Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering."

Transkript

1 KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. På vårt uppdrag har Deloitte granskat kommunens kontanthantering. Syftet med granskningen är att kartlägga omfattningen av kontant hanteringen inom Karlskoga kommun samt att undersöka på vilket sätt den interna kontrollen har uppfyllts i rutinerna. I detta syfte har vi bedömt om rntinerna är tillförlitliga och att de fungerar på ett tillfredsställande sätt. Efter genomfård granskning rekommenderar vi Karlskoga kommun att; Upprätta kommunövergripande styrdokument och rutinbeskrivningar rörande kontanthantering. Se över behovet av utbildning av kassaansvariga. Överväga om samtliga hand- och kontantkassor inom kommunen är nödvändiga. Förbättra den interna kontrollen av kontanthantering. Säkerställa att godkända kassaregister används och se över möjligheten får att använda samma kassasystem vid alla större kassaenheter inom konnnunen. Övriga iakttagelser och övrig information kring granskningen redovisas i rapporten. Vi emotser svar om vilka åtgärder kommunen kommer att vidta med anledning av de i rapporten redovisade iakttagelserna. Svar önskas senast Boo Thuvander Ordf. Kommunrevisionen L (!..! Sören Jon~son. /~ Bilaga: Revisionsrapport

2 Deloitte Rapport avseende granskning av kontanthantering i Karlskoga kommun. Karlskoga kommun September 2012

3 Innehåll Sanunanfattning h Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga Avgränsning Revisionskriterier och metod Organisation och intern kontroll Internkontroll... o Regelverk, interna och externa Granskningsresultat Omfattning... o o' o o o 0 0 0'0 o Kommentarer/åtgärdsrorslag Regelverk och rutinbeskrivningar Kommentarer/åtgärdsförslag Internkontroll Kommentarer/åtgärdsförslag Behörigheter Kommentarer/åtgärdsförslag Dagsavstämning, bokföring och insättning av kontanter Kommentarer/åtgärdsförslag Säkerhet och förvaring Kommentarer/åtgärdsförslag Noteringar från stickprovs granskning CafeSolen Gymnasieförvaltningen, restaurang- och frisörprogrammen... 1 O Strandbadet Avslutande kommentarer Ddoillc IGranskning av k0ntanthunlering i Karlsk(\ga k()1l1lnun I I

4 Sammanfattning Projektet syftar till att kartlägga omfattningen av kontanthanteringen inom Karlskoga kommun och på vilket sätt den interna kontrollen har uppfyllts i rutinerna. I detta syfte har vi bedömt om rutinerna är tillförlitliga och att de fungerar på ett tillfredsställande sätt. En omfattande kontanthantering innebär en ökad risk för ekonomisk skada för kommunen. Det finns alltid en risk för oegentligheter vid kontanthantering, en risk som redan har resulterat i en förtroende skadande incident inom kommunen. Det är därfor extra viktigt med noggrant utformade rutiner och interna kontroller vid denna hantering. Kontrollerna bör vara organiserade så att tilwille för stöld och förskingring minimeras samt att indikationer för förekomsten av oegentligheter upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Efter genomförd granskning av rutiner och tillvägagångssätt både centralt på redovisningsenheten och stickprovsvis ute bland de olika kassaenheterna kan vi konstatera att den stora bristen är avsaknaden av styrdokument och rutinbeskrivningar avseende kassahanteringen inom kommunen. Kontanthantering är som angavs ovan ett område som är forknippat med risker och en god intern kontroll ser vi som extra viktig på detta område. God internkontroll bygger dock på att det finns fastställda rutiner och regler att följa upp. Vi ser det som angeläget att kommunen ser över kontanthanteringen och fastställer rutiner och riktlinjer för kassahanteringen. Dessa styrdokument bör upprättas centralt och gälla kommunen i sin helhet. Vi bedömer det som rimligt, trots att det inte finns lagkrav, att de försäljningsställen som kommunen har använder sig av kassaregister och att kassaenheterna också förser sina kunder med kvitton. Det bör dock finnas möjlighet for undantag från dessa regelverk, detta för verksamheter med begränsad omsättning eller verksamheter där deltagarna arbetstränar. Det väsentliga är att kommunen beslutar om dessa undantag och tar den ökade risken som förenklade kassarutiner innebär i betänkande. Bra är också att skapa skriftliga rutinbeskrivningar anpassade för de verksamheter som avviker från normen. Kommunen bör fastställa vilka krav som ställs på de kassaansvariga och vad ansvaret innebär samt säkerställa att det inte är möjligt för en individ att sköta hela kassahanteringen på egen hand. Vi anser också att det kan finnas en fördel i att utbilda kassaansvariga med utgångspunkt från de regelverk som tas fram. Vidare bör kommunen undersöka om det finns behov av samtliga hand- och dagskassor som finns inom kommunen samt att en genomgång av kassaregister görs i syfte att säkerställa att de uppfyller gällande krav. Dl'ioiuc lcimnskning av k0l11anthankring i Karlskoga kommun I 2

5 Efter genomford granskning rekommenderar vi kommunen att: Upprätta kommunövergripande styrdokument och rutinbeskrivningar rörande kontanthantering. Se över behovet av utbildning av kassaansvariga. Överväga om samtliga hand- och kontantkassor inom kommunen är nödvändiga. Förbättra den interna kontrollen av kontanthantering. Säkerställa att godkända kassaregister används och se över möjligheten for att använda samma kassasystem vid alla större kassaenheter inom kommunen. Karlstad den 28 september fva ~fwennerholm Certifierad kommunal revisor Deloillc' IOranskning av knmhnthantering i Karlskoga kommun I 3

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskoga kommun har Deloitte granskat kontanthanteringen inom kommunen. En omfattande kontanthantering innebär en ökad risk för ekonomisk skada for kommunen. Det finns alltid en risk för oegentligheter vid kontanthantering, en risk som redan har resulterat i en förtroende skadande incident inom kommunen. Det är därfår extra viktigt med noggrant utformade rutiner och interna kontroller vid denna hantering. Kontrollerna bör vara organiserade så att till fåll e för stöld och fårskingring minimeras samt att indikationer för f6rekomsten av oegentligheter upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. 1.2 Syfte, revisionsfråga Projektet syftar till att kartlägga omfattningen av kontanthanteringen inom Karlskoga kommun och på vilket sätt den interna kontrollen har uppfyllts i rutinerna. I detta syfte har vi bedömt om rutinerna är tillförlitliga och att de fungerar på ett tillfredsställande sätt. 1.3 Avgränsning Granskningen har avgränsats till gymnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och föreningsnämnden. 1.4 Revisionskriterier och metod En framtagen risk- och väsentlighetsanalys ligger till grund för granskningens inriktning och omfattning. Granskningen har genomförts genom faktainsamling via redovisning och dokument samt genom kontakter och intervjuer med berörda handläggare och chefer. Verifikationer från intäktsredovisningen har stickprovsvis kontrollerats med avseende på underlag, attester etc. Ddoill" I Granskning av konlanthanllring i Karlskoga Kommun I 4

7 2. Organisation och intern kontroll 2.1 Internkontroll I början av 2005 antogs ett reglemente ror intern kontroll i Karlskoga kommun. Syftet med reglementet är att nämnder och styrelser med rimlig grad av säkerhet säkerställer en ändamålsenlig organisation, tillrorlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm I reglementet ges kommunstyrelsen en övergripande roll för den interna kontrollen. Detta i den meningen att KS svarar för att det tas fram ett förvaltningsövergripande regelverk samt tillser att dessa regler fortlöpande utvecklas utifrån kommunens behov. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt område och skall, med utgångspunkt från kommunens gemensamma principer, besluta om dokumenterade regler och anvisningar om denna. Förvaltningscheferna leder arbetet med den interna kontrollen inom forvaltningarna och svarar ror att regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll uppnås. 2.2 Regelverk, interna och externa Kommunen har instruktioner kring hantering av handkassor, ett kommun övergripande dokument som är framtaget av redovisningsenheten. Det finns inga instruktioner, riktlinjer eller andra regel verk rörande kontantrorsäljning och intäktsredovisning av kontanta medel. De externa regelverken kring intäktsredovisning av kontantförsäljning är inte helt okomplicerat när det gäller kommunal verksamhet men en kortare beskrivning roljer här. I Lag om kommunal redovisning (1997:614) (i fortsättningen kallad KRL) fmns ingen paragraf som innebär att bokforingsskyldiga måste använda sig av kassaregister eller annan teknisk utrustning for att dokumentera sin kontantrorsäljning. Det ställs inte heller något krav på att vid forsäljning lämna kvitto till kunden. I 2 kap. l KRL anges den allmänna innebörden av bokföringsskyldigheten. En kommun skall enligt bestämmelsen löpande bokföra alla aftarshände1ser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik och bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs ror att presentera räkenskapsinformationen. D~loillL' ICinll1:'Kning ", ]"onlilnlhantering i Karbkoga komhlun i 5

8 Bokföringsskyldigheten skall enligt 2 kap. 2 fullgöras på ett sätt så att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget som fullmäktige har fastställt, att en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas samt att en tillfredsställande finansstatistisk information kan lämnas. För varje affårshändelse skall det enligt 2 kap. 4 finnas en verifikation och likartade transaktioner får dokumenteras med en gemensam verifikation. Det är denna gemensamma verifikation som blir intressant ur ett kontantkasseperspektiv då ett dagsavslut ur en kassaapparat eller annan dokumentation av dagsförsäljning ses som en gemensam verifikation. Det finns således ingen bestämmelse i KRL som ställer krav på att den som är bokföringsskyldig skall använda kassaregister för att dokumentera kontantförsäljning. Det kravet finns istället i Skatteförfarandelag (SFS 2011: 1244) tidigare i Kassaregisterslagen. Kommunen är dock undantagen från dessa krav och är således också undantagen från kravet om att kvitto skall erbjudas kunden vid varje tillfälle. Det finns lagar för hur andra aktörer som är undantagna kassaregisteriagen skall hantera kvitton, till exempel torghandlare. Torghandlare ska kunna erbjuda kvitto vid försäljning över 300 kronor. Några liknande regler for kommuner finns inte och lagen som säger att torghandlare måste lämna kvitto har snarare en konsumentskyddsgrund än en bokföringsmässig grund. Regelverket för kommuner går inte längre än så här, intressant kan vara att snabbt titta på vad som är god redovisningssed för privat sektor. Detta framgår bland annat i Bokföringslagen. KRL är till största del byggd på bokföringslagen. Avseende gemensamma verifikationer har bokföringslagen ett tillägg avseende gemensamma verifikationer: "Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar." Och i bokföringsnämndens rekommendation BFN R 2 Gemensam verifikation punkt 14 anges följande förutsättningar för att en gemensam verifikation skall få användas vid kontantförsäljning: enskild verifikation kan inte upprättas utan svårighet, kundkretsen är i huvudsak anonym, varmed enligt Bokföringsnämndens mening avses att företagets kundkrets typiskt sett är obestämd och att kunderna normalt inte identifieras, kunderna köper för enskilt bruk och har inte behov av verifikation för egen bokföring, och affårshändelscrna avser som regel mindre belopp. Kommunen skall följa KRL och inte bokföringslagen eller reglerna om kassaregister som återfinns i skatteförfarandelagen vilken kommunen är undantagen. Men med hänsyn till kravet i KRL om att bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt så att en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas, kan det vara en god ide att bygga det interna regel verket kring privata sektorns regler om kassaregister och gemensamma verifikationer. Kommunen bör resonera kring risk och väsentlighet. I vissa fall kan avsteg från kraven vara nödvändiga för att en verksamhet skall fungera, till exempel på grund av arbetsträning eller om kassan hanterar oväsentliga belopp. Viktigt är då att kommunen i varje enskilt fall beslutar om avsteg från det fastställda regel verket. Ddoitt..: Gl~lllskning av ko!llanthantcring i Karlskoga kommun i (,

9 3. Granskningsresultat 3.1 Omfattning Det finns inom hela Karlskoga kommuns organisation ett stort antal dagskassor och handkassor, närmare ett 80-tal registrerade dagskassor. Registret över dessa dagskassor finns på redovisningsenheten, varj e dagskassa har en kontaktperson och ett eget kundnummer hos Loomis, som är kommunens tjänsteleverantör rörande kontanthantering. Utöver dagskassor finns också ett antal handkassor inom kommunen, cirka 75 stycken (omfattar hela kommunen). Syftet med en handkassa är att ett mindre belopp kontanter skall finnas tillgängligt for smärre utgifter som inte kan faktureras eller där rekvisitioner fungerar mindre bra. Denna granskning kommer att fokusera på kontantfårsäljning och då blir handkassorna av mindre intresse. Av de 80 registrerade dagskassor som finns inom kommunen är det endast ett fåtal som är regelbundet aktiva, många "bankar" endast kontanta medel någon gång per år. 3.).1 Kommentarer/åtgärdsförslag Bedömningen om kontanthanteringen är omfattande eller inte är relativ men utifrån antal enheter som har kontanthantering inom Karlskoga kommun bedömer vi den som omfattande. Sedan har inte alla enheter en omfattande omsättning och det ställer snarare frågan om alla kassorna är nödvändiga. Ett stort antal enheter med kontanthantering innebär att många personer hanterar kontanter vilket innebär en ökad risk får ekonomisk skada får kommunen. Vi anser att kommunen bör se över om det finns behov av samtliga dags- och handkassor i kommunen. 3.2 Regelverk och rutinbeskrivningar Inom kommunen finns i dagsläget skriftliga anvisningar får hur handkassor skall hanteras. Avseende kontantförsäljning och intäktsredovisning av denna försäljning finns i dagsläget ingen central instruktion eller annat kommunövergripande regelverk. Den dokumentation som finns är en sammanställning av alla dagskassor innehållande kundnummer hos Loomis, kontaktperson får kassan samt adress och telefonnummer till vederbörande. Utöver denna sammanställning finns ingen central dokumentation. Gymnasienämnden har tagit fram ett intyg avseende kontantkassoma inom deras nämnd. Vi beskriver detta dokument närmare i kapitel Även kultur- och föreningsnämnden har en instruktion under framtagande. Kontanthanteringen inom kommunen har vuxit fram i respektive verksamhet över tid och i de flesta fallen fungerar hanteringen väl trots avsaknad av regelverk Kommentarer/åtgärdsförslag Vi anser att kommunen bör se över kontanthanteringen och ta fram ett regel verk som speglar den hantering man önskar. Exempel på områden som vi anser bör ingå i ett regelverk är: Ansvars- och behörighetsfrågor, förtydliga de krav som ställs på kassaansvarig DeloilIc i Gmnskning av konlllnthantcring i Kurbl\oga kollllllun I 7

10 Användande av kassaregister, kvittohantering m.m. Hantering och bokföring av dagrapporter, ursprungsverifikationer, differenser m.m. Förvaring av kontanter. Levereras av kontanter till banken via värdeskåpet. Rutinbeskrivningar Vissa kassor kan behöva rorenklade rutiner, information om forutsättningar och krav avseende detta bör också framgå. Vidare bör kontroll ske av att redovisade z-kvitton (dagsavslut) foljer obruten nummerserie och att dokumentation förs över att alla försäljningskassor regelbundet redovisar insättningar. Vår uppfattning är att även dessa kontrollmoment bör ingå i rutinen ror kontanthantering. Vem som utfor dessa kontroller är av underordnad betydelse. 3.3Internkontroll De enskilda nämnderna har ansvaret ror den interna kontrollen. Kommunallagen anger att nämnder och styrelser skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden skall således tillse att organisation, rutiner och kontroller tillsammans säkerställer att samtliga till nämnden tillhöriga intäkter inflyter. Den interna kontrollen skall syfta till att förhindra och upptäcka både oavsiktliga och avsiktliga fel inom verksamheten. Socialnämnden har i sin internkontrollplan säkerställt att reglerna kring dagskassor foljs, i övrigt har vi i vår granskning inte noterat några kontrollmoment rörande kontanthantering. Detta är dock inte förvånande med tanke på att området helt saknar skriftliga rutiner och regelverk Kommentarer/åtgärdsfdrslag Vi rekommenderar att rutiner for kontanthantering är ett av kontrollrnomenten som regelbundet återkommer eller kontinuerligt ingår i nämndernas internkontrollplaner 3.4 Behörigheter Inom kommunen registreras vem som är kassaansvarig i ett register hos redovisningsenheten. Det har visat sig att det inte i alla fall är den person som finns registrerad hos redovisningsenheten som i praktiken ansvarar för kassan. Beteckningen som redovisningsenheten använder är "kontaktperson" Kommentarer/åtgärdsfdrslag Vi rekommenderar att kommunen ser över vem som är kontaktperson för respektive kassa och att kommunen byter beteckning till kassaansvarig. Vidare bör kommunen fastställa vilka krav som ställs på de kassaansvariga och vad ansvaret innebär. Ytterligare en aspekt är att inte en enskild person handhar hela transaktionskedjan från kontantkassan till bokföringen. Kommunen bör säkerställa att kassaansvarig har delegation att skriva under kassarapporterna alternativt att detta görs av överordnad som har behörigheten. Dd"illc igranskning av k011lanthantcling i Karlskoga kommun i g

11 3.5 Dagsavstämning, bokföring och insättning av kontanter Dagsavstämning och bokroring sker på olika sätt och via olika system på alla de granskade kassaenheterna, se närmare beskrivning i kapitel 3.7. Rutinerna har växt fram över tid i de olika verksamheterna och har inte sin grund i tidigare regelverk. Vår granskning visar att rutinerna i det stora hela fungerar väl även om det finns forbättringsområden. Den enskilt största rorbättringsåtgärden är kommunövergripande och är bristen på instruktioner för kassaenheterna och de kassaansvariga. Alla kassaenheter i vår granskning som hanterar större belopp har kassaregister och rorser kunderna med kvitton. V i har dock stött på verksamheter som inte nyttjar kassaregister eller ger ut kvitton. Anledningen i detta fall har varit arbetsträning, endast internforsäljning samt att kassaenheten hanterar mindre belopp Kommentarer/åtgärdsförslag V i rekommenderar att kommunen ser över hanteringen av dagskassorna och skapar enhetliga och kommunövergripande regelverk i linje i vad som framkom i kapitel Viktigt är också att det tydligt dokumenteras om avsteg eller forenklade regler skall gälla vid någon av kassaenheterna. 3.6 Säkerhet och forvaring Kassorna rorvaras i olika säkerhets grad, de största dagskassorna förvaras i kassaskåp medan kassorna med lägre omsättning förvaras i kassaskrin i låsta arkivskåp. Kommunens värdeskåp finns i kommunhuset och vi har även tagit del av denna rutin men presenterar inte den närmare i denna rapport Kom mentarer/åtgä rdsförslag Vi anser att förvaringen överlag fungerar på ett bra sätt. Det kan diskuteras vilka belopp som krävs innan forvaring av kassan skall ske i kassaskåp istället ror låst arkivskåp eller liknande, detta är ett övervägande vi lämnar till kommunen. V år rekommendation är att tömma kassorna med tätare intervall så man undviker stora belopp i de lokala dagskassorna. Alla kassor lämnar sina kontanta medel i kommunens värdeskåp i kommunhuset, detta innebär att personal kontinuerligt måste transportera kontanter mellan verksamhetens lokaler och kommunhuset. Detta upplevs som ej tillfredställande av vissa respondenter. I övrigt har vi inga synpunkter avseende rutinen med kommunens värdeskåp. Regler gällande säkerhet och förvaring av kontanta medel bör vara en del i kommunens styrdokument inom området. 3.7 Noteringar från stickprovsgranskning Cafe Solen Cafe Solen drivs av socialforvaltningen inom daglig verksamhet. Verksamheten bedrivs på socialförvaltningens lokaler på Baggängsvägen. Försäljningen består av kaffe, kakor och enklare förtäring. Syftet med verksamheten är att individerna som deltar skall stärka den personliga utvecklingen och försöka få en ökad delaktighet i samhället. Servicen och rutinerna sker på deltagarnas villkor, de klarar till exempel inte av att hantera ett normalt kassaregister. Eftersom syftet med verksamheten faller om deltagarna inte själva klarar av att hantera de rutiner som finns har förvaltningen beslutat att inte nyttja det kassaregister som finns i cafeet. I stället summeras försäljningen efter dagens slut, beloppet registreras i kassaapparaten som en enskild försäljning, ett z-kvitto (dagsavslut) skriv sedan ut och Ddoillc IGranskning a\ kontanthamcring i Kmhkoga kommun! l:)

12 används som underlag till forsäljningen i bokforingen. Varje vecka "bankar" verksamheten sin fårsäljning, detta genom en blankett som är framtagen av redovisningsenheten. Dagsomsättningen är i normal fallet mellan 300 kr och 500 kr och dagskassorna förvaras i ett kassaskåp som står i ett låst utrymme, tillgång till kassaskåpet har de som arbetar med cafeverksamheten Gymnasieffirvaltningen, restaurang- och frisörprogrammen Förvaltningen har under det senaste året tagit fram en rutinbeskrivning for kontantkassor. Rutinbeskrivningen beskriver hur och när dagskassan skall räknas och förvaras, hur kassan redovisas, attesteras och "bankas". Rutinbeskrivningen har tagits fram på fårekommen anledning då kommunen inte har haft full kontroll över kassahanteringen på Litebergs. Detta har lett fram till en förtroendeskadande incident avseende kassahanteringen. Kortfattat har personen som ansvarat för kassan underlåtit att redovisa och "banka" pengarna under en längre period. Pengarna betalades tillbaka först efter en polisanmälan och trots återbetalning saknas fortfarande redovisning får tre dagskassor. Vare sig polisutredning eller intern arbetsrättslig utredning har lett fram till att någon kan fållas for brott eller for sådan underlåtenhet som kan leda till arbetsrättsliga åtgärder. Denna händelse belyser dock vikten av regler och rutinbeskrivningar avseende kontanthantering, tydliga och dokumenterade. De främsta anledningarna till att denna händelse inträffade är: Avsaknad av regler kring vem som är kassaansvarig och innebörden av detta. Avsaknaden av krav på viss regelbundenhet i redovisningen av dagskassorna Avsaknad av regler kring forvaringen av dagskassan. Detta är något som bör ingå i ett centralt regel verk avseende kontanthantering. Hanteringen inom förvaltningen bygger på ett invant arbetssätt och har inte förändrats under de senaste åren. Kortfattat kan den beskrivas enligt följande; räkna kassan och stämma av beloppet mot dagskassoutdrag från kassaregistret därefter skicka kassan och redovisningsrnateriai till redovisningsenheten och "bankar" kontanterna i värde skåpet i KShuset. Försäljningen består i restaurangdelen av mat, dryck och avseende frisörprogrammet av hårvårdstjänster samt hårvårdsprodukter. Det finns ingen daglig försäljning då fårsäljningsverksamheterna i normalfallet är öppet tre dager i veckan. Dagskassorna varierar mycket men årsomsättningen i kontanter är cirka 100 tkr för restaurangdelen och cirka 200 tkr for frisörprogrammet. Vi ser positivt på att förvaltningen tagit fram ett regelverk. Vi anser att detta dokument behöver utvecklas och att anvisningarua utformas på centralnivå och är kommunövergripande Strandbadet Försäljningen består av badentreer, försäljning vattengympa, simskol eavgi f ter, träningsavgifter mm. En genomsnittlig dagskassa är ca 5 tkr men den varierar kraftigt och är extra stor i början på en termin när försäljning av träningskort sker. Ett kassaskåp finns i ett låst förrådsutrymme. Fyra personer har tillgång till kassaskåpet. Kassaskåpet är låst och fårrådet har en plåtdörr som också är låst. Lokalen är också larmad. Kassan räknas två gånger dels i samband med att kassan stängs, dels på morgonen då kontanterua paketeras i insättningspåsar for senare transport till kommunens värdeskåp. Insättning sker enligt uppgift 2 gånger per vecka eller oftare vid behov. Dagsrapporterna görs dagligen av badchefen eller av någon av de tre medarbetare som jobbar i kassan, alla har blivit delegerade ansvar för att signera kassarapporterna. Dagsrapporterna Ddoiue : Granskning av kontanthantering j Karlskoga kommun: 10

13 består av utdrag från kassaregistret, en bokfåringsorder samt kassarapporter som signeras och skickas till redovisningsenheten. Kassaregistret saknar "Grandtotal" eller nummer roljd på dagsrapporterna men det framgår till och från datum av rapporterna. Sannolikt går det inte att dra ut flera dagsrapporter under samma datum eller tidsintervall men detta är något som skall ses över av personalen. Vi rekommenderar kommunen att göra en översyn över vilka kassaregister som används och om man bedömer att behov finns att möjliggöra ror att likadana system används vid alla större kassaenheter inom kommunen. 3.3 Avslutande kommentarer Efter genomförd granskning av rutiner och tillvägagångssätt både centralt på redovisnings enheten och stickprovsvis ute bland de olika kassaenheterna kan vi konstatera att den stora bristen är avsaknaden av styrdokument och rutinbeskrivningar avseende kassahanteringen inom kommunen. Kontanthantering är som angavs inledningsvis i vår rapport ett område som är fårknippat med risker och en god intern kontroll ser vi som extra viktig på detta område. God internkontroll bygger dock på att det finns fastställda rutiner och regler att följa upp. Vi ser det som angeläget att kommunen ser över kontanthanteringen och fastställer rutiner och riktlinjer får kassahanteringen. Dessa styrdokument bör upprättas centralt och gälla kommunen i sin helhet. Vi bedömer det som rimligt, trots att det inte finns lagkrav, att de fårsäljningsställen som kommunen har använder sig av kassaregister och att kassaenheterna också förser sina kunder med kvitton. Det bör dock finnas möj lighet för undantag från dessa regelverk, detta för verksamheter med begränsad omsättning eller verksamheter där deltagarna arbetstränar. Det väsentliga är att kommunen beslutar om dessa undantag och tar den ökade risken som fårenklade kassarutiner innebär i betänkande. Bra är också att skapa skriftliga rutinbeskrivningar anpassade för de verksamheter som avviker från normen. Kommunen bör fastställa vilka krav som ställs på de kassaansvariga och vad ansvaret innebär samt säkerställa att det inte är möjligt ror en individ att sköta hela kassahanteringen på egen hand. Vi anser också att det kan finnas en rordel i att utbilda kassaansvariga med utgångspunkt från de regelverk som tas fram. Vidare bör kommunen undersöka om det finns behov av samtliga hand- och dagskassor som finns inom kommunen samt att en genomgång av kassaregister görs i syfte att säkerställa att de uppfyller gällande krav. Ddoiul: IGranskning av konlanthantcllng i Karlskoga kommun I II

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet.

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet. Tjänsteskrivelse 1 (4) 2013-01-24 SN 2012.0026 Handläggare: Anette Lundh Socialnämnden Svar på rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontanthantering

Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Kerstin Sikander, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Granskning av kontantkassor. Krokoms kommun

Rapport Granskning av kontantkassor. Krokoms kommun Rapport Granskning av kontantkassor Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering"

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2010-11-02 17 (25) 198 Dnr 2010/186 Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer