Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet."

Transkript

1 Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004

2 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Förord. Vid den genomgång av de fall som nått försäkringsbolaget FOLKSAM och Handikappförbunden, där förskingring eller andra oegentligheter förekommit, har man funnit att det ofta är självklara och grundläggande funktioner som brustit i föreningen. Den skada som uppstår, när allt inte gått rätt till, blir ofta stor. Föreningens verksamhet skadas, förtroendet urholkas hos omgivningen, ekonomin skadas och ibland leder det hela till motsättningar, osämja och personliga tragedier hos de inblandade. Gemensamt för alla fall av misshälligheter, oegentligheter och rena förskingringar som förekommit är att den interna kontrollfunktion inte har fungerat. Detta har bidragit till att skadan uppkommit och dessutom lett till att den ofta blivit stor innan den upptäckts. Vi skall naturligtvis lita på varandra i föreningslivet, men det får inte innebära att man inte fullgör den kontrollerande funktion som ligger i den roll man blivit tilldelad. Ansvaret för att en förening skall fungera bra, är spritt på flera händer. Det är ju också kärnan i föreningslivet att vi gör det tillsammans. Det är inte en ensam person som är ansvarig för ekonomin och inte en ensam revisor som ansvarar för kontrollen. Denna skrift är en beskrivning av de olika roller och den ansvarsfördelning som finns i en förening och hur de ansvariga skall samverka för att öka demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Texten är skriven av Ritva Nuutinen, jurist hos FOLKSAM och Sven Eklöf, kanslichef på Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter - FMLS, representerande Handikappförbunden. 2 Copyright: FMLS. Denna skrift är framställd av FMLS på uppdrag av FOLKSAM/HSOs försäkringskommitté november Tryckt av FOLKSAM 2004.

3 Föreningens medlemmar. Årsmötet, kongressen eller stämman är föreningens viktigaste möte. Mötet har olika namn i olika förbund. På det mötet rapporterar styrelsen till medlemmarna vad de gjort den senaste året och en ny styrelse väljs. Dessutom väljer årsmötet revisorer som skall granska föreningens verksamhet. Ett årsmöte skall inte godkänna en styrelses redovisning om något av följande saknas - verksamhetsberättelse - resultaträkning - utgående balansräkning Dessutom måste det finnas en revisionsberättelse underskriven av föreningens samtliga ordinarie revisorer. Om något av detta saknas skall mötet bordlägga ärendet och ett extra årsmöte kallas senare när dessa handlingar föreligger. Om styrelsens eller revisorernas rapporter visar att något är oklart och behöver utredas eller kompletteras, kan man lösa detta genom att även här bordlägga. Små kompletteringar kan dock göras skriftligt i efterhand av styrelsen och sändas ut med årsmötesprotokollet. Ansvarsfrihet. Om styrelsen eller någon i styrelsen agerat fel och skall ställas till ansvar så har mötet möjlighet att inte bevilja ansvarsfrihet. Ett sådant beslut får då gälla hela styrelsen om det är oklart hur ansvaret skall fördelas. Beslutet kan även gälla en eller flera personer om man säkert vet vem som felat. Om ansvarsfrihet ej är beviljad bör detta ärende fullföljas. Lämpligt är att årsmötet utser Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Den viktigaste rollen i föreningen har dess medlemmar. Även för säkerhet, ansvar och kontroll. I en förening där medlemmarna inte engagerar sig eller deltar i årsmöten eller medlemsmöten, finns risken att styrelsen börjar agera på egen hand och att den viktiga internkontrollen försvagas. Föreningens årsmöte / kongress / stämma. några personer (eventuellt den nya styrelsen) som jämte revisorerna får i uppgift att utreda det hela och om det är lämpligt även polisanmäla. Om man till exempel vill anmäla en förskingringsskada till sitt försäkringsbolag, så måste en polisanmälan göras. När det hela är utrett och ansvaret klarlagt tas frågan upp på ett kommande årsmöte och det slutliga ansvaret fördelas och protokollförs. Ersättningar till förtroendevalda. Arvoden till styrelseledamöter, vilka ej är kostnadsersättningar bör bestämmas av årsmötet. Det är inte lämpligt att styrelsen själv bestämmer sina arvoden. Denna regel borde alla föreningsstadgar kompletteras med. Kostnadsersättningar kan beslutas av styrelsen själv. Det kan gälla traktamenten, reseersättningar, ersättning för telefon, datauppkoppling, porto mm. Val och jäv. En viktig roll som årsmötet har är att välja styrelse och revisorer. I många föreningar har valberedningen en arbetsordning att arbeta efter och som anger hur styrelsen skall sättas samman. I mindre föreningar fungerar det oftast inte så, utan man väljer gärna in den som är bussig och ställer upp. Ett årsmöte måste dock vara uppmärksam på att jävsituationer kan skapas. Att välja in ett äkta par i en liten styrelse är olämpligt. I en styrelse på fem personer kan det räcka med att en (1) person är frånvarande för att paret skall ha majoritet på styrelsemöten om en av dem är 3

4 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 ordförande och har utslagsröst. En revisor måste stå fri från alla nära bindningar till enskilda styrelseledamöter. En nära bindning kan var släktskap eller annan nära personlig relation. Det kan vara yrkes- eller arbetsmässigt beroende eller det kan vara en affärsrelation. Föreningens valberedning. Valberedningen utses av årsmötet och skall förbereda valen till nästa årsmöte. Här följer några goda råd till valberedningen. En styrelse är gemensamt ansvarig för ekonomi och verksamhet, men det är bra att någon i styrelsen har en särskilt god ekonomisk kompetens. Även föreningens revisorer har en viktig roll och även här är kompetens och kunnighet nyckelord. En bra revisor är ett gott stöd till en styrelse. Att besätta dessa poster med rätt personer är en av valberedningens viktiga uppgifter. möjlig att söka utanför föreningen. Ett tips kan vara att ta hjälp av andra föreningar på orten som politiska partier, fackförbund, studieförbund, Rotary, LIONs. Där kan finnas lämpliga personer med stora erfarenheter. Det är även viktigt att se till de förutsättningar olika personer har för att klara olika uppdrag. Personer med ekonomiska problem, missbruksproblem, spelberoende osv kan mycket väl delta i ett styrelsearbete. En sådan person bör dock inte utsättas för att ansvara för ekonomi och redovisning. Beträffande val och jäv läs avsnittet under Årsmötet. Det kan många gånger vara svårt att finna lämpliga personer. En revisor kan dock vara 4

5 Föreningens styrelse. Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Styrelsen är föreningens grundläggande resurs. Styrelsen skall leda och ansvara för föreningens hela verksamhet under valperioden. Gemensamt ansvar enskilt ansvar. Styrelsens ledamöter har gemensamt ansvar för verksamheten. För enstaka klart avgränsade beslut har man dock inget ansvar om man ej var närvarande når beslutet togs. Man har även möjlighet att reservera sig till protokollet mot ett beslut man ogillar. Om en skada har uppstått och styrelsen ställs till svars är styrelsens ledamöter gemensamt ansvariga för skadan om inte årsmötet beslutar annat. Den ekonomiska bördan skall delas lika, men om någon saknar tillgångar faller betalningsansvaret på de andra. Försäkringar. En förening har dock möjlighet att försäkra sig. I Handikappförbundens samlingsförsäkring finns en Ansvarsförsäkring, som täcker skada för tredje person enligt Skadeståndslagen och en Förmögenhetsbrottsförsäkring som täcker förskingring eller bedrägeri. Därutöver finns möjlighet att teckna en Styrelseförsäkring som täcker skador av beslut som är tagna av styrelsen. Det går dock inte att försäkra sig mot medveten brottslighet eller brott mot uppenbara och kända regler, med undantag för Förmögenhetsbrottsförsäkringen. Polisanmälan måste dock göras. Firmatecknande. Firmatecknandet regleras ofta av föreningens stadgar. Att teckna firma innebär att man med sin namnteckning representerar föreningen som juridisk person. En bra ordning är att besluta att firman skall tecknas av två personer i förening. Med detta skapas en högre säkerhet. Detta innebär dock inte att dessa personer i alla sammanhang måste underteckna för föreningen. Firmatecknarna kan med sin namnteckning överlåta teckningsrätten beträffande enskilda uppdrag. På ett företag är det till exempel vanligt att en anställd får lov att teckna föreningen när man hämtar försändelser på posten. Det är även praktiskt att ge den som sköter ekonomin teckningsrätt för vissa konton eller för in- och utbetalningar. Det är därför viktigt att styrelsen i föreningen noga tänker igenom vem som skall teckna olika bankkonton med mera för att det skall bli praktiskt men samtidigt med en hög säkerhet. Om föreningen till exempel har ett stort eget kapital kan det vara lämpligt med ett eget konto för detta som tecknas av två personer i förening. För återkommande in- och utbetalningar används ett annat konto som tecknas av kassören lämpligen tillsammans med annan person. 5

6 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Attestordning. Ett bra sätt att skapa kontroll och öka säkerhet är att besluta om en attestordning. Detta innebär att kassören inte betalar räkningar eller ersättningar utan att en annan person kontrollerat dessa och styrkt dem med sin namnteckning. Det är självklart att man inte attesterar sina egna ersättningar. Protokoll. Ett protokoll är en viktig handling. I en styrelse skall alla viktiga beslut protokollföras. För att ett protokoll skall var rätt upprättat måste det uppfylla följande - datum, tid, plats - namn på alla närvarande och alla röstande - underskrift av sekreterare och/eller ordförande - underskrift av justeringsman Protokollets beslut gäller när protokollet är justerat. Om det är viktigt att ett beslut träder i kraft omedelbart eller innan ett protokoll hinner skrivas, kan man besluta om omedelbar justering, vilket då protokollförs. Ett protokollsutdrag kan då skrivas bara för den punkten, undertecknas och justeras av justeringsmännen. Ekonomisk styrning budget. En av styrelsens viktiga uppgifter är att ansvara för föreningens ekonomi. För att klara detta måste man göra en ekonomisk planering budget. I budgeten anges alla kända inkomster och utgifter för det kommande året. Budgeten är ett arbetsinstrument och varje styrelse har rätt att göra avsteg från sin budget under förutsättning att man kontroll över konsekvenserna och att man följer årsmötets beslut om inriktning. att nästa vecka kommer en hyresräkning på :-. Kostnadsersättningar. Arvoden till styrelsen skall eller bör beslutas av årsmötet. Andra typer av ersättningar kan och bör styrelsen själv besluta om. För bilersättningar och traktamenten är det fördelaktigt att följa skattereglernas maximibelopp, vilket gör att föreningen slipper betala skatt på det överstigande beloppet. En bilresekostnad måste detaljredovisas, dvs datum, resväg, kilometerantal mm. För ersättningar för telefon, porto, datoruppkoppling mm kan det vara lämpligt att fastställa ett maximibelopp som sedan måste redovisas mot kvitton eller gjorda utlägg. Styrelsen bör också fastställa regler för alkohol i samband med möten och representation. Tips för ökad säkerhet. Det är möjligt att få kontrollbesked från viktiga bankkonton mm till två personer i föreningen. På det sättet kan en person utöver kassören följa ställningen på kontot. Med de nya betalningsrutiner via internet, som nu används mer och mer finns möjlighet att logga in och sköta betalningar och underskrifter via persondatorer i hemmen och även ge fler personer möjlighet att följa konton och betalningar. Mot denna budget rapporterar sedan kassör och ekonomiansvarig löpande till styrelsen hur läget ser ut. Med denna ordning slipper styrelsen råka ut för att kassören rapporterar; - Det ser bra ut i kassan vi har :- utan att veta 6

7 Föreningens kassör. Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Kassören har att sköta det dagliga arbetet med bokföring och in- och utbetalningar. En annan viktig uppgift är att i förhållande till budget rapportera det ekonomiska läget. En tredje uppgift är att kräva in betalningar och bevaka fordringar. Varje förening måste också upprätta en inventarieförteckning över fast egendom som kontorsmaskiner, möbler mm. Förvaltning, teckningsrätter, attester. En annan uppgift är att förvalta föreningens medel på ett säkert och bra sätt. Har föreningen ett större eget kapital kan detta sättas på ett konto med bättre avkastning och dessutom bindas till att minst två personer i förening skall teckna detta. Det är bra om det inte blir för opraktiskt och tungjobbat med att för många personer skall underteckna när utbetalningar skall göras. Men man får för den skull inte glömma bort att säkerheten måste garanteras. Lägg därför ner lite tankemöda och planering beträffande olika konton och teckningsrätter så att det hela fungerar bra. En attestordning kan också hjälpa till för att skapa kontroll och öka säkerheten. Internetbank. Idag finns stora möjligheter att använda sig av Internetbank för förvaltning, betalningar, underskrifter och kontroll. Detta förutsätter naturligtvis Internetuppkoppling men är ett utmärkt hjälpmedel i föreningsarbetet. Kontantinbetalningar. Kontantinbetalningar till föreningen bör undvikas. Ibland uppstår de dock ändå. Om en kontantkassa har uppstått vid försäljning, insamling mm (och inga kvittokopior finns) så skall kassan gemensamt räknas av två personer och ett papper skrivas där man noterar ändamål, summa och undertecknar med sina namnteckningar. Papperet följer med kassan och bokförs som verifikat till pengarna. Inbetalning till funktionärs eget konto. Inbetalningar till privatkonton skall inte ske. Det förekommer ibland att den som i föreningen anordnar ett läger, en resa mm uppmanar deltagare att betala in ibland stora avgifter till ett personligt konto. Detta är inte lämpligt. Ordning och reda. Naturligtvis är en god ordning självklar för en kassör. Alla ut- och inbetalningar skall verifieras skriftligt och helst attesteras. Om ersättningar utbetalas för lunch eller middag så skall det på kvittot skrivas upp namnen på de som deltog i måltiden. Ett riktigt verifikat. I bokföringen skall det alltid finnas originalkvitton som verifikat! Av en riktig verifikation skall framgå; - när den upprättats - när händelsen inträffat - vad den avser - vilket belopp det gäller - vilken motpart det berör - hur många personer som deltog - att det framgår vem i föreningen som svarat för beställningen - att den är attesterad av tredje person 7

8 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Föreningens revisorer. I större organisationer. I större föreningar eller organisationer är det vanligt att man utser kvalificerade revisorer med yrkeskunskap tillsammans med vad man brukar kalla lekmannarevisor som rekryteras inifrån organisationen. Ett rekommendation är att om föreningens omsättning är 10 prisbasbelopp per år eller större, eller om man har heltidsanställd personal, så bör kvalificerad revisor väljas. En lämplig arbetsfördelning vid detta förhållande är att den kvalificerade revisorn framför allt ser på ekonomisk förvaltning och bokföring medan lekmannarevisorn koncentrerar sig på verksamhet och förvaltning. Med det senare menas att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med organisationens stadgar, handlingsprogram, årsmötesbeslut och att beslut i styrelsen fattas i rätt ordning och att de sedan följs. I mindre föreningar. I mindre föreningar utser man oftast enbart lekmannarevisor. Denna person har då vanligtvis inte yrkeskunskaper som revisor. Trots det måste en revisor ha vissa kunskaper för att kunna genomföra sitt arbete. En klok styrelse tar råd av revisorerna vid svåra eller tveksamma ekonomiska beslut. Revisorerna skall och kan dock aldrig ta något ansvar för ett beslut. I större organisationer/föreningar görs revision exempelvis varje kvartal. Revisionen. Föreningens stadgar anger när räkenskaperna årligen skall överlämnas till revisorn. Revisorn har därefter viss tid på sig att avge en berättelse. Praktiskt går detta till så att kassören, eventuellt ordförande samt revisor/er sammanträffar och gemensamt går igenom handlingarna. Om det bedöms som nödvändigt kan sedan revisorn ta med sig bokföring och verifikationer för en närmare detaljgranskning i hemmet. För att kunna genomföra en revision krävs att vid detta tillfälle ha följande underlag till hands - Verksamhetsårets samtliga styrelseprotokoll - Utgående balans för föregående verksamhetsår. - Ingående balans för det år som skall - revideras. Kunskaper i bokföring och ekonomisk förvaltning är självklara och dessutom måste revisorn vara förtrogen med föreningens verksamhet. Löpande uppföljning. Löpande under verksamhetsåret skall revisorn därför följa verksamheten genom att läsa protokoll och liknande. Om man då finner tveksamheter eller felaktigheter är det revisorns uppgift att ta upp detta, lämpligtvis med föreningens kassör, ordförande eller hela styrelsen beroende på vad det handlar om. 8

9 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO Resultaträkning för det år som skall revideras. - Utgående balans för det år som skall revideras. - Årets bokföring, samtliga verifikationer, numrerade och insatta i ordning i pärm. - Andra viktiga ekonomiska handlingar eller avtal som tillkommit under året. - Eventuell kontantkassa. - Kontoutdrag från samtliga bankkonton och girokonton som visar ställningen vid utgången av verksamhetsåret och aktuell ställning. Revisionen av räkenskaperna kan tillgå på så sätt att för varje post i bokföringen sätts en signatur samtidigt som motsvarande verifikation märkes/makuleras så att den ej kan användas igen. Kvitton och verifikationer skall vara original ej kopior. Att ge akt på. Tyvärr är ekonomiska oegentligheter inom föreningslivet alltför vanliga. I vissa fall har en otillräcklig eller godtrogen revision bidragit till att det gått långt innan de upptäcks. Som revisor har man rätt och skyldighet att vara lite besvärlig. Kontantkassa är med dagens möjligheter till snabba girobetalningar ofta onödig. En kontantkassa hos kassören måste motiveras. Om stora omotiverade belopp finns i kassan är detta en stark varningssignal! Det är inte säkert att uppvisade pengar är föreningens! Det kan däremot vara motiverat med löpande förskott till vissa funktionärer, frimärkskassa hos sekreteraren osv och då uppstår kanske små handkassor i föreningen som kan motiveras. Utestående fordringar hos föreningens förtroendevalda och funktionärer, dvs förskott som ej är redovisade bör kontrolleras. Större oredovisade handkassor eller förskott skall ej förekomma. Arvoden, mm skall eller bör beslutas av årsmötet stadgarna styr. En styrelse bör ej bevilja sig själv arvode eller ersättningar utöver direkta utlägg. Stora utlägg, inköp och betalningar skall finnas protokollförda styrelsebeslut om. 9

10 Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Revisionsberättelse. Revisionsberättelse ska avges av föreningens revisorer till varje ordinarie årsmöte. Har revisorerna anmärkningar att framföra ska det framgå av revisionsberättelsen. Varje påpekande från revisorerna behöver dock inte resultera i en anmärkning i revisionsberättelsen. Revisorerna kan i mindre frågor framföra sin uppfattning skriftligt eller muntligt till styrelsen utan att det föranleder revisionsanmärkning. Man graderar detta i ordningen påpekande, erinran och anmärkning. Revisionen skall omfatta årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning av verksamheten. Slutligen skall revisorerna tillstyrka eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen för den period revisionen omfattar. Vid klart avgränsade beslut eller fel kan rekommenderas att delar av styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet. När revisorerna avstyrker ansvarsfrihet skall det grunda sig på att styrelsen trots påpekanden, erinringar och anmärkningar inte bedrivit verksamheten på det sätt som kan godkännas. Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen före årsmötet. Denna skall medfölja handlingarna som sänds ut till årsmötet. Vid årsmötet medverkar lämpligtvis någon av revisorerna. 10

11 Om oegentligheter, förskingring eller bedrägeri förekommer. Ibland förekommer det att allt inte står rätt till. Det har visat sig att många oegentligheter hade varit relativt lätta att upptäcka om man i tid uppmärksammat vissa varningssignaler. Här följer några exempel på hur det har gått till vid upptäckta fall. Vanligt är att man börjar låna från kassan för att senare betala tillbaka. Återbetalning sker dock inte alltid. I vissa fall saknas originalkvitton. Av andra kvitton framgår att inköpet avser något helt annat än inköp till föreningen man har gjort inköp för privat bruk. Skriften Säkerhet och Ansvar. FOLKSAM och HSO 2004 Man för över pengar från föreningens konto direkt till egna konton eller man tar ut pengar från föreningens konto och behåller dessa själv. Insamlade medel från lotterier, insamlingar eller försäljningar blir aldrig insatta på föreningens konto. Slutligen tillkommer de mer avancerade fallen, som är svårare att upptäcka, där man förfalskar namnteckningar eller kontoutdrag. För att skydda både kassör och förening för felaktigheter bör en annan person än kassören, förslagsvis revisorn, med cirka tre månaders mellanrum kontrollera att verifikationer stämmer och att kontoutdrag från bank överensstämmer med bokföringen. (se ovan under punkten tips för ökad säkerhet och under det avsnitt som gäller för kassören). Viktiga samtalspartners för revisorn när oegentligheter upptäcks är styrelsens ordförande eller hela styrelsen. Först måste utredas vad som hänt och vem som bär ansvaret. Därefter avgöras hur stor förseelsen, brottet eller skadan är. Därefter får man ta ställning till om det hela skall rättas till eller åtgärdas och då inom ramen för styrelsen eller om det skedda skall rapporteras till årsmötet. Nästa fråga är om det hela skall polisanmälas. En rekommendation är att, om det står klart att bedrägeri eller förskingring förekommit så skall polisanmälan göras. Detsamma gäller om det är oklart vad som hänt och det ej går att utreda det hela med hjälp av revisorerna. För att Förmögenhetsbrottsförsäkringen skall kunna tillämpas måste polisanmälan göras! För mindre förseelser eller tvister kan övervägas att göra upp i godo eventuellt med återbetalningsplan. En sådan förseelse eller tvist kan exempelvis uppstå beträffande en uttagen kostnadsersättning - om den skall utgå och i så fall hur - när inte beslut, regler eller budget finns i föreningen. 11

12

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening.

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. Stadgar antagna 2014-03-05 Stadgar för Vision Bergkvara 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. 2 Ändamål Vision Bergkvara är en opolitisk ideell förening som skall vara en samordningsorganisation

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer