ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK"

Transkript

1 Uppdaterad version - 5 jan ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen uppdraget att arbeta med frågan och en arbetsgrupp har under hösten arbetat fram detta förslag. Målsättningen för arbetet har inte bara varit att se över frågan om ett medlemskap Bakgrund: ETT SSRK ELLER FLERA? Detta skulle kunna vara en beskrivning av SSRK idag. SSRK är idag en organisation som är splittrad på flera håll. Det finns både en splittring mellan spaniel- och retrieverdelen i klubben, en splittring mellan lokalavdelningarna och rasklubbarna, och en ojämvikt mellan mycket stora och mycket små rasklubbar och avdelningar. Rasklubbarnas och lokalavdelningarnas verksamhet har allt mer kommit att likna varandra och det leder till inbördes konkurrens om funktionärer, domare och provplatser. De flesta medlemmar löser ett medlemskap, antingen genom sin rasklubb eller via sin avdelning, men ett stort antal väljer också att lösa dubbla medlemskap. Nya medlemmar väljer ofta sida beroende på var uppfödaren eller träningskompisen har sin klubbkänsla. Fullmäktige är SSRK:s högsta beslutande organ och dit kan både lokalavdelningar och rasklubbar skicka delegater. Reglerna för hur många delegater klubben kan skicka är olika, och det innebär att rasklubbarnas medlemmar blir mindre värda. Varje försök att ändra reglerna leder till djupa diskussioner om vem som då får makten i Fullmäktige. Huvudstyrelsen utses av Fullmäktige, men trots detta finns det sedan en stor misstro från många delegater gentemot styrelsen. SSRK är en konservativ organisation där nya medlemmar ofta känner en attityd av att man måste ha haft hund i år, innan ens förslag och idéer tas på allvar. Detta leder till att organisationen har svårt med nyrekryteringen, framförallt inom en del lokalavdelningar. Ett medlemskap - ett SSRK Inom arbetsgruppen valde vi tidigt att arbeta bredare än att enbart hitta en teknisk lösning på ett medlemskap. Att lägga tid och kraft på att utreda detta, utan att samtidigt ha en helhetssyn och söka finna lösningar på andra problemområden, såg vi som ett rent slöseri. Vår ambition har varit att skapa en ny, färsk och tidsenlig organisation av SSRK - det betyder att vi måste lägga undan gammalt groll och gamla historiska lösningar. Vi måste se framåt, inte snegla bakåt. Vi vill sammanfoga klubben och skapa en enande organisation - splittringen och uppdelningen i klubben måste bromsas och helst också stoppas. Vi har strävat efter att ta fram ett genomgående förslag - inte ett förslag som lappar och lagar. Vi vill ha en rättvis organisation där rasklubbar och lokalavdelningar betraktas som lika värdefulla för organisationen. Vi vill skapa en hållbar lösning, som fungerar även om det tillkommer nya rasklubbar, nya lokalavdelningar eller ett uppdelat SSRK. Vi måste skapa en organisation som gynnar dem som vill vara med och som vill engagera sig - inte en organisation som skapar speciallösningar för de medlemmar som inte vill.

2 Grunden för att kunna åstadkomma detta är enkel - ett SSRK-medlemskap innebär att varje medlem är med både i en rasklubb och i en lokalavdelning. Både och - inte det ena eller det andra. Med denna grundläggande tanke - att medlemskapet i SSRK innebär att medlemmen är med både i en lokalavdelning och i en rasklubb - undanröjs ett av de avgörande skälen till att vår klubb blivit splittrad och uppdelad. Både lokalavdelningar och rasklubbar behövs i organisationen. Både rasklubbar och lokalavdelningar är till nytta för den enskilde medlemmen. Och när den enskilde medlemmen slipper att välja sida blir SSRK en bättre klubb för alla. I praktiken innebär vårt förslag att medlemsavgiften betalas in till SSRK centralt. Här finns resurserna att hantera administration och fakturering, och här finns ett kansli med anställda medarbetare som kan besvara medlemmarnas frågor. Medlemmen placeras efter postadressen in i rätt lokalavdelning. Vid inbetalningen uppger medlemmen också vilken rasklubb man vill tillhöra. Vill man vara med i mer än en rasklubb betalar man en separat avgift direkt till den andra rasklubben. På samma sätt kan hundägare från andra länder vara medlemmar i en svensk rasklubb. Dessa två kategorier av medlemmar kan räknas in när antalet delegater till fullmäktige ska beräknas. Familjemedlemskapen finns också kvar och räknas in när antalet delegater till fullmäktige ska beräknas. Dessa medlemmar betalar en årsavgift, som motsvarar fullt medlemskap minus kostnaderna för Apportören respektive rasklubbens tidning. De s.k. valpköparmedlemskap, som idag finns inom både rasklubbarna och SSRK, har ingen motsvarighet bland de medlemskap som räknas upp i SSRK:s stadgar. Det är samtidigt av stort värde att organisationen kan fånga upp nya hundägare och värva dem som medlemmar. En reducerad medlemsavgift under det första året är en enkel lösning - detta skulle då kunna vara genom en rabatt på ordinarie medlemsavgift (här behöver då man diskutera hur stor rabatten ska vara och hur den ska fördelas internt). Ett annat sätt att gynna rekryteringen av nya medlemmar skulle kunna vara att man betalar fullt medlemsavgift och får ett värdebevis, som kan lösas in mot t.ex. hundtillbehör hos en webbutik med stort utbud eller en landsomfattande zoobutikskedja. Här får då butiken eller butikskedjan stå för en del av rabatteringen. Ett resultat av vårt förslag - att varje medlem är både med i en lokalavdelning och i en rasklubb - kommer också att bli att både våra rasklubbar och våra lokalavdelningar blir betydligt större. För rasklubbarna kan det innebära 20 till 30% fler medlemmar, medan det för lokalavdelningarna skulle kunna innebära mer än en fördubbling av antalet medlemmar. Det gör alla dessa rasklubbar och lokalavdelningar starkare. Det ger dem ett större underlag för att bedriva sin verksamhet, och det ger med stor säkerhet också bättre förutsättningar och en bredare bas att rekrytera funktionärer. Klara och tydliga roller. SSRK bildades 1945 och när klubben började växa uppstod snart behovet av lokala avdelningar för att verksamhet som jaktprov, utställningar, utbildningar och kurser skulle kunna bedrivas närmare medlemmarna. Från och med 1952 skedde en successiv utbyggnad av lokalavdelningar som 1966 var rikstäckande. I dagsläget har SSRK 14 st avdelningar. Här finns idag en stor spännvidd mellan de största och de minsta, både när det gäller den geografiska storleken och antalet medlemmar. (På medlemssidan är exempelvis den största avdelningen 16 gånger större än den minsta.)

3 Rasklubbarna tillkom från 70-talet och framåt, och hade från början fokus på de rasspecifika frågorna - framförallt avel och hälsa. Rasklubbarna har genom åren växt mycket snabbare än lokalavdelningarna, och de är idag betydligt större sammanlagt än lokalavdelningarna sammanlagt. Det finns tre förklaringar till detta: rasklubbarnas verksamhet med klubbtidningar, rasspecialer och websiter ligger närmare de flesta medlemmars intressen, rasklubben är för de flesta valpköparen ett naturligt steg, och rasklubben har en starkare vi-känsla för de flesta hundägare. De största rasklubbarna har idag byggt upp lokala organisationer, som alltmer kommit att tävla med lokalavdelningarna. Men, på rasklubbssidan finns ännu större skillnader mellan störst och minst (Den största rasklubben är t.ex. 142 ggr större än den minsta.) och inte ens de allra största rasklubbarna klarar av att erbjuda sina medlemmar i alla delar av landet en fungerande lokal verksamhet. En intern tävlan om medlemmarnas intresse, om medlemmarnas vilja till engagemang, om funktionärer, om domare, om provplatser m.m. kan aldrig ha mer fördelar än nackdelar. Båda delarna av vår organisation behövs för medlemmarnas bästa - oavsett vilken ras man valt, eller i vilken del av landet man bor. I praktiken innebär vårt förslag att: Den lokala verksamheten ska bedrivas av och i lokalavdelningarna. De lokala organisationerna som finns inom de större rasklubbarna bör därmed allteftersom uppgå i lokalavdelningarna. Den roll, som dessa organisationer fyller inom de rasklubbar som använder sig av ett fullmäktigesystem, finns däremot naturligtvis kvar. Lokalavdelningarna hanterar klubbens officiella utställningar och jaktprov. Rasklubbarna kan årligen arrangera ett rasmästerskap samt en club show, som kan räknas officiellt. Inofficiella rasspecialer, tävlingar, lagkamper etc. inom rasen kan även arrangeras av rasklubbarna. De kan naturligtvis också arbeta med sina rasspecifika frågor på lokal nivå med t.e.x avel- och uppfödarträffar. Spanielmästerskapet och Retrievermästerskapet arrangeras av Hs. Stödet till de minsta avdelningarna och rasklubbarna finns också kvar på samma sätt som i dagens SSRK. Det innebär bl.a. att dessa får ekonomisk hjälp för att kunna resa till och delta vid Fullmäktige och andra gemensamma möten. Balans och demokrati. Fullmäktige är fortfarande det högsta beslutande organet inom SSRK och det är givetvis även i fortsättningen de olika rasklubbarna och lokalavdelningarna som väljer och utser delegater som sina representanter vid fullmäktige. I ett SSRK, där varje medlem är med både i en rasklubb och i en lokalavdelning, kan man självklart inte använda dagens principer för att beräkna antalet delegater som varje klubb har rätt att skicka till fullmäktige. Det kan inte längre finnas några hållbara skäl till att man inte använder och beräknar antalet delegater på exakt samma sätt inom de två sidorna av organisationen. I praktiken: Antalet delegater till Fullmäktige är alltid det samma - vårt förslag är 60 delegater, vilket ungefär motsvarar dagens representation och dagens kostnader för sammankomsten. Dessa 60 delegater fördelas jämnt mellan rasklubbarna och lokalavdelningarna. 30 delegater kommer från rasklubbarna, och 30 från lokalavdelningarna. Varje rasklubb och lokalavdelning, oavsett storlek, får i första skedet en delegat till Fullmäktige. De 16 eller 17 mandat, som därefter finns kvar att fördela inom rasklubbarna respektive lokalavdelningarna, fördelas efter klubbarnas storlek. Här använder vi oss av en välbeprövad metod, d Hondts metod, som använts inom politiken under närmare 100 år. Den största klubben får den första delegaten och därefter delas denna klubbs medlemstal med antalet erhållna delegater. En ny jämförelse görs och den nu största

4 klubben får nästa delegat - och får sedan sitt medlemstal delat på samma sätt. Man fortsätter på samma sätt till dess att alla mandat fördelats. Hade denna princip och d Hondts metod t.ex. använts inför Fullmäktige 2008 hade fördelningen sett ut på följande sätt: Bergslagen Dalarna Gotland Gävleborg Jämtland/Härjedalen Norrbotten Småland Södra Värmland Västerbotten Västernorrland Västra Östergötland Östra Totalt avdelningar 30 Amerikansk Cocker Cirkel Chesapeake Bay Retrieverklubben 49 1 Clumber Spanielklubben Cocker Spanielklubben Curly Coated Retrieverklubben Field Spanielklubben Flatcoated Retrieverklubben Golden Retrieverklubben Klubben för lrländsk vattenspaniel 38 1 Labrador Retrieverklubben Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben Springerklubben Welsh Springer Spanielklubben Totalt rasklubbar 30 Med detta nya upplägg kommer avdelningar och rasklubbar att ha lika många medlemmar, d.v.s. lika många medlemmar som hela SSRK-organisationen. Det innebär att balansen mellan de lokala intressena och rasklubbarna alltid kommer att finnas kvar - oavsett om t.ex. en stor lokalavdelning skulle delas i två eller tre mindre geografiska områden, eller om en av våra raser ökar snabbt i popularitet och/eller lyckas attrahera många nya hundägare till att bli medlemmar i SSRK. Förändringar kan ske och de sker då inom grupperna - en populär ras kan vinna fler mandat av de 30 som ska fördelas bland rasklubbarna. Lösningen med ett fast antal delegater till Fullmäktige, där 50% utses lokalt och 50% inom rasklubben, garanterar balans och jämvikt. Med identiska system för hur delegaterna fördelas blir alla medlemmar lika representerade, och vi raderar bort de märkliga skillnaderna från förr. Med ett mandat till varje avdelning och varje ras garanterar vi att även de minsta klubbarna får en röst vid fullmäktige. Och genom att använda en mycket välbeprövad fördelningsmetod från politiken, finner vi det mest rättvisa sättet att fördela mandat.

5 Hur många medlemmar har SSRK? Frågan verkar vid en första anblick enkel att besvara - lägger man samman medlemstalen i de olika lokalavdelningarna med antalet medlemmar i de olika rasklubbarna landar man på närmare medlemmar. Men i själva verket rör det sig om medlemskap. Samma person kan vara medlem både i en lokalavdelning och i en rasklubb, eller i flera rasklubbar. Den stora frågan är alltså hur många medlemmar som dessa medlemskap motsvarar. En samkörning i avdelningarnas samlade adressregister med varje rasklubbs egna medlemsregister är svårt att åstadkomma. Det rör sig om 15 olika medlemsregister i olika dataformat, som ofta innehåller olika information om medlemmarna. Under hösten samlades de olika registren in och vi gjorde ett försök att uppskatta antalet dubbla medlemskap för att kunna få fram en siffra över det totala antalet medlemmar. Detta gjordes manuellt och inom tre olika områden i landet - tre områden med olika karaktär. Vi valde att titta närmare på Lunds kommun, centrala Bergslagen och Västerbotten. Lunds kommun för dess kombination av en relativt stor stad med omkringliggande villasamhällen och landsbygd med flera stora gods; Bergslagen som en del av mellan-sverige med städer, samhällen, skog och sjöar; Västerbotten som en representant för norra Sverige med relativt sett få retrievers och spaniels i förhållande till det totala antalet jakthundar, och stora geografiska avstånd. Lunds kommun invånare; 266 medlemskap - 2,6 promille av befolkningen; 163 medlemskap via rasklubbarna - 61% av medlemskapen; 103 medlemskap via avdelningen - 39% av d:o; 41 dubbla medlemskap (avd + ras) = 225 medlemmar - innebär ca 15 % dubbla medlemskap Centrala Bergslagen - ca invånare; 583 medlemskap - 3,4 promille av befolkningen; 298 medlemskap via rasklubbarna - 51% av medlemskapen; 285 medlemskap via avdelningen - 49% av d:o; 94 dubbla medlemskap (avd + ras) + 4 tredubbla medlemskap (avd + 2 rasklubbar) = 485 medlemmar - innebär ca 17 % dubbla medlemskap Västerbotten invånare; 953 medlemskap - 3,7 promille av befolkningen; 385 medlemskap via rasklubbarna - 40% av medlemskapen; 568 medlemskap via avdelningen - 60% av d:o; 154 dubbla medlemskap + 3 tredubbla = 797 medlemmar - innebär ca 17% dubbla medlemskap (OBS. Antalet dubbla medlemskap är några procentenheter högre, då vi hade inte tillgång till samtliga rasklubbsregister vid jämförelsen.) Med denna beräkning som grund har vi kommit fram till att en rimlig bedömning är att vår organisation bör ha ca 20% dubbla medlemskap och att SSRK i dagsläget har ca enskilda medlemmar. Vi har därför valt att utgå från denna siffra och ser den som en vettig nivå för ekonomiska beräkningar av t.ex. tänkta medlemsavgifter. Visserligen kan splittringen mellan rasklubb och lokalavdelning i enstaka fall ha gått så långt att enskilda medlemmar väljer att hellre ställa sig utanför SSRK, än att tvingas in i en rasklubb eller i en lokalavdelning. Men, vi är övertygande om detta är en mycket liten grupp. En större utmaning ligger i de medlemmar, som idag är med i enbart en rasklubb eller i en lokalavdelning och som inte direkt ser fördelarna som ett samlat medlemskap innebär för medlemmen. Här är det viktigt att hela tiden lyfta fram fördelarna som det gemensamma medlemskapet innebär - en bättre lokal verksamhet kombinerat med en rasklubb som samlat driver utvecklingen inom respektive ras.

6 Det är också viktigt att vi sätter in den något högre medlemsavgiften i sitt sammanhang. Jämför man denna peng med den totala årskostnaden för att ha hund med allt från foder, veterinärbesök, tillbehör, kursavgifter, anmälningsavgifter, resor till olika prov och/eller utställningar, boende i samband med dessa resor, och all bensin som går åt till att ta sig till träning och tävling blir denna höjning av medlemsavgiften förmodligen försumbar. Det finns också en stor potential i att vinna nya medlemmar, både från hundägare som valde att engagera sig i utbrytarklubbarna JRK och JSK, men också bland de många retriever- och spanielägare som idag inte är med i SSRK. Med medlemmar, som både är med i en rasklubb och i en lokalavdelning, växer naturligtvis samtliga dessa jämfört med idag. Det är inte enkelt att förutse hur den enskilda klubben eller avdelningen kommer att öka - eftersom vi helt enkelt inte vet inom vilka klubbar som de dubbla medlemskapen är mera vanliga. Gör vi en rak uppräkning från medlemstalen den 1/1 2008, kommer medlemstalen för de olika avdelningarna och klubbarna att se ut på följande sätt: Bergslagen 1350 Dalarna 1400 Gotland 350 Gävleborg 1100 Jämtland/Härjedalen 675 Norrbotten 1350 Småland 1800 Södra 2650 Värmland 975 Västerbotten 1225 Västernorrland 1450 Västra 3850 Östergötland 1275 Östra 5600 Amerikansk Cocker Cirkel 350 Chesapeake Bay Retrieverklubben 65 Clumber Spanielklubben 200 Cocker Spanielklubben 1550 Curly Coated Retrieverklubben 280 Field Spanielklubben 150 Flatcoated Retrieverklubben 3950 Golden Retrieverklubben 7250 Klubben för lrländsk vattenspaniel 50 Labrador Retrieverklubben 6250 Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 1900 Springerklubben 1800 Welsh Springer Spanielklubben 1200 (Denna sammanställning bygger alltså på en rak uppräkning - d.v.s. att alla rasklubbar och lokalavdelningar ökar i samma takt när antalet medlemmar ökar från 2008 års siffror till medlemmar. Det finns anledning att anta att lojaliteten mot sin ras och sin rasklubb blir allt större ju mindre vanlig rasen är - de minsta rasklubbarnas medlemstal kommer kanske därmed inte att öka i samma takt som de större, och dessa, de minsta klubbarna, är också mera känsliga för ett eventuellt medlemstapp. Det är av stor vikt att dessa klubbars ekonomi och verksamhet inte även-

7 tyras - detta skulle kunna ske genom ett förbättrat stöd till de minsta rasklubbarna, eller att medlemsavgiften under en övergångsperiod kan subventioneras. Apportören - eller något annat? SSRK:s tidning Apportören är idag den enskilt största utgiftsposten i vår klubbs budget. Det är inget förvånande och situationen är den samma inom våra rasklubbar och många andra klubbar för hundägare - klubbtidningen kostar. Kostnaderna för en klubbtidning består i stort sett av tre delar: - den kreativa produktionen (d.v.s. arbetet med att samla in material, reportage och bilder; samt sätta samman tidningen), - den tekniska produktionen (d.v.s. själva tryckningen) och - distributionen ut till medlemmarna. Under de senaste åren är det framförallt distributionskostnaderna som ökat. Samtidigt är Apportören för en stor del av SSRK:s medlemmar den enda kontakten som man i praktiken har med sin klubb - man tar inte aktivt del av klubbens provverksamhet, utställningar eller kurser - och krasst sett är Apportören därmed det enda som man får för sina pengar. Under 2000-talet har ett nytt sätt att kommunicera med medlemmarna vuxit fram - Internet. SSRK har idag en mycket ambitiös, innehållsrik och välskött/väladministrerad website. Är det möjligt att denna website skulle kunna ersätta Apportören? Tanken är lockande, och vi har under hösten i klubbens Informationskommitté sett närmare på detta. Kraven på en website, som helt ska ersätta en klubbtidning, blir betydligt större än de krav som kan ställas, när en website och en klubbtidning lever sida vid sida. Medlemmarna har rätt att förvänta sig både djup, i form av t.ex. utförliga reportage och analyser, och aktuell information, publicerad i stort sett i realtid. Många förväntar sig redan idag att resultaten från ett prov publiceras samma dag som provet eller utställningen ägt rum. När och om websiten är den enda kanalen mellan klubb och medlemmar blir dessa krav och förväntningar bara ännu större. Det är uppenbart att websiter inte bygger och uppdaterar sig av sig själva. För att säkerställa att klubbens website kan uppdateras en eller flera gånger om dagen och varenda dag under hela året, måste vi vara beredda att betala betydligt mer för detta. Man ska inte heller bortse från att många medlemmar fortfarande inte har stor datorvana, har tillgång till Internet hemifrån, eller har tillräckligt snabba uppkopplingar för websiter med stort innehåll. Papperstidningen som produkt och informationskanal är svår att ersätta, och det är ytterst få tidningar i tidningsvärlden, som lagts ner för att ersättas av websiter. Det som man i sammanhanget också måste inse är att tidningar och Internet är två helt olika typer av massmedia - en website är inte tidningen i elektronisk form, och tvärtom. Med både tidning och website i huset gäller det att se över vilket material och vilken information, som ska finnas i tidningen, och vilken som passar bäst på nätet. I samband med arbetet med en ny organisation fick vår Informationskommitté i uppdrag att förutsättningslöst se över Apportörens framtid. Slutsatsen som kommittén och därmed också arbetsgruppen dragit är att tidningen ej kan ersättas av websiten och att den har en mycket viktig roll för klubbens medlemmar. Kommittén fann också goda möjligheter att påverka kostnaderna för Apportören i positiv riktning genom valet av format, papper och tryckeri. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till framtiden för rasklubbarnas klubbtidningar. Om någon av organisationernas rasklubbar skulle vilja ersätta sin klubbtidning med klubbens website är detta ett beslut som fattas av rasklubben. Vad vi känner till har inga sådana diskussioner förts inom våra rasklubbar. De olika klubbtidningarna fyller alla samma viktiga funktion för de olika rasklubbarnas medlemmar, som Apportören fyller för SSRK.

8 I den nya organisationen har därmed varje fullt betalande medlem både sin rasklubbstidning (som Golden-nytt, Labradoren, Charmören, Tollaren, Springertidningen, Yankee Nytt, Klumpisen ) och Apportören. Vi ser också detta som en stor fördel. Vi är övertygade om att det stora flertalet av organisationens medlemmar har ett brett intresse för apportörer och att de är intresserade av att läsa om mer än sin egen ras eller om sin egen hjärtefråga - oavsett om detta är A-prov, viltspår, genetiska frågor eller utställningsringarna. Det finns tyvärr inget som talar för att distributionen av de olika klubbtidningar och Apportören kommer att bli billigare de kommande åren. En övergripande översyn av samtliga dessa publikationer inklusive Apportören behöver därför göras. Kan man samordna tryckning för att få bättre priser? Kan man samordna format och färg - och kunna erbjuda annonsörer kompletta paket? Kan man se över de olika tidningarnas innehåll, så att man inte publicerar samma material och information dubbelt? Finns det andra sätt att hålla ner tryck- och distributionskostnaderna? Med en bättre samordning skulle man t.o.m. kunna tänka sig en så radikal lösning som att Apportören under ett år kom ut med ett mera omfattande nummer vid årets början och vid de andra tre utgivningstillfällena var ett eller två tryckark (d.v.s. 16 eller 32 sidor) i rasklubbarnas tidningar. Medlemsavgiften. Vi har naturligtvis även gjort en uppskattning av vad ett samlat medlemskap skulle kosta i medlemsavgift. Vi har här utgått från tre grundstolpar: - vi har utgått från medlemmar, - vi har utgått från att de olika delarna av vår organisation ska ha samma intäkter som idag, - vi är medvetna om att de rörliga kostnaderna ökar när klubbarna blir större och detta måste vi också täcka in i vår bedömning. Det är förmodligen inte någon större överraskning att ett samlat medlemskap, som ger medlemmen del både i en rasklubb och i en lokalavdelning, blir något dyrare för de medlemmar, som idag valt att enbart vara med i en klubb, och betydligt billigare för de medlemmar, som idag har dubbla medlemskap. Kalkyl: # SSRK:s centrala intäkter från medlemsavgifterna är idag enligt verksamhetsbudget 2009 ca kr. Ytterligare 6 kr per rasklubbsmedlem ger ca kr och totalt är intäkter då kr, varav 40 kr per medlem sedan går till de olika lokalavdelningarna (d.v.s. ca kr). # Med medlemmar behövs alltså 133 kr per medlem för att ta in kr. # Klubbens kostnader för Apportören kommer att öka framförallt när det gäller distributionen, portot. Dessa kostnader utgör en avsevärd del av de ca kr som Apportören kostade 2008 och en ökning från ex till ex ger uppskattningsvis en ökning av de totala kostnaderna för Apportören med ca 70%. # Det innebär en ökning av SSRK:s kostnader centralt till ca 3,9 miljoner och då behövs 156 kr per medlem vid medlemmar. # Transaktionen mellan rasklubb och SSRK centralt - de 6 kronorna - lär inte längre vara aktuell. # Transaktionen mellan SSRK centralt och lokalavdelningarna - de 40 kronorna - bör diskuteras. Enligt några lokalavdelningar är dessa pengar inte helt nödvändiga, och med betydligt fler medlemmar kan lokalavdelningarna få in betydligt mera medel från sin lokala verksamhet - d.v.s. kurser, utbildningar, prov och utställningar. # Skulle denna transaktion kunna tas bort sparar vi kronor, vilket innebär en besparing på ca 18 kr per medlem.

9 # Rasklubbarna har idag en genomsnittlig medlemsavgift på ca 225 kr - det innebär att deras samlade intäkter från medlemmar idag bör vara ca kr. Av dessa pengar går idag kr till SSRK centralt. # Om denna transaktion stryks innebär det att vi för att få samma intäkter på rasklubbssidan behöver ta in 175 kronor per medlem. # Vi har inte tagit någon ställning till framtiden för rasklubbarnas tidningar, men om vi förutsätter att alla dessa tidningar finns kvar ökar även deras kostnader med större upplagor. Uppskattningsvis blir denna ökning ca 30% och om de står för ungefär samma del av rasklubbarnas samlade budgetar som Apportörens del av SSRK:s centrala budget, skulle dessa 30% motsvara ca kr. # Det skulle innebära att den del av den samlade medlemsavgiften som behövs för att dra in pengar till rasklubbarnas verksamhet blir resultatet ca 190 kr per medlem. # Detta skulle ge en samlad medlemsavgift på ca 345 kr. En målsättning för den övergripande översynen av tidningarna inom SSRK skulle kunna vara att medlemsavgiften ska reduceras med 10% - d.v.s. att den samlade medlemsavgiften skulle landa på ca 310 kr. Det innebär en höjning med ca 85 kr för de medlemmar som idag enbart är med i en rasklubb, en höjning med ca 10 kr för dem som idag enbart är med i en lokalavdelning, och hela 215 kr lägre avgift per år för de idag dubbelanslutna medlemmarna. En förändring i medlemsavgiften måste alltid sättas in i sitt sammanhang. Ger det ett bättre verksamhet, en bättre fungerande klubb? Jämför man då denna förändring med den totala årskostnaden för att ha hund - med allt från foder, veterinärbesök, tillbehör, kursavgifter, anmälningsavgifter, resor till olika prov och/eller utställningar, boende i samband med dessa resor, och all bensin som går åt till att ta sig till träning och tävling blir beloppet ofta försumbart. Fördelarna. Det är vår starka övertygelse att fördelarna med den nya organisationen är uppenbara för alla grupper av medlemmar. Medlemmen, som idag enbart är med i en lokalavdelning, får: - en mycket starkare avdelning med långt fler medlemmar. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet. - delaktigheten i en rasklubb. - Apportören + rasklubbens tidning. Medlemmen, som idag enbart är med i en rasklubb, får: - delaktighet i en stark lokalavdelning med långt fler medlemmar än idag. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet än vad de flesta rasklubbar idag kan tillhandahålla. - ett bredare lokalt nätverk med större möjligheter att träffas och lära sig av kompisar med andra raser. - rätten att delta och starta vid de officiella proven och utställningarna som arrangeras inom SSRK. - en starkare och större rasklubb. - Apportören + rasklubbens tidning. Medlemmen, som idag är dubbelansluten, får: - en mycket starkare avdelning med långt fler medlemmar. Det ger förutsättningarna för en betydligt starkare och mera omfattande lokal verksamhet.

10 - en starkare och större rasklubb. - ett enklare och billigare medlemskap. Arbetsgruppen lämnar härmed sitt förslag till ny organisation av SSRK till medlemmarna. Vår ambition har varit att lägga grunden för en ny, tidenslig, enande, hållbar och modern organisation som gynnar samarbete och engagemang. Vid Fullmäktige i maj kommer frågan att tas upp och valet står där mellan att gå vidare eller att gå tillbaka helt till ruta 1. Vi hoppas att många medlemmar engagerar sig i frågan t.ex. genom att delta i sin klubbs och/eller avdelnings klubbmöte eller att diskutera med de förtroendevalda som representerar klubben/avdelningen vid Fullmäktige. För Arbetsgruppen Sverker Haraldsson

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer