Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2016 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2016 kl ajournering kl"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2016 kl ajournering kl Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf , Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Mats Hugosson (C), 52-68, Anna Bodjo (MP) Harald Hjalmarsson (M), 52-68, Jon Sjölander (M) Sverker Thorén (L) Mariann Gustafsson (V) Tommy Ivarsson (SD) Dan Nilsson (S), tjg. ers Karl-Åke Skogsberg (MP), tjg. ers. 69 Hans Ellervik, tjg. ers. 69 Bo Karlsson, tjg. ers. 69 Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Ivarsson (SD) Kommunhuset 9 mars 2016 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund Ordförande Justerande Tomas Kronståhl 52-68, Tommy Ivarsson 69 Tommy Ivarsson 52-68, Anna Bodjo 69 Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 7 mars 2016 Anslaget sätts upp 10 mars 2016 Anslaget tas ned 1 april 2016 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Johan Hägglund

2 Kommunstyrelsen 2 (28) Övriga närvarande Karl-Åke Skogsberg, (MP) ers , Katarina Andersson, (M) ers Helena Sjöholm, (M), ers Hans Ellervik (W), ers , Bo Karlsson (SD), ers , Anders Björlin, kommundirektör Carl-Magnus Mårheden, förvaltningschef Christina Bäckström, tf. ekonomichef Johan Hägglund, sekreterare Malin Davidsson, enheten för kommunservice Mirja Larsson, förslagsställare, del av 55 Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av 55 Berit Johansson, överförmyndaren, del av 55 Christer Lundh, enheten för kommunservice, del av 55 Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av 55 Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad, del av 55 Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, del av 55 Gina Svensson, enheten för kommunservice, del av 55 Sven-Åke Lindberg, vd Västerviks Bostads AB, del av 55 Stefan Karlsson, Västerviks Bostads AB, del av 55 Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef, del av 55 Joakim Nyman, socialförvaltningen, del av 55 Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av 55

3 Kommunstyrelsen 3 (28) Ärendelista 7 mars Upprop och val av justerare 53 Meddelanden 54 Anmälan om delegationsbeslut 55 Kommundirektören informerar 56 Direktiv och val av ombud till årsstämma 2016 med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 57 Direktiv och val av ombud till årsstämma 2016 med Västervik Resort AB 58 Direktiv och val av ombud till årsstämma 2016 med Västervik Biogas AB 59 Föreningsstämma 2016 Kommuninvest val av ombud 60 Medborgarförslag om köttfria måndagar, d.v.s. servering av vegetarisk/vegankost en gång i veckan på kommunens inrättningar svar 61 NyKompetens ansökan ur integrationsfonden 62 Rapport över samlade insatser i samband med nedläggningen av Akzo Nobel Industrial Finishes i Gamleby information 63 Detaljplan för del av Västervik 3:1, Lunnargatan ändring 64 Kostverksamheten i Västerviks kommun inriktningsbeslut 65 Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut 66 Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende - hyresavtal 67 Årsredovisning 2015 för Västerviks kommun 68 Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring 69 Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda tillägg 70 Tidsplan Budget 2017 ändring 71 Rapporter

4 Kommunstyrelsen 4 (28) Ks 52 Upprop och val av justerare Upprop sker och Tommy Ivarsson (SD) utses att justera protokollet. Ks 53 Meddelanden Dnr 2016/ Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 februari 2016 Status och behov av upprustning av kommunens alla lekplatsmiljöer tidplan och prioritering. Ks 54 Anmälan om delegationsbeslut Läggs till handlingarna Kommundirektörens beslut Dnr 2016/ Skolinspektionens remiss 16 februari 2016 om godkännande som huvudman för utökning avbefintlig fristående gymnasieskola vid Gamlebygymnasiet fr.o.m. läsåret 2017/2018 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 27 april Dnr 2016/ Hyrestillägg för utökad lokalyta för förskolan Älvdansen, Västervik, avtal med TjustFastigheter AB. Dnr 2014/ Mark- och miljödomstolens dom 24 februari 2016 om bifall till ansökan om upphävande av villkor i tillstånd till efterbehandlingsåtgärder m.m. vid Gladhammars gruvområde i Västerviks kommun. Befattningshavares inom försörjningsstöds- och flyktingverksamheten beslut Beslut fattade under februari Kultursamordnarens beslut Dnr 2015/ Redovisning 25 januari 2016, inköpt konst och utbetalda stöd 2015.

5 Kommunstyrelsen 5 (28) Ks 55 Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden. - Medborgarförslag om köttfria måndagar, d.v.s. servering av vegetarisk/vegankost en gång i veckan på kommunens inrättningar svar - Asylsökande och nyanlända - muntlig information om nuläget - NyKompetens ansökan ur integrationsfonden - Rapport över samlade insatser i samband med nedläggning av Akzo Nobel i Gamleby information - Gode män för ensamkommande - Enheten för kommunservice effektiviserings- och utvecklingsarbete - Detaljplan för del av Västervik 3:1, Lunnargatan ändring - Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark - Hållbarhetsbokslut 2015 för Västerviks kommun - Kostverksamheten i Västerviks kommun inriktningsbeslut - Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut - Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende - hyresavtal - Årsredovisning 2015 för Västerviks kommun - Västerviks hamn avsiktsförklaring - Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda tillägg - Tidsplan Budget 2017 ändring Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för lunch och gruppmöten. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information.

6 Kommunstyrelsen 6 (28) Ks 56 Direktiv och val av ombud till årsstämma 2016 med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Dnr 2016/ Västerviks Kommuns Förvaltnings AB kallar i skrivelse 25 februari 2016 aktieägarna till årsstämma den 17 mars 2016 kl i Tjustsalen, kommunhuset. Kommunstyrelsen har att inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 1 mars 2016 kommunstyrelsen besluta att lämna följande förslag till direktiv till den som utses som stämmoombud: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat, - föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolaget. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag samt att Margareta Fredriksson (S) utses till ombud och finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Kommunstyrelsen beslutar att utse Margareta Fredriksson (S) till ombud på årsstämma 2016 med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, samt att lämna följande direktiv till stämmoombudet: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat, - föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolaget. Expedieras till: Ombudet, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

7 Kommunstyrelsen 7 (28) Ks 57 Direktiv och val av ombud till årsstämma 2016 med Västervik Resort AB Dnr 2016/ Västervik Resort AB kallar i skrivelse 25 februari 2016 aktieägarna till årsstämma den 17 mars 2016 kl i Tjustsalen, kommunhuset. Till kallelsen bifogas även årsredovisning för Kommunstyrelsen har att inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 1 mars 2016 kommunstyrelsen besluta att lämna följande förslag till direktiv till den som utses som stämmoombud: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat, - föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolaget. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag samt att Margareta Fredriksson (S) utses till ombud och finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Kommunstyrelsen beslutar att utse Margareta Fredriksson (S) till ombud på årsstämma 2016 med Västerviks Resort AB, samt att lämna följande direktiv till stämmoombudet: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat, - föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolaget. Expedieras till: Ombudet, Västervik Resort AB

8 Kommunstyrelsen 8 (28) Ks 58 Direktiv och val av ombud till årsstämma 2016 med Västervik Biogas AB Dnr 2016/ Västervik Biogas AB kallar i skrivelse 18 februari 2016 aktieägarna till årsstämma den 17 mars 2016 kl i Tjustsalen, kommunhuset. Till kallelsen bifogas även årsredovisning för Kommunstyrelsen har att inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 4 mars 2016 kommunstyrelsen besluta att lämna följande förslag till direktiv till den som utses som stämmoombud: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat, - föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolaget. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag samt att Margareta Fredriksson (S) utses till ombud och finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Kommunstyrelsen beslutar att utse Margareta Fredriksson (S) till ombud på årsstämma 2016 med Västervik Biogas AB, samt att lämna följande direktiv till stämmoombudet: - föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat, - föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, samt - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolaget. Expedieras till: Ombudet, Västervik Biogas AB

9 Kommunstyrelsen 9 (28) Ks 59 Föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening val av ombud Dnr 2016/ Kommuninvest inbjuder i skrivelse 15 december 2015 till föreningsstämma den 21 april 2016 i Stockholm. Kommunstyrelsen har att utse ett ordinarie ombud och en ersättare. Yrkanden Ordföranden yrkar att Gunnar jansson (S) utses som ombud på 2016 års föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening. Harald Hjalmarsson (M) yrkar att Jon Sjölander (M) utses som ersättare. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Kommunstyrelsen beslutar att utse Gunnar Jansson (S) som ombud och Jon Sjölander (M) som dennes ersättare på 2016 års föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening. Expedieras till De valda Kommuninvest ekonomisk förening

10 Kommunstyrelsen 10 (28) Ks 60 Medborgarförslag om köttfria måndagar, d.v.s. servering av vegetarisk/vegankost en gång i veckan på kommunens inrättningar svar Dnr 2015/ september 2016 inkom ett medborgarförslag om att köttfria måndagar införs en gång i veckan på kommunens inrättningar. Kommunstyrelsens förvaltning svarar i skrivelse 22 februari 2016 på medborgarförslaget. Vegetarisk mat är nyttig både för barn och vuxna samt bra för miljön. Därför finns ett allt större utbud av vegetariska rätter i kostverksamhetens meny. Dagligen serveras ett vegetariskt alternativ på högstadiet och gymnasiet. På låg- och mellanstadiet serveras ett vegetariskt alternativ minst två gånger i veckan. Utöver detta har både förskola och skola helt vegetariska menyer några gånger per termin. Både vegetariska världsdagen, 1 oktober varje år, och vegetariska dagen den 1 februari uppmärksammas med en vegetarisk maträtt till förskola och skola. Att införa helt vegetariska maträtter till förskolan en gång i veckan kräver en långsiktig introduktion och ett samarbete med den pedagogiska personalen då de har en stor påverkan på barnens nyfikenhet på nya smaker och konsistenser. Även inom äldreomsorgen behöver vegetariska maträtter introduceras under en längre period för de äldre. Det underlättar också om brukarna och personalen efterfrågar mer vegetariska rätter i de matråd som finns. Kostenheten arbetar efter kommunens Energi- och klimatstrategi för att kunna bidra till ett hållbart samhälle. Recept/maträtter som finns på menyn utvecklas ständigt för att bli mer klimatsmarta. Likaså för att öka andelen vegetarisk mat. Mirja Larsson, förslagsställaren, redovisar sitt förslag på sammanträdet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget att servering av vegetarisk/ vegankost ska ske en gång i veckan och att istället fortsätta det långsiktiga arbete som beskrivits ovan utifrån kommunens Energi- och klimatstrategi, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

11 Kommunstyrelsen 11 (28) Ks 60 forts. Yrkanden Harald Hjalmarsson (M) med bifall av Hans Ellervik (W), Sverker Thorén (L) och Mats Hugosson (C) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat. Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Harald Hjalmarssons (M) m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget om köttfria måndagar, d.v.s. servering av vegetarisk/vegankost en gång i veckan på kommunens inrättningar och att fortsätta det långsiktiga arbete som beskrivits ovan utifrån kommunens Energi- och klimatstrategi, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Expedieras till Förslagsställaren Gina Svensson, enheten för kommunservice Fullmäktige

12 Kommunstyrelsen 12 (28) Ks 61 NyKompetens ansökan ur integrationsfonden Dnr 2016/ NyKompetens är ett arbetslivsinriktat integrationsprojekt riktat mot nyanlända med akademisk utbildning och/eller tydlig praktisk yrkesbakgrund i syfte att stärka kompetensförsörjningen inom både näringsliv och offentlig sektor i Västerviks kommun. Projektet och projektansökan beskrivs i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 februari Projekt och aktiviteter i denna projektansökan ska komplettera och stödja det uppdraget som Arbetsförmedlingen har och utformas ingående tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det finns två målgrupper för projektet. Dels företag och offentlig sektor inom Västerviks kommun som gynnas av och är i behov av kompetens som de nyanlända tillför och besitter. Och dels adepter, utrikesfödda kommuninnevånare, som är nyanlända dvs. ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I projektet kommer man att arbeta med initialt fyra insatser/aktiviteter. De är föreberedande arbetslivsorientering, mentorsprogram, studiebesök och praktik. Styrgrupp föreslås bestå av representant från Tjustbygdens Sparbank, Västervik Framåt AB, Arbetsförmedlingens sektionschef inom Etableringen samt integrationschef och integrationsstrateg/projektledare från Västerviks kommun. Projekttiden är från juni 2016 till maj Total kostnad för projektet är kr och Stiftelsen Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun föreslås bidra med halva summan vardera. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om medel ur integrationsfonden på kr för projektet NyKompetens. Yrkande Dan Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens

13 Kommunstyrelsen 13 (28) Ks 62 Rapport över samlade insatser i samband med nedläggningen av Akzo Nobel Industrial Finishes i Gamleby information Dnr 2013/ Den 21 november 2013 offentliggjorde Akzo Nobel beslutat att lägga ner fabriken i Gamleby och flytta produktionen till Malmö, ryska Lipetsk och tyska Hilden. Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en rapport över de samlade insatser som gjorts i samband med nedläggningen. Rapporten sammanfattar den struktur som byggdes upp, processen och de aktiviteter som bedömdes lämpliga för att minska de skador som nedläggningen innebar. Till rapporten har olika personer som representerat olika verksamheter kommit till tals, och en sammanställning av deras aktiviteter och ett sammandrag av deras synpunkter finns i rapporten. Dokumentationen skall finnas till hands i framtiden, om liknande situationer uppstår i Västerviks kommun eller på någon annan plats. På sammanträdet informerar kommunstyrelsens förvaltning om rapporten. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Rapporten över samlade insatser i samband med nedläggningen av Akzo Nobel Industrial Finishes i Gamleby Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens

14 Kommunstyrelsen 14 (28) Ks 63 Detaljplan för del av Västervik 3:1, Lunnargatan ändring Dnr 2015/ Solhem i Västervik AB har 18 december 2015 ansökt om planändring för del av fastigheten Bussen 2 för att möjliggöra utbyggnad av den butikslokal som finns på fastigheten. Ansökan avser en justering av mark som inte får bebyggas (prickmark) för att kunna nyttja fastigheten mer rationellt. Ansökan innebär ingen utökning av befintlig byggrätt utan enbart en omfördelning inom befintlig fastighet. I skrivelse 24 februari 2016 anger kommunstyrelsens förvaltning att fastigheten redan är planlagd för handel. En byggnation enligt ansökan har av miljö- och byggnadskontoret bedömts vara en för stor avvikelse mot gällande plan. En ändring av detaljplanen är därför nödvändig. Ändringen kan påverkas av att infarten utgör transportled för farligt gods vilket enligt räddningstjänsten kommer att medföra att en särskild riskutredning kan komma att krävas. Tomten är redan exploaterad och ianspråktagen vilket gör att ingen ny mark tas i anspråk. Ingen ytterligare byggrätt tillförs vilket gör att ingen särskild avstämning gentemot handelspolicyn bedömts som nödvändig. En behovsbedömning har upprättats som visar att ändring av planen inte bedöms ge någon större påverkan på omgivningen och att planläggningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Behovsbedömningen för Ändring av Detaljplan för del av Västervik 3:1, Lunnargatan samt, att ändring av Detaljplan för del av Västervik 3:1, Lunnargatan, kan ske utifrån ovanstående direktiv. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Expedieras till Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad

15 Kommunstyrelsen 15 (28) Ks 64 Kostverksamheten i Västerviks kommun inriktningsbeslut Dnr 2014/ Kommunstyrelsen beslutade , 346 att den framtida kostorganisationen skulle utredas. Bakgrunden till uppdraget var i första hand att avtalet med Landstinget i Kalmar län om produktion av sjukhusmat och hyresavtalet med Gertrudsviks Fastighets AB går ut , samt att socialnämnden vill permanenta tillagningskök vid äldreboenden och även tillskapa nya på fler äldreboenden. I skrivelse redovisar kommunstyrelsens förvaltning Utredning av kostverksamheten i Västerviks kommun med förslag till inriktningsbeslut. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått information om utredningen och har också fått den för yttrande. Socialnämnden behandlar ärendet 4 mars Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärendet 8 mars 2016, men arbetsutskottet behandlade yttrandet på sitt möte 23 februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut avseende framtida kostverksamhet enligt följande: - Godkänna inriktningen för den kommunala kostverksamheten i sin helhet i enlighet med utredningens sammanfattande förslag där det för Överums del innebär tillagningskök både vid skolan och vid Ekhamra (alt 2). - Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering för åren beakta utredningens förslag enligt ovan. - Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra erforderliga uppsägningar av avtal med Landstinget i Kalmar län. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal.

16 Kommunstyrelsen 16 (28) Ks 64 forts. Yrkanden Ordföranden med bifall av Angelica Katsanidoun (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tilläggen - Se över möjligheterna till upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi samt Blankaholm - Att i första hand tillskapa ett tillagningkök på Gertrudsgården om kostnaderna är i paritet med nu liggande förslag. Harald Hjalmarsson (M) med bifall av Jon Sjölander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med tilläggen - Se över möjligheterna till upphandling för kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi och Blankaholm. - Se över måltidssituationen på Marieborgs skola. - Inga förändringar avseende Vapengränd. - Samt att kommunstyrelsens förvaltning får återkomma med förslag på finansiering. Sverker Thorén (L) och Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tilläggen - Att tillagning på Vapengränd permanentas och att man där även fortsättningsvis ska ha det fulla ansvaret för kostproduktion. - Att ett tillagningskök inrättas på Gertrudgården. - Att möjlighet till upphandling av kost till Blankaholm, Ukna och Odensvi förskolor undersöks. - Samt bifall till Harald Hjalmarssons (M) tilläggsyrkande angående Marieborg. Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande samt till Harald Hjalmarssons tilläggyrkanden. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig i fem minuter. Beslutsgång Ordföranden ställer alla yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut avseende framtida kostverksamhet enligt följande: - Godkänna inriktningen för den kommunala kostverksamheten i sin helhet i enlighet med utredningens sammanfattande förslag där det för Överums del innebär tillagningskök både vid skolan och vid Ekhamra (alt 2).

17 Kommunstyrelsen 17 (28) Ks 64 forts. - Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering för åren beakta utredningens förslag enligt ovan. - Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra erforderliga uppsägningar av avtal med Landstinget i Kalmar län. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal. - Se över möjligheterna till upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi samt Blankaholm - Att i första hand tillskapa ett tillagningkök på Gertrudsgården om kostnaderna är i paritet med nu liggande förslag. Reservation Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Mariann Gustafsson (V) och Sverker Thorén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Expedieras till Kommunfullmäktige

18 Kommunstyrelsen 18 (28) Ks 65 Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut Dnr 2016/ I skrivelse redovisar kommunstyrelsens förvaltning hur lokalbehoven för Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet ser ut. Komvux föreslås samlokaliseras med Västerviks gymnasium genom om- och tillbyggnad av lokalen på Östersjövägen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , förordat det här alternativet. Anledningen är både ekonomisk som verksamhetsmässig. Landstinget i Kalmar län är intresserade av att ta över Tjustskolan, där Komvux idag finns. I utbyte föreslås Västerviks kommun överta Mimer på Stora Trädgårdsgatan. Diskussion förs även om att Västerviks kommun bygger ny hälsocentral i Gamleby som hyrs ut till landstinget. Dessa fastighetsaffärer ger en ökad årlig hyreskostnad för Västerviks kommun på högst 1 mnkr. I den kostutredning som genomförts föreslås restaurang- och livsmedelsprogrammet flytta från Saluhallen till Västerviks gymnasium. Anledningen här är såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut enligt följande: - Godkänna redovisad om- och tillbyggnad för Komvux och Västerviks gymnasium vid lokalerna på Östersjövägen i Västervik. - Godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen i Västervik. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att parkeringsituationen vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen ses över i samband med om- och tillbyggnad.

19 Kommunstyrelsen 19 (28) Ks 65 forts. Harald Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss för vidare utredning i de delar som berör parkeringssituationen vid Västerviks sjukhus och hälsocentral i Gamleby ur ett samhällsplaneringsperspektiv och i båda delarna ska synpunkter från lokala fastighetsägare tas in. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut enligt följande: - Godkänna redovisad om- och tillbyggnad för Komvux och Västerviks gymnasium vid lokalerna på Östersjövägen i Västervik. - Godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen i Västervik. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal. - Parkeringsituationen vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen ses över i samband med om- och tillbyggnad. Expedieras till Kommunfullmäktige

20 Kommunstyrelsen 20 (28) Ks 66 Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/ Västerviks kommun har idag 462 platser i särskilt boende. 242 eller 52 % av dessa ligger i Västerviks centralort. I relation till detta bor 60 % av befolkningen 80 år och över i Västerviks centralort. I socialförvaltningens skrivelse 19 januari 2016 framgår att Västerviks kommun/socialnämnden idag hyr Lindögårdens särskilda boenden med 34 platser av Fastighets AB Stenvalvet. Bolaget har tagit fram en programskiss med tillhörande offert gällande en ombyggnad av förskolan Lindblomman. Ombyggnationen skulle innebära att ytterligare sju platser i särskilt boende tillskapas i anslutning till Lindögården. Socialnämnden beslutade , 4 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Stenvalvet för 41 lägenheter inklusive de sju ombyggda lägenheter till särskilt boende för äldre och till en kostnad av kr/år under 15 år. I skrivelse 24 februari 2016 anger kommunstyrelsens förvaltning att man inte har något ytterligare att tillföra ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna hyresavtal med Fastighets AB Stenvalvet för 41 lägenheter, inklusive sju ombyggda lägenheter, till särskilt boende för äldre till en kostnad av kr/år under 15 år. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna hyresavtal med Fastighets AB Stenvalvet för 41 lägenheter, inklusive sju ombyggda lägenheter, till särskilt boende för äldre till en kostnad av kr/år under 15 år. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen 21 (28) Ks 67 Årsredovisning 2015 för Västerviks kommun Dnr 2015/ Årsredovisningen för kommunen behandlas av kommunstyrelsen under mars månad. Kommunens revisorer har att lämna rapport på granskning av årsredovisningen och ansvarsfriheten för nämnder och styrelser. Årsredovisningen och ansvarsfrihet för nämnder och styrelser behandlas efter lämnad revisionsrapport av kommunfullmäktige. I skrivelse 1 mars 2016 presenterar kommunstyrelsens förvaltning Årsredovisning 2015 för Västerviks kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2015 för Västerviks kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare att för sin del godkänna årsredovisningen 2015 för Västerviks kommun och överlämna den till revisorerna för granskning, samt att godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut. Tommy Ivarsson (SD) yrkar att följande ändringar görs Sid 5, rad 2: Lydelsen med gemensam värdegrund och stryks Sid 8, 5:e stycket: Lydelsen Att en relativt som befolkningen i övrigt stryks och ersätts med: Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder är fördelaktigt. Om nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, så är det positivt för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Under överskådlig tid är det emellertid inte troligt att nyanlända kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och Tommy Ivarssons (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande och avslagit Tommy Ivarssons (SD) tilläggsyrkanden.

22 Kommunstyrelsen 22 (28) Ks 67 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2015 för Västerviks kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare att för sin del godkänna årsredovisningen 2015 för Västerviks kommun och överlämna den till revisorerna för granskning, samt att godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen. Reservation Tommy Ivarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

23 Kommunstyrelsen 23 (28) Ks 68 Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/ Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar med ägaren till Västerviks Logistik & Industri AB (VLI) om att OHAB ska förvärva VLI. OHAB är ett kommunalt bolag som till 96 % kontrolleras av Oskarshamns kommun. Resterande 4 % ägs av Hultsfreds Kommunala Industri AB. Oskarshamns kommun äger fastighet och fasta anläggningar i Oskarshamns hamn som upplåter nyttjanderätt till OHAB. VLI är ett aktiebolag som driver hamn- och terminalverksamhet i Västerviks hamn (Lucerna). Västerviks kommun äger fastighet och fasta anläggningar i Västerviks hamn och upplåter nyttjanderätt till VLI. 29 februari 2016 redovisar kommunstyrelsens förvaltning arbetet med hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner och ett förslag till avsiktsförklaring. 4 mars 2016 redovisades en reviderad version. Bland annat föreslås att ett hamnbolag ska driva och utveckla hamnarna i både Oskarshamn och Västervik för godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för färjetrafik. Västerviks kommun ska erbjudas att bli delägare i det gemensamma bolaget och får utsåe en ledamot till bolagets styrelse. I förslaget till avsiktsförklaringen framgår även att respektive kommundirektör fått i uppdrag att ta fram gemensamt arbetsförslag för bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för det gemensamma hamnbolaget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner samt, att uppdra åt kommundirektören att ta fram arbetsförslag för bolagsordning, aktieägaravtal, samt ägardirektiv för det gemensamma hamnbolaget. Yrkanden Ordföranden med bifall av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att höra med VLI vilka intressenter som finns att förvärva VLI.

24 Kommunstyrelsen 24 (28) Ks 68 forts. Harald Hjalmarsson (M) med bifall av Sverker Thorén (L) yrkar på återremiss till kommunstyrelsens förvaltning för att ta fram en handlingsplan som bygger på en analys av de olika alternativen. Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Beslutsgång Ordföranden börjar med att ställa frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Vidare ställer ordföranden sitt eget yrkande mot Mariann Gustafssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Avsiktsförklaring angående hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner samt, att uppdra på kommundirektören att ta fram arbetsförslag för bolagsordning, aktieägaravtal, samt ägardirektiv för det gemensamma hamnbolaget. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att höra med VLI vilka intressenter som finns att förvärva VLI Reservation Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M) och Sverker Thorén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Expedieras till Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen 25 (28) Ks 69 Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda tillägg Dnr 2016/ Kommunstyrelsen beslutade , 25 att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett antal ändringar i gällande bestämmelser om ersättning för förtroendevalda. Ytterligare en ändring föreslås härmed. I skrivelse 25 februari 2016 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att ett tillägg görs till bestämmelserna. Under rubriken Ersättning för kostnader, 4 Resekostnader föreslås följande ändringar: Förtroendevalda, som uppbär årsarvode som är 70 % eller högre än arvodet för riksdagsledamot, erhåller ej reseersättning för resor från bostaden eller arbetsplats till och från ordinarie plats för sammanträdet eller motsvarande. Förtroendevalda, som uppbär årsarvode som är, eller överstiger, 70 % av arvodet för riksdagsledamot, har rätt till ett lönetillägg motsvarande 1800 kr per månad. Ersättningen är skattepliktig och ska påföras sociala avgifter. Ersättningen inbegriper samtliga resor inom Västerviks kommun och för dessa utgår därmed ingen reseersättning. Förutsättningen för att lönetillägget ska erhållas är att resor inom Västerviks kommun sker med egen bil. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta redovisat förslag till ändring om resekostnader i 4 i Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda att gälla från 1 april Jäv På grund av jäv deltar inte Tomas Kronståhl (S), Mats Hugosson (C) och Harald Hjalmarsson (M) i beredning och beslut. Yrkanden Gunnar Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut. Mariann Gustafsson (V) och Sverker Thorén (L) yrkar avslag till förslaget till beslut.

26 Kommunstyrelsen 26 (28) Ks 69 forts. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit Gunnar Janssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta redovisat förslag till ändring om resekostnader i 4 i Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda att gälla från 1 april Reservation Mariann Gustafsson (V) och Sverker Thorén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Justerare Paragrafen justeras av Anna Bodjo (MP). Expedieras till Kommunfullmäktige

27 Kommunstyrelsen 27 (28) Ks 70 Tidsplan Budget 2017 ändring Dnr 2016/ I skrivelse 12 februari 2016 kallar/inbjuder kommunstyrelsens förvaltning till upptaktsmöte 14 mars 2016 för arbetet med Budget I skrivelsen presenterades en tidsplan för budgetprocessen. 4 mars 2016 presenterade kommunstyrelsens förvaltning en reviderad version av tidsplanen. Yrkande Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner den reviderade tidsplanen för Budgetprocessen 2017, version 2 och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade tidsplanen för Budgetprocessen 2017, version 2. Expedieras till: Ledningskontoret

28 Kommunstyrelsen 28 (28) Ks 71 Rapporter Anna Bodjo (MP) redogör för situationen på stadsbiblioteket.

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl. 13.00 14.55 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 april 2016 kl. 8.30 14.45 ajournering kl. 11.45-11.15, 12.00-13.00 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. 118-130, 132-136,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut UTKAST. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 9 mars 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 11, 12, 14 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Helårsrapport

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Medborgarförslag om kommunala lokaler för dans och umgänge med vaktservice svar Dnr 2015/381-109

Medborgarförslag om kommunala lokaler för dans och umgänge med vaktservice svar Dnr 2015/381-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (20) 2016-01-25 Ks 12 Medborgarförslag om kommunala lokaler för dans och umgänge med vaktservice svar Dnr 2015/381-109 19 augusti 2015 har det väckts ett medborgarförslag

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 maj 2015 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 maj 2015 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 25 maj 2015 kl. 8.30 14.35 ajournering kl. 11.40-13.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl ajournering kl , Kommunhuset 13 oktober 2015

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl ajournering kl , Kommunhuset 13 oktober 2015 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2015 kl. 8.30 15.40 ajournering kl. 12.05-14.00, 14.45-14.52 Tomas Kronståhl (S), ordf. Angelica Katsanidou

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20 1 (29) 2016-04-19 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 april 2016 kl. 13.00 17.20 Gunnar Jansson (S) ordförande Marcus Fridlund (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/

5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (28) 2016-11-28 Kf Ks 371 5. Yttre ramverk för personalförmåner i Västerviks kommun Dnr 2016/199-026 I budget 2016 finns uppdraget att arbeta fram ett yttre ramverk

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

15. Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut Dnr 2016/89-282

15. Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut Dnr 2016/89-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (42) 2016-03-21 Kf 15. Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut Dnr 2016/89-282

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer