DOM Meddelad i Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM Meddelad i Malmö"

Transkript

1 Anna Aktermo Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Vårdassistans Sverige AB, Ölandsgatan Stockholm Ombud: Advokat Johan Gregow Ashurst Advokatbyrå AB Box Stockholm MOTPART Region Skåne Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) i dess lydelse mellan den 15 juli 2010 och den 1 november 2011 SLUT Förvaltningsrätten avslår Vårdassistans Sverige AB:s yrkande om ingripande enligt LOU. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 YRKANDEN M.M. 2 Region Skåne genomför, med ett förenklat förfarande, en upphandling av Bemanningstjänster, läkare och sjuksköterskor till Region Skåne (dnr ). I beslut om tilldelning den 3 februari 2012 anges vilka företag Region Skåne beslutat att teckna avtal med för respektive område och yrkeskategori. Vårdassistans Sverige AB (Vårdassistans) ansöker om överprövning av upphandlingen och yrkar i första hand att upphandlingen, såvitt avser Område Läkare Psykiatri Skåne och Område Läkare Sjukhusen inom Region Skåne, ska göras om. I andra hand yrkas att förvaltningsrätten ska förordna att upphandlingen i dessa delar ska rättas på ett sådant sätt att utvärderingen görs om, varvid kriterierna inom kvalitet avseende leveransförmåga och kontinuitet ska utvärderas på ett enlig bolaget korrekt sätt, varvid Vårdassistans ska tilldelas betydligt högre poäng och betydligt lägre prispåslag än vad Region Skåne tillämpat. Som grund för sitt förstahandsyrkande anför Vårdassistans bl.a. följande. Kriterierna leveransförmåga och kontinuitet är otydligt utformade och strider mot principerna om transparens och likabehandling. Leverantörerna har inte haft möjlighet att bedöma hur dessa kriterier närmare var avsedda att utvärderas. Således har det inte heller varit möjligt att närmare fastställa hur svaret ska utformas för att erhålla full poäng/så bra poäng som möjligt. Detta innebär att anbudsgivarna inte har möjlighet att förutse hur de ska utforma sina anbud för att erhålla bästa möjlighet att tilldelas kontrakt. Kriterierna lämnar omfattande utrymme för godtyckliga utvärderingar på ett sätt som är otillfredsställande. Kvalitetskrav ska ha mätbara mått och värden. Kriterierna ifråga ger upphov till en fri prövningsrätt genom en sammantagen bedömning.

3 3 Beträffande kriteriet leveransförmåga inom Område Läkare Psykiatri Skåne anges i förfrågningsunderlaget (punkten 3.2) att anbudsgivaren ska redogöra för sin metod att säkra leverans av specialistläkare i psykiatri (A). Följande anges rörande utvärderingen av anbudsgivarnas redogörelse. Ett tillfredsställande svar kring angiven metod - är genomarbetat samt tydligt och konkret beskrivet - är avpassat för att tillgodose Psykiatri Skånes angivna förutsättningar samt uppskattade behov av efterfrågad specialitet - innebär god leveranssäkerhet avseende efterfrågad specialitet, i enlighet med ovan ställda skall-krav Vidare ska anbudsgivaren redogöra för sin metod att säkra kontinuerlig leverans under hela avtalstiden (B). Samma aspekter redovisas för vad som är ett tillfredsställande svar. För att erhålla 3 poäng krävs tillfredsställande svar för båda förmågorna A och B. Dessutom ska resonemanget vara utförligt, väl underbyggt och övertygande. Ovanstående ger emellertid ingen ledning för vad Region Skåne närmare efterfrågar ifråga om redogörelsen för metoden. När det gäller kriteriet kontinuitet (punkten 3.3) ska anbudsgivaren i sitt svar visa hur största möjliga kontinuitet kommer att säkras under avtalstiden. Samma aspekter för vad som är ett tillfredsställande svar som gäller för kriteriet leveransförmåga tillämpas. Även här krävs ett utförligt, väl underbyggt och övertygande svar för att erhålla högsta poäng. Någon närmare beskrivning av vad den upphandlande myndigheten fäster avseende vid ifråga om den metod som anbudsgivarna ska redogöra för framgår inte. Motsvarande kriterier och bedömningsgrunder gäller för Område Läkare Sjukhusen inom Region Skåne (punkten 3.2), dock inte kontinuitet. Anbudsgivarna får endast ange maximalt tecken och i vissa fall maximalt tecken i sina redogörelser. Detta är högst olämpligt och försvå-

4 4 rar för de anbudsgivare som har mer omfattande processer avseende leveransförmåga och kontinuitet, jämfört med anbudsgivare som har mer kortfattade processer. Kravet på utförligt svar för att erhålla högsta poäng och den gjorda begränsningen avseende antal tecken är oförenliga. Redan detta utgör självständigt skäl för att kriterierna är felkonstruerade, vilket innebär att upphandlingen måste göras om. Det är vidare i strid med LOU att ha en utomordentligt hög viktning beträffande kriterier som ger utrymme för omfattande godtycke och således avgör hela upphandlingen. Oavsett vilken viktning kriterierna leveransförmåga och kontinuitet hade haft hade de emellertid likväl varit i strid med LOU. Som grund för sitt andrahandsyrkande anför Vårdassistans bl.a. följande. Region Skåne har i sin utvärdering av kvalitetskriterierna beträffande Område Läkare Psykiatri Skåne, fastställt att Vårdassistans redogörelse av leveransförmåga beträffande punkten 3.2 A inte är tillfredsställande i något avseende och beträffande 3.2 B att redogörelsen i vissa delar är tillfredsställande, men inte i andra. Vidare har Region Skåne fastställt att Vårdassistans redogörelse av kontinuitet, punken 3.3, inte är tillfredsställande. Det är obegripligt att Vårdassistans svar inte är tillfredsställande. Vårdassistans har redogjort för sina metoder på ett professionellt och tillfredsställande sätt. Vårdassistans har utan tvekan erforderliga processer avseende leveransförmåga och kontinuitet och har redogjort för dessa metoder på ett korrekt och professionellt sätt. Uppenbarligen uppfyller Vårdassistans erforderliga krav ifråga om såväl leveransförmåga som kontinuitet och någon bristfällig redogörelse föreligger inte heller i anbudet. Tvärtom är redogörelsen helt rimlig, tydlig och beskriver erforderlig metod i aktuellt avseende. Sammantaget har Vårdassistans inom Område Läkare Psykiatri Skåne erhållit 1 poäng av 4 möjliga, vilket fullständigt undanröjer Vårdassistans möjlighet att konkurrera i upphandlingen. Anbudsgivaren Agito

5 5 har erhållit full poäng trots att Agitos svar inte på något sätt är bättre än Vårdassistans svar. Vårdassistans anbud är i stället klart bättre än Agitos i dessa delar. Sammantaget kan det konstateras att vid en jämförelse mellan Agitos beskrivning och Vårdassistans beskrivning beträffande leveransförmåga är det tydligt att Agitos anbud inte är mer utförligt i något av de hänseenden som Region Skåne påstår, utan snarare tvärtom att Vårdassistans beskrivning är mer utförlig, såsom närmare redovisats. Det är således helt befängt att Vårdassistans erhållit en (1) poäng avseende leveransförmåga (Område Läkare Psykiatri Skåne) medan Agitos beskrivning erhållit tre (3) poäng (full poäng) för sin beskrivning. Detta kan en lekman förstå vid genomläsning av metodbeskrivningarna. Såvitt avser kontinuitet (Område Läkare Psykiatri Skåne), så är det sammanfattningsvis mycket tydligt att Agito inte beskrivit något av vikt som Vårdassistans beskrivning saknar. Det är snarare så att Vårdassistans text är mer utförlig och specifikt anpassad till Region Skånes verksamhet. Återigen är det befängt att Vårdassistans erhållit noll (0) poäng avseende beskrivningen kontinuitet medan Agito erhållit två (2) poäng (full poäng). Det kan konstateras att utvärderingen är så felaktig att den inte gärna kan ha genomförts på ett objektivt sätt. Vad gäller Område Läkare Sjukhusen inom Region Skåne har Region Skåne också ansett att Vårdassistans redogörelse av metoden avseende leveransförmåga såvitt avser punkten 3.2 A inte varit tillfredsställande. Beträffande 3.2 B har Region Skåne funnit att redogörelsen av metod varit tillfredsställande i två avseenden, men inte i ett tredje avseende. Vårdassistans har endast erhållit 1 av 3 möjliga poäng, vilket helt undanröjt Vårdassistans möjligheter att tilldelas kontrakt även inom detta område. Det är även här obegripligt att Vårdassistans svar inte är tillfredsställande. Vårdassistans har redogjort för sina metoder på ett professionellt och tillfredsställande sätt. Vårdassistans har utan tvekan erforderliga processer avse-

6 6 ende leveransförmåga och kontinuitet och har dessutom redogjort för dessa metoder på ett korrekt och professionellt sätt. Det är uppenbart att Region Skåne har utvärderat Vårdassistans anbud på ett felaktigt sätt och tilldelat Vårdassistans alldeles för låg poäng. Det ska understrykas att den metod som Vårdassistans beskrivit i sitt anbud såväl för leveransförmåga som kontinuitet inbegriper en anpassning för beställaren/region Skåne. Det ligger alltså i metoden såsom den är beskriven att rutinerna anpassas efter aktuell beställare/upphandlande myndighet. Region Skåne bestrider bifall till Vårdassistans talan och anför bl.a. följande. Den aktuella upphandlingen har redan innan Region Skånes tilldelningsbeslut överprövats av Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , efter ansökan av Transmedica A/S. I det målet ifrågasatte Transmedica A/S utvärderingsmodellen. Förvaltningsrätten i Malmö har genom dom den 23 januari 2012 avgjort den nu aktuella frågan om utvärderingsmodellens utformning och funnit att denna inte strider mot LOU. Region Skåne har svårt att se att det skulle finnas någonting i det av Vårdassistans anförda som inte även Transmedica A/S anförde i det tidigare målet. Helt uppenbart avser invändningarna samma avsnitt och skrivningar i förfrågningsunderlaget som förvaltningsrätten redan tidigare har haft för bedömning. Möjligen kan påståendet att det skulle strida mot LOU att ha en hög viktning av sådana kriterier som ger utrymme för omfattande godtycke anses vara nytt. Region Skåne kan konstatera att förvaltningsrätten redan har funnit att utformningen av angivna kriterier samt modellen för poängsättning av dessa ger anbudsgivarna en tillräckligt god bild av vad Region Skåne kommer att lägga vikt vid vid sin utvärdering. Därmed kvarstår endast för domstolen att pröva om den aktuella viktningen i sig kan anses vara tillåten. Rent allmänt kan sägas att det är upphandlande myndighet som helt självständigt avgör vilken relativ vikt de olika kriterierna ska tilldelas. Möjligen kan även sägas att Vårdassistans har anfört något nytt när

7 7 man anför att en beskrivning inte kan vara utförlig och samtidigt begränsad till sin omfattning. Som kommentar till detta kan sägas att synonymer till ordet utförlig är: grundlig, detaljerad, ordentlig, noggrann, ingående, omfattande, uttömmande. Med en utförlig beskrivning avses således inte nödvändigtvis omfattande i meningen omfångsrik, dvs. många ord eller tecken. I den nu aktuella upphandlingen är självklart att det inte är uttömmande i betydelsen omfattande/omfångsrik som har avsetts. Detta eftersom Region Skåne klart och tydligt har angett en begränsning i vad gäller antalet ord respektive tecken. Betydelsen av ordet uttömmande är alltså här uppenbarligen uttömmande i övrigt, dvs. grundlig, detaljerad, ordentlig, noggrann, ingående och uttömmande. I upphandlingsunderlaget, däribland i den generella kravspecifikationen samt i de områdesspecifika kravspecifikationerna, finns i ett antal punkter angivet vad Region Skåne tillmäter betydelse försåvitt gäller leveranssäkerhet och kontinuitet. Region Skåne kan därmed konstatera att det klart och tydligt av det annonserade upphandlingsunderlaget framgår vad som efterfrågas i nu aktuella avseenden. Enligt Vårdassistans borde bolaget ha tilldelats ytterligare poäng för områdena Läkare Psykiatri Skåne och Läkare Sjukhusen inom Region Skåne. Vårdassistans har såsom argumentering för en högre poäng anfört bl.a. att det är obegripligt att Vårdassistans svar inte är tillfredsställande, någon bristfällig redogörelse föreligger inte, redogörelsen [är] helt rimlig, tydlig och beskriver en erforderlig metod, Vårdassistans har redogjort för sin metod på ett professionellt och tillfredsställande sätt samt Vårdassistans har redogjort för dessa metoder på korrekt och professionellt sätt. Region Skåne ifrågasätter inte att Vårdassistans i sitt anbud har avgett mer eller mindre goda svar i aktuella svarsrutor. Vad Vårdassistans nu anför är sådant som också har renderat poäng för bolagets anbud. Vårdassistans anbud är dock helt uppenbart betydligt sämre än Agitos, särskilt i

8 8 vad gäller kopplingen till Psykiatri Skåne respektive aktuell läkarspecialitet. Försåvitt gäller det ovan anförda exemplet har Vårdassistans avseende A. Förmåga att leverera efterfrågad specialitet varken givit ett svar som är genomarbetat samt tydligt och konkret, är avpassat för att tillgodose Psykiatri Skånes angivna förutsättningar samt uppskattade behov av efterfrågad specialitet eller innebär god leveranssäkerhet avseende efterfrågad specialitet. I sitt anbud nämner Vårdassistans att det finns ett bemanningsteam inriktat mot psykiatri respektive sjukhuskompetenser samt att beställaren alltid får en kontaktperson. Därefter beskrivs processen steg för steg med utgångspunkt i det datasystem som används. Vårdassistans redogör dock över huvud taget inte för hur man arbetar med att utöka sin kontakt med potentiella läkare, och man påvisar inte heller på något annat sätt någon attraktionskraft eller framförhållning gentemot dessa. Till skillnad från Vårdassistans redogör Agito för vilken kapacitet per respektive läkarinriktning som finns tillgänglig. För Område Läkare Sjukhusen inom Region Skåne redogörs därutöver även för statistik kring utförda leveranser och Agito tar även upp erfarenheten av leveranser till Region Skåne. Därefter beskrivs processen steg för steg. Härutöver kan sägas att till skillnad från Vårdassistans så betonar Agito vikten av en god dialog mellan beställaren och leverantören. Vidare beskriver Agito sin förmåga att vid behov öka kapaciteten inom en viss specialisering. Agito beskriver även att man har ett särskilt bolag som enbart arbetar med rekrytering, vilket visar på att man arbetar proaktivt i syfte att leverera efterfrågad specialitet. Sammantaget kan sägas att Agitos anbud genomgående beskriver en bättre förmåga att leverera efterfrågad specialitet. Vidare redogör Agito för ett större fokus på den efterfrågade specialiteten samt lägger större vikt vid att lyssna på Region Skåne som beställare. Detta innebär en bättre avpassning till verksamhetens förutsättningar och behov i enlighet med uppställda krav på tjänsten.

9 9 Vårdassistans har däremot vad gäller B. Förmåga att leverera kontinuerligt under avtalstiden avgett svar som är genomarbetat samt tydligt och konkret och är avpassat för att tillgodose Psykiatri Skånes angivna förutsättningar samt behov av kontinuerlig leveransförmåga. Mot denna bakgrund har Vårdassistans bedömts ha avgivit ett tillfredsställande svar för ovan B, varför bolaget tilldelats 1 poäng. Med tillämpning av den i upphandlingen använda modellen innebär det sagda att Vårdassistans vars anbud i A bedömdes som ej tillfredsställande medan anbudet vad gäller B bedömdes vara tillfredsställande sammanlagt under denna punkt 3.2 med rubrik Leveransförmåga tilldelades en (1) poäng. Vad gäller Område Läkare Psykiatri Skåne, punkt 3.3, Kontinuitet så anger Vårdassistans i sitt anbud att kontakten mellan kontaktperson och läkare respektive beställare är viktig i syfte att hitta lyckade matchningar. Vidare anges att man använder sig av personalförmåner såsom t.ex. personlig kontaktperson och utbildningar. Arbetssättet tar utgångspunkt i det datasystem som används och beskrivs i tre steg, vilka steg visar prioriteringsordningen då läkare utses. Vidare nämns betydelsen av att läkaren bor nära den avropande enheten. Region Skåne kan dock konstatera att anbudet även i detta avseende är knapphändigt. Utöver det sagda nämner Vårdassistans inga ytterligare arbetssätt för att säkra kontinuitet. Vårdassistans visar heller inte på insikt i att Region Skånes motiv för en hög kontinuitet är att bevaka patienternas bästa, trots att detta syfte är uppenbart i upphandlingen. Vårdassistans anger i stället att fördelen med långa uppdrag är ekonomiska och nämner över huvud taget inte patientintresset. Vårdassistans har därtill inte beskrivit kontinuitet i enlighet med Region Skånes uttryckliga önskemål. Vårdassistans anger att mer än en läkare behövs för uppdrag mellan 4-8 veckor respektive eventuellt tre läkare för uppdrag som är längre än 8 veckor. Av instruktionerna till denna punkt framgår dock tyd-

10 10 ligt att maximalt en läkare får erbjudas för uppdrag upp till 8 veckor respektive totalt två läkare får erbjudas för uppdrag som är längre än 8 veckor. Vårdassistans gör även i detta avseende jämförelser med anbudet från Agito. Agito har å sin sida i sitt anbud betonat att fördelarna med kontinuitet inom psykiatrisk verksamhet ska ses ur patientens synvinkel. Agito använder sig av aktiv personalpolitik med olika personalförmåner. Man har organiserat läkarna i team så att ett begränsat urval läkare arbetar gentemot den enskilde beställaren, i vilka team det finns en huvudansvarig och övriga fungerar som back-up. Även härutöver tillförsäkras kontinuitet genom att läkare kan prioriteras från närliggande geografiska områden. Agito beskriver en hög tillgänglighet med rekryteringskontor i Malmö, man använder sig av ett särskilt datasystem, arbetar strategiskt och proaktivt för att tillgodose psykiatrins behov, kontaktpersonen tar direktkontakt med läkarna etc. Sammantaget beskriver Agito en verksamhet med kontinuitet som genomgående är betydligt bättre än Vårdassistans. Agito visar på förståelse för Region Skånes motiv att ställa krav på kontinuitet för just området psykiatri, dvs. att patientens bästa bevakas. Vidare visar Agito på bättre organisation att säkra god kontinuitet då man organiserar läkarna i team samt arbetar proaktivt. Vidare uppfyller anbudet det krav på maximalt antal läkare som tydligt angivits. Detta visar sammantaget på en bättre avpassning till Region Skånes angivna förutsättningar och behov. Med tillämpning av den i upphandlingen använda modellen innebär det sagda att Vårdassistans vars anbud bedömdes som ej tillfredsställande under denna punkt 3.3 med rubrik Kontinuitet tilldelades noll (0) poäng. Region Skåne kan med stöd av det ovan anförda konstatera att upphandlingen har genomförts i enlighet med gällande rätt samt att vad Vårdassistans anfört inte visar att bolaget bort tilldelas ytterligare poäng i upphandlingen.

11 SKÄL 11 Enligt 1 kap. 9 LOU ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Enligt 16 kap. 1 och 5 LOU kan förvaltningsrätten pröva om en upphandlande myndighet har brutit mot någon bestämmelse i lagen och, på talan av en leverantör som lidit eller kan komma att lida skada, besluta att en upphandling ska göras om eller får avslutas först sedan rättelse gjorts. Därvid gäller att rätten endast prövar de särskilt angivna frågor som sökanden tar upp. Vårdassistans gör i första hand gällande att utvärderingsmodellen i upphandlingen brister i transparens och likabehandling vad gäller två av utvärderingskriterierna inom kvalitet, Leveransförmåga och Kontinuitet. Detta eftersom kriterierna enligt Vårdassistans är så otydligt utformade att anbudsgivarna inte har kunnat förutse hur man ska utforma sina anbud för att erhålla bästa möjlighet att tilldelas kontrakt och att upphandlingen, i de delar ansökan avser, därför ska göras om. Förvaltningsrätten har i dom den 23 januari 2012 i mål nr , efter ansökan av Transmedica A/S i ett tidigare skede av samma upphandling, prövat utvärderingsmodellen såvitt avser kvalitetskriterierna (alltså bl.a. leveransförmåga och kontinuitet) i de delar den då angreps av Transmedica A/S, och därvid funnit att förfrågningsunderlaget och dess bilagor får anses ge anbudsgivarna en tillräckligt god bild av vad Region Skåne kommer att lägga vikt vid vid sin utvärdering för att kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Av domen framgår att Transmedica A/S anfört att Region Skåne anger vad anbudsgivarnas beskrivningar ska innehålla för att vara

12 12 tillfredsställande, men att det inte beskrivits hur Region Skåne ska bedöma om ett svar är utförligt, underbyggt och övertygande och att detta ger Region Skåne oacceptabelt utrymme för godtyckliga bedömningar. Bedömningsgrunden i detta mål är således delvis annorlunda då Vårdassistans ifrågasätter transparensen när det gäller kvalitetskriterierna leveransförmåga och kontinuitet såvitt avser såväl vad som avses med tillfredsställande svar som utförligt, väl underbyggt och övertygande. Förvaltningsrätten anser dock att förfrågningsunderlaget och dess bilagor i båda dessa avseenden får anses ge anbudsgivarna en tillräckligt god bild av vad Region Skåne kommer att lägga vikt vid vid sin utvärdering för att kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Att Region Skåne har angett en begränsning när det gäller omfattningen av begärda svar innebär enligt förvaltningsrätten inte att svaren för den skull inte skulle kunna vara utförliga. Vad Vårdassistans anfört innebär således inte enligt rättens bedömning att utvärderingsmodellen brister i transparens och eller ger utrymme för godtycklighet i sådan mån att den strider mot LOU. Alla anbudsgivare har haft samma förutsättningar att utforma sina anbud så modellen kan inte heller anses strida mot likabehandlingsprincipen. Vad gäller viktning kan konstateras att upphandlande myndighet väljer hur olika kriterier ska viktas när man valt utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vad Vårdassistans anfört om utvärderingsmodellen utgör således enligt förvaltningsrättens förmenande inte skäl för ingripande enligt LOU. Vårdassistans gör även gällande att utvärderingsmodellen tillämpats felaktigt genom att att bolaget fått för låg poäng, och därmed för högt prispåslag för området Läkare Psykiatri Skåne såvitt avser kriterierna leveransförmåga och kontinuitet, samt för området Läkare Sjukhusen inom Region Skåne såvitt avser kriteriet leveransförmåga (kontinuitet utvärderas inte för detta område). För området Läkare Psykiatri Skåne gör Vårdassistans en jämförelse med anbudsgivaren Agito. Vårdassistans har vid utvärderingen inte bedömts ha lämnat ett tillfredsställande svar för det ena av un-

13 13 derkriterierna till kriteriet leveransförmåga för något av de två aktuella områdena. Vårdassistans har inte heller, såvitt avser område Läkare Psykiatri Skåne, ansetts ha lämnat något tillfredsställande svar när det gäller kontinuitet. Agito har däremot, för området Läkare Psykiatri Skåne, ansetts ha lämnat tillfredsställande svar för såväl båda underkriterierna till kriteriet leveransförmåga som för kriteriet kontinuitet. Resonemangen i svaren har vidare bedömts vara utförliga, väl underbyggda och övertygande, varför ytterligare poäng erhållits. Det är ofrånkomligt att det i viss mån blir en subjektiv bedömning från upphandlande myndighets sida när poängsättning ska ske av material som upprättas av anbudsgivarna själva. Om anbudsgivarna kan anses ha fått en tillräckligt god bild av vad upphandlande myndighet kommer att lägga vikt vid vid sin utvärdering för att kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud, vilket är förvaltningsrättens bedömning i detta mål, krävs för att den poängsättning som gjorts av upphandlande myndighet ska bedömas vara felaktig att det kan anses visat att den skett på osaklig grund. Förvaltningsrätten, som har tagit del av såväl vad parterna anfört som av Vårdassistans respektive Agitos anbudssvar i relevanta delar, anser inte att detta kan anses visat i förevarande fall. Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten alltså inte att vad Vårdassistans anfört utgör skäl för ingripande enligt LOU. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B LOU) Ola Brändström

14 Bilaga 1 HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Göteborg. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. det beslut som överklagas med uppgift 3. om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 4. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd, 5. den ändring av förvaltningsrättens beslut som klaganden vill få till stånd, 6. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen till kammarrätten. I mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster får avtal slutas innan tiden för överklagande av rättens dom eller beslut har löpt ut. I de flesta fall får avtal slutas när tio dagar har gått från det att rätten avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. I vissa fall får avtal slutas omedelbart. Ett överklagande av rättens avgörande får inte prövas sedan avtal har slutits. Fullständig information finns i 16 kapitlet i de ovan angivna lagarna. Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten. DV 3109/1B LOU

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-06-21 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Agito Sverige AB, 556745-7121 Ombud: Benny Östling Nybrogatan 7 114 34 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

BESLUT Meddelat i Malmö

BESLUT Meddelat i Malmö Lena Palmér BESLUT 2013-05-28 Meddelat i Malmö Mål nr 4266-13 1 SÖKANDE RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB, 556602-8964 Simrisvägen 3 272 33 Simrishamn MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2013-05-29 Meddelad i Malmö Mål nr 2312-13 1 SÖKANDE Österlenbuss AB, 556388-9145 Box 1023 271 00 Ystad Ombud: Henrik Grimlander Box 1055 271 00 Ystad MOTPART Tomelilla kommun Gustafs

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2015-02-05 Meddelad i Malmö Mål nr 420-15 432--440-15 1 SÖKANDE Aksab Kemi Sverige AB, 556731-6772 Tumbavägen 38 147 43 Tumba MOTPARTER 1. Lunds kommun mål nr 420-15 2. Eslövs kommun mål

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2012-07-04 Meddelad i Malmö Mål nr 3071-12E 1 KLAGANDE OneMed Sverige AB, 556764-4140 Box 50 401 20 Göteborg Ombud: Advokat Ulf Yxklinten MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. MOTPARTER 1. Region Skåne mål nr Kristianstad. 2. Malmö Högskola mål nr Malmö

DOM. Meddelad i Malmö. MOTPARTER 1. Region Skåne mål nr Kristianstad. 2. Malmö Högskola mål nr Malmö Meddelad i Malmö Mål nr 2455-13 2456-13 1 SÖKANDE AB Nordenta, 556049-4899 Verkmästaregatan 1 745 85 Enköping Ombud: jur. kand. Lars Engell Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm MOTPARTER

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2015-05-07 Meddelad i Malmö Mål nr 1633-15 1 SÖKANDE Mono arkitekter AB, 556290-7435 Gustav Adolfs Torg 10 A 211 39 Malmö MOTPART Helsingborgs stad Stadsbyggnadsnämnden 251 89 Helsingborg Ombud: Stadsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2474-16 1 SÖKANDE Järva Tolk & Översättningsservice AB, 556613-1792 Norgegatan 1, plan 2 164 32 Kista Ombud: Advokat Erik Olsson och Jur.kand. Olle

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 12377-15 1 SÖKANDE Flyttmäster i Malmö AB, 556441-1436 Box 16040 200 25 Malmö Ombud: advokaten Fredrik Engfeldt och jur.kand. Joakim Adamsson Advokatbyrån Gulliksson

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-03-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1721-16 1 SÖKANDE Upgraded People AB, 556820-0462 Ombud: Advokat Madeleine Sifvert Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm MOTPART Riksteatern,

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-03-30 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Floda Systemskylt Aktiebolag, 556322-7684 Byggvägen 3 433 61 Stenkullen MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 850-13 1 SÖKANDE A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien filial (Sverige), 516408-1217 Per Albin Hanssons väg 41, hus D 214 32

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 13535-15 1 SÖKANDE Sarstedt AB, 556185-7565 Bergaliden 11 252 23 Helsingborg MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE InVinn AB, 556770-0181 Box 2220 403 14 Göteborg Ombud: Martin Vildhede Setterwalls Advokatbyrå Box 11235 404 25 Göteborg MOTPART Västra Götalands läns landsting

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Consid AB, 556599-4307 Ombud: Oskar Sjöman Barnarpsgatan 13 553 16 Jönköping MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-06-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 210-13 1 SÖKANDE Fysioline AB, 556627-5672 Ombud: Advokat Helena Kalliomäki Advokatbyrå IUS Civile AB Förrådsvägen 18 A 141 46 Huddinge MOTPART Stockholms

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-05-08 Meddelad i Malmö Mål nr 3284-13 1 SÖKANDE Attendo LSS AB, 556664-4257 Box 715 182 17 Danderyd Ombud: advokaterna Tomas Kjellgren och Sven Vaxenbäck samt jur. kand. Viveka Heimer Mannheimer

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 5909-15 1 KLAGANDE AB Österängens Färgcenter, 556787-7989 Österängsvägen 14 554 63 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun Rådhuset 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2015-02-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 981-15 1 SÖKANDE Generic Systems Sweden AB, 556448-8079 Ombud: Advokaterna Markus Mårline och Magnus Nedström Advokatbyrån Sigeman & Co AB Anna Lindhs

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Jack Holmberg Forsyth DOM 2013-05-23 Meddelad i Falun Mål nr 663-13 1 SÖKANDE Svevia, 556768-9848 Box 4018 171 04 Solna Ombud: Advokaten Kristian Pedersen och jur.kand. Ingrid

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-06-12 Meddelad i Falun Mål nr 887-15 1 SÖKANDE NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 170 80 Solna MOTPART Sandviken Energi och Vatten AB, 556791-6043 Box 91 811 21

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 21799-15 1 SÖKANDE Bjerking AB, 556375-5478 Hornsgatan 174 117 34 Stockholm MOTPART Vaxholms stad 185 83 Vaxholm Ombud: Kommunjurist Johan Larsson

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 1216-15 1 SÖKANDE Håkans Entreprenad AB, 556616-6731 Box 76 464 06 Brålanda MOTPART Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-01-22 Meddelad i Falun Mål nr 5095-15 1 SÖKANDE Hissbyggarna TGS AB, 556902-0786 Strömsbrovägen 33 803 09 Gävle MOTPART Region Gävleborg, 222000-1263 801 88 Gävle

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE CompuGroup Medical LAB AB, 556610-5564 Cirkelgatan 14 781 72 Borlänge Ombud: Advokaten Tomas Eliasson och jur.kand. Christian Härdgård Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 12272-15 1 SÖKANDE Rossing Åkeri och Logistik AB, 556716-8579 Svarvaregatan 20 302 50 Halmstad MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM 2013-12-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-12-03 Meddelad i Göteborg 2013-12-03 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 1 Enhet 11 1 SÖKANDE ISEA Sweden KB, 969740-7907 Ombud: Jeppe Magnusson ISEA Sweden KB Klippan 3 B 414 51 Göteborg MOTPART Västra Götalandsregionen Regionens

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-08 Meddelad i Falun Mål nr 225-16 1 SÖKANDE Hübinette Dykentreprenad AB, 556807-9288 Djupegatan 20 824 50 Hudviksvall MOTPART Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2017-07-03 Meddelad i Malmö Mål nr 1218-17 1 SÖKANDE Hekajo AB, 556724-1939 Skeppsgatan 13 211 11 Malmö Ombud: advokat Maria Lidbom och jur.kand. Ragnar Linné Petersson Advokatfirman LA Partners Aktiebolag

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 1073-15 1 SÖKANDE Miroi AB, 556535-2688 Ombud: Karl Sunnermalm Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala DOM 2016-02-02 Meddelad i Uppsala Mål nr 6293-15 E 1 SÖKANDE Normans i Jönköping AB, 556505-6719 Ombud: Advokaterna Thomas Svedberg och Björn Lind Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-01-25 Meddelad i Växjö Mål nr 3490-15 1 SÖKANDE Colligo Vårdkompetens AB, 556984-5778 Hälsingegatan 49 113 31 Stockholm MOTPARTER 1. Växjö kommun Upphandlingsenheten Box 1222 351 12 Växjö 2. Lessebo

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 17 DOM 2014-02-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Twitch Health Capital AB, 556599-8001 Baggensgatan 9 111 31 Stockholm MOTPART Riksdagsförvaltningen Sveriges Riksdag 100 12 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2014-03-19 Meddelad i Malmö Mål nr 464-14 465-14 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: advokaten Liselott Fröstad och jur. kand. Jenny Kenneberg Andersson Gustafsson

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Caroline Löfling DOM 2016-02-15 Meddelad i Falun Mål nr 173-16 1 SÖKANDE Prickman AB, 556587-1968 Ombud: Advokat Johanna Näslund och jur kand Ida Karlsson Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotariern Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 852-13 1 SÖKANDE MedCam AB, 556680-7953 Stora vägen 31 513 33 Fristad Ombud: Evelina Gustavsson Tenders Sverige AB Nygatan 34

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Honsbergs El AB, 556795-6197 Ombud: Advokaten Ulrika Rutgersson Djupviksvägen 76 471 98 Fagerfjäll MOTPART Orust kommun 473 80 Henån SAKEN Överprövning av ett

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-31 Meddelad i Falun 1 Mål nr 1017-14, 1018-14, 1019-14, 1020-14, SÖKANDE Berglunds Frukt- och Partiaffär AB, 556442-8893 Box 17 795 21 Rättvik MOTPARTER 1. Borlänge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1454-15 1 SÖKANDE Dustin Sverige AB, 556666-1012 Ombud: Advokaterna Mikael Björkman och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

SAKEN Ansökan om påförande av upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU

SAKEN Ansökan om påförande av upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2012-02- 0 I Meddelad i JJJ I! Mål nr 11914-11E Sida 1 (< SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Tomelilla kommun Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Ombud: Carina Grönlund

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 1054-15 1 SÖKANDE Vita Verita AB, 556705-9943 Västra Rydsvägen 138 196 31 Kungsängen MOTPART Stockholms läns landsting, 232100-0016 Ombud: Viktoria Skog

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 782-15 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPARTER Smedjebackens kommun, 212000-2205 (mål nr 782-15) Smedjebacken

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg 2012-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE Svensk Fastighetsförmedling i Lerum, Alingsåsmäklaren Fastighetsförmedling HB, 969711-5468 Brobacken 6B 443 30 Lerum MOTPART Lerums kommun 443

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Andrea Zetterqvist DOM 2016-03-01 Meddelad i Falun Mål nr 13-16 1 SÖKANDE Sven Jansson, 531104-7152 Hagbacken 10 790 23 Svärdsjö MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-05-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 1611-14 1 SÖKANDE Corima AB, 556260-3638 Box 207 523 25 Ulricehamn MOTPART Skatteverket 106 61 Stockholm SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2014-04-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 2577-14 1 SÖKANDE Ocab i Stockholm AB, 556454-5993 Ombud: Advokaterna Anna Eriksson och Tomas Marcusson Advokatfirman Nordia KB Box 70389 107 24 Stockholm

Läs mer

DOM. 2015-03- 1 t Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE

DOM. 2015-03- 1 t Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 2015-03- 1 t Meddelad i Malmö Mål nr Sida l (8) SÖKANDE Stoby Måleri AB, 556128-9744 Okvägen 6, Gäddastorp 281 51 Hässleholm Ombud: Advokat Lars Blad Advokatfirman Stjerndahl & Wikhorn AB Frykholmsgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Umeå

DOM Meddelad i Umeå DOM 2016-02-19 Meddelad i Umeå Mål nr 2196-15 1 SÖKANDE Professionals Nord Rekrytering AB, 556987-8399 Mattias Matsson Riksvägen 2 B 904 31 Umeå MOTPART Länstrafiken i Västerbotten AB, 556071-4478 Box

Läs mer