Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter"

Transkript

1 Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen av: Malin Iwarsson vid Karlstads Universitet på uppdrag av Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland levererar 2008:08

2 Regionförbundet Sörmland levererar 2008:1 Studenttaxa - förutsättningar för länsövergripade studenttaxa i ABD-området 2008:2 Sörmland och Lissabon precisering och konkretisering av Lissabonindikatorer 2008:3 Shop til you drop II - resultaten av en kvalitativ studie och konsumentundersökning 2008:4 Skavsta flygplats Travelutions AB, december :5 Sörmland jobbar smartare!? - lärdomar och erfarenheter av arbetet med RTP 2008:6 Studie om företagsklimat i Sörmland 2008:7 ECN - Comparative advanteages of Living on the edge 2008:8 Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbyggd och mindre orter I serien Regionförbundet Sörmland levererar publiceras rapporter, utredningar och annan dokumentation från beredningar, arbetsgrupper och projekt som Regionförbundet Sörmland i olika utsträckningar varit engagerad i. Rapporterna kan beställas hos Regionförbundet Sörmland telefon eller laddas ned från vår hemsida 2

3 F Ö R O R D Kommunerna och landstinget i Sörmland har under åren lagt stor energi och stora resurser på utbyggnad av bredband i olika former. Sammanlagt har projekt till ett värde av 316 miljoner kronor genomförts. Grunden för satsningarna har varit de statliga bidrag som funnits tillgängliga från början av 2000-talet. Projekten har samordnats och letts av Regionförbundet Sörmland och före 2003 av dåvarande Kommunförbundet Sörmland. Utbygganden av bredband i Sörmland har skett snabbt och därför kan det nu vara intressant och viktigt att utvärdera effekterna av de genomförda satsningarna. Målet för de samhälliga insatserna har varit att nå ut med bredband till så stor del av Sörmland som möjligt. Syftet med denna studie är att se hur företagare i framförallt mindre tätorter och glesbygd uppfattar bredbandsutbyggnaden i länet. Studien har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet. Ansvarig för själva undersökningen har varit forskningsassistent Malin Iwarsson. Studien genomfördes under hösten 2007 och bygger dels på en enkät till ett urval av företagare, dels ett antal telefonintervjuer med både företagare och kommunala företrädare. Karlstads universitet är ensamt ansvariga för studiens uppläggning, resultat och analys. Nyköping, augusti 2008 Göran Norberg Förbundsdirektör REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND 3

4 Sammanfattning Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har av Regionförbundet Sörmland fått i uppdrag att utvärdera de senaste årens satsningar på bredbandsnät i Sörmland. Fokus i studien är på bredbandsutbyggnadens effekter för näringslivets utveckling i främst mindre orter och glesbygd. Bredband har utvecklats från att ha varit ganska sällsynt förekommande, till att vara något som ingår som en grundfaktor bland andra infrastrukturfaktorer. Såväl i städer som i glesbygd behövs hög hastighet i uppkopplingen mot Internet för att kommunikationen med omvärlden ska fungera bekvämt. I studien presenteras empiriskt material i tre avsnitt. Det första avsnittet är en kortare sammanställning av några tidigare studier i ämnet, vilka även utgör inspirationskälla för den enkät och de intervjuer som sedan följer. Rapportens andra del är en studie, där en postenkät skickats till slumpvis utvalda företag i Sörmland, vars verksamhet bedrivs på mindre orter eller i glesbygd. Enkäten innehåller frågor som på olika sätt belyser hur tillgången till bredband påverkar företagen och hur villkoren för företagande på mindre orter och i glesbygd ser ut. Resultatet visar att bredband är mycket viktigt och att respondenterna inte upplever att bredbandsnätet byggts ut i den takt som utlovats. De som upplever att bredband inte behövs är mycket få, bredbandsberoendet är stort och de som inte har tillgång till bredband i nuläget är mycket missnöjda med detta. Den tredje delen av studien består av telefonintervjuer som gjorts med företrädare för de berörda kommunerna och med företagare, i det senare fallet som uppföljning på enkätsvaren. Kommunföreträdarna berättar om att upphandlingsprocessen varit bra och att de flesta kommuner inte kommer att använda mer resurser för att bygga ut bredbandet. Respondenterna menar att det nu är marknadens uppgift. De intervjuade företagarna berättar om den, i många fall, kamp som föregått tillgången på bredband. Någon har fortfarande inte bredbandsuppkoppling, medan andra satsat tid och i vissa fall pengar för att påverka den egna tillgången. Samtliga konstaterar att bredband är en central faktor för att kunna bedriva företag på mindre orter eller i glesbygder. Slutsatserna i rapporten blir att företagen önskar att samhället ska ta större ansvar för bredbandsutbyggnaden på mindre orter och i glesbygd. Vidare kan konstateras att bredbandstillgången förbättras ständigt, om än inte i önskad takt. Dessutom är bredbandsmarknaden satt i ständig förändring, med nya lösningar som kan gynna även mindre orter och glesbygd. Något som ibland saknas är en mötesplats för blivande kunder och företag som erbjuder bredband. Bredbandsmarknaden är snårig och det är inte sällan en slump att användare fått tips om nya bredbandslösningar. Kanske behöver någon inblandad aktör skapa en sådan marknadsmötesplats för att underlätta för både bredbandsföretag och deras presumtiva kunder. 4

5 Innehållsförteckning: Inledning... 6 Syfte... 6 Undersökningsfrågor... 6 Metod och avgränsningar... 6 Disposition... 6 Bakgrund Sörmland... 7 Tidigare studier... 7 Enkätstudie Sammanställning av samtliga svar Sammanställning av enkätsvar kommunvis Intervjustudien Sammanställning av telefonintervjuer med kommunföreträdare Sammanställning av telefonintervjuer med företagarna Analys Källor Figur 1 - Kön Figur 2 - Ålder Figur 3 - Antal svar per kommun Figur 4 - Svarsfrekvens per kommun i procent Figur 5 - Branschtillhörighet Figur 6 - Företagets registreringsår Figur 7 - Har företaget alltid funnits på nuvarande ort? Figur 8 - Har företaget verksamhet på flera orter? Figur 9 - På vilka andra orter bedrivs verksamhet? Figur 10 - Har antalet anställda ändrats de senaste åren? Figur 11 - Planerar företaget att ändra antalet anställda inom det närmaste halvåret? Figur 12 - Företagens bredbandsanvändning? Figur 13 - Hur länge har företagen haft bredband? Figur 14 - Har utbyggnaden skett i utlovad takt? Figur 15 - Hur viktigt är bredband i dagsläget? Figur 16 - Hur viktigt är bredband i framtiden? Figur 17 - Hur fungerar bredbandet idag? Figur 18 - Räcker nuvarande bredbandskapacitet för framtiden? Figur 19 - Är bredband viktigt för företagets lokalisering? Figur 20 - Vad används bredbandet till? Figur 21 - Har tillgången till bredband påverkat företaget? Figur 22 - Påverkar bredbandstillgången synen på företagets framtid? Figur 23 - Hur tillgången till bredband påverkat orten där företaget verkar? Figur 24 - Hur tillgången till bredband förändrat möjligheterna till delaktighet och minskad isolering på orten där företaget verkar? Figur 25 - Påverkar bredbandssatsningen synen på ortens/bygdens framtid?

6 Inledning Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har av Regionförbundet Sörmland fått i uppdrag att utvärdera de senaste årens IT-investeringar i Sörmland. Fokus ska läggas på bredbandsutbyggnadens effekter för näringslivets utveckling i främst mindre orter och glesbygd. Syfte Denna utvärdering har som syfte att kunna presentera tankar om, på vilket sätt arbetet med fortsatt bredbandsutbyggnad kommer att påverka regionens näringsliv i glesbygd och på mindre orter. Undersökningsfrågor Hur påverkas näringslivet i glesbygd och på mindre orter av tillgången till bredband? Hur ser företagen i glesbygd och på mindre orter på bredbandsutbyggnaden och samhällets ansvar för denna? Hur ser kommunerna på sin roll för bredbandsutbyggnaden? Och hur ser kommunföreträdarna på kopplingen mellan näringsliv och bredbandsutbyggnad? Hur ska framtida satsningar utformas? Metod och avgränsningar Informationen som presenteras i rapporten bygger på tre olika delar. Den första delen består av kortare sammanfattning av tidigare studier i ämnet. Här har urvalsmetoden främst varit att söka studier som berört kombinationen av bredbandsutbyggnad och näringsliv. Rapportens andra del är en enkätstudie, där postenkäter skickats till slumpvis utvalda företag i Sörmland. Närmare presentation av enkätstudiens förutsättningar och resultat finns i inledningen till kapitlet med redovisning av densamma. Den tredje metoden för insamling av information är telefonintervjuer som gjorts med företrädare för de berörda kommunerna och med företagare på mindre orter och i glesbygd inom Sörmlands län. Ytterligare redogörelse för urval och omständigheter kring intervjuerna finns i intervjukapitlet. Uppdraget som ligger till grund för rapporten bestod i att studera mindre orter och glesbygd i Sörmlands län. Med mindre orter menas i detta sammanhang orter med färre än 3000 invånare och begreppet glesbygd innebär, de områden som ligger utanför tätorterna med fler än 3000 invånare men inte kan kallas tätort. Det innebär att det finns stora skillnader i förutsättningar mellan olika delar av det som här kallas glesbygd, i vissa fall handlar det om tätortsnära glesbygd med kort avstånd till närmaste större tätort. I vissa fall handlar det om fastigheter med stort avstånd till samhällsservice och större tätorter. Som konsekvens av denna avgränsning lämnades Oxelösunds kommun utanför rapportens undersökningsområde, eftersom kommunen inte har någon glesbygd eller andra tätorter än huvudorten. Disposition Rapporten inleds med ett avsnitt som beskriver dess syfte och metod. Därpå följer en kort bakgrund kring bredbandsutbyggnaden i Sörmland. Tidigare studier kring bredbandsutbyggnader i andra län än Sörmland presenteras i det nästkommande avsnittet. Därefter följer sammanställningen av den genomförda enkätundersökningen, som avslutas med ett kortare avsnitt med sammanställning av 6

7 några av enkätfrågorna kommunvis. Intervjustudien utgör nästa del i rapporten och den är uppdelad i intervjuer med kommunföreträdare som en del och fördjupande intervjuer med företagare som en andra del. Rapporten avslutas sedan med en sammanfattande analys kring undersökningsfrågorna. Bakgrund Sörmland Avsikten med denna studie är, som tidigare nämnts, att studera näringslivseffekterna av bredbandsutbyggnaden på mindre orter och i glesbygd i Sörmlands län. Studien har alltså riktat sig till företagare och kommunföreträdare i Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Bakgrunden till de offentliga IT-investeringarna finns redovisade i rapporten Härifrån till bredband slutrapport över bredbandsbygget i Sörmland. Regionförbundet Sörmland redovisar 2007:2. Här följer en kort sammanfattning för att förstå sammanhangen i den kommande redovisningen: Kommunerna i Sörmlands län har tillsammans genomfört två upphandlingar för bredbandsutbyggnad. Det första utbyggnadsprojektet, som kommit att kallas 85 -procentprojektet, byggde på en upphandling som genomfördes under 2002 och resulterade i att 85 % av länet fick tillgång till bredband främst genom Teracoms försorg. Regionförbundet utgjorde samlande part, även om några kommuner valde egna lösningar. Under projektets gång förändrades förutsättningarna bland annat av statliga bidrag och utbyggnaden tog dessutom något längre tid än beräknat. De tekniska lösningarna som användes var fibernät där så var möjligt och fiber via radiolänkförbindelser i andra områden. Det andra upphandlingsprojektet igångsattes under 2005 och kom att kallas Bredband 15 eller 15 procentsprojektet eftersom målet med detta projekt var just att kunna erbjuda bredband till de återstående 15 procent av Sörmlands län, de som inte hade fått något i den första omgången. Den leverantör som vann upphandlingen den här gången heter SB Broadband och byggde sin bredbandslösning på radioteknik. SB Broadband försattes i konkurs i november 2007 och några av deras anläggningar slutade att leverera bredband redan några månader innan konkursen. Tidigare studier Bredbandsutbyggnaden, en studie av attityder och förväntningar i Värmland Inför bredbandsutbyggnaden i Värmland gjorde Cerut en studie publicerad i februari 2005 av hur individer, föreningar, företag och kommuner ställde sig till förändringen och vad de hade för förväntningar på tillgång till bredband. Tanken med studien var att dokumentera dessa frågor i det aktuella skedet, för att senare kunna göra en uppföljning när bredbandet var utbyggt. Denna uppföljande studie presenteras på följande sidor. 1 Åkerberg B

8 De delar av den första studien, som gjordes inför bredbandsutbyggnaden, som är mest relevant för denna rapport är de delar som handlar om hur företagarna och kommunerna såg på bredbandsutbyggnaden. I studien presenteras intervjusvar från företagare där det visar sig att de intervjuade företagarna är en mycket heterogen grupp, med vitt skilda preferenser kring bredbandsfrågor. Det enda de har gemensamt är att ingen av dem blivit involverad i processen kring bredbandsutbyggnaden och alltså inte fått påverka någon del av planerna. Intervjusvaren med företrädare för kommunerna tyder på att kommunerna vid intervjutillfället främst arbetade med bredbandsfrågorna genom det statliga initiativet. Vidare funderade kommunerna mycket kring vad målsättningen med 24-timmars myndighet skulle betyda för dem. Näringslivsperspektivet lyfts främst i samband med en diskussion kring att bredband gör orterna mer konkurrenskraftiga och mer attraktiva både för allmänhet och för näringsliv. Kommunerna konstaterar att bredbandstäckningen inte blir fullständig med den aktuella satsningen och att några mindre företag tyvärr blir helt utan i denna omgång. Detta även om kommunerna har försökt att planera för att täcka så många som möjligt, sett till befolkning, föreningsliv och näringsliv. Bredbandsutbyggnaden i Värmlands län, en studie av effekter på fyra orter I denna uppföljande studie publicerad 2006, även den gjord av Cerut, har effekterna av bredbandsutbyggnaden undersökts på fyra orter i Värmland och detta när bredbandet hade funnits på orterna i ungefär ett år. Studien innehåller empiri i form av intervjuer med bland andra företagare på de aktuella orterna. Analysen av bredbandets effekter är grupperade kring ett antal olika frågeställningar. Den första frågeställningen handlar om bredbandet fått några effekter på jämställdheten. Slutsatsen som dras är, att även om förbättrade möjligheter till hemarbete skapats, så kan inga direkta effekter inom detta område visas. Nästa frågeställning handlar om samarbetet på orten och här menar analysen i studien att samarbetet på vissa orter har blivit starkare av bredbandet. Då har det dock främst handlat om samarbete i planerings- och utbyggnadsskedet och att orten tillsammans arbetat för att ge så många som möjligt tillgång till bredband. Frågan om delaktighet och service har påverkats på så vis att de enskilda individerna fått tillgång till ett större utbud av service och större tillgång till information som ger delaktighet. Detta återkommer inom analysområdet som behandlar service och nätverkande, kontakterna företag emellan har underlättats i mycket stor utsträckning av bredbandets möjligheter till kommunikation. Bredbandet gör sökandet efter information, varor och tjänster mycket lättare. Risken med detta är att de företag som inte har tillgång till bredband blir ännu mer utanför, än innan bredbandsutbyggnaden när andra alternativa lösningar för kommunikation var vanligare. Denna kluvenhet återkommer i frågan om hur bredband påverkat företagens framtidstro, det går en tydlig gräns mellan de som har bredband och ser ljust på framtiden och de som inte har bredband och känner sig utanför. Konkurrenskraften påverkas av tillgången till bredband konstateras i studien. De som inte har tillgång till bredband, har en sämre utgångspunkt för konkurrens. Att ha bredband har snabbt blivit standard, vilket gör att bredband är en självklarhet snarare än en positiv konkurrensfördel. Bredbandet ger även möjlighet att bredda företagens verksamheter, eftersom nya marknader och kunder är relativt enkla att komma i kontakt med. För enskilda individer ger dessutom bredbandet möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom distansstudier eller hemarbete av olika slag. Slutligen konstaterar studien att bredbandet fått positiva effekter för både miljön i stort och arbetsmiljön i de studerade företagen. Miljön i stort skonas av minskat behov av bilresande. 2 Åkerberg B. & Åkerberg E

9 Arbetsmiljön på de studerade företagen påverkas positivt vad gäller tidsbesparingar, arbetsglädje och hälsa. Bredbandsutbyggnad i Jämtland och Västernorrlands län Det forskningsbaserade konsultföretaget IM-gruppen har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län utvärderat delar av bredbandsutbyggnaden i Jämtlands och Västernorrlands län. Rapporten är publicerad under titeln Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Jämtlands och Västernorrlands län Resultatet av undersökningen är att en bättre täckning än förväntat uppnåddes inom den studerade projekttiden. Förväntningarna överträffades ordentligt och trots att det handlar om en del av Sverige som är glest befolkat var bredbandstillgången runt 80 till 90 procent vid projekttidens slut. De områden som fortfarande vid slutet av studien, saknade bredband var i första hand de allra mest glesbefolkade. Studiens slutsatser är att utbyggnaden varit framgångsrik, men att överblick över trafikvolymen i näten saknas, vilket leder till problem när framtida utbyggnad och kapacitet ska planeras och diskuteras. Vidare konstateras att den valda modellen, med kommunerna som förmedlare och marknaden som utförare av utbyggnaden, har varit framgångsrik. Att hela Sverige byggde ut bredband samtidigt har dock varit ett problem, i form av leveransproblem och prishöjningar. En ytterligare slutsats från studien är att bredband bör betraktas som ett infrastrukturområde som är dynamiskt och som aldrig blir färdigtbyggt. Bredbandsutbyggnad i USA I en artikel med titeln Bredband för amerikansk tillväxt 4 i Tillväxtpolitisk utblick, en tidskrift som ges ut av Institutet för tillväxtpolitiska studier, diskuteras hur bredband har påverkat och påverkar amerikansk tillväxt. I artikeln redogör författarna bland annat för hur några amerikanska delstater arbetat för att öka tillgången till bredband i avsikt att öka tillväxten. Satsningar har skett på en rad olika områden och med utgångspunkt i flera olika strategier. En strategi har handlat om att kartlägga de bredbandsmöjligheter som redan är utbyggda och tillgängliga, för att på detta sätt hitta de vita fläckarna och hjälpa både leverantörer och användare att mötas på marknaden. Ett annat angreppssätt har varit att subventionera datautrustning och att skapa engagemang för bredbandsanvändning bland personer som redan är engagerad för bygdens eller ortens utveckling. Vidare har stora satsningar gjorts på trådlöst bredband med täckning på platser där många människor rör sig, men även på att utveckla räckvidden av den typen av teknik, för att kunna täcka ett bostadsområde istället för bara ett café eller liknande som hittills varit fallet. Artikeln diskuterar att den amerikanska bredbandsutbyggnaden i stort skett genom marknadens ansträngningar, även om bland annat delstatsmyndigheterna bidragit till delar av utbyggnadsprojekten. De lärdomar som artikelförfattarna tycker att Sverige borde dra av det presenterade amerikanska exemplen är bland annat utgångspunkterna i att bredband både kan vara en faktor som gynnar tillväxt och en faktor som förhindrar segregation. Vidare menar författarna att intressanta lärdomar kan göras utifrån den offentliga och privata samverkan som legat till grund för vissa av utbyggnadsprojekten. De skriver att svenska myndigheter kan underlätta bredbandsutbyggnaden genom att undanröja några av de hinder som finns för bredbandsutbyggnad. Exempel på detta ges i form av att förenkla ansökningsprocessen för 3 IM-Gruppen i Upsala AB. Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Jämtland och Västernorrlands län Härviden och Hovlin

10 kabeldragning över offentligt ägd mark eller förenkla för de aktörer som vill placera en basstation för trådlöst bredband i någon offentlig lokal. Mest trycker dock författarna på behovet av privat och offentligt samarbete för att uppnå en högre bredbandstäckning och konstaterar att berörda presumtiva användare kan vara en tredje part i sådana samarbeten och dialoger. Enkätstudie Urval och genomförande av studien Utformning av enkäten har skett med utgångspunkt i den intervjuguide som finns i den Cerutrapport som B. Åkerberg & E. Åkerberg publicerade Under omarbetningen av intervjuguiden har även företrädare för Region Sörmland samt några av kommunerna fått bidra med viktiga synpunkter. Enkäten i sin helhet finns i bilaga 2. Målet med enkätundersökningen var att nå företag på mindre orter och i glesbygd i Sörmlands län. Urvalet skapades genom att 508 slumpvisa utvalda företag kontaktades med postenkät. Dessa företag valdes genom att adresser köptes från ett adressföretag och grunden för urvalet var de postnummerområden som täcker mindre orter och glesbygd i de sörmländska kommunerna. I figur 3 nedan syns antalet utskickade enkäter per kommun. Vid urvalet togs ingen hänsyn till andra bakgrundsfaktorer såsom företagets storlek, aktivitet, ägarförhållande eller andra faktorer. Av de 508 utskickade enkäterna kom 227 fullständiga enkäter tillbaka, detta efter två påminnelseutskick. 15 respondenter meddelade att de ville avstå från att delta i undersökningen eller visade sig vara dubbletter. Dubbletter kan förklaras genom att samma person står registrerad som ägare av flera bolag och att båda dessa bolag råkade väljas ut. Antal möjliga svar blev således 493 respondenter och svarsfrekvensen på det totala materialet blir 46 %. För att en undersökning av det här slaget ska sägas vara statistiskt säkerställd krävs en svarsfrekvens som är över 67 %, något som alltså denna undersökning inte når upp till. Sammanställningen av svaren ska alltså tolkas med försiktighet och undersökningens resultat kan sägas ge en bild av vad företagare i Sörmland har för åsikter på frågan om bredband. Svaren på enskilda frågor visar en sådan bredd, att det går att anta att alla typer av svar finns med i materialet, även om det inte går att uttala sig om vad majoriteten tycker. I denna enkätstudie har inte någon mer omfattande bortfallsanalys gjorts. Därför kan endast antaganden kring svarsbortfallet göras. Ett antagande är att mottagarna av enkäten hör till dem vars arbetstid redan är fulltecknad. Att svara på en enkät är inte högt prioriterat när kraven på leverans och avkastning får gå före. Ett annat antagande är att den här typen av enkäter får högre svarsfrekvens ju högre frågan är prioriterad. Kanske är det så att mottagarna av enkäten antingen är nöjd med nuvarande bredbandsutbud eller känner tilltro till att det ska lösas, och därför inte vill lägga tid på en enkät av det här slaget. Internt bortfall är en term som kommer att synas i den kommande enkätsammanställningen. Vid större enkätundersökningar är det relativt vanligt förekommande att respondenterna inte svarar på enkätens alla frågor. Det kan bero på att de inte förstår frågan, att de inte lägger märke till att enkäten är dubbelsidigt kopierad eller att de inte anser att frågan angår just dem. Detta kallas alltså internt bortfall och det är inte anmärkningsvärt högt i den här enkätstudien. 10

11 Sammanställning av samtliga svar I detta avsnitt presenteras sammanställningen av det totala enkätmaterialet, det därpå följande avsnittet innehåller några av frågorna sammanställda kommunvis. Kön Kvinna 19% Man 81% Figur 1 - Kön Könsfördelningen bland respondenterna slumpade sig så att det var 81% män och 19 % kvinnor som svarade på enkäten. Detta bör tolkas med utgångspunkt i att det inte togs någon hänsyn till könsfördelningen vid urvalet. Ålder Antal per åldersklass Internt bortfall Figur 2 - Ålder Enkätrespondenternas åldersfördelning visar att det är få unga företagare som nåtts av eller velat svara på enkäten. Majoriteten är 40 år eller äldre. 11

12 600 I vilken kommun finns företagets arbetsställe där du arbetar? Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Strängnäs Trosa Vingåker Total Antal inkomna svar Antal utskickade enkäter Figur 3 - Antal svar per kommun Detta diagram visar fördelningen mellan utskickade enkäter per kommun och antalet inkomna svar. Svarsfrekvens per kommun, i % Eskilstuna Flen Gnesta Katrine-holm Nyköping Strängnäs Trosa Vingåker Total Figur 4 - Svarsfrekvens per kommun i % Svarsfrekvensen för hela länet var alltså 46 %, medan det varierade lite mellan de olika kommunerna. 12

13 Branschtillhörighet Flera svar möjliga Bygg och anläggning Jord/skogsbruk Konsulttjänter, rådgivning, utbildning Annat Handel och service Transport och kommunikation Tillverkning, gruvor, energi Hotell och restaurang Fastighet, försäkring, kreditinstitut Hälso- och sjukvårdstjänster Besöksnäring Antal per bransch Figur 5 - Branschtillhörighet Enkätrespondenterna kunde, på frågan om företagets branschtillhörighet, ange mer än ett svar. Flertalet har dock endast angett ett alternativ. De dominerande branscher är näringar som ingår i ett relativt traditionellt näringsliv i glesbygden och i mindre tätorter. Bygg och anläggning, jordoch skogbruk och konsulttjänster får de högsta antalen svar. Kategorin annat är också bland de större. Här ryms några företag inom fordonsservice, frilansande journalister, några företag inom reklambranschen samt några med verksamhet inom förädling av jord- och skogsbruksprodukter såsom trädgårdsprodukter. Vilket år registrerades företaget? Internt bortfall 13

14 Figur 6 - Företagets registreringsår I figuren på föregående sida illustreras företagens registreringsår har uppgifterna grupperats, några få företag är mycket gamla medan de flesta registrerades under den senaste tjugoårsperioden. Har företaget alltid funnits på nuvarande ort? Nej 22% Ja 78% Figur 7 - Har företaget alltid funnits på nuvarande ort? De allra flesta företagen har alltid funnits på samma ort. En dryg femtedel svarar att de har flyttat verksamheten vid något tillfälle. I de flesta fallen beroende på privata flyttar. Vidare finns svar som val av vackra omgivningar och lokalfrågor förutom spridda, individuella förklaringar. Har företaget verksamhet på flera orter? Ja 24% Internt bortfall 1% Nej 75% Figur 8 - Har företaget verksamhet på flera orter? Majoriteten av företagen har bara verksamhet på den ort där företaget har sin lokal. 14

15 Vilka andra orter? Utomlands även Norden 11% Beror på uppdragsgivarens arbetsplats 2% Inom Sörmlands län 34% Övriga Sverige 20% Stockholms län 33% Figur 9 - På vilka andra orter bedrivs verksamhet Den fjärdedel av företagen som bedriver verksamhet på fler orter har sin ytterligare verksamhet främst i närområdet i form av Stockholms och Sörmlands län. Frågan om antalet anställda på det aktuella arbetsstället visar att det i första hand handlar om mindre företag. 75 % av de svarande har 4,5 eller färre anställda räknat i helårsarbeten. Några få procent av enkätrespondenterna som svarat har fler än tio anställda. Har antalet anställda ändrats de senaste åren? Minskat 16% Ökat 22% Oförändrat 62% Figur 10 - Har antalet anställda ändrats de senaste åren? Antalet anställda är oförändrat i de flesta företagen, något fler har ökat personalstyrkan jämfört med dem som minskat. 15

16 Planerar företaget att ändra antalet anställda inom det närmaste halvåret? Minska 5% Öka 15% Ingen förändring planerad 80% Figur 11 - Planerar företaget att ändra antalet anställda inom det närmaste halvåret? En mycket stark majoritet svarar att företaget inte har planerat för någon förändring av antalet anställda inom det närmaste halvåret, även om 15 % menar att de vill öka personalen. Bland de som vill minska finns personer som planerar att dra ner på företagets verksamhet, eftersom de själva befinner sig i pensionsåldern. Vissa har redan dragit ner och andra är på gång att göra det. Använder företaget bredband? Nej, det finns inte bredband på orten 16% Internt bortfall 1% Nej, behöver inte 12% Ja 71% Figur 12 - Företagens bredbandsanvändning Av respondenterna svarar 71 procent att de använder bredband i nuläget, medan 16 % uppger att de inte har möjlighet att få bredband vilket går att tolka som att de har ett behov av att få tillgång till snabbare datakommunikation. Några av dessa har uppgett att de istället använder modem via det fasta telefonnätet och att kapaciteten i detta system är otillfredsställande. 16

17 Sedan vilket år har företaget haft bredband? Antal företag Internt bortfall Figur 13 - Hur länge har företagen haft bredband? Figurer på föregående sida: En stor grupp enkätrespondenter har avstått från att svara på frågan om hur länge de haft bredband. Annars märks åren mellan som åren då bredband blev möjligt. Bland respondenterna som fått bredband under 2007 finns företag som endast hade haft tjänsten i någon vecka när enkätundersökningen genomfördes. I gruppen internt bortfall finns även de som ännu inte har möjlighet till bredband Har utbyggnaden av bredband skett i den takt som utlovats? Ja Nej Internt bortfall Figur 14 - Har utbyggnaden skett i utlovad takt? En stor grupp menar att utbyggnaden av bredband inte skett i den takt som utlovats. Bland kommentarerna till frågan märks att det saknades ett vet ej -alternativ, av de 50 som valt att inte svara på frågan skriver 26 att de inte vet vad som utlovats. Ytterligare kommentarer till frågan handlar om att en större grupp av respondenter har ADSL som bredbandsvariant och inte anser att detta är riktigt bredband. Några av dessa menar att det som 17

18 utlovats under parollen bredband åt alla var höghastighetsbredband och då i första hand fiberkabel. Slutsatsen från kommentarerna är att det inte är så tydligt vad som egentligen utlovats och huruvida detta har uppfyllts. Vissa av respondenterna beskriver i sina kommentarer hur de, på olika sätt och med olika stora investeringar som följd, själva har löst frågan om bredband. Irritation uttrycks också över att Telia inte möjliggjort ADSL i den takt som respondenterna tycker att det delvis statliga bolaget borde ha gjort. Hur viktig är tillgången till bredband för företaget i dagsläget? Har ej tillgång till bredband Helt oviktig 3% 4% Ganska oviktig 9% Varken eller 9% Internt bortfall 3% Helt avgörande 28% Ganska viktig 44% Figur 15 - Hur viktigt är bredband i dagsläget? Enkätundersökningen visar att bredband är mycket viktigt för företagen. Det är en försvinnande andel som anser frågan vara oviktig. Helt avgörande menar 28 % att tillgången till bredband är. 18

19 Hur viktigt är tillgången till bredband för företaget inför framtiden? Har ej tillgång till bredband, men skulle verkligen behöva 3% Helt oviktig 3% Ganska oviktig 4% Har ej tillgång till bredband idag och behöver det inte 4% Internt bortfall 3% Helt avgörande 33% Varken eller 8% Ganska viktig 42% Figur 16 - Hur viktigt är bredband i framtiden? Vidare menar respondenterna att tillgången till bredband är mycket viktig även inför framtiden. Glädjande, för bilden av bredbandstäckningen, är att det endast är 3 % som svarar att de verkligen skulle behöva bredband, men inte har tillgång till detta idag. Fungerar bredbandet som förväntat, med avseende på hastighet och drift/leveranssäkerhet? Ja Nej Varierar Har ej tillgång till bredband Internt bortfall Hastighet Drift/Leveranssäkerhet Figur 17 - Hur fungerar bredbandet idag? Dagens bredbandskapacitet räcker, vid en försiktig tolkning av enkätsvaren. Här bör dock påpekas att de som inte har tillgång till bredband är så många, att tolkning av resultatet försvåras. 19

20 Anser du att nuvarande kapacitet räcker för företagets behov det kommande året med avseende på hastighet och drift/leveranssäkerhet? Ja Nej Varierar Har ej tillgång till bredband Internt bortfall Hastighet Drift/Leveranssäkerhet Figur 18 - Räcker nuvarande bredbandskapacitet för framtiden? Synen på om nuvarande bredbandskapacitet räcker för det kommande året är också försiktigt positiv. Till denna och tidigare fråga fanns möjlighet att tillfoga kommentarer. En sammanställning av dessa kommentarer visar bland annat att utbudet av bredbandstjänster ofta är ganska litet, det är relativt vanligt att endast en leverantör eller lösning är möjlig. Några menar att deras behov av bredbandskapacitet är relativt litet, men att det hade varit svårt att bedriva verksamhet som kräver större kapaciteter. Även under denna fråga påpekar flera respondenter att den ADSL-lösning de har idag, inte är vad de kallar riktigt bredband. Är tillgången till bredband viktig för företagets lokalisering? Internt bortfall 7% Nej 40% Ja 53% 20

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län

Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län Sara Johansson FoU Välfärd Värmland 2015:3 Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer