlemmarna vad de gjort den senaste året och en ny styrelse väljs. Dessutom väljer årsmötet revisorer som skall granska föreningens verksamhet. Ett årsmöte skall inte godkänna en styrelses redovisning om något av följande saknas - verksamhetsberättelse - resultaträkning - utgående balansräkning Dessutom måste det finnas en revisionsberättelse underskriven av föreningens samtliga ordinarie revisorer. Om något av detta saknas skall mötet bordlägga ärendet och ett extra årsmöte kallas senare när dessa handlingar föreligger. Om styrelsens eller revisorernas rapporter visar att något är oklart och behöver utredas eller kompletteras, kan man lösa detta genom att även här bordlägga. Små kompletteringar kan dock göras skriftligt i efterhand av styrelsen och sändas ut med årsmötesprotokollet. Ansvarsfrihet. Om styrelsen eller någon i styrelsen agerat fel och skall ställas till ansvar så har mötet möjlighet att inte bevilja ansvarsfrihet. Ett sådant beslut får då gälla hela styrelsen om det är oklart hur ansvaret skall fördelas. Beslutet kan även gälla en eller flera personer om man säkert vet vem som felat. Om ansvarsfrihet ej är beviljad bör detta ärende fullföljas. Lämpligt är att årsmötet utser Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Den viktigaste rollen i föreningen har dess medlemmar. Även för säkerhet, ansvar och kontroll. I en förening där medlemmarna inte engagerar sig eller deltar i årsmöten eller medlemsmöten, finns risken att styrelsen börjar agera på egen hand och att den viktiga internkontrollen försvagas. Föreningens årsmöte / kongress / stämma. några personer (eventuellt den nya styrelsen) som jämte revisorerna får i uppgift att utreda det hela och om det är lämpligt även polisanmäla. Om man till exempel vill anmäla en förskingringsskada till sitt försäkringsbolag, så måste en polisanmälan göras. När det hela är utrett och ansvaret klarlagt tas frågan upp på ett kommande årsmöte och det slutliga ansvaret fördelas och protokollförs. Ersättningar till förtroendevalda. Arvoden till styrelseledamöter, vilka ej är kostnadsersättningar bör bestämmas av årsmötet. Det är inte lämpligt att styrelsen själv bestämmer sina arvoden. Denna regel borde alla föreningsstadgar kompletteras med. Kostnadsersättningar kan beslutas av styrelsen själv. Det kan gälla traktamenten, reseersättningar, ersättning för telefon, datauppkoppling, porto mm. Val och jäv. En viktig roll som årsmötet har är att välja styrelse och revisorer. I många föreningar har valberedningen en arbetsordning att arbeta efter och som anger hur styrelsen skall sättas samman. I mindre föreningar fungerar det oftast inte så, utan man väljer gärna in den som är bussig och ställer upp. Ett årsmöte måste dock vara uppmärksam på att jävsituationer kan skapas. Att välja in ett äkta par i en liten styrelse är olämpligt. I en styrelse på fem personer kan det räcka med att en (1) person är frånvarande för att paret skall ha majoritet på styrelsemöten om en av dem är 3

4 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 ordförande och har utslagsröst. En revisor måste stå fri från alla nära bindningar till enskilda styrelseledamöter. En nära bindning kan var släktskap eller annan nära personlig relation. Det kan vara yrkes- eller arbetsmässigt beroende eller det kan vara en affärsrelation. Föreningens valberedning. Valberedningen utses av årsmötet och skall förbereda valen till nästa årsmöte. Här följer några goda råd till valberedningen. En styrelse är gemensamt ansvarig för ekonomi och verksamhet, men det är bra att någon i styrelsen har en särskilt god ekonomisk kompetens. Även föreningens revisorer har en viktig roll och även här är kompetens och kunnighet nyckelord. En bra revisor är ett gott stöd till en styrelse. Att besätta dessa poster med rätt personer är en av valberedningens viktiga uppgifter. möjlig att söka utanför föreningen. Ett tips kan vara att ta hjälp av andra föreningar på orten som politiska partier, fackförbund, studieförbund, Rotary, LIONs. Där kan finnas lämpliga personer med stora erfarenheter. Det är även viktigt att se till de förutsättningar olika personer har för att klara olika uppdrag. Personer med ekonomiska problem, missbruksproblem, spelberoende osv kan mycket väl delta i ett styrelsearbete. En sådan person bör dock inte utsättas för att ansvara för ekonomi och redovisning. Beträffande val och jäv läs avsnittet under Årsmötet. Det kan många gånger vara svårt att finna lämpliga personer. En revisor kan dock vara 4

5 Föreningens styrelse. Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Styrelsen är föreningens grundläggande resurs. Styrelsen skall leda och ansvara för föreningens hela verksamhet under valperioden. Gemensamt ansvar enskilt ansvar. Styrelsens ledamöter har gemensamt ansvar för verksamheten. För enstaka klart avgränsade beslut har man dock inget ansvar om man ej var närvarande når beslutet togs. Man har även möjlighet att reservera sig till protokollet mot ett beslut man ogillar. Om en skada har uppstått och styrelsen ställs till svars är styrelsens ledamöter gemensamt ansvariga för skadan om inte årsmötet beslutar annat. Den ekonomiska bördan skall delas lika, men om någon saknar tillgångar faller betalningsansvaret på de andra. Försäkringar. En förening har dock möjlighet att försäkra sig. I Handikappförbundens samlingsförsäkring finns en Ansvarsförsäkring, som täcker skada för tredje person enligt Skadeståndslagen och en Förmögenhetsbrottsförsäkring som täcker förskingring eller bedrägeri. Därutöver finns möjlighet att teckna en Styrelseförsäkring som täcker skador av beslut som är tagna av styrelsen. Det går dock inte att försäkra sig mot medveten brottslighet eller brott mot uppenbara och kända regler, med undantag för Förmögenhetsbrottsförsäkringen. Polisanmälan måste dock göras. Firmatecknande. Firmatecknandet regleras ofta av föreningens stadgar. Att teckna firma innebär att man med sin namnteckning representerar föreningen som juridisk person. En bra ordning är att besluta att firman skall tecknas av två personer i förening. Med detta skapas en högre säkerhet. Detta innebär dock inte att dessa personer i alla sammanhang måste underteckna för föreningen. Firmatecknarna kan med sin namnteckning överlåta teckningsrätten beträffande enskilda uppdrag. På ett företag är det till exempel vanligt att en anställd får lov att teckna föreningen när man hämtar försändelser på posten. Det är även praktiskt att ge den som sköter ekonomin teckningsrätt för vissa konton eller för in- och utbetalningar. Det är därför viktigt att styrelsen i föreningen noga tänker igenom vem som skall teckna olika bankkonton med mera för att det skall bli praktiskt men samtidigt med en hög säkerhet. Om föreningen till exempel har ett stort eget kapital kan det vara lämpligt med ett eget konto för detta som tecknas av två personer i förening. För återkommande in- och utbetalningar används ett annat konto som tecknas av kassören lämpligen tillsammans med annan person. 5

6 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Attestordning. Ett bra sätt att skapa kontroll och öka säkerhet är att besluta om en attestordning. Detta innebär att kassören inte betalar räkningar eller ersättningar utan att en annan person kontrollerat dessa och styrkt dem med sin namnteckning. Det är självklart att man inte attesterar sina egna ersättningar. Protokoll. Ett protokoll är en viktig handling. I en styrelse skall alla viktiga beslut protokollföras. För att ett protokoll skall var rätt upprättat måste det uppfylla följande - datum, tid, plats - namn på alla närvarande och alla röstande - underskrift av sekreterare och/eller ordförande - underskrift av justeringsman Protokollets beslut gäller när protokollet är justerat. Om det är viktigt att ett beslut träder i kraft omedelbart eller innan ett protokoll hinner skrivas, kan man besluta om omedelbar justering, vilket då protokollförs. Ett protokollsutdrag kan då skrivas bara för den punkten, undertecknas och justeras av justeringsmännen. Ekonomisk styrning budget. En av styrelsens viktiga uppgifter är att ansvara för föreningens ekonomi. För att klara detta måste man göra en ekonomisk planering budget. I budgeten anges alla kända inkomster och utgifter för det kommande året. Budgeten är ett arbetsinstrument och varje styrelse har rätt att göra avsteg från sin budget under förutsättning att man kontroll över konsekvenserna och att man följer årsmötets beslut om inriktning. att nästa vecka kommer en hyresräkning på :-. Kostnadsersättningar. Arvoden till styrelsen skall eller bör beslutas av årsmötet. Andra typer av ersättningar kan och bör styrelsen själv besluta om. För bilersättningar och traktamenten är det fördelaktigt att följa skattereglernas maximibelopp, vilket gör att föreningen slipper betala skatt på det överstigande beloppet. En bilresekostnad måste detaljredovisas, dvs datum, resväg, kilometerantal mm. För ersättningar för telefon, porto, datoruppkoppling mm kan det vara lämpligt att fastställa ett maximibelopp som sedan måste redovisas mot kvitton eller gjorda utlägg. Styrelsen bör också fastställa regler för alkohol i samband med möten och representation. Tips för ökad säkerhet. Det är möjligt att få kontrollbesked från viktiga bankkonton mm till två personer i föreningen. På det sättet kan en person utöver kassören följa ställningen på kontot. Med de nya betalningsrutiner via internet, som nu används mer och mer finns möjlighet att logga in och sköta betalningar och underskrifter via persondatorer i hemmen och även ge fler personer möjlighet att följa konton och betalningar. Mot denna budget rapporterar sedan kassör och ekonomiansvarig löpande till styrelsen hur läget ser ut. Med denna ordning slipper styrelsen råka ut för att kassören rapporterar; - Det ser bra ut i kassan vi har :- utan att veta 6

7 Föreningens kassör. Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Kassören har att sköta det dagliga arbetet med bokföring och in- och utbetalningar. En annan viktig uppgift är att i förhållande till budget rapportera det ekonomiska läget. En tredje uppgift är att kräva in betalningar och bevaka fordringar. Varje förening måste också upprätta en inventarieförteckning över fast egendom som kontorsmaskiner, möbler mm. Förvaltning, teckningsrätter, attester. En annan uppgift är att förvalta föreningens medel på ett säkert och bra sätt. Har föreningen ett större eget kapital kan detta sättas på ett konto med bättre avkastning och dessutom bindas till att minst två personer i förening skall teckna detta. Det är bra om det inte blir för opraktiskt och tungjobbat med att för många personer skall underteckna när utbetalningar skall göras. Men man får för den skull inte glömma bort att säkerheten måste garanteras. Lägg därför ner lite tankemöda och planering beträffande olika konton och teckningsrätter så att det hela fungerar bra. En attestordning kan också hjälpa till för att skapa kontroll och öka säkerheten. Internetbank. Idag finns stora möjligheter att använda sig av Internetbank för förvaltning, betalningar, underskrifter och kontroll. Detta förutsätter naturligtvis Internetuppkoppling men är ett utmärkt hjälpmedel i föreningsarbetet. Kontantinbetalningar. Kontantinbetalningar till föreningen bör undvikas. Ibland uppstår de dock ändå. Om en kontantkassa har uppstått vid försäljning, insamling mm (och inga kvittokopior finns) så skall kassan gemensamt räknas av två personer och ett papper skrivas där man noterar ändamål, summa och undertecknar med sina namnteckningar. Papperet följer med kassan och bokförs som verifikat till pengarna. Inbetalning till funktionärs eget konto. Inbetalningar till privatkonton skall inte ske. Det förekommer ibland att den som i föreningen anordnar ett läger, en resa mm uppmanar deltagare att betala in ibland stora avgifter till ett personligt konto. Detta är inte lämpligt. Ordning och reda. Naturligtvis är en god ordning självklar för en kassör. Alla ut- och inbetalningar skall verifieras skriftligt och helst attesteras. Om ersättningar utbetalas för lunch eller middag så skall det på kvittot skrivas upp namnen på de som deltog i måltiden. Ett riktigt verifikat. I bokföringen skall det alltid finnas originalkvitton som verifikat! Av en riktig verifikation skall framgå; - när den upprättats - när händelsen inträffat - vad den avser - vilket belopp det gäller - vilken motpart det berör - hur många personer som deltog - att det framgår vem i föreningen som svarat för beställningen - att den är attesterad av tredje person 7

8 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Föreningens revisorer. I större organisationer. I större föreningar eller organisationer är det vanligt att man utser kvalificerade revisorer med yrkeskunskap tillsammans med vad man brukar kalla lekmannarevisor som rekryteras inifrån organisationen. Ett rekommendation är att om föreningens omsättning är 10 prisbasbelopp per år eller större, eller om man har heltidsanställd personal, så bör kvalificerad revisor väljas. En lämplig arbetsfördelning vid detta förhållande är att den kvalificerade revisorn framför allt ser på ekonomisk förvaltning och bokföring medan lekmannarevisorn koncentrerar sig på verksamhet och förvaltning. Med det senare menas att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med organisationens stadgar, handlingsprogram, årsmötesbeslut och att beslut i styrelsen fattas i rätt ordning och att de sedan följs. I mindre föreningar. I mindre föreningar utser man oftast enbart lekmannarevisor. Denna person har då vanligtvis inte yrkeskunskaper som revisor. Trots det måste en revisor ha vissa kunskaper för att kunna genomföra sitt arbete. En klok styrelse tar råd av revisorerna vid svåra eller tveksamma ekonomiska beslut. Revisorerna skall och kan dock aldrig ta något ansvar för ett beslut. I större organisationer/föreningar görs revision exempelvis varje kvartal. Revisionen. Föreningens stadgar anger när räkenskaperna årligen skall överlämnas till revisorn. Revisorn har därefter viss tid på sig att avge en berättelse. Praktiskt går detta till så att kassören, eventuellt ordförande samt revisor/er sammanträffar och gemensamt går igenom handlingarna. Om det bedöms som nödvändigt kan sedan revisorn ta med sig bokföring och verifikationer för en närmare detaljgranskning i hemmet. För att kunna genomföra en revision krävs att vid detta tillfälle ha följande underlag till hands - Verksamhetsårets samtliga styrelseprotokoll - Utgående balans för föregående verksamhetsår. - Ingående balans för det år som skall - revideras. Kunskaper i bokföring och ekonomisk förvaltning är självklara och dessutom måste revisorn vara förtrogen med föreningens verksamhet. Löpande uppföljning. Löpande under verksamhetsåret skall revisorn därför följa verksamheten genom att läsa protokoll och liknande. Om man då finner tveksamheter eller felaktigheter är det revisorns uppgift att ta upp detta, lämpligtvis med föreningens kassör, ordförande eller hela styrelsen beroende på vad det handlar om. 8

9 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO Resultaträkning för det år som skall revideras. - Utgående balans för det år som skall revideras. - Årets bokföring, samtliga verifikationer, numrerade och insatta i ordning i pärm. - Andra viktiga ekonomiska handlingar eller avtal som tillkommit under året. - Eventuell kontantkassa. - Kontoutdrag från samtliga bankkonton och girokonton som visar ställningen vid utgången av verksamhetsåret och aktuell ställning. Revisionen av räkenskaperna kan tillgå på så sätt att för varje post i bokföringen sätts en signatur samtidigt som motsvarande verifikation märkes/makuleras så att den ej kan användas igen. Kvitton och verifikationer skall vara original ej kopior. Att ge akt på. Tyvärr är ekonomiska oegentligheter inom föreningslivet alltför vanliga. I vissa fall har en otillräcklig eller godtrogen revision bidragit till att det gått långt innan de upptäcks. Som revisor har man rätt och skyldighet att vara lite besvärlig. Kontantkassa är med dagens möjligheter till snabba girobetalningar ofta onödig. En kontantkassa hos kassören måste motiveras. Om stora omotiverade belopp finns i kassan är detta en stark varningssignal! Det är inte säkert att uppvisade pengar är föreningens! Det kan däremot vara motiverat med löpande förskott till vissa funktionärer, frimärkskassa hos sekreteraren osv och då uppstår kanske små handkassor i föreningen som kan motiveras. Utestående fordringar hos föreningens förtroendevalda och funktionärer, dvs förskott som ej är redovisade bör kontrolleras. Större oredovisade handkassor eller förskott skall ej förekomma. Arvoden, mm skall eller bör beslutas av årsmötet stadgarna styr. En styrelse bör ej bevilja sig själv arvode eller ersättningar utöver direkta utlägg. Stora utlägg, inköp och betalningar skall finnas protokollförda styrelsebeslut om. 9

10 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Revisionsberättelse. Revisionsberättelse ska avges av föreningens revisorer till varje ordinarie årsmöte. Har revisorerna anmärkningar att framföra ska det framgå av revisionsberättelsen. Varje påpekande från revisorerna behöver dock inte resultera i en anmärkning i revisionsberättelsen. Revisorerna kan i mindre frågor framföra sin uppfattning skriftligt eller muntligt till styrelsen utan att det föranleder revisionsanmärkning. Man graderar detta i ordningen påpekande, erinran och anmärkning. Revisionen skall omfatta årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning av verksamheten. Slutligen skall revisorerna tillstyrka eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen för den period revisionen omfattar. Vid klart avgränsade beslut eller fel kan rekommenderas att delar av styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet. När revisorerna avstyrker ansvarsfrihet skall det grunda sig på att styrelsen trots påpekanden, erinringar och anmärkningar inte bedrivit verksamheten på det sätt som kan godkännas. Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen före årsmötet. Denna skall medfölja handlingarna som sänds ut till årsmötet. Vid årsmötet medverkar lämpligtvis någon av revisorerna. 10

11 Om oegentligheter, förskingring eller bedrägeri förekommer. Ibland förekommer det att allt inte står rätt till. Det har visat sig att många oegentligheter hade varit relativt lätta att upptäcka om man i tid uppmärksammat vissa varningssignaler. Här följer några exempel på hur det har gått till vid upptäckta fall. Vanligt är att man börjar låna från kassan för att senare betala tillbaka. Återbetalning sker dock inte alltid. I vissa fall saknas originalkvitton. Av andra kvitton framgår att inköpet avser något helt annat än inköp till föreningen man har gjort inköp för privat bruk. Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Man för över pengar från föreningens konto direkt till egna konton eller man tar ut pengar från föreningens konto och behåller dessa själv. Insamlade medel från lotterier, insamlingar eller försäljningar blir aldrig insatta på föreningens konto. Slutligen tillkommer de mer avancerade fallen, som är svårare att upptäcka, där man förfalskar namnteckningar eller kontoutdrag. För att skydda både kassör och förening för felaktigheter bör en annan person än kassören, förslagsvis revisorn, med cirka tre månaders mellanrum kontrollera att verifikationer stämmer och att kontoutdrag från bank överensstämmer med bokföringen. (se ovan under punkten tips för ökad säkerhet och under det avsnitt som gäller för kassören). Viktiga samtalspartners för revisorn när oegentligheter upptäcks är styrelsens ordförande eller hela styrelsen. Först måste utredas vad som hänt och vem som bär ansvaret. Därefter avgöras hur stor förseelsen, brottet eller skadan är. Därefter får man ta ställning till om det hela skall rättas till eller åtgärdas och då inom ramen för styrelsen eller om det skedda skall rapporteras till årsmötet. Nästa fråga är om det hela skall polisanmälas. En rekommendation är att, om det står klart att bedrägeri eller förskingring förekommit så skall polisanmälan göras. Detsamma gäller om det är oklart vad som hänt och det ej går att utreda det hela med hjälp av revisorerna. För att Förmögenhetsbrottsförsäkringen skall kunna tillämpas måste polisanmälan göras! För mindre förseelser eller tvister kan övervägas att göra upp i godo eventuellt med återbetalningsplan. En sådan förseelse eller tvist kan exempelvis uppstå beträffande en uttagen kostnadsersättning - om den skall utgå och i så fall hur - när inte beslut, regler eller budget finns i föreningen. 11

12

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer