Yttrande över betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)"

Transkript

1 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Finansdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget Förslaget avser energiskatt på el där en skattesats ska tas ut oavsett användning. En lägre energiskatt vid viss förbrukning av el åstadkoms genom avdrag eller återbetalning efter yrkande respektive ansökan av den som gör anspråk på statsstöd i form av lägre skatt. Den lägre skatten för landström och el förbrukad i yrkesmässig växthusodling åstadkoms endast genom återbetalning. Förslaget ger stora elförbrukare möjlighet att frivilligt bli skattskyldiga och därigenom få del av stödet genom löpande avdrag istället för genom återbetalning. Återbetalning av energiskatt på el, förutom i fråga om landström, får endast göras för den del som överstiger kronor per kalenderår. Förslaget innehåller vidare krav på uppgiftslämnande av dem som gör anspråk på nedsatt skatt genom avdrag eller återbetalning. Förslaget innebär dessutom att den nuvarande lägre skattesatsen för vissa kommuner i norra Sverige slopas. Den lägre skattesatsen föreslås även gälla för datacenter, där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme med därtill hörande tjänster, utövar sådan verksamhet. Datacentrets sammanlagda installerade effekt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar måste uppgå till minst 0,5 megawatt. Förslaget omfattar ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att begreppet otillåten stödmottagare införs liksom en definition av begreppets innebörd. Ändringen i lagen medför att statligt stöd som ges i form av nedsatt energiskatt på el inte ska lämnas till otillåtna stödmottagare. Skälen för Regelrådets ställningstagande Syftet med förslaget Av betänkandet framgår att utredarens utgångspunkt har varit att utforma en energiskatt på el som är förenlig med EU-rätten, samtidigt som den stöder det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och att konkurrenssnedvridningar undviks i möjligaste mån. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets syfte är godtagbar. Postadress Webbplats E-post 1/7

2 Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd I betänkandet redogörs för de alternativ som övervägts i framtagandet av en modell för beskattning av el. Förslagsställaren uppger att de faktorer som använts i utvärderingen av alternativen är neutralitetsoch konkurrensaspekter, offentligfinansiella aspekter, eventuella omfördelningar av skatteuttaget mellan kategorier av förbrukare och modellernas eventuella påverkan på energieffektiviseringsmålen. Förslagsställaren redovisar sex olika möjliga modeller och uppger att i samtliga modeller finns ett behov av inslag av statsstöd för att de ska vara acceptabla ur ett konkurrens- och fördelningsperspektiv, men att olika modeller uppfyller behoven olika väl. I betänkandet anges även alternativ till den gräns för återbetalning på elskatt som föreslås vara kronor per kalenderår. Förslagsställaren anser det inte vara motiverat att sänka gränsen för återbetalning av elskatt, eftersom den ökade nyttan för företagen inte bedöms vara tillräcklig, samtidigt som en sänkt gräns skulle innebära att fler företag fick betala de administrativa kostnader som återbetalningsförfarandet medför. När det gäller förslaget om en lägre skattesats för datorhallar redovisas ett utförligt resonemang om vilken installerad effekt som ska gälla som gräns för att få en lägre skattesats. Förslagsställaren uppger att gränsen om minst 0,5 megawatt är vald så att datacenter som får del av den lägre skattesatsen är sådana som är affärsdrivande verksamheter och där datacenterverksamheten är den huvudsakliga verksamheten. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren anger alternativa lösningar för samtliga författningsförslag och att utförliga resonemang om de överväganden som gjorts finns med i betänkandet och i sammanfattad form eller genom hänvisningar i konsekvensutredningen. Regelrådet kan även konstatera att förslagsställaren redogör för effekterna av om ingen reglering kommer till stånd. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd är godtagbar. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten Förslagsställaren uppger i betänkandet och genom hänvisningar i konsekvensutredningen att möjligheterna att fritt utforma energibeskattningen nationellt begränsas av regler om statligt stöd som finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (fördraget). Förslagsställaren tar särskilt upp artikel c samt 109 i fördraget och förklarar dess relevans i förhållande till energibeskattning. Förslagsställaren uppger att med nuvarande regler utnyttjar Sverige redan idag möjligheten till nationella regler i och med att den el som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen generellt har lägre energiskatt än annan yrkesmässig användning av el. Förslagsställaren uppger vidare att nuvarande ordning där kommuner i Norrland har en lägre energiskatt på el samt för el som förbrukas i fartyg som angjort hamn har kommit till stånd genom ett tidsbegränsat tillstånd från rådet. Då tillståndet går ut 2017 föreslås därför att den så kallade Norrlandsskattesatsen upphör. Förutom fördraget och dess regler om statsstöd, uppger förslagsställaren att föreslagen lagstiftning även överensstämmer med EU:s energiskattedirektiv liksom energieffektivitetsdirektivet. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets överensstämmelse med EU-rätten är godtagbar. Postadress Webbplats E-post 2/7

3 Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser Av betänkandet framgår att förslaget bedöms kunna träda ikraft den 1 januari 2017, men att äldre bestämmelser ska gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Utredaren anser att det är önskvärt om bestämmelserna som reglerar möjligheten att bli frivilligt skattskyldig kunde träda ikraft redan innan den övriga lagstiftningen, eftersom det skulle underlätta hanteringen med ansökningar och minska likviditetspåfrestningar för mycket stora elförbrukare. Utredaren uppger emellertid att ett tidigare ikraftträdande förutsätter att beslut om detta kan fattas av riksdagen i så god tid att det är meningsfullt med skilda ikraftträdanden. I konsekvensutredningen uppges att när det gäller behov av särskilda informationsinsatser kan det vara bra om information till kunderna som berörs av upphörandet av Norrlandsskattesatsen utgick via elfakturorna. Vidare föreslås att information till företag som vill ha del av 0,5-öresnivån (skattesatsen 0,5 öre per kilowatt) i det nya systemet ska ges via Skatteverkets webbplats och på fakturan från elhandelsföretagen. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är godtagbar. Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch Av konsekvensutredningen framgår att alla företag som berörs av det föreslagna gränsvärdet för återbetalning är verksamma inom de industriella tillverkningsbranscherna eller datacenterbranschen. Förslagsställaren uppger i betänkandet att den mest elintensiva tillverkningsindustrin utgörs av massaoch pappersvaruindustrin, järn- och andra metalltillverkare, kemisk industri samt gruvor och mineralbrott och att dessa står för tre fjärdedelar av industrins totala elförbrukning. Av konsekvensutredningen framgår att det finns upp till företag som kan komma i fråga för återbetalning av elskatt och att det är de som i nuvarande system har 0,5-öresskatten. Av dem är det, enligt konsekvensutredningen, mellan till företag som kommer över gränsen för att kunna begära återbetalning. Utredaren bedömer att företag kommer att ansöka om återbetalning och att minst och upp till företag inte har tillräckligt hög elförbrukning för att komma över gränsen för rätt till återbetalning. Vidare görs bedömningen att 200 till 300 företag som idag har 0,5-öreskatt kommer att vilja ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga. Enligt utredaren är detta företag med mycket stor elförbrukning. Av konsekvensutredningen framgår att för ett medianföretag inom tillverkningsindustrin innebär den föreslagna gränsen för återbetalning en kostnad motsvarande 0,1 procent av företagets totala rörelsekostnader. Av konsekvensutredningen framgår att det idag finns cirka växtodlande företag, vilka samtliga berörs av förslaget. 20 procent av dessa bedöms ha en mycket stor elförbrukning och kommer därför sannolikt att ansöka om att få betala kvartalsvis. Medianväxthuset förbrukar, enligt förslagsställaren, relativt lite el medan medelföretaget förbrukar mer. När det gäller elhandelsföretagen uppges att samtliga 120 företag berörs och att dessa är både små och stora företag. De små uppges ha ett hundratal kunder och de stora hundratusentals kunder. Antalet elhandelsföretag som 2014 erbjöd kontrakt i kommuner med den Norrlandsskattesatsen var, enligt förslagsställaren, 90 stycken. Beträffande företag i datacenterbranschen beräknas ett hundratal få del av den föreslagna lägre skattesatsen. För flertalet av företagen uppges elförbrukning ligga på mellan 0,5 till 5 megawatt Postadress Webbplats E-post 3/7

4 installerad effekt, vilket enligt utredaren, utesluter alla små företag. Ett fåtal företag uppges finnas med installerad effekt över 10 megawatt. När det gäller de kommuner som berörs av den slopade Norrlandsskattesatsen uppges i konsekvensutredningen att det idag finns registrerade företag i dessa kommuner och att de följaktligen finns i alla branscher och är olika stora. Förslagsställaren uppger emellertid att det i första hand är serviceföretag som drabbas av den slopade skattesatsen, eftersom industriföretagen oftast till stor del redan har 0,5-öresskatten. Av konsekvensutredningen framgår att medianförbrukningen för serviceföretagen i dessa kommuner ligger på kilowatt och att medelförbrukningen ligger på kilowatt per år. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är godtagbar. Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet Administrativa kostnader Av konsekvensutredningen framgår att företag som kommer att utnyttja möjligheten att bli frivilligt skattskyldiga kommer att behöva lägga mellan timmar per år och företag på uppgiften att själva göra avdrag för energiskatten på elen. Den totala administrativa kostnaden för samtliga dessa företag bedöms av förslagsställaren öka med miljoner kronor per år. För de företag som kommer att behöva ansöka om återbetalning uppstår kostnader i samband med att de ska räkna ihop den elanvändning som ger rätt till skattenedsättning och fylla i den blankett som krävs för återbetalning. Av konsekvensutredningen framgår att beroende på företagets elanvändning görs detta en gång per år eller en gång per kvartal och tar 4 timmar per ansökningstillfälle. Förslagsställaren uppger att den sammanlagda administrativa kostnaden för ansökan om återbetalning för samtliga företag blir miljoner kronor per år för de berörda företagen. Vidare framgår att för de företag som bedriver växthusodling uppkommer administrativa kostnader för ansökan om återbetalning, vilka bedöms uppgå till 1.7 miljoner kronor per år. Förslagsställaren uppger i konsekvensutredningen att när elhandelsföretagen inte längre ska hantera de skilda skattesatserna för elförbrukning i olika verksamheter kommer detta att resultera i en administrativ kostnadsminskning på 16 till 18.6 miljoner kronor per år för samtliga elhandelsföretag. Av konsekvensutredningen framgår att för de 90 elhandelsföretag som administrerar Norrlandsskattesatsen, innebär förslaget en minskad administrativ börda med 5 miljoner kronor, vilket gör att den sammanlagda kostnadsminskningen för elhandelsföretagen blir mellan 21 och 23.6 miljoner kronor per år. Av konsekvensutredningen framgår att när det gäller företagen i datacenterbranschen ökar företagens administrativa kostnader med till kronor per år. Regelrådet anser att det hade varit önskvärt om förslagsställaren hade uppgett löneuppgifter för dem som ska utföra de administrativa momenten som beräkningarna grundar sig på och utöver den totala kostnadssumman även redovisat kostnaden för exempelföretag inom skilda branscher. Regelrådet anser att dessa uppgifter skulle medföra en bättre förståelse för kostnadseffekterna som förslaget medför för de enskilda företagen i de olika företagsgrupperna. Postadress Webbplats E-post 4/7

5 Regelrådet finner likväl att förslagsställarens redovisning av förslagets administrativa kostnader är godtagbar. Andra kostnader Förslagsställaren uppger i konsekvensutredningen de företag som idag har 0,5-öresskatten kan få ökade skattekostnader. Företagens samlade ökade nettokostnad till följd av gränsen för återbetalning beräknas till miljoner kronor per år. Av konsekvensutredningen framgår vidare att det uppstår en ränteeffekt för företagen när de får vänta på återbetalningen, en kostnad som bedöms uppgå till 10 miljoner kronor per år. Av betänkandet framgår att det endast är den del av verksamheten i företagen som avser tillverkningsprocessen som kan komma i fråga för den lägre skattesatsen. Av konsekvensutredningen framgår att för de cirka 100 datacenterföretagen som berörs av förslaget minskar skattekostnaden med cirka 313 miljoner kronor per år före bolagsskatteeffekter och att skattenedsättningen för ett företag med 0,5 megawatt installerad effekt uppgår till cirka 12,6 miljoner kronor per år. Förslagsställaren uppger att företagen kan behöva investera i ytterligare mätutrustning för att kunna verifiera elanvändningen i olika delar av installerad utrustning, men att kostnaden skiljer sig mellan anläggningar varför investeringsbehovet inte har kunnat kvantifieras. I konsekvensutredningen uppges att de företag som haft den lägre Norrlandsskattesatsen kommer att få en högre skattesats när denna slopas. Skattehöjningen bedöms innebära ökade kostnader med 296 miljoner kronor per år. Förslagsställaren uppger att ett serviceföretag med medianförbrukning av el får en ökning med cirka kronor och för ett företag med medelförbrukning blir ökningen cirka kronor per år. Vidare uppges att många av serviceföretagen har en relativt hög elförbrukning och att en stor livsmedelsbutik eller en galleria kan förbruka cirka 3 gigawatt el per år, vilket skulle öka kostnaden med cirka kronor per år. Regelrådet anser att det hade varit önskvärt om förslagsställaren hade redovisat kostnaderna till följd av skatteökningen för företagen som inte når upp till gränsen separat. Regelrådet anser även att det hade varit önskvärt om förslagsställaren hade försökt uppskatta kostnaden för mätutrustningen eller åtminstone uppgett ett kostnadsspann. Regelrådet finner likväl att förslagsställarens redovisning av andra kostnader är godtagbar. Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag Av betänkandet framgår att syftet med utredningen har varit att utforma en energiskatt på el som är förenlig med EU-rätten, samtidigt som den stöder det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och att konkurrenssnedvridningar undviks i möjligaste mån. Förslagsställaren uppger i betänkandet att konkurrensen är generellt högre i branschen för industriell tillverkning liksom i datacenterbranschen än den är i andra branscher. Av konsekvensutredningen framgår att företagen i datacenterbranschen får en förstärkt konkurrenskraft när de får den lägre skattesatsen och att elkostnaderna för dessa företag kommer att bli lägre än i Holland, Danmark och Finland. Det framgår vidare att elkostnaderna idag kan utgöra 30 procent av datacenterföretagens driftskostnader och i vissa fall närma sig 60 procent. Förslagsställaren anser därför att elkostnaderna är en viktig faktor när det gäller konkurrensförutsättningar och att i jämförelse med företag i andra länder medför förslaget en konkurrensfördel. Vidare uppges att förslaget även kommer att påverka konkurrensförhållandena mellan datacenterföretag inom Sverige på grund av den gräns för installerad effekt som föreslås vara 0,5 megawatt. Förslaget bedöms därför i längden bidra till en konsolidering av branschen. Av konsekvensutredningen framgår även att för datacenterföretagen Postadress Webbplats E-post 5/7

6 som har Norrlandsskattesatsen innebär förslaget att de kommer att få en högre skatt, men att ur ett nationellt perspektiv blir energiskatten för el lika i hela branschen oavsett verksamhetsort. Förslagsställaren anser därmed att en potentiellt konkurrenssnedvridande effekt försvinner. Beträffande mindre företag som inte når upp till gränsen för återbetalning av energiskatt på el, uppges i konsekvensutredningen att dessa visserligen kan vara internationellt konkurrensutsatta, men att elen är en mindre del av kostnaderna och därför påverkar företagen mindre. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag är godtagbar. Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden Av konsekvensutredningen framgår att utredaren gör bedömningen att förslaget ger goda möjligheter för Sverige att attrahera nya investeringar i datacenterbranschen när den lägre energiskatten på el blir verklighet för dessa företag. Datacenter utgör, enligt förslagsställaren, en grundläggande infrastruktur för utveckling och expansion av andra informations- och kommunikationsteknikföretag. Det framgår samtidigt att de företag som påverkas mest negativt av förslaget är företag som i nuvarande system har Norrlandsskattesatsen och förbrukar mycket el. Förslagsställaren bedömer att det i vissa fall kan finnas en risk att företag därför flyttar sin verksamhet. I betänkandet uppges, liksom framgår av punkten ovan, att det även finns en potentiell risk att mindre företag i datacenterbranschen försvinner, genom att lagstiftningen påverkar utvecklingen i en riktning där större enheter bildas. Förslagsställaren anser att detta inte nödvändigtvis behöver vara negativt, eftersom större anläggningar även ger stordriftsfördelar när det till exempel gäller kylning. Det framgår vidare i konsekvensutredningen att förslagsställaren är medveten om att det föreligger en risk för gränsdragningsfrågor i samband med den tillkommande materiella lagstiftningen för datorcenterföretagen som skulle kunna leda till mål hos de allmänna förvaltningsdomstolarna. Förslagsställaren bör emellertid bedömningen att antalet överklaganden blir relativt få. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är godtagbar. Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning Av konsekvensutredningen framgår att förslagsställaren gör bedömningen att de företag som kommer att få en högre energiskatt på el inte kommer att påverkas mer än marginellt eftersom gränsen för återbetalning är låg. Det uppges att den maximala kostnadsökningen blir kronor per månad eller 780 kronor efter bolagsskatteeffekter, vilket inte bedöms motivera några särskilda åtgärder från lagstiftarens sida. Det uppges vidare att de små företag som uppnår gränsen för återbetalning ska ansöka om detta enligt samma elektroniska förfarande som de större företagen, vilket enligt förslagsställarens bedömning inte borde vara mer krävande för ett litet företag. Vidare uppges att små företag i vissa kommuner i norra Sverige som inte tillhör tillverkningsindustrin kan komma att få högre kostnader, men att dessa kostnadshöjningar innebär små effekter på små företags förmåga att driva sina verksamheter och konkurrera med andra. I betänkandet uppges dessutom att införandet av gränsvärdet för när den lägre skattesatsen ska börja gälla för datacenter innebär en potentiell risk för att mindre datacenter försvinner genom att lagstiftningen påverkar utvecklingen i en riktning där större enheter bildas. Sammantaget gör förslagsställaren likväl bedömningen att ingen särskild hänsyn behöver tas till små företag. Postadress Webbplats E-post 6/7

7 Förslagsställarens bedömer att ansökan om återbetalning inte borde vara mer tidskrävande för ett mindre företag än den är för ett större. Regelrådet vill framhålla att det relativt sett är med kostsamt för små företag att uppfylla administrativa krav. I det aktuella fallet med den elektroniska ansökan bedöms denna dessutom ta 4 timmar att administrera. Regelrådet finner likväl att förslagsställarens redovisning av behovet av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är godtagbar. Sammantagen bedömning Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren redovisar konsekvenserna av sitt förslag för berörda företag på ett godtagbart sätt. Regelrådet finner med anledning av detta att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 16 december I beslutet deltog Pernilla Lundqvist ordförande, Lennart Palm, Leif Melin, Eleonor Kristoffersson, Marie- Louise Strömgren. Ärendet föredrogs av Nils Edvall. Pernilla Lundqvist Ordförande Nils Edvall Föredragande Postadress Webbplats E-post 7/7

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över remiss: Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet (SoU 2015:87)

Yttrande över remiss: Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet (SoU 2015:87) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-11-26 Diarienummer KSN-2015-2032 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet (SoU 2015:87)

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria)

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Yttrande över promemorian Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I LSE. (Lagen om skatt på energi) Budgetproposition 2017

FÖRÄNDRINGAR I LSE. (Lagen om skatt på energi) Budgetproposition 2017 FÖRÄNDRINGAR I LSE (Lagen om skatt på energi) Budgetproposition 2017 BUDGETPROPOSITIONEN Å I detta informationsblad upplyser vi om innehållet i Regeringens proposition 2016/17:1 med avgränsning till förändringsförslagen

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av bilförmån

Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av bilförmån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU )

Yttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU ) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport)

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16)

Yttrande över Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vissa frågor på elskatteområdet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vissa frågor på elskatteområdet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-17 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Vissa frågor på elskatteområdet Enligt

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria)

Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Yttrande över Kulturdepartementets promemoria Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds 2016:26

Yttrande över Kulturdepartementets promemoria Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds 2016:26 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över departementsskrivelsen Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

Yttrande över departementsskrivelsen Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Yttrande över Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Yttrande över Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets betänkande: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Yttrande över Näringsdepartementets betänkande: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75

Yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Yttrande över förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Yttrande över förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2016:1072 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen RP 178/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Svar på insamlade frågor från Energiföretagens medlemmar gällande förändring i energiskatten på el från 1 januari Fråga 1

Svar på insamlade frågor från Energiföretagens medlemmar gällande förändring i energiskatten på el från 1 januari Fråga 1 Svar på insamlade frågor från Energiföretagens medlemmar gällande förändring i energiskatten på el från 1 januari 2017 Fråga 1 Ska 11 kap 9 10p tolkas så att den som bedriver exempelvis industriell tillverkning

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144)

Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU36 Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2003/04:144 om skattebefrielse

Läs mer

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer