Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrelse... 3 Feministiskt initiativs styrelse Talespersoner... 3 Styrelseledamöter... 3 Av kongressen 2013 valda reserver till styrelsen:... 3 Styrelsens möten... 3 Styrelsens organisering... 4 Styrelsens arbetsutskott, AU... 4 Talespersoner... 4 Valberedning och revisorer... 4 Valberedning... 4 Revisorer... 4 Verksamhetsplan Medlemsgrupper, avdelningar och kommunföreningar... 4 Under 2013 har följande avdelningar och kommunföreningar godkänts av styrelsen och startat:... 4 Under kongressperioden har följande medlemsgrupper godkänts och startat:... 5 Samarbetsorganisation... 5 Att förankra intersektionalitet i praktiken... 5 Lokalpolitiskt nätverk... 5 Medlemsarbete... 5 Medlemsutskott och medlemsregister... 5 Medlemsrekrytering... 5 Medlemsutskick... 5 Medlemstelefonen... 5 Kommunikation... 5 Nationella aktiviteter... 6 Fundraising och webbutik... 6 Fundraising... 6 Webbutiken... 6 Skuggriksdagsgruppen... 6 Ledning... 6 Utskott... 6 Välfärd... 6 Hållbarhet... 6 Säkerhet och Mänskliga Rättigheter... 7 Ekonomi för en hållbar utveckling... 7 Talespersonernas ansvarsområden... 7 Sissela Nordling-Blanco... 7 Stina Svensson... 7 Gudrun Schyman... 7 Möte juni 2013 i Gladsax... 7 Allmänna motionstiden Evenemang och utbildning... 8 Homeparty... 8 Almedalen... 8 Pride (juli-augusti)... 8 Medlemsvärvningskampanj (oktober-november)... 8 Valkickoff (december)... 8 Internationella samarbeten... 9 Möte med European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB)... 9 Underskrifter... 9 Förslag till beslut

3 Inledning Det här är styrelsens verksamhetsberättelse och den beskriver inte hela organisationens verksamhet, utan endast den del som styrelsen haft ansvar för och utvecklat. De aktiviteter och aktioner som avdelningar, medlemsgrupper och medlemmar haft under åren finns inte med här. Men utan all denna aktivitet hade Fi inte varit Fi. Vi i styrelsen är medvetna om att många medlemmar lagt ner mycket arbete med att fortsätta utveckla vårt parti, samarbeta med andra och ihärdigt arbetat med kommunpolitik. Det arbetet fortsätter och kommer garanterat utökas under kommande kongressperiod. Styrelsen har tillsammans med många medlemmar kunnat utföra de arbetsuppgifter som styrelsen varit ålagda. Många medlemmar har deltagit i nationella arrangemang och representerat Fi i olika sammanhang. Till alla er vill vi rikta ett varmt tack! Styrelse Feministiskt initiativs styrelse Under perioden arbetade den styrelse som tillsattes av kongressen 2013 med undantag av att några ersättare trätt in. Styrelsen bestod av följande 15 personer inklusive de tre talespersonerna. Talespersoner Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Styrelseledamöter Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Sahar Mosleh (avgick ) Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman (avgick ) Linnéa Bruno Hanna Dalesjö (avgick ) Kajsa Markström Ingrid Mauritsson (avgick ) Katerin Mendez (ersatte Sahar Mosleh) Jessicka Rosén (ersatte Ingrid Mauritsson) (avgick ) Deidre Palacios (ersatte Hanna Dalesjö) (avgick ) Av kongressen 2013 valda reserver till styrelsen: Katerin Mendez (1) Jessicka Rosén (2) Carl Emanuelsson (3) (avböjde) Deidre Palacios (4) Helene Granqvist (5) Dessa personer tillfrågades i turordning när en styrelseledamot avgick. Styrelsens möten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret 2013 (januari december). 7 april Konstituerande styrelsemöte Göteborg 27 april Styrelsemöte Stockholm 15 juni Styrelsemöte Gladsax 24 augusti Styrelsemöte Göteborg 19 oktober Styrelsemöte Stockholm 14 december Styrelsemöte Stockholm 3

4 Styrelsens organisering Firmatecknare har varit Zakia Khan och Maria Pettersson. Maria Pettersson har varit mötesordförande och Helena Molin sekreterare. Styrelsens arbetsutskott, AU Under kongressperioden har styrelsen även tillsatt ett arbetsutskott. AU har bestått av ordförande, sekreterare och kassör. AU ansvarar för arbete och beslut som måste genomföras mellan styrelsemöten. AU:s ansvar även för att följa upp beslut mellan styrelsemöten, bereda det som styrelsen delegerar dit, bereda ärenden som inte faller under någons ansvarsuppgift, ta akuta beslut och ta upp frågor av brådskande karaktär som väcks av medlemmar, media, arbetsgrupper eller enskilda styrelsemedlemmar. Talespersoner Talespersonerna är av kongressen utsedda särskilt att föra organisationens talan och föra ut organisationens budskap. Talespersonerna ansvarar för att det arbete de utför rapporteras till och förankras i styrelsen. Valberedning och revisorer Valberedning På kongressen 2013 valdes följande valberedning: Kristin Tran Matti White Ewelina Axell Julia Falkman Karin Odelblad Maria Mårsell Jonas Göthner Även 4 suppleanter valdes Gudrun Tiberg, Jonas Halléhn, Nicklas Bäcker och Mehrtab Motavvas. Revisorer Kongressen 2013 valdes Oscar Linder, Elisabeth Thorp och Hanna Nilsson till revisorer för Feministiskt initiativ. Verksamhetsplan Under kongressen 2013 gavs den nya styrelsen uppdrag att: 1. Arbeta för fortsatt tillströmning av nya medlemmar. 2. Stödja Skuggriksdagsgruppen så att den kan bevaka, reagera och agera på aktuella politiska frågor och på så sätt utgöra ett aktivt inslag i den politiska debatten. 3. Samverka med och stödja medlemsgrupper och avdelningar samt vidmakthålla medlemsforumet som den viktigaste kanalen för intern kommunikation och information. 4. Genomföra utbildningshelger angående vår politik och organisation tillsammans med medlemsgrupper/avdelningar/sektioner. 5. Vidmakthålla och utveckla hemsidan och social media. 6. Börja bygga upp en ekonomisk stabilitet för att kunna genomföra valrörelserna (EU- parlamentet och riksdag) Arrangera aktiviteter under Almedalsveckorna och Pride. 8. Nationellt samverka med föreningar, organisationer och nätverk som arbetar med frågor som är i linje med vår politik. 9. Bygga stabila relationer med feministiska politiska initiativ inom EU inför Europaparlamentsvalet. 10. Stödja internkommunikation och organisering för olika skuggrupper och lokala grupper som redan sitter i fullmäktige. Medlemsgrupper, avdelningar och kommunföreningar Under kongressperioden har styrelsen haft i uppdrag att samverka och stödja medlemsgrupper och avdelningar. Vi har också tillsatt en lokalpolitisk samordnare i syfte att stödja internkommunikation och organisering av grupper inför lokala val. Medlemsgrupperna inventeras även en gång om året för att det inte ska finnas grupper som inte är aktiva och därmed riskerar att inte fånga upp nya intresserade medlemmar. Under 2013 har följande avdelningar och kommunföreningar godkänts av styrelsen och startat: Fi Kiruna

5 Fi Kronoberg 2013 Fi Norrbotten 2013 Under kongressperioden har följande medlemsgrupper godkänts och startat: Fi Gävle 2013 Fi Hudiksvall 2013 Fi Sollefteå 2013 Samarbetsorganisation Unga Feminister Att förankra intersektionalitet i praktiken Feministiskt initiativ fattade i mars 2011 kongressbeslutet att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgiften att utveckla långsiktiga strategier för att intersektionella perspektiv ska genomsyra hela organisationen och dess verksamhet. Planen presenterades på kongressen Den innehåller bland annat hjälpmedel för att skapa en tillgänglig och inkluderande organisation. Den tar också upp hur man kan motverka interna maktstrukturer och hur medlemsgrupper bör handskas vid förekomst av sexuella trakasserier och andra kränkningar. Förutom handlingsplanen finns också ett antirasistiskt feministiskt studiematerial som medlemmar kan använda sig av runt om i landet. Lokalpolitiskt nätverk På kongressen beslutades att styrelsen skulle utse en lokalpolitisk samordnare med uppdrag att skapa ett nätverk för lokala grupper som vill ställa upp i lokala val. Efter att en förfrågan skickats ut till alla medlemmar gavs uppdraget till Isabella Pettersson. Medlemsarbete Medlemsutskott och medlemsregister Medlemsutskottet bildades i augusti En viss personomsättning har skett och ett dussin registrerare har deltagit mer eller mindre regelbundet, beroende på bland annat den högst varierande medlemstillströmningen. I medlemsregistret sparas vanligtvis namn, betaldatum för medlemsavgiften, gatuadress, mejladress och telefonnummer, i de fall medlemmen angivit detta; det är dock väldigt få (cirka 10 %) som anger telefonnummer, vilket gör att de flesta inte kan nås via SMS för närvarande. Personer som har skyddad identitet registreras i särskild ordning. Alla som har tillgång till medlemsregistret är belagda med sekretess enligt sekretesslagen. Den första tiden användes medlemsregistret Club on Web (CoW). Sedan oktober 2013 används Föreningsupport (FS) istället för CoW, vilket förde med sig påtagliga förbättringar och inte minst bättre säkerhet. Under våren 2013 övergavs medlemsforumet. Det var ett beslut som togs i styrelsen efter att forumet i stort sett inte hade några inlägg alls och kändes som det hade spelat ut sin roll som kanal för internkommunikation. Medlemsrekrytering 2013 hade Feministiskt initiativ medlemmar 31 december. Medlemsrekrytering är ett pågående arbete för hela Feministiskt initiativ. Vår verksamhet bygger till stor del på medlemsavgifter. Rekrytering sker vid varje evenemang som hela partiet och/eller håller i eller deltar i. En stor del av rekryteringen sker även när vi syns och hörs på sociala medier. Under hösten 2013 genomfördes en särskild medlemsrekryteringskampanj vid namn Grattis grabbar. Detta blev starten på en enorm våg av medlemmar. Det är svårt att säga hur många medlemmar själva kampanjen rekryterade. Medlemsutskick Styrelsen har regelbundet skickat medlemsmail till medlemmarna för att informera om vad styrelsen arbetar med och vad som är på gång. Medlemstelefonen Styrelsen har en medlemstelefon med nummer Information om denna finns på hemsidan. Telefonen har skötts av flera personer under kongressperioden. Kommunikation Det övergripande mål för Feministiskt initiativs kommunikation var: 5

6 Att Feministiskt initiativ vid utgången av 2014 finns representerat i EU-parlamentet, riksdagen, i tre landsting/regioner och i tio kommuner samt har minst 5000 medlemmar. Nationella aktiviteter År 2013: Almedalen, Pride, Ny webb, Gudruns feministbrev, Medlemsrekryteringskampanj Grattis grabbar. Fundraising och webbutik Fundraising De största intäkterna från fundraising har kommit till vår valfond. Valfonden bestod av en webbsida som beskrev att pengarna skulle användas till valrörelserna 2014 och en möjlighet att betala till valfonden via SMS, PayPal och Plusgiro. Det gick även att se på sidan hur mycket pengar som samlats in till valfonden. Målsättningen var från början att samla in , vilket höjdes till och senare kronor. Totalt samlades kronor in till valfonden år Webbutiken Försäljningen i webbutiken har ökat dramatiskt under såldes varor för kronor, 2013 för kronor. År 2013 var butikens storsäljare Gudrun Schymans bok 100 brev som (inte?!) förändrade världen. Andra nya produkter som togs fram under 2013 var bland annat nya T-shirts, tygkassar och buffen. Under 2013 bedrevs webbutikens verksamhet av volontärer. Webbutiken har även varit involverad i distribution av material till medlemsgrupper så som foldrar, ballonger, pins, mm. Skuggriksdagsgruppen Skuggriksdagsgruppens (SRG) uppdrag är att arbeta med politikutveckling med fokus på den nationella politiken och riksdagens arbete. SRG ska bevaka, reagera och agera på aktuella politiska frågor och på så sätt utgöra ett aktivt inslag i den politiska debatten. Arbetet ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig verksamhet, exempelvis homepartys. SRG arbetar utifrån Feministiskt initiativs befintliga politik och åsikter. Ansvarig för skuggriksdagsgruppens arbete utses av gruppen men förslag om politik förankras och beslutas om i styrelsen. Skuggriksdagsgruppen består av ordinarie ledamöter och ersättare i riksdagens befintliga utskott. Syftet med verksamheten är att: 1. så många som möjligt ska kunna förbereda sig på vad det skulle kunna betyda att sitta i riksdagen på riktigt 2. få ett forum för organisationen att forma och utveckla politik (beslut tas alltid på kongressen) 3. träna organisationens medlemmar att företräda Feministiskt initiativ utåt (debatter, artiklar, m.m.). Ledning Gruppledare: Gudrun Schyman Samordnare nov 2014: Julia Bahner Utskott Uppdelningen av utskotten i riksdagen motsvarar inte riktigt den uppdelningen av politiken som Fi har, eller rättare sagt vi vill egentligen inte ha någon uppdelning alls eftersom vi ser komplexiteten och vill synliggöra samband och sammanhang. Förslaget nedan är ändå ett försök till uppdelning och bygger på idén om att samla utskotten till samarbete kring övergripande politiska begrepp: Välfärd Fi har ett utvidgat välfärdsbegrepp i det politiska dokumentet. Det står bl.a. Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. För att nå dit krävs en ny helhetssyn på politik, att vi beaktar alla faktorer som skapar våra liv. Arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet Socialutskottet Civilutskottet (bostäder) Utbildningsutskottet Kulturutskottet Hållbarhet Fi skriver i det politiska dokumentet att Vi behöver (därför) problematisera tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella lösningar. Vår politik genomsyras av medvetenheten om att både produktion och konsumtion måste ställas om. 6

7 Trafikutskottet Miljö- och Jordbruksutskottet Näringsutskottet (energi, industri, export/import, handel och företagande) Säkerhet och Mänskliga Rättigheter Fi skriver i det politiska dokumentet att Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det internationella organiserade våldsutövandet, med syfte att utöva kontroll, strider mot ett säkerhetspolitiskt tänkande där individen och det civila samhället är grunden. Vår globala säkerhetspolitik vilar därför på antimilitaristisk grund. Vi definierar det patriarkala våldet (mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i samkönade relationer, våld mot kvinnor som led i krigföring, m.m.) som ett grovt säkerhetspolitiskt misslyckande. Vi menar också att grundläggande trygghet och säkerhet för individen bara kan nås genom en aktiv antirasistisk och i alla avseenden icke- diskriminerande politik. Utrikesutskottet Försvarsutskottet EU-nämnden Konstitutionsutskottet Justitieutskottet Ekonomi för en hållbar utveckling I det politiska dokumentet beskriver vi vår syn på ekonomin så här: Offentliga budgetar är verktyg för att omfördela resurser. För att skapa ett välfärdssamhälle måste den nuvarande dominerande trenden brytas.. Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier främst fokuserar på finansiell tillväxt, med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer, lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet. Den här arbetsgruppen ska alltså vara ett verktyg för de övriga grupperna och således samarbeta med alla. Finansutskottet Skatteutskottet Talespersonernas ansvarsområden Talespersonernas ansvarsområden i förhållande till skuggriksdagsgruppen skulle enkelt kunna delas in på samma sätt som ovan, dvs. varje talesperson har ett område och alla är knutna till ekonomin. Nu är det inte så enkelt eftersom våra kompetenser och profilområden delvis går på tvärs med de ovan definierade politikområdena. I viss utsträckning följer de istället rubrikerna i det Politiska dokumentet. Sissela Nordling-Blanco Flykting-, migrations-, integrationsfrågor Antirasism Medborgarskap, rösträtt, påverkan Rättspolitik Våld (det nära och det militära) Hbtq-frågor Stina Svensson EU-politiken Arbetsmarknadsfrågor Social- och socialförsäkringsfrågor (med Gudrun) Hälsa och sjukvård, inkl. psykiatri Funktionalitet Hbtq-frågor Gudrun Schyman Politikens organisering (departement, myndighet, m.m.) Ekonomi för hållbar utveckling Samhällsbyggnad/bostadspolitik Arbetsmarknadsfrågor (med Stina) Kulturpolitiken Våld (det nära och det militära) Möte juni 2013 i Gladsax Skuggriksdagsgruppen höll ett fysiskt två-dagarsmöte i Gladsax arrangerat av Feministiskt initiativ Österlen. På mötet diskuterades organisation och framtida arbetssätt i helgrupp, samt indelat i grupper diskuterades politiska 7

8 frågor inför valet. Amanda Mogensen höll ett pass om kommunikationsarbetet organisation och koncentration. Sissela Nordling Blanco talade på rubriken Skarpt läge! - beskrivning av läget och en genomgång av Fi:s politik kring antirasism. Kenneth Hermele var inbjuden inledare på temat Ekonomi för en hållbar utveckling. Bl.a. diskuterades också rapport om kostnaderna för mäns våld mot kvinnor (författare Stefan de Vylder). Fi Österlen talade om kommunalpolitik på temat Vad lära av exemplet Simrishamn. Helgen avslutades med framtidsdiskussion, förslag på politiska prioriteringar fram till valet. Allmänna motionstiden 2013 I likhet med tidigare år skrev olika utskott motioner som lämnades in till Riksdagen under allmänna motionstiden (pdf:er länkade): Stärkt välfärd utan profit Nationellt centrum mot människohandel och prostitution En ny arbetsmarknadspolitik För en likvärdig skola Till försvar av kultur Kriskommission Skyddade boenden Säkerhetspolitik Djurskyddsmyndighet Klimatansvar och ekologisk mat En värld utan gränser Säkerhetspolitik Förslagsinstitut Evenemang och utbildning Styrelsen har under 2013 genomfört, ofta med stor hjälp av medlemsgrupper, en rad evenemang. Se nedan. Utöver dessa har det i samordning med Fi:s ideella kommunikationsavdelning eller andra delar av den nationella organisationen arrangerat aktiviteter. Många medlemsgrupper, aktiva medlemmar och Unga feminister har med sina fantastiska insatser genomfört inspirerande och kunskapsgivande evenemang. Homeparty Från hösten 2013 och under hela perioden har Feministiskt initiativs talespersoner och sedan kandidater hållit homeparty hos personer som bjudit in minst 15 personer och fixat lokal. Almedalen Två av talespersonerna, Gudrun Schyman och Stina Svensson, samt ett tjugotal andra aktivister från Fi fanns representerade. Vi ordnade ett eget seminarium tillsammans med Kommunal, på tema jämställda löner. Varje dag hölls talkshow på olika teman på Donners plats, som alltid inleddes med att en Fi-representant kommenterade gårdagens partiledartal med rosa genusglasögon på ett lyckat koncept som fick medialt genomslag och som vidareutvecklades under Talespersonerna och andra Fi-representanter medverkade i andras seminarier, debatter och mingel. Pride (juli-augusti) Feministiskt initiativ deltar på Pride-festivaler över hela Sverige och arrangerade som vanligt ett större program till Stockholm Pride än något annat parti med debatter, fest och parad. Styrelsen startade även arbetet med att samordna vårt deltagande i Pride över hela landet. Medlemsvärvningskampanj (oktober-november) Kampanjen Grattis grabbar lanserades med aktiviteter på stan runt om i landet. Valkickoff (december) Feminister från hela Sverige möttes upp på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen för att ladda inför valen Medlemstillströmningen hade börjat ta fart och medlemsantalet låg på drygt Styrelsen presenterade målsättningen att fortsätta öka till 5000 medlemmar. Den nya hemsidan, valstrategin och valturnén presenterades. Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco deklarerade att de också skulle ut på homepartyn. Ett panelsamtal mellan Devrim Mavi, Victoria Kawesa, Rosita Grönfors och Ellen Nyman hölls med rubriken Hur mycket rasism tål Sverige - som en kommentar till Agendas kritiserade problemformulering Hur mycket invandring tål Sverige. Sissela Nordling Blanco hade en genomgång av intersektionalitetsplanen och sedan hölls ett panelsamtal om internt arbete mot diskriminering. Ett antal parallella workshops hölls också under dagen, bland annat kring sociala medier, medlemsarbete, kommunpolitik och svar-på-tal. En utåtriktad aktion genomfördes i Skärholmen Centrum. 8

9 Internationella samarbeten Möte med European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB) I augusti 2013 i Uppsala var Fi värd för ett tvådagarsmöte med representanter med andra feministiska partier i Europa, inom ramen för European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB). De länder som var representerade var Polen, Tyskland, Spanien och Sverige. Under mötet enades vi bland annat om 15 punkter av gemensam politik. Vi beslutade även att försöka samordna delar av våra kampanjer inför EU-valet, bland annat med gemensam hashtag och logga, samt att genomföra ett studiebesök i EU-parlamentet i Bryssel. Det visade sig senare dock svårt att samordna kampanjerna, och tiden var för knapp för att ordna ett möte i Bryssel så kort innan EU-valet. Efter att Fi som första feministiska parti fått mandat i EU-parlamentet har ansvaret för kontakt med andra feministpartier i EU flyttats över till våra anställda där. Förhoppningsvis har de möjlighet att ta emot studiebesök från feminister från andra länder och partier i EU. Underskrifter Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman Linnéa Bruno Kajsa Markström Katerin Mendez Jessicka Rosén Deidre Palacios Förslag till beslut Att kongressen godkänner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

FEMINISTISKT INITIATIV

FEMINISTISKT INITIATIV FEMINISTISKT INITIATIV KONGRESS 2015 ÖREBRO PROPOSITIONER OCH MOTIONER VI GÖR DET TILLSAMMANS! #FIKON15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition. Delegater på kongress och valkonferens och rösträtt Motion 1. Motion

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer