ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK"

Transkript

1 Uppdaterad version - 5 jan ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen uppdraget att arbeta med frågan och en arbetsgrupp har under hösten arbetat fram detta förslag. Målsättningen för arbetet har inte bara varit att se över frågan om ett medlemskap Bakgrund: ETT SSRK ELLER FLERA? Detta skulle kunna vara en beskrivning av SSRK idag. SSRK är idag en organisation som är splittrad på flera håll. Det finns både en splittring mellan spaniel- och retrieverdelen i klubben, en splittring mellan lokalavdelningarna och rasklubbarna, och en ojämvikt mellan mycket stora och mycket små rasklubbar och avdelningar. Rasklubbarnas och lokalavdelningarnas verksamhet har allt mer kommit att likna varandra och det leder till inbördes konkurrens om funktionärer, domare och provplatser. De flesta medlemmar löser ett medlemskap, antingen genom sin rasklubb eller via sin avdelning, men ett stort antal väljer också att lösa dubbla medlemskap. Nya medlemmar väljer ofta sida beroende på var uppfödaren eller träningskompisen har sin klubbkänsla. Fullmäktige är SSRK:s högsta beslutande organ och dit kan både lokalavdelningar och rasklubbar skicka delegater. Reglerna för hur många delegater klubben kan skicka är olika, och det innebär att rasklubbarnas medlemmar blir mindre värda. Varje försök att ändra reglerna leder till djupa diskussioner om vem som då får makten i Fullmäktige. Huvudstyrelsen utses av Fullmäktige, men trots detta finns det sedan en stor misstro från många delegater gentemot styrelsen. SSRK är en konservativ organisation där nya medlemmar ofta känner en attityd av att man måste ha haft hund i år, innan ens förslag och idéer tas på allvar. Detta leder till att organisationen har svårt med nyrekryteringen, framförallt inom en del lokalavdelningar. Ett medlemskap - ett SSRK Inom arbetsgruppen valde vi tidigt att arbeta bredare än att enbart hitta en teknisk lösning på ett medlemskap. Att lägga tid och kraft på att utreda detta, utan att samtidigt ha en helhetssyn och söka finna lösningar på andra problemområden, såg vi som ett rent slöseri. Vår ambition har varit att skapa en ny, färsk och tidsenlig organisation av SSRK - det betyder att vi måste lägga undan gammalt groll och gamla historiska lösningar. Vi måste se framåt, inte snegla bakåt. Vi vill sammanfoga klubben och skapa en enande organisation - splittringen och uppdelningen i klubben måste bromsas och helst också stoppas. Vi har strävat efter att ta fram ett genomgående förslag - inte ett förslag som lappar och lagar. Vi vill ha en rättvis organisation där rasklubbar och lokalavdelningar betraktas som lika värdefulla för organisationen. Vi vill skapa en hållbar lösning, som fungerar även om det tillkommer nya rasklubbar, nya lokalavdelningar eller ett uppdelat SSRK. Vi måste skapa en organisation som gynnar dem som vill vara med och som vill engagera sig - inte en organisation som skapar speciallösningar för de medlemmar som inte vill.

2 Grunden för att kunna åstadkomma detta är enkel - ett SSRK-medlemskap innebär att varje medlem är med både i en rasklubb och i en lokalavdelning. Både och - inte det ena eller det andra. Med denna grundläggande tanke - att medlemskapet i SSRK innebär att medlemmen är med både i en lokalavdelning och i en rasklubb - undanröjs ett av de avgörande skälen till att vår klubb blivit splittrad och uppdelad. Både lokalavdelningar och rasklubbar behövs i organisationen. Både rasklubbar och lokalavdelningar är till nytta för den enskilde medlemmen. Och när den enskilde medlemmen slipper att välja sida blir SSRK en bättre klubb för alla. I praktiken innebär vårt förslag att medlemsavgiften betalas in till SSRK centralt. Här finns resurserna att hantera administration och fakturering, och här finns ett kansli med anställda medarbetare som kan besvara medlemmarnas frågor. Medlemmen placeras efter postadressen in i rätt lokalavdelning. Vid inbetalningen uppger medlemmen också vilken rasklubb man vill tillhöra. Vill man vara med i mer än en rasklubb betalar man en separat avgift direkt till den andra rasklubben. På samma sätt kan hundägare från andra länder vara medlemmar i en svensk rasklubb. Dessa två kategorier av medlemmar kan räknas in när antalet delegater till fullmäktige ska beräknas. Familjemedlemskapen finns också kvar och räknas in när antalet delegater till fullmäktige ska beräknas. Dessa medlemmar betalar en årsavgift, som motsvarar fullt medlemskap minus kostnaderna för Apportören respektive rasklubbens tidning. De s.k. valpköparmedlemskap, som idag finns inom både rasklubbarna och SSRK, har ingen motsvarighet bland de medlemskap som räknas upp i SSRK:s stadgar. Det är samtidigt av stort värde att organisationen kan fånga upp nya hundägare och värva dem som medlemmar. En reducerad medlemsavgift under det första året är en enkel lösning - detta skulle då kunna vara genom en rabatt på ordinarie medlemsavgift (här behöver då man diskutera hur stor rabatten ska vara och hur den ska fördelas internt). Ett annat sätt att gynna rekryteringen av nya medlemmar skulle kunna vara att man betalar fullt medlemsavgift och får ett värdebevis, som kan lösas in mot t.ex. hundtillbehör hos en webbutik med stort utbud eller en landsomfattande zoobutikskedja. Här får då butiken eller butikskedjan stå för en del av rabatteringen. Ett resultat av vårt förslag - att varje medlem är både med i en lokalavdelning och i en rasklubb - kommer också att bli att både våra rasklubbar och våra lokalavdelningar blir betydligt större. För rasklubbarna kan det innebära 20 till 30% fler medlemmar, medan det för lokalavdelningarna skulle kunna innebära mer än en fördubbling av antalet medlemmar. Det gör alla dessa rasklubbar och lokalavdelningar starkare. Det ger dem ett större underlag för att bedriva sin verksamhet, och det ger med stor säkerhet också bättre förutsättningar och en bredare bas att rekrytera funktionärer. Klara och tydliga roller. SSRK bildades 1945 och när klubben började växa uppstod snart behovet av lokala avdelningar för att verksamhet som jaktprov, utställningar, utbildningar och kurser skulle kunna bedrivas närmare medlemmarna. Från och med 1952 skedde en successiv utbyggnad av lokalavdelningar som 1966 var rikstäckande. I dagsläget har SSRK 14 st avdelningar. Här finns idag en stor spännvidd mellan de största och de minsta, både när det gäller den geografiska storleken och antalet medlemmar. (På medlemssidan är exempelvis den största avdelningen 16 gånger större än den minsta.)

3 Rasklubbarna tillkom från 70-talet och framåt, och hade från början fokus på de rasspecifika frågorna - framförallt avel och hälsa. Rasklubbarna har genom åren växt mycket snabbare än lokalavdelningarna, och de är idag betydligt större sammanlagt än lokalavdelningarna sammanlagt. Det finns tre förklaringar till detta: rasklubbarnas verksamhet med klubbtidningar, rasspecialer och websiter ligger närmare de flesta medlemmars intressen, rasklubben är för de flesta valpköparen ett naturligt steg, och rasklubben har en starkare vi-känsla för de flesta hundägare. De största rasklubbarna har idag byggt upp lokala organisationer, som alltmer kommit att tävla med lokalavdelningarna. Men, på rasklubbssidan finns ännu större skillnader mellan störst och minst (Den största rasklubben är t.ex. 142 ggr större än den minsta.) och inte ens de allra största rasklubbarna klarar av att erbjuda sina medlemmar i alla delar av landet en fungerande lokal verksamhet. En intern tävlan om medlemmarnas intresse, om medlemmarnas vilja till engagemang, om funktionärer, om domare, om provplatser m.m. kan aldrig ha mer fördelar än nackdelar. Båda delarna av vår organisation behövs för medlemmarnas bästa - oavsett vilken ras man valt, eller i vilken del av landet man bor. I praktiken innebär vårt förslag att: Den lokala verksamheten ska bedrivas av och i lokalavdelningarna. De lokala organisationerna som finns inom de större rasklubbarna bör därmed allteftersom uppgå i lokalavdelningarna. Den roll, som dessa organisationer fyller inom de rasklubbar som använder sig av ett fullmäktigesystem, finns däremot naturligtvis kvar. Lokalavdelningarna hanterar klubbens officiella utställningar och jaktprov. Rasklubbarna kan årligen arrangera ett rasmästerskap samt en club show, som kan räknas officiellt. Inofficiella rasspecialer, tävlingar, lagkamper etc. inom rasen kan även arrangeras av rasklubbarna. De kan naturligtvis också arbeta med sina rasspecifika frågor på lokal nivå med t.e.x avel- och uppfödarträffar. Spanielmästerskapet och Retrievermästerskapet arrangeras av Hs. Stödet till de minsta avdelningarna och rasklubbarna finns också kvar på samma sätt som i dagens SSRK. Det innebär bl.a. att dessa får ekonomisk hjälp för att kunna resa till och delta vid Fullmäktige och andra gemensamma möten. Balans och demokrati. Fullmäktige är fortfarande det högsta beslutande organet inom SSRK och det är givetvis även i fortsättningen de olika rasklubbarna och lokalavdelningarna som väljer och utser delegater som sina representanter vid fullmäktige. I ett SSRK, där varje medlem är med både i en rasklubb och i en lokalavdelning, kan man självklart inte använda dagens principer för att beräkna antalet delegater som varje klubb har rätt att skicka till fullmäktige. Det kan inte längre finnas några hållbara skäl till att man inte använder och beräknar antalet delegater på exakt samma sätt inom de två sidorna av organisationen. I praktiken: Antalet delegater till Fullmäktige är alltid det samma - vårt förslag är 60 delegater, vilket ungefär motsvarar dagens representation och dagens kostnader för sammankomsten. Dessa 60 delegater fördelas jämnt mellan rasklubbarna och lokalavdelningarna. 30 delegater kommer från rasklubbarna, och 30 från lokalavdelningarna. Varje rasklubb och lokalavdelning, oavsett storlek, får i första skedet en delegat till Fullmäktige. De 16 eller 17 mandat, som därefter finns kvar att fördela inom rasklubbarna respektive lokalavdelningarna, fördelas efter klubbarnas storlek. Här använder vi oss av en välbeprövad metod, d Hondts metod, som använts inom politiken under närmare 100 år. Den största klubben får den första delegaten och därefter delas denna klubbs medlemstal med antalet erhållna delegater. En ny jämförelse görs och den nu största

4 klubben får nästa delegat - och får sedan sitt medlemstal delat på samma sätt. Man fortsätter på samma sätt till dess att alla mandat fördelats. Hade denna princip och d Hondts metod t.ex. använts inför Fullmäktige 2008 hade fördelningen sett ut på följande sätt: Bergslagen Dalarna Gotland Gävleborg Jämtland/Härjedalen Norrbotten Småland Södra Värmland Västerbotten Västernorrland Västra Östergötland Östra Totalt avdelningar 30 Amerikansk Cocker Cirkel Chesapeake Bay Retrieverklubben 49 1 Clumber Spanielklubben Cocker Spanielklubben Curly Coated Retrieverklubben Field Spanielklubben Flatcoated Retrieverklubben Golden Retrieverklubben Klubben för lrländsk vattenspaniel 38 1 Labrador Retrieverklubben Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben Springerklubben Welsh Springer Spanielklubben Totalt rasklubbar 30 Med detta nya upplägg kommer avdelningar och rasklubbar att ha lika många medlemmar, d.v.s. lika många medlemmar som hela SSRK-organisationen. Det innebär att balansen mellan de lokala intressena och rasklubbarna alltid kommer att finnas kvar - oavsett om t.ex. en stor lokalavdelning skulle delas i två eller tre mindre geografiska områden, eller om en av våra raser ökar snabbt i popularitet och/eller lyckas attrahera många nya hundägare till att bli medlemmar i SSRK. Förändringar kan ske och de sker då inom grupperna - en populär ras kan vinna fler mandat av de 30 som ska fördelas bland rasklubbarna. Lösningen med ett fast antal delegater till Fullmäktige, där 50% utses lokalt och 50% inom rasklubben, garanterar balans och jämvikt. Med identiska system för hur delegaterna fördelas blir alla medlemmar lika representerade, och vi raderar bort de märkliga skillnaderna från förr. Med ett mandat till varje avdelning och varje ras garanterar vi att även de minsta klubbarna får en röst vid fullmäktige. Och genom att använda en mycket välbeprövad fördelningsmetod från politiken, finner vi det mest rättvisa sättet att fördela mandat.

5 Hur många medlemmar har SSRK? Frågan verkar vid en första anblick enkel att besvara - lägger man samman medlemstalen i de olika lokalavdelningarna med antalet medlemmar i de olika rasklubbarna landar man på närmare medlemmar. Men i själva verket rör det sig om medlemskap. Samma person kan vara medlem både i en lokalavdelning och i en rasklubb, eller i flera rasklubbar. Den stora frågan är alltså hur många medlemmar som dessa medlemskap motsvarar. En samkörning i avdelningarnas samlade adressregister med varje rasklubbs egna medlemsregister är svårt att åstadkomma. Det rör sig om 15 olika medlemsregister i olika dataformat, som ofta innehåller olika information om medlemmarna. Under hösten samlades de olika registren in och vi gjorde ett försök att uppskatta antalet dubbla medlemskap för att kunna få fram en siffra över det totala antalet medlemmar. Detta gjordes manuellt och inom tre olika områden i landet - tre områden med olika karaktär. Vi valde att titta närmare på Lunds kommun, centrala Bergslagen och Västerbotten. Lunds kommun för dess kombination av en relativt stor stad med omkringliggande villasamhällen och landsbygd med flera stora gods; Bergslagen som en del av mellan-sverige med städer, samhällen, skog och sjöar; Västerbotten som en representant för norra Sverige med relativt sett få retrievers och spaniels i förhållande till det totala antalet jakthundar, och stora geografiska avstånd. Lunds kommun invånare; 266 medlemskap - 2,6 promille av befolkningen; 163 medlemskap via rasklubbarna - 61% av medlemskapen; 103 medlemskap via avdelningen - 39% av d:o; 41 dubbla medlemskap (avd + ras) = 225 medlemmar - innebär ca 15 % dubbla medlemskap Centrala Bergslagen - ca invånare; 583 medlemskap - 3,4 promille av befolkningen; 298 medlemskap via rasklubbarna - 51% av medlemskapen; 285 medlemskap via avdelningen - 49% av d:o; 94 dubbla medlemskap (avd + ras) + 4 tredubbla medlemskap (avd + 2 rasklubbar) = 485 medlemmar - innebär ca 17 % dubbla medlemskap Västerbotten invånare; 953 medlemskap - 3,7 promille av befolkningen; 385 medlemskap via rasklubbarna - 40% av medlemskapen; 568 medlemskap via avdelningen - 60% av d:o; 154 dubbla medlemskap + 3 tredubbla = 797 medlemmar - innebär ca 17% dubbla medlemskap (OBS. Antalet dubbla medlemskap är några procentenheter högre, då vi hade inte tillgång till samtliga rasklubbsregister vid jämförelsen.) Med denna beräkning som grund har vi kommit fram till att en rimlig bedömning är att vår organisation bör ha ca 20% dubbla medlemskap och att SSRK i dagsläget har ca enskilda medlemmar. Vi har därför valt att utgå från denna siffra och ser den som en vettig nivå för ekonomiska beräkningar av t.ex. tänkta medlemsavgifter. Visserligen kan splittringen mellan rasklubb och lokalavdelning i enstaka fall ha gått så långt att enskilda medlemmar väljer att hellre ställa sig utanför SSRK, än att tvingas in i en rasklubb eller i en lokalavdelning. Men, vi är övertygande om detta är en mycket liten grupp. En större utmaning ligger i de medlemmar, som idag är med i enbart en rasklubb eller i en lokalavdelning och som inte direkt ser fördelarna som ett samlat medlemskap innebär för medlemmen. Här är det viktigt att hela tiden lyfta fram fördelarna som det gemensamma medlemskapet innebär - en bättre lokal verksamhet kombinerat med en rasklubb som samlat driver utvecklingen inom respektive ras.

6 Det är också viktigt att vi sätter in den något högre medlemsavgiften i sitt sammanhang. Jämför man denna peng med den totala årskostnaden för att ha hund med allt från foder, veterinärbesök, tillbehör, kursavgifter, anmälningsavgifter, resor till olika prov och/eller utställningar, boende i samband med dessa resor, och all bensin som går åt till att ta sig till träning och tävling blir denna höjning av medlemsavgiften förmodligen försumbar. Det finns också en stor potential i att vinna nya medlemmar, både från hundägare som valde att engagera sig i utbrytarklubbarna JRK och JSK, men också bland de många retriever- och spanielägare som idag inte är med i SSRK. Med medlemmar, som både är med i en rasklubb och i en lokalavdelning, växer naturligtvis samtliga dessa jämfört med idag. Det är inte enkelt att förutse hur den enskilda klubben eller avdelningen kommer att öka - eftersom vi helt enkelt inte vet inom vilka klubbar som de dubbla medlemskapen är mera vanliga. Gör vi en rak uppräkning från medlemstalen den 1/1 2008, kommer medlemstalen för de olika avdelningarna och klubbarna att se ut på följande sätt: Bergslagen 1350 Dalarna 1400 Gotland 350 Gävleborg 1100 Jämtland/Härjedalen 675 Norrbotten 1350 Småland 1800 Södra 2650 Värmland 975 Västerbotten 1225 Västernorrland 1450 Västra 3850 Östergötland 1275 Östra 5600 Amerikansk Cocker Cirkel 350 Chesapeake Bay Retrieverklubben 65 Clumber Spanielklubben 200 Cocker Spanielklubben 1550 Curly Coated Retrieverklubben 280 Field Spanielklubben 150 Flatcoated Retrieverklubben 3950 Golden Retrieverklubben 7250 Klubben för lrländsk vattenspaniel 50 Labrador Retrieverklubben 6250 Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 1900 Springerklubben 1800 Welsh Springer Spanielklubben 1200 (Denna sammanställning bygger alltså på en rak uppräkning - d.v.s. att alla rasklubbar och lokalavdelningar ökar i samma takt när antalet medlemmar ökar från 2008 års siffror till medlemmar. Det finns anledning att anta att lojaliteten mot sin ras och sin rasklubb blir allt större ju mindre vanlig rasen är - de minsta rasklubbarnas medlemstal kommer kanske därmed inte att öka i samma takt som de större, och dessa, de minsta klubbarna, är också mera känsliga för ett eventuellt medlemstapp. Det är av stor vikt att dessa klubbars ekonomi och verksamhet inte även-

7 tyras - detta skulle kunna ske genom ett förbättrat stöd till de minsta rasklubbarna, eller att medlemsavgiften under en övergångsperiod kan subventioneras. Apportören - eller något annat? SSRK:s tidning Apportören är idag den enskilt största utgiftsposten i vår klubbs budget. Det är inget förvånande och situationen är den samma inom våra rasklubbar och många andra klubbar för hundägare - klubbtidningen kostar. Kostnaderna för en klubbtidning består i stort sett av tre delar: - den kreativa produktionen (d.v.s. arbetet med att samla in material, reportage och bilder; samt sätta samman tidningen), - den tekniska produktionen (d.v.s. själva tryckningen) och - distributionen ut till medlemmarna. Under de senaste åren är det framförallt distributionskostnaderna som ökat. Samtidigt är Apportören för en stor del av SSRK:s medlemmar den enda kontakten som man i praktiken har med sin klubb - man tar inte aktivt del av klubbens provverksamhet, utställningar eller kurser - och krasst sett är Apportören därmed det enda som man får för sina pengar. Under 2000-talet har ett nytt sätt att kommunicera med medlemmarna vuxit fram - Internet. SSRK har idag en mycket ambitiös, innehållsrik och välskött/väladministrerad website. Är det möjligt att denna website skulle kunna ersätta Apportören? Tanken är lockande, och vi har under hösten i klubbens Informationskommitté sett närmare på detta. Kraven på en website, som helt ska ersätta en klubbtidning, blir betydligt större än de krav som kan ställas, när en website och en klubbtidning lever sida vid sida. Medlemmarna har rätt att förvänta sig både djup, i form av t.ex. utförliga reportage och analyser, och aktuell information, publicerad i stort sett i realtid. Många förväntar sig redan idag att resultaten från ett prov publiceras samma dag som provet eller utställningen ägt rum. När och om websiten är den enda kanalen mellan klubb och medlemmar blir dessa krav och förväntningar bara ännu större. Det är uppenbart att websiter inte bygger och uppdaterar sig av sig själva. För att säkerställa att klubbens website kan uppdateras en eller flera gånger om dagen och varenda dag under hela året, måste vi vara beredda att betala betydligt mer för detta. Man ska inte heller bortse från att många medlemmar fortfarande inte har stor datorvana, har tillgång till Internet hemifrån, eller har tillräckligt snabba uppkopplingar för websiter med stort innehåll. Papperstidningen som produkt och informationskanal är svår att ersätta, och det är ytterst få tidningar i tidningsvärlden, som lagts ner för att ersättas av websiter. Det som man i sammanhanget också måste inse är att tidningar och Internet är två helt olika typer av massmedia - en website är inte tidningen i elektronisk form, och tvärtom. Med både tidning och website i huset gäller det att se över vilket material och vilken information, som ska finnas i tidningen, och vilken som passar bäst på nätet. I samband med arbetet med en ny organisation fick vår Informationskommitté i uppdrag att förutsättningslöst se över Apportörens framtid. Slutsatsen som kommittén och därmed också arbetsgruppen dragit är att tidningen ej kan ersättas av websiten och att den har en mycket viktig roll för klubbens medlemmar. Kommittén fann också goda möjligheter att påverka kostnaderna för Apportören i positiv riktning genom valet av format, papper och tryckeri. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till framtiden för rasklubbarnas klubbtidningar. Om någon av organisationernas rasklubbar skulle vilja ersätta sin klubbtidning med klubbens website är detta ett beslut som fattas av rasklubben. Vad vi känner till har inga sådana diskussioner förts inom våra rasklubbar. De olika klubbtidningarna fyller alla samma viktiga funktion för de olika rasklubbarnas medlemmar, som Apportören fyller för SSRK.

8 I den nya organisationen har därmed varje fullt betalande medlem både sin rasklubbstidning (som Golden-nytt, Labradoren, Charmören, Tollaren, Springertidningen, Yankee Nytt, Klumpisen ) och Apportören. Vi ser också detta som en stor fördel. Vi är övertygade om att det stora flertalet av organisationens medlemmar har ett brett intresse för apportörer och att de är intresserade av att läsa om mer än sin egen ras eller om sin egen hjärtefråga - oavsett om detta är A-prov, viltspår, genetiska frågor eller utställningsringarna. Det finns tyvärr inget som talar för att distributionen av de olika klubbtidningar och Apportören kommer att bli billigare de kommande åren. En övergripande översyn av samtliga dessa publikationer inklusive Apportören behöver därför göras. Kan man samordna tryckning för att få bättre priser? Kan man samordna format och färg - och kunna erbjuda annonsörer kompletta paket? Kan man se över de olika tidningarnas innehåll, så att man inte publicerar samma material och information dubbelt? Finns det andra sätt att hålla ner tryck- och distributionskostnaderna? Med en bättre samordning skulle man t.o.m. kunna tänka sig en så radikal lösning som att Apportören under ett år kom ut med ett mera omfattande nummer vid årets början och vid de andra tre utgivningstillfällena var ett eller två tryckark (d.v.s. 16 eller 32 sidor) i rasklubbarnas tidningar. Medlemsavgiften. Vi har naturligtvis även gjort en uppskattning av vad ett samlat medlemskap skulle kosta i medlemsavgift. Vi har här utgått från tre grundstolpar: - vi har utgått från medlemmar, - vi har utgått från att de olika delarna av vår organisation ska ha samma intäkter som idag, - vi är medvetna om att de rörliga kostnaderna ökar när klubbarna blir större och detta måste vi också täcka in i vår bedömning. Det är förmodligen inte någon större överraskning att ett samlat medlemskap, som ger medlemmen del både i en rasklubb och i en lokalavdelning, blir något dyrare för de medlemmar, som idag valt att enbart vara med i en klubb, och betydligt billigare för de medlemmar, som idag har dubbla medlemskap. Kalkyl: # SSRK:s centrala intäkter från medlemsavgifterna är idag enligt verksamhetsbudget 2009 ca kr. Ytterligare 6 kr per rasklubbsmedlem ger ca kr och totalt är intäkter då kr, varav 40 kr per medlem sedan går till de olika lokalavdelningarna (d.v.s. ca kr). # Med medlemmar behövs alltså 133 kr per medlem för att ta in kr. # Klubbens kostnader för Apportören kommer att öka framförallt när det gäller distributionen, portot. Dessa kostnader utgör en avsevärd del av de ca kr som Apportören kostade 2008 och en ökning från ex till ex ger uppskattningsvis en ökning av de totala kostnaderna för Apportören med ca 70%. # Det innebär en ökning av SSRK:s kostnader centralt till ca 3,9 miljoner och då behövs 156 kr per medlem vid medlemmar. # Transaktionen mellan rasklubb och SSRK centralt - de 6 kronorna - lär inte längre vara aktuell. # Transaktionen mellan SSRK centralt och lokalavdelningarna - de 40 kronorna - bör diskuteras. Enligt några lokalavdelningar är dessa pengar inte helt nödvändiga, och med betydligt fler medlemmar kan lokalavdelningarna få in betydligt mera medel från sin lokala verksamhet - d.v.s. kurser, utbildningar, prov och utställningar. # Skulle denna transaktion kunna tas bort sparar vi kronor, vilket innebär en besparing på ca 18 kr per medlem.

9 # Rasklubbarna har idag en genomsnittlig medlemsavgift på ca 225 kr - det innebär att deras samlade intäkter från medlemmar idag bör vara ca kr. Av dessa pengar går idag kr till SSRK centralt. # Om denna transaktion stryks innebär det att vi för att få samma intäkter på rasklubbssidan behöver ta in 175 kronor per medlem. # Vi har inte tagit någon ställning till framtiden för rasklubbarnas tidningar, men om vi förutsätter att alla dessa tidningar finns kvar ökar även deras kostnader med större upplagor. Uppskattningsvis blir denna ökning ca 30% och om de står för ungefär samma del av rasklubbarnas samlade budgetar som Apportörens del av SSRK:s centrala budget, skulle dessa 30% motsvara ca kr. # Det skulle innebära att den del av den samlade medlemsavgiften som behövs för att dra in pengar till rasklubbarnas verksamhet blir resultatet ca 190 kr per medlem. # Detta skulle ge en samlad medlemsavgift på ca 345 kr. En målsättning för den övergripande översynen av tidningarna inom SSRK skulle kunna vara att medlemsavgiften ska reduceras med 10% - d.v.s. att den samlade medlemsavgiften skulle landa på ca 310 kr. Det innebär en höjning med ca 85 kr för de medlemmar som idag enbart är med i en rasklubb, en höjning med ca 10 kr för dem som idag enbart är med i en lokalavdelning, och hela 215 kr lägre avgift per år för de idag dubbelanslutna medlemmarna. En förändring i medlemsavgiften måste alltid sättas in i sitt sammanhang. Ger det ett bättre verksamhet, en bättre fungerande klubb? Jämför man då denna förändring med den totala årskostnaden för att ha hund - med allt från foder, veterinärbesök, tillbehör, kursavgifter, anmälningsavgifter, resor till olika prov och/eller utställningar, boende i samband med dessa resor, och all bensin som går åt till att ta sig till träning och tävling blir beloppet ofta försumbart. Fördelarna. Det är vår starka övertygelse att fördelarna med den nya organisationen är uppenbara för alla grupper av medlemmar. Medlemmen, som idag enbart är med i en lokalavdelning, får: - en mycket starkare avdelning med långt fler medlemmar. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet. - delaktigheten i en rasklubb. - Apportören + rasklubbens tidning. Medlemmen, som idag enbart är med i en rasklubb, får: - delaktighet i en stark lokalavdelning med långt fler medlemmar än idag. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet än vad de flesta rasklubbar idag kan tillhandahålla. - ett bredare lokalt nätverk med större möjligheter att träffas och lära sig av kompisar med andra raser. - rätten att delta och starta vid de officiella proven och utställningarna som arrangeras inom SSRK. - en starkare och större rasklubb. - Apportören + rasklubbens tidning. Medlemmen, som idag är dubbelansluten, får: - en mycket starkare avdelning med långt fler medlemmar. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet.

10 - en starkare och större rasklubb. - ett enklare och billigare medlemskap. Arbetsgruppen lämnar härmed sitt förslag till ny organisation av SSRK till medlemmarna. Vår ambition har varit att lägga grunden för en ny, tidenslig, enande, hållbar och modern organisation som gynnar samarbete och engagemang. Vid Fullmäktige i maj kommer frågan att tas upp och valet står där mellan att gå vidare eller att gå tillbaka helt till ruta 1. Vi hoppas att många medlemmar engagerar sig i frågan t.ex. genom att delta i sin klubbs och/eller avdelnings klubbmöte eller att diskutera med de förtroendevalda som representerar klubben/avdelningen vid Fullmäktige. För Arbetsgruppen Sverker Haraldsson

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

A - prov i Sverige. www.ssrk.se

A - prov i Sverige. www.ssrk.se A - prov i Sverige A prov A-provverksamheten 2011 Antal hundar KKL Godkända Södra 7 29 17 59% 3 prov över 4 hundar Småland / Östgöta 5 10 8 80% Västra 5 13 11 85% 1 prov på 4 hundar Östra 19 40 34 85%

Läs mer

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 INLEDNING Förslaget till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 läggs i en tid när klubben, precis som många andra klubbar inom SKK, tappat medlemmar.

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2012-05-13 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2012-10-23. Inledning Svenska

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

UTBILDNINGSAVTAL. mellan Svenska Spaniel och Retrieverklubben avdelning och blivande instruktör inom SSRK 201X-XX-XX

UTBILDNINGSAVTAL. mellan Svenska Spaniel och Retrieverklubben avdelning och blivande instruktör inom SSRK 201X-XX-XX UTBILDNINGSAVTAL mellan Svenska Spaniel och Retrieverklubben avdelning och blivande instruktör inom SSRK 201X-XX-XX INNEHÅLL BAKGRUND...3 SYFTE...3 UTBILDNINGSAVTAL...4 1 UTBILDNINGSANSVAR...5 2 KURSANSVAR...5

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet.

Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42. 24 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell hälsade välkommen och öppnade mötet. Smålandsavdelningen Sammanträdesdatum 1/5 2013-04-29 Telefonmöte 24-42 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Jennifer Hofsö Kicki Kindstrand Birgitta Staflund Wiberg Charlotta Hjerpe

Läs mer

64 VAL AV JUSTERARE Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson

64 VAL AV JUSTERARE Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 21-22 augusti 2010, Scandic hotell Upplands-Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Ingrid Grundström Björn Ekedahl Janet Johansson Eva

Läs mer

Några goda råd för ett lyckat köp Är labrador rätt ras för mig? Valphänvisning Fostran och utbildning Hur hittar jag då rätt valp?

Några goda råd för ett lyckat köp Är labrador rätt ras för mig? Valphänvisning Fostran och utbildning Hur hittar jag då rätt valp? Några goda råd f Labradoren är en av våra mest populära hundraser och mycket omtyckt på grund av sitt vänliga sinnelag och sin stora dresserbarhet. Den är en jakthund - en apporterande fågelhund som arbetar

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2001-01-27 Närvarande: Ingrid Larsson Johan Körge Jacob Kinge Anette Björgell Gun Nilsson Milan Pavlovic Louise Runnemark

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147

Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147 Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, Håkan Dahlin,

Läs mer

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER Det här är det Chesapeakeklubbens förslag till RAS-dokument som styrelsen gett Catharina Lindström och Rebecca Rydell i uppdrag att utforma. CBR

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

APRIL 2010 MEDLEMSVÄRVNING. Hej! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen.

APRIL 2010 MEDLEMSVÄRVNING. Hej! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. APRIL 2010 Hej! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. SEKTIONSDAGARNA Stort tack för trevliga och givande sektionsdagar. Som bilaga till detta nyhetsbrev finns en sammanställning från grupparbetena.

Läs mer

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar. Samtliga närvarande, utom en vars medlemskap var oklart, var medlemmar.

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar. Samtliga närvarande, utom en vars medlemskap var oklart, var medlemmar. Protokoll ordinarie klubbmöte 2010-02-22 Studieförbundets lokaler, Örnsköldsvik 1 Fastställande av röstlängd 24 personer närvarande vid mötet varav en som meddelade sitt medlemskap men som saknades i aktuell

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 BALANS-OCH RESULTATRÄKNING 2003 REVISIONSRAPPORT 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 BUDGET 2004 MOTIONER Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte

Läs mer

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet.

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 157-185 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Åsa Westström Ulla Erdeberg Louise Carlsson Frånvarande: Sven Ludvigsson Kristina Kindstrand Jonas Mjärling

Läs mer

Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar handlingarna.

Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar handlingarna. Protokoll för styrelsemöte 18-19 maj 2013, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Annika Andersson Ingrid Grundström Janet Johansson Eva Arnell Ek Sigvard Eriksson Suppleanter:

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R)

BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R) BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R) Förslag: Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever,

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Kongress vartannat år?

Kongress vartannat år? Kongress vartannat år? Helén Wallman & Anders Dahlstedt Distrikt och rasklubbar Antal röster Ja nej ej svar Distrikt 203 78 56 69 Rasklubbar 44 23 11 10 Totalt 247 101 67 79 Procent ja nej ej svar Distrikt

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Motioner till SSRK:s fullmäktige Protokoll styrelsemöte 16-17 augusti 2014, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Cathrine Möller Lena Ohlsson Anmält förhinder:

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Närvarande Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Sara Lahti SL Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 INLEDNING 2006 har varit ett intressant men arbetsamt år. Huvudstyrelsen fick ny ordförande och fyra nya ledamöter, bl a en informationsansvarig. Årligen återkommande fullmäktigemöten

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 Närvarande: Sören Svärd, Urban Larsson, Malin Reuterhäll, Caroline Hagström, Anna Sjödin, Margareta Dahl, Lotta Yourstone, Benita

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015 Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Plats: Scandic hotell, Upplands-Väsby Ledamöter: Beslutande: Lars Ramberg ordförande Lena Rollmar 187-210 vice ordförande, exteriöransvarig Torbjörn Håkansson

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 1 Under detta verksamhetsår har styrelsen lagt stor vikt vid att stärka ekonomin och har av den anledningen inte haft möjlighet att

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 8/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-22 Plats: SKK:s lokaler, Spånga 138-175

Labrador Retrieverklubben 8/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-22 Plats: SKK:s lokaler, Spånga 138-175 Labrador Retrieverklubben 8/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-22 Plats: SKK:s lokaler, Spånga 138-175 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg 148-175, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Maria Sjöberg Kristina Nieminen

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer