SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Katarina Salomonsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0170 VON-2 Diariekod: 059 Vård- och omsorgsnämnden Svar på handikapprådets skrivelse till vård- och omsorgsnämnden rörande hörsel- och syninstruktör i Sollentuna kommun Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden inrättar inte någon kommunal hörseloch syninstruktör i Sollentuna kommun. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har fått en skrivelse från kommunala handikapprådet angående hörsel- och syninstruktör i Sollentuna kommun. Hörsel- och syn instruktör är inte något som kommunen måste erbjuda enligt lag och det är landstinget som ansvarar för att bedöma och prova ut hjälpmedel som är riktade till personer med hörsel- och synnedsättningar. Landstinget ansvarar också för rehabiliteringen. Med tanke på ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting, föreslår kontoret att nämnden inte inrättar någon tjänst som kommunal hörsel- och syninstruktör. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har fått en skrivelse från kommunala handikapprådet angående hörsel- och syninstruktör i Sollentuna kommun. Handikapprådet anser det vara en brist att en kommun av Sollentunas storlek inte tillhandahåller tjänsten hörsel- och syninstruktör till behövande invånare och önskar att nämnden påbörjar rekrytering av en sådan tjänst. Till skrivelsen har också en beskrivning av arbetsuppgifter samt några tidningsartiklar bifogats. Hörsel- och syninstruktör är inte något som kommunen måste erbjuda enligt lag och det är landstinget som ansvarar för att bedöma och prova ut hjälpmedel som är riktade till personer med hörsel- och synnedsättningar. Landstinget ansvarar också för rehabiliteringen. Det är alltså till landstinget som den enskilde ska vända sig för att få stöd med detta enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Om en person som har hörsel- eller synnedsättningar behöver stöd i vardagen, till exempel i form av hjälp i hemmet, ledsagarservice, avlösarservice, boendestöd eller andra stödinsatser är han eller hon, liksom Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0170 VON-2 Sidan 2 av 2 andra med behov av stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), välkommen att vända sig till vård- och omsorgskontorets myndighetsavdelningar. Kommunen kan informera om vilka möjligheter till hjälp och stöd som finns i samband med informationsmöten och uppsökande verksamhet. I andra kommuner i länet har man gjort på olika sätt med hörsel- och syninstruktörer. Några kommuner har hörsel- och syninstruktörer på deltid. Andra kommuner, t ex Solna och Järfälla, har tagit bort sina instruktörer med hänvisning till att det är ett landstingsansvar. En ny tjänst beräknas kosta ca 700 tkr per år. I vård- och omsorgsnämndens budget för 2015 eller i det preliminära förslaget till budget för 2016 finns inget utrymme för att tillsätta en hörsel- och syn instruktör. Kontorets förslag Vård- och omsorgskontoret vill framhålla vikten av att respektive huvudman håller sig till sin roll och i första hand prioriterar insatser inom det egna ansvarsområdet. Med tanke på att det är landstinget som ansvarar för att bedöma och prova ut hjälpmedel som är riktade till personer med hörseloch synnedsättningar, samt för rehabilitering, anser kontoret att hörsel- och syninstruktör inte bör vara en prioriterad fråga för vård- och omsorgsnämnden. Kontoret föreslår att nämnden inte inrättar någon tjänst som kommunal hörsel- och syninstruktör. Karin Proos Förvaltningschef Katarina Salomonsson Chef för administrativa avdelningen Bilaga: 1. Hörsel- och syninstruktör i Sollentuna kommun, skrivelse från kommunala handikapprådet Beslutsexpediering Kommunala handikapprådet Förvaltningschef Karin Proos Chef för avdelning äldreomsorg Anette Ceder Chef för avdelning funktionshinder Yvonne Bispfors Chef för avdelning avtal och uppföljning Johanna Bång Chef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Akt

3 ET1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Brev Alexandra Algodin Sidan 1 av 1 Dnr 2014/0010 KHR-8 Diariekod: 029 Vård- och omsorgsnämnden Hörsel- och syninstruktör i Sollentuna kommun Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund anser att alla kommuner bör ha särskilt utbildad personal som kan ge support till personer med synskada. Inriktningen på supporten ska vara hjälp till självhjälp. För ett antal år sedan var Sollentuna i färd med att rekrytera en hörsel-och syninstruktör i samverkan med Upplands Väsby kommun. De båda kommunerna skulle stå för 50 % vardera av tjänsten. Rekryteringen avbröts då Upplands Väsby drog sig ur och Sollentuna har sedan dess inte påbörjat någon ny rekrytering. Sollentuna är nu tyvärr en av fa kommuner i Stockholms län som inte har en hörsel-och syninstruktör. Från det Kommunala Handikapprådets sida ser vi det som en brist att en kommun av Sollentunas storlek inte kan tillhandahålla den tjänsten till behövande invånare och vår önskan är att vård-och omsorgsnämnden påbörjar rekryteringen av en sådan tjänst. På uppdrag av, Kommunala Handikapprådet, Sollentuna kommun Anna-Lena Johansson Ordförande, Kommunala Handikapprådet (Synskadades Riksförbund) Ingemar Lindgren (Hörselskadades Riksförbund) Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Karin Hörneli Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0205 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Bostadsanpassningsbidrag ärende 2015/163 BAB Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beviljar bostadsanpassningsbidrag till de sökta åtgärderna. Sammanfattning Sökande har p.g.a. skador i ryggmärgen och stelopererad rygg nedsatt rörlighet och kan inte längre gå eller stå. Förflyttar sig i rullstol. Bor i 3- plansvilla med sovrum och anpassat duschrum på övre plan. Kök och vardagsrum finns på nedre plan. Till entrén finns en trappa med 6 steg. Ansökan gäller bostadsanpassningsbidrag till installation av rullstolshiss vid entrén, rullstolshiss mellan entréplan och övre plan samt hårdgöring/plattläggning av grusgång fram till hiss vid entrén. Bakgrund Av 6 Lagen (1992:1564) om bostadsanpassmngsbidrag m.m. framgår att bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassa. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andrar åtgärder än behovet av anpassingen. Lag (2000:527) Bostadsanpassningsbidrag lämnas, enligt 14 med belopp som mosvarar skälig kostnad för åtgärderna. Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46) till Lagen om bostadsanpassningsbidrag skall ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig styrka att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Kontorets bedömning Sökande bor i en rymlig villa som fungerar väl bortsett från problem med trapporna. Sökande har tidigare fatt bostadsanpassningsbidrag till installation av stoltrappshiss till övervåningen och till ramp utanför entrén. Efter flera ryggoperationer med komplikationer har förflyttningsförmågan försämrats och sökande kan inte längre självständigt använda hissen och rampen. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0205 VON-1 Sidan 2 av 2 Behovet av anpassningen är styrkt i intyg av arbetsterapeut Boel Eriksson, Neurosektionen, Karolinska sjukhuset. Med de sökta åtgärderna kommer sökande att kunna förflytta sig självständigt in och ut ur huset och mellan entréplan och övre plan. Åtgärderna bedöms vara bidragsberättigande enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Kostnadsberäkning Partille Hiss AB har lämnat offert på hissar och Gårdefelts Bygg AB har lämnat offert på markarbeten och håltagning för invändig hiss m.m. Offerter har även tagits in från andra hissleverantörer och de har haft ett högre pris. Utvändig rullstolshiss Scala Invändig rullstolshiss Homelift Markarbete o håltagning för hiss mm Totalt Kostnad för bygganmälan tillkommer kr kr kr kr inkl. moms Karin Proos Förvaltningschef Karin Hörneli Bostadsanpassningshandläggare Bilaga: 1. Underlag för bedömning: ansökan, intyg, bilder på hissar, offert mark- och byggarbete m.m. Beslutsexpediering: Sökande Akt

6 i ] SOLLENTUNA KOMMUN SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och Omsorgsnämnden DIARIENR (2) Funktionshinder Beskrivning av funktionshindret»_».»// / J /t- * / f~j cm: röd r ^ f ^ o ^ ^ fred. j-vr-l&^n yu-n^ t l^r^n $zå b a Un f Eventuella förflyllningshjälpmsdel Elektrisk rullstol ^Manuell rullstol Gånghjälpmedel Ange typ av gånghjälpmedel Kontaktperson (i förkommande fall) Namn Telefon j Anknytningfson/dotter. hemtjänst)! Sökta bostadsanpassningsåtgärder r N lan&re. rdk 1 ItfP-Ärr- tfé&ijiug r<ié*tfes> dkjrdc*? Sökt belopp och underskrift ^ /<7*~ $_ Icfa* m > P SSMI/ $ i m J ^ é Sökt bostadsanpassningsbidrag: Kronor Datum information angående registrering av personuppgifter: För kommunen gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag registreras personuppgifter som är av betydelse vid utredning och bedömning av ansökan. De registrerade uppgifterna används bl. a för diarium. handläggning av ärende, statistik och arkivering. Ansvarig (personuppgiftsansvarig) är: Sollentuna kommun Vård- och omsorgsnämnden Sollentuna. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till oss (egenhändigt undertecknad) få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Besök Turebergstiusei Turebergs torg 1 Postadress Sollentuna Telefon växel Internet.wAv.solleniuna.se

7 UniverxiUÉssfuhMisel SOLNA Arbetsterapikliniken Neurosektionen Stockholm Tel: SOLLENTUNA KOMMUN 1 DIARIENR P Intyg inför ansökan om bostadsanpassning Diagnos: Listeriameningit 2002, fjättrad ryggmärg, osteoporos med kompression av Th 11. Har opererats gånger flera, senast den 28 februari Har nu kvarvarande ryggmärgspåverkan med parapares till följd samt är stelopererad i hela bröstryggen från Th 2 till L4. Prognos: Varaktigt inom överskådlig tid. Socialt: Boendes med make i villa. Befintliga hjälpmedel: Manuell rullstol x2, duschpall, toalettförhöjning, elscooter. Nuvarande funktionsförmåga: 1 förflyttar sig i manuell rullstol, klarar inte att stå upp eller gå kortare sträckor. Hon klarar av att utföra sin personliga vård i en tillrättalagd miljö där föremål finns inom räckhåll, utför både RIK och kissar spontant men har nedsatt blåskontroll och har behov av att snabbt komma till toaletten. " klarar inte att utföra överflyttningar till och från rullstolen när det föreligger nivåskillnader i sitthöjd men klarar dessa när det är i samma nivå. Problem som måste lösas: och hennes man bor i 3-plans villa där det sedan tidigare har anpassats med plattlagd parkering, kort plattlagd ramp till gräsmatta, lång ramp till ytterdörren, trappstolshiss mellan entreplan och övre plan, anpassat badrum på övre plan.» förutsättningar har dock förändrats då tidigare anpassningar utgick från' tidigare förmåga att kunna stå upp och gå några steg. Idag kan inte detta plus att hela bröstryggen är stelopererad vilket innebär mycket nedsatt rörlighet i ryggen och har svårt att böja sig fram eller att luta sig från sida till sida. Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Arbetsterapikliniken, Stockholm Tel: Fax

8 KAROLINSKA Universitetssjukkiisel SOLL E N T U N A KOMMUlVo! Vård -och Omsorosnn rrmdeå (2 DIARIENR " 2 Boendet som det ser ut idag innebär problem då inte själv orkar förflytta sig uppför rampen till entredörren då den är mycket lång. Det är även mycket svårt för henne att klara överflyttningar till och från trappstolshissen som har en sitthöjd på 58 cm på entreplan och 61 cm på övre plan vilket i inte klarar självständigt. Det finns två toaletter, en på övre plan som fungerar väl för' och en på entreplan som inte är tillgängligt på grund av smal dörrbredd och litet utrymme. Dock är det av vikt att ' har tillgänglighet till en toalett även på nedre plan då inte kommer att hinna till toaletten om hon vistas på nedre plan. Sitter hon exempelvis i fåtöljen i vardagsrummet innebär det fyra stycken överflyttningar vilket inte är rimligt. Förslag till anpassningsåtgärder; är aktiv och ska fortsätta att arbeta och har som mål att påbörja detta till hösten Det är av vikt och nödvändigt att anpassningar sker i utifrån nuvarande funktionsförmåga för att ' ska kunna vara självständig. Följande föreslås, - Byte av hiss mellan våningsplanen för att'. själv ska kunna förflytta sig mellan våningsplanen. Om trappstolshiss finns det behov av att anpassa den lilla toaletten på nedre plan då det inte är möjligt att utföra så många överflyttningar för ett toalettbesök. Om vertikalhiss kan : klara sig med toaletten på övre plan då det inte blir fler överflyttningar samt att den kommer fungera över sikt vid normalt åldrande med ryggmärgsskada. - Plattformshiss vid entredörr då rampen är mycket lång och kräver mycket armstyrka vilket. inte har. - Förlängd plattlagd gång till plats där elscooter förvaras för att möjliggöra för i att förflytta sig i sin manuella rullstol till elscootem samt till entredörr om plattformshiss beviljas. - Anpassningar i köket för att kunna tillreda mat. Kan göras i ett senare skede. kommer att fortsätta sin inneliggande rehabilitering på Stockholms sjukhem och beräknas skrivas hem i mitten på maj. Ytterligare anpassningar kan komma att bli aktuella. Ovanstående intygas härmed Boel Eriksson Leg. Arbetsterapeut Tel: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Arbetsterapikliniken, Stockholm Tel: Fax J1L

9 PARTILLE HISS

10 r PARTILLE HISS HARMONY HOMEUFT

11

12 OFFERT Er ref Beställn.datum Offert nr: Karin Hörnell Vår ref Förfailodag Johan Mantere Leveransadress Faktureringsadress Sollentuna Kommun Bostadsanpassning Sollentuna -v Vi åtar oss att utföra följande bostadsapassningar utvändigt: Demontering av befintlig ramp, galler sparas hos fastigheten. Gårsdsgrus tas bort och ersätts med 3st standardbetongplattors bredd där tidigare ramp varit placerad. Stenkant läggs mot gräsyta. Anpassning av trappan för hiss installation. Framdragning av el och montage av jordfels och säkerhetsbrytare för hiss. Bostadsanpassningar invändigt: Skyddstäckning golv,håltagning för hiss i träbjälklag mellan enterplan och övervåning. OBS! Om awäxlingen kräver en kostruktionslösning utförd av certifierad statiker, ingår ej detta men brukar kosta 2600:- ex moms. Eventuell flytt av fasta el och vatten installationer vid hålltagning ingår ej. Nytt gipstak i hissrum på enterplan då befintligt tak är vävspänt. Nya gipstaket spacklas och målas. Framdragning av el och montage av jordfels och säkerhetsbrytare för hiss. Arbetet beräknas ta 1-2 veckor att färdigställa, startdatum bestäms efter inkommen beställning i samtycke med boende. Ändringar och tilläggsarbeten debiteras enligt ABT 06 kap för respektive yrkesgrupp. Väljer beställaren att handla upp entrepenaden löpande redovisas timtid och leverentörsreskontra enligt ABT 06 kap 6 9 Gårdefelts Bygg AB arbetar med Kma i enlighet med BF9K, Arbetsmiljösamordnare utses på plats (BAS-u) Markarbeten 1, ,00 kr Snickeriarbeten/rivning 1, ,00 kr Material 1, ,00 kr Målningsarbeten 1, ,00 kr Elistallationer 1, ,00 kr Sophantering 1, ,00 kr Resor 6,0 100,00 kr Gårdefelts Bygg AB Box 540 Sadelmakarvägen 11b Tullinge Org nr: Vi innehar f-skattebevis Bankgiro: Telefon: Ansvarig arbetsledare: Jerker Gårdefelt Summa ,00 kr Mervärdeskatt tillkommer: Ja Mervärdeskatt 25% kr Öresutjämninq -0,25 kr Summa att betala kr m BEHÖRIG BF M ID06 VÅTRUM Hemsida: Mail:

13 Informationsärenden

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

Kallelse. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Kallelse. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott SOLLENTUNA KOMMUN m Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Foto: Solveig Carlsson Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i Olofströms Kommun. Serviceåtagande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vad gör

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14) 2013-03-21 1 (14) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. Börjee Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Benny Andersson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag,

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09

Sammanträdesdatum 2014-01-09 il sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 16 (25) 12 Motion om trappklättrare Dnr 2013/51 INLEDNING Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med

Läs mer

Svar på motion om trappklättrare

Svar på motion om trappklättrare KS 2013/189/1 112) 2013-11-27 DIARIENR, 2013/324 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om trappklättrare Magnus Eriksson esbä) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären föreslår att

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2014-09-01 Maria Pettersson Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0141 VON-2 Diariekod: 400 Vård- och omsorgsnämnden Remissvar på Sollentuna kommuns miljöstrategi

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att genom anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1992:1574). Bidraget är personligt

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Revisionsfråga...3

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 KLAGANDE Skurups kommun Ombud: Kommunjurist Bengt Hagberg Skurups kommun 274 80 Skurup MOTPART AA Ombud: BB Neurologiskt handikappades

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst Information till läkare som skriver utlåtande om ev färdtjänstbehov, se sid 4. Uppgifter om patienten (textas eller skrivs på maskin) Namn Personnummer Utlåtande

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG Bild VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

U.H. motsatte sig bifall till överklagandet.

U.H. motsatte sig bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 81 Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 december 2014 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående beskriver hur bostadsanpassningsbidraget är uppbyggt.

Läs mer

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-10-03 Kommunstyrelsen Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 KLAGANDE Skövde kommun 541 83 Skövde MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 20 februari 2013 i mål

Läs mer

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2015-10-22 82 Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter Dnr ON 2015/0059 Handlingar Tjänsteskrivelse 2015-10-09 Avgifter för kommunal hemsjukvård och installation av trygghetslarm

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun

Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun Vad gäller om jag flyttar? Vid köp eller byte av bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder, om det inte

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se Information om bidrag till Bostadsanpassning Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket 1 (2) 2009-10-19 Tjänsteskrivelse Dnr 09/124 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 31 Plats och tid Närvarande ledamöter Rotebrorummet 16:00-17:40 Björn Karlsson (M) Brigitta Sturesson (M) Mona Jacobs (M) Anna-Lena Johansson (FP) Gun-Lis Roos (FP) Eva Ireblad (KD) Harriet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Avdelningen för elevstöd Anette Hellström Tjänsteutlåtande 2011-02-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/85 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Anställning av psykologer Förslag

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1 Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Riktlinjer för länsstyrelsens handläggning

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer