Avrop av medel för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrop av medel för utveckling av arbetet med försörjningsstöd"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum Vår referens Rickard Pettersson Avdelningschef Individ och familjeomsorgen Tjänsteskrivelse Avrop av medel för utveckling av arbetet med försörjningsstöd SOFV Sammanfning Kommunstyrelsen gav i maj 2013 i uppdrag till stadskontoret utreda och föreslå hur kostnaderna för ekonomisk hjälp ska sänkas med hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder. Utredningen pekar framförallt på behovet av förstärkning och utveckling av socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. De medel som kommunfullmäktige beslutade avsätta i budget för 2014 på 30 miljoner kronor syftar till utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande. Det ställs ökade krav bland annat på verksamhetens utredningar, planeringar och uppföljningar. Enligt beslut i Kommunstyrelsen har stadsområde Väster tilldelats 4,3 miljoner kronor under förutsättning verksamheten presenterar en tydlig plan för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta godkänna planen för utveckling av arbetet med försörjningsstöd hos kommunstyrelsen avropa 4,3 miljoner kronor som tilldelats stadsområdesnämnden genom kommunstyrelsens beslut Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SOF Väster Tjänsteskrivelse STK Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder SIGNERAD

2 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster (5) Ärendet Utvecklingsarbetets inriktning och uppbyggnad Från och med 2014 kommer arbetet med ekonomiskt bistånd i stadsområde Väster organiseras utifrån två enheter, en som är inriktad på arbetsmarknad och en med inriktning på rehabilitering. I båda enheterna kommer arbetet med barnfamiljer prioriteras, i första hand ensamstående kvinnor och män med barn. Arbetet med ungdomar, år, kommer också prioriteras. Funktionsindelat arbete kommer underlätta samarbetet internt och externt samt öka resurskännedom för aktuell målgrupp. Samordnat mottag inom Individ och familj kommer inrättas. Försörjningsstödets mottag kommer förstärkas för möjliggöra god service och öka tillgängligheten samt avlasta grundorganisationen. Bemanning Stadsområde Väster har idag 2 enhetschefer och 22 inrättade befningar som handlägger ekonomiskt bistånd. I genomsnitt erhåller 1450 hushåll bistånd varje månad. Det innebär varje handläggare har i genomsnitt 66 ärenden. Av hushållen är 30 % (450 st.) barnfamiljer och 22 % (330 st.) är ungdomar mellan år. Stadsområde Väster planerar använda de extra medlen till anställa 7 socialsekreterare för minska ärendebelastningen per handläggare. Detta skulle innebära i genomsnitt 50 ärenden per handläggare. Genom öka bemanningen och därmed få en rimlig arbetsbelastning tillgodoses de ökade krav på kunna bedriva kvalitativt och rättssäkert arbete, dvs. kvalitativa utredningar, personliga möten, täta uppföljningar med individuella planeringar. Det ger också goda möjligeter till utveckla samverkan med andra myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne etc. Stöd i arbetet Stadsområde Väster har två enhetschefer som ansvarar för vars en arbetsgrupp inom enheten för ekonomiskt bistånd. Det ska även anställas, av de extra medlen, en 1:e socialsekreterare som metodstöd och ansvar för uppföljning. Arbetssätt och metoder Metodutveckling är ett efters område inom försörjningsstödet. Under 2014 kommer SOF Väster prioritera nedanstående utvecklingsarbete. Det är viktigt Individ- och familjeomsorgen har en aktiv i roll i utvecklingen av FIA-intervjun (Förutsättningar inför arbete) som är ett utredningsstöd ifråga om mer långvariga biståndsmottagare med oklara hinder. FIA är en standardiserad intervju som syftar till ge en samlad bild av

3 en persons förutsättningar bli självförsörjande genom arbete samt en vägledning kring vilka behovsområden det behöver tillhandahållas stöd. Socialsekreterare i SOF Väster är väl representerade i detta arbete. Ambitionen är implementera denna kartläggningsmodell i första hand när det gäller arbetet med barnfamiljer. 3 (5) Målet är använda MI (motiverande samtal/intervju) som metod för alla socialsekreterare inom försörjningsstödet. Inom SOF Väster finns det redan utbildad personal inom MI. Målet är alla ska utbildas. Inom IoF finns idag metodstöd i detta arbete. Två handläggare inom vuxenenheten ansvarar för handledning och metodstöd. För arbeta utifrån en helhetssyn har IoF även handläggare som arbetar som nätverksledare som sammankallar till nätverksmöten. Detta arbete kommer utvecklas och användas mer inom försörjningsstödsenheten. Det kommer inom IoF utbildas fler nätverksledare för tillgodose behovet av nätverksmöten. Nätverksmöten kan även användas inom själva utvecklingsarbetet inom försörjningsstödet. Det finns ett stort behov av utveckla arbetet med genomförandeplaner/ individuella planer inom försörjningsstödet. Detta kommer ske både kommunövergripande och i stadsområdet. Arbetet med arbetssättet HUR (Försörjningsstöd vid ohälsa Handläggning, utredning och rehabilitering) kommer fortsätta utvecklas. Det finns inom SOF Väster kompetens för internutbilda samtliga handläggare i HUR-processen. Ett arbete som kommer utvecklas i samarbete med Försäkringskassan. Det är angeläget arbeta utifrån en helhetssyn i ärenden som har behov av insatser från mer är en enhet. Tydliga samverkansrutiner har upprättats inom de olika enheterna inom IoF för underlätta samarbetet. Utvecklingsarbete Enheten som är riktad mot arbetsmarknad kommer arbeta med personer som inte har andra försörjningshinder utöver arbetslöshet och därmed står nära arbetsmarknaden. Först och främst kommer barnfamiljer prioriteras. Forskning har visat på riskerna för negativ utveckling för barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Forts diskussion inom enheten om handläggare ska arbeta med enbart barnfamiljer och då ha färre antal ärenden per tjänst. Viktigt är arbeta med alla individer i en familj, inte bara en, utifrån flera livsområden såsom arbete, ekonomi, boende och hälsa. Utifrån ett helhetsperspektiv kan socialsekreteraren lättare upptäcka de svårigheter och lösningar som finns för den enskilde. I detta arbete kommer lärdom dras kring satsningar av arbetet med barnfamiljer som redan har påbörjats inom Malmö Stad. Rehabiliteringsenheten ska arbeta med personer som har behov av mer omfande hjälp från IoF och andra aktörer innan de kan bli självförsörjda. Även i denna enhet ska arbetet med barnfamiljer prioriteras. SOF Väster ska arbeta enligt arbetssättet HUR och medverka i planerad samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen avseende sjuka/sjukskrivna. Det

4 pågår en planering i Malmö Stad kring hur denna samverkan ska se ut. I arbetet med denna målgrupp finns ett stort behov av utveckla samverkan med sjukvården. Enheten ska verka för samordnade individuella planeringar (SIP) genomförs. 4 (5) Samverkan För klara uppdraget minska försörjningsstödet krävs en väl utvecklad samverkan med andra myndigheter, i synnerhet Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö, Försäkringskassan och Region Skåne. Individ- och familjeomsorgen Väster har idag ett upparbetat samarbete med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen Bryggan. Det sker regelbundna träffar en gång per månad med både Jobb Malmö och Bryggan. Här utbyts information och individuella ärenden diskuteras. Detta samarbete kommer fortsätta utvecklas. Det finns ett stort behov av utveckla fördjupad samverkan med övriga Arbetsförmedlingskontor och försörjningsstödsenheten. Denna process har påbörjats i Malmö Stad genom bl. a en FINSAM ansökan. SOF Väster ser framemot delta i detta utvecklingsarbete då det behövs rutiner och strukturer kring fördjupad samverkan kring arbetssökande med försörjningsstöd. Det handlar om samverkan på individnivå för de som ej har fungerande arbetsmarknadsinsatser. Behov finns även utveckla samverkan med Jobb Malmö, Aktivitetscentrum, för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten kommer även medverka i planerad och pågående samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vad det gäller sjuka/sjukskrivna försörjningsstödstagare som är nollklassade. Två kontaktpersoner inom försörjningsstödsenheten deltar i detta arbete. Det finns ett välfungerande samarbete med INM (integrerad närsjukvård i Malmö) gällande personer med psykisk ohälsa. Det finns dock ett stort behov av utveckla samverkan med övriga Region Skåne. Planering finns återuppta dialog med vårdcentraler inom stadsområdet om hur en samverkan kan utformas. Försörjningsstödsenheten har ett upparbetat samarbete med Vägledningscentrum i Malmö gällande ungdomar i familjer som har slutat skolan. Detta samarbete kommer fortsätta då det är angeläget stödja ungdomarna i hitta vägar till sysselsättning. Stadsområdet kommer under 2014 satsa på, i samarbete med olika aktörer, följande projekt då dessa på ett tydligt sätt visar på en väg mot självförsörjning. Jobb Först vänder sig till ungdomar år och är ett koncept som stöttar individen i hela hans/hennes livssituation. Samverkan sker mellan IoF, Jobb Malmö samt fritidsverksamheten inom Område och utveckling. Tid för socialsekreterare kommer avsättas i denna samverkan. Raka vägen (till självförsörjning) är ett samarbetsprojekt mellan försörjningsstödsenheten

5 och VoO Väster samt Jobb Malmö. Konceptet bygger på en idé om tillgodose VoO:s behov av utbildad personal och skapa arbetstillfällen för de som uppbär försörjningsstöd. Femton personer kommer kunna erbjudas möjlighet till praktik, utbildning och i första hand sommarjobb inom VoO stadsområde Väster. Ett samarbete har inletts med IKF, Internationella kvinnoföreningen i Malmö, under 2014 delta i en förstudie i ett ESF-projekt där målet är stärka anknytningen till arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i utanförskap. Tid i detta arbete kommer avsättas av enhetschefer och handläggare inom försörjningsstödet. 5 (5) Brukarinflytande I utvecklingsarbetet inom försörjningsstödet är det viktigt inkludera brukarinflytande. De erfarenheter som finns inom Malmö stad i projektet Ökat brukarinflytande inom IoF kommer tas tillvara. För starta en dialog som bygger på rättigheter och värderingar planeras engagera Brobyggarna 2.0 (från projektet). Från den brukarenkät som genomfördes i Malmö stad 2012 framkommer SOF Väster har behov av utveckla en tydlig, generell information om rättigheter och skyldigheter i förhållande till ekonomiskt bistånd. Även tillgängligheten är ett område som behöver utvecklas. Uppföljning Stadsområde Väster kommer följa rekommendationerna som Stadskontoret ger ifråga om uppföljning av planen. Varje månad kommer utveklingsarbetet och dess resultat följas upp. Det kommer bland annat redovisas följande: Det personliga mötet antal besök per handläggare i förhållande till antal ärenden. Genomförandeplaner antal skrivna genomförandeplaner under månaden Uppföljning i ärendena antal uppföljningsbesök och antal uppföljda genomförandeplaner under månaden. Samverkan- antal inskrivna på arbetsförmedlingen och Jobb Malmö och antal trepartssamtal med dessa samverkansparter under månaden. Arbetet med samverkan med de olika aktörerna. Det här mäts genom manuell statistik samt analys och reflektion för följa utvecklingen av samverkan. Ansvariga Rickard Pettersson Avdelningschef Individ och familj

6 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Vår referens Erik Wesser Sekreterare Tjänsteskrivelse Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder STK Sammanfning Kommunstyrelsen gav i maj 2013 i uppdrag till stadskontoret utreda och föreslå hur kostnaderna för ekonomisk hjälp ska sänkas med hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder. Utredningen pekar framförallt på behovet av förstärkning och utveckling av socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. De medel om 30 Mkr som kommunfullmäktige i juni beslutade avsätta i budget för 2014 till utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande föreslås fördelas till stadsområdena (28 Mkr) mot villkor av en tydlig plan för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas, respektive till stadskontoret (2 Mkr) för kommunövergripande arbete inom området. Fortsa årliga utvecklingsmedel om 30 miljoner kronor föreslås beaktas i budgetarbetet för 2015 och 2016 för garantera långsiktigheten i utvecklingen av arbetet med ekonomiskt bistånd i Malmö stad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta fördela de i budget 2014 avsa utvecklingsmedlen om 30 miljoner kronor enligt förslag och med de villkor som beskrivs i ärendet, ge stadskontoret i uppdrag tertialvis sammanställa, följa upp samt till kommunstyrelsen redovisa hur utvecklingsarbetet fortskrider, ge stadskontoret i uppdrag utveckla och implementera en modell för kontinuerlig samordnad uppföljning av arbetsmarknadsinsatser till personer som erhåller ekonomiskt bistånd, ge stadskontoret i uppdrag i relevanta dokument förtydliga avsikten kommunala arbetsmarknadsåtgärder i ökad utsträckning skall leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, fortsa årliga utvecklingsmedel om 30 miljoner kronor ska beaktas i budgetarbetet för 2015 och 2016 för garantera långsiktigheten i arbetet, för kännedom översända utredningen till stadsområdesnämnderna och den SIGNERAD

7 nämnd som vid ingången av 2014 har ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna, samt 2 (6) anmoda stadsområdesnämnderna och den nämnd som vid ingången av 2014 har ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna beakta möjligheten gemensamt söka medel från Malmö stads sociala investeringsfonder för satsningar inom området för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Beslutsunderlag Utredning om effektivare arbete med försörjningsstödet Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Vid sitt sammanträde i maj 2013 uppdrog KS åt stadskontoret senast till oktober 2013 utreda och föreslå hur kostnaderna för ekonomisk hjälp ska sänkas med hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder ( 192). I budgetskrivelsen för Malmö stad för 2014, antagen av KF i juni 2013, anges [som] ett resultat av omorganisationen görs en effektivisering om 30 Mkr. Under 2014 satsar vi dessa pengar på utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande, i synnerhet barnfamiljer. Målet är förkorta tiden hushåll är beroende av försörjningsstöd, därmed minskas på sikt även kostnaderna för Malmö stad. Individ- och familjeomsorgen ska säkerställa de berörda personerna får rätt insatser. Alla som söker försörjningsstöd ska få kvalitativa individuella handlingsplaner och individuella mål och dessa ska följas upp minst en gång var tredje månad. En utredning ska göras för hitta tydliga incitament för stadsområdena jobba mer effektivt med försörjningsstödet. Utredningen ska även titta på faktorer som bemanning och olika former av samordnade insatser. De berörda förvaltningarna ska samredovisa sina resultat. (s 18) I utredningen om hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska sänkas tas särskilt sikte på de aspekter som lyfts fram i budgetskrivelsen. Resultatet av utredningen ligger till grund för ett förslag om hur utvecklingsmedlen om 30 Mkr för 2014 bör användas och fördelas. Insatser i syfte minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd bör i första hand riktas mot grupper som har, eller riskerar hamna i, längre perioder av biståndsmottagande; de långvariga biståndshushållen står för runt 70 procent av kostnaderna för det ekonomiska biståndet i Malmö. Barnfamiljer bör särskilt prioriteras då vi vet det är en känd riskfaktor i en mängd avseenden växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt biståndstagande. Huvudsakligt fokus ligger på socialtjänsten som är försörjningsstödets kärnverksamhet, där man har handlägga ekonomiskt bistånd och bedriva socialt arbete med syfte hjälpa biståndsta-

8 gare till självförsörjning. När kommunala arbetsmarknadsinsatser tas upp så sker det med tydlig utgångspunkt i försörjningsstödet och biståndsmottagarna. Den centrala frågan angående arbetsmarknadsåtgärderna blir följaktigen i vilken mån dessa är ägnade minska behovet av och kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 3 (6) Utveckling av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd Utgångspunkten i utredningen är socialtjänsten under de senaste åren haft handskas med ett ökat antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd och en förskjutning i arten av bidragstagare; arbetslösa och sjukskrivna utgör i nuläget runt hälften av bidragstagarna. Orsakerna till detta står framför allt finna i den konjunkturmässiga utvecklingen samt i förändringar inom arbetslöshets- och socialförsäkringssystemen. När socialtjänsten har möta en bredare grupp biståndstagare både avseende antalet och avseende problemens karaktär, har det lett till ändrade och ökade krav på utredning, planering, stödjande arbete och samverkan. Ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för detta ska ske är det finns ett reellt utrymme för det i socialsekreterarnas tjänster. För bedriva ett kvalitativt och rättssäkert arbete i dessa avseenden krävs ett hanterbart antal ärenden per tjänst, vilket i sin tur ställer krav på en ökad bemanning inom enheterna för ekonomiskt bistånd. Medlen bör säkerställa möjligheten till ett kvalitativt utredningsarbete som bottnar i personliga möten med klienterna, substantiella och individuella planeringar och uppföljningar, och ett mer skarvlöst samarbete med andra förvaltningar och myndigheter. På verksamhetsnivå kräver en sådan utveckling en ändamålsenlig styrning och organisering av socialtjänstens försörjningsstödsverksamheter. Här finns ett pågående och i vissa avseenden redan konkretiserat utvecklingsarbete. En forts utveckling av arbetet med försörjningsstödet bör sättas i ett sammanhang av vissa centrala åtgärder som redan vidtagits och som syftar i samma viljeriktning som kommunledningens: Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har i november 2013 besluta om nya riktlinjer avseende handläggningen av ekonomiskt bistånd i Malmö stad. I det förslag som presenterats har bland annat socialtjänstens uppdrag hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning accentuerats. Vidare betonas också vikten av effektiv och ändamålsenlig utredning och planering, med tydliggjorda och konkretiserade lösningar som ligger i linje med vad budgetsskrivelsen anger. PM om utveckling av arbetet med ekonomiskt bistånd En arbetsgrupp under ledning av ett antal IoF-chefer utredde i början av 2013 den nuvarande situationen inom arbetet med ekonomiskt bistånd och gav i handlingsplansform förslag på åtgärder för utveckla och effektivisera verksamheten. Sammantaget 21 konkreta förslag lyftes fram i PM:et. Avseende organiseringen av verksamheterna föreslogs lättillgängliga mottagningsgrupper samt specialiserade enheter riktade mot barnfamiljer, arbetssökande respektive personer med rehabiliteringsbehov. Behovet av utveckla och implementera kärnprocesser, handläggningsrutiner, e-tjänster och metoder inklusive metodstöd - i arbetet med ekonomiskt bistånd poängteras. Avsnitt som på ett påtagligt sätt tangerar den aktuella utredning gäller möjligheterna för socialtjänsten påverka utbudet av arbetsmarknadsinsatser, nödvändigheten av verksamhetsöverskridande uppföljning på individnivå mellan socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser, förbättrad samverkan, samt inte minst insatser för minska antalet ärenden per handläggare för tillförsäkra såväl rättssäkerhet som effektivitet. PM:et bifogas i sin helhet som en bilaga till utredningen.

9 4 (6) Åtgärder för ökat brukarinflytande Under 2013 bedrivs projektet Ökat brukarinflytande inom IoF i Malmö stad för öka brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå. Det finns en projektorganisation i form av en större projektgrupp och mindre arbetsgrupper bestående av totalt 35 personer med brukarkompetens. Resultaten av 2012 års stora brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd har gett fruktbara perspektiv på försörjningsstödsverksamheterna ur klienternas ögon. Stadsområdena har i uppgift komma in med svar till stadskontoret kring hur de avser ta hänsyn till dessa resultat i sitt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Aktuella satsningar i arbetet med försörjningsstödet Det finns ett antal pågående och planerade satsningar inom verksamheterna med ekonomiskt bistånd i Malmö och som går i linje med det aktuella uppdraget utveckla arbetet med ekonomiskt bistånd. Gemensamt för satsningarna är en tydlig specificering av en målgrupp (företrädesvis bestående av barnfamiljer med längre perioder av försörjningsstöd) och en substantiell begränsning av antalet ärenden per socialsekreterare, för göra möjligt ett mer ändamålsenligt utredande, planerande, stödjande och samverkande socialt arbete. Vidare har satsningarna överlag som uttalad strategi arbeta tätare tillsammans med andra aktörer, i första hand med JobbMalmö men även exempelvis Arbetsförmedlingen. Erfarenheterna från dessa satsningar kommer vara av stor betydelse i den fortsa utvecklingen; de visar det finns adekvata och görbara lösningar för bedriva ett konstruktivt socialt arbete mot självförsörjning, riktat mot grupper som särskilt bör prioriteras. Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Utredningen tar företrädesvis spjärn i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd, men berör enligt uppdrag även Malmö stads kommunala arbetsmarknadsåtgärder i regi av JobbMalmö. I dessa delar får utredningen dock hålla sig ganska avvaktande av främst två anledningar: Parallellt med denna utredning pågår ett antal genomlysningar av JobbMalmö, varav de två externa granskningarna av effektiviteten respektive styrningen av JobbMalmös insatser är av särskild betydelse; granskningarna berör vad som ur försörjningsstödsperspektivet är betrakta som kärnfrågor. Samtidigt påbörjas inrättandet av en kommunal frontdesk för arbetsmarknadsinsatser, något som rimligtvis kommer ha betydelse för förutsättningarna för samverkan med socialtjänsten i framtiden. Ur perspektiv av få fler människor i självförsörjning och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd hamnar fokus naturligt på arbetsmarknadsåtgärdernas ändamålsenlighet i förhållande till just försörjningsstödsmottagare och då framför allt klienter med långvarigt biståndsmottagande, och särskilt barnfamiljer. Den befintliga formuleringen av särskilt prioriterade grupper i beställningen till JobbMalmö styr i liten utsträckning insatserna mot minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. De grupper som sammanlagt står för de största utgifterna för ekonomiskt bistånd framför allt gruppen långvariga biståndstagare är endast en av flera prioriterade grupper, och den blir i beställningen relativt snäv då långvarighet definieras som över två år. Med bäring på sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd bör kommunens arbetsmarknadsmedel och insatser istället prioritera och fokusera just de grupper som är strategiskt viktiga ur både social och ekonomisk synpunkt, nämligen barnfamiljer som erhållit försörjningsstöd i mer än sex månader, ungdomar utan avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium, personer med språkhinder samt nyanlända som inte är självförsörjande och inte omfas av etableringsrefor-

10 men. 5 (6) En åtgärd som prövats i vissa kommuner i syfte öka graden av självförsörjning och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd är åtgärdsanställningar med anställningsstöd, och denna insats har dryftas även under denna utrednings gång. Det finns stora variationer avseende finansieringsvillkor och hur försörjningsvillkoren ser ut för olika grupper efter avslutad åtgärdsanställning, varför det är viktigt det sker en noggrann utredning av vilken potential åtgärdsanställningar har i förhållande till olika grupper om ett syfte är minska biståndskostnaderna. Att öronmärka en del av de 30 Mkr till riktade insatser i form av åtgärdsanställningar med anställningsstöd till en avgränsad grupp försörjningsstödstagare torde dock inte följa budgetskrivelsens viljeriktning långsiktigt effektivisera arbetet med försörjningsstödet och kontinuerligt minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Malmö stads budget för arbetsmarknadsåtgärder finansierar ett stort antal åtgärdsanställningar, och vid sidan av det finns möjliga källor för finansiering i form av Malmö stads sociala investeringsfonder samt FINSAM-medel. Det finns ett stort behov av verksamhetsöverskridande uppföljning på individnivå avseende arbetsmarknadsåtgärder för försörjningsstödstagare. För ha möjlighet följa i vilken mån försörjningsstödstagare av särskilt prioriterade grupper (exempelvis långvariga försörjningsstödstagare, särskilt barnfamiljer) blir föremål för insatser och vidare blir självförsörjande krävs utveckling av ett system för samredovisning mellan individ- och familjeomsorgen och JobbMalmö. Utredningen lämnar förslag om tre åtgärder i detta avseende. Fördelning av medel avsa i budget för 2014 Av de 30 Mkr som i budget för 2014 avses till utvecklingsmedel föreslås 28 Mkr fördelas till stadsområdena, och resterande 2 Mkr till stadskontoret för utveckling och uppföljning. Stadsområdesmedlen fördelas efter en modell som bygger på fördelningen av prioriterade grupper av försörjningsstödstagare mellan stadsområdena. Det stadsområdesmässiga utfallet blir Norr (3,5 Mkr), Öster (7,3 Mkr), Söder (7,4 Mkr), Väster (4,3 Mkr) och Innerstaden (5,5 Mkr). De avsa medlen föreslås finns kvar i separat budget 2015 och 2016 för satsningen ska bli ett långsiktigt utvecklingsarbete. Utgångspunkten är förkorta tiden hushåll är beroende av försörjningsstöd. Medlen föreslås villkoras av en tydlig och detaljerad plan för genomförande och uppföljning. Planen ska innehålla beskrivning av: Hur man tillgodoser det finns tillräckligt med personal för följa riktlinjernas och budgetskrivelsens krav om utredning, plan, uppföljning m m, genom ange hur många socialsekreterare man kommer anställa och hur många ärenden i genomsnitt per handläggare man finner rimligt. Vilket stöd i arbetet (chefstäthet, metodutvecklare/planeringssekreterare) man kommer tillhandahålla, inklusive motivering. Vilka arbetssätt man planerar implementera (angående metoder, samverkan, insatser o dyl), inklusive motivering; finns det forskningsstöd, beprövad erfarenhet eller i annan mening goda exempel? Om man planerar för anställningar med hjälp av särskilt anställningsstöd av personer med långvarigt bidragsberoende via JobbMalmö, och i så fall hur. Hur samverkan med Arbetsförmedlingen ska utvecklas på lokal nivå. Hur samverkan med JobbMalmö ska utvecklas på lokal nivå. Hur samverkan med Försäkringskassan kring s k nollklassade sjukskrivna ska ske. Hur brukarinflytandet inom utvecklingsarbetet ska tillgodoses. Hur satsningen ska följas upp lokalt avseende såväl processer som effekter.

11 6 (6) De 2 Mkr som föreslås fördelas till stadskontoret ägnas åt kommunövergripande arbete inom området för ekonomiskt bistånd, framför allt i form av följande punkter: Kommungemensam kompetensutveckling och utbildning, Kompetenskartläggning och framtagande av en kompetensprofil för personal som arbetar med ekonomiskt bistånd, i syfte säkerställa rätt kompetens och erfaren personal vill stanna kvar och utveckla verksamhetsområdet, Kvalitetssäkring av kärnprocessen i handläggningen av ekonomiskt bistånd, dels för garantera likställigheten i Malmö stad, dels för möjliggöra uttag av adekvat och jämförbar statistik, Kartläggning och åskådliggörande av processen från bidragsberoende till självförsörjande, Stärkning och konsolidering av brukarinflytandet genom hålla samman nätverket av brukarkonsulter, Metodstöd i införande av nya metoder och instrument för kartläggning och bedömning, samt Malmöövergripande uppföljning och utvärdering av satsningen i sin helhet.

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Plan för arbetet med att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp

Plan för arbetet med att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (5) Datum 2015-03-31 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för arbetet med att sänka kostnaderna

Läs mer

Handlingsplan för att sänka kostnaderna för försörjningsstödet

Handlingsplan för att sänka kostnaderna för försörjningsstödet Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2015-03-06 Vår referens Louise Andersson Sektionschef Louise.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Handlingsplan för att sänka kostnaderna för försörjningsstödet

Läs mer

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av Socialtjänsten

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av Socialtjänsten Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (6) Datum 2013-11-26 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med

Läs mer

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelse Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-11-07 Vår referens Petra Quandt Farkas verksamhetscontroller petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Handlingsplan för att sänka kostnaderna för

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum: 2016-03-10 Tjänsteskrivelse Petra Olsson Controller Petra.Olsson6@malmo.se Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Försörjningsstöd. Projektledare: Olof Hammar, Certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet

GRANSKNINGSRAPPORT. Försörjningsstöd. Projektledare: Olof Hammar, Certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet GRANSKNINGS Försörjningsstöd Projektledare: Olof Hammar, Certifierad kommunal yrkesrevisor Beslutad av revisorskollegiet 2015-01-28 RAPP Försörjningsstöd Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördjupad granskning- Försörjningsstöd

Tjänsteskrivelse. Fördjupad granskning- Försörjningsstöd Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-02-17 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördjupad granskning- Försörjningsstöd SOFS-2015-71 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad, perioden 2013-2016

Tjänsteskrivelse. Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med socialpsykiatri i Malmö stad, perioden 2013-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-10-09 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Fördelning av 2013 års prestationsbaserade medel inom

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om prestationsbaserade statliga medel för utveckling av socialpsykiatri i Stadsområde Väster

Tjänsteskrivelse. Rapport om prestationsbaserade statliga medel för utveckling av socialpsykiatri i Stadsområde Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-10-07 Vår referens Eva Hansson Socsekr myndighet BoU Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om prestationsbaserade statliga medel för utveckling

Läs mer

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer.

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-02-03 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond:

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-08-06 Handläggare Jesper Theander Avdelningschef jesper.theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion STK-2014-546 Eva Bertz om motprestation

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-29 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Hemställan från stadsområdesförvaltning

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten

Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten EMELIE HALLIN SID 1/5 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Tjänsteskrivelse #'%(#)((!&!"!!" (&%*#*!"#+! % ##*#,!(# -(! 1-*# ((#*#() 2 ((#*#()!"# Sammanfattning. Förslag till beslut *$!

Tjänsteskrivelse #'%(#)((!&!!! (&%*#*!#+! % ##*#,!(# -(! 1-*# ((#*#() 2 ((#*#()!# Sammanfattning. Förslag till beslut *$! Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Datum Vår referens Tjänsteskrivelse Rapport om användande av prestationsbaserade statliga medel 2014 samt fördelning av nya medel inom arbetet med socialpsykiatri

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Analys av kostnadsutvecklingen vad gäller försörjningsstöd

Analys av kostnadsutvecklingen vad gäller försörjningsstöd Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Analys av kostnadsutvecklingen vad

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum 150827 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-02 Vår referens Bo-Göran Pettersson Tjänsteskrivelse Motion angående hälsofrämjande arbete i Malmös skolor GrF-2013/3701 Sammanfattning Grundskolenämnden

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Reglemente samt utförligare beskrivning av fonderna i balanskravsutredningen

Reglemente samt utförligare beskrivning av fonderna i balanskravsutredningen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:2-003 Reglemente samt utförligare beskrivning av fonderna i balanskravsutredningen Antagen av KS 2013-02-11 19 1 Varje år ska kommunfullmäktige besluta om hur öronmärkta

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Särskilt yttrande. Rapport om åtgärder efter Brukarundersökning 2012 / försörjningsstöd

Särskilt yttrande. Rapport om åtgärder efter Brukarundersökning 2012 / försörjningsstöd Vård -och omsorgsberedningen 2014-03-11 Ärende nr: 3 STK-2013-117 Särskilt yttrande Rapport om åtgärder efter Brukarundersökning 2012 / försörjningsstöd Sverigedemokraterna har svårt att se vad de olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen. 2015-08-04 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.

Tjänsteskrivelse. Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen. 2015-08-04 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-04 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen SOFV-2015-1009

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer