Trygghet och säkerhet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet och säkerhet 2014"

Transkript

1 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR

2

3 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR

4 Upplysningar om innehållet: Fredric Jonsson, Ingela Stenbäck, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN: Text: Annika Lindqvist (s.41 44) Foto omslag: Thomas Henrikson Foto inlaga: Calle Bredberg/Scandinav, Thomas Henrikson, Anna Molander, Patrik Svedberg, Patrick Trägårdh (om inte annat anges i text) Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB, november 2014

5 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar återigen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKL:s strävan med Öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner. Temat i årets rapport är medborgarnas uppfattningar och förväntningar om trygghet och säkerhet. MSB har under 2014 genomfört en större undersökning av hur medborgarna drabbas av olyckor, brott och samhällstörningar. Enkäten tar även upp hur man oroar sig för oönskade händelser och hur man uppfattar sig kunna påverka sin egen säkerhet. Med hjälp av resultaten kan jämförelser göras mellan händelser såväl inom krisberedskapsområdet som inom vardagshändelserna brott och olyckor. Analysen i rapporten visar på intressanta skillnader mellan olika kommuntyper och materialet kan vara viktigt i analysen inför kommande handlingsprogram i innevarande mandatperiod. Ett antal kommuner har valt att få resultat på kommunnivå. För dessa kommuner finns extra indikatorer i bilagans temadel. Ett särskilt tack riktas även i år till MSB för hjälp i arbetet med att ta fram denna rapport. Vi vill även tacka Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen (RPS) och SOS Alarm för värdefullt samarbete. Rapporten har sammanställts av Fredric Jonsson (SKL) tillsammans med Thomas Gell, Henrik Jaldell och Ingela Stenbäck (MSB). Stockholm i november 2014 Håkan Sörman VD, Sveriges Kommuner och Landsting

6

7 Innehåll 7 Kapitel 1 Inledning 11 Kapitel 2 Övergripande utveckling 17 Kapitel 3 Kommunernas utfall 33 Kapitel 4 Tema medborgarnas uppfattningar och förväntningar 45 Bilaga 1 Definitioner 53 Bilaga 2 Sammanvägt värde metoder 55 Bilaga 3 Kommungrupper 57 Bilaga 4 Diagram temadelen 65 Bilaga 5 Tabeller

8

9 KAPITEL 1 Inledning De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller yttringar för medborgarnas oro får på något sätt efterverkningar i kommunen. Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela hotskalan med såväl individ- som samhällsperspektiv är därför en central kommunal arbetsuppgift. Det är dock inte alltid kommunen har direkt påverkansmöjlighet på de olyckor och brott som sker inom kommunens geografiska område. Därför ska utfallen i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet ses som en beskrivning av situationen snarare än en direkt följd av verksamheten i kommunen. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Rikspolisstyrelsen (RPS), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB. Tillgången till uppgifter på kommunnivå har i hög grad styrt valet av indikatorer och därmed även de avgränsningar som gjorts i rapporten. Det hade varit önskvärt med tillgång till fler indikatorer som bättre speglar resultat och kvalitet. Inom trygghets- och säkerhetsområdet saknas till stora delar evidens, dvs. vetenskapliga bevis för att en viss åtgärd ger en eftersträvad effekt. Det är därför svårt att uttala sig om sambandet mellan förebyggande säkerhetsarbete och utfall i form av färre olyckor, brott, etc. Indikatorerna i denna Öppna jämförelse ska istället ses som en nulägesredovisning av skillnader i utfall och av trygghets- och säkerhetsarbete. Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela hotskalan är därför en central kommunal arbetsuppgift. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

10 Kapitel 1. Inledning Medborgarnas uppfattningar och förväntningar årets tema En nyhet i årets undersökning var att det ställdes frågor om vilka förväntningar som finns på samhället i händelse av att man behöver hjälp från räddningstjänst, polis eller ambulans. Temat i årets rapport är medborgarnas uppfattningar och förväntningar på området trygghet och säkerhet. I rapporten redovisas resultat från den enkätundersökning om trygghet och säkerhet som MSB genomfört i samverkan med SKL. I undersökningen ingick bland annat frågor om oro och vilken möjlighet man har att påverka sin egen säkerhet för områdena olyckor, brott och samhällsstörningar. En nyhet i årets undersökning var att det ställdes frågor om vilka förväntningar som finns på samhället i händelse av att man behöver hjälp från räddningstjänst, polis eller ambulans. Indikatorer på kommunnivå redovisas i tabellbilagan för de kommuner som deltog i undersökningen med ett tilläggsurval. 8 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

11 Tabellbilagan Sist i rapporten finns en tabellbilaga där samtliga indikatorer för varje kommun redovisas. Tabellbilagan kan också laddas ner elektroniskt och då finns även färdiga grupperingar av kommunernas resultat inom respektive kommungrupp enligt SKL:s klassificering. Indikatorerna publiceras också i SKL:s databas, MSB:s IDA-portal, ida.msb.se, erbjuder kommunerna möjlighet att göra fördjupade analyser av statistiken, främst inom området skydd mot olyckor, och på Brås hemsida, finns mer statistik om anmälda brott och brottsförebyggande arbete. På dessa webbplatser kan man hämta detaljerade uppgifter om alla indikatorer, göra analyser och själv välja kommuner att jämföra sig med. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

12

13 KAPITEL 2 Övergripande utveckling Indikatorernas värden för trygghet och säkerhet varierar mellan åren. Det kan därför vara av intresse att granska indikatorerna över en längre tidsperiod. Även i år presenteras därför utvecklingen sedan år 2000 av utfallsindikatorerna på nationell nivå. Personskador A1 Varje år dör nästan personer som är folkbokförda i Sverige på grund av olyckor. Samtidigt blir ca inlagda på sjukhus och ca behöver uppsöka en akutmottagning. Det totala antalet döda till följd av olyckor har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren men dödligheten varierar mellan olika olyckstyper. Dödligheten i till exempel fallolyckor ökar medan trafikdödligheten minskar. Det är fler män än kvinnor som omkommer av skador till följd av olyckor, även äldre personer är överrepresenterade. Den kraftiga uppgången av dödsfall 2004 beror på tsunamikatastrofen. I diagram 1 och 2 visas antal döda samt antal sjukhusvårdade till följd av olyckor på nationell nivå sedan år Redovisningen görs uppdelat på kvinnor och män. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

14 Kapitel 2. Övergripande utveckling diagram 1. Antal döda till följd av olyckor Antal 2500 Kvinnor Män Källa: Socialstyrelsen Antalet sjukhusvårdade till följd av olyckor har ökat något under de senaste 10 åren. Det är fler kvinnor än män som vårdas på sjukhus minst ett dygn till följd av en olycka. diagram 2. Antal sjukhusvårdade till följd av olyckor Antal Kvinnor Män Källa: Socialstyrelsen 12 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

15 Utvecklade bränder i byggnad A2 Varje år rycker räddningstjänsterna i Sveriges kommuner ut till drygt bränder i byggnader. Ungefär 60 procent av insatserna till brand i byggnad sker till bostäder, ca 20 procent till allmänna byggnader och resten går till industrier och övriga byggnader. Av bränderna i byggnad är inte alla lika allvarliga i den meningen att någon person skadas eller att stora ekonomiska värden går till spillo. I Öppna jämförelser har vi därför valt att endast redovisa så kallade utvecklade bränder i byggnad. Med utvecklad brand avses sådana insatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer eller där branden spridit sig utanför startföremålet. Diagram 3 visar att det inträffar knappt utvecklade bränder per år i Sverige. diagram 3. Antalet insatser till utvecklade bränder i byggnad Antal Totalt Källa: MSB Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

16 Kapitel 2. Övergripande utveckling A3 5 Brott Under 2013 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, vilket är i princip samma nivå som Sett till enskilda brottskategorier noteras minskningar i antalet anmälda brott 2013 inom kategorierna skadegörelsebrott, stöldbrott och brott mot person jämfört med föregående år. Under samma period ökade de anmälda brotten inom kategorierna trafikbrott, bedrägeribrott och narkotikabrott. Sedan 2000 har antalet anmälda brott ökat med nästan 14 procent. Olika brottstyper har dock haft olika utveckling, till exempel har våldsbrotten ökat medan stöld- och tillgreppsbrotten har minskat. Under 2013 utgjorde stöldbrotten 38 procent av samtliga anmälda brott, brott mot person stod för 18 procent och skadegörelsebrotten för 10 procent. diagram 4. Antal anmälda brott Antal Våldsbrott Stöld- och tillgreppsbrott Skadegörelse Källa: Brå Vid analys av antalet anmälda brott är det viktigt att tänka på att statistiken visar just antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar beroende på brottstyp. 14 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

17 Oro och otrygghet A6 Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför sedan 2005 den årliga enkäten Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Undersöknigen behandlar frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU visar att det är vanligare att uttrycka oro över brottsligheten i samhället eller känna oro över att närstående ska drabbas av brott än att känna oro över att själva utsättas för brott. diagram 5. Andel män och kvinnor som känner oro över brottsligheten i samhället Andel 40 Kvinnor Män Källa: Brå Oron för brottslighet har minskat i befolkningen sedan Kvinnor oroar sig i allmänhet mer än männen för att drabbas av såväl olyckor som brott. Kvinnor upplever även något större oro över brottsligheten i samhället. Personer boende i de södra delarna av landet uppger oftare att de känner oro över brottsligheten än personer boende i de norra delarna. MSB har tidigare genomfört enkätundersökningar om trygghet och säkerhet i vardagsmiljön. En ny sådan undersökning har genomförts under våren Undersökningen behandlar bland annat frågor om oro för olyckor, brott och samhällsstörningar. Resultaten från den senaste undersökningen visar att människor är som mest oroliga för att drabbas av en trafikolycka följt av kontokortsbedrägerier, inbrott och misshandel. Utförligare resultat om medborgarnas uppfattning om trygghet och säkerhet presenteras i temaavsnittet. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

18

19 KAPITEL 3 Kommunernas utfall Sammanvägt värde På samma sätt som i tidigare rapporter beräknas ett sammanvägt värde som utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Indikatorerna har tilldelats olika vikter. A1 Personskador har vikten 40 procent, A2 Utvecklade bränder i byggnad 10 procent, A3 Anmälda våldsbrott 40 procent och A4 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott 10 procent. Dessa vikter ska avspegla den samhällsekonomiska bördan av respektive indikator. Vikterna har valts utifrån vilka konsekvenser respektive utfall har mätt i samhällsekonomiska kostnader som uppstår till följd av olyckor och brott, efter att de har inträffat. I bilaga 2 finns en mer detaljerad förklaring av hur vikterna är valda. Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är, men ett lågt värde indikerar ändå i vilka kommuner det sammantaget inträffar minst personskador, utvecklade bränder och brott i förhållande till folkmängden och samhällskostnaden. Tolkningen av det sammanvägda värdet ska göras med försiktighet. Anledningen till det är bland annat lokala förhållanden, olikheter i statistikinsamling och det faktum att folkmängd är ett trubbigt mått att normera efter. Resultaten kan till exempel vara missvisande för kommuner med många tillfälliga besökare, särskilt för de utpräglade små turistorterna. I karta 1 visas med grönt den fjärdedel av kommunerna som har lägst sammanvägt värde, med rött den fjärdedel av kommunerna som har högst sammanvägt värde, och med gult de som ligger i mitten. Indikatorerna har tilldelats olika vikter. Vikterna ska avspegla den samhällsekonomiska bördan av respektive indikator. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

20 Kapitel 3. Kommunernas utfall karta 1. A1 A4 Sammanvägt värde Antal kommuner Uppgift saknas 18 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

21 I tabell 1 presenteras de 20 kommuner som har lägst sammanvägt värde i år. Lägst sammanvägt värde har Ydre, följt av Knivsta och Lomma. Skillnaderna mellan de två senares sammanvägda värden är dock små. Ydre ligger bra till när det gäller båda brottsindikatorerna, med mycket färre antal anmälda våldsbrott än samtliga andra kommuner och med nästan hälften så många som närmaste kommun, Lomma. Ydre ligger dock sämre till när det gäller personskador. Knivsta ligger också bra till när det gäller brottsindikatorerna, men sämre för utvecklade bränder och personskador. tabell 1. Kommuner med lägst sammanvägt värde för utfallsindikatorerna A1 A4, förra årets värde presenteras inom parentes Placering 2014 Kommun 1 (3) Ydre 2 (4) Knivsta 3 (1) Lomma 4 (2) Öckerö 5 (7) Hammarö 6 (6) Habo 7 (8) Vellinge 8 (10) Ovanåker 9 (9) Staffanstorp 10 (5) Bollebygd 11 (11) Lerum 12 (14) Svedala 13 (19) Åtvidaberg 14 (24) Kungsbacka 15 (25) Danderyd 16 (12) Olofström 17 (26) Kävlinge 18 (15) Söderköping 19 (27) Vallentuna 20 (34) Kinda De flesta kommuner på listan är förortskommuner och pendlingskommuner. Bland undantagen märks de varuproducerande kommunerna Ovanåker och Olofström. Kommunerna har i genomsnitt färre antal invånare (ca ) än genomsnittskommunen i landet (ca ). Det är mer ovanligt att större städer, storstäder, glesbygdskommuner, kommuner i glesbefolkad region eller turism- och besöksnäringskommuner hamnar högt upp på listan över det sammanvägda värdet. Kommunen med lägst sammanvägt värde i varje kommungrupp redovisas i tabell 2. Inom parentes presenteras respektive kommuns placering. Samtliga kommuners placeringar finns i tabellbilagan. De flesta kommuner på listan är förortskommuner och pendlingskommuner. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

22 Kapitel 3. Kommunernas utfall tabell 2. Kommuner med lägst sammanvägt värde per kommungrupp Kommungrupp Kommuner med bäst placering (placering inom parentes) Storstäder Göteborg (121) Förortskommuner till storstäderna Lomma (3) Större städer Lund (24) Förortskommuner till större städer Knivsta (2) Pendlingskommuner Ydre (1) Turism- och besöksnäringskommuner Östhammar (49) Varuproducerande kommuner Ovanåker (8) Glesbygdskommuner Dals-Ed (46) Kommuner i tätbefolkad region Kinda (20) Kommuner i glesbefolkad region Bollnäs (73) De modellberäknade värdena beskriver ett förväntat antal olyckor och brott givet de lokala förhållandena i respektive kommun. Rangordningen av det sammanvägda värdet tar inte hänsyn till de lokala förhållandena. Eftersom de lokala förhållandena kan variera mycket mellan olika kommuner beräknar vi även så kallade modellberäknade värden för indikatorerna A1 A4. De modellberäknade värdena beskriver ett förväntat antal olyckor och brott givet de lokala förhållandena i respektive kommun. I de lokala förhållandena ingår variabler såsom åldersfördelning, inkomstförhållanden, förvärvsarbete, ohälsa och familjeförhållanden. Kommunerna klassificeras därefter om de har fler, lika många eller färre olyckor eller bränder än de modellberäknade värdena. Vad gäller kommunerna med lägst sammanvägda värden kan man se att även kommuner som Knivsta, Lomma, Vellinge och Staffanstorp har en indikator med fler olyckor eller fler brott än modellberäknat, och att det därmed finns förbättringspotential. Exempelvis har Knivsta fler utvecklade bränder och Lomma, Vellinge samt Staffanstorp har fler stöldbrott än modellberäknat jämfört med respektive kommuns lokala förhållanden. 20 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

23 I tabell 3 listas de 25 kommuner som har antingen Färre än modellberäknat för samtliga fyra indikatorer, eller Färre än för tre indikatorer och Lika många för en indikator. Tabellen visar att det finns kommuner med relativt många olyckor och brott som ändå egentligen har förhållandevis få olyckor och brott utifrån sina lokala förhållanden. Samtliga kommuners avvikelse från modellberäknat värde redovisas i tabellbilagan. En beskrivning över hur beräkningarna är gjorda finns i bilaga 1. tabell 3. Kommuner med få olyckor och brott jämfört med modellberäknade värden Kommun Antal indikatorer med färre än modellberäknat värde Sammanvägt värde (placering) Boxholm 4 44 Kil 4 34 Kinda 4 20 Motala 4 83 Olofström 4 16 Ronneby Åtvidaberg 4 13 Överkalix 4 97 Hällefors Karlsborg 3 22 Linköping 3 63 Ljusdal Lund 3 24 Mjölby 3 69 Nora 3 38 Ovanåker 3 8 Sunne 3 87 Tibro Tjörn 3 28 Vårgårda 3 76 Vänersborg 3 92 Ydre 3 1 Åmål Årjäng 3 80 Öckerö 3 4 Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

24 Kapitel 3. Kommunernas utfall Hur står sig din kommun i förhållande till kommuner som har bäst utfall? Öppna jämförelser kan användas för att hitta exempel på kommuner med goda utfall inom ett eller flera områden. Eftersom ingen kommun kan påstås vara bäst eller sämst på allt bör alla ha något att lära av andra, eller själva ha något att lära ut till andra. Genom att bilda nätverk kan kommuner utveckla och sprida framgångsrika metoder sinsemellan. Det är viktigt att hitta lämpliga kommuner att jämföra sig med. En naturlig utgångspunkt kan vara att jämföra sig med kommuner som lyckats särskilt väl med sin verksamhet, oavsett hur deras struktur ser ut eller var de befinner sig geografiskt i landet: Var upplever man störst trygghet? I vilka kommuner har man minst skador och brott? Vilka kommuner har den största verksamheten? Det handlar även om att ställa det egna utfallet mot insatserna och de lokala förhållandena. Nedan följer en sammanställning av de kommuner som har bäst utfall. I tabellen finns även möjlighet att själv fylla i den egna kommunens utfall. 22 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

25 tabell 4. Kommuner med bästa utfall på respektive utfallsindikator Indikator Din kommuns värde Kommun med bäst utfall Bästa kommunens utfall A1. Personskador Knivsta 6,9 per inv. A2. Utvecklade bränder i byggnad Danderyd 0,15 per inv. A3. Anmälda våldsbrott Ydre 1,7 per inv. A4. Anmälda stöld- och tillgrepp Pajala 14,7 per inv. A5. Anmälda brott om skadegörelse Ydre 3,0 per inv. A6. Otrygghet och oro - inbrott A6. Otrygghet och oro - misshandel och överfall A7. Information och utbildning Skara A8. Samverkan - IVPA Borgholm och Gotland Skellefteå och Östhammar 266 kommuner 43 procent oroliga 24 procent oroliga 200 utbildade per inv. A8. Samverkan - IVPA-insatser Eda 45,7 per inv. A8. Samverkan - Rakel Älvdalen A9. Krisberedskap - Kunskap A9. Krisberedskap - Planering A9. Krisberedskap - Förmåga A9. Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar 182 kommuner 128 kommuner 200 kommuner 186 kommuner Ja 12,5 Rakel-abonnemang per inv. Kunskap helt uppnått Planering helt uppnått Förmåga helt uppnått Geografiskt områdesansvar helt uppnått A10. Risk- och sårbarhetsanalys 58 kommuner Max-värde 12 A11. Hjälp vid nödläge - responstid räddningstjänst Tranås 6,8 minuter A11. Hjälp vid nödläge - responstid ambulans Köping 8,5 minuter A12. Jämställdhet Bjurholm 26,7 procent A13. Samhällets kostnader för olyckor Hammarö kr per inv. Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

26 Kapitel 3. Kommunernas utfall Analys av kommunernas utfall Utfallen för indikatorerna varierar mellan olika kommuner. Vad är det som gör att en kommun får ett bättre utfall än en annan kommun? Det finns en rad faktorer som påverkar utfallen i antal skador, utvecklade bränder och brott. Exempel på sådana faktorer är så kallade socioekonomiska faktorer såsom andelen äldre, utbildningsnivå, inkomst men även bebyggelsestrukturen i kommunen är en faktor som kan påverka utfallet. I detta avsnitt görs ett försök att förklara varför vissa kommuner hamnar bra till medan andra hamnar sämre till. tabell 5. Kommuner med lägst utfall på antalet sjukhusvårdade per invånare Kommun Värde Knivsta 6,9 Staffanstorp 7,8 Uppsala 8,0 Vingåker 8,0 Lund 8,0 Upplands Väsby 8,0 Botkyrka 8,1 Lomma 8,2 Huddinge 8,2 Kävlinge 8,2 Indikator A1 Personskador Varje år dör nästan personer till följd av en olycka, ca vårdas på sjukhus och ungefär behöver besöka en akutmottagning. Förutom detta inträffar mängder av lindrigare skador som behandlas hemma och som därmed aldrig leder till kontakt med sjukvården. Den vanligaste olyckstypen är fallolyckor som står för drygt två tredjedelar av samtliga som vårdas på sjukhus till följd av en olycka. Fallolyckor drabbar främst äldre personer. Den näst vanligaste olyckstypen är vägtrafikolyckor. Exempel på ytterligare olyckstyper är förgiftningar, kvävningar, drunkningar och bränder. Vid analys av data från Patientregistret (PAR), dvs. sjukhusvårdade till följd av en olycka, är det viktigt att tänka på att personen alltid hänförs till sin folkbokföringskommun, oavsett i vilken kommun skadan skett. Kommuner med en hög andel äldre tenderar att få fler sjukhusvårdade per invånare än kommuner med en lägre andel äldre. Detta eftersom fallolyckor i hög utsträckning drabbar äldre i kombination med att den olyckstypen står för den största delen av olyckorna. Antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per invånare varierar stort mellan olika kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 6,9 sjukhusvårdade per invånare medan den som har det högsta utfallet har 22,0 sjukhusvårdade per invånare. I tabell 5 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per invånare. 24 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

27 Jämfört med för 10 år sedan har antalet sjukhusvårdade per invånare minskat med mer än 20 procent i några kommuner. Dessa är Sandviken, Gävle, Ödeshög, Åsele, Åre, Bollnäs, Munkedal, Nora och Dals-Ed. Kommunerna som ligger bäst till är förortskommuner till någon av storstäderna eller någon större stad. Ett par av dem tillhör även kommungruppen större städer medan en kommun tillhör pendlingskommuner. Förortskommunerna kännetecknas av att mer än hälften av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon storstad eller större stad. I tabell 6 redovisas kommunerna med lägst utfall i respektive kommungrupp. Inom parentes redovisas respektive kommuns värde på antalet sjukhusvårdade per invånare. Kommunerna som ligger bäst till är förortskommuner till någon av storstäderna eller någon större stad. tabell 6. Kommuner med lägst utfall på antalet sjukhusvårdade per invånare per kommungrupp Kommungrupp Kommuner med lägst utfall Storstäder Göteborg (9,3) Malmö (9,8) Stockholm (10,3) Förortskommuner till storstäder Staffanstorp (7,8) Upplands Väsby (8,0) Botkyrka (8,1) Större städer Uppsala (8,0) Lund (8,0) Gävle (9,6) Förortskommuner till större städer Knivsta (6,9) Kävlinge (8,2) Hammarö (9,0) Pendlingskommuner Vingåker (8,0) Ödeshög (9,1) Sigtuna (9,2) Turism- och besöksnäringskommuner Östhammar (9,9) Strömstad (9,9) Åre (11,1) Varuproducerande kommuner Olofström (8,8) Ovanåker (9,5) Sandviken (9,9) Glesbygdskommuner Dals-Ed (9,4) Årjäng (12,6) Torsby (12,8) Kommuner i tätbefolkad region Katrineholm (9,7) Älmhult (10,1) Karlshamn (10,2) Kommuner i glesbefolkad region Bollnäs (9,5) Kiruna (10,6) Härnösand (11,6) Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

28 Kapitel 3. Kommunernas utfall En översiktlig jämförelse mellan de olika kommungrupperna visar på fler sjukhusvårdade per invånare i glesbygdskommuner och i turism- och besöksnäringskommuner medan det är färre sjukhusvårdade per invånare i förortskommuner. Variationen mellan kommunen med lägsta respektive högsta utfallet inom respektive kommungrupp är i vissa fall stor. I kommungrupperna pendlingskommuner, varuproducerande kommuner och glesbygdskommuner är det högsta värdet mer än dubbelt så stort som det lägsta. Jämför man lokala förhållanden har kommuner med färre personer över 65 år och färre personer i årsåldern färre antal sjukhusvårdade per invånare. Det samma gäller för höginkomsttagare och låginkomsttagare dvs. fler sådana i en kommun ger färre sjukhusvårdade per invånare. I modellberäkningarna tas hänsyn till dessa lokala förhållanden. Kommunerna som har minst 20 procent färre sjukhusvårdade jämfört med modellberäknat är Vingåker, Ovanåker, Dals-Ed, Olofström, Ödeshög, Bollnäs, Staffanstorp och Katrineholm. tabell 7. Kommuner med lägst utfall på antalet utvecklade bränder i byggnad per invånare Kommun Värde Danderyd 0,15 Salem 0,19 Vellinge 0,25 Lidingö 0,25 Täby 0,26 Härryda 0,26 Surahammar 0,27 Nacka 0,28 Staffanstorp 0,28 Kungsbacka 0,29 Indikator A2 Utvecklade bränder i byggnad Varje år rycker räddningstjänsterna i Sveriges kommuner ut till drygt bränder i byggnader. Ungefär 60 procent av insatserna till brand i byggnad sker till bostäder, ca 20 procent till allmänna byggnader och resten går till industrier och övriga byggnader. Av bränderna i byggnad är inte alla lika allvarliga i den meningen att någon person skadas eller att stora ekonomiska värden går till spillo. I Öppna jämförelser har vi därför valt att endast redovisa så kallade utvecklade bränder i byggnad. Med utvecklad brand avses sådana insatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer eller där branden spridit sig utanför startföremålet. Om man bara tittar på bostadsbränder så sker det något fler insatser till utvecklade bränder i flerbostadshus jämfört med villor, rad-, par- och kedjehus. Orsaken till varför det brinner skiljer sig dock. Under 2013 var den vanligaste brandorsaken vid utvecklade bränder i flerbostadshus glömd spis (22 procent) medan det i villor, rad-, par- och kedjehus var tekniska fel (15 procent). Anlagda bränder och rökningsrelaterade bränder är vanligare i flerbostadshus än i villor, rad-, par- och kedjehus. Antalet utvecklade bränder i byggnad per invånare varierar mellan olika kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 0,15 utvecklade bränder per invånare medan kommunen med det högsta utfallet har 1,91 utvecklade bränder per invånare. I tabell 7 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal bränder per invånare. 26 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

29 Jämfört med för 10 år sedan har antalet utvecklade bränder per invånare minskat med mer än 50 procent i några kommuner. Dessa är Ljusnarsberg, Essunga, Uppvidinge, Färgelanda, Oxelösund, Lekeberg, Arvika, Vårgårda, Kil, Surahammar, Åstorp och Vaxholm. Kommunerna med bäst utfall tillhör i alla fall utom ett kommungruppen förortskommuner till storstäder. Surahammar tillhör dock kommungruppen pendlingskommuner. Förortskommunerna kännetecknas av att mer än hälften av nattbefolkningen pendlar till någon av storstäderna medan pendlingskommuner kännetecknas av att mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till någon annan kommun. I tabell 8 redovisas kommunerna med lägst utfall i respektive kommungrupp. Inom parentes redovisas respektive kommuns utfall på antalet utvecklade bränder per invånare. Kommunerna med bäst utfall tillhör i alla fall utom ett kommungruppen förortskommuner till storstäder. tabell 8. Kommuner med lägst utfall på antalet utvecklade bränder i byggnad per invånare per kommungrupp Kommungrupp Kommuner med lägst utfall Storstäder Stockholm (0,41) Göteborg (0,48) Malmö (0,69) Förortskommuner till storstäder Danderyd (0,15) Salem (0,19) Vellinge (0,25) Större städer Karlstad (0,36) Nyköping (0,36) Linköping (0,37) Förortskommuner till större städer Trosa (0,37) Kävlinge (0,42) Kil (0,43) Pendlingskommuner Surahammar (0,27) Ydre (0,37) Tjörn (0,38) Turism- och besöksnäringskommuner Östhammar (0,47) Lysekil (0,49) Båstad (0,54) Varuproducerande kommuner Malå (0,31) Uppvidinge (0,32) Oxelösund (0,35) Glesbygdskommuner Överkalix (0,57) Årjäng (0,64) Strömsund (0,77) Kommuner i tätbefolkad region Leksand (0,42) Ulricehamn (0,43) Motala (0,46) Kommuner i glesbefolkad region Bollnäs (0,60) Hudiksvall (0,64) Söderhamn (0,64) Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet

30 Kapitel 3. Kommunernas utfall En översiktlig jämförelse mellan de olika kommungrupperna visar på fler utvecklade bränder per invånare i glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkad region. Variationen mellan kommunen med lägsta och högsta utfall inom respektive kommungrupp är stora för samtliga grupper. Jämför man lokala förhållanden har kommuner med fler över 65 år, fler barn, samt fler höginkomsttagare färre antal utvecklade bränder per invånare. I modellberäkningarna tas hänsyn till dessa lokala förhållanden. Kommunerna som har mindre än hälften så många utvecklade bränder jämfört med modellberäknat är Ljusnarsberg, Malå, Surahammar, Uppvidinge, Överkalix och Ydre. tabell 9. Kommuner med lägst utfall på antalet anmälda våldsbrott per invånare Kommun Värde Ydre 1,7 Lomma 3,1 Karlsborg 3,2 Öckerö 3,2 Habo 3,4 Bollebygd 3,5 Hammarö 3,7 Robertsfors 3,8 Ovanåker 3,8 Vellinge 3,9 Indikator A3 Anmälda våldsbrott Under 2013 anmäldes brott mot person (3 7 kap. brottsbalken), vilket är två procent färre än Det motsvarar 18 procent av samtliga anmälda brott. Den senaste 10-årsperioden har de anmälda brotten mot person ökat med 42 procent. Anmälda brott om misshandel, olaga hot eller ofredande står tillsammans för knappt tre fjärdedelar av de anmälda brotten mot person. Antalet anmälda våldsbrott per invånare varierar stort mellan olika kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 1,7 våldsbrott per invånare medan motsvarande antal för kommunen med högst utfall är 19,4. I tabell 9 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal anmälda våldsbrott per invånare. Jämfört med för 10 år sedan har antalet våldsbrott minskat för endast en kommun nämligen Älmhult. Majoriteten av kommunerna med lägst utfall vad gäller antal anmälda våldsbrott per invånare är förortskommuner till storstäderna eller andra större städer. Övriga kommuner tillhör kommungrupperna pendlingskommuner, glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner samt kommuner i tätbefolkad region. Tittar man på de kommuner som har höga utfall dvs. flest antal anmälda våldsbrott per invånare finns flera av dessa kommungrupper representerade även där. Det finns alltså inget tydligt mönster när det gäller koppling mellan kommungrupp och låga utfall på indikatorn våldsbrott. I tabell 10 redovisas kommunerna med lägst utfall i respektive kommungrupp. Inom parentes redovisas respektive kommuns utfall på antalet anmälda våldsbrott per invånare. 28 Öppna jämförelser.trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST

Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST Upplysningar om innehållet: Fredric Jonsson, fredric.jonsson@skl.se

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2013

Trygghet och säkerhet 2013 öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2013 tema samverkan vid hot om suicid öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2013 Upplysningar om innehållet: Fredric Jonsson, fredric.jonsson@skl.se Ingela Stenbäck,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST

Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2015 TEMA KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST Förord Upplysningar om innehållet: Fredric Jonsson, fredric.jonsson@skl.se

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp. Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking

Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp. Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Storstäder Stockholm 0,41 1,37 0,27 0,20 2,25 195 239 44 Göteborg 0,23 1,36 0,31 0,23 2,12 246 198-48 Malmö 0,23 1,38 0,23 0,19 2,03 269 210-59 Kommunal grundskoleindex per kommungrupp Föräldraalliansen

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Kommun Utsläpps- Kommuntyp Län förändring 1990-2009 Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Karlsborg - 66,1% Kommun i tätbefolkad region Burlöv - 61,5% Förortskommun till storstad Skåne Klippan - 59,9% Pendlingskommun

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Grundskolan Elever Kommunnivå

Grundskolan Elever Kommunnivå Grundskolan Elever Kommunnivå Tabell 1: Skolor, elever och språkval läsåret 2009/10 I alla enskilda kommuner och kommuntotaler ingår endast uppgifter för kommunala skolor (förutom i kolumn fem och sex).

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Nyföretagarbarometern: Kommungrupper, halvår 2015

Nyföretagarbarometern: Kommungrupper, halvår 2015 Nyföretagarbarometern: Kommungrupper, halvår 2015 Antal nyregistrerade enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebog. Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Öppna jämförelser 2015

Öppna jämförelser 2015 1 2016-01-11 Öppna jämförelser 2015 Trygghet och säkerhet 2 2016-01-11 I december 2015 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting för åttonde året: Öppna jämförelser 2015 Trygghet och säkerhet Bakgrund

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer