Kommun Stimulans Del Text demensteam. Avesta Soc innh Insats Anordna en seniorvecka på Sjöviks folkhögskola en gång varje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun Stimulans Del Text demensteam. Avesta Soc innh Insats Anordna en seniorvecka på Sjöviks folkhögskola en gång varje"

Transkript

1 Avesta Soc innh Insats Anordna en seniorvecka på Sjöviks folkhögskola en gång varje sommar, ca 100 deltagare/gång Utöka grundbemanningen för att möjliggöra fler aktiviteter Utbilda processledare(usk) i att ha Fokusgrupper för att bättre kunna följa upp hur det går i våra olika utvecklingsprocesser Avsätta tid för en resursperson som kan utveckla vår "Terapihund "verksamhet Utbilda en undersköterska till Processledare/vårdutvecklare som ansvarar för detta Processledare/vårdutvecklare får utbildning till att kunna leda fokusgrupper. Nordmaling Demens Insats Kommunalt Demensteam som samplanerar med vårdcentralens Demensteam. Genom inspiration av "En bättre demensvård" från SKL ska demensvårdens kvalité ökas. Inköp av hjälpmedel och teknik till våra demensboenden. T ex böcker för reminicense, taktil värmehund etc. Förbättring av utemiljön på våra demensboenden. Dagverksamhet för personer med demens. Stödprogram för närstående. Arboga Demens Problem Demenskunskapen inom äldreomsorgen behöver öka och demensteamet i dess nuvarande form räcker idag inte till för att möta behovet av utbildning och handledning av personal, både i kunskap och bemötande. Här liksom inom vardagsrehabiliteringen är hemtjänsten viktig. Vi planerar att dela in hemtjänsten i fyra spetskompetenser: demens, rehabilitering, socialpsykiatri och omvårdnad. Arboga behöver också bli bättre på sitt förebyggande och uppsökande arbete, till exempel söka upp de demenssjuka brukare inom ordinärt boende som inte har möjlighet att komma till kommunens öppna verksamheter. Dagcentralen passar inte alla. Arjeplog Demens Mål Mål för Skapa en demensvårdsplan i samverkan med primärvården mål och riktlinjer för verksamheten med en medveten strategi för utredning, bemötande och omhändertagande av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. - Skapa ett gemensamt demensvårdsteam tillsammans med primärvården. Mål för Utveckla former för kontinuerlig handledning av personal inom demensområdet. - Fortbildning av personal inom demensområdet. - Utveckla former för sociala aktiviteter. Berg Demens Insats Tanken är att vi på ett enklare och snabbare sätt ska kunna nå ut till de personer som har minnessvikt och/eller nedsatt kognitiv funktion. Det ska gå smidigt att få till stånd ett första möte samt eventuellt göra tester samt anhörigintervju. Vidare ska aktuella blodprover tas innan första läkarbesöket. Att efter diagnos ge systematiska hembesök för att diskutera eventuella problem. Starta upp dagverksamhet som skall fungera både som en meningsfull uppgift för den dementa och som avlastning för anhöriga. Skapa ett forum för anhöriga med utbildning och möjlighet att träffa andra i samma situation. Till hjälp för detta anställs en sjuksköterska, %, med demensutbildning. Denne bildar tillsammans med 3 st 0,25 undersköterska i ett demensteam. I teamet ingår även 0,25 arbetsterapeut. Bjurholm Demens Insats Externa utbildningsinsatser för mindre enheter i form av demensteam och annan expertis på området. Väva in anhöriga i arbetet kring den boendes levnadshistoria i form av en skriftlig levnadsberättelse. 1

2 Borlänge Demens Problem Flera demensteam behövs i kommunen som har specifika Text kunskaper om demenssjukdomar, brukarens omvårdnadsbehov och möjlighet till behandling. Vi behöver även i flera team för att öka kontinuiteten för brukarna och ge dem en Mål god och säker omvårdnad, ökad trygghet och förutsättningar Insats att bo kvar i det egna hemmet. Genom flera demensteam kan Uppföljn vi ge anhöriga till demenshandikappade ett bättre stöd. ing Borås Demens Problem Primärvården och kommunen har ingen gemensam medveten strategi för bemötande och omhändertagande av personer med demenssjukdom och deras anhöriga under hela sjukdomsutvecklingen. Vi vill kunna ge demenssjuka och deras anhöriga information och stöd, ett gemensamt team där man får hjälp oavsett vilken huvudman som har ansvaret. Det finns idag svårigheter att nå gruppen personer med tidig demens, samverkansformer behöver utvecklas. Anhöriga har behov av att få avlösning snabbt och på ett enkelt sätt, vill kunna bli avlösta när man själv vill och inte när det finns plats på korttid. Vi vill förenkla handläggning så man har ett biståndsbeslut i botten till närståendestöd men kan få avlösning på någon form av trygghetsplats när den enskilde så önskar. Boxholm Demens Insats Steg 1: Ge all personal inom äldreomsorgen grundläggande kunskaper i demensvård. Steg 2: Ge personal inom demensboende samt dagverksamhet för dementa samt "demensteam" inom hemtjänsten en fördjupad kunskap i demensvård. Steg 3: Ge personal, med särskilt intresse, kunskap och färdighet i "taktil massage". Bromölla Demens Insats - Att skapa ett kommunalt demensteam/demenscentra som kan svara för utbildning och information till närstående. - Att regelbundet ge handledning till personal i äldreomsorgen. - Att i samverkan med Minnesmottagningen och smärtkliniken på CSK utarbeta förslag till program för hur man finner och behandlar dold smärta hos dementa. - Att medverka i Nätverk i samverkan med kommuner och landsting i nordöstra Skåne. Burlöv Demens Insats Öka kompetens hos biståndshandläggare med särskilt ansvar för bedömning av insatser hos demenssjuka. Utveckla befintlig dagvårdsverksamhet för demenssjuka i ordinärt boende. Som exempel kan nämnas anläggning av "Sinnenas trädgård", tillgänglig för besökare på dagvården och boende på korttidsplats för demenssjuka. Utveckla kommunövergripande demensteam bestående av sjuksköterska och omvårdnadspersonal med ansvar för hela vårdkedjan från dagvård via korttidsplats/växelvård till ordinärt boende. Stöd och utbildning till anhöriga. Särskilt uppmärksamma information till kommuninvånare med invandrarbakgrund. Båstad Demens Problem Inom vård och omsorg - ordinärt boende-förekommer demenstillstånd bland vårdtagare i olika omfattning. Av sammanlagt 41 aktuella personer, vilka är föremål för stöd/insatser från mobila demensteam, är 27 personer ensamboende. Erfarenheten är att många önskar bo kvar och man har tidigt planerat för en boendemiljö som skall möjliggöra vård även när behoven blivit kognitivt och somatiskt Eda Demens Problem m.m. omfattande. Nuvarande dagverksamhet besöks av personer som befinner sig i ett senare stadie av i sin demenssjukdom. Svårighet uppstår att erbjuda nya besökare plats om de befinner sig i ett 2

3 tidigare skede av sjukdomen. Då upplevelsen för gästen kan bli negativ, istället för att den höjer kognitivitet och livskvalitet. Vi ser en ökning av antal ärenden samt att det går lägre ner i åldrarna. Fler närstående behöver stöd både dag och kvälls tid och tillgång till någon form av diskussionsforum. Vi saknar team i hemtjänsten som arbetar mer inriktat mot specifik demensvård. Vi behöver utveckla vårt arbetssätt för att öka kontinuitet o trygghet för individen. Personalen upplever idag osäkerhet vid svåra situationer. Saknas idag rutiner för att använda mätinstrument som säkrar kvalitet inom verksamheten. Enköping Demens Problem I kommunen finns ett demensteam bestående av sjuksköterska, demensutvecklare och demensundersköterska. Dessa arbetar med individuella ärenden, har gemensam verksamhet för dementa och ger stöd till anhöriga. Dessutom utbildar de vårdpersonal och finns som konsulter i svåra ärenden. Nuvarande resurser täcker ej behovet av insatser för dementa. Även effektiva metoder för att ställa tidig diagnos, information till allmänheten, anhöriga och personal. Länet har utvecklat ett demensvårdprogram, vilket nu ska implementeras. Eskilstuna Demens Insats Förlänga projektet med demensteam inom hemvården. Demensteamet arbetar handledade till vård- och omsorgspersonal inom hemvård och dagverksamhet för dementa. Demensteamet finansieras med stimulansmedel omgång 1. Förstärkning genom utökning på dagverksamhet för finsktalande med demens och som bor i ordinärt boende Förstärkning genom utökning av dagverksamhet för yngre personer med demens som bor i ordinärt boende Allmänt stödjande insatser för att underlätta erfarenhetsutbyte, implementering av nya arbetssätt m m. Detta kan ske på flera sätt såsom viss förstärkning av vår ordinarie resurs som demenssjuksköterska, auskultation, arbetsrotation m m. I stadsdelen Torshälla projektanställa en person med huvudansvar för att utveckla stödet och ta vara på kunskapen Eslöv Demens Problem m.m. hos anhöriga/närstående Vi saknar idag ett gemensamt och medvetet förhållningssätt och kan inte erbjuda flexibla lösningar kring den dementsjuke. Spetskompetens som kan samlas i ett demensteam saknas, personalens demenskunskap är otillräcklig för att tillgodose den demenssjuke och dess närstående en god och individanpassad omsorg och vård. Vi har idag ingen tydlig beskrivning över de insatser som kommunen kan erbjuda den dementsjuke och dess närstående. En lättillgänglig information, om demens samt om vilket stöd som erbjuds, finns inte idag, varken på svenska eller på andra vanligt förekommande språk i Eslöv. Rutiner för att handleda personal som arbetar med dementsjuka finns ej samt nätverk för närstående behöver vidarutvecklas. Falun Demens Övergripande: Att förbättra samverkan mellan närsjukvården och kommunen i syfte att ge en god individanpassad demensvård. Att utarbeta en modell för en framtida demensvård i Falun. 2007:Riktlinjer för samverkande demensteam skall vara formulerade och arbetet skall ha inletts. Ett grundutbildningsprogram för personal skall vara planerat och organiserat. Handledning och stöd för personalen skall ha påbörjats. 2008:Teamsamverkan inom demensvården skall vara etablerad personal skall ha fått ta del av en 3

4 riktad utbildningsinsats för att kunna arbeta som demensombud. Ett koncept för handledning och stöd till personal skall vara utarbetat. Ett uppdaterat, gemensamt vårdprogram som följer de nationella riktlinjerna skall finnas. Filipstad Demens Problem I kommunens demensteam arbetar idag 1 sjuksköterska samt 1 undersköterska, vilka ansvarar för hembesök i ordinärt boende, särskilt boende för personer med demenssjukdom och för dagverksamheten Solrosen. Denna dagverksamhet fungerar idag ej optimalt då behoven skiljer sig åt mellan yngre och äldre personer med demenssjukdom. Idag förväntas personalen på särskilda boenden ansvara för det sociala innehållet i vardagen för personer med demenssjukdom. Vid tillsyn från länsstyrelsen har kritik framförts att det sociala innehållet är bristfälligt likaså vad gäller social dokumentation. Finspång Demens Insats Vi kommer att genomföra en demensutbildning riktad till personal, som arbetar i ordinärt boende, under våren Utbildningen finansieras delvis av erhålla pengar från Kompetensstegen. För att nå upp till en komplett utbildning behöver vi använda 300 tkr av dessa medel till utbildningen. Resterande medel kommer vi att använda för att påbörja byggandet av ett demensteam. Vi kommer således att använda pengarna till personal med särskild kunskap och intresse för demensvård. Denna personal kommer att få ansvaret för att lokala demensteam arbetar utifrån de erhållna kunskaperna. Gnesta Demens Insats 2007/2008 Grundläggande verksamhetsplanering, omfattar bl a - anställa demenssamordnare - demensköterska - kartlägga befintliga och kommande behov - kvalitetskriterier - tydliggörande av ansvar- och roller - kompetensinventering samt utbildningsplan (vad har vi, vad behöver vi inför framtiden) - utifrån behov och ovanstående utforma en konkret och realistisk utvecklings- och verksamhetsplan med den enskilde i centrum och framåt. Implementering av framtagen verksamhets- och utvecklingsplan - dagverksamhet - korttidsvård/växelvård - demensavdelningar - hemvård/hemtjänst - anhörigstöd - information - demensteam (i samverkan med landsting) - etc. Göteborg Demens Insats Fjorton av 21 stadsdelsnämnder ansöker om stimulansmedel för att vidareutveckla demensvården. I många fall har utvecklingsidéerna utarbetats i samarbete med primärvården. Vi vill rekrytera resurspersoner med spetskunskap inom demensvård. Bygga upp team och nätverk. Vidareutveckla vård och omsorg för dementa tillsammans med fff a primärvården. Ta fram gemensamma vårdprogram. Ge handledning och kompetensutveckling till vårdpersonalen. Stödja anhöriga genom kompetensutveckling, avlastning och annat stöd. Lära oss använda metoder som reminiscens och validation. Utveckla arbete med taktil beröring. Utveckla dagverksamhet. Bygga upp gammal miljö och ta fram material för arbetet. Bl a arbeta i genombrottsprojekt. Götene Demens Problem En helt ny enhet för demensboende, med 32 platser, och dagvård kommer att byggas med start under Det innebär att en tidigare splittrad organisation kan samlas och att den specialiserade vården/omvårdnaden kommer att få bättre möjligheter. Kunskapsutveckling behövs för all personal. Behovet är stort av specifik kunskap om demens, vilket också ökar möjligheterna att kunna fungera som stöd till övrig vård och omsorg. En demenssköterska finns i nuvarande 4

5 organisation, vilket troligen inte är tillräckligt. I team med primärvården bör arbetet förbättras beträffande tidig upptäckt, stöd till hemvården och till anhöriga. Habo Demens Insats Sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut arbetar i team. 1. Utbildning i studiecirkelform med 5-6 träffar 2 timmar per gång, deltagare per gång. ( Se mål ovan) Uppföljning ute på enheterna efter 3-6 månader. Fortlöpande handledning på avdelningens möten. 2. Studiecirklar 5-6 gånger 2 timmar per gång med max deltagare.(se mål ovan) Halmstad Demens Insats Ett genombrottsprojekt i samverkan med landstinget Halland. Projektet pågår under perioden med tre lärandeseminarier och arbetsperioder däremellan. Deltagare är ca 8 team från olika delar i vårdkedjan. En sjuksköterska och en specialistundersköterska projektanställs under ett år. De har ansvaret för att driva projektet och vidmakthålla resultat och metod i genombrottsarbetet. Genomföra fyra nätverksträffar för omsorgspersonal på SÄBO och hemtjänst med fokus på demens. Tanken är att utveckla nätverksrepresentanterna till demensombud med extra kunskaper i demens. Höör Demens Problem Idag finns problem med respekt för de enskilda vad gäller värdighet, självbestämmande och integritet. Helhetssynen glöms bort. Individuella insatser för den enskilde förekommer sällan. Kontinuitet, kvalitet och kompetens kan förbättras. Idag saknas en stimulerad och anpassad fysisk miljö. Saknar doften av nylagad mat. Behov av att förbättra stöd och avlastningar till anhöriga och närstående med meningsfullt innehåll. Saknar idag samarbete mellan våningarna på boendet, dagverksamhet och demensteam. Jönköping Demens Problem Äldreomsorgen i Jönköping har ett väl fungerande demensteam som även har ett nära samarbete med landstinget. Vi behöver nu vidareutveckla vårt arbetssätt och metoder för att möta personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Kalix Demens Problem Ett utvecklingsarbete har startat inom demensvårdsområdet. Vi har 2006 utbildat drygt 30 personer i geriatrik 100 gyp (fördjupning, då alla är grundutbildade). Vårdområdet är eftersatt och med stöd av stimulansmedel har vi fått till stånd ett demensnätverk i äldreomsorgen. Detta träffas 4 gånger/år för utbildning, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Avgörande för den fortsatta utvecklingen av vårdområdet är att kunna bilda ett demensteam, där alla nödvändiga yrkeskategorier är representerade för att leda utvecklingen inom demensvårdsområdet. T ex saknas utbildad demenssjuksköterska eller demensutvecklare helt i kommunen. Karlshamn Demens Insats Planering och förberedelse av projektet. En 50% projektledare blir samordnare för projekten. Arbetslagsutveckling kommer att genomföras. En utveckling av förvaltningens utbildningsenhet i enlighet med intentionerna i tidigare ansökan Utbildningssenheten kommer att ge gymnasieskolans elever en möjlighet till ökad förståelse kring demensvårdsproblematiken. Utbilda teamledare/ instruktörer för varje demensboende. Dessa skall ges en möjlighet att tillsammans med övrig personal utveckla enhetens demensvård. 5

6 Karlskrona Demens Insats Inom ramen för kompetensstegen tillskapas s.k. instruktörer för demensvård. Med hjälp av stimulansmedlen skapar vi förutsättningar för dessa att verka, att utgöra kommunens spjutspetsar i demensvård. I detta ingår att skapa möjligheten för andra anställda att ta del av och upprätthålla kunskap som förmedlas bl a via instruktörerna. Vi avser också att skapa specialistkompetenta resursteam för vård och omsorg till dementa personer. Dessa team blir mobila över kommunens yta, och kan således täcka in behovet hos ett större antal vårdtagare än om resursen är knuten till en specifik boendeenhet. Utökning av antalet dagcentraler och dagverksamhet till dementa personer ingår i den långsiktiga strategin, liksom att utveckla innehållet i verksamheten och att göra erforderliga profileringar. Kiruna Demens Mål Ökade kunskaper om demenssjukdomar inom äldreomsorgen. Ökade kunskaper om förhållningssätt och bemötande. Ökad trygghet för anhöriga till demensdrabbade. Visionen är att vi med tiden ska kunna starta upp ett demensteam inom Kiruna kommun. Klippan Demens Insats Vi planerar att - inventera antal demenssjuka, diagnostiserade och de med misstanke om demens med hjälp av en projektanställd person - skapa ett team med sjuksköterska och undersköterskor som är specialiserade på demenssjukdomar och omvårdnad av dessa. Teamet skall arbeta kommunövergripande och röra sig inom samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. Knivsta Demens Mål Målet är en god vård och ett gott stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga, där kommunens insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet, avlösning och boende samverkar. Under 2007 ska behov och resurser vara kartlagda Under 2008 ska en plan för vård, stöd och service till demenssjuka och deras anhöriga vara framtagen. Om kartläggningen visar att det finns behov av ett demensvårdsteam ska ett sådant vara konstituerat. Kramfors Demens Insats Fortsätta vårt arbete (enligt tidigare ansökan) med att tydliggöra ansvaret för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel samt utveckling av rehabliteringsinsatser för att nå målet att de äldre får den rehabilitering de är i behov av. Knyta samman vårt utvecklingsarbete med landstingets satsning på bl.a. rehabiliteringteam. Inrätta en funktion som leder Kumla Demens Problem m.m. utvecklingen under Antalet personer med demensproblematik ökar och ett behov finns att utveckla och samla kunskap om denna grupp. En demensplan för kommunen finns men denna behöver utvecklas och implementeras i hela verksamheten. Arbete med att utveckla och stärka kommunens demensteam har påbörjats. Kungälv Demens Mål Målet är ett demensteam som arbetar med att utveckla, samverka med andra vårdgivare för att stödja den enskilde individen. Demensteamet ska ha ett övergripande ansvar för all demensvård i kommunen och ett ansvar för att utveckla de samverkansmöjligheter som finns i och utanför kommunen. Under år 2007 utbilda och organisera upp ett team. År 2008 sker uppstarten. Köping Demens Insats Målet är ett demensteam som arbetar med att utveckla, samverka med andra vårdgivare för att stödja den enskilde individen. Demensteamet ska ha ett övergripande ansvar för all demensvård i kommunen och ett ansvar för att utveckla de 6

7 samverkansmöjligheter som finns i och utanför kommunen. Under år 2007 utbilda och organisera upp ett team. År 2008 sker uppstarten. Laxå Demens Problem Demenssköterska tjänstgör som samordnare i demensteam med 10 % av sin heltidstjänst som distriktssköterska, detta ingår i Kompstegens utbildningar. Hon har tidigare genom medel från Kompetensstegen fått utbildning som handledare i bemötande av dementa. Utför idag utredningar (MMT) för diagnostiserande av eventuell demenssjukdom. Övrigt som bör ingå i uppdraget som demenssköterska är att verka för att anhöriga får råd och stöd, att i samverkan med intresseorganisationer nå ut med information om demenssjukdomar till allmänheten i kommunen, att verka för att personal får stöd och utbildning inom området, att vid behov vara biståndsbedömare behjälpliga med vårdnivåbedömning. Tjänst som demenssköterska behöver utökas till 100 % för att utföra arbete enligt uppdrag. Leksand Demens Insats Under tiden anställs en demensutvecklare som projekt- ledare för att utveckla demensvårdplan för att säkerställa en god kvalitet i demensvården. Planen kommer att utarbetas tillsammans med primärvården med deltagande av distriktssjuksköterska och läkare med syfte att kunna ställa en diagnos så tidigt som möjligt. Vi bedömer också redan nu att det kommer att finnas behov av att bilda ett demensteam inom kommunen med biståndshandläggare, enhetschef inom verk- ställighet, demenssjuksköterska och demensutvecklare. På vårt demensboende har personalen fått kompetensutveckling med inriktning mot arbete med demenssjuka. Däremot återstår utbildning av personal inom övriga särskilda boenden samt inom ordinärt boende. Utbildningen kommer att utformas Lidköping Demens Problem mm utifrån verksamhetsbehovet. I Lidköpings kommun finns ett demensteam som arbetar med övergripande policyfrågor. Därtill har vi ett nätverk mellan primärvården och kommunen där det finns fungerande överrapporteringsrutiner för kännedom om att en person fått en demensdiagnos. Kommunens demenssamordnare träffar regelbundet distriktssköterskorna på resp. vårdcentral för muntlig rapport samt lämnar rapporten vidare till distriktssköterskorna i hemvården för ett första hembesök. Trots detta finns brister i samverkan mellan primärvården och kommunen gällande personer med demenssjukdom. Kommunen kan idag inte erbjuda de stödinsatser som finns, exempelvis stödsamtal, avlösning och dagverksamhet, i ett tillräckligt tidigt stadium av sjukdomen. Behov finns av ett demensteam med tvärfacklig kompetens från kommun och primärvård Lilla Edet Demens Mål /2009 ska ett demensteam finnas där förslagsvis landstinget finns representerat - all personal som arbetar inom demensvården ska ha goda kunskaper i demenssjukdomar, beteendeproblematik, kommunikationsproblem, anhörigs situation och etiskt förhållningssätt. - alla enheter ska arbeta utifrån ett socialt, medicinskt och kulturellt perspektiv - evidensbaserade metoder skall användas. Linköping Demens Problem -Mobilt demensteam för demenssjuka (med utåtagerande beteende) innebär att två undersköterskor efter remiss kommer ut och handleder personal på boenden. Arbetet behöver förstärkas med konsulterande sjukgymnast. -De anhöriga 7

8 som har kontakt med vårt kommunala stödteam (ssk) måste om man söker biståndsinsatser även vända sig till biståndsbedömare på socialkontoret. Vi vill förenkla för de anhöriga så att de bara behöver ha en kontakt med "kommunen". -Det finns få spetsarbetslag riktade mot demenssjuka. Detta vill vi utveckla. -Tekniska lösningar finns för att utveckla vården av demenssjuka. Dessa avser vi pröva. -Det finns idag inget lokalt utvecklingscentrum inom demensområdet. Vi vill utveckla kompetens inom demensområdet och avser bygga upp ett Lärcentrum kopplat till FoU Centrum. Luleå Demens Mål Mål 2007 och Vi har utvecklat ett utbildningsmaterial. - Vi har utbildade demensteam. - Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskaper om demenser, "rätt kompetens". - De medarbetare som arbetar med demenssjuka ska ha så kallat "demenskörkort". - Vi har påbörjat implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. - Lokala riktlinjer är framtagna (demensplaner). Malmö Demens Problem Ju yngre personer som drabbas av demenssjukdom desto aggressivare är som regel förloppet. Att diagnostisera demenssjukdom i ett tidigt skede missas inte sällan då symtomen ofta är diffusa. Livssituationen ser också ofta annorlunda ut i detta skede av livet. Ibland har man kanske fortfarande inte lämnat arbetslivet eller har en make/maka som är i verksam ålder. Denna målgrupps behov ser annorlunda ut än för dem som är äldre äldre. För att kraftigt förbättra livssituationen för dessa personer och deras anhöriga krävs en komplett vårdkedja med delar som minnesträning, social intervention, träffpunkt, demensteam, dagverksamhet samt specialanpassat boende, där alla huvudmännen deltar och skall ha en aktiv roll. Mariestad Demens Insats - Att avsätta projektledare samt ansvariga sjuksköterskor i demensteamet för att ha regelbundna möten med information och nyheter till demensombuden i aktuellt ämne. Förberedelsetid för informationsframtagande samt tid för 4 träffar/år. - Personalen på de två dagverksamheter i Mariestads kommun som har daglig sysselsättning för personer med demenssjukdom ska få möjlighet till att utveckla det sociala innehållet i verksamheten till det bättre genom att få utbildning samt möjlighet till att inhandla lämpligt material, ge förutsättning till utflykter och skapa en bra utemiljö. Mark Demens Mål Mål 1. Utformande av ett lokalt handlingsprogram under Implementering av detta Mål 2. Inrättande av ett demensteam som blir ansvarig för metodutveckling och omvårdnadshandledning, detta i samverkan med primärvårdens demensteam under 2007 och Mål 3. Följa lagstiftning och socialstyrelsens Allmänna råd för vård av personer med nedsatt beslutskompetens och utforma rutiner och riktlinjer för rättighetsbegränsningar utifrån detta under Markaryd Demens Problem Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla och sprida kunskap om demenssjukdomar, om god omvårdnad och om demenssjukas och deras närståendes behov. För personer som drabbats av demenssjukdom och för deras anhöriga är god vård och omsorg i såväl ordinärt boende som i särskilt boende samt en väl fungerande dagvård av central betydelse. Nya arbetssätt, arbetsmetoder och rutiner behöver utvecklas inom vården och 8

9 omsorgen om personer med demenssjukdom. Demensvårdplaner / vårdprogram kan vara ett värdefullt verktyg för att utveckla samverkan, planering och vårdprocesser i demensvården. Det finns behov av att informera allmänheten om demenssjukdomarna samt om vård och behandling Mobilt team som kommer där brukaren bor, även stöd till närstående. Munkedal Demens Problem Munkedals kommun har sedan mitten av 90-talet bedrivit ett demensteam i samarbete med primärvården. Syftet med denna verksamhet är bland annat att ge stöd till dementa och dess anhöriga och ökat antal utredda dementa. Verksamheten består av en social kompetens från kommunen samt en sjuksköterska från primärvården. Verksamheten har haft framgång med god kännedom om de dementa och deras situation i kommunen. Det är en hög andel utredda dementa och samverkan är god mellan kommun och primärvård. Under de år som verksamheten varit verksam har behovet av ytterligare insatser ökat då andelen dementa ökar. Det saknas en medicinsk kompetens (demenssjuksköterska) för den kommunala demensvården och behovet av kompetens, Nordmaling Demens Problem mm Norrköping Demens Problem mm handledning och vidareutveckling är i dag stort. Vi har 5 demensgruppboenden där personal behöver ökade kunskaper, insikter och färdigheter inom demensvård t ex bemötande, omhändertagande av demenssjuka och deras närstående. På vissa enheter behövs handledning för personalen. Anhöriga som vårdar närstående i hemmet behöver avlastning. Vi saknar en enhet för korttidsavlastning för personer med demens. Vi saknar ett kommunalt demensteam. Vi har ingen dagverksamhet att erbjuda för personer med demens. Vi saknar en lämplig utemiljö på alla demensboenden. Vi behöver utveckla stödet till anhöriga som vårdar närstående med demens. Påbörjat utvecklingsarbete med inrättande av demensteam, uppbyggnad av nätverk och framtagande av kommungemensamt utbildningskoncept ska genomföras. Demensteamet ska underlätta svåra omvårdnadssituationer genom att finnas med i verksamheten och snabbt kunna tillkallas vid "akut" behov av råd, stöd och handledning. Genom observation och deltagande i verksamheten inventeras och kartläggs kompetensutvecklingsbehov, åtgärdsplan och utbildningsinsats utifrån kartlagda brister upprättas och genomförs i samarbete med enhetschef. Norrtälje Tiohundra Genom kommunalt deltagande i Närsjukvårdens geriatrikprocess medverka till att ny modell för samverkan utformas. Samarbete sker men det behöver utvecklas och förbättras. Demens Mål Dementa och närstående ska uppleva att de har tillgång till stöd och hjälp för att klara det dagliga livet. Dementa och närstående ska uppleva att de har tillgång till rätt insats när deras hälsa eller livssituation sviktar. Dementa och närstående ska ha rätt att välja en fast vård- och omsorgskontakt. Personal ska få bättre kunskap om dementa och närståendes behov av stöd, information, bemötande, omhändertagande och samverkan. Antal personal med fortbildning ska öka ex. sjuksköterskor, undersköterskor. Ett multiprofessionellt teamarbete kring dementa etableras. Samverkan mellan omsorg, primärvård och specialistvård ska 9

10 stärkas. Orsa Demens Mål Start höst Vårdpersonal har utbildning/handledning i demensvård speciellt bemötande. Demensutvecklare Start Fungerande Demensteam i samarbete mellan kommun och landsting, varje demenssjuk har ett optimalt omhändertagande En anpassad kost vilket minskar risken för fallolyckor, minskar läkemedelsintaget och dämpar oro och ångest. Osby Demens Insats -Att inom äldreomsorgen utbilda två undersköterskor till Silviasystrar. -Att skapa ett kommunalt demensteam som kan svara för utbildning och information till närstående samt handledning till personal i äldreomsorgen. -Att utbilda 1-2 nyckelpersoner i varje arbetsgrupp inom hemtjänst och särskilt boende med fördjupad kunskap om Partille Demens Problem mm demensvård. Kommunen har idag 80 demensplatser, en dagverksamhet för dementa samt en demenssjuksköterska. 5 team har under genomfört ett genombrottprojekt kring demens. Då antalet med diagnosen demens ökar ser kommunen att stödet till dem i ordinärt boende är otillräckligt samt att kompetensen hos omvårdnadspersonal och även annan personal behöver stärkas. Tidig upptäckt, tidiga insatser samt god rehabilitering är väsentlig. Robertsfors Demens Insats För kompetensuppbyggnad planerar vi att bygga upp ett demensteam i kommunen. De skall arbeta operativt mot särskilda boenden och på sikt också mot hemmen. På varje boendeenhet skall dessutom ett demensombud utses, som skall ha särskilt ansvar och särskild kompetens. Teamet skall bestå av sjuksköterska, arbetsterapeut och två undersköterskor. Såväl team som demensombud skall utbildas och sedan få kontinuerlig fortbildning. Sala Demens Problem Kommunen har ett demensteam (del av ssk och usk), dagverksamhet för dementa, stödpersoner och anhörigstödsverksamhet. Vi vill utöka demensteamet för att vidareutveckla arbetet kring målgruppen. En idé som vi funderar över i nuläget är att komplettera ssk med beteendevetenskap i syfte att vidga kunskapen kring metoder/förhållningssätt för dementa med särskilda behov, t ex aggressionsutbrott och utvecklingsstörda som får en demenssjukdom. En annan insats som prövats i andra kommuner och visat sig att ha bra effekt är olika former av musikterapi. Sandviken Demens Problem Demensproblematik uppstår i allt lägre åldrar, vilket gör att kommunens insatser behöver anpassas, för att bättre tillgodose behoven. Demens drabbar människor som har olika intressen och behov. Kommunens dagverksamheter och sociala aktivering behöver anpassas och utvecklas för att bättre tillgodose behoven. Tillgången till dagverksamhet är mycket begränsad och de som finns är uppbyggda för att passa äldre dementa. Det mesta aktiviteterna sker i dagverksamhetens lokaler. Kommunen kommer under 2007 att starta två nya demensboenden, varav ett för utvecklingsstörda äldre. Personalutbildning krävs. Stor efterfrågan på det kommunal- och landstingsgemensamma demensteamet för personalutbildning, studiecirklar, konsultationer mm 10

11 Sollefteå Demens Problem Idag finns inga övergripande mål beträffande demensvården inom kommunen. Behov finns av utformande av övergripande plan för utveckling av demensvården i hela vårdkedjan, i samverkan med landstinget. Vid de särskilda boende finns dementa i olika sjukdomsstadier bosatta, och det föreligger brister i boendemiljö, kunskap och kompetens vilket måste förbättras. Det saknas ett professionellt teamarbete för dementa personer i ordinärt boende, samt spetskompetens för att kunna behålla, utveckla och sprida kunskap om demenssjukdomar och de dementas samt anhörigas behov. Dementa erhåller även ofta insatser från anhöriga, varför möjlighet till avlastning och akuta korttidsplatser måste kunna erbjudas vid behov. Stockholm Demens Mål Målet är säkrare och kvalitativ bättre demensvård. Minska läkemedelsanvändningen. Kompetenshöjning bland personalen inklusive enhetschefer och biståndshandläggare. Specialistutbildning som riktar sig till sjuksköterskor i vissa fall. Handledning i det direkta omvårdnadsarbetet behövs. Utveckla bra arbetsmetoder, bemötande och en god boendemiljö. Avlastning för anhöriga. Erbjuda boende individanpassad sinnesstimulering och aktiviteter. Demensteam. Se bil. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 och 29 Storfors Demens Mål Målsättning: Ökad livskvalitet för demenssjuka i ordinärt boende 2007: Kartläggning av demenssjuka i kommunen i samverkan med vårdcentralen Utveckla ett demensteam (demenssköterska och undersköterskor) Kompetenshöjning inom validation och reminiscens 2008: Genom uppsökande verksamhet och hembesök av demensteamet: a) stimulera till fysiska aktiviteter b) stimulera till intellektuella aktiviteter c) kontroll av blodtryck, diabetes och andra riskfaktorer i samverkan med vårdcentral Strömstad Demens Mål 1. Vi vill utbilda all personal inom demensvård i "palliativ vårdfilosofi" med de fyra hörnstenarna: anhörigstöd, kommunikation och relation, teamarbete och symptomkontroll. Mål 2007: tillsätta samordnare, genomföra uppstartsutbildning för all demenspersonal. Mål 2008: fullfölja utbildningar, bygga nätverk mm. 2. Målet är att samordna "minnesutredningar" tillsammans mellan Pv:s demenssköterska och den demenssköterska som redan finns anställd i kommunen samt att få en tidigare upptäckt av demenspatienter, finna andra orsaker till minnestörningen samt att öka antalet med diagnostiserad demenssjukdom. Mål 2007: tillsätta Pv:s demenssköterska, påbörja samarbete. Mål 2008: fullfölja samarbete, färdigställa och implementera material "minnesutredning". Sundbyberg Demens Insats Arbetet riktas främst kring upprättande av vårdplan, anhörigsamtal (levnadsberättelse) Funktionsbedömning (utredning pågår kring lämpligt bedömningsinstrument) Det konkreta arbetet går ut på att bygga upp vårdutvecklande och kvalitetssäkrande arbetssätt (team) inom demensomvårdnad. Bedöma hjälpmedelsbehov, utprova och följa upp Sundsvall Demens Mål De demenssjukas situation ska förbättras. Därför ska det i varje hemtjänstgrupp finnas ett demensombud som ska fungera som specialist. Vidare bör två demensteam utvecklas i kommunen, ett för Hemtjänst Syd och ett för Hemtjänst Nord. Varje team ska ansvara för ett antal demenssjuka personer. Målet med förbättringsarbetet är ett förbättrat bemötande och 11

12 omhändertagande samt att åstadkomma en kontinuitet för vårdtagarna och ge de anhöriga stöd, men också att öka kunskapen och förståelsen hos äldreomsorgens personal. Säffle Demens Problem Ett demensteam saknas för stöd till anhöriga, för medverkan i demensutredningar, stöd och handledning till personal m.m. Mer spetskunskap behövs inom demensvården om olika demenssjukdomars yttringar och förlopp, bemötande och förhållningssätt, demens och kost, demens och validation m.m. Vårdprogram saknas. Dagvården för dementa är otillräcklig. Antalet demensplatser på äldreboendena räcker inte till. Söderhamn Demens Mål * Under 2007 tillskapas ett landstinggemensamt demensteam som utvecklar ett gemensamt vårdprogram för demenssjukdomar samt informerar om teamets verksamhet, i syfte att nå tidig upptäckt av demenssjukdomar och inleda adekvata stöd- och vårdinsatser. * Under 2008 har teamet kontakt med 40 personer med demens och/eller deras anhöriga, samt har startat en anhöriggrupp. * Under hösten 2007 och 2008 utvecklas förhållningssätt och arbetsmetoder i kommunens gruppboenden, i syfte att förbättra vården av personer med demens. * Under 2008 ökar kompetensen, bland omvårdnadspersonal som arbetar med personer med demens, avseende förhållningssätt, arbetsmetoder m.m. Söderköping Demens Problem Kommunen ger idag olika stödinsatser, efter biståndsbedömning. Hemtjänst, avlösning i hemmet för närstående, dagverksamhet, korttidsboende och plats i särskilt boende när behovet av omvårdnad blir så stort att det inte går att tillgodose i den egna bostaden. En anhörigkonsulent finns också anställd. Samtliga personalgrupper, inom hemtjänsten och särskilt boende har genomgått en grundläggande demensutbildning. Men vi behöver vidareutveckla demensvården i samverkan med landstinget inom flera områden. 1) Nå fler personer på ett tidigare stadium i sjukdomsförloppet än idag 2) Diagnostisera så tidigt som möjligt 3) Skapa demensteam som kan ge stöd, information, avdramatisera sjukdomen, förlänga kvarboendet i den invanda miljön 4) Sprida kunskap om demenssjukdomar genom föreläsn, broschyrer. Tjörn Demens Problem Kommunen har idag ett demensteam bestående av 50 % sjuksköterska, 2 * 25 % pedagogiska ledare, samt 50 % vidareutbildad undersköterska. Detta team arbetar med målgruppen i särskilt och eget boende. Ordinarie hemtjänstpersonal utför insatser hos dementa och deras anhöriga. Problem: Sjuksköterskeresursen är otillräcklig för att möte det ökande antalet hemmaboende demenssjuka. Det behövs en översyn av uppdraget i samverkan med primärvården för att tydliggöra roller och ansvarsområden. Samverkan mellan dem som arbetar med dementa inom socialförvaltningen (biståndshandläggare, demensteam, hemtjänst) behöver förbättras och utvecklas för att bättre tillgodose vårdtagarnas behov. Kompetensen inom hemtjänstgruppen är otillräcklig, för att möta vårdtagarnas behov. Tomelilla Demens Insats - Ta fram rutiner och material för en gemensam vårdplan med syfte att lyfta fram det individuella behovet, resurser, balans mellan aktivitet och vila, samt stimulering - Aktiviteter för att förbättra miljön, både inne och ute på våra sex demensenheter - Kontaktpärmen skall utvärderas och omarbetas - Vi vill organisera ett demensteam med representanter från våra olika 12

13 Kommun Stimulans Del Text demensteam yrkeskategorier och bygga vidare på det samarbete som redan finns med NG-teamet i Ystad. - Även om pengar kommer att avsättas för förändring av både inomhus och utomhusmiljö så måste vi fortsätta fokusera på utbildning i bemötande, stresshantering och demenssjukdomen parallellt med förändringen av miljön. Täby Demens Mål Genom att utveckla stödet till dem som står för vård och omsorg kan den enskilde erbjudas ett mer adekvat och situationsanpassat omhändertagande. Möjligheten till kvarboende bedöms kunna öka och behov av mer omfattande stödformer kan fördröjas. Mål 2007: En gemensam struktur för demensteamet färdigställs Mål 2008: Demensteamet har kommit igång och är välkänt i såväl landstingets som kommunens verksamhetsområden (inklusive av brukarna). Uddevalla Demens Insats Genom ett team bestående av olika yrkeskategorier implementera: 1. Genombrottsmetoden och Smärtademensmetoden. Metoderna är likartade men inriktade på olika symptom. Utgångspunkterna är: studera, planera, genomföra och utvärdera insatser utifrån den enskildes problemområde. Dokumentation av händelser och effekter på beslutade insatser. Personalen följer och agerar på ett likadant sätt så att effekterna kan utvärderas och bedömas säkert och på ett kvalitativt sätt. 2. Användning av GBSskalan. Ett bedömningsinstrument, vilket skall ligga som grund för den enskildes demensutveckling. Hjälp vid upprättande av individuell arbetsplan och i kommunikationen med anhöriga. Ulricehamn Demens Mål Under 2007 implementeras det lokala vårdprogrammet för demens i kommunen. Samtidigt startar arbetet med att genom mångprofessionellt teamarbete ta fram ett lokalt handlingsprogram för demens i Ulricehamn utifrån vårdprogrammet. Detta skall innehålla strategier för att utveckla samverkan, planering och vårdprocesser i demensvården. För att utveckla demensvården och höja kvaliteten för personer med beteendestörningar om psykologiska symtom vid demens är målet att under 2008 erbjuda all personal som arbetar med personer med demens i kommunen kunskap, kompetensutveckling och handledning i bemötande samt för att kunna värdera och minimera orsaker/faktorer i brukarens omgivning som kan bidra till de psykiska symtomens uppkomst. Umeå Demens Insats Inrätta demensteam som består av sjuksköterska och undersköterska med Silviasysterutbildning. Införa åtgärder utifrån SBU-rapporten och de nationella riktlinjerna. Inrätta palliativt team bestående av sjuksköterska och arbetsterapeut Upplands Väsby Demens Mål Att säkerställa och förankra arbetssättet kring validation, reminiscens och taktil stimulering Skapa demensteam i kommunen som kopplas till Sveriges nybildade demensnätverk för sjuksköterskor. Uppsala Demens Problem Idag finns det ett stödteam som ger råd, stöd och handledning till personal som vårdar personer med demenssjukdom som bor inom vårdboende. Stöd till personal som arbetar i ordinärt boende saknas. Behov finns nattetid av stöd och avlastning till närstående som vårdar en dement person i det egna hemmet. Behov att förbättra utemiljön vid ett demensboende. De boende har behov av en mer trygg och stimulerande utemiljö.. Vaxholm Demens Insats Skapa ett multiprofessionellt demensteam bestående av 1 demenssjuksköterska, 1 Silviasyster, 1 anhörigstödjare och 1 biståndsbedömare. Vi vill skapa forum där olika kompetenser 13

14 möts och utbyter erfarenheter. Demensteamet skall svara för utarbetande av policy och handlingsplan samt verka för en evidensbaserad omvårdnad. Demensteamet skall hålla i studiecirklar där baspersonal, sjuksköterskor och paramedicinare ingår i mixade grupper. Demensteamet skall även söka fördjupa samarbetet med primärvården i frågor som rör denna grupp av vårdtagare. Silviasystrarna skall arbeta som metodhandledare för arbetsgrupper i gruppboendena och i det ordinära boendet. Under 2008 skall personal som arbetar med personer med demenshandikapp genomgå arbetsplatsförlagd utbildning två heldagar. Vindeln Demens Mål Tillskapa ett kommunalt demensteam bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och Silviasyster (undersköterskor) för undervisning och handledning vid demensproblematik. 2007: Utbildning i att starta demensteam (Silviasysterutbildning för undersköterskor är redan påbörjad). 2008: Upprätta en plan för demensteamet. Utbildning genomförd och demensteamets syfte och ansvar fastställt. Demensteamets arbete påbörjas. Vänersborg Demens Problem Antalet personer med demenssjukdomar ökar i samhället främst p.g.a. ökad livslängd. Det finns också en ökning bland yngre människor och dessa har kommuner svårigheter att ge en adekvat vård utan de är ofta hänvisade till vård i äldreboende. Det saknas i de flesta fall beredskap för att sköta dessa på ett bra sätt i hemmet. Om man kan förbättra vården i den enskildes hem kan det innebära att behovet av platser i särskilt boendet kan framflyttas. Med en god beredskap för insatser av olika slag i anslutning till hemmet, (demensteam, dagverksamhet för demens o s v) innebär ökad livskvalité för den enskilde och minskade kostnader för kommunen. Växjö Demens Mål Mål 2007 Kommunens vårdprogram revideras. Både det vårdprogram som tagits fram tillsammans med landstinget och kommunens eget vårdprogram implementeras hos vård- och omsorgspersonal Kommunen inrättar ett underskötersketeam som ger stöd till enheter i besvärliga omvårdnadssituationer Kompetensutveckling av kommunens personal samt anhörigutbildning tillsammans med närsjukvården Mål 2008 Implementeringen av det vårdprogram som tagits fram tillsammans med landstinget liksom kommunens eget vårdprogram har genomförts vid samtliga enheter. Kompetensutveckling till personal samt anhörigutbildning Ystad Demens Problem mm tillsammans med landstinget t Antalet personer som drabbas av demens ökar och behovet av demensvård blir större för varje år. Idag kan vi erbjuda vård av dementa på särskilt boende av personal med speciell kunskap om demens. Med hjälp av stimulansbidrag inrätta ett demensteam för att förbättra vården av dementa i ordinärt boende. Demensteamet kommer att bestå av undersköterskor med intresse och kunskap om demens, i nära samarbete med befintliga demenssjuksköterskor. Demensteamet kommer att bildas under 2007 och teamet kommer att få speciell utbildning inom demens, för att 2008 implementeras som arbetsgrupp ute i det ordinära boendet. Åmål Demens Mål Övergripande mål är att förbättra bemötande och omhändertagande av personer med demens och deras anhöriga Kunskap om dagens situation. Identifiera svaga och starka länkar i vårdkedjan. Skapa plan för kompetensutveckling och handledning/reflektion. Hitta former 14

15 för demensteam och anhörigstöd Ökad kunskap om demens (se problembeskrivning) för personer som är involverade i vårdkedjan. Förmåga att använda kunskaper och förståelse för demensproblematik i demensvården. Tydlig och fungerande vårdkedja och demensteam. Utökat och förbättrat anhörigstöd. Årjäng Demens Problem > Saknar läkarkompetens i samverkan med kommunens demensteam vid utredning, uppföljning och behandling av dementa personer > För stora demensboenden ( personer) > Vårdpersonal och anhöriga saknar medicinsk kompetensutveckling och stöd. > Otillräcklig daglig verksamhet för dementa. Åtvidaberg Demens Insats 2007 Föreläsningar i demenssjukdomar och bemötande av person med demenssjukdom för all personal inom äldreomsorgen. Öka kunskapen om demenssjukdomar och bemötande genom "lärande samtal" i blandade grupper med personal från "vanlig" äldreomsorg och personal från gruppboende och dagverksamhet för dementa Starta upp demensteam inom hemtjänstorganisationen med spetskompetens inom demensvård. Utbildning för personal i teamet. Utarbeta Demensplan med tydliga mål för demensvården Utveckla arbetsmetoder inom särskilda boenden och gruppboende för dementa utifrån att det finns dementa personer i alla särskilda boenden. Örkelljunga Demens Insats Vi planerar att skapa förutsättningar för ett demensteam i ordinärt boende för vårdtagare med demenssjukdom, där den enskilde får stöd och omvårdnadsinsatser utifrån sina individuella behov. Örnsköldsvik Demens Mål Mål I teamarbete följa patienter i vårdprocessen för att tydliggöra och fokusera vad som är bäst för patienten. (se landstingets ansökan ESTHER) Mål Kartlägga behov och organisation och verksamhetsinnehåll för dagvårdsverksamhet för personer med demenssjukdom. Utbildning av personal i bemötande och omhändertagande av personer med demenssjukdom och deras anhörig/närstående. Mål Sjösätta den nya dagverksamheten. Utbilda och implementera socialstyrelsens riktlinjer. Utveckla lokala riktlinjer för BPSD-syndrom. All berörd personal utbildas utifrån riktlinjer i BPSD-syndrom. Östhammar Demens Problem I dag sker ett intensivt planeringsarbete kring hur stödet kring personer med demenssjukdom och deras anhöriga skall utformas inom kommunen och i samverkan med landstinget men det finns inget färdigt demensvårdsprogram. Ett behov av fortbildning och kompetensutveckling utkristalliserar sig. Exempel är att konfronterande bemötande används istället för ett jagstärkande, miljön är inte utformad på boenden så den stärker personers egen aktivitet (en del sitter halvsovande framför tv såpor) och i omvårdnadsplaner finns inte ofta formulerat vad personer med demenssjukdom fortfarande kan göra. Det saknas demenssjuksköterskor, demensvårdsutvecklare, demensteam och annan personal som medvetet har goda kunskaper i god demensvård. På sikt skall en medveten strategi och ett demensvårdsprogram finnas. Överkalix Demens Mål Genom ett helhetsperspektiv vill vi uppnå ökad kvalitet i vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Genom ökade kunskaper vill vi: - att social och medicinsk kunskap integreras för respektive individ, - att individens egen förmåga "där 15

16 Kommun Landstinget I Stockholm Landstinget I Östergötland Landstinget I Jönköping Stimulans Del Text demensteam personen befinner sig" tillvaratas, - att det sociala innehållet i den demenssjukes vardag förbättras, - att bemötandet fortsätter att förbättras, - att personalen reflekterar över sitt eget förhållningssätt, samt - att teamarbetet mellan olika yrkeskategorier utökas. Demens Insats Fler steg 2-utredningar ska göras varje år. Förstärkning av den öppna vården med äldrepsykiatriskt team för äldre patienter med beteendestörningar p.g.a. åldersdemens Tvärprofessionella fortbildnings- och samverkansinsatser i primärvården Finansiering av påbyggnadsutbildning till demenssjuksköterska. Fler demensteam ska skapas över huvudmannaskapsgränserna. Förstärkt stöd, information och utbildning till närstående. Ett demensråd (motsvarande arbetet inom diabetesvården bl.a. LUCD), inrättas med ansvar för att implementera vårdprogram och kommande nationella riktlinjer, utveckla kvalitet och stödja uppföljning och utvärdering av demensvården samt vara processledare för insatserna ovan. Åtgärder för att förbättra diagnos- och åtgärdsregistrering och användning av kvalitetsregister Demens Mål Förbättra vården för personer med svåra symptom bl.a. genom att i Lkpg skapa ett landstingskommunalt mobilt demensteam. I samverkan mellan den specialiserade demensvården, primärvården och kommuner utveckla vårdprocessprogram samt olika nätverk. Under hösten 2007 och våren 2008 sker implementering. När det gäller yngre dementa är målsättningen att skapa ett gränsöverskridande samarbete för att finna individuella lösningar för denna patientgrupp. Målsättningen är också att minska mörkertalet vad gäller andelen patienter utan adekvat demensdiagnos samt nå fler personer tidigare i sjukdomsförloppet än idag. Sjukhuset (geriatriska kliniken) bidrar bl.a. med undervisning samt annat kompetensstöd. Demens Mål 1. Mobila BPSD-team finns redan på flera håll i landet. Ett sådant team innebär en uppsökande verksamhet. Målet är ett bättre omhändertagande i ordinarie vårdmiljö vilket kan minska inläggningsfrekvensen. 2. Målet är att riktlinjerna används i samtliga delar av vårdkedjan och skapa klara rutiner som leder till smidighet, lättillgänglighet och likvärdig vård. VGR Demens Mål Förbättra kunskapen och insatserna för målgruppen personer med demensproblematik. (9,10) Under 2007 etablera ett processteam med multiprofessionell kompetens och att kartlägga processen. I handlingsprogrammet som kommer att vidareutvecklas i ett Regionalt-Kommunalt samarbete, har under 2006 bakgrundsdata, identifikation av patientgrupp tagits fram. Särskilda punkter som bör identifieras och formuleras i fortsättningsprogram tas fram under 2007 och verkställs under Där ingår bl a ett interventionsprogram, ett program för uppbyggnad av resurser motsv. processbeskrivningen och en försöksverksamhet med särskild resurs med hög tillgänglighet för patientgruppen. (6,8) Kartlägga och utveckla demens/äldrepsykiatrivårdkedjan. Samordna minnesutredningar med kommunens demenssköterska (1,2,3) Landstinget I Dalarna Demens Mål Att förbättra samverkan mellan närsjukvård och kommun för att ge en god demensvård. 2007: En modell finns för den framtida demensvården. Riktlinjer för demensteam skall vara formulerade och samarbetet påbörjat. Grundutbildningsprogram skall vara planerat. Handledning och stöd till personal är påbörjad. 2008: Ett gemensamt 16

17 Kommun Landstinget I Gävleborg Landstinget I Västernorrland Landstinget I Norrbotten Stimulans Del Text demensteam vårdprogram finns. Teamsamverkan är etablerad. Möjligheten att vårdas i sitt eget hem har utökats. Demens Problem Inom länet har vi olika utveckling inom demensvården. Det är även stor skillnad på hur kompetensen inom demenssjukdomar är fördelad i länet. I Gästrikland finns demensteam i samverkan landstinget och kommunerna och denna kan användas som resurs för övriga länet i ett utvecklingsarbete. Det finns en önskan om en generell utveckling av demenskompetensen i länet och ett strukturerat arbetssätt så att kompetensen kan nyttjas fördelad i hela länet. Demens Mål Utveckla vårdprocesser med ett klart patientfokus i teamarbete följa patienter i vårdprocessen för att tydliggöra och fokusera vad som är bäst för patienten (se landstingets ansökan ESTHER) Demens Insats I samarbete med Luleå kommun, geriatriska kliniken och primärvården ta fram skriftligt utbildningsmaterial och examinationsprocess. Genomföra utbildningar riktade till omvårdnadspersonal och allmän läkare. Testa och utvärdera effekterna av samlad kompetens i s.k. demensteam. 17

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Demensplan INLEDNING SYFTE

Demensplan INLEDNING SYFTE SOCIALFÖRVALTNINGEN Demensplan INLEDNING På uppdrag av socialnämnden i Kils kommun har en verksamhetsplan för personer med demenssjukdom utarbetats. Demensplanen kommer att användas i Kils kommun där hela

Läs mer

A B C D E. Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning. Förbättrat stöd till dementa- svar på remiss av motion av Anna Starbrink (fp)

A B C D E. Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning. Förbättrat stöd till dementa- svar på remiss av motion av Anna Starbrink (fp) A B C D E Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (4) 2005-10-07 Dnr 2005-626-537 Handläggare: Stina Bergfalk Tfn: 08 508 10 647 Östermalms stadsdelsnämnd Förbättrat stöd till

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Stimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer

Stimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer Stimulansmedel till kommuner och landsting för r insatser inom vård v och omsorg om äldre personer Stimulansmedel på p 1,35 mdr kr för f r att utveckla äldreomsorgens kvalitet Med fokus på : - att förbättra

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 - Lokala riktlinjer som stöd för styrning och ledning Sammanfattning Demensprogram för vård och äldreomsorgen har tagits fram för att ge stöd för styrning och ledning

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Vårdkedja demens på basnivå Stimulansmedel 2010

Vårdkedja demens på basnivå Stimulansmedel 2010 Vårdkedja demens på Upprättad vårdkedja demens projektplan_05 Ansvarig: Ingelise Olsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Stadskontoret avdelning vård och omsorg Innehållsförteckning 1. BASFAKTA... 3 1.1

Läs mer

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun För att kunna ge en bra vård till personer med Demenssjukdom behöver du arbeta utifrån följande lagar: hälso- och sjukvårdslagen(hsl), socialtjänstlagen(sol)

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

God vård och omsorg vid demenssjukdom

God vård och omsorg vid demenssjukdom God vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland Eskilstuna 19 sep 2014 Bakgrund: Implementering Nationella riktlinjer Demens Värmland År 2009-2014 Dialogseminarium Information till allmänläkare och slutenvården

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 1 (10) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 Planerar ni att ansöka om stimulansmedel nästa år: Ja Företag/Sdf Enhet Ansvarig chef Tel.nr Mejladress Regiform

Läs mer

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009 Utvärdering Kvalitetsområde demens augusti 2008 - december 2009 Carina Edholm Ulla Edwardsson December 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.3 2 Syfte.4 3 Metod.5 4 Resultat.6 5 Analys.9 6 Diskussion...10

Läs mer

Rapport Demensnätverk

Rapport Demensnätverk HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2003 Planerat slutdatum: Beställare: Anneli Bjärnhag, enhetschef, förebyggande verksamhet Uppdragstagare: Eva Persson, demensundersköterska, demensteamet Rapport

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Ansökan Sida 1 (5) 2016-08-25 Fylls i av stadsledningskontoret: Ankomstdatum: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: Beslut: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan

Läs mer

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn.

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Dnr 1.7-42/2014 Sida 1 (8) 2014-02-04 Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218 103 15 Stockholm Projektbeskrivning Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Sammanfattning

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Demensvård Demensvård... 1 Kommunansökningar... 4 Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Demensvård Demensvård... 1 Kommunansökningar... 4 Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Demensvård Demensvård... 1 Kommunansökningar... 4 Ale... 4 Alingsås... 5 Alvesta... 6 Arvika... 7 Askersund... 7 Avesta... 8 Berg... 9 Bjurholm... 10 Bjuv... 10 Bollnäs... 10 Borgholm... 11 Borlänge...

Läs mer

Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60

Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:11 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:25 av Stig Nyman m. fl. (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demenssjukdom Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Anhörigcenters första år

Anhörigcenters första år Äldreomsorgskontoret Anhörigcenters första år Uppföljning Dnr ÄON 10/61 Handläggare: Åsa Borén, Utredarenheten KsK Innehåll 1. Inledning...2 2. Bakgrund...2 2.1 Anhörigstöd i Socialtjänstlagen...2 2.2

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede)

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45 Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Palliativ vård Kommittén om vård i livets slutskede 2000 har beslutat sig för att använda begreppet palliativ

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-12-11 Ks/2015:225 043 Statsbidrag/kommunbidrag Svar på

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. ÄMNE GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Ändrade krav på stöd i hemmet för demenssjuka

Ändrade krav på stöd i hemmet för demenssjuka Team: Flen, ett samverkansprojekt mellan kommun och primärvård. Syfte med deltagandet i Genombrott: Att höja tryggheten för de personer som har demenssjukdom och deras anhöriga i Flens Kommun. Att kommun

Läs mer

Lokala samverkansrutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning

Lokala samverkansrutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för arbetsterapeut Väsby Rehab

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för arbetsterapeut Väsby Rehab Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för arbetsterapeut Väsby Rehab 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Meddelande 2006:15 Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Utgiven av: Ansvarig enhet:

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Slutrapport september 2010 Ulla Edwardsson Carina Edholm Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Redovisning av års stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgens innehåll och kvalitet

Redovisning av års stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgens innehåll och kvalitet BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE ÄL DREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 155-12-1.2.1. SDN 2012-05-24 SID 1 (7) 2012-04-27 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 508 06

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer