6 Socialnämnden 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Socialnämnden 2013"

Transkript

1 6 Socialnämnden 2013

2 SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2013 (SN/2012:159) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 att uppdra till socialnämnden att utarbeta verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens ramar. Kommunstyrelsen bereder i november ärende om eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, verksamhetsmål och skattesatsen för Kommunstyrelsen beslutade i juni om en generell ramhöjning till nämnderna med 1,0 procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Socialnämnden har en volymbaserad ram och kompenseras för ökningen i löpande kostnader för att möta befolkningsökningen. Utöver detta beslutades att socialnämnden ska frigöra 3 mkr. Förvaltningens olika enheter har under 2012 arbetat med att ta fram förslag som innebär effektiviseringar motsvarande tkr inför kommande verksamhetsår. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag föreslås följande nämndmål för socialnämndens verksamhet 2013: Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska minst ligga kvar på 2011 års nivå. Förvaltningen har i samband med verksamhetsplan och budget 2012 utarbetat förslag till förändrade avgifter för familjerådgivning och serveringstillstånd. Förslaget innebär att avgiften för familjerådgivning (bilaga C) och avgifter gällande serveringstillstånd (bilaga D) höjs from samt att dessa avgifter fortsätter att knytas till prisbasbeloppet. MBL-förhandlingarna avslutades Signatur

3 SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 2 (2) Röstförklaring Susanne Nordling anmäler för (MP), Ida Dahllöf för (S) och Rebecka Hedenstedt för (V) att de inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 1 till protokollet. Beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsplan och budget för 2013 samt flerårsbudget för och föreslår att kommunfullmäktige i enlighet med föreliggande förslag fastställer förändrade avgifter för familjerådgivning samt för serveringstillstånd from 1januari 2013 och att dessa avgifter fortsätter att knytas till prisbasbeloppet. Noteras till protokollet att (S), (V) och (MP) inte deltar i beslutet. EXP KS Ekonomi Signatur

4

5

6

7

8

9 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm SID 1 (16) SN/2012:159 TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2013 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 att uppdra till socialnämnden att utarbeta verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens ramar. Kommunstyrelsen bereder i november ärende om eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, verksamhetsmål och skattesatsen för Kommunstyrelsen beslutade i juni om en generell ramhöjning till nämnderna med 1,0 procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Socialnämnden har en volymbaserad ram och kompenseras för ökningen i löpande kostnader för att möta befolkningsökningen. Utöver detta beslutades att socialnämnden ska frigöra 3 mkr. Förvaltningens olika enheter har under 2012 arbetat med att ta fram förslag som innebär effektiviseringar motsvarande tkr inför kommande verksamhetsår. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag föreslås följande nämndmål för socialnämndens verksamhet 2013: Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska minst ligga kvar på 2011 års nivå. Förvaltningen har i samband med verksamhetsplan och budget 2012 utarbetat förslag till förändrade avgifter för familjerådgivning och serveringstillstånd. Förslaget innebär att avgiften för familjerådgivning (bilaga C) och avgifter gällande serveringstillstånd (bilaga D) höjs from samt att dessa avgifter fortsätter att knytas till prisbasbeloppet. MBL-förhandlingarna avslutades

10 2 (16) Beslut Socialnämnden godkänner verksamhetsplan och budget för 2013 samt flerårsbudget för och föreslår att kommunfullmäktige i enlighet med föreliggande förslag fastställer förändrade avgifter för familjerådgivning samt för serveringstillstånd from 1januari 2013 och att dessa avgifter fortsätter att knytas till prisbasbeloppet. Ann-Charlotte Fager Socialchef

11 3 (16) Innehållsförteckning - verksamhetsplan och budget för Socialnämnden 2013 Socialnämndens uppdrag... 4 Verksamhetsstyrning... 4 Stadsövergripande mål och uppdrag... 4 Socialnämndens mål... 5 Socialförvaltningens vision och värdegrund... 6 Ekonomi och budget... 6 Organisation och verksamhet... 7 Omvärldsanalys och förutsättningar inför Utvecklings- och kvalitetsarbete Arbete med relationsvåld och brottsoffer Likabehandling och internationellt arbete Medarbetare Upphandling och konkurrensutsättning Internkontroll Framtid Bilagor: Konkurrensutsättningsplan för Socialnämnden 2013 Internkontrollplan för Socialnämnden 2013 Förändrad avgift för familjerådgivning Nya och förändrade avgifter för serveringstillstånd. Socialnämndens budget Förhandlingsprotokoll MBL A B C D E F

12 4 (16) Socialnämndens uppdrag Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda insatser i form av rådgivning, stöd, behandling och skydd så att den enskildes egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämndens målgrupper är i första hand barn och ungdomar samt deras familjer, vuxna med missbruk och psykiska funktionshinder, brottsoffer och deras anhöriga samt de som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten bedrivs till viss del också tillsammans med andra kommuner och flertalet insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Verksamhetsstyrning I Kommunstyrelsens (KS) förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 läggs ett antal prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål och uppdrag fast. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen utgår från visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Kommunfullmäktige (KF) fastställer i november mål, ekonomiska ramar, uppdrag till nämnderna samt skattesatsen för år Stadens vision har preciserats i fyra målområden; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning, samt i fem stadsövergripande inriktningsmål. Varje inriktningsmål mäts utifrån ett antal relevanta effektmål som i sin tur följs upp med hjälp av flera nyckeltal/indikatorer. Målen är både av verksamhetsmässig och av finansiell karaktär. Därutöver har vissa särskilda uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Dessa uppdrag åläggs nämnder och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Härutöver ska de tvärsektoriella frågorna likabehandling och internationellt arbete genomsyra alla stadens verksamheter. Utgångspunkterna för verksamhetsplaneringen är förutom lagstiftning också den lokala politiska inriktningen som den kommer till uttryck i kommunfullmäktiges och socialnämndens mål, prioriteringar och uppdrag. Till grund för verksamhetsplaneringen ligger också förvaltningens vision och värdegrund, kontinuerlig omvärldsanalys samt resultatet av verksamhetsuppföljning, utvärderingar, granskningar och tillsyn. Måluppfyllelse, genomförande av uppdrag, resultat, nyckeltal, kvalitetsutveckling och budgetutfall redovisas löpande i verksamheten, i delårsrapporter och bokslut samt i särskilda ärenden till socialnämnden. Stadsövergripande mål och uppdrag I KS förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 läggs följande prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål och uppdrag fast för stadens nämnder och dess verksamheter. Trygghet och lärande för solnabornas bästa Socialnämndens verksamhet bedrivs främst utifrån målområde trygghet och lärande för solnabornas bästa och ska under 2013 inom detta område bidra till att uppfylla följande stadsgemensamma inriktningsmål, effektmål och uppdrag:

13 5 (16) Inriktningsmål Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Effektmål Andelen solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Uppdrag Kompetensnämnden och socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda ansvar och roller i staden inom arbetsmarknadsarbetet. Omvårdnadsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda samarbetet mellan nämnderna avseende LSS och socialpsykiatrin för att säkerställa bästa möjliga service och effektivitet. God ekonomisk hushållning Socialnämndens verksamhet bedrivs också utifrån målområde god ekonomisk hushållning och ska 2013 inom detta område bidra till att uppfylla följande stadsgemensamma inriktningsmål och effektmål: Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solna stad ska i bokslutet för år 2012 vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner (År :e plats). Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökning år 2013 (År 2010 NMI 58). Solna stads medarbetares engagemang ska minst vara index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Solna i utveckling Dessutom utgår nämndens verksamhet från målområde Solna i utveckling och ska 2013 inom detta område bidra till att uppfylla följande stadsgemensamma inriktningsmål och effektmål: Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 2013 (År 2011 NKI 70). Socialnämndens mål I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag föreslås följande nämndmål för socialnämndens verksamhet 2013:

14 6 (16) Nämndmål Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska minst ligga kvar på 2011 års nivå. Socialförvaltningens vision och värdegrund Sedan ett antal år utgår förvaltningens arbete ifrån en gemensam vision som anger en gemensam färdriktning och ambitionsnivå. Dess syfte är att skapa sammanhållning och se till att alla drar åt samma håll. Visionen, som är ett av flera instrument i verksamhetsstyrningen, lyder som följer: Vi är med och formar morgondagens socialtjänst så att våra klienter och brukare får förutsättningar att leva ett självständigt liv. Förvaltningen antog 2009 efter bred samverkan en gemensam värdegrund som ska bidra till att medarbetarna blir tydliga så att medborgarna, uppdragsgivarna och samarbetspartners vet vad de kan förvänta sig av socialförvaltningen. Värdegrunden ska stödja förvaltningen i att ha klientfokus, arbeta för stadens mål och förvaltningens vision. Värdegrunden utgår från de fyra ledorden; helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism. Ekonomi och budget Kommunstyrelsen beslutade i juni om en generell ramhöjning till nämnderna med 1,0 procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Socialnämnden har en volymbaserad ram och kompenseras för ökningen i löpande kostnader för att möta befolkningsökningen. Utöver detta beslutades att socialnämnden ska frigöra 3 mkr. Förutom de uppdrag som redovisas ovan under avsnittet Stadsövergripande mål och uppdrag föreslår kommunstyrelsen att nämnden bör se över sina frivilliga verksamheter. Nämnden bör också se över och effektivisera sina upphandlingar. Nedan redovisas de ekonomiska ramarna för socialnämndens verksamhet i tkr. Belopp tkr År År 2013 Volymberäknad ram Avgår sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar -436 Avgår sänkt internränta - 23 Avgår riktad besparing Ny ram År 2014 Volymberäknad ram År 2015 Volymberäknad ram

15 7 (16) Förvaltningens olika enheter har under 2012 arbetat med att ta fram förslag som innebär effektiviseringar motsvarande tkr inför kommande verksamhetsår. En ökad tillgång på träningslägenheter för olika boendelösningar och alternativa boendeformer gör att resurser kan frigöras för att utveckla öppenvårdsalternativ på hemmaplan som alternativ till institutionsvård. Därutöver ska ett målmedvetet arbete bedrivas med att förebygga, minska och förkorta tiderna för HVB-placeringar. Fler träningslägenheter gör också att behovet av att externt upphandlat stödboende kan minska, beräknad kostnadsminskning tkr. En utvecklad samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen förväntas dessutom minska behovet av externa skolplaceringar för barn och ungdomar med särskilda behov, beräknad kostnadsminskning 100 tkr. Härutöver ska förvaltningen genom fortsatt samverkan med kompetensförvaltningen inom ramen för Solnamodellen fortsätta att vidareutveckla effektiva insatser så att de med behov av försörjningsstöd kan bli självförsörjande. Verksamheten kommer på olika sätt också arbete vidare med att förkorta tiden för de med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, beräknad kostnadsminskning 900 tkr. Förvaltningen föreslår from 2013 avgiftshöjningar för familjerådgivning och serveringstillstånd, se bilaga C och D, beräknad intäktsökning 400 tkr. Som ett led i att se kontinuerligt se över befintliga resurser och organisationen föreslår förvaltningen införande av s.k. återbesättningsprövning då en fast tjänst blir vakant. Att återbesättningspröva handlar om att utvärdera vilket behov som finns idag eller inom en överblickbar framtid utifrån uppsatta budgetramar. Samverkan med fackliga organisationer blir nödvändig då prövningen kan resultera i en organisationsförändring. Organisation och verksamhet Utifrån verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar ser förvaltningens organisation ut enligt följande inför det kommande verksamhetsåret. Förvaltningsledning och stabsfunktion Ledning och gemensam administration med verksamhetsstöd, planering och uppföljning, utredning och utveckling/kvalitet, upphandling och ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö, lokaler och personal samt IT och nämndadministration. Tillståndsgrupp med serveringstillstånd etc. Kommungemensam verksamhet förvaltningsövergripande Socialjour (Sigtuna huvudman) Relationsvåldscentrum, RVC (Stockholm) Familjevåldsteam Nordväst (Sollentuna, beslut om forts. hösten 2013) FoU Nordväst (Sollentuna) Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten Försörjningsstöd med mottagningsgrupp och långtidshandläggare Rehab och hembesök, stöd till O-klassade, rådgivning vid bostadslöshet, felaktiga utbetalningar (FUT), egna medel, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, reception och socialregister Arbetsmarknadsgrupp med OSA, ungdomstjänst och Solnamodellen (ds samverkan Kompetensförvaltningen)

16 8 (16) Barnenheten Gemensam mottagningsgrupp för barn och ungdom Utredningsgrupp Familjehemsgrupp Öppen förskola och stödgruppsverksamhet Kommungemensam verksamhet Gemensam familjerätt Solna-Sundbyberg (Solna, egen nämnd) Barnahus, f.d. Barncentrum (Stockholm) Upphandlad verksamhet Familjerådgivning Kommungemensamt ramavtal med olika insatser Ungdomsenheten Gemensam mottagningsgrupp för barn och ungdom Utredningsgrupp Utredning ensamkommande flyktingbarn Kommungemensam verksamhet MiniMaria Solna-Sundbyberg (Solna) Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingsverksamhet (Sigtuna) Jourhemspoolen & Familjepoolen (Sollentuna) Upphandlad verksamhet Boenden för ensamkommande barn och ungdomar Kommungemensamt ramavtal med olika insatser Socialpsykiatrienheten Myndighetsgrupp Väntorp sysselsättning och arbetsträning Östervägens aktivitetshus Upphandlad verksamhet Personliga ombud (kommungemensamt - Sigtuna) Solna boendestöd Hagavägens gruppboende Sunnangårdens gruppboende Västra vägens stöd- och träningsboende Kommungemensamt ramavtal med olika insatser Resurscentrum Myndighetsgrupp Öppenvårdsgrupp Boendekedjan Upphandlad verksamhet Kommungemensamt ramavtal med olika insatser

17 9 (16) Omvärldsanalys och förutsättningar inför 2013 För Solnas del har utvecklingen av försörjningsstöd sett mycket positiv under flera år. Jämfört med många andra kommuner i riket ligger andelen hushåll som behöver försörjningsstöd på en låg nivå. Trots fortsatt internationell oro på finansmarknaden med en försvagad konjunktur och åtföljande osäkerhet om arbetsmarknadsläget talar mycket för att den positiva utvecklingen vad gäller försörjningsstöd kommer att hålla i sig även Finansdepartementet bedömer i augusti 2012 att arbetslösheten för riket i sin helhet kommer att minska från 7,6 procent 2012 till 7,5 procent 2013, för att därefter sjunka till 5,2 procent Jämfört med 2012 beräknas sysselsättningen 2013 vara oförändrad för att åren därefter öka något. Även Socialförvaltningen märker av stadens kraftiga befolkningsökning. Särskilt stor blir ökningen i förskoleåldrar och av yngre vuxna de närmaste åren. De senaste årens ökning håller i sig när det gäller antalet barn upp till 12 år som aktualiserats och blivit föremål för utredning eller en insats. Socialstyrelsens statistik för hela landet visar att det mellan 2003 och 2009 skett en ökning med ca 30 procent av antalet barn som placerades för vård utanför hemmet. Häromåret kom också uppgifter om att antalet polisanmälningar som rör små barn, bl.a. om misshandel, mer än fördubblats för riket i sin helhet under 2000-talet. I oktober 2011 presenterade regeringen en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn med bl.a. förslag om att Migrationsverket ges utvidgade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till kommuner även när överenskommelse om mottagande saknas. Dessutom har det på regeringens uppdrag gjorts en översyn som föreslår förändringar i den ekonomiska ersättningen till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. Eventuella förändringar utifrån nämnda översyner kan komma att träda i kraft under I september 2012 lade regeringen fram propositionen Stärkt stöd och skydd för barn och unga. I denna föreslås ändringar i främst socialtjänstlagen. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Ändringar som föreslås rör bl.a. anmälningar när barn far illa, införande av omedelbara skyddsbedömningar och en tidsgräns för när beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska ha fattats. När vård ges i familjehem eller i HVB föreslås att socialnämnden ska utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge. Dessutom klargörs socialnämndens ansvar i det förebyggande arbetet och för uppsökande verksamhet. Vidare föreslås öppna insatser kunna beviljas barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavares samtycke. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari Under 2012 las en proposition fram om Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet. Ett förslag i proppositionen som påverkar socialtjänsten handlar om införande av en ny sekretessbrytande bestämmelse som innebär att en uppgift som rör en enskild som inte fyllt 21 år i vissa fall ska kunna lämnas från socialtjänsten till polisen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Regeringen har nyligen också beslutat om att det ska göras en översyn av bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inkl. vissa frågor som berör SoL. För socialtjänstens del har det redan ställts nya krav på verksamheten utifrån den av regeringen lanserades strategin för funktionshinderspolitik I denna ställs det bl.a. krav på kommunerna att fler ska få möjlighet till arbete och sysselsättning rekommenderade Kommunförbundet Stockholms län, KSL, länets kommuner

18 10 (16) att teckna överenskommelse med landstinget om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Överenskommelsen innehåller bl.a. krav på strukturer och rutiner för samverkan. Inom socialtjänsten förväntas f.ö. inga större förändringar på nationell nivå under det kommande verksamhetsåret. Den s.k. Missbruksutredningen föreslog 2011 bl.a. att ansvaret för all behandling av vuxna missbrukare ska föras över till landstingen from Efter omfattande kritik mot förslaget är det osäkert vad som händer med utredningens förslag och när de ev. kan genomföras. Någon förändrad lagstiftning väntas inte under I augusti 2011 beslutade regeringen och styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en fortsättning fram till 2014 på det arbete som SKL bedriver genom Kunskap till praktik för att utveckla bl.a. kommunernas missbruksvård. Arbetet ska också omfatta insatser för att barn inte ska glömmas bort i vården av vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Utvecklings- och kvalitetsarbete Förvaltningens kvalitetsarbete utgår från stadens Policy för kvalitetsutveckling som bl.a. ställer krav på att samtliga verksamheter ska utarbeta åtaganden gentemot nämnd och kommunledning med åtföljande kvalitetsdeklarationer. Kvalitetsdeklarationerna ska tydligt beskriva vilka tjänster och vilken service som olika verksamheter kan erbjuda medborgare och brukare. Utifrån kvalitetspolicyn införde staden en gemensam synpunktshantering i september Kvalitetsarbetet bedrivs också utifrån vad som sägs i Socialtjänstlagen (3 kap 3 ) om att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Från 1 januari 2012 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård och verksamhet enligt LSS (SOSFS 2011:9). Utifrån vad som sagts i Utredningen om kunskapsutveckling inom socialtjänsten (SOU 2008:18) har regering och Sveriges kommuner och landsting, SKL fattat en överenskommelse om evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Målet är att de människor som får stöd från socialtjänsten ska få del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Sammanfattningsvis handlar en evidensbaserad praktik om ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande där brukaren och de professionella inom socialtjänsten utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren. I detta är arbete utgör nordvästkommunernas gemensamma forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-Nordväst, ett viktigt stöd. I enlighet med stadens policy för kvalitetsutveckling är förvaltningens kvalitetsarbete en integrerad del av verksamhetsplanering och uppföljning. Förvaltningens kvalitetsarbete ska kännetecknas av enkelhet och inriktas på konkreta förbättringar som kommer klienter, brukare och medborgare till godo. Förutom vad som framkommer i verksamhetsuppföljning, tillsyn, särskilda genomlysningar och utvärderingar är de synpunkter som kommer från klienter, brukare och andra via bl.a. synpunktshantering och brukarundersökningar en betydelsefull drivkraft i kvalitetsarbetet.

19 11 (16) Prioriterade uppgifter 2013 Särskilt prioriterade områden i förvaltningens gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete: För att kunna bedriva en effektiv verksamhet gäller det att arbeta vidare med att utveckla samverkan såväl internt som externt och att hela organisationen fortsätter stärka helhetssynen med syftet att kunna erbjuda brukarna bästa möjliga bemötande och stöd. Som ett led i detta arbete fortgår den förvaltningsövergripande satsningen på nätverksarbete, en metodik som går ut på att mobilisera brukarnas sociala nätverk för att åstadkomma förändringar. Kvalitetsarbetet ska systematiseras och anpassas utifrån nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Arbetet med att ta fram nya kvalitetsdeklarationer för olika verksamheter fortgår och framöver gäller det även att följa upp och se över befintliga kvalitetsdeklarationer. Utvecklandet av nyckeltal fortgår, bl.a. inom ramen för en pågående uppgradering av förvaltningens verksamhetssystem. Likaså fortsätter arbetet med öppna jämförelser och att ta fram enkla modeller för att mäta såväl måluppfyllelse som effekter av olika insatser. Utifrån kraven på en evidensbaserad praktik fortsätter arbetet med att utveckla de insatser som erbjuds, bl.a. utifrån en inventering av vilka bedömningsinstrument och sociala metoder som tillämpas inom förvaltningens verksamheter. Satsningar och prioriteringar i utvecklings- och kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå 2013: Den samverkan som bedrivs med Kompetensförvaltningen för att kunna erbjuda arbete istället för bidrag har fortsatt högsta prioritet. Här måste en beredskap finnas för att möta ett eventuellt försämrat arbetsmarknadsläge. Arbetet med långtidssjukskrivna och 0-klassade, dvs. sjukskrivna utan ersättning, ska utvecklas ytterligare. Som ett led i att utveckla olika former av arbetsmarknadsinsatser ska verksamheten tillsammans med kompetensförvaltningen ägna särskild uppmärksamhet åt utrikesfödda försörjningsstödstagare med språkhinder. Dessutom ska möjligheterna undersökas att under kommande år initiera någon form av socialt företagande med stöd av förvaltningen. Inom berörda verksamhetsområden krävs ett fortsatt och målmedvetet arbete med att förebygga och utveckla alternativ till kostsamma institutionsplaceringar. För att säkra en effektiv resursanvändning med bästa möjliga resultat och kvalitet ska olika åtgärder vidtas för att utveckla och förbättra uppföljningen när sådana placeringar inte kan undvikas. Tillgången på lägenheter för olika former av tränings- och stödboende är fortsatt en avgörande framgångsfaktor när det gäller att utveckla öppenvårdsinsatser på hemmaplan som alternativ till institutionsvård, liksom att förvaltningen förmår utveckla sysselsättning för berörda målgrupper. Utifrån de senaste årens ökande antal anmälningar om barnmisshandel kommer detta att sätt ägnas uppmärksamhet på olika sätt. I arbetet med de utredningar som rör barn och unga kommer olika åtgärder att vidtas för att dessa ska genomföras inom lagstadgad tidsgräns och för att säkra kvaliteten i dessa.

20 12 (16) Det tvååriga utvecklingsprojekt som bedrivs i samarbete med Nybodaskolan inom Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) samt Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) vars syfte är att barn och ungdomar ska kunna gå kvar i skolorna på hemmaplan fortgår. Ett arbetssätt med målet att förbättra skolgången för familjehemsplacerade barn ska vidareutvecklas tillsammans med BUF. Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter ska vidareutvecklas, bl.a. utifrån den nya s.k. BUS-överenskommelsen. Detsamma gäller informationsansvaret för ungdomar som inte går i gymnasieskolan där förvaltningen samverkar med BUF inom Umbrella. MiniMaria fortsätter sin satsning på tidig upptäckt av missbruk bland ungdomar och den fältverksamhet riktad till ungdomar som bedrivs i samverkan med KFF och AIK ska ses över. För att säkra tillgången på familjehem med god kvalitet fortsätter arbetet tillsammans med ett antal andra nordvästkommuner att via den kommungemensamma Familjepoolen förbättra rekryteringen av nya familjehem och stödet till befintliga. Arbetet inom ramen för det tidigare Barncentrum kommer att vidareutvecklas i och med att verksamheten 2013 omvandlas till ett s.k. Barnahus. Verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner och syftar till att via effektivare samverkan mellan olika myndigheter förbättra stödet till barn som utsatts för våld i nära relationer. Alternativa boendeformer och de former av sysselsättning som erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, inkl samsjukliga, ska ses över och utvecklas så att de bättre motsvarar brukarnas behov. Efter förnyad upphandling erbjuds boendestöd förutom personer med psykisk funktionsnedsättning nu också samsjukliga vilket ställer nya krav på den egna verksamheten. Möjligheterna att tillsammans med andra aktörer inrätta en form av s.k. Case manager team ska undersökas. Syftet med teamet är att på ett effektivare sätt samordna de insatser som ges till personer med psykisk funktionsnedsättning från olika vårdgivare. Under det kommande året ska verksamheten försöka få till stånd en lokal överenskommelse utifrån den av KSL rekommenderade överenskommelse med landstinget om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning som staden ställt sig bakom. I vården av vuxna missbrukare ges högsta prioritet åt arbetet med att förebygga och minska antalet institutionsplaceringar genom att utveckla behandlingsformer i öppna former på hemmaplan. Ett metodutvecklingsarbete avseende yngre missbrukare som påbörjats i samverkan mellan olika enheter inom förvaltningen fortgår och utifrån de omfattande behov som finns bland äldre missbrukare ska ett arbete påbörjas med att utveckla metoder och arbetsätt anpassat även för denna grupp. I enlighet med satsningen på att kunna erbjuda öppenvårdalternativ på hemmaplan och utifrån att antalet träningslägenheter ökar behöver boendestödsverksamheten i egen regi ses över och vidareutvecklas.

21 13 (16) Arbete med relationsvåld och brottsoffer Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Nämnden ska särskilt beakta kvinnor som varit utsatta för våld och barn som bevittnat våld eller andra övergrepp. Förvaltningen har från Socialstyrelsen erhållit utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Medlen ska användas till samordning och förbättring av dokumentation, rutiner, uppföljning och användandet av bedömningsinstrument. Relationsvåldscentrum (RVC) arbetar med våldsutsatta som polisanmält hot och/eller våld mot sin person från en närstående vuxen. Verksamheten drivs tillsammans med polisen, andra kommuner och stadsdelar. RVC ska se möjligheterna till metodutveckling när det gäller våldsutövare för att kunna motivera dessa att söka hjälp i de behandlingsprogram som finns inom kommuner och stadsdelar samt Manscentrum. Socialförvaltningen avser att se över och revidera överenskommelsen med Kvinnojouren för Solna, Sundbyberg och Ekerö i enlighet med Socialstyrelsens tolkning av gällande regelverk. Kvinnojouren erhåller verksamhetsbidrag, bl.a. från socialförvaltningen. Origo är ett nyinrättat länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld där enskilda kan få stöd och rådgivning. Målet med verksamheten är att länets kommuner, landstinget, polismyndigheten och frivilligorganisationer som arbetar mot hedersförtryck och våld ska samverka kring stöd och rådgivning för den enskilde samt kring kunskaps- och kompetensutveckling för professionen. Stockholms stad svarar för driften och Solna stad avser att, i enlighet med Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rekommendation till länets kommuner, teckna avtal om att ingå i verksamheten. Brottsofferjouren Solna-Sundbyberg-Ekerö lades ner vid halvårsskiftet 2012 och en ny överenskommelse om stöd till brottsoffer finns nu med Brottsofferjouren Västerort som ger hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga i bl.a. Solna. Den ideella förening som driver jouren erhåller verksamhetsbidrag från bl. a socialförvaltningen. Prioriterade uppgifter 2013 Förbättra rutiner, dokumentation och uppföljning samt införa bedömningsinstrument i förvaltningens arbete med relationsvåld och brottsoffer Utveckla samarbetet med Kvinnojouren i Solna-Sundbyberg-Ekerö Utveckla samarbetet med Brottsofferjouren Västerort Likabehandling och internationellt arbete I syfte att bedriva ett proaktivt arbete med likabehandling arbetar förvaltningen med s.k. fokusgrupper. I detta arbete ligger fokus på vilket sätt medarbetarna tillgodoser att alla brukare får ett likvärdigt bemötande och en likartad service. Analysen av underlaget kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med likabehandlingsperspektivet. Socialförvaltningen kommer också att ta aktiv del i utvecklingsarbete initierat av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) Göra jämlikt är att göra skillnad, där Solna stad deltar. Förvaltningen fortsätter också arbeta med att ta fram och utveckla könsuppdelade nyckletal och statistik. Socialförvaltningen arbetar sedan många år aktivt med att lyfta in det internationella arbetet i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen genom den särskilda satsning som går under namnet Nyfiken på Europa. Denna satsning fotsätter även under kommande verksamhetsår. Ett flertal studieresor har hittills genomförts där mötet med kollegor och verksamheter i andra länder bidrar till utveckling av den egna verksamheten.

22 14 (16) Under 2013 kommer Solna stad att delta i Stockholms projekt Transnet där studieresor genomförs tillsammans med personal från Kompetensförvaltningen och Stockholms jobbtorg. Syftet är att utveckla verksamheter för personer som står längst bort från arbetsmarknaden. Under året kommer en konferens att hållas i Stockholm med alla deltagande länder. Solna stad ges då möjlighet att dela med sig av sina metoder och erfarenheter. Erfarenheterna från studieresorna kommer också att sammanställas i en skriftlig rapport och presenteras för personal på socialförvaltningen och kompetensförvaltningen. Både det internationella arbetet och likabehandlingsarbetet utgör ett viktigt stöd när det gäller att utveckla arbetet med att möta individers olika behov och matcha dessa mot rätt insats. Ökad kunskap i likabehandling och goda exempel från andra kommuner och länder i fråga om metoder och arbetssätt hjälper förvaltningen att utveckla det sociala arbetet och skapa förutsättningar för en socialtjänst med god kvalitet. Prioriterade uppgifter 2013 Likvärdigt bemötande och likartad service i arbetet med brukarna. Deltagande i projektet Transnet för utvecklande av vissa arbetsmarknadsinsatser. Medarbetare I socialförvaltningens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är målet att kunna erbjuda en verksamhet som kännetecknas av trivsel, utveckling och effektivitet. För att underlätta rekrytering och behålla kompetens gäller det att utveckla medarbetarskapet. Medarbetarskap handlar bl.a. om beteenden som möjliggör en positiv utveckling och goda resultat. Ett viktigt verktyg i detta arbete är förvaltningens gemensamma värdegrund som hjälper oss bli tydliga så att medborgarna, uppdragsgivarna och våra samarbetspartners vet vad de kan förvänta sig av förvaltningen. Värdegrunden stödjer oss i att ha klientfokus, arbeta för stadens mål och förvaltningens vision. Socialförvaltningen står för helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism. En väl fungerande samverkan, såväl internt som externt, är en avgörande framgångsfaktor när det gäller att utveckla en effektiv verksamhet som kan erbjuda brukarna den hjälp och det stöd som behövs. Prioriterade uppgifter 2013 Se över förvaltningens kompetensutvecklingplan och FoU-caféer så att efarenhetsutbyte samt kännedom om nyheter och metodutveckling inom det sociala området kan ske på resurseffektivt sätt. Minst en förvaltningsdag med bra och inspirerande föreläsningar. Se över att rutiner finns som säkerställer att samverkan och samarbete verkligen sker där det behövs. Det får aldrig stå och falla med en enskild medarbetare att samarbete inte blir av. Utifrån den inventering som ska göras av vilka bedömningsintrument och sociala metoder som tillämpas inom förvaltningens olika verksamheter ska en plan tas fram för vilka metoder som ska användas och vilka som behöver utvecklas.

23 15 (16) Upphandling och konkurrensutsättning Av Socialnämndens Konkurrensplan (bilaga A) framgår vilka verksamheter som nämnden upphandlat, vilka upphandlingar och avtalsförlängningar som blir aktuella kommande verksamhetsår samt vilken typ av upphandling som planeras. En stor del av förvaltningens biståndsinsatser erbjuds genom upphandlad verksamhet via flera olika ramavtal och ett antal driftsentreprenader. För kommande verksamhetsår planeras hösten 2012 inga upphandlingar av ny verksamhet eller någon ytterligare konkurrensutsättning av insatser i egen regi. De verksamheter som förvaltningen driver idag och som inte är myndighetsutövning är av begränsad omfattning och flera verksamheter drivs dessutom i samverkan med andra kommuner via interkommunala avtal som i vissa fall sträcker sig över flera år. Uppföljning av upphandlad verksamhet kommer under verksamhetsåret att genomföras i enlighet med stadens och förvaltningens särskilda rutiner. För genomförande av mer omfattande upphandlingar, t.ex. av entreprenader eller ramupphandlingar av vård och omsorg, krävs som regel att förvaltningen i samråd med stadens upphandlingsenhet, eller med andra kommuner i kommungemensamma upphandlingar, upprättar en tidsplan för arbetet. Från det att förvaltningen bestämt sig för att en upphandling bör genomföras till dess att verksamheten kan starta kan det ta ca ett år och vid kommungemensamma upphandlingar längre tid. Prioriterade uppgifter 2013 Kommande upphandlingar framgår av nämndens konkurrensplan. För övrigt gäller att se över och effektivisera nämndens upphandlingar i enligt med vad som sägs i KS:s förslag till verksamhetsplan och budget. Dessutom ska förvaltningen i samverkan med andra kommuner fortsätta arbetet med att utveckla uppföljningen av kommungemensamma ramupphandlingar. Internkontroll Nämnderna ska i samband med verksamhetsplan och budget anta en internkontrollplan. Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll. Enligt reglementet ska en internkontrollplan upprättas och respektive nämnd har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Internkontroll definieras som en process, där nämnd, ledning och övrig personal samverkar. Den utformas för att med rimlig grad av säkerhet fastställa att sker en god verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och övriga bestämmelser följs. Internkontrollplanen ska innehålla: Redovisning av väsentliga processer inkl riskbedömningar samt genomförd riskoch väsentlighetsanalys. En plan för hur den interna kontrollen ska bedrivas kommande verksamhetsår inkl. uppgifter om vad som ska kontrolleras, ansvarig för kontrollen, hur ofta denna ska ske samt och hur resultat av kontrollen ska redovisas och rapporteras. Internkontrollplanerna ska innehålla vissa för alla nämnder gemensamma kontrollmoment inom ekonomi och redovisning. Med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys framgår av Socialnämndens internkontrollplan (bilaga B) hur den interna kontrollen ska bedrivas under kommande verksamhetsår. Vissa kontrollmoment som ska genomföras är gemensamma för samtliga nämnder i staden. Prioriterade uppgifter 2013 Vilka kontroller som prioriteras kommande verksamhetsår framgår av nämndens internkontrollplan.

24 16 (16) Framtid Prognoserna pekar på en ljusning vad gäller finansmarknad och konjunktur de närmaste åren men det är svårt att med säkerhet bedöma den framtida utvecklingen i samhällsekonomin och på arbetsmarknaden. För socialförvaltningen gäller det att fortsätta utveckla arbetet med försörjningsstödet och tillsammans med Kompetensförvaltningen kunna erbjuda effektiva arbetsmarknadsåtgärder så att den positiva trenden när det gäller ekonomiskt bistånd kan hålla i sig även framöver. Att förebygga, följa upp och utveckla alternativ till institutionsvård blir även de närmaste åren en fråga av högsta prioritet i förvaltningens arbete. Tillgången på lägenheter för olika former av tränings- och stödboende kommer fortsatt att vara en avgörande framgångsfaktor i arbetet med att utveckla öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Stadens befolkningsökning ställer även socialförvaltningen inför nya utmaningar. Ökningen blir särkilt stor mellan 2014 och 2017 och framför allt är det antalet barnfamiljer med mindre barn som ökar. Förvaltningen har redan sett att antalet yngre barn som blir aktuella för en utredning eller insats ökar. Det blir därför en viktig uppgift att framöver följa utvecklingen så att verksamheten kan anpassas utifrån förändrade behov. Flera statliga utredningar och förslag till förändringar i lagstiftningen inom socialtjänstens område kan de närmaste åren få stor inverkan på förvaltningens arbete och få till följd att det ställs nya och i vissa fall utökade krav på verksamheten. För verksamhetens del gäller det att fortsätta det målmedvetna utvecklings- och kvalitetsarbetet med brukarnas bästa ständigt för ögonen. Det gäller att förvaltningen fortsätter det tålmodiga arbetet med att utveckla effektiva metoder och arbetssätt så att de insatser som erbjuds ger önskad effekt. Ett särskilt angeläget utvecklingsområde kommer de närmaste åren att handla om hur tillgängligheten för brukarna på olika sätt kan förbättras ytterligare. Ska förvaltningen kunna ge bästa möjliga stöd och bedriva en effektiv verksamhet krävs också att arbetet fortgår med utveckla och förbättra samverkan såväl internt som med en rad olika aktörer. Om verksamheten ska kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet gäller det också att arbeta vidare med och inse vikten av en helhetssyn i arbetet med alla de som förvaltningen möter.

25 Konkurrensplan (2013) Bilaga A Nämnd/förvaltning: Socialnämnden/socialförvaltningen DRIFTSENTREPRENADER Avtal/verksamhet Leverantör Avtalstid Avtalsförlängning Kontaktperson LOU/LOV Planering Notering Boendestöd psykiskt Omsorgsföretaget Rätt att förlänga avtalet Cecilia Spoerer LOU funktionsnedsatta - driftsentreprenad Orkidén AB ytterligare i upp till 4 år med två år i taget. Solna SF Hagavägens gruppbostad - driftsentreprenad Sunnangårdens gruppbostad - driftsentreprenad Västra vägens träningsoch gruppbostad - driftsentreprenad Personliga ombud - driftsentreprenad (kommungemensam) Omsorgsföretaget Orkidén AB Omsorgsföretaget Orkidén AB Omsorgsföretaget Orkidén AB Björkuddens Attendo IOF transitboende - driftsentreprenad Katarina transitboende - Attendo IOF driftsentreprenad Nytt avtal tom (tidigare avtal tom ) tom tom tom , förlängt tom Max förlängning gjord Möjlig förlängning fyra år med två år i taget, dvs. längst tom Möjlig förlängning 24 mån, längst tom Stiftelsen Parasoll tom Möjlig förlängning , mån, längst tom förlängt tom From Sept förlängt tom From Sept förlängt tom Cecilia Spoerer Solna SF Cecilia Spoerer Solna SF Cecilia Spoerer Solna SF Cecilia Spoerer Solna SF, Sigtuna SF ansvarig samordning av verksamheten, Solna Anneli stad Ward Solna SF Anneli Ward Solna SF Överenskommelse om förlängning senast nio månader innan avtalstiden löper ut dvs. senast 30 april I annat fall löper avtalet ut utan uppsägning. Inte aktuellt annan upphandlingsform än LOU. LOU Planering för ny upphandling påbörjas under slutet av Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. LOU LOU LOU LOU Överenskommelse om förlängning senast nio månader innan avtalstiden löper ut dvs. senast 30 april Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Ställningstagande på förvaltningsnivå om en andra förlängning alternativt ny upphandling senast februari Efter ev. maximal förlängning påbörjas ny upphandling i början av Ev. förlängning ök senast 9 mån. innan avtalsperiod upphör, dvs. senast Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Solna upphandlande enhet och Sigtuna ansvarig för samordningen av verksamheten. Ställningstagande på förvaltningsnivå om förlängning eller ev. ny upphandling senast slutet av Överenskommelse slutlig förlängning senast 1 år innan aktuell avtalsperiod upphör, dvs. ev. senast den 30 april Inte aktuellt med annan upphandlingsform Alla avtal löper på än 6 månader LOU. med krav på ök. om ev. förlängning senast 3 månader innan avtalen löper ut. LOU Se föregående! Se föregående! (planen uppdateras löpande) Ställningstagande på förvaltningsnivå senast slutet 2013 om förlängning eller ev. ny upphandling. Ny upphandling påbörjas senast slutet Ställningstagande på förvaltningsnivå senast utgången 2012 om förlängning eller ev. ny upphandling. Ställningstagande på förvaltningsnivå om andra förlängning alternativt ny upphandling senast februari Ställningstagande på förvaltningsnivå om förlängning eller ev. ny upphandling senast slutet Förvaltningen bevakar löpande ev. förlängningar/uppsägningar utifrån behov Maria PUT-boende - driftsentreprenad Farsta transitboende - driftsentreprenad Vårbergs transitboende - driftsentreprenad Attendo IOF AB Vårljus AB Vårljus From Sept förlängt tom Anneli Ward Solna SF From Sept förlängt tom Anneli Ward Solna SF From Sept förlängt tom Anneli Ward Solna SF LOU Se föregående! Se föregående! LOU Se föregående! Se föregående! LOU Se föregående! Se föregående!

26 RAMAVTAL Avtal/verksamhet Leverantör Avtalstid Avtalsförlängning Kontaktperson LOU/LOV Planering Notering Missbruksinsatser för vuxna - ramavtal (kommungemensamt) Avtal med flera entreprenörer prel tom Möjlighet till 2x12 månaders förlängning. LOU Insatser för barn och ungdomar - ramavtal (kommungemensamt) Insatser för psykiskt funktionsnedsatta - ramavtal (kommungemensamt) Avtal med flera entreprenörer Avtal med flera entreprenörer tom Avtalstiden är fr.o.m t.o.m Avtalet löper i två plus två år med avtalsstart den 1 oktober Option på förlängning till samt under förutsättning att kommunen begär förlängning av avtalet. Förlängning skall begäras senast tre månader innan avtalet löper ut. Berit Heidenfors Solna SF, Sigtuna kommun ansvarig upphandling/avtal Maria Schollin & Anneli Ward Solna SF, Solna stad ansvarig upphandling/avtal Cecilia Spoerer Solna SF, Ekerö kommun ansvarig upphandling/avtal LOU LOU Tidigare ramavtal upphört. Ny kommungemensam ramupphandling pågår, beräknas klar slutet 2012, samordnas av Sigtuna kommun. Ramavtal planeras tecknas för tom med möjlighet till 2x12 månaders förlängning. Första ställningstagande till ev. förlängning alt. ny upphandling senast våren Ingående kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Ställningstagande Solna, senast Järfälla, september Upplands-Bro 2012 om samt ev. Ekerö förlängning alt. ev. ny upphandling. Planering för ny upphandling efter maximal förlängning tom påbörjas slutet av Ingående kommuner: Ekerö, Sollentuna, Solna och Sundbyberg Ställningstagande senast slutet 2012/början 2013 om ev. förlängning alt. ev. ny upphandling. Planering för ny upphandling efter maximal förlängning tom påbörjas senast före sommaren Ingående kommuner: Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Upplands Väsby RAMAVTAL KUNDVAL, prel. LOV from 2014 Avtal/verksamhet Leverantör Avtalstid Avtalsförlängning Kontaktperson LOU/LOV Planering Notering Familjerådgivning - ramavtal med kundval Förlängt tom Ingen ytterligare förlängning aktuell Maria Schollin Solna SF LOU Förslag till beslut SN december 2012 om ny upphandling enl. LOV med drift from Avtal med AB Vårljus, Acord HB, Attendo IOF Första ställningstagande ev. förlängning alt. ny upphandling senast våren Planering för ny upphandling efter maximal förlängning tom påbörjas senast slutet Ställningstagande senast slutet 2012/början 2013 om ev. förlängning alt. ev. ny upphandling. Början 2013 utvärdering av anbud och val av utförare för drift from

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

6 Socialnämnden 2012

6 Socialnämnden 2012 6 Socialnämnden 2012 SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2011-10-20 69 Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2012 (SN/2011:252) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Socialnämnden

Verksamhetsplan och budget Socialnämnden Verksamhetsplan och budget 2012 Socialnämnden 2 (14) Innehållsförteckning - verksamhetsplan och budget för Socialnämnden 2012 Socialnämndens uppdrag... 3 Övergripande mål och styrning... 3 Socialnämndens

Läs mer

82 Verksamhetsplan och budget 2016 (SN/2015:231)

82 Verksamhetsplan och budget 2016 (SN/2015:231) SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-10-20 82 Verksamhetsplan och budget 2016 (SN/2015:231) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att uppdra till socialnämnden att utarbeta

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2011

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-14 SID 1 (9) SN/2012:29 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2011 Sammanfattning Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd

Läs mer

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2014

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2014 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2014 PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) Gemensamma familjerättsnämnden 2013-10-17 63 Verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-23 SID 1 (7) GFN/2012:3 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 Sammanfattning Ärendeutvecklingen

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Bilagor: Internkontrollplan för socialnämnden 2011 Socialnämndens budget 2011-2013 Protokoll MBL-förhandling 2010-09-27

Bilagor: Internkontrollplan för socialnämnden 2011 Socialnämndens budget 2011-2013 Protokoll MBL-förhandling 2010-09-27 Innehållsförteckning Uppdrag... 2 Övergripande mål för staden... 2 Verksamhetsplanering och uppföljning... 3 Vision och värdegrund... 3 Socialnämndens mål... 3 Ekonomi... 5 Kvalitetsarbete... 6 Internkontroll...

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden

Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-12-02 SID 1 (19) SN/2015:322 TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2016 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012. Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2012. Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2012 Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2 (10) Innehållsförteckning - verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden 2012 Gemensamma familjerättsnämndens

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 SOLNA STAD Socialförvaltningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 Ärende: Plats: Tid: Verksamhetsplan för Socialnämnden och

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

2014-05-26. Dnr Son 2014/466 Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar

2014-05-26. Dnr Son 2014/466 Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-26 Socialnämnden Dnr Son 2014/466 Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avge en avsiktsförklaring att delta

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2017

Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2017 SOLNA STAD Socialförvaltningen 2016-11-29 SID 1 (1) SN/2016:233 TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2017 Sammanfattning Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Konkurrensplan år 2011-2014

Konkurrensplan år 2011-2014 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Helena Elmquist Sidan 1 av 9 Socialnämnden Konkurrensplan år 2011-2014 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden beslutar

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2014-01-29 SID 1 (12) SN/2014:47 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

SOLNA STAD. Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010

SOLNA STAD. Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010 SOLNA STAD Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010 2 (60) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 6 Verksamhetsplanering och uppföljning... 7 Kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Jesper Kyrk Socialkontoret jesper.kyrk@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning Socialnämnden Remissvar avseende promemorior - 1) Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Utredning av Familjevåldsteam nordväst

Utredning av Familjevåldsteam nordväst INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN den 7 september 2012 Anna Åström Brewitz Carina Gyllner Bergmark Utredning av Familjevåldsteam nordväst Bakgrund Socialcheferna i nordväst har gett Upplands Väsby kommun

Läs mer

Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn SOLNA STAD Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-14 SID 1 (9) SN/2017:27 Omställning av arbetet med ensamkommande flyktingbarn Sammanfattning På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen genomfört

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer