Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrelse... 3 Feministiskt initiativs styrelse Talespersoner... 3 Styrelseledamöter... 3 Av kongressen 2013 valda reserver till styrelsen:... 3 Styrelsens möten... 3 Styrelsens organisering... 4 Styrelsens arbetsutskott, AU... 4 Talespersoner... 4 Valberedning och revisorer... 4 Valberedning... 4 Revisorer... 4 Verksamhetsplan Medlemsgrupper, avdelningar och kommunföreningar... 4 Under 2013 har följande avdelningar och kommunföreningar godkänts av styrelsen och startat:... 4 Under kongressperioden har följande medlemsgrupper godkänts och startat:... 5 Samarbetsorganisation... 5 Att förankra intersektionalitet i praktiken... 5 Lokalpolitiskt nätverk... 5 Medlemsarbete... 5 Medlemsutskott och medlemsregister... 5 Medlemsrekrytering... 5 Medlemsutskick... 5 Medlemstelefonen... 5 Kommunikation... 5 Nationella aktiviteter... 6 Fundraising och webbutik... 6 Fundraising... 6 Webbutiken... 6 Skuggriksdagsgruppen... 6 Ledning... 6 Utskott... 6 Välfärd... 6 Hållbarhet... 6 Säkerhet och Mänskliga Rättigheter... 7 Ekonomi för en hållbar utveckling... 7 Talespersonernas ansvarsområden... 7 Sissela Nordling-Blanco... 7 Stina Svensson... 7 Gudrun Schyman... 7 Möte juni 2013 i Gladsax... 7 Allmänna motionstiden Evenemang och utbildning... 8 Homeparty... 8 Almedalen... 8 Pride (juli-augusti)... 8 Medlemsvärvningskampanj (oktober-november)... 8 Valkickoff (december)... 8 Internationella samarbeten... 9 Möte med European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB)... 9 Underskrifter... 9 Förslag till beslut

3 Inledning Det här är styrelsens verksamhetsberättelse och den beskriver inte hela organisationens verksamhet, utan endast den del som styrelsen haft ansvar för och utvecklat. De aktiviteter och aktioner som avdelningar, medlemsgrupper och medlemmar haft under åren finns inte med här. Men utan all denna aktivitet hade Fi inte varit Fi. Vi i styrelsen är medvetna om att många medlemmar lagt ner mycket arbete med att fortsätta utveckla vårt parti, samarbeta med andra och ihärdigt arbetat med kommunpolitik. Det arbetet fortsätter och kommer garanterat utökas under kommande kongressperiod. Styrelsen har tillsammans med många medlemmar kunnat utföra de arbetsuppgifter som styrelsen varit ålagda. Många medlemmar har deltagit i nationella arrangemang och representerat Fi i olika sammanhang. Till alla er vill vi rikta ett varmt tack! Styrelse Feministiskt initiativs styrelse Under perioden arbetade den styrelse som tillsattes av kongressen 2013 med undantag av att några ersättare trätt in. Styrelsen bestod av följande 15 personer inklusive de tre talespersonerna. Talespersoner Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Styrelseledamöter Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Sahar Mosleh (avgick ) Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman (avgick ) Linnéa Bruno Hanna Dalesjö (avgick ) Kajsa Markström Ingrid Mauritsson (avgick ) Katerin Mendez (ersatte Sahar Mosleh) Jessicka Rosén (ersatte Ingrid Mauritsson) (avgick ) Deidre Palacios (ersatte Hanna Dalesjö) (avgick ) Av kongressen 2013 valda reserver till styrelsen: Katerin Mendez (1) Jessicka Rosén (2) Carl Emanuelsson (3) (avböjde) Deidre Palacios (4) Helene Granqvist (5) Dessa personer tillfrågades i turordning när en styrelseledamot avgick. Styrelsens möten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret 2013 (januari december). 7 april Konstituerande styrelsemöte Göteborg 27 april Styrelsemöte Stockholm 15 juni Styrelsemöte Gladsax 24 augusti Styrelsemöte Göteborg 19 oktober Styrelsemöte Stockholm 14 december Styrelsemöte Stockholm 3

4 Styrelsens organisering Firmatecknare har varit Zakia Khan och Maria Pettersson. Maria Pettersson har varit mötesordförande och Helena Molin sekreterare. Styrelsens arbetsutskott, AU Under kongressperioden har styrelsen även tillsatt ett arbetsutskott. AU har bestått av ordförande, sekreterare och kassör. AU ansvarar för arbete och beslut som måste genomföras mellan styrelsemöten. AU:s ansvar även för att följa upp beslut mellan styrelsemöten, bereda det som styrelsen delegerar dit, bereda ärenden som inte faller under någons ansvarsuppgift, ta akuta beslut och ta upp frågor av brådskande karaktär som väcks av medlemmar, media, arbetsgrupper eller enskilda styrelsemedlemmar. Talespersoner Talespersonerna är av kongressen utsedda särskilt att föra organisationens talan och föra ut organisationens budskap. Talespersonerna ansvarar för att det arbete de utför rapporteras till och förankras i styrelsen. Valberedning och revisorer Valberedning På kongressen 2013 valdes följande valberedning: Kristin Tran Matti White Ewelina Axell Julia Falkman Karin Odelblad Maria Mårsell Jonas Göthner Även 4 suppleanter valdes Gudrun Tiberg, Jonas Halléhn, Nicklas Bäcker och Mehrtab Motavvas. Revisorer Kongressen 2013 valdes Oscar Linder, Elisabeth Thorp och Hanna Nilsson till revisorer för Feministiskt initiativ. Verksamhetsplan Under kongressen 2013 gavs den nya styrelsen uppdrag att: 1. Arbeta för fortsatt tillströmning av nya medlemmar. 2. Stödja Skuggriksdagsgruppen så att den kan bevaka, reagera och agera på aktuella politiska frågor och på så sätt utgöra ett aktivt inslag i den politiska debatten. 3. Samverka med och stödja medlemsgrupper och avdelningar samt vidmakthålla medlemsforumet som den viktigaste kanalen för intern kommunikation och information. 4. Genomföra utbildningshelger angående vår politik och organisation tillsammans med medlemsgrupper/avdelningar/sektioner. 5. Vidmakthålla och utveckla hemsidan och social media. 6. Börja bygga upp en ekonomisk stabilitet för att kunna genomföra valrörelserna (EU- parlamentet och riksdag) Arrangera aktiviteter under Almedalsveckorna och Pride. 8. Nationellt samverka med föreningar, organisationer och nätverk som arbetar med frågor som är i linje med vår politik. 9. Bygga stabila relationer med feministiska politiska initiativ inom EU inför Europaparlamentsvalet. 10. Stödja internkommunikation och organisering för olika skuggrupper och lokala grupper som redan sitter i fullmäktige. Medlemsgrupper, avdelningar och kommunföreningar Under kongressperioden har styrelsen haft i uppdrag att samverka och stödja medlemsgrupper och avdelningar. Vi har också tillsatt en lokalpolitisk samordnare i syfte att stödja internkommunikation och organisering av grupper inför lokala val. Medlemsgrupperna inventeras även en gång om året för att det inte ska finnas grupper som inte är aktiva och därmed riskerar att inte fånga upp nya intresserade medlemmar. Under 2013 har följande avdelningar och kommunföreningar godkänts av styrelsen och startat: Fi Kiruna

5 Fi Kronoberg 2013 Fi Norrbotten 2013 Under kongressperioden har följande medlemsgrupper godkänts och startat: Fi Gävle 2013 Fi Hudiksvall 2013 Fi Sollefteå 2013 Samarbetsorganisation Unga Feminister Att förankra intersektionalitet i praktiken Feministiskt initiativ fattade i mars 2011 kongressbeslutet att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgiften att utveckla långsiktiga strategier för att intersektionella perspektiv ska genomsyra hela organisationen och dess verksamhet. Planen presenterades på kongressen Den innehåller bland annat hjälpmedel för att skapa en tillgänglig och inkluderande organisation. Den tar också upp hur man kan motverka interna maktstrukturer och hur medlemsgrupper bör handskas vid förekomst av sexuella trakasserier och andra kränkningar. Förutom handlingsplanen finns också ett antirasistiskt feministiskt studiematerial som medlemmar kan använda sig av runt om i landet. Lokalpolitiskt nätverk På kongressen beslutades att styrelsen skulle utse en lokalpolitisk samordnare med uppdrag att skapa ett nätverk för lokala grupper som vill ställa upp i lokala val. Efter att en förfrågan skickats ut till alla medlemmar gavs uppdraget till Isabella Pettersson. Medlemsarbete Medlemsutskott och medlemsregister Medlemsutskottet bildades i augusti En viss personomsättning har skett och ett dussin registrerare har deltagit mer eller mindre regelbundet, beroende på bland annat den högst varierande medlemstillströmningen. I medlemsregistret sparas vanligtvis namn, betaldatum för medlemsavgiften, gatuadress, mejladress och telefonnummer, i de fall medlemmen angivit detta; det är dock väldigt få (cirka 10 %) som anger telefonnummer, vilket gör att de flesta inte kan nås via SMS för närvarande. Personer som har skyddad identitet registreras i särskild ordning. Alla som har tillgång till medlemsregistret är belagda med sekretess enligt sekretesslagen. Den första tiden användes medlemsregistret Club on Web (CoW). Sedan oktober 2013 används Föreningsupport (FS) istället för CoW, vilket förde med sig påtagliga förbättringar och inte minst bättre säkerhet. Under våren 2013 övergavs medlemsforumet. Det var ett beslut som togs i styrelsen efter att forumet i stort sett inte hade några inlägg alls och kändes som det hade spelat ut sin roll som kanal för internkommunikation. Medlemsrekrytering 2013 hade Feministiskt initiativ medlemmar 31 december. Medlemsrekrytering är ett pågående arbete för hela Feministiskt initiativ. Vår verksamhet bygger till stor del på medlemsavgifter. Rekrytering sker vid varje evenemang som hela partiet och/eller håller i eller deltar i. En stor del av rekryteringen sker även när vi syns och hörs på sociala medier. Under hösten 2013 genomfördes en särskild medlemsrekryteringskampanj vid namn Grattis grabbar. Detta blev starten på en enorm våg av medlemmar. Det är svårt att säga hur många medlemmar själva kampanjen rekryterade. Medlemsutskick Styrelsen har regelbundet skickat medlemsmail till medlemmarna för att informera om vad styrelsen arbetar med och vad som är på gång. Medlemstelefonen Styrelsen har en medlemstelefon med nummer Information om denna finns på hemsidan. Telefonen har skötts av flera personer under kongressperioden. Kommunikation Det övergripande mål för Feministiskt initiativs kommunikation var: 5

6 Att Feministiskt initiativ vid utgången av 2014 finns representerat i EU-parlamentet, riksdagen, i tre landsting/regioner och i tio kommuner samt har minst 5000 medlemmar. Nationella aktiviteter År 2013: Almedalen, Pride, Ny webb, Gudruns feministbrev, Medlemsrekryteringskampanj Grattis grabbar. Fundraising och webbutik Fundraising De största intäkterna från fundraising har kommit till vår valfond. Valfonden bestod av en webbsida som beskrev att pengarna skulle användas till valrörelserna 2014 och en möjlighet att betala till valfonden via SMS, PayPal och Plusgiro. Det gick även att se på sidan hur mycket pengar som samlats in till valfonden. Målsättningen var från början att samla in , vilket höjdes till och senare kronor. Totalt samlades kronor in till valfonden år Webbutiken Försäljningen i webbutiken har ökat dramatiskt under såldes varor för kronor, 2013 för kronor. År 2013 var butikens storsäljare Gudrun Schymans bok 100 brev som (inte?!) förändrade världen. Andra nya produkter som togs fram under 2013 var bland annat nya T-shirts, tygkassar och buffen. Under 2013 bedrevs webbutikens verksamhet av volontärer. Webbutiken har även varit involverad i distribution av material till medlemsgrupper så som foldrar, ballonger, pins, mm. Skuggriksdagsgruppen Skuggriksdagsgruppens (SRG) uppdrag är att arbeta med politikutveckling med fokus på den nationella politiken och riksdagens arbete. SRG ska bevaka, reagera och agera på aktuella politiska frågor och på så sätt utgöra ett aktivt inslag i den politiska debatten. Arbetet ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig verksamhet, exempelvis homepartys. SRG arbetar utifrån Feministiskt initiativs befintliga politik och åsikter. Ansvarig för skuggriksdagsgruppens arbete utses av gruppen men förslag om politik förankras och beslutas om i styrelsen. Skuggriksdagsgruppen består av ordinarie ledamöter och ersättare i riksdagens befintliga utskott. Syftet med verksamheten är att: 1. så många som möjligt ska kunna förbereda sig på vad det skulle kunna betyda att sitta i riksdagen på riktigt 2. få ett forum för organisationen att forma och utveckla politik (beslut tas alltid på kongressen) 3. träna organisationens medlemmar att företräda Feministiskt initiativ utåt (debatter, artiklar, m.m.). Ledning Gruppledare: Gudrun Schyman Samordnare nov 2014: Julia Bahner Utskott Uppdelningen av utskotten i riksdagen motsvarar inte riktigt den uppdelningen av politiken som Fi har, eller rättare sagt vi vill egentligen inte ha någon uppdelning alls eftersom vi ser komplexiteten och vill synliggöra samband och sammanhang. Förslaget nedan är ändå ett försök till uppdelning och bygger på idén om att samla utskotten till samarbete kring övergripande politiska begrepp: Välfärd Fi har ett utvidgat välfärdsbegrepp i det politiska dokumentet. Det står bl.a. Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. För att nå dit krävs en ny helhetssyn på politik, att vi beaktar alla faktorer som skapar våra liv. Arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet Socialutskottet Civilutskottet (bostäder) Utbildningsutskottet Kulturutskottet Hållbarhet Fi skriver i det politiska dokumentet att Vi behöver (därför) problematisera tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella lösningar. Vår politik genomsyras av medvetenheten om att både produktion och konsumtion måste ställas om. 6

7 Trafikutskottet Miljö- och Jordbruksutskottet Näringsutskottet (energi, industri, export/import, handel och företagande) Säkerhet och Mänskliga Rättigheter Fi skriver i det politiska dokumentet att Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det internationella organiserade våldsutövandet, med syfte att utöva kontroll, strider mot ett säkerhetspolitiskt tänkande där individen och det civila samhället är grunden. Vår globala säkerhetspolitik vilar därför på antimilitaristisk grund. Vi definierar det patriarkala våldet (mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i samkönade relationer, våld mot kvinnor som led i krigföring, m.m.) som ett grovt säkerhetspolitiskt misslyckande. Vi menar också att grundläggande trygghet och säkerhet för individen bara kan nås genom en aktiv antirasistisk och i alla avseenden icke- diskriminerande politik. Utrikesutskottet Försvarsutskottet EU-nämnden Konstitutionsutskottet Justitieutskottet Ekonomi för en hållbar utveckling I det politiska dokumentet beskriver vi vår syn på ekonomin så här: Offentliga budgetar är verktyg för att omfördela resurser. För att skapa ett välfärdssamhälle måste den nuvarande dominerande trenden brytas.. Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier främst fokuserar på finansiell tillväxt, med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer, lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet. Den här arbetsgruppen ska alltså vara ett verktyg för de övriga grupperna och således samarbeta med alla. Finansutskottet Skatteutskottet Talespersonernas ansvarsområden Talespersonernas ansvarsområden i förhållande till skuggriksdagsgruppen skulle enkelt kunna delas in på samma sätt som ovan, dvs. varje talesperson har ett område och alla är knutna till ekonomin. Nu är det inte så enkelt eftersom våra kompetenser och profilområden delvis går på tvärs med de ovan definierade politikområdena. I viss utsträckning följer de istället rubrikerna i det Politiska dokumentet. Sissela Nordling-Blanco Flykting-, migrations-, integrationsfrågor Antirasism Medborgarskap, rösträtt, påverkan Rättspolitik Våld (det nära och det militära) Hbtq-frågor Stina Svensson EU-politiken Arbetsmarknadsfrågor Social- och socialförsäkringsfrågor (med Gudrun) Hälsa och sjukvård, inkl. psykiatri Funktionalitet Hbtq-frågor Gudrun Schyman Politikens organisering (departement, myndighet, m.m.) Ekonomi för hållbar utveckling Samhällsbyggnad/bostadspolitik Arbetsmarknadsfrågor (med Stina) Kulturpolitiken Våld (det nära och det militära) Möte juni 2013 i Gladsax Skuggriksdagsgruppen höll ett fysiskt två-dagarsmöte i Gladsax arrangerat av Feministiskt initiativ Österlen. På mötet diskuterades organisation och framtida arbetssätt i helgrupp, samt indelat i grupper diskuterades politiska 7

8 frågor inför valet. Amanda Mogensen höll ett pass om kommunikationsarbetet organisation och koncentration. Sissela Nordling Blanco talade på rubriken Skarpt läge! - beskrivning av läget och en genomgång av Fi:s politik kring antirasism. Kenneth Hermele var inbjuden inledare på temat Ekonomi för en hållbar utveckling. Bl.a. diskuterades också rapport om kostnaderna för mäns våld mot kvinnor (författare Stefan de Vylder). Fi Österlen talade om kommunalpolitik på temat Vad lära av exemplet Simrishamn. Helgen avslutades med framtidsdiskussion, förslag på politiska prioriteringar fram till valet. Allmänna motionstiden 2013 I likhet med tidigare år skrev olika utskott motioner som lämnades in till Riksdagen under allmänna motionstiden (pdf:er länkade): Stärkt välfärd utan profit Nationellt centrum mot människohandel och prostitution En ny arbetsmarknadspolitik För en likvärdig skola Till försvar av kultur Kriskommission Skyddade boenden Säkerhetspolitik Djurskyddsmyndighet Klimatansvar och ekologisk mat En värld utan gränser Säkerhetspolitik Förslagsinstitut Evenemang och utbildning Styrelsen har under 2013 genomfört, ofta med stor hjälp av medlemsgrupper, en rad evenemang. Se nedan. Utöver dessa har det i samordning med Fi:s ideella kommunikationsavdelning eller andra delar av den nationella organisationen arrangerat aktiviteter. Många medlemsgrupper, aktiva medlemmar och Unga feminister har med sina fantastiska insatser genomfört inspirerande och kunskapsgivande evenemang. Homeparty Från hösten 2013 och under hela perioden har Feministiskt initiativs talespersoner och sedan kandidater hållit homeparty hos personer som bjudit in minst 15 personer och fixat lokal. Almedalen Två av talespersonerna, Gudrun Schyman och Stina Svensson, samt ett tjugotal andra aktivister från Fi fanns representerade. Vi ordnade ett eget seminarium tillsammans med Kommunal, på tema jämställda löner. Varje dag hölls talkshow på olika teman på Donners plats, som alltid inleddes med att en Fi-representant kommenterade gårdagens partiledartal med rosa genusglasögon på ett lyckat koncept som fick medialt genomslag och som vidareutvecklades under Talespersonerna och andra Fi-representanter medverkade i andras seminarier, debatter och mingel. Pride (juli-augusti) Feministiskt initiativ deltar på Pride-festivaler över hela Sverige och arrangerade som vanligt ett större program till Stockholm Pride än något annat parti med debatter, fest och parad. Styrelsen startade även arbetet med att samordna vårt deltagande i Pride över hela landet. Medlemsvärvningskampanj (oktober-november) Kampanjen Grattis grabbar lanserades med aktiviteter på stan runt om i landet. Valkickoff (december) Feminister från hela Sverige möttes upp på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen för att ladda inför valen Medlemstillströmningen hade börjat ta fart och medlemsantalet låg på drygt Styrelsen presenterade målsättningen att fortsätta öka till 5000 medlemmar. Den nya hemsidan, valstrategin och valturnén presenterades. Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco deklarerade att de också skulle ut på homepartyn. Ett panelsamtal mellan Devrim Mavi, Victoria Kawesa, Rosita Grönfors och Ellen Nyman hölls med rubriken Hur mycket rasism tål Sverige - som en kommentar till Agendas kritiserade problemformulering Hur mycket invandring tål Sverige. Sissela Nordling Blanco hade en genomgång av intersektionalitetsplanen och sedan hölls ett panelsamtal om internt arbete mot diskriminering. Ett antal parallella workshops hölls också under dagen, bland annat kring sociala medier, medlemsarbete, kommunpolitik och svar-på-tal. En utåtriktad aktion genomfördes i Skärholmen Centrum. 8

9 Internationella samarbeten Möte med European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB) I augusti 2013 i Uppsala var Fi värd för ett tvådagarsmöte med representanter med andra feministiska partier i Europa, inom ramen för European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB). De länder som var representerade var Polen, Tyskland, Spanien och Sverige. Under mötet enades vi bland annat om 15 punkter av gemensam politik. Vi beslutade även att försöka samordna delar av våra kampanjer inför EU-valet, bland annat med gemensam hashtag och logga, samt att genomföra ett studiebesök i EU-parlamentet i Bryssel. Det visade sig senare dock svårt att samordna kampanjerna, och tiden var för knapp för att ordna ett möte i Bryssel så kort innan EU-valet. Efter att Fi som första feministiska parti fått mandat i EU-parlamentet har ansvaret för kontakt med andra feministpartier i EU flyttats över till våra anställda där. Förhoppningsvis har de möjlighet att ta emot studiebesök från feminister från andra länder och partier i EU. Underskrifter Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman Linnéa Bruno Kajsa Markström Katerin Mendez Jessicka Rosén Deidre Palacios Förslag till beslut Att kongressen godkänner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4 Revisionsberättelse... 5 Underskrifter... 6 Förvaltningsberättelse 2014 Feministiskt Initiativ,

Läs mer

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2014

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2014 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Styrelse... 4 Feministiskt initiativs styrelse 2013-2015... 4 Talespersoner... 4 Styrelseledamöter... 4 Av kongressen

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Stadgar för Feministiskt initiativ Reviderade vid föreningens kongress i Göteborg 5 7 april 2013.

Stadgar för Feministiskt initiativ Reviderade vid föreningens kongress i Göteborg 5 7 april 2013. Stadgar för Feministiskt initiativ Reviderade vid föreningens kongress i Göteborg 5 7 april 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Feministiskt initiativ (Fi). 2 Föreningens säte Föreningen har sitt

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer