Stiftelselag (1994:1220) Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221) Stiftelseförordning (1995:1280)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358"

Transkript

1 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar och allmänna råd samt självreglering från RFR, FAR och BAS. Bokföringsnämndens regler återfinns på två ställen i boken; K-projekten presenteras i en egen flik med dels de allmänna råd om upprättande avårsbokslut/årsredovisning som till dags dato givits ut, dels hänvisningar till de övriga allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från BFN som är fortsatt tillämpliga även efter att ett företag gått över till ett K-regelverk. RR 1 RR 29 med tillhörande URA som tidigare fanns i denna bok uppdateras inte längre men får fortfarande tillämpas inom ramen för BFNs äldre normgivning. Med anledning av det har vi valt att återge dessa regler separat i en bok: RR och URA Supplement till Samlingsvolymen redovisning. Då dessa regler inte varit tänkta att ändras mer gavs detta supplement ut som en engångsvolym, som inte behöver bytas ut varje år för att man ska ha tillgång till gällande regler. Sedan dess har dock Rådet för finansiell rapportering dragit tillbaka UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta leder till att tidigare upphävda URA 7 med samma namn åter är aktuell som vägledning. URA 7 finns på FAR Komplett och BFNs hemsida. * * * Bland de viktigaste nyheterna i denna upplaga märks K3 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning som blir huvudregelverket för svenska icke-noterade företag. K3 ska tillämpas av större företag som inte redovisar enligt IFRS fr.o.m men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. I och med att K3 nu finns på plats har BFN även utkommit med ett allmänt råd (BFNAR 2012:4) om hur byte mellan K-regelverken ska hanteras. Till årets upplaga har BFNs regler som rör stiftelser m.fl., exempelvis BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1), brutits ut ur boken pga. utrymmesskäl och återfinns numera i regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund som innehåller redovisnings- och revisionsregler för den ideella sektorn. FARs Samlingsvolym redovisning har uppdaterats fram till den 1 januari Ändringar och tillägg, sedan föregående upplaga, har markerats med streck i vänster marginal. Även ändringar som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Dessa har markerats tydligt genom att texten ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning med lagens propositioner. * * * FARs Samlingsvolym 2013 redovisning har sammanställts inom under ledning av Amanda Schött Franzén, jur.kand. På den elektroniska tjänsten FAR Komplett uppdateras innehållet i Samlingsvolymen löpande perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Där finns även de internationella redovisningsreglerna (IFRS) och mycket mer. Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till Stockholm den 18 januari 2013 David Nylund Affärsområdeschef Bok

2 Associationsrätt Bolag Ett aktiebolags ålder (förteckning) Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Handelsbolag och enkla bolag, lag (1980:1102) Prövning av vissa ärenden enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, förordning (1981:111) Föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Sambruksföreningar, lag (1975:417) Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Stiftelser Stiftelselag (1994:1220) Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221) Stiftelseförordning (1995:1280) Övrigt Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterförordning (1974:188) Firmalag (1974:156) Prokuralag (1974:158) Bolagsverket Instruktion för Bolagsverket, förordning (2007:1110) BOLFS 2008:1 Elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m BOLFS 2006:2 Avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt förhandsgranskning av olika slag BOLFS 2006:1 Avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret Associationsrätt

3 403 Bokföring och redovisning Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Årsredovisning Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Bokföring och redovisning Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i försäkringsföretag, lag (1995:1560) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Energi Ellag (1997:857) utdrag Redovisning av nätverksamhet, förordning (1995:1145) Fjärrvärmelag (2008:263) utdrag Redovisning av fjärrvärmeverksamhet, förordning (2006:1203) Naturgaslag (2005:403) utdrag Redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning, förordning (2006:1051) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Varulagerinventering Inventering av varulager för inkomstbeskattningen, lag (1955:257) Bokföringsbrott Brottsbalk (1962:700) utdrag Ingivning av räkenskapshandlingar BOLFS 2008:2 Elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m

4 523 Bokföringsnämnden (för K-företag) Regler för den ideella sektorn, som BFNAR 2010:1 (K1), återfinns numera pga. utrymmseskäl bara i regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund. Dessa regler är märkta med en asterisk (*) nedan. För mer information och beställning, se farakademi.se. Inledning Myndighetsinstruktion Instruktion för Bokföringsnämnden, förordning (2007:783) Kategori 1 (K1) BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut * BFNs K-projekt Kategori 2 (K2) BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Kategori 3 (K3) BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning Begrepp och principer BFNAR 2006:11 Gränsvärden BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering BFNAR 2002:12 Tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk Bokföringsskyldighet BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet Löpande bokföring BFNAR 2001:2 Löpande bokföring BFNAR 2000:6 Verifikationer BFN R 2 Gemensam verifikation BFN U 89:11 Försäljning mot kontokort BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik Forts. nästa sida

5 524 BFNAR 2004:1 Systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister BFNAR 2002:14 Redovisning av försäljning från myntautomat Materiella anläggningstillgångar BFNAR 2003:1 Anläggningsregister Omstrukturering BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag

6 1257 Bokföringsnämnden BFNs normgivning (förteckning) Inledning Myndighetsinstruktion Instruktion för Bokföringsnämnden, förordning (2007:783) Begrepp och principer BFNAR 2006:11 Gränsvärden BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp BFN U 96:7 Årsredovisningens utformning BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning BFNAR 2002:12 Tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen Bokföringsskyldighet BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring BFN BFNAR 2004:2 BFN U 88:7 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet Några frågor rörande enskild fastighetsägares bokföringsskyldighet BFN U 90:5 Bokföring av redovisningsmedel BFN U 88:17 Bokföringsskyldighetens fullgörande i partrederi BFN U 88:8 Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag BFN U 87:10 Bokföring i konkurs Löpande bokföring BFNAR 2001:2 Löpande bokföring BFNAR 2000:6 Verifikationer BFN R 2 Gemensam verifikation BFN U 89:11 Försäljning mot kontokort BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik BFNAR 2004:1 Systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister BFN U 88:11 Bokföring av tvistiga skulder BFNAR 2002:14 Redovisning av försäljning från myntautomat Forts. nästa sida

7 1258 Bokslutsfrågor Intäkter BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter Immateriella tillgångar BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m.m BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag Materiella anläggningstillgångar BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar BFNAR 2003:1 Anläggningsregister BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal BFNAR 2004:4 Redovisning vid förvärv av leasad tillgång BFN U 87:5 Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ BFN U 92:4 Förbättringsutgifter på annans fastighet Varulager BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager BFNAR 2001:4 Tillämpning av s.k. inkuranstrappa BFN U 96:2 Redovisning av förnödenheter BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s.k. 97-procentsregeln BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag Statliga stöd BFN R 5 Redovisning av statliga stöd BFN U 94:3 Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus BFN U 89:7 Redovisning av lokaliseringsbidrag BFN U 88:13 Redovisning av s.k. utvecklingskapital royalty

8 1627 Rådet för finansiell rapportering Förord till rekommendationer och uttalanden Rekommendationer RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner RFR 2 Redovisning för juridiska personer Uttalanden UFR 1 UFR 2 UFR 3 har upphävts har upphävts Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta UFR 4 UFR 5 har upphävts Redovisning av övergång från tillämpning av punkt 30 i IAS 19 Ersättningar till anställda till punkt UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag UFR 8 Redovisning av eget kapital i koncern UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt RFR

9 1671 FARs rekommendationer och uttalanden Inledning Rekommendationer RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag RedR 2 Kontrollbalansräkning RedR 3 Redovisning av ställda säkerheter RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad RedR 5 Redovisning av aktier och andelar RedR 6 Redovisning av fakturakredit och factoring RedR 7 RedR 8 Redovisning av optioner, terminskontrakt samt valuta- och ränteswappar när dessa inte redovisas till verkligt värde Aktiebolags redovisning av långivning till och andra engagemang för bolaget närstående personer RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner Uttalanden RedU 1 Redovisning av bankcertifikat RedU 2 Redovisning av företagscertifikat och statsskuldväxlar RedU 4 Fastighetsskatt, särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionsmedel RedU 5 Redovisning av gemensamt bankkonto i koncern RedU 6 Pensionsförsäkring i Alecta RedU 7 Värdering av tillgångar och skulder vid redovisning av företagsförvärv samt vid prövning av nedskrivningsbehov enligt IFRS RedU 8 Redovisning av värdet på inköpsrätt till aktier RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via aktiebolag RedU 10 Redovisning av skattekonsekvenserna av negativ justerad anskaffningsutgift i handelsbolagsandelar FAR RedU 12 Avskrivning av byggnad vid tillämpning av årsredovisningslagen

10 1849 BAS BAS-organisationen Kontoplan BAS Kopplingstabeller Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. (Ink 2) Ideella föreningar, stiftelser m.fl. (Ink 3) Handelsbolag (Ink 4) Enskilda näringsidkare (NE) Förenklat årsbokslut Kontoplan BAS 2013 Förenklat årsbokslut (K1) Kopplingstabell Enskilda näringsidkare (NE) Minimikontoplan Minimikontotabell (K1) BAS

11 A absorption aktiebolag 119 fusionsplan 119 gränsöverskridande 124 accrual basis 1682 aktie aktiebok 30 aktiebrev 33 aktieoptioner 1766 aktieslag 23 redovisning 1752 teckning 19, 71 aktiebolag absorption 119 arbetstagarinflytande 46 beslutförhet 48 bifirma 144 bildande 17 bolagsordning 21, 156 bolagsstämma 35 bolagsverksavgifter 401 delning 125, 150, 162 extra bolagsstämma 37 firma 144, 150, 164 firmateckning 50 fission 125, 162 fusion 113, 149, 161 förordning 154 införandelag 152 jäv 49 K2-redovisning 590 konkurs 140, 163 lag 7 ledning 46, 157 lekmannarevisor 61, 158 likvidation 132, 150, 163 minoritetsrevisor 55 personligt betalningsansvar 135 registrering 20, 51, 142, 155 revision 53 revisionsberättelse 58 skadeståndsskyldighet 145 stiftelseurkund 17 styrelseordförande 48 styrelseprotokoll 49 styrelsesuppleant 46 upplösning 139 utdelning 92 vinstutdelningsbegränsning 148 värdeöverföring 91 ålder 6 årsstämma 36 SÖKORDSREGISTER 1925 aktiebolagsregister 142, 164 aktieindexoptioner 1768 aktiekapital 14 minskning 100, 160 ändring 143 ökning 64, 69, 158, 425 aktierelaterade ersättningar K3-företag 1180 sociala avgifter 1665 aktieägare initiativrätt 37 rätt till insyn 41 aktivering FoU-utgifter 1432 aktuell skatt 1506 koncern 1513 Alecta/SPP 1788 allmän granskning 61 andelar 1752 handelsbolag 1759 andelsinnehav 1560 andrahandsupplåtelse bostadsrättslägenhet 267 anknuten förvaltning 337, 339 anläggningsregister 1457 anläggningstillgång 424 anskaffningsvärde 424 avskrivning 425 förkastade alternativ 1475 mindre aktiebolag 637 mindre ekonomiska föreningar 846 nedskrivning 425, 1446 tilläggsupplysningar 428, 1712 uppskrivning 425, 1447 anskaffningsvärde andelar i dotterföretag 1757 anläggningstillgång 424 varulager 426, 1479 anställda medelantal 433, 1547, 1708 ansvar styrelse 1739 ansvarsförbindelse 1745 ansökan handelsregister 381 Sökord

12 1926 SÖKORDSREGISTER ansökningsavgift avgiftsklass 363 prövning 363 applikationsprogram 1435 arbetstagarinflytande aktiebolag 46 ekonomisk förening 212 europabolag 186 europakooperativ 308 arbetstagarråd europabolag 192 europakooperativ 315 arkivering räkenskapsinformation 414, 1370 arvode revisor 344, 1716 auktoriserad revisor aktiebolag 55 ekonomisk förening 221 stiftelse 341 automatiskt genererade affärshändelser 1365 avgift Bolagsverket 401, 402 handelsregister 382 avgiftsklass ansökningsavgift 363 avgångsvederlag 434, 1710 avkastningsskatt pensionsmedel 1532, 1786 avsatt till pensioner 1748 avskrivning anläggningstillgång 425, 1444, 1710 avstämningsbolag 15, 32 avsättningar K3-företag 1161 avyttringar 1447 B balanserade utgifter forsknings- och utvecklingsarbeten 1432 balanspost kortfristig 430 långfristig 430 balansräkning bank 458 förenklat årsbokslut 553 försäkringsföretag 474 K3-företag 1037 mindre aktiebolag 635, 703 mindre ekonomiska föreningar 844, 914 RedR uppställningsform 451, 470, 486 värdepappersbolag 458 årsredovisning 422 bankcertifikat 1783 BAS-konton förenklat årsbokslut 1908 kontotabell 1851 kopplingstabell 1893, 1901, 1905, 1919 BAS-organisationen 1850 behandlingshistorik 1385 bokföring 411 behandlingsregel 1386 beslutförhet aktiebolag 48 betalningsansvar personligt 447 bifirma aktiebolag 144 bildande aktiebolag 17 bilhandelsföretag 1497 bokföring konkurs 1321 lag 405 löpande 410 redovisningsvaluta 410 sidoordnad 411 stiftelse 340 tidpunkt 410 bokföringsbrott 518 bokföringsmässiga grunder 1682 Bokföringsnämnden 1264 bokföringspost 1386 rättelse 411 bokföringsskyldighet 407 fysisk person 408 juridisk person 407 utländsk filial 408

13 bokföringssystem 1386 bokföringsuppgifter 1385 bokslutstransaktion 411, 1325, 1337 bolag bildande 17 bolagskategori byte 141, 150 bolagsordning aktiebolag 21, 156 förköpsförbehåll 25 hembudsförbehåll 26 samtyckesförbehåll 24 bolagsstyrningsrapport 437 bolagsstämma aktiebolag 35 fortsatt 37 kallelse 37 majoritetskrav 41 röstlängd 40 rösträtt 36 stämmoprotokoll 42 bolagsstämmobeslut talan mot 43 Bolagsverket aktiebolagsregister 401 elektronisk ansökan 398 elektronisk ingivning 519 handelsregister 402 instruktion 396 myndighetsinstruktion 396 borgenär brott mot 518 oredlighet mot 518 bostadsrätt förhandsavtal 262 förordning 279 förverkande 269 tvist 278 tvångsförsäljning 272 upphörande i vissa fall 272 upplåtelse 260 övergång 263 bostadsrättsförening 256, 273 avgift till 268 ekonomisk plan 259 firma 273 framtida fastighetsunderhåll 1624 föreningsstämma 274 ledning 274 likvidation 277 medlemskap 257 redovisning 423 revision 276 stadgar 273 styrelse 274 vinstutdelning 276 överprövning av inträde 258 bostadsrättslag 255 brand ersättningsinvestering 1472 brott mot borgenärer 518 brottsbalk 518 brottsmisstanke revisors åtgärder 60 bruttoredovisning 1683 byggnadsarbete på bostadshus 1500 byte K-regelverk 1255 redovisningsprincip 1706 uppställningsform 1707 börsnoterade aktier 1755 C checkräkningskredit 1716 consistency concept 1682 continuity concept 1683 SÖKORDSREGISTER 1927 D dataprogram utgifter för användare 1435 utgifter för utveckling 1436 delning aktiebolag 125, 150, 162 förenklad 129 majoritetskrav 129 registrering 131 delningsplan 126 registrering 128 revisorsgranskning 127 verkställandetillstånd 129 delårsrapport 448 bank 468 frivillig 1286 försäkringsföretag 484 kreditinstitut 468 värdepappersbolag 468 dotterföretag 15 koncernredovisning 439, 441 uppgift om 430 Sökord

14 1928 SÖKORDSREGISTER E egen förvaltning 337, 338 eget kapital 432 förändringar 1714 koncern 1667 egna aktier 36, 1759 förvärv av 94 årsredovisning 427 ekonomisk förening 206 arbetstagarinflytande 212 bildande 208 firma 242, 250 fusion 231, 235, 249 föreningsstämma 215 förlagsinsats 211 förordning 246 K2-redovisning 799 konkurs 231 likvidation 227, 248 medlem 209 registrering 242, 247 revision 220 revisor 248 skadeståndsskyldighet 241 styrelse 212 utdelning 225 VD 212 ekonomisk plan bostadsrättsförening 259, 279 elektronisk ansökan 398 ingivning 519 elektronisk ingivning årsredovisning 454 elektronisk signatur 16, 337, 381 ellag 492 emission fondemission 66 konvertibel 83, 159 nyemission 68 riktad 89 teckningsoption 75 enkla bolag 197, 203, 205 enskild näringsidkare bokföring 1309 förenklat årsbokslut (K1) 526 handelsregister 375 entledigande revisor 342 entry-by-entry valuation 1682 erinran av revisor 59 ersättningar till anställda 1661 K3-företag 1191 europabolag arbetstagarinflytande 186 arbetstagarråd 192 firma 175 förordning 183 lag 175 registrering 176, 183 VD 180 europabolagsregister 176 europakooperativ arbetstagarinflytande 308 arbetstagarråd 315 dualistiskt 300 firma 297 förordning 305 lag 296 monistiskt 301 registrering 305 VD 302 årsredovisning 302 europakooperativsregister 298 extra bolagsstämma aktiebolag 37 extraordinära intäkter och kostnader 1711 F factoring 1762 fakturor komprimerad form 1353, 1360, 1364 fastigheter 1316, 1476 fastighetsskatt 1786 fastighetsägares bokföringsskyldighet 1316 filial förordning 511 lag 503 register 507, 513 utländsk 415, 503, 511 film utgifter vid produktion 1437

15 finansiella anläggningstillgångar 425 mindre aktiebolag 642 mindre ekonomiska föreningar 851 finansiella instrument K3-företag 1074, 1089 finansiella leasingavtal 1468 finansiella poster mindre aktiebolag 634 mindre ekonomiska föreningar 843 finansiella rapporters utformning K3-företag 1029 finansieringsanalys 436, 1284, 1705 koncernredovisning 443 firma 384 aktiebolag 144, 150, 164 bostadsrättsförening 273 ekonomisk förening 214, 242, 250 europabolag 175 europakooperativ 297 hävning 387 lag 384 registrering 385 stiftelse 349 utländsk filial 504 firmalag 384 firmateckning 394 aktiebolag 50 fission aktiebolag 125, 162 fjärrvärme redovisning 497 revision 496 fondemission 66, 158 fordringar annan valuta 1542, 1707 omräkning 426 forskning utgifter 424 forskning och utveckling 1431 dataprogram 1436 fortlevnadsprincipen 1682 framtida förluster 1482 frivillig delårsrapportering 1286 funktionsindelad resultaträkning 1689 SÖKORDSREGISTER 1929 fusion aktiebolag 113, 149, 161 bostadsrättsförening 277 ekonomisk förening 231, 235, 249 gränsöverskridande 120, 240 majoritetskrav 116 redovisning 1564, 1603 registrering 118, 123, 161, 234, 239 revisorsgranskning 122 verkställandetillstånd 123 fusionsintyg 123, 239 fusionsplan 114, 121, 232, 236 absorption 119 majoritetskrav 119, 233 registrering 115, 119, 122, 233, 238 revisorsgranskning 115, 119, 237 verkställandetillstånd 117, 120, 234, 239 förbjudna lån 106 förbättringsutgifter på annans fastighet 1476 förening ekonomisk 206, 246 ideell 376 föreningslag 206 föreningsregister 250 föreningsstämma bostadsrättsförening 274 ekonomisk förening 215, 248 kooperativ hyresrättsförening 286 förenklat årsbokslut BAS-kontotabell 1908 ideella föreningar och trossamfund 1898 SKV-blankett 589 vägledning 526 föreståndare utländsk filial 509 företag större/mindre 419, 1270 företagscertifikat 1785 företagsförvärv 441 värdering 1789 förgasningsanläggning redovisning 499 revision 499 förhandlingsdelegation europabolag 187 Sökord

16 1930 SÖKORDSREGISTER förhandsavtal bostadsrätt 262 förkastade alternativ 1475 förköpsförbehåll bolagsordning 25 förlagsinsats ekonomisk förening 211 förmåner till ledande befattningshavare 1710 förnödenheter 1495 förseningsavgift årsredovisning 446 försiktighetsprincipen 1682 först-in-först-ut-principen 426 försäkringsföretag balansräkning 474 resultaträkning 474 räkenskapsår 474 årsredovisning 472, 490 försäljning koncernintern 430 myntautomat 1398 nedläggning av verksamhet 1621 förtida avgång revisor 57 stiftelse 342 förvaltarregistrerad aktie 32 förvaltning arvode 338, 339 stiftelse 337 förvaltningsberättelse 435, 1551, 1684 bank 463 försäkringsföretag 480 koncern 443 kreditinstitut 463 mindre aktiebolag 624 mindre ekonomiska föreningar 832 värdepappersbolag 463 förvaltningsfastigheter K3-företag 1125 förvaltningsform anknuten förvaltning 337, 339 egen förvaltning 337, 338 förverkande bostadsrätt 269 kooperativ hyresrätt 289 förvärvsmetoden 441 G gemensam verifikation 1353, 1360, 1365 gemensamt bankkonto i koncern 1787 geografiska marknader 1557 god redovisningssed 409, 415, 421, 1681 god revisionssed 223 aktiebolag 54 stiftelse 343 godkänd revisor aktiebolag 55 ekonomisk förening 221 stiftelse 341 going concern assumption 1682 goodwill K3-företag 1145 värdering 424 granskningsrapport lekmannarevisor 62 grundbokföring 410 H handelsbolag 197, 205 handelsregister 375 negativ JAU 1841 prokura 377 registrering 377 handelsregister anmälan 381 ansökan 381 avgifter 382, 402 direkt åtkomst 380 enskild näringsidkare 375 förordning 380 handelsbolag 375 ideell förening 376 lag 375 personuppgifter 380 trossamfund 376 hedging 1542 hembudsförbehåll bolagsordning 26 huvudbokföring 410 hyresrätt ombildning 276, 290

17 händelser av väsentlig betydelse 1551 hänvisningsverifikation 1352, 1357, 1363 höginflationsländer K3-företag 1208 I IASB (International Accounting Standards Board) 1673 icke-noterat företag K3-redovisning 1012 ideell förening handelsregister 376 K3-företag 1225 prokura 377 registrering 377, 382 IFRS (International Financial Reporting Standards) 1673 immateriella anläggningstillgångar mindre aktiebolag 637 mindre ekonomiska föreningar 846 immateriella tillgångar anläggningstillgång 425 försäkringsföretag 475 K3-företag 1134 införandelag stiftelse 356 ingivning elektronisk 519 inkomstskatter 1503 K3-företag 1198 inkurans 426, 1482 inkuranstrappa 1493 inköp koncernintern 430 inköp och försäljning inom koncern 1559, 1719 inköpsrätt till aktier 1837 inlösen minoritetsaktie 108 inlösentvist minoritetsaktie 111 insamlingsstiftelse 354 bildande 354 instruktion BFN 1268 Bolagsverket 396 International Accounting Standards (IAS) 1673 internprissättning 1722 intresseföretag 420 K3-företag 1114 koncernredovisning 442 uppgift om 430 intäkter 1400 extraordinär 424 K3-företag 1169 upplupen 424 inventering varulager för inkomstbeskattning 517 inventeringsintyg företagets 517 ITP-planer klassificering 1659 J joint venture K3-företag 1120 jord- och skogsbruk K3-företag 1213 juridiska personer redovisning 1638 jämförbarhetsprincipen 1682 jämförelsetal 423, 1707 jäv aktieägare 42 lekmannarevisor 62 revisor 56, 221 stiftelse 342 styrelseledamot 49 VD 50 K K1-företag BAS-kontotabell 1908 SKV-blankett 589 vägledning 526 K2-företag vägledning (AB) 590 vägledning (ek.för.) 799 K3-företag vägledning 1012 SÖKORDSREGISTER 1931 Sökord

18 1932 SÖKORDSREGISTER kallelse bolagsstämma 37 kapitalvärde pensionsåtagande 1748 kassaflödesanalys 1705 direkt metod 1237 indirekt metod 1232 K3-företag 1050 K-företag 525 klyvningsmetoden 443 kollektivavtalsstiftelse 354 bildande 355 kommanditbolag 197, 202 kommissionärsbolag årsredovisning 1320 kompetenskrav revisor 55 koncern 15, 420 definition 1303 K3-redovisning 1012 större/mindre 419, 1270 värderingsregler 440 koncernföretag eliminering mellan 440 koncernintern omstrukturering 1604 koncernkonto 1787 koncernredovisning 438, 1632, 1719 bank 463 dotterföretag 439, 441 eget kapital 1667 försäkringsföretag 481 gemensamt räkenskapsår 409 K3-företag 1063 kreditinstitut 463 offentliggörande 448 principer 439 värdepappersbolag 463 koncernrevisionsberättelse 59 konkurs aktiebolag 140, 163 bokföring 1321 ekonomisk förening 231 konkursbo bokföringsskyldighet 1321 konkursförvaltare bokföringsskyldighet 1321 kontantförsäljning gemensam verifikation 1366 kontering på verifikation 1353, 1359, 1363 kontinuitetsprincipen 1683 kontokortsförsäljning 1368 kontoplan 1386 kontotabell BAS-konton 1851 förenklat årsbokslut 1908 minimikonto 1923 kontrollbalansräkning 1738 tvångslikvidation 134 kontrollrätt bolagsman i handelsbolag 198 konvertibel emission 83, 159 konvertibelt lån 432 kooperativ hyresrätt avgift 286 förordning 293 förverkande 289 lag 283 upphörande i vissa fall 289 kooperativ hyresrättsförening firma 287 föreningsstämma 286 medlem 285 stadgar 285 styrelse 286 kopplingstabell BAS-konton 1893, 1901, 1905, 1919 kortfristiga placeringar 1755 kostnad extraordinär 424 upplupen 424 kostnadsslagsindelad resultaträkning 1694 kreditgivning till närstående personer 1774 kreditinstitut årsredovisning 456, 490 K-regelverk byte av 1255 kryptering räkenskapsinformation 1372, 1378

19 SÖKORDSREGISTER 1933 kundfordringar factoring 1762 kvittning kvittningsförbud 1683 nyemission 72 köpnotor 1369 L leasingavtal 1460 K3-företag 1153 lekmannarevisor aktiebolag 61, 158 jäv 62 likvidation aktiebolag 132, 150, 163 bostadsrättsförening 277 ekonomisk förening 227, 248 fortsatt 139 handelsbolag och enkla bolag 200, 204 likvidator 137, 228 pensionsstiftelse 370 sambruksförening 322 skifte 138 stiftelse 347 upphörande 140 likvidator 137, 228 lokaliseringsbidrag 1498, 1500 lån ledande befattningshavare 431 till ledande befattningshavare 1713 låneförbud 106 lägsta värdets princip 1479, 1496, 1546 länsstyrelsen register 358 löner ersättningar och sociala kostnader 1547 löpande bokföring 1322, 1347 M majoritetskrav bolagsstämma 41 styrelsebeslut 49 majoritetsmissbruk tvångslikvidation 135 mandattid revisor 57 stiftelse 342 styrelseledamot 47 maskinanläggningar 1473 matchningsprincipen 1682 materiella anläggningstillgångar 1440 K3-företag 1127 mindre aktiebolag 637 mindre ekonomiska föreningar 846 medelantalet anställda 1547, 1708 större/mindre företag 1271 medlemmar bostadsrättsförening 257 kooperativ hyresrättsförening 285 miljöinformation 1554 mindre företag 1270 årsredovisning (AB) 590 årsredovisning (ek.för.) 799 minoritetsaktie inlösen 108 inlösentvist 111 minoritetsandel årsredovisning 439 minoritetsrevisor aktiebolag 55 misstanke om brott revisors åtgärder 60 moderbolag 15 uppgift om 434 moderföretag 1719 myndighetsinstruktion BFN 1268 Bolagsverket 396 myntautomatsförsäljning 1398 N naturgas redovisning 499 revision 499 nedläggning och försäljning av verksamhet 1621 nedskrivning 1758 anläggningstillgång 425, 1446 K3-företag 1185 Sökord

20 1934 SÖKORDSREGISTER negativ JAU 1841 nettoförsäljningsvärde omsättningstillgång 426 nettoomsättning årsredovisning 430 nollkupongsobligationer 1545 non offset 1683 noter K3-företag 1055 nuvärdeberäkning 1535 nyemission 68 näringskännetecken 386 närstående lån till 106, 1774 upplysningar om 1210 nätverksamhet redovisning 493 O obehörighetsgrunder revisor 55 oberoende revisor 342 offentliga bidrag K3-företag 1177 offentliggörande årsredovisning 466, 483 ofullständig års- eller koncernredovisning 1550 omräkning omräkningskurs 1706 omsättningstillgång 424 långfristig 430 operationellt leasingavtal 1468 operativprogram 1435 optioner 1764 ospecificerad reserv för skulder till leverantörer 1543 P pant 422, 431, 1745 partrederi 1319 patent 424 pensioner 434, 1532, 1748, 1786 pensionsförsäkring Alecta 1788 pensionskostnad 1748 pensionsplan flera arbetsgivare 1663 pensionsreserv 1751 pensionsskuld 1748 redovisning 365 pensionsstiftelse 366 likvidation 370 registrering 362 tillsyn 372 pensionsutfästelse tryggande av 365 periodisering fond 1622 lån 428 poster 424 personaloption sociala avgifter 1665 personalstiftelse 372 registrering 362 tillsyn 372 personligt betalningsansvar aktiebolag 135 personuppgifter handelsregister 358, 380 placeringstillgång försäkringsföretag 476 poolningsmetoden 442, 1723 post-för-post-värdering 1682 postorderföretag 1439 primär räkenskapsinformation 1374, 1383 privat aktiebolag 14 privata utgifter 1312 privatanställd styrelsepresentation 171 prokura handelsbolag 377 ideell förening 377 prokuralag 395 provision 1548 kommissionärsbolag 1320 prudence concept 1682

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

RR 14 JOINT VENTURES

RR 14 JOINT VENTURES RR 14 JOINT VENTURES REDOVISNINGSRÅDET JULI 2000 1 Innehållsförteckning Sid TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 Olika former av joint ventures 4 Avtal om samarbete 4 GEMENSAMT STYRDA VERKSAMHETER 5 GEMENSAMMA

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer