ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK"

Transkript

1 Uppdaterad version - 5 jan ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen uppdraget att arbeta med frågan och en arbetsgrupp har under hösten arbetat fram detta förslag. Målsättningen för arbetet har inte bara varit att se över frågan om ett medlemskap Bakgrund: ETT SSRK ELLER FLERA? Detta skulle kunna vara en beskrivning av SSRK idag. SSRK är idag en organisation som är splittrad på flera håll. Det finns både en splittring mellan spaniel- och retrieverdelen i klubben, en splittring mellan lokalavdelningarna och rasklubbarna, och en ojämvikt mellan mycket stora och mycket små rasklubbar och avdelningar. Rasklubbarnas och lokalavdelningarnas verksamhet har allt mer kommit att likna varandra och det leder till inbördes konkurrens om funktionärer, domare och provplatser. De flesta medlemmar löser ett medlemskap, antingen genom sin rasklubb eller via sin avdelning, men ett stort antal väljer också att lösa dubbla medlemskap. Nya medlemmar väljer ofta sida beroende på var uppfödaren eller träningskompisen har sin klubbkänsla. Fullmäktige är SSRK:s högsta beslutande organ och dit kan både lokalavdelningar och rasklubbar skicka delegater. Reglerna för hur många delegater klubben kan skicka är olika, och det innebär att rasklubbarnas medlemmar blir mindre värda. Varje försök att ändra reglerna leder till djupa diskussioner om vem som då får makten i Fullmäktige. Huvudstyrelsen utses av Fullmäktige, men trots detta finns det sedan en stor misstro från många delegater gentemot styrelsen. SSRK är en konservativ organisation där nya medlemmar ofta känner en attityd av att man måste ha haft hund i år, innan ens förslag och idéer tas på allvar. Detta leder till att organisationen har svårt med nyrekryteringen, framförallt inom en del lokalavdelningar. Ett medlemskap - ett SSRK Inom arbetsgruppen valde vi tidigt att arbeta bredare än att enbart hitta en teknisk lösning på ett medlemskap. Att lägga tid och kraft på att utreda detta, utan att samtidigt ha en helhetssyn och söka finna lösningar på andra problemområden, såg vi som ett rent slöseri. Vår ambition har varit att skapa en ny, färsk och tidsenlig organisation av SSRK - det betyder att vi måste lägga undan gammalt groll och gamla historiska lösningar. Vi måste se framåt, inte snegla bakåt. Vi vill sammanfoga klubben och skapa en enande organisation - splittringen och uppdelningen i klubben måste bromsas och helst också stoppas. Vi har strävat efter att ta fram ett genomgående förslag - inte ett förslag som lappar och lagar. Vi vill ha en rättvis organisation där rasklubbar och lokalavdelningar betraktas som lika värdefulla för organisationen. Vi vill skapa en hållbar lösning, som fungerar även om det tillkommer nya rasklubbar, nya lokalavdelningar eller ett uppdelat SSRK. Vi måste skapa en organisation som gynnar dem som vill vara med och som vill engagera sig - inte en organisation som skapar speciallösningar för de medlemmar som inte vill.

2 Grunden för att kunna åstadkomma detta är enkel - ett SSRK-medlemskap innebär att varje medlem är med både i en rasklubb och i en lokalavdelning. Både och - inte det ena eller det andra. Med denna grundläggande tanke - att medlemskapet i SSRK innebär att medlemmen är med både i en lokalavdelning och i en rasklubb - undanröjs ett av de avgörande skälen till att vår klubb blivit splittrad och uppdelad. Både lokalavdelningar och rasklubbar behövs i organisationen. Både rasklubbar och lokalavdelningar är till nytta för den enskilde medlemmen. Och när den enskilde medlemmen slipper att välja sida blir SSRK en bättre klubb för alla. I praktiken innebär vårt förslag att medlemsavgiften betalas in till SSRK centralt. Här finns resurserna att hantera administration och fakturering, och här finns ett kansli med anställda medarbetare som kan besvara medlemmarnas frågor. Medlemmen placeras efter postadressen in i rätt lokalavdelning. Vid inbetalningen uppger medlemmen också vilken rasklubb man vill tillhöra. Vill man vara med i mer än en rasklubb betalar man en separat avgift direkt till den andra rasklubben. På samma sätt kan hundägare från andra länder vara medlemmar i en svensk rasklubb. Dessa två kategorier av medlemmar kan räknas in när antalet delegater till fullmäktige ska beräknas. Familjemedlemskapen finns också kvar och räknas in när antalet delegater till fullmäktige ska beräknas. Dessa medlemmar betalar en årsavgift, som motsvarar fullt medlemskap minus kostnaderna för Apportören respektive rasklubbens tidning. De s.k. valpköparmedlemskap, som idag finns inom både rasklubbarna och SSRK, har ingen motsvarighet bland de medlemskap som räknas upp i SSRK:s stadgar. Det är samtidigt av stort värde att organisationen kan fånga upp nya hundägare och värva dem som medlemmar. En reducerad medlemsavgift under det första året är en enkel lösning - detta skulle då kunna vara genom en rabatt på ordinarie medlemsavgift (här behöver då man diskutera hur stor rabatten ska vara och hur den ska fördelas internt). Ett annat sätt att gynna rekryteringen av nya medlemmar skulle kunna vara att man betalar fullt medlemsavgift och får ett värdebevis, som kan lösas in mot t.ex. hundtillbehör hos en webbutik med stort utbud eller en landsomfattande zoobutikskedja. Här får då butiken eller butikskedjan stå för en del av rabatteringen. Ett resultat av vårt förslag - att varje medlem är både med i en lokalavdelning och i en rasklubb - kommer också att bli att både våra rasklubbar och våra lokalavdelningar blir betydligt större. För rasklubbarna kan det innebära 20 till 30% fler medlemmar, medan det för lokalavdelningarna skulle kunna innebära mer än en fördubbling av antalet medlemmar. Det gör alla dessa rasklubbar och lokalavdelningar starkare. Det ger dem ett större underlag för att bedriva sin verksamhet, och det ger med stor säkerhet också bättre förutsättningar och en bredare bas att rekrytera funktionärer. Klara och tydliga roller. SSRK bildades 1945 och när klubben började växa uppstod snart behovet av lokala avdelningar för att verksamhet som jaktprov, utställningar, utbildningar och kurser skulle kunna bedrivas närmare medlemmarna. Från och med 1952 skedde en successiv utbyggnad av lokalavdelningar som 1966 var rikstäckande. I dagsläget har SSRK 14 st avdelningar. Här finns idag en stor spännvidd mellan de största och de minsta, både när det gäller den geografiska storleken och antalet medlemmar. (På medlemssidan är exempelvis den största avdelningen 16 gånger större än den minsta.)

3 Rasklubbarna tillkom från 70-talet och framåt, och hade från början fokus på de rasspecifika frågorna - framförallt avel och hälsa. Rasklubbarna har genom åren växt mycket snabbare än lokalavdelningarna, och de är idag betydligt större sammanlagt än lokalavdelningarna sammanlagt. Det finns tre förklaringar till detta: rasklubbarnas verksamhet med klubbtidningar, rasspecialer och websiter ligger närmare de flesta medlemmars intressen, rasklubben är för de flesta valpköparen ett naturligt steg, och rasklubben har en starkare vi-känsla för de flesta hundägare. De största rasklubbarna har idag byggt upp lokala organisationer, som alltmer kommit att tävla med lokalavdelningarna. Men, på rasklubbssidan finns ännu större skillnader mellan störst och minst (Den största rasklubben är t.ex. 142 ggr större än den minsta.) och inte ens de allra största rasklubbarna klarar av att erbjuda sina medlemmar i alla delar av landet en fungerande lokal verksamhet. En intern tävlan om medlemmarnas intresse, om medlemmarnas vilja till engagemang, om funktionärer, om domare, om provplatser m.m. kan aldrig ha mer fördelar än nackdelar. Båda delarna av vår organisation behövs för medlemmarnas bästa - oavsett vilken ras man valt, eller i vilken del av landet man bor. I praktiken innebär vårt förslag att: Den lokala verksamheten ska bedrivas av och i lokalavdelningarna. De lokala organisationerna som finns inom de större rasklubbarna bör därmed allteftersom uppgå i lokalavdelningarna. Den roll, som dessa organisationer fyller inom de rasklubbar som använder sig av ett fullmäktigesystem, finns däremot naturligtvis kvar. Lokalavdelningarna hanterar klubbens officiella utställningar och jaktprov. Rasklubbarna kan årligen arrangera ett rasmästerskap samt en club show, som kan räknas officiellt. Inofficiella rasspecialer, tävlingar, lagkamper etc. inom rasen kan även arrangeras av rasklubbarna. De kan naturligtvis också arbeta med sina rasspecifika frågor på lokal nivå med t.e.x avel- och uppfödarträffar. Spanielmästerskapet och Retrievermästerskapet arrangeras av Hs. Stödet till de minsta avdelningarna och rasklubbarna finns också kvar på samma sätt som i dagens SSRK. Det innebär bl.a. att dessa får ekonomisk hjälp för att kunna resa till och delta vid Fullmäktige och andra gemensamma möten. Balans och demokrati. Fullmäktige är fortfarande det högsta beslutande organet inom SSRK och det är givetvis även i fortsättningen de olika rasklubbarna och lokalavdelningarna som väljer och utser delegater som sina representanter vid fullmäktige. I ett SSRK, där varje medlem är med både i en rasklubb och i en lokalavdelning, kan man självklart inte använda dagens principer för att beräkna antalet delegater som varje klubb har rätt att skicka till fullmäktige. Det kan inte längre finnas några hållbara skäl till att man inte använder och beräknar antalet delegater på exakt samma sätt inom de två sidorna av organisationen. I praktiken: Antalet delegater till Fullmäktige är alltid det samma - vårt förslag är 60 delegater, vilket ungefär motsvarar dagens representation och dagens kostnader för sammankomsten. Dessa 60 delegater fördelas jämnt mellan rasklubbarna och lokalavdelningarna. 30 delegater kommer från rasklubbarna, och 30 från lokalavdelningarna. Varje rasklubb och lokalavdelning, oavsett storlek, får i första skedet en delegat till Fullmäktige. De 16 eller 17 mandat, som därefter finns kvar att fördela inom rasklubbarna respektive lokalavdelningarna, fördelas efter klubbarnas storlek. Här använder vi oss av en välbeprövad metod, d Hondts metod, som använts inom politiken under närmare 100 år. Den största klubben får den första delegaten och därefter delas denna klubbs medlemstal med antalet erhållna delegater. En ny jämförelse görs och den nu största

4 klubben får nästa delegat - och får sedan sitt medlemstal delat på samma sätt. Man fortsätter på samma sätt till dess att alla mandat fördelats. Hade denna princip och d Hondts metod t.ex. använts inför Fullmäktige 2008 hade fördelningen sett ut på följande sätt: Bergslagen Dalarna Gotland Gävleborg Jämtland/Härjedalen Norrbotten Småland Södra Värmland Västerbotten Västernorrland Västra Östergötland Östra Totalt avdelningar 30 Amerikansk Cocker Cirkel Chesapeake Bay Retrieverklubben 49 1 Clumber Spanielklubben Cocker Spanielklubben Curly Coated Retrieverklubben Field Spanielklubben Flatcoated Retrieverklubben Golden Retrieverklubben Klubben för lrländsk vattenspaniel 38 1 Labrador Retrieverklubben Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben Springerklubben Welsh Springer Spanielklubben Totalt rasklubbar 30 Med detta nya upplägg kommer avdelningar och rasklubbar att ha lika många medlemmar, d.v.s. lika många medlemmar som hela SSRK-organisationen. Det innebär att balansen mellan de lokala intressena och rasklubbarna alltid kommer att finnas kvar - oavsett om t.ex. en stor lokalavdelning skulle delas i två eller tre mindre geografiska områden, eller om en av våra raser ökar snabbt i popularitet och/eller lyckas attrahera många nya hundägare till att bli medlemmar i SSRK. Förändringar kan ske och de sker då inom grupperna - en populär ras kan vinna fler mandat av de 30 som ska fördelas bland rasklubbarna. Lösningen med ett fast antal delegater till Fullmäktige, där 50% utses lokalt och 50% inom rasklubben, garanterar balans och jämvikt. Med identiska system för hur delegaterna fördelas blir alla medlemmar lika representerade, och vi raderar bort de märkliga skillnaderna från förr. Med ett mandat till varje avdelning och varje ras garanterar vi att även de minsta klubbarna får en röst vid fullmäktige. Och genom att använda en mycket välbeprövad fördelningsmetod från politiken, finner vi det mest rättvisa sättet att fördela mandat.

5 Hur många medlemmar har SSRK? Frågan verkar vid en första anblick enkel att besvara - lägger man samman medlemstalen i de olika lokalavdelningarna med antalet medlemmar i de olika rasklubbarna landar man på närmare medlemmar. Men i själva verket rör det sig om medlemskap. Samma person kan vara medlem både i en lokalavdelning och i en rasklubb, eller i flera rasklubbar. Den stora frågan är alltså hur många medlemmar som dessa medlemskap motsvarar. En samkörning i avdelningarnas samlade adressregister med varje rasklubbs egna medlemsregister är svårt att åstadkomma. Det rör sig om 15 olika medlemsregister i olika dataformat, som ofta innehåller olika information om medlemmarna. Under hösten samlades de olika registren in och vi gjorde ett försök att uppskatta antalet dubbla medlemskap för att kunna få fram en siffra över det totala antalet medlemmar. Detta gjordes manuellt och inom tre olika områden i landet - tre områden med olika karaktär. Vi valde att titta närmare på Lunds kommun, centrala Bergslagen och Västerbotten. Lunds kommun för dess kombination av en relativt stor stad med omkringliggande villasamhällen och landsbygd med flera stora gods; Bergslagen som en del av mellan-sverige med städer, samhällen, skog och sjöar; Västerbotten som en representant för norra Sverige med relativt sett få retrievers och spaniels i förhållande till det totala antalet jakthundar, och stora geografiska avstånd. Lunds kommun invånare; 266 medlemskap - 2,6 promille av befolkningen; 163 medlemskap via rasklubbarna - 61% av medlemskapen; 103 medlemskap via avdelningen - 39% av d:o; 41 dubbla medlemskap (avd + ras) = 225 medlemmar - innebär ca 15 % dubbla medlemskap Centrala Bergslagen - ca invånare; 583 medlemskap - 3,4 promille av befolkningen; 298 medlemskap via rasklubbarna - 51% av medlemskapen; 285 medlemskap via avdelningen - 49% av d:o; 94 dubbla medlemskap (avd + ras) + 4 tredubbla medlemskap (avd + 2 rasklubbar) = 485 medlemmar - innebär ca 17 % dubbla medlemskap Västerbotten invånare; 953 medlemskap - 3,7 promille av befolkningen; 385 medlemskap via rasklubbarna - 40% av medlemskapen; 568 medlemskap via avdelningen - 60% av d:o; 154 dubbla medlemskap + 3 tredubbla = 797 medlemmar - innebär ca 17% dubbla medlemskap (OBS. Antalet dubbla medlemskap är några procentenheter högre, då vi hade inte tillgång till samtliga rasklubbsregister vid jämförelsen.) Med denna beräkning som grund har vi kommit fram till att en rimlig bedömning är att vår organisation bör ha ca 20% dubbla medlemskap och att SSRK i dagsläget har ca enskilda medlemmar. Vi har därför valt att utgå från denna siffra och ser den som en vettig nivå för ekonomiska beräkningar av t.ex. tänkta medlemsavgifter. Visserligen kan splittringen mellan rasklubb och lokalavdelning i enstaka fall ha gått så långt att enskilda medlemmar väljer att hellre ställa sig utanför SSRK, än att tvingas in i en rasklubb eller i en lokalavdelning. Men, vi är övertygande om detta är en mycket liten grupp. En större utmaning ligger i de medlemmar, som idag är med i enbart en rasklubb eller i en lokalavdelning och som inte direkt ser fördelarna som ett samlat medlemskap innebär för medlemmen. Här är det viktigt att hela tiden lyfta fram fördelarna som det gemensamma medlemskapet innebär - en bättre lokal verksamhet kombinerat med en rasklubb som samlat driver utvecklingen inom respektive ras.

6 Det är också viktigt att vi sätter in den något högre medlemsavgiften i sitt sammanhang. Jämför man denna peng med den totala årskostnaden för att ha hund med allt från foder, veterinärbesök, tillbehör, kursavgifter, anmälningsavgifter, resor till olika prov och/eller utställningar, boende i samband med dessa resor, och all bensin som går åt till att ta sig till träning och tävling blir denna höjning av medlemsavgiften förmodligen försumbar. Det finns också en stor potential i att vinna nya medlemmar, både från hundägare som valde att engagera sig i utbrytarklubbarna JRK och JSK, men också bland de många retriever- och spanielägare som idag inte är med i SSRK. Med medlemmar, som både är med i en rasklubb och i en lokalavdelning, växer naturligtvis samtliga dessa jämfört med idag. Det är inte enkelt att förutse hur den enskilda klubben eller avdelningen kommer att öka - eftersom vi helt enkelt inte vet inom vilka klubbar som de dubbla medlemskapen är mera vanliga. Gör vi en rak uppräkning från medlemstalen den 1/1 2008, kommer medlemstalen för de olika avdelningarna och klubbarna att se ut på följande sätt: Bergslagen 1350 Dalarna 1400 Gotland 350 Gävleborg 1100 Jämtland/Härjedalen 675 Norrbotten 1350 Småland 1800 Södra 2650 Värmland 975 Västerbotten 1225 Västernorrland 1450 Västra 3850 Östergötland 1275 Östra 5600 Amerikansk Cocker Cirkel 350 Chesapeake Bay Retrieverklubben 65 Clumber Spanielklubben 200 Cocker Spanielklubben 1550 Curly Coated Retrieverklubben 280 Field Spanielklubben 150 Flatcoated Retrieverklubben 3950 Golden Retrieverklubben 7250 Klubben för lrländsk vattenspaniel 50 Labrador Retrieverklubben 6250 Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 1900 Springerklubben 1800 Welsh Springer Spanielklubben 1200 (Denna sammanställning bygger alltså på en rak uppräkning - d.v.s. att alla rasklubbar och lokalavdelningar ökar i samma takt när antalet medlemmar ökar från 2008 års siffror till medlemmar. Det finns anledning att anta att lojaliteten mot sin ras och sin rasklubb blir allt större ju mindre vanlig rasen är - de minsta rasklubbarnas medlemstal kommer kanske därmed inte att öka i samma takt som de större, och dessa, de minsta klubbarna, är också mera känsliga för ett eventuellt medlemstapp. Det är av stor vikt att dessa klubbars ekonomi och verksamhet inte även-

7 tyras - detta skulle kunna ske genom ett förbättrat stöd till de minsta rasklubbarna, eller att medlemsavgiften under en övergångsperiod kan subventioneras. Apportören - eller något annat? SSRK:s tidning Apportören är idag den enskilt största utgiftsposten i vår klubbs budget. Det är inget förvånande och situationen är den samma inom våra rasklubbar och många andra klubbar för hundägare - klubbtidningen kostar. Kostnaderna för en klubbtidning består i stort sett av tre delar: - den kreativa produktionen (d.v.s. arbetet med att samla in material, reportage och bilder; samt sätta samman tidningen), - den tekniska produktionen (d.v.s. själva tryckningen) och - distributionen ut till medlemmarna. Under de senaste åren är det framförallt distributionskostnaderna som ökat. Samtidigt är Apportören för en stor del av SSRK:s medlemmar den enda kontakten som man i praktiken har med sin klubb - man tar inte aktivt del av klubbens provverksamhet, utställningar eller kurser - och krasst sett är Apportören därmed det enda som man får för sina pengar. Under 2000-talet har ett nytt sätt att kommunicera med medlemmarna vuxit fram - Internet. SSRK har idag en mycket ambitiös, innehållsrik och välskött/väladministrerad website. Är det möjligt att denna website skulle kunna ersätta Apportören? Tanken är lockande, och vi har under hösten i klubbens Informationskommitté sett närmare på detta. Kraven på en website, som helt ska ersätta en klubbtidning, blir betydligt större än de krav som kan ställas, när en website och en klubbtidning lever sida vid sida. Medlemmarna har rätt att förvänta sig både djup, i form av t.ex. utförliga reportage och analyser, och aktuell information, publicerad i stort sett i realtid. Många förväntar sig redan idag att resultaten från ett prov publiceras samma dag som provet eller utställningen ägt rum. När och om websiten är den enda kanalen mellan klubb och medlemmar blir dessa krav och förväntningar bara ännu större. Det är uppenbart att websiter inte bygger och uppdaterar sig av sig själva. För att säkerställa att klubbens website kan uppdateras en eller flera gånger om dagen och varenda dag under hela året, måste vi vara beredda att betala betydligt mer för detta. Man ska inte heller bortse från att många medlemmar fortfarande inte har stor datorvana, har tillgång till Internet hemifrån, eller har tillräckligt snabba uppkopplingar för websiter med stort innehåll. Papperstidningen som produkt och informationskanal är svår att ersätta, och det är ytterst få tidningar i tidningsvärlden, som lagts ner för att ersättas av websiter. Det som man i sammanhanget också måste inse är att tidningar och Internet är två helt olika typer av massmedia - en website är inte tidningen i elektronisk form, och tvärtom. Med både tidning och website i huset gäller det att se över vilket material och vilken information, som ska finnas i tidningen, och vilken som passar bäst på nätet. I samband med arbetet med en ny organisation fick vår Informationskommitté i uppdrag att förutsättningslöst se över Apportörens framtid. Slutsatsen som kommittén och därmed också arbetsgruppen dragit är att tidningen ej kan ersättas av websiten och att den har en mycket viktig roll för klubbens medlemmar. Kommittén fann också goda möjligheter att påverka kostnaderna för Apportören i positiv riktning genom valet av format, papper och tryckeri. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till framtiden för rasklubbarnas klubbtidningar. Om någon av organisationernas rasklubbar skulle vilja ersätta sin klubbtidning med klubbens website är detta ett beslut som fattas av rasklubben. Vad vi känner till har inga sådana diskussioner förts inom våra rasklubbar. De olika klubbtidningarna fyller alla samma viktiga funktion för de olika rasklubbarnas medlemmar, som Apportören fyller för SSRK.

8 I den nya organisationen har därmed varje fullt betalande medlem både sin rasklubbstidning (som Golden-nytt, Labradoren, Charmören, Tollaren, Springertidningen, Yankee Nytt, Klumpisen ) och Apportören. Vi ser också detta som en stor fördel. Vi är övertygade om att det stora flertalet av organisationens medlemmar har ett brett intresse för apportörer och att de är intresserade av att läsa om mer än sin egen ras eller om sin egen hjärtefråga - oavsett om detta är A-prov, viltspår, genetiska frågor eller utställningsringarna. Det finns tyvärr inget som talar för att distributionen av de olika klubbtidningar och Apportören kommer att bli billigare de kommande åren. En övergripande översyn av samtliga dessa publikationer inklusive Apportören behöver därför göras. Kan man samordna tryckning för att få bättre priser? Kan man samordna format och färg - och kunna erbjuda annonsörer kompletta paket? Kan man se över de olika tidningarnas innehåll, så att man inte publicerar samma material och information dubbelt? Finns det andra sätt att hålla ner tryck- och distributionskostnaderna? Med en bättre samordning skulle man t.o.m. kunna tänka sig en så radikal lösning som att Apportören under ett år kom ut med ett mera omfattande nummer vid årets början och vid de andra tre utgivningstillfällena var ett eller två tryckark (d.v.s. 16 eller 32 sidor) i rasklubbarnas tidningar. Medlemsavgiften. Vi har naturligtvis även gjort en uppskattning av vad ett samlat medlemskap skulle kosta i medlemsavgift. Vi har här utgått från tre grundstolpar: - vi har utgått från medlemmar, - vi har utgått från att de olika delarna av vår organisation ska ha samma intäkter som idag, - vi är medvetna om att de rörliga kostnaderna ökar när klubbarna blir större och detta måste vi också täcka in i vår bedömning. Det är förmodligen inte någon större överraskning att ett samlat medlemskap, som ger medlemmen del både i en rasklubb och i en lokalavdelning, blir något dyrare för de medlemmar, som idag valt att enbart vara med i en klubb, och betydligt billigare för de medlemmar, som idag har dubbla medlemskap. Kalkyl: # SSRK:s centrala intäkter från medlemsavgifterna är idag enligt verksamhetsbudget 2009 ca kr. Ytterligare 6 kr per rasklubbsmedlem ger ca kr och totalt är intäkter då kr, varav 40 kr per medlem sedan går till de olika lokalavdelningarna (d.v.s. ca kr). # Med medlemmar behövs alltså 133 kr per medlem för att ta in kr. # Klubbens kostnader för Apportören kommer att öka framförallt när det gäller distributionen, portot. Dessa kostnader utgör en avsevärd del av de ca kr som Apportören kostade 2008 och en ökning från ex till ex ger uppskattningsvis en ökning av de totala kostnaderna för Apportören med ca 70%. # Det innebär en ökning av SSRK:s kostnader centralt till ca 3,9 miljoner och då behövs 156 kr per medlem vid medlemmar. # Transaktionen mellan rasklubb och SSRK centralt - de 6 kronorna - lär inte längre vara aktuell. # Transaktionen mellan SSRK centralt och lokalavdelningarna - de 40 kronorna - bör diskuteras. Enligt några lokalavdelningar är dessa pengar inte helt nödvändiga, och med betydligt fler medlemmar kan lokalavdelningarna få in betydligt mera medel från sin lokala verksamhet - d.v.s. kurser, utbildningar, prov och utställningar. # Skulle denna transaktion kunna tas bort sparar vi kronor, vilket innebär en besparing på ca 18 kr per medlem.

9 # Rasklubbarna har idag en genomsnittlig medlemsavgift på ca 225 kr - det innebär att deras samlade intäkter från medlemmar idag bör vara ca kr. Av dessa pengar går idag kr till SSRK centralt. # Om denna transaktion stryks innebär det att vi för att få samma intäkter på rasklubbssidan behöver ta in 175 kronor per medlem. # Vi har inte tagit någon ställning till framtiden för rasklubbarnas tidningar, men om vi förutsätter att alla dessa tidningar finns kvar ökar även deras kostnader med större upplagor. Uppskattningsvis blir denna ökning ca 30% och om de står för ungefär samma del av rasklubbarnas samlade budgetar som Apportörens del av SSRK:s centrala budget, skulle dessa 30% motsvara ca kr. # Det skulle innebära att den del av den samlade medlemsavgiften som behövs för att dra in pengar till rasklubbarnas verksamhet blir resultatet ca 190 kr per medlem. # Detta skulle ge en samlad medlemsavgift på ca 345 kr. En målsättning för den övergripande översynen av tidningarna inom SSRK skulle kunna vara att medlemsavgiften ska reduceras med 10% - d.v.s. att den samlade medlemsavgiften skulle landa på ca 310 kr. Det innebär en höjning med ca 85 kr för de medlemmar som idag enbart är med i en rasklubb, en höjning med ca 10 kr för dem som idag enbart är med i en lokalavdelning, och hela 215 kr lägre avgift per år för de idag dubbelanslutna medlemmarna. En förändring i medlemsavgiften måste alltid sättas in i sitt sammanhang. Ger det ett bättre verksamhet, en bättre fungerande klubb? Jämför man då denna förändring med den totala årskostnaden för att ha hund - med allt från foder, veterinärbesök, tillbehör, kursavgifter, anmälningsavgifter, resor till olika prov och/eller utställningar, boende i samband med dessa resor, och all bensin som går åt till att ta sig till träning och tävling blir beloppet ofta försumbart. Fördelarna. Det är vår starka övertygelse att fördelarna med den nya organisationen är uppenbara för alla grupper av medlemmar. Medlemmen, som idag enbart är med i en lokalavdelning, får: - en mycket starkare avdelning med långt fler medlemmar. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet. - delaktigheten i en rasklubb. - Apportören + rasklubbens tidning. Medlemmen, som idag enbart är med i en rasklubb, får: - delaktighet i en stark lokalavdelning med långt fler medlemmar än idag. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet än vad de flesta rasklubbar idag kan tillhandahålla. - ett bredare lokalt nätverk med större möjligheter att träffas och lära sig av kompisar med andra raser. - rätten att delta och starta vid de officiella proven och utställningarna som arrangeras inom SSRK. - en starkare och större rasklubb. - Apportören + rasklubbens tidning. Medlemmen, som idag är dubbelansluten, får: - en mycket starkare avdelning med långt fler medlemmar. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet.

10 - en starkare och större rasklubb. - ett enklare och billigare medlemskap. Arbetsgruppen lämnar härmed sitt förslag till ny organisation av SSRK till medlemmarna. Vår ambition har varit att lägga grunden för en ny, tidenslig, enande, hållbar och modern organisation som gynnar samarbete och engagemang. Vid Fullmäktige i maj kommer frågan att tas upp och valet står där mellan att gå vidare eller att gå tillbaka helt till ruta 1. Vi hoppas att många medlemmar engagerar sig i frågan t.ex. genom att delta i sin klubbs och/eller avdelnings klubbmöte eller att diskutera med de förtroendevalda som representerar klubben/avdelningen vid Fullmäktige. För Arbetsgruppen Sverker Haraldsson

Svenska Retrieverklubben 2020 medlemsantal, mandat & ekonomi

Svenska Retrieverklubben 2020 medlemsantal, mandat & ekonomi BILAGA till Utredning om en eventuell retrieverklubb Svenska Retrieverklubben 2020 medlemsantal, mandat & ekonomi 1. Aktuell medlemsstatistik för SSRK Rasklubbarna 2015-12-31 Golden 4.220 (År 2010: 4.840)

Läs mer

Rasklubbar Norrbotten anser att rasklubbarna borde få bestämma sin interna organisation själv.

Rasklubbar Norrbotten anser att rasklubbarna borde få bestämma sin interna organisation själv. Gällivare 2016-11-28 SSRK NORRBOTTENS SVAR PÅ REMISS UT 010-149 GÄLLANDE EN FRAMTIDA SPANIELKLUBB. SSRK Norrbotten välkomnar ambitionen att förändra och anpassa SSRK s organisation, bl.a. för att underlätta

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 INLEDNING Förslaget till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 läggs i en tid när klubben, precis som många andra klubbar inom SKK, tappat medlemmar.

Läs mer

SSRK NORRBOTTENS SYNPUNKTER PÅ REMISS GÄLLANDE EN FRAMTIDA RETRIEVERKLUBB.

SSRK NORRBOTTENS SYNPUNKTER PÅ REMISS GÄLLANDE EN FRAMTIDA RETRIEVERKLUBB. Luleå 2016-11-09 SSRK NORRBOTTENS SYNPUNKTER PÅ REMISS GÄLLANDE EN FRAMTIDA RETRIEVERKLUBB. SSRK Norrbotten välkomnar ambitionen att förändra och anpassa SSRK s organisation, bl.a. för att underlätta den

Läs mer

A - prov i Sverige. www.ssrk.se

A - prov i Sverige. www.ssrk.se A - prov i Sverige A prov A-provverksamheten 2011 Antal hundar KKL Godkända Södra 7 29 17 59% 3 prov över 4 hundar Småland / Östgöta 5 10 8 80% Västra 5 13 11 85% 1 prov på 4 hundar Östra 19 40 34 85%

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

Spaniel och retriever

Spaniel och retriever www.ssrk.se 1 Spaniel och retriever våra fantastiska hundar Utbildningar & kurser Ursprungliga egenskaper För hundra år sedan fanns en uppgift för varje retriever- och spanielras. Då liksom nu användes

Läs mer

Utredning om en eventuell framtida retrieverklubb (summering efter beslut av SSRK Hs 1-2 sep)

Utredning om en eventuell framtida retrieverklubb (summering efter beslut av SSRK Hs 1-2 sep) Utredning om en eventuell framtida retrieverklubb (summering efter beslut av SSRK Hs 1-2 sep) Ansvarig inom SSRK Hs Sverker Haraldsson Arbetsgrupp: Camilla Boquist, Torshälla (FRK) Ann Ekberg, Stockholm

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2012-05-13 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2012-10-23. Inledning Svenska

Läs mer

Styrelsemöte 20 februari 2004 Kl 14.00. Kungsholmen, Stockholm

Styrelsemöte 20 februari 2004 Kl 14.00. Kungsholmen, Stockholm Styrelsemöte 20 februari 2004 Kl 14.00 Kungsholmen, Stockholm Närvarande Ingrid Grundström Gudrun Jonsson Yvonne Schwermer-Herngren Elisabeth Persson Catharina Lundberg Frånvarande: Birgitta Thoreson Protokoll

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

STADGAR FÖR Slutversion SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

STADGAR FÖR Slutversion SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR Slutversion 2011-10-05 SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2012-xx-xx NYVARANDE LYDELSE: NY LYDELSE: Inledning Svenska

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Några goda råd för ett lyckat köp Är labrador rätt ras för mig? Valphänvisning Fostran och utbildning Hur hittar jag då rätt valp?

Några goda råd för ett lyckat köp Är labrador rätt ras för mig? Valphänvisning Fostran och utbildning Hur hittar jag då rätt valp? Några goda råd f Labradoren är en av våra mest populära hundraser och mycket omtyckt på grund av sitt vänliga sinnelag och sin stora dresserbarhet. Den är en jakthund - en apporterande fågelhund som arbetar

Läs mer

UTBILDNINGSAVTAL. mellan Svenska Spaniel och Retrieverklubben avdelning och blivande instruktör inom SSRK 201X-XX-XX

UTBILDNINGSAVTAL. mellan Svenska Spaniel och Retrieverklubben avdelning och blivande instruktör inom SSRK 201X-XX-XX UTBILDNINGSAVTAL mellan Svenska Spaniel och Retrieverklubben avdelning och blivande instruktör inom SSRK 201X-XX-XX INNEHÅLL BAKGRUND...3 SYFTE...3 UTBILDNINGSAVTAL...4 1 UTBILDNINGSANSVAR...5 2 KURSANSVAR...5

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 Sidan 1 av 6 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 156 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 156 Beslutsmässighet.

Läs mer

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna. Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 07 02-03, Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Lena Flodfält Helena Hellström Lars Johnsson ( 114-132)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Antagna vid Welsh Springer Spanielklubbens ordinarie klubbmöte 2005-03-12 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse, gälla fr o m

Läs mer

Utbildning. Planen fastställd

Utbildning. Planen fastställd Utbildning Diplomerad WTdomare Retriever Planen fastställd 2017-02-19 Utbildning till Diplomerad WT-domare Retriever Antagning till utbildning De som antas till utbildningen ska uppfylla nedanstående krav;

Läs mer

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 7-8 maj 2011 Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Janet Johansson från 29 Ingrid Grundström Annika Andersson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 3-4 maj 2014, Scandic hotell Upplands Väsby. 18 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll styrelsemöte 3-4 maj 2014, Scandic hotell Upplands Väsby. 18 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll styrelsemöte 3-4 maj 2014, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Inger Karlsson Eva Arnell Ek Annika Andersson Maria Sjöberg Janet Johansson Suppleanter: Lena

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Kongress vartannat år?

Kongress vartannat år? Kongress vartannat år? Helén Wallman & Anders Dahlstedt Distrikt och rasklubbar Antal röster Ja nej ej svar Distrikt 203 78 56 69 Rasklubbar 44 23 11 10 Totalt 247 101 67 79 Procent ja nej ej svar Distrikt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Jennifer Hofsö Kicki Kindstrand Birgitta Staflund Wiberg Charlotta Hjerpe

Läs mer

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN AVELSPOLICY & AVELSSTRATEGIER

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN AVELSPOLICY & AVELSSTRATEGIER GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN AVELSPOLICY & AVELSSTRATEGIER 2011-2015 AVELSPOLICY Golden retrieverklubben har som ett övergripande mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt

Läs mer

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare.

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte i Eggby, 2015-04-25 till 2015-04-26 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Bo

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Susanna Hallgren, Anne Titti Karlström. TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Susanna Hallgren, Anne Titti Karlström. TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever Tollaren (Nova Scotia Duck Tolling retriever) är en av de sex retrieverraserna som är representerade inom SSRK. Tollaren är en kanadensisk jakthund, vars rasstandard

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 INLEDNING Detta deldokument i Golden retrieverklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall

Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall Protokoll fört vid styrelsens Skype möte 2015-04-28 Plats: Sundsvall Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Agneta Östlund Retriever ansvarig Ingela Norrby

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll nr 1 2007 04 27-29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum & plats : 2007 04 27-29 Enköping Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin Adjungerad jaktansvarig,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

82 Mötets öppnande Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

82 Mötets öppnande Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010 06 17 Närvarande Björn Bjuggren Anders Wahlberg Cecilia Bergling Ulla Nilsson Lotta Strömberg 95 c.

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Avelsansvarig Pia Axelsson 2008 05 Informationsansvarig Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig

Avelsansvarig Pia Axelsson 2008 05 Informationsansvarig Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig Springerklubbens Verksamhetsberättelse År 2008 Funktionärer Huvudstyrelsen Ordinarie ledamöter: Ordförande Tina Kauppinen Vice Ordförande Veronica Östman Sekreterare Barbro Collin Kassör Olle Carlson Avelsansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2009-03-14 1. Mötets öppnande Tina Kauppinen hälsade fullmäktige delegaterna, övriga medlemmar och SSRKs representant Torbjörn Augustinsson

Läs mer

64 VAL AV JUSTERARE Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson

64 VAL AV JUSTERARE Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 21-22 augusti 2010, Scandic hotell Upplands-Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Ingrid Grundström Björn Ekedahl Janet Johansson Eva

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning.

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte Kyrkekvarn, Sandhem, 140914 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

SSRK Gävleborg Högbo Bruk 080727

SSRK Gävleborg Högbo Bruk 080727 SSRK Gävleborg Högbo Bruk 080727 Best In Show Helene Björkman (Hundens namn, Ras, Ägare, Ort) 1. FinUCH SU(u)CH Light Dream s Penny Lane, Amris, Gun-Mari Blom, Stora Vika 2. SU(u)CH Caci s Tom Cruise,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

Rapport SSRK:s Fullmäktige. Jubileumsåret. AU beslut. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012

Rapport SSRK:s Fullmäktige. Jubileumsåret. AU beslut. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 28-29 april 2012 Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Annika Andersson Janet Johansson Ingrid Grundström Eva Arnell Ek Sigvard Eriksson Suppleanter:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Datum: 17 september 2007

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Datum: 17 september 2007 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum: 17 september 2007 Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin, Johan Eriksson, Mikael Eriksson, adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2004 Kl 10.00. Kungsholmen, Stockholm

Styrelsemöte 17 januari 2004 Kl 10.00. Kungsholmen, Stockholm Styrelsemöte 17 januari 2004 Kl 10.00 Kungsholmen, Stockholm Närvarande Ingrid Grundström Gudrun Jonsson Ywonne Schwermer-Herngren Elisabeth Persson Catharina Lundberg Frånvarande: Birgitta Thoreson Protokoll

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22

Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22 1(6) Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande: Monica Forsander, Henrik Johansson, Britt-Marie Staaf. Marie Wiggedal, Agneta Sundquist

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson. Protokoll styrelsemöte 23-24 april 2016, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Lena Ohlsson Kristina Nieminen Ingrid Andersson Anmält förhinder:

Läs mer

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Augusti 2016 Club Show 2019 Ingen sektion har visat intresse för att arrangera Club Show 2019. Vi efterlyser därför en arrangör. Det kan vara en sektion

Läs mer

Lokalavdelning kan på egen bekostnad införa meddelande i "Hundsport" i form av radannons mot avgift som fastställes av SKK.

Lokalavdelning kan på egen bekostnad införa meddelande i Hundsport i form av radannons mot avgift som fastställes av SKK. 2008-01-29 Flik 1, sid1 UTSTÄLLNINGAR OCH JAKTPROV Utställningar och jaktprov (drev-, gryt- och viltspårprov) bedrivs av Svenska Taxklubbens (SvTK) lokalavdelningar. Huvudstyrelsen (HS) svarar för en ändamålsenlig

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2011-01-29-30 Närvarande: Anders Berggren, Helene Björkman, Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Monika Jansson och Annelie Karlsson. Bert Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 01 29

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 01 29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson, Barbro Collin, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl Frånvaro: Johan Ericsson, Mikael

Läs mer

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION SVENSKA KENNELKLUBBENär hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I organisationen finns

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Under SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Inledning Rasklubben XXX (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Inledning Rasklubben XXX (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM slutversion 2011-10-05 SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte XXXX-XX-XX, att gälla fr o m 2013-01-01.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson Från 8.6.

Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson Från 8.6. Närvaro: Frånvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson Från 8.6.2 Ida lindgren Maika Skau 8.1 Mötets öppnande Gunnar förklarade

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-22 Plats: Broby Gård, Märsta 154-193

Labrador Retrieverklubben 7/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-22 Plats: Broby Gård, Märsta 154-193 Labrador Retrieverklubben 7/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-22 Plats: Broby Gård, Märsta 154-193 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer