Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning..."

Transkript

1 Marknadsplan för att starta upp gårdsbutik Matilda Hansson Ascard Linda Östberg Mia Ehnring Erik Andersson Kurs: Marknadsföring 723G04 Kurspoäng: 7.5 Termin och år: VT

2 Sammanfattning Syftet med detta arbete har varit att genom studier av fyra olika gårdsbutiker och deras verksamhet dra generella slutsatser kring hur man bör bygga upp en marknadsplan vid startande av en ny gårdsbutik Vi har valt att titta på fyra olika gårdsbutiker, med olika förutsättningar, storlek och mål. Alla fyra är placerade i kända natursköna turistområden. Gårdsbutikerna vi intervjuat heter i storleksordning från minsta till största; Skånesparris med sparrisodling, Stebbarps Gårdsprodukter med bärodling, Petersborgs Gård med bl.a. senapstillverkning och Gunnars Högs Gård med oljeväxter. Eftersom en gårdsbutik oftast inte är lokaliserad centralt eller lättillgängligt, så måste stor vikt läggas vid marknadsföring. Kunden måste få upp ögonen för produkten, och anse den så värdefull att man gör sig det extra besväret att ta sig dit. Dagens konsumenter är väldigt kvalitets- och miljömedvetna och måna om vad de stoppar i sig. De vill gärna ha sådant som inte är fabrikstillverkat. Det ska vara närodlat, utan tillsatser, med unik smak och vara av mycket god kvalitet. De köper inte sällan direkt från odlare för de vill gärna träffa personen bakom produkten och ha möjlighet att skaffa sig information om hur produkten är framställd och producerad. Det skapar en känsla av välbefinnande hos kunden att ta ett socialt ansvar för en levande landsbygd. De fyra gårdsbutikerna vi tittat på är väl medvetna om marknadsföring och använder sig av liknande marknadsföringsstrategi. Strategin för marknadsföring har varit att delta på marknader och mässor, vara synliga i turistbroschyrer, reportage i dagstidningar, på hemsidor och nätet i övrigt. Det absolut bästa sättet att få uppmärksamhet och som genererar flest nya kunder är ett hemma-hosreportage i en dagstidning. Gårdsbutikerna är väldigt engagerade och drivna och medvetna om sina möjligheter till att växa. Två av dessa gårdsbutiker är ganska nöjda med den omfattning verksamheten har i dag, men har idéer till expansion. De två större har uttalade strategier för att hitta nya marknader och produkter för att växa. Gårdsbutikernas situation är ganska unik eftersom konkurrens inte förekommer på samma sätt som i övrig livsmedelshandel. Produkten skiljer sig åt mellan de olika gårdarna och därför blir potentiella kunder snarare samarbetspartners där man hjälps åt att sälja varandras produkter för att komplettera sitt eget sortiment. Starta en gårdsbutik ställer stora krav på kunskap om livsmedels- och miljölagstiftning kring primärproduktion och förädlingsprocesser mm. Information om detta kan fås från myndigheter och företagarföreningar. I de flesta fall gäller lagen om kassaregister för kontanthantering vid försäljning av produkter på gården. 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning Verktyg för omvärldsanalys på makro- och mikronivå... 6 Makronivå - PEST-analys... 6 Mikronivå... 7 Andra analysverktyg... 7 SWOT (Strength, weakness opportunities threats)... 7 Ansoffs... 7 Marknadsmix (4+3P)... 8 Branding... 8 STP-processen... 8 Intervjuer... 9 Gunnarshögs Gård Petersborgs Gård Stebbarbs gårdsbutik Skånesparris Sammanfattande resultat och diskussion Branding Marknadsmix (4+3P) STP-processen Makro-micro analys Slutsatser Hur marknadsföra sig? Kundgrupperna Förhållande till konkurrenter Utveckling och möjligheter Intervjufrågor till en gårdsbutik i marknadsföring Referanslista

4 Inledning En gårdsbutik startas av och drivs på en gård där man förädlar den egna produkten som sedan säljs i den egna gårdsbutiken. Beroende på sin produkt har vissa gårdsbutiker valt att förädla sin produkt ytterligare och därmed vuxit och skaffat sig en större marknad. Alla har inte den möjligheten eller önskan. Intresset för att ta reda på vad som krävs för att starta en gårdsbutik väcktes av en i gruppen som själv har haft vissa funderingar att eventuellt starta en egen gårdsbutik. Syfte och frågeställningar Genom att studera fyra olika gårdsbutiker och deras verksamhet dra generella slutsatser kring hur man bör bygga upp en marknadsplan vid startande av en ny gårdsbutik. För att besvara syftet har vi brutit ner arbete i följande frågeställningar: 1. Hur marknadsför de sig? 2. Vilka är kundgrupperna och hur har de hittat till butikerna? 3. Hur förhåller de sig till konkurrenter? Metod Vi har valt att djupintervjua fyra olika gårdsbutiker Skånesparris (sparris), Gunnarshögs gård (rapsolja), Petersborgs gård (senap) och Stepparps gårdsprodukter (bär). I förberedelserna inför intervjuerna samlade vi information från litteratur, myndigheter och branschorganisationer. Bakgrund och teori Myndighetskrav, lagstiftning. De lagar som finns inom Sverige och EU som styr gårdsbutiker är mer eller mindre omfattande beroende på om man bara säljer råvaror, förädlar livsmedel eller har någon form av café och restaurangverksamhet. Tolkningarna av regelverken kan vara svårbegripliga och för att underlätta, har olika regelverkssamlingar för att hjälpa de gårdsbutiker som är i uppstart eller vidareutveckling skapats. Dessa samlingar utgör en hjälp om vad du som producent har för ansvar och skyldighet, samt har hänvisningar till olika myndigheter eller kontrollorgan som har ansvar för de olika regelverken. Där finns även information om länkar och adresser för ytterligare fördjupningar. Efter att ha studerat olika forum för gårdsbutiker, vägkantsförsäljning, marknads- och torghandel framkom det att för vissa kommuner är det här en ganska ny företeelse. Det finns dessutom en okunskap hos de lokala miljöinspektörerna om vilka regler som gäller vid försäljning av egenproducerade råvaror och förädlade råvaror. Det fanns två olika regelverkssamlingar för gårdsbutiker som de flesta forumen hänvisade till: Guide till småskalig livsmedelsförädling utgiven av LRF 4

5 Den här guiden är till för den som vill sätta igång med småskalig förädling och försäljning av livsmedel. Skriften omfattar de viktigaste lagarna, förordningarna och föreskrifterna inom livsmedelslagstiftningen som kan vara aktuell vid småskalig livsmedelsförädling och försäljning. Dessutom behandlas viss annan lagstiftning, t.ex. för miljö och djurskydd, som kan beröra småskaliga producenter. Guiden har kompletterats med en checklista, som är utformad som ett frågeformulär. Den är tänkt att använda för att du enkelt ska kunna se om du uppfyller flera av de krav som ställs på din planerade/startade verksamhet. Livsmedelslagstiftning utgiven av Företagshusen Samlingspärmar som används av tillsyns/kontrollmyndigheterna och företagare. Dessa pärmar består av 26 stycken häften De innehåller de nya EG-förordningarna om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet. Varje häfte har stödord i marginalen till lagtexten för att få överskådlighet. Dessutom finns sökordsregister i varje häfte, liksom ett gemensamt för hela pärmen. Vid lagändringar förs ändringarna in i aktuell lagtext och det/de häften där lagändringar har gjorts trycks om. Uppdateringar görs som regel minst två gånger per år. Skatteverket, Lagen om kassaregister Lagen om kassaregister trädde i kraft den 1 januari 2010 och skapade förvirring hos de företagare som bedrev handel på gårdarna. Det fanns med en lättnad på kravet av att inneha ett godkänt kassaregister för att underlätta för de som höll på med försäljningsverksamhet som inte var bunden till en butik eller försäljningslokal. Från och med 2010 ska de flesta företag som tar betalt med kontanter eller kort skall ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. En godkänd kassaapparat med en certifierad kontrollenhet har ett certifierat kassaregister som gör det betydligt svårare att fuska med kassan. Lagen kommer att omfatta cirka företag inom både handels- och tjänstesektorn. Den företagare som inte skaffat sig ett certifierat kassaregister i tid riskerar en kontrollavgift på kronor. På Skatteverkets hemsida finns information om vilka kassaregister som är certifierade. Syftet med lagen är att göra det lättare för seriösa företag inom kontanthandeln att konkurrera på lika villkor. Men också att få bukt med förekomsten av manipulerbara kassaapparater och minska fusket inom kontantbranschen. Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister För att klargöra lagen om kassaregister, så togs följande undantag till lagen fram. 2 Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyldigheter enligt 2 lagen (2007:592) om kassaregister m.m. Med kontant betalning likställs i dessa föreskrifter betalning med kontokort. Med obemannad försäljning avses i dessa föreskrifter att ett företag säljer varor eller tjänster mot kontant betalning där köparen själv sköter betalningen genom att betala med kort eller lägga betalningen i ett fack, en låda eller liknande. Försäljning som sker på sådant sätt att någon person 5

6 från företaget övervakar betalningen utgör inte obemannad försäljning. Med försäljningslokal avses i dessa föreskrifter en lokal och plats i dess omedelbara närhet som är avsedd för försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning. Obemannad försäljning 3 Försäljning som sker i en försäljningslokal som är anpassad för obemannad försäljning omfattas inte av kravet på registrering i kassaregister enligt 9 lagen (2007:592) om kassaregister m.m. Då ett företag använder sin försäljningslokal både för obemannad och bemannad försäljning ska försäljningslokalen anses anpassad för obemannad försäljning om - det genom tydlig skyltning framgår under vilka tider eller dagar som försäljningen är obemannad, - det genom tydlig skyltning framgår att obemannad försäljning pågår, - försäljningslokalen samtidigt inte används för bemannad försäljning och - företagets kassaregister inte förvaras i försäljningslokalen. Vid all obemannad försäljning ska det säljande företagets namn och adress tydligt framgå av skyltning. Verktyg för omvärldsanalys på makro- och mikronivå Genom att titta på hur olika företeelser i samhället påverkar ett företag på makro- och mikronivå kan man identifiera handelns kommande möjligheter och potentiella hot. Makronivå - PEST-analys Politisk påverkan - genom lagar (t ex ang. konkurrens och konsumentskydd) regler och bidrag. Ekonomisk påverkan - genom tillväxt, arbetslöshet, räntenivå, valutakurs, skatter och inflation. Om en ekonomi färgas av tillväxt eller arbetslöshet påverkar det konsumenters köpbeteende. Förändringar i räntenivån brukar visa sig i konsumenters köpbeteende. Räntenivån kan också ha betydelse för hur företagare väljer att göra sina investeringar. Valutakursen har betydelse vid handel med utlandet men också för turismen i Sverige. Det finns två typer av skatt. Direkt skatt, t ex inkomstskatt, påverkar hur stor del av inkomsten som är disponibel. Vid lägre skatt blir den disponibla inkomsten högre och inköpsprioriteringar kan flyttas från vad jag behöver köpa, till vad jag vill köpa. Indirekt skatt är detsamma som mervärdesskatt, moms på varor och tjänster. Momsen påverkar prissättningen mot slutkunden. Inflationen är också en ekonomisk faktor som påverkar. 6

7 Social påverkan - genom demografi/befolkningsstatistik, kulturella skillnader, socialt ansvarstagande/etik och konsumentrörelser. Befolkningsstatistiska tillstånd som påverkar olika marknader kan ha att göra med befolkningsökning i världen, åldersfördelning och hushållens sammansättning. Kulturella olikheter kommer sig av skillnader i värderingar, trosuppfattningar och attityder. Utöver rent juridiska skyldigheter behöver företag tänka på etiska skyldigheter och visa ansvarstagande gentemot miljö och samhälle. Olika konsumentorgan värnar konsumenters rättigheter gentemot företag. Teknisk påverkan - tekniska framsteg öppnar möjligheter för nya affärsmarknader och påverkar hur vi lever våra privata liv. De har förändrat sätten på vilka vi kommunicerar med varandra och möjliggör effektivare marknadsföring. Fysisk/Ekologisk påverkan - genom klimatförändring, miljöförstöring, utrotningshotade arters bevarande, återvinningsbarhet, miljövänligt innehåll och tester på djur. Mikronivå På mikronivå påverkar kunder, distributörer, leverantörer och konkurrenter företagets möjligheter och hot. Andra analysverktyg SWOT (Strength, weakness opportunities threats) En SWOT-analys är en matris som beskriver: Styrkor som går att påverka Svagheter som går att påverka Möjligheter som inte går att påverka Hot som inte går att påverka Ansoffs Ansoffs matris åskådliggör fyra olika tillväxtstrategier. Existerande produkt på en redan existerande marknad - Marknadsexpansion Vara mer synlig och få de redan trogna kunderna att fortsätta vara trogna. Produkten ändrar inte grundutförande. Existerande produkt på en helt ny marknad - Marknadsutveckling Produkten ändras inte, men det gäller att hitta nya marknadssegment Ny produkt på en redan existerande marknad - Produktutveckling Ta fram nya produkter efter att ha lyssnat på kundernas önskemål vilket ska generera fler kunder. Ny produkt på en helt ny marknad - Diversifiering Byter helt inriktning. Helt ny marknad och ny målgupp. 7

8 Marknadsmix (4+3P) En 4P+3P är en analys som beskriver vad för slags marknadsaktiviteter företaget utför för att nå sina mål med verksamheten. Vanligtvis beskris marknadsmix med de 4 P:na produkt, pris, plats och påverkan. När det gäller gårdsbutikers verksamhet är det även viktigt med miljö och service och då skall alla 7 P:na vara med i bedömningen, som även inkluderar personal, process och presentation. Branding Skall ge svar på följande frågeställningar: Varumärkets huvudsakliga marknad Varumärkets historia Varumärkets värde (brand values) Brand personality Företagens logotyper STP-processen Framgångsrik positionering uppnås genom tydlighet, d v s produkten ska vara det den sägs vara, konsekvent bearbetning av marknaden om produktens förträfflighet trovärdighet,, produkten ska kunna stå för det den representerar, vara unik, vara det lilla extra och leva upp till sitt rykte och ge kunden det den efterfrågar, och även vara konkurrenskraftig genom att särskilja sig från konkurrenter, skapa ett mervärde. 8

9 KUNDSEGMENTERING Beteende Sociala faktorer Profil Köpbeteende Livsstil Älder Hur ofta? Personlighet Kön Användning Ekonomiska förutsättningar Positiv egenskap hos produkten Geograftisk placering # utseende # självplockad # god kvalité Intervjuer De fyra olika gårdsbutikerna vi har intervjuat är; Gunnarshögs gård som producerar oljeväxter, Petersborgs gård som odlar fröer, bland annat senapsfrö som företaget sedan förädlar till senap, Stepparps gårdsprodukter med förädling av bär från skog och trädgårdsodlingar och Skånesparris som odlar olika sorters sparris. Gårdsbutikerna är presenterade från den största producenten som startade sin verksamhet 1997 och öppnade gårdsbutik 2004 till den minsta som både startade sin verksamhet och även öppnade butik De företag som finns med i vår studie ligger inom olika geografisk områden och är verksamma under olika säsonger. Tre av företagen ligger på Österlen i Skåne och ett av företagen ligger på Torpön i Östergötland. Anledningen till att vi valt just dessa gårdsbutiker är lokalkännedom samt den höga kvalité på de produkter gårdarna producerar. 9

10 Gunnarshögs Gård Presentation Gunnarshögs gård har drivits av samma familj i fyra generationer. År 1997 började Gunnar Nilsson att inrikta sig på raps och idag tillverkar de bland annat sin egen rapsolja och hudvårdsprodukter gjorda på raps. År 2001 öppnade Gunnarshög en gårdsbutik som tre år senare brann upp. Familjen byggde upp den på nytt! Nu enligt alla regler och förordningar, som gäller för en livsmedelshantering. Erik Nilsson har berättat om Gunnarshögs Gård och deras produkter Startade 2001 Gårdsbutiken öppnar 2004 Gården förstördes på grund av brand 2006 De första tre smakerna på rapsoljan kom ut. vitlök, timjan och citron Nu i mars kommer en ny smak, krondill Gården säljer även hudvårdsprodukter och en helt ny produkt mot muntorrhet. Rapsodent. Marknadsföring Det är alltid lite trögt i början när något nytt ska introduceras säger Erik Nilsson i en intervju till Ystads Allehanda när tidningen nyligen var ute och gjorde ett reportage om Gunnarshögs gårds nya produkt Rapsodent. Det absolut bästa sättet att få marknadsföra sig är när media vill göra ett reportage, så det gäller att komma på något nytt som lockar hit radio och tidningar. Erik Nilsson kämpar på samma sätt nu med sin nya produkt Rapsodent, som han gjorde med rapsoljan för att få den känd. Han delar ut prover! Idag marknadsför sig gården på en mängd olika vis: Mässor Både på mässor där man står bara för att synas och för att få ut sitt varumärke, men också på mässor för försäljning. För att locka till sig folk på en marknad gäller det att man bjuder. Gratis är alltid gott. Dessutom är det fint att smaka idag. Olja är inte så gott att äta direkt så Gunnarshög brukar ta med sig lite vitt bröd och som kunderna kan doppa i. De bakar även morotskaka som består av mycket olja och ibland gör de en sallad och ringlar oljan över Andra butiker. Gunnarshögs gård har närmre 400 återförsäljare i hela landet Lokaradio nyligen besökt av Radio Kristianstad som täcker Skåne och Blekinge 10

11 Lokaltidningar Nyligen besökt av lokaltidningen Ystad allehanda som täcker sydöstra Skåne Samarbetspartners Butiker och andra Gårdsbutiker. Broschyrer på turistbyrån Kartor Namnet Österlen är ett varumärke i sig! Hemsida. Gården har en väldigt fin hemsida som haft över träffar Nätbutik där man kan köpa alla deras varor Facebook: Där Gunnarshög snabbt fick stort intresse Studiebesök: 80 stycken per år!! Ett studiebesök tar ungefär 3 timmar Nyhetsbrev: som Gunnarshög skickar ut till sina kunder 3 till 4 gånger per år Medier: Det absolut bästa sättet att marknadsföra sig på, är om tidningar eller radio vill komma ut och göra ett reportage om företaget. För att få ut media så måste man komma på något nytt och intressant som de vill skriva om. Gunnarshögs nya produkt Rapsodent mot muntorrhet har gett upphov till att loka medier blivit intresserade. Konkurrens och konkurrenskraftighet Jag trodde att andra rapsoljetillverkare skulle vara gårdens största konkurrenter, men enligt Nilsson är det olivoljan och smöret. De ser rapsoljeproducenter mer som kolleger än som konkurrenter. Alla gör reklam för produkten rapsolja. Kunderna Gunnarshögs gård har väldigt många stamkunder, men Nilsson har dålig koll på hur han har fått dit sina kunder och varför de återkommer. De ska göra en marknadsundersökning nu för att ta reda på var deras flesta kunder kommer ifrån. Störst försäljning är det under sommaren eftersom turisterna utgör en stor kundkrets. Det gör att försäljningen blir väldigt väderberoende. En fin sommar får Gunnarshög inte så mycket sålt, för då ligger kunderna på stranden istället. Studiebesöken ger också en hel del kunder. Gården har runt 80 stycken studiebesök per år. Nästan alla ligger på sommaren. Ett studiebesök tar ungefär tre timmar. Då visar familjen sina gäster runt på gården och berättar om hur kedjan ser ut från det att fröet sätts i jorden till att de fått rapsoljan i flaskan. För att locka ännu fler studiebesök lät Nilssons bygga ett café. Det gjorde att fler bussar ville göra besök ut till gården. Bussbolagen vill nämligen att deras resenärer ska göra allt på ett och samma ställe. Vara på studiebesök, handla, gå på toaletten och fika. Dessutom tjänar Gunnarshögs Gård på att kunderna köper en kopp kaffe med kaka som naturligtvis är bakade med rapsolja. Återförsäljare Gunnarshögs gård har en mängd olika återförsäljare. Närmre 400 st. Ica som är en av de största säljer han inte så mycket till än. De vill endast ta in välkända varor. Men Gunnarshög gör deras I Love Eko Nilsson säljer även till hälsobutiker, där han nu även försöker få in sin nya produkt Rapsodent mot muntorrhet. 11

12 Vägen framåt Gunnarshögs produkter är redan ute i hela landet och deras affärsidé är att marknadsföra svenska kvalitetsprodukter till rimliga priser för att så många som möjligt ska kunna välja hälsosamma alternativ och bra livskvalitet. Företaget har ett flertal olika produkter. Produktsortiment Rapsolja i 4 st olika storlekar på förpackning: 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l Samma storlekar på kravmärkt rapsolja Rapsolja i smakerna citron, basilika, timjan, vitlök, dessutom en ny smak nu i mars: krondill Rapsodent som är en helt ny produkt mot muntorrhet. Riktar sig mot äldre människor Hudvårdsprodukter (hudkräm, tvål ) Linfröolja till häst Rapsodent! En helt Ny produkt. En äldre man, Kjell Joelsson, kom in i butiken och berättade för Erik Nilsson att han använde rapsoljan för att skölja munnen då han inte kunde producera saliv. Det var det var det bästa läkemedlet han hade testat. Erik var inte sen på att nappa på iden. För att tillverka produkten Rapsodent måste man rena oljan i flera steg och ta bort rapssmaken då många inte gillar den, samt smaksätt med citron. Slutligen är det endast fettet i oljan kvar. Produkten hälls på en flaska med lång pip som man kan vrida på hur man vill för att man lätt ska komma åt överallt i munnen. Nilsson tror att målgruppen mest blir äldre människor som är torra i munnen. Fler är förstås intresserade och plötsligt ringde det en blåsorkester och sa att de gärna ville prova hans nya produkt! En helt ny målgrupp hade dykt upp! Växa Gunnarshögs gård vill väldigt gärna växa och bli större. De har redan kommit väldigt långt! Företaget har väldigt många olika produkter och säljer till stora livsmedelsbutiker och hälsobutiker i Sverige. En fördel med att bli större är att man når ut till fler kunder. Dessutom köper folk hellre en känd produkt. Frakten blir billigare och man har större möjlighet att pressa priserna. 12

13 Ansoff SWOT Styrkor: Hög kvalitet på produkterna Inga tillsatser i produkterna Gott rykte Bra kompetens Gårdsbutiken Caféet Trevligt bemötande Bra försäljningsteknik Studiebesöken De många marknadsföringsplatserna Svagheter: Väldigt väderberoende Kort säsong Möjligheter: Turismen Österlen med sin natur Landsbygden Trenden att livsmedelskonsumenter vill ha livsmedel utan E-tillsatser Marknader och mässor vilket ger möjlighet att synas Hot: Väderkänslig verksamhet för grödorna Olivolja och smör 13

14 Petersborgs Gård Presentation Till en början var Hans Svensson medlem i en ekonomisk förening med 20 andra lantbrukare. Föreningen hette Österlenkryddor och de gjorde tester på vilka örter som var lämpliga att odla på den skånska slätten. Hans egna ide var att odla senapsfrö som användes i föreningen. Efter ett par år lades föreningen ner och Hans Svensson köpte upp den tillsammans med ett annat par och delade sen föreningen på mitten. Det andra paret fick behålla namnet och Hans döpte om sin del till Petersborgs gård. Han ville fortsätta med senapsfrö. Nu var det bara att plocka fram en kokbok, ta reda på hur man lagar senap, och hitta kunder Marknadsföring Till en början delades senapen ut till vänner och släktingar som snart köpte en ny burk. Nästa steg att visa upp sig blev på marknader. Hans tog med några burkar till en julmarknad och lyckades sälja hälften. Han var nöjd. Idag marknadsför sig Petersborgs gård på en mängd olika platser: Mässor Det viktigaste är att synas. Mässor är det absolut bästa då kunderna får se mannen bakom senapen. Hans pratar med sina kunder och berättar att det är han som sår, skördar, hittar på nya recept och lagar senapen. Det är det som är upplevelsen, historien bakom senapen. Andra butiker. Peterborgs gård har 150 återförsäljare. Hans Svensson kom på en riktigt bra ide. Dagen innan han skulle på mässa i en stad, gick han runt och letade upp fina butiker där han skulle kunna tänka sig att ha sin senap. Han gick in i butiken, pratade gott om sig och gav dem några prover och sitt visitkort. Dagen efter på mässan, frågade kunderna Hans var man kunde hitta hans senap, då uppgav han helt enkelt butikernas namn. Några veckor senare ringde butikerna upp och berättade för Hans Svensson att de fått flera förfrågningar efter Petersborgs senap. Butiken kanske kunde få köpa några burkar i alla fall Lokaradio Samarbetspartners Butiker, andra Gårdsbutiker. Hans säljer deras marmelad och de säljer senapen. På så sätt syns båda gårdsbutikerna mer. 14

15 Broschyrer på turistbyrån Svensk lantmat, Matrundan på Österlen men det gäller att man väljer rätt broschyrer att vara med i för allt kostar. Kartor: Det finns en mängd olika kartor man kan ha sin gård på, men även här så gäller det att välja ut den bästa att betala till. Namnet Österlen är ett varumärke i sig! Medier är det bästa! Det gäller att komma på en ny produkt så man lockar ut lokaltidningen att komma och skriva om varumärket. Det hjälper inte att tillverkaren själv skriver en annons i tidningen att han har världens godaste senap, däremot ger det väldigt mycket kunder att reportern skriver att Petersborgs gård har världens bästa senap. Hemsida: Det finns en hel del andra hemsidor som länkar till Petersborgs gårds. På samma sätt som man måste vara försiktig när man väljer kartor och broschyrer så har man ett ännu större jobb när folk ringer och erbjuder sig att lägga upp hans namn på deras hemsida mot en liten peng. Det ringer nämligen mängder med företag som har startat en ny hemsida. Många av de här hemsidorna fungerar inte och lägger snart ner I början kan det vara frestande att synas och svara ja till alla, men det blir dyrt och når sällan ut till kunder. Nätbutik Facebook: Hans Svensson har inte börjat med facebook än, men det kommer snart, för på så sätt når man verkligen ut till en stor grupp på kort tid. Blogg: Hans Svensson bloggar inte själv däremot hittade han en blogg om sin gård där någon nämnt honom positivt flera gånger. Kul! Konkurens och konkurrenskraftighet Min senap är inte världens bästa, den är inte världens godaste och inte världens billigaste Varför köper man den då? För att det är en Upplevelse. Dels att få äta en lokalt odlad senap, dels att få träffa mannen bakom produkten. Hans Svensson berättar historien om sin senap och att det är han som sköter hela kedjan från fröet i marken till senapen i burken. På en marknad sprider sig den upplevelsen snabbt från mun till mun och lockar dit fler kunder. Det gäller det att leverera till butikerna. Om en butik ringer fredag kväll och vill ha en beställning till lördag morgon gäller det att säga ja. Det gör att man får förtroende för sin samarbetspartner och vill jobba med denna igen. Det gäller att fixa allt i rätt tid, till rätt kvalité och förmedla positiv anda till sin kund! Var alltid tillgänglig och håll en hög servicegrad är ett tips ifrån Hans Svensson! Vem är kund i Gårdsbutiken Till en början var det övre medelåldern som ville ha det hemgjorda gammeldags, men idag har nästa generation kommit upp som är väldigt medvetna. De vill ha närproducerat, ekologiskt och utan tillsatser. Petersborgs Gård får sina flesta kunder från marknader och via mun till mun. De kommer in i butiken viftandes med butikens flygblad de fick på marknaden eller av vännen. Den största försäljning ligger runt julen. 60% ligger i oktober, november och december. Det är då man vill äta senap! Annars är butiken öppen året runt fredagar och lördagar. 15

16 Pris När man sätter pris på en produkt måste man börja fundera på hur mycket man själv vill tjäna. Därefter måste man börja räkna baklänges. Återförsäljaren måste tjäna sin del. Det är viktigt att man inte gör allt för omständliga och för dyra produkter, för då blir de omöjliga att sälja. Vägen framåt Olika produkter Ett steg framåt är att utveckla nya produkter. Det första Hans Svensson gjorde var att lägga sin senap i en större burk. När kunden kom in och tyckte att burken var för liten så höll han upp den större burken. Då kunde kunden inte tacka nej. På samma sätt tvärt om. Höll Hans fram den stora burken och kunden tyckte den var för stor gav han dem den lilla. På den vägen fortsatte det. Kunden tyckte bättre om en söt senap, så en söt senap tillverkades och nästa gång en kund svarade att han bara åt söt senap, så fick kunden den nya produkten. På samma sätt med mild senap och alla de andra olika smakerna Petersborgs gård nu har. Petersborgs gård har tagit fram produkter som kunden efterfrågat. Växa Hans Svensson har inget emot att låta företaget växa, men när en av Sveriges största livsmedelsbutiker gav honom ett erbjudande kände han att han svek alla som hjälpt honom upp. Om man går in i en stor livsmedelsbutik och hittar en billigare senap där än vad man gjorde när man hälsade på en av Hans Svenssons återförsäljare så blir man nog arg och besviken som kund! Om senapsproduktion skulle bli större skulle det bara vara positivt. Man får då bättre priser på burkar, socker och andra ingredienser om man köper större kvantiteter. Tips från coachen Träffa dina kunder! Personlig kontakt är det viktigaste! Ut på marknaden och ge dem ett flygblad om var de kan hitta dig Välj en unik produkt Få andra skriva om din produkt, det hjälper inte att du själv säger att du gör världens bästa produkt Ge aldrig upp! Jag kämpade i fem år med att jaga kunder, ringa butiker och fick många Nej. Några år senare hörde butikerna talas om mig på andra håll och tack vare att jag lämnat mitt visitkort kunde de bara ringa upp mig. 16

17 SWOT Styrkor: Hög kvalitet på produkterna Inga tillsatser i produkterna Vackra burkar som kan stå framme i köket så att gäster ser dem Gott rykte Bra kompetens Den helt nya gårdsbutiken Trevligt bemötande Bra försäljningsteknik Studiebesöken De många marknadsföringsplatserna Svagheter: Något ojämn säsong då flest vill ha senap till jul. 60 % av försäljningen ligger i oktober, november, december Möjligheter: Turismen Österlen med sin natur Landsbygden Trenden att livsmedelskonsumenter vill ha livsmedel utan E-tillsatser Marknader och mässor vilket ger möjlighet att synas Hot: Väderkänslig verksamhet för grödorna Ansoff 17

18 Stebbarbs gårdsbutik Presentation Stebbarps Gårdsprodukter ligger på landsbygden i södra Östergötland och drivs av Lena Gunnarsson. Affärsidén från början var att tillhandahålla hallon, jordgubbar och blåbär för självplock. Intresset för självplock var dock lågt och Lena fick slutligen plocka det mesta själv. Frysarna blev överfulla och hon började fundera på hur hon skulle förädla bären. Nu har hon gårdsförsäljning av bland annat marmelad, sylt, saft, vinäger och glögg och förädlar även lingon, blåbär, smultron och rönnbär från skogen. Hennes produkter är närproducerade, obesprutade och utan tillsatsmedel. Hon har öppnat ett café där hon säljer egen tillverkad glass i olika smaker. På gården finns även en liten Bed & Breakfast verksamhet. Marknadsföring Inledningsvis lämnade Lena reklamlappar i brevlådorna i närområdet och hon satte upp en skylt om färska bär vid vägen. Under 3 år åkte hon till Bondens marknad i Stockholm som då var helt nytt. Försäljningen, färska bär och naturliga livsmedelsprodukter efterfrågades och marknaden var helt rätt i tiden. Tyvärr innebar inte resorna till Stockholm att besöksfrekvensen i gårdsbutiken ökade. Så när Bondens marknad startade i Linköping började hon åka dit i stället. Försäljningen på marknaden går bra, men inte lika bra som i Stockholm. Här märker hon dock plus-effekten av att träffa nya kunder som sedan kommer till gården. Nu för tiden marknadsförs Stebbarps Gårdsprodukter genom En turist/informationsbroschyr tillsammans med andra lokala företagare Annonser i olika annonsbilagor och turistbroschyrer inför sommarsäsongen och inför jul En egen hemsida samt gemensamma hemsidor med lokal turistinformation Facebook Deltagande i bondens marknad Att erbjuda kunder att provsmaka Att dela ut visitkort på marknader, i gårdsbutiken och i presentförpackningar Att nöjda kunder återkommer och rekommenderar hennes produkter till andra Att värna kvaliteten i sina produkter Medial uppmärksamhet (Expressen utsåg 2010 hennes glasscafé till ett av Sveriges 10 bästa glasställen. Kanal Lokal har varit och filmat.) Barnboken Hedvig och flickan med himmelsbåten av Ann-Marie Tormalm, där Stebbarps gårdsprodukter nämns i text och illustrationer. 18

19 Konkurrens och konkurrenskraftighet Ett par kilometer bort ligger Torpöns färjeläge som för några år sedan öppnade glassbod. Färjeläget och Stebbarps Gårdsprodukter är konkurrenter men samverkar också i mångt och mycket. De senaste två åren har ett Dinner Safari erbjudits till mors dag, då förrätten äts hos en lokal ostproducent, huvudrätten äts hos Torpöns färjeläge och desserten äts hos Lena. Ju större utbud det finns i trakten desto fler människor rör sig och det är positivt för alla näringsidkare. De marknadsför varandra när de marknadsför sig själva. Lena konkurrerar genom att sälja en helhet av småskalighet, närproducerat, omsorgsfullt utvalda råvaror och tillagade produkter, en unik kombination av bärodling och glasstillverkning där Lena serverar på caféet och berättar produkternas historia för kunderna. Hon framhåller att hennes glass håller Rolls-Royce-kvalitet. Kunderna Inledningsvis gjordes ingen marknadsundersökning. En bärodling i trakten hade nyligen avvecklats och Lena tänkte i banorna att var 10:e bil som passerar kan vara en självplockarkund. För 2-3 år sedan, efter att verksamheten utvecklats, gjorde Lena en marknadsundersökning som visade att hennes största kundkrets finns inom en radie av 5-10 mil och att 70-80% av kunderna åker till Stebbarps på utflykt. Kunderna bor i närområdet eller är sommargäster. De flesta är medelålders män och kvinnor som är intresserade av livsmedel av god kvalitet och god smak, men även barnfamiljer besöker gårdsbutiken och caféet. Serveringen är basen i Lenas verksamhet men butiken kompletterar. De flesta kunder köper något mer än det de ursprungligen kom för att handla. Många kommer på ett årligt besök, andra kommer många gånger varje säsong och tar med vänner och bekanta. Många belgare har varit kunder på Lenas Bed & Breakfast. Kunderna på B & B handlar i butiken om de inte har alltför mycket packning att bära. Lena erbjuder presentförpackningar med olika produkter som t ex passar till jul. Pensionärer köper gärna små burkar med olika smaker. Priset Det är svårt att få betalt för bärplockningen och arbetet med bärodlingen. Däremot ska förädlingsarbetet och tiden i serveringen generera en timlön. Lönen kommer ju först när varorna är sålda. Lena tittar lite på vad andra tar för liknande varor. Harg-odlarna i Kisa säljer Krav-produkter och Lena lägger sig lite lägre än dem. Priset spelar inte så stor roll. Om burken blir en 10:a billigare så säljer den ändå inte mer. En 5:a högre säljer inte mindre. Om någon undrar kan hon motivera sin prisbild jämfört med t ex BOB:s. Till 5-årsjubiléet gjorde hon smultronmarmelad och smultronglass. Det kan aldrig bli en stor produkt även om den efterfrågas eftersom det inte finns så stora mängder vilda smultron och det blir för dyrt om man ska få ut ett rättvist pris. 19

20 Företagarstöd, lagar och regler Inledningsvis fick Lena kontakt med FYK, Företagareföreningen Ydre Kvinnor. Genom dem fick hon råd om hur hon skulle gå vidare och de förmedlade bl a kontakt med ALMI. I början gav Länsstyrelsen gratis växtrådgivning till giftfria odlingar. Den servicen är borta nu. För att få sälja förädlade produkter måste man arbeta i livsmedelsgodkända lokaler. I början hyrde Lena in sig i ett skolkök, men för några år sedan byggdes caféhuset med godkänt kök på gården. Vid nyinvesteringen av caféhuset fick Lena Landsbygdsstöd. Miljö- och hälsovårdsinspektören i kommunen var inblandad i bygget så att inget skulle bli fel med ventilation, vattenrening och köksinredningens placering. Från miljö- och hälsovårdsinspektören får hon löpande information från livsmedelsverket. Varje år måste Lena lämna in två vattenprover från sitt kök. För att garantera säker livsmedelshantering genomför hon regelbundet egenkontrollprogrammet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter). Vägen framåt Caféverksamhetens och gårdsbutikens öppettider i juli är onsdag- söndag kl samt torsdagar och söndagar till kl 20. I juni och augusti är öppettiderna begränsade. Lena tror att det finns kundunderlag för utökade öppettider, men eftersom bärplockarsäsongen sammanfaller med cafésäsongen så hinner hon inte hålla öppet mer än vad hon gör. Lena är noga med att bara använda sina egna bär för att kunna garantera god kvalitet i slutprodukterna. Att anställa någon för att plocka bären lönar sig inte. Eftersom säsongen är kort och intensiv tycker Lena att det bästa skulle vara att hitta ett samarbete med någon annan enmansföretagare med en annorlunda säsongsrytm. Som det är nu tycker hon inte att hon kan utöka produktionen. Ett tak över uteserveringen skulle dock kunna öka möjligheterna att ta emot kunder även vid regn. När busslaster kommer får inte alla plats i gårdsbutiken och då skulle ett extra försäljningsbord kunna ställas ut under taket. Lena funderar på att skriva och distribuera säsongsbrev till kunderna via facebook. Marknadsmixens mjuka P:n personal: Lena är stark knuten till marknadsföringen och försäljningen av produkterna. Hennes familj hjälper till i glasscaféet vid behov. De är också måna om företaget och visar stolthet. process: Lena vill att kunderna ska känna sig välkomna och omhändertagna. Hon erbjuder provsmak, serverar i glasscaféet och berättar om gården och gårdsprodukterna. presentation: Lena vill att burkarna och flaskorna ska se fina ut och dekorerar dem. Butiken och glasscaféet ligger med utsikt över sjön och erbjuder en lugn och avskild miljö. Glassportionerna är trevligt och aptitligt upplagda på vackert porslin eller fina glas. 20

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL I

CARLSSONS RESOR DEL I CARLSSONS RESOR DEL I NULÄGESANALYS MARKNADEN KONKURRENTER EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR 0MVÄRLDEN SAMMANFATTANDE SITUATIONSANALYS 1 SKILLNADEN MELLAN MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Marknadsföring innebär att du

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/ Fyra representanter från föreningen Sveriges Gårdsmejerister på Europeisk träff www.sverigesgardsmejerister.se Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Läs mer

Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och social innovation

Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och social innovation Anette Andersson anettan.andersson@bredband.net Elias Jakobsson elias.h.jakobsson@gmail.com Michelle Arnoldi a.michelle.arnoldi@gmail.com VT 2013 Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Vid vägkanten i det natursköna Skeda udde ligger den lokala butiken. Här är kundservicen och ordväxlingen med grannarna centrala och viktiga delar för butiken. Det är också

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Mitt sommarprojek t. Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag!

Mitt sommarprojek t. Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag! Mitt sommarprojek t av: Rebecca Andersson Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum och i villaområden i brevlådor :) Skatedag! Ni kids mellan 5 och 13 år är välkommna

Läs mer

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de?

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de? OPAKETERAT Vi blir allt bättre på att återvinna de förpackningar som vi släpar hem från affären. Men finns det inte ett enklare sätt, bättre både för dig och miljön? Tänk om du kunde ta hem både mat och

Läs mer

040-54 68 88. Service Kvalitet Närodlat

040-54 68 88. Service Kvalitet Närodlat 040-54 68 88 Service Kvalitet Närodlat 2 Att arbeta med frukt och grönsaker lenar själen. Vi på JH Frukt & Grönt uppskattar vårt yrke att arbeta med närodlade kvalitetsprodukter. Jörgen Hansson, VD 3 Välkommen

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Uppföljningsenkät Östgötadagarna

Uppföljningsenkät Östgötadagarna Uppföljningsenkät Östgötadagarna Uppföljningsenkäten skickades till de 122 aktörer som deltog i årets Östgötadagarna. 70 stycken svarade på 12 frågor som rörde allt från marknadsföring till omsättning

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

S O R T I M E N T Torfolk Gård AB, Ö.Skymnäs, Höje Tel torfolk.se

S O R T I M E N T Torfolk Gård AB, Ö.Skymnäs, Höje Tel torfolk.se SORTIMENT Det ekologiska originalet Sedan slutet av 70-talet har vi på Torfolk Gård i Värmland arbetat för en grönare värld. Vår affärsidé är enkel, vi producerar mat som vi själva vill äta fri från gifter

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 3,0 Stor tillväxt för den ekologiska livsmedelsbranschen har under 2013 2,5

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Vedklabben UF - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Styrelsemedlemmar: Martin Wieslander Simon Gustavsson Martin Torstensson Niklas Nilsson Kommun: Varberg Län: Halland Peder Skrivares skola www.vedklabbenuf.se

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Vi har levt med nyckelhålssymbolen i över 20 år. Nu kommer äntligen nyckeln!

Vi har levt med nyckelhålssymbolen i över 20 år. Nu kommer äntligen nyckeln! Vi har levt med nyckelhålssymbolen i över 20 år. Nu kommer äntligen nyckeln! Du som restaurangchef erbjuds ett samarbete med oss på LCHF Sweden AB. Det går i korthet ut på att du har ett LCHF-alternativ

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%)

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) Besvarad av: 24 (11%) Ej besvarad av: 186 (89%) "Fisken torr ibland" "Ibland mindre bra" "Tycker

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

IKEA FOOD TIO SKÄL ATT ÄLSKA FISK OCH SKALDJUR

IKEA FOOD TIO SKÄL ATT ÄLSKA FISK OCH SKALDJUR IKEA FOOD TIO SKÄL ATT ÄLSKA FISK OCH SKALDJUR Inter IKEA systems B.V. 2015 DET BÖRJAR MED MATEN IKEA erbjuder moderna svenska smaker genom att sälja och servera mat med respekt för människor och miljö.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Vi som älskar öppna landskap

Vi som älskar öppna landskap Vi som älskar öppna landskap Skånemejerier så mycket mer Du känner till Skånemejerier som en leverantör av ett brett utbud av goda skånska mejeriprodukter, goda juicer från Bravo och smakrika ostar såsom

Läs mer

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss.

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 2017-12-11 Information till boende och närstående december 2017 Hej! Här är lite information för er som bor hos oss eller är närstående till någon av våra boende på Söndasgården om vad som händer hos oss

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande!

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande! SLUTRAPPORT HAGGE SOMMARCAFE Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Hagge sommarcafé Selma Hedberg Hur fick du idén till Hagge sommarcafé? Jag fick idén till caféet tack vare att jag bor i Hagge,

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13 * Skatteverket 1(11) Lars Lundh/Conny Svensson 010-574 99 95/ 010-573 50 01 www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 Solna 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se * Skatteverket

Läs mer

Recept NORSK FJORDÖRRET

Recept NORSK FJORDÖRRET Recept Carpaccio av med äggsås Prova detta recept på carpaccio där tunna skivor fjordörret kryddat med salt, peppar och körvel serveras med äggsås, citrongelé och knäckebröd. En perfekt förrätt. Dela fjordörretfilén

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer