Vid inlösen av andelar tillkommer en inlösenavgift på upp till 0,3 procent av inlösenbeloppet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid inlösen av andelar tillkommer en inlösenavgift på upp till 0,3 procent av inlösenbeloppet."

Transkript

1 Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr (bildad 26/5 2015) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/ och är registrerat i Foretaksregisteret med org.nr Bolaget har sedan 19/ tillstånd från Finanstilsynet att förvalta värdepappersfond. Bolaget förvaltar SKAGEN Global, SKAGEN Global II, SKAGEN Global III, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Vekst, SKAGEN Tellus, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon, SKAGEN Krona, SKAGEN Balanse 60/40, SKAGEN m², SKAGEN Credit, SKAGEN Credit NOK, SKAGEN Credit SEK, SKAGEN Credit GBP SKAGEN Credit EUR och SKAGEN Focus. Aktiekapitalet uppgår till NOK Bolagets adress är postboks 160, NO-4001 Stavanger SKAGEN 3, NO-4006 Stavanger. Bolaget har tillstånd att marknadsföra SKAGEN Focus i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Luxemburg, Island, Storbritannien, Schweiz, Belgien, Irland, Tyskland och Färöarna. Ändringar i marknadsföring av fonden eller avveckling av marknadsföring av fonden i ovan nämnda marknader, kan inte genomföras innan SKAGEN skriftligen informerat Finansinspektionen i det relevanta värdlandet. Fondens andelsägare kommer informeras via våra webbsidor. 1.2 Ägarförhållanden Ägare till bolaget med mer än 10 % ägarandel är T. D. Veen A/S, Solbakken AS/Månebakken AS och MCM Westbø AS/Westbø Finans AS. 1.3 Styrelsen Utsedda av aktieägarna: Martin Gjelsvik, styrelsens ordförande, Laberget 50, NO-4020 Stavanger Simen Vier Simensen, Krags terrasse 7, 0783 Oslo Åge K. Westbø, Steingata 80, 4009 Stavanger Utsedda av andelsägarna: Per Gustav Blom, Skranelia 11, 5252 Søreidgrend Martin Petersson, Värtavägen 16, SE Stockholm, Sverige Suppleanter utsedda av aktieägarna: Anne Sophie K. Stensrud, 51 St James's Drive, London, SW17 7RN, UK Jesper Rangvid, Elmevænget 23, 2880 Bagsværd, Danmark Suppleant utsedd av andelsägarna: Aina Haug, Lars Vaagesgate 11, NO-4009 Stavanger Styrelsens medlemmar erhöll sammanlagt NOK i arvode Bolagets nyckelpersonal Leif Ola Rød, verkställande direktör, Oakhill 65, 1570 Dilling. VD har en fast lön på NOK samt en resultatstyrd bonus. Timothy C Warrington, vice verkställande direktör Ole Søeberg, investeringsdirektör och portföljförvaltare Nicolai M. Stærfeldt, driftschef Per Wennberg, verkställande direktör för filialen i Sverige Jens Elkjær, verkställande direktör för filialen i Danmark Stephen Millar, verkställande direktör för filialen i UK Michiel Krauss, verkställande direktör för filialen i Nederland J. Kristoffer C. Stensrud, portföljförvaltare Knut Harald Nilsson, portföljförvaltare Knut Gezelius, portföljförvaltare Geir Tjetland, portföljförvaltare Torgeir Høien, portföljförvaltare Ola Sjöstrand, portföljförvaltare Jane S. Tvedt, portföljförvaltare Harald Haukås, portföljförvaltare Michael Gobitschek, portföljförvaltare Elisabeth Gausel, portföljförvaltare Beate Bredesen, portföljförvaltare Frances Eaton, chef för affärsstöd och compliance 2. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Focus 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Focus förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är godkänd i Norge och regleras av norska Finanstilsynet. Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). 2 UCITS-fond Fonden är en UCITS-fond som följer placeringsreglerna i vpfl kapitel 6 och bestämmelserna om teckning och inlösen i vpfl 4-9 första ledet och 4-12 första ledet. 3 Regler för placering av värdepappersfondens medel 3.1 Fondens investeringsområde och riskprofil Fonden är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier emitterade av bolag över hela världen. Information om fondens investeringsmandat finns i prospektet. Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare under avsnittet Nyckelinformation. 3.2 Allmänt om investeringsområde Fondens medel kan placeras i följande finansiella instrument och/eller kreditinstitut: Omsättningsbara värdepapper Andelar i värdepappersfonder Penningmarknadsinstrument Derivat Insättningar hos kreditinstitut Fonden kan oaktat vad som sägs om investeringsalternativen under denna punkt inneha likvida medel. Fondens placeringar i värdepappersfondsandelar ska tillsammans med fondens övriga placeringar ske i enlighet med dessa fondbestämmelsar. Placeringar i andra värdepappersfonder utgör maximalt 10 procent av fondens tillgångar: Placeringar i värdepappersfonder som inte är UCITS uppfyller villkoren i vpfl 6-2 andra ledet och utgör totalt inte mer än 30 procent av fondens tillgångar: Värdepappersfonder som placeringar görs i, kan själv investera högst 10 procent av fondens kapital i värdepappersfonder: Fondens kapital kan placeras i penningmarknadsinstrument som normalt handlas på kreditmarknaden, är likvida och kan värderas vid varje tidpunkt: Värdepappersfonden kan använda följande derivatinstrument: optioner, terminer och swappar. Underliggande instrument för derivaten ska vara finansiella instrument som beskrivs ovan under punkt 3.2 första stycket, index med finansiella instrument som anges under 3.2 första stycket samt ränta, valuta eller växlingskurs. Förväntad risk och förväntad avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj minskar som en följd av investeringarna i derivat. 3.3 Krav på likviditet Fondens medel kan placeras i finansiella instrument som: 1. Är officiellt noterade eller omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat, inbegripet en norsk reglerad marknad enligt definitionen i direktiv 2004/39/EG art 4.1 led 14 och norska børsloven 3 första ledet. 2. Omsätts på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten i en stat som är med i EES-avtalet. 3. Finns officiellt noterade på en börs i ett land utanför EES-området eller som handlas i ett sådant land på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och som är öppen för allmänheten. Börser och reglerade marknader i hela världen är aktuella.

2 4. Är nyemitterade om emissionen villkoras av att ansökan görs om notering på en börs eller marknad som nämns i punkterna 1 till 3 ovan. Noteringen måste ske inom ett år från det att teckningstiden löpt ut. Fondens kapital kan placeras i penningmarknadsinstrument som omsätts på en annan marknad än den som anges under punkt 1-3 ovan om emissionen eller emittenten av instrumenten är reglerad så att investerare och kapital skyddas, och instrumenten omfattas av vpfl 6-5 andra ledet. Upp till 10 procent av fondens kapital kan placeras i andra instrument än de som anges under denna punkt. 3.4 Placeringsbegränsningar fondens kapital Värdepappersfondens innehav av finansiella instrument ska ha en sammansättning som ger en bra riskspridning så att risken för förluster begränsas. Fondens placeringar ska vid varje tidpunkt överensstämma med placeringsbegränsningarna i vpfl 6-6 och 6-7 första och andra ledet. 3.5 Placeringsbegränsningar ägarandel hos emittenten Fondens placeringar ska vid varje tidpunkt överensstämma med placeringsbegränsningarna i vpfl Utlåning Värdepappersfonden kan låna ut finansiella instrument i enlighet med vpfl Alla intäkter från utlåningen ska tillfalla fonden. 4 Realisationsvinster och utdelning Realisationsvinster återinvesteras i fonden. Utdelning delas inte ut till andelsägarna. Förvaltningsbolagets styrelse kan bestämma att realisationsvinster på fondens obligationer betalas ut till andelsägarna. Förvaltningsbolagets styrelse kan bestämma att aktieutdelning och/eller ränteintäkter ska utbetalas till andelsägarna. 5 Kostnader Förvaltningsavgifterna är förvaltningsbolagets intäkter för förvaltningen av fonden. Underlaget för beräkningen av förvaltningsavgiften är fondens aktuella värde. Vid beräkningen av fondens värde (förvaltningskapitalet) ska underlaget vara marknadsvärdet av portföljens finansiella instrument, värdet av fondens likvida medel och övriga fordringar, värdet av upplupna intäkter och värdet av eventuellt överförbart underskott, minskat med skulder och upplupna kostnader, bland annat latent skatteskuld. Utöver förvaltningsavgifterna kan följande kostnader betalas av fonden: 1. Transaktionskostnader när fonden gör placeringar. 2. Betalning av eventuella skatter som fonden påförs. 3. Räntor på lån som anges i vpfl Extraordinära kostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen, jämför vpfl. 4-6 punkten 2. Förvaltningsavgiften fördelas lika på varje andel inom den enskilda andelsklassen i fonden. Storleken på förvaltningsavgiften framgår av 7 i fondbestämmelserna. Förvaltningsbolaget kan placera värdepappersfondens medel i underfonder som debiteras en förvaltningsavgift som utgör högst 5 procent per år. Den förvaltningsavgift som debiteras underfonderna tillkommer vid sidan om SKA- GENs Eventuell returprovision som SKAGEN mottar från ett förvaltningsbolag, eller motsvarande för en underfond, ska tillfalla fonden i sin helhet. 6 Teckning och inlösen av andelar Fonden är normalt öppen för teckning 5 dagar i veckan. Fonden är normalt öppen för inlösen 5 dagar i veckan. Vid teckning av andelar tillkommer en teckningsavgift på upp till 1 procent av teckningsbeloppet. Styrelsen i SKAGEN kan besluta att kostnaderna ska öka med upp till 10 procent av teckningsbeloppet. Differensen mellan 1 procent och beslutad ökad teckningsavgift på upp till 10 procent ska tillfalla fonden. Styrelsen kan besluta om en ökad teckningsavgift för en viss period med möjlighet att förlänga eller förkorta denna period genom styrelsebeslut. Vid inlösen av andelar tillkommer en inlösenavgift på upp till 0,3 procent av inlösenbeloppet. 7 Andelsklasser Fondens förmögenhetsmassa är indelad i följande andelsklasser: Andelsklass Focus A Focus B Focus C Förvaltningsavgift Fast förvaltningsavgift på 1,6 % justerad för en resultatberoende Fast förvaltningsavgift på upp till 1,3 % justerad för en resultatberoende Fast förvaltningsavgift på 1 % justerad för en resultatberoende Andelsklassen Focus A Förvaltningsbolaget kan belasta andelsklassen med en fast Förvaltningsavgiften uppgår till 1,6 procent per år. Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. Den totala förvaltningsavgiften för fonden och eventuella underfonder kan max uppgå till 3,7 procent per år i andelsklass A. Förvaltningsbolaget kan dessutom belasta andelsklassen med en resultatberoende Den fasta förvaltningsavgiften dras från andelsvärdet innan den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas. Den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas på daglig basis och debiteras årsvis. I händelse av en procentuellt bättre värdeutveckling av andelsvärdet än det som anges i MSCI All Country World Daily Total return Net $ mätt i norska kronor, från föregående dag, kommer förvaltningsbolaget att tillgodogöra sig10 procent av denna differens. Resultatberoende förvaltningsavgifter kan debiteras även om andelsklassens andelar har minskat i värde. Den totala förvaltningsavgiften i andelsklass A kan inte överstiga 3,2 procent av det på dagsbasis beräknade genomsnittliga årliga förvaltningskapitalet. I händelse av en procentuellt sämre värdeutveckling än MSCI All Country World Daily Total Return Net $ mätt i norska kronor, kommer förvaltningsbolaget att dra av 10 procent av denna differens från förvaltningsavgiften. Den totala förvaltningsavgiften kan inte vara lägre än 0,8 procent av det på dagsbasis beräknade genomsnittliga årliga förvaltningskapitalet i andelsklassen. Om den beräknade förvaltningsavgiften är lägre än 0,8 procent kommer differensen inte att ingå i andelsvärdet, utan överföras till nästa dags beräkning. Det innebär att förvaltningsbolaget måste hämta upp dålig värdeutveckling från föregående dag, innan den resultatberoende förvaltningsavgiften ingår i beräkningen av andelsvärdet. Beräkningsperioden är från årets början, även om andelarna har köpts under kalenderåret. Den dagliga beräkningen av den resultatberoende förvaltningsavgiften per andel påverkas av teckning och inlösen av andelar. Den resultatberoende förvaltningsavgiften kan därför debiteras även om andelsklassens värdeutveckling varit negativ i jämförelse med jämförelseindex och på samma sätt inte debiteras om andelsklassens värde stigit i jämförelse med jämförelseindex. Andelsklassen Focus B Andelsklass B är öppen för investerare som tecknar andelar genom distributörer som i enlighet med avtal med förvaltningsbolaget inte tar emot ersättning från förvaltningsbolaget. Förvaltningsbolaget kan belasta andelsklassen med en fast Förvaltningsavgiften uppgår upp till 1,3 procent per år. Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. Den totala förvaltningsavgiften för fonden och eventuella underfonder kan max uppgå till 3,4 procent per år i andelsklass B. 2

3 Förvaltningsbolaget kan dessutom belasta andelsklassen med en resultatberoende Den fasta förvaltningsavgiften dras från andelsvärdet innan den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas. Den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas på daglig basis och debiteras årsvis. I händelse av en procentuellt bättre värdeutveckling av andelsvärdet än det som anges i MSCI All Country World Daily Total return Net $ mätt i norska kronor, från föregående dag, kommer förvaltningsbolaget att tillgodogöra sig 10 procent av denna differens. Resultatberoende förvaltningsavgifter kan debiteras även om andelsklassens andelar har minskat i värde. Den totala debiterade förvaltningsavgiften per år kan inte överstiga 2,9 procent av det genomsnittliga årliga förvaltningskapitalet i andelsklassen. I händelse av en procentuellt sämre värdeutveckling än MSCI All Country World Daily Total Return Net $ mätt i norska kronor, kommer förvaltningsbolaget att dra av 10 procent av denna differens från förvaltningsavgiften. Den totala debiterade förvaltningsavgiften per år kan inte bli lägre än 0,5 procent av det genomsnittliga årliga förvaltningskapitalet. Om den beräknade förvaltningsavgiften är lägre än 0,5 procent kommer differensen inte att ingå i andelsvärdet, utan överföras till nästa dags beräkning. Det innebär att förvaltningsbolaget måste hämta upp dålig värdeutveckling från föregående dag, innan den resultatberoende förvaltningsavgiften ingår i beräkningen av andelsvärdet. Beräkningsperioden är från årets början, även om andelarna har köpts under kalenderåret. Den dagliga beräkningen av den resultatberoende förvaltningsavgiften per andel påverkas av teckning och inlösen av andelar. Den resultatberoende förvaltningsavgiften kan därför debiteras även om andelsklassens värdeutveckling varit negativ i jämförelse med jämförelseindex och på samma sätt inte debiteras om andelsklassens värde stigit i jämförelse med jämförelseindex. Om en andelsägare inte uppfyller villkoren för att investera i andelsklass B kan andelsägarens andelsvärde i förvaltningsbolaget flyttas över till andelsklass A. Andelsklassen Focus C Andelsklass C är öppen för investerare som har andelar i fonden (exklusive andelklass B) till ett anskaffningsvärde på minst norska kronor, som inte kvalificerar för distributionsersättning eller annan ersättning från SKAGEN. Förvaltningsbolaget kan belasta andelsklassen med en fast Förvaltningsavgiften uppgår till 1,0 procent per år. Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. Den totala förvaltningsavgiften för fonden och eventuella underfonder kan max uppgå till 3,7 procent per år i andelsklass C. Förvaltningsbolaget kan dessutom belasta andelsklassen med en resultatberoende Den fasta förvaltningsavgiften dras från andelsvärdet innan den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas. Den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas på daglig basis och debiteras årsvis. I händelse av en procentuellt bättre värdeutveckling av andelsvärdet än det som anges i MSCI All Country World Daily Total return Net $ mätt i norska kronor, från föregående dag, kommer förvaltningsbolaget att tillgodogöra sig 10 procent av denna differens. Resultatberoende förvaltningsavgifter kan debiteras även om andelsklassens andelar har minskat i värde. Den totala debiterade förvaltningsavgiften i andelsklass C kan inte överstiga 3,2 procent av det genomsnittliga årliga förvaltningskapitalet. I händelse av en procentuellt sämre värdeutveckling än MSCI All Country World Daily Total Return Net $ mätt i norska kronor, kommer förvaltningsbolaget att dra av 10 procent av denna differens från förvaltningsavgiften. Den totala debiterade förvaltningsavgiften per år kan inte bli lägre än 0,8 procent av det genomsnittliga årliga förvaltningskapitalet. Om den beräknade förvaltningsavgiften är lägre än 0,8 procent kommer differensen inte att ingå i andelsvärdet, utan överföras till nästa dags beräkning. Det innebär att förvaltningsbolaget måste hämta upp dålig värdeutveckling från föregående dag, innan den resultatberoende förvaltningsavgiften ingår i beräkningen av andelsvärdet. Beräkningsperioden är från årets början, även om andelarna har köpts under kalenderåret. Den dagliga beräkningen av den resultatberoende förvaltningsavgiften per andel påverkas av teckning och inlösen av andelar. Den resultatberoende förvaltningsavgiften kan därför debiteras även om andelsklassens värdeutveckling varit negativ i jämförelse med jämförelseindex och på samma sätt inte debiteras om andelsklassens värde stigit i jämförelse med jämförelseindex. Om andelsägare inte uppfyller villkoren för att vara investerad i andelsklass C, kan andelsägares andelsvärde flyttas av förvaltningsbolaget till en annan andelsklass. Flytt kan också företas av förvaltningsbolaget om andelsägares andelsvärde i fonden (exklusive andelsklass B) understiger norska kronor. 3. Skattemässiga förhållanden. Här återges bara grundläggande skatteregler för de länder som fonden marknadsförs i. Kontakta din lokala skatterådgivare för mer information. Fonden Fonden är befriad från skatt på kapitalvinster och har ingen avdragsrätt för förlust vid avyttring av aktier. Utdelning och vinst från investeringar som omfattas av skattebefrielse enligt "fritaksmetoden" är också skattefria. Tre procent av de skattebefriade intäkterna är dock skattepliktiga för fonden. Fonden kan vara skyldig att betala skatt på kapitalvinster och utdelning från utländska företag. Fonden är befriad från förmögenhetsskatt. Nettoränteintäkter, växelkursvinster och kursvinster på räntebärande värdepapper beskattas med 27 procent. Fonden ger inte utdelning. Placerare som är skattskyldiga i Norge: Vinst från försäljning av andelar i aktiefonder räknas som vanlig inkomst och beskattas med 27 procent. Vinst där skjermingsfradrag är fråndragen beskattas med 27 procent. Förlust ger motsvarande avdrag. Aktiefondsandelar ingår med 100 procent av andelsvärdet per den 31 december vid beräkning av förmögenhetsskatt. Företag som omfattas av skattebefrielse enligt "fritaksmetoden" är inte skyldiga att betala skatt på reavinst från försäljning av aktiefondsandelar. Reaförluster berättigar på motsvarande sätt inte till avdrag. Nettokapitalförluster är inte avdragsberättigande under intäktsåret och kan inte sparas för avdrag ett senare år. Placerare som är skattskyldiga i Danmark: Minimiinkomst SKAGENs aktiefonder Vekst, Global, Kon-Tiki och Focus har valt att ha statusen som ett fondbolag med minimibeskattning ("IMB") och uppfyller villkoren för att vara aktiebaserade. De måste därför fastställa en minimiinkomst. Den beräknade minimiinkomsten delas inte ut. Minimiinkomsten och realiserade vinster och förluster på investeringsbevis ingår i kapitalinkomsterna som beskattas med 27 % på belopp upp till kr och 42 % av överstigande belopp. Sammanboende makars inkomst beräknas tillsammans. Bolagets medel får inte investeras i investeringsbevis. Institutionella investerare (juridiska personer) Den totala avkastningen på bolagets investeringsbevis i SKAGENs aktiefonder ingår i bolagets beskattningsbara inkomst enligt lagringsprincipen och beskatttas med 23,5 % (2015, 22 % från och med 2016). Pensionsförsäkringar Enligt danska Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) beskattas avkastningen på pensionsförsäkringar med 15,3 % beräknas enligt lagerprincipen. Placerare som är skattskyldiga i Sverige: Sedan den 1 januari 2012 ska delägare i investeringsfonder beskattas för en schablonintäkt motsvarande 0,4 % av värdet på delägarens andelsinnehav per den 1 januari varje år. De nya reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, med vissa undantag. 3

4 Fysiska personer Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar och schablonintäkt beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Kapitalförlust på marknadsnoterade fondandelar är fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter. Eventuell överskjutande förlust är avdragsgill till 70 % mot andra skattepliktiga kapitalinkomster. Om man därvid får ett underskott i inkomstslaget kapital, har man rätt till skattereduktion, dvs. att skatten reduceras med 30 % av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 % av det återstående underskottet. Särskilda regler gäller för fondandelar som ägs av fysiska personer genom ett investeringssparkonto. Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar och schablonintäkt beskattas med 22 % i inkomstslaget näringsverksamhet (gäller räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. 1 januari 2013). Eventuell kapitalförlust är endast avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster på s.k. delägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas visst år får sparas till efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För vissa kategorier av juridiska personer och för fondandelar som skattemässigt utgör lagertillgångar hos andelsägaren gäller särskilda regler. PPM (Premiepensionsmyndigheten) Eventuell vinst vid byte av fonder på premiepensionskontot är inte inkomstskattepliktig. När pensionen betalas ut beskattas den som tjänsteinkomst. Placerare som är skattskyldiga i Finland: Överlåtelsevinster vid inlösen av fondandelar beskattas som kapitalinkomst enligt en skattesats på 30 % och 33 % till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger euro. Överlåtelsevinster är skattefria om det ackumulerade försäljningspriset för alla överlåtelsevinster, bortsett från hushållslösöre och jämförbara personliga ägodelar eller överlåtelsevinster som är skattefria enligt lag, under skatteåret uppgår till högst euro. Motsvarande överlåtelseförlust är inte avdragsgill. Överlåtelseförlust får endast dras av från överlåtelsevinst samma år eller de fem påföljande åren. Överlåtelsevinster beskattas med 20 %. Placerare som är skattskyldiga i Nederländerna: Beskattningsbar inkomst från placeringar och sparande beräknas på grundval av en uppskattad avkastning på kapital. Denna uppskattade avkastning på kapital är fastställd till 4 % av tillgångarnas nettovärde per 01.01, dvs. tillgångar (inklusive fondandelar) minus skulder. Beskattningsbar inkomst beräknas utan beaktande av faktisk inkomst som erhålits. Inget avdrag medges om faktisk inkomst är mindre än 4 %. Beräknad inkomst beskattas med en skattesats på 30 %. Inkomst av utdelningar och reavinst från försäljning av andelar beskattas med vanlig skattesats för bolag (f.n. 20/25 %). Placerare som är skattskyldiga i Luxemburg: Private investerare Investerarna är personer som är skattskyldiga i Luxemburg enligt nationell rätt och dubbelbeskattningsavtalet (hädanefter "DBA") som finns mellan Luxemburg och Norge. En andelsägare/investerare som är bosatt i Luxemburg är inte skattskyldig i Luxemburg för outdelade (ackumulerade) intäkter eller vinster i en s.k. SICAV-fond. Realisationsvinsten som härrör från försäljningen av aktier kommer att behandlas enligt följande: Innehavstid av andelarna före försäljning Utan betydande ägarandel Med betydande ägarandel Försäkring och ytterligare bidrag på den skattepliktiga delen av realisationsvinster Kapitalvinstbeskattning 6 månader Maximal beskattning på 43,60 % för 2015 om beloppet överstiger 500 EUR 1,40 % + 0,5 % * Ett avdrag på EUR (vilket kan dubblas om ett par sambeskattas) är tillgängligt för en period om 11 år. Ett aktieinnehav definieras som betydande när säljaren har ägt, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med sin maka/registrerade partner och/eller minderåriga barn, mer än 10 % av bolagets aktiekapital under någon tidpunkt under de senaste 5 åren. Selskapsinvestorer (juridiske enheter) Realisationsvinster vid inlösen beskattas med 29,22 % (den bolagsskattesats som gäller i Luxemburg stad). En förmögenhetsskatt tas ut årligen på 0,5 % av företagets totala bruttotillgångar minskat med dess skulder. Placerare som är skattskyldiga på Island: Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar beskattas som inkomst av kapital med 20 procent. Tillgångar i utländsk valuta beskattas med hänsyn till valutavinster enligt samma skattesats. Valutaförluster kan kvittas mot valutavinster. Beskattningsbar valutavinst/förluster skall fördelas jämnt över tre år från det år då valutavinsten/förlusten gjordes. Eventuell utdelning beskattas under utdelningsåret. Totala ränteintäkter beskattas om de överstiger isländska kronor per år. Ränteintäkter kan inte kvittas mot räntekostnader. Kapitalvinster vid distribution och inlösen av fondandelar beskattas som inkomst av kapital med 20 procent. Alla kapitalförluster på fondandelar kan kvittas mot kapitalvinster på samma typ av inkomst. Valutaförluster kan kvittas mot valutavinster. Den beskattningsbara valutavinsten/förlusten skall fördelas jämnt över tre år från det år då valutavinsten/förlusten gjordes. Aktiebolag beskattas för kapitalvinster med 20 procent. För handelsbolag är skattesatsen 36 procent. Placerare som är skattskyldiga i Storbritannien: Kontakta din lokala skatterådgivare för mer information. >6 månader Skattefritt belopp Beskattas med hälften av den globala procentsatsen 21,80 % * Placerare som är skattskyldiga i Schweiz: En fond är en transparent struktur när det gäller inkomstskatt i Schweiz. Den som är innehavare av fondandelarna i slutet av räkenskapsåret, oberoende av hur länge han/hon haft andelarna, är skattepliktig för hela inkomsten. Om investeraren får specifik information om den andel av realisationsvinster och inkomster som fonden har realiserat under ett visst räkenskapsår, betalas endast skatt på nettointäkten, inte på realisationsvinsterna. Nettointäkterna motsvarar bruttoinkomsten, enligt fondens resultaträkning (som räntor, utdelningar etc.) efter avdrag för räntekostnader som är fullt avdragsgilla och med avdrag för övriga utgifter (som förvaltningsavgifter, revisionsarvoden etc), som är avdragsgilla med upp till 1,5 % av fondens substansvärde. Om fonden investerar i andra kollektiva investeringsformer (så kallade målfonder), finns det en skattemässig transparens på alla nivåer. Samtliga intäkter från målfonderna skall intäktsföras på fondnivå som skattepliktig inkomst med de skattemässiga konsekvenser som det innebär för innehavaren av fondandelarna. Beräkningen av den beskattningsbara inkomsten på målfondens nivå är i enlighet med den schweiziska skatteförvaltningens riktlinjer och aktuell praxis. Realisationsvinster som uppkommer i samband med försäljning eller inlösen av fondandelar är befriade från inkomstskatt. En realisationsförlust som uppkommer i samband med försäljning eller inlösen av fondandelar är inte avdragsgill. Professionella investerare (juridiska personer) När det gäller beskattning på utdelningar i Schweiz så sker den via den redovisningsmässiga behandlingen. En professionell investerare i Schweiz redovisar andelar i en fond i enlighet med lägsta värdets princip - det vill säga det 4

5 lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Det är också möjligt att redovisa andelarna i fonden enligt marknadsvärdesmetoden. Schweizisk stämpelskatt Köp av andelar i fonden vid utfärdande och försäljning av andelar omfattas av en stampelskatt på 15 procent om en schweizisk värdepappershandlare är med i transaktionen som mellanhand eller motpart och fondinvesteraren inte är en motpart som är undantagen från schweizisk stämpelskatt. Inlösen av andelar leder inte till någon stämpelskatt. Placerare som är skattskyldiga i Belgien: Belgiska privata placerare beskattas inte på ackumulerade inkomster och vinster. Kapitalvinster vid försäljning, inlösen eller likvidation är inte skattepliktiga om de realiseras inom ramen för normal förvaltning av egen privat egendom. Kapitalförluster är inte avdragsgilla. Belgiska juridiska personer beskattas inte på ackumulerade inkomster och vinster. För belgiska juridiska personer gäller att kapitalvinster vid försäljning, inlösen av aktier eller vid likvidation beskattas med vanlig bolagsskatt (33,99 %). Kapitalförluster på andelar är avdragsgilla. Stämpelskatt Vid köp och försäljning av andelar i Belgien via en belgisk finansiell mellanhand betalas en börsskatt. Ingen börsskatt betalas vid utställande av nya andelar eller vid inlösen av andelar. Investeraren bör kontakta sin lokala skatterådgivare innan investering görs. Placerare som är skattskyldiga i Irland: I analysen nedan antas att Fonden betraktas som en "utländsk fond" och omfattas av den irländska skattelagstiftningen. I den mån Fonden inte betraktas som sådan kan analysen bli väsentligt annorlunda. Analysen utgår från att investeraren deklarerar alla inkomster och vinster i sin skattedeklaration i enlighet med irländsk skattelagstiftning. Om sådana inkomster och vinster inte deklareras på rätt sätt, kan det leda till högre skatt. När en privat investerare (som inte är ett bolag) har sin skattemässiga hemvist i Irland och äger andelar i en utländsk fond och får en ersättning från Fonden, eller säljer fondandelar med vinst, betalar investeraren irländsk skatt på 41 %. En privat investerare med skattemässig hemvist i Irland måste offentliggöra förvärv av andelar i fonden i den årliga självdeklarationen, utöver eventuell skatt som uppstår under ett visst år. När en irländsk mäklare förvärvar andelar på uppdrag av en investerare, måste denne redovisa information om förvärvet till det irländska skatteverket. Institutionella investerare (juridiska personer) Irländska institutionella investerare är skattskyldiga för bolagsskatt med 25 % på inkomstfördelningen från fonden (12,5 % om den finns på ett s.k. "trading account"). Om en institutionell investerare avyttrar andelar i fonden blir investeraren skattskyldig med 33 % på vinsten (12,5 % om vinsten uppstår på ett s.k. "trading account"). Irländska institutionella investerare måste offentliggöra uppgifter om andelar i utländska fonder i självdeklarationen, utöver eventuell skatt som uppstår under ett visst år. När en irländsk mäklare förvärvar andelar på uppdrag av en investerare, måste denne redovisa information om förvärvet till det irländska skatteverket. Placerare som är skattskyldiga i Tyskland: Beskattning av privata investerare Den beskattningsbara inkomsten för investeringsfonden är skattepliktig för den enskilde investeraren som kapitalinkomst. Det finns dock ett grundavdrag på 801 euro per år för enskilda personer (1 602 euro för makar som sambeskattas). Beskattning på fondandelsägarnivå gäller för utdelning från fonden; beräknade utdelningsintäkter (normalt på grund av vinster) vid verksamhetsåret slut (om inte dessa vinster har delats ut tidigare); kapitalvinst på fondandelarna vid inlösen/avyttring av fondandelarna*. *Genom denna kapitalvinstbeskattning, kommer alla andra intäkter som inte delats ut tidigare och inte ingår i någon annan form av intäkt (t.ex. kapitalvinster på fondens tillgångar samt vinster från terminsaffärer och optionsaffärer) beskattas vid inlösen/försäljning av fondandelarna. Skattesatsen är i princip en fast procentsats på 26,83 % (inklusive solidaritetsavgift och eventuell kyrkoskatt). Skatt tas ut genom källskatt på utdelningen i händelse av att fondandelarna är i depå hos en förvaltare med säte i Tyskland (kyrkoskatt tas endast ut om det är tillämpligt för fondandelsägaren). Om fondandelsägarens personliga skattesats är lägre än den ovan nämnda skattesatsen (vilket endast är möjligt att se vid den årliga självdeklarationen) kommer denna lägre skattesats tillämpas. Beskattning av fondandelar ses som rörelsetillgångar För investerare som omfattas av inkomstskatt och som innehar sina andelar i rörelsetillgångar, är 40 procent av intäkterna från utdelning, beräknad utdelning eller kapitalvinsten på fondandelarna skattefria, om inkomsten baseras på utdelning av aktier eller kapitalvinster på aktier. Institutionella investerare Distributionen av kapitalvinster på aktier (utdelande värdepapper) som erhålls av fonden är befriade från skatt. Även kapitalvinster på fondandelarna undantas från skatt om de är baserade på kapitalvinster på aktier som ingår i fonden. 5 procent av detta belopp (skattefri intäkt) betraktas som ej avdragsgill rörelsekostnad och leder därmed till en skatt på samma nivå som en institutionell investerare. Utdelning som genereras av en fond är föremål för bolagsskatt för investeraren om den distribueras eller bedöms distribuerad (vid utgången av fondåret, se ovan). Investerare som är skattskyldiga på Färöarna: Fondandelarna i SKAGENs aktiefonder blir som utgångspunkt beskattade enligt realisationsprincipen, d v s kapitalvinster/kapitalförluster räknas in i den skattskyldiges kapitalinkomst i samma år som andelarna avyttras. Realiserad kapitalvinst/kapitalförlust uppgörs enligt andel för andel metoden, och de först förvärvade andelarna anses som de först avyttrade (FIFO principen). För privata investerare och institutionella investerare, som driver näringsverksamhet med värdepappershandel, blir fondandelarna beskattade enligt lagerprincipen, d.v.s. en löpande beskattning av både realiserade och orealiserade vinster och förluster med tillägg för erhållna utdelningar. För privata investerare beskattas kapitalinkomsten med 35 %. Underskott i kapitalinkomsten kan rullas fram utan tidsbegränsning. Fördelning av utdelningar beskattas med 35 % för privata investerare. För privata investerare, som driver näringsverksamhet med värdepappershandel, inkluderas inkomsten enligt lagerprincipen, se ovanför, i investerarens skattepliktiga inkomst och beskattas enligt en progressiv skatteskala. Underskott i skattepliktig inkomst kan rullas fram utan tidsbegränsning. Institutionella investerare (juridiska personer) För institutionella investerare beskattas kapitalinkomst med 18 %. Underskott i kapitalinkomst kan rullas fram utan tidsbegränsning. Överskott av bolagets kapitalinkomst kan avräknas mot underskott i skattepliktig inkomst. Mottagna utdelningar är skattefria för bolagsinvesterare. För institutionella investerare, som driver näringsverksamhet med värdepappershandel, inkluderas inkomsten enligt lagerprincipen, se ovanför, i investerarens skattepliktiga inkomst och beskattas med 18 %. Underskott i skattepliktig inkomst kan rullas fram utan tidsbegränsning. Pensionsordningar Kapitalvinster/kapitalförluster från investeringar i pensionsmedel omfattade av den färöiska pensionsbeskattningslagen är skatte- och avgiftsfria. 4. Derivat Fonden har i enlighet med 3 punkt 3.2 i fondbestämmelsarna möjlighet att använda derivat i syfte att sänka risken. Fonden använder för tillfället inte derivat. 5. Jämförelseindex Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Daily Total return Net $, mätt i norska kronor. Jämförelseindexet är justerad efter utdelning. 6. Målsättning och investeringsstrategi Fondens målsättning är att ge andelsägarna bästa möjliga långsiktiga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad koncentrerad portfölj beståande globala aktier. SKAGEN Focus är en aktivt förvaltad koncentrerad fond med en global placeringsinriktning. Fondens strategi är att hitta ett begränsat antal företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Portföljen består av en kärna av 35 bolag. 5

6 Högre koncentration ökar möjligheten till högre avkastning men ökar också risken för större svängningar. För att minska risken strävar fonden efter att upprätthålla en förnuftig sammansättning av bolag. Detta uppnås genom att förvaltarna kontinuerligt identifierar fundamentala riskfaktorer i bolagen. Dessa riskfaktorer mäts, följs upp och balanseras mot varandra. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Med sunt förnuft och långsiktighet försöker portföljförvaltarna undvika köp av populära aktier och branscher till ett för högt pris i förhållande till företagets grundläggande värde och intäkter. Företagens resultat genereras över tid och det gör också fondens avkastning. 7. Andelens art och karakteristika Allmänt Alla andelar representerar en ägarandel i värdepappersfonden SKAGEN Focus. Andelsägare har inte rätt att kräva uppdelning eller upplösning av värdepappersfonden. Alla andelshavare eller deras utsedda ombud äger rätt att rösta vid valmötet för värdepappersfonderna förvaltade av SKAGEN. Utöver andelstillskottet ansvarar andelsägarna inte för fondens åtaganden. Om Finanstilsynet beslutar att fonden ska avvecklas eller överföras till annat förvaltningsföretag, ska detta meddelas andelsägarna i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder Räkenskapsåret avslutas den 31 december varje år. Andelsklasser Fonden är indelad i olika andelsklasser. Villkor för att investera i andelsklass B: Investeraren tecknar genom distributör som i enlighet med avtal med förvaltningsbolaget inte tar emot vederlag från förvaltningsbolaget. Villkor för att investera i andelsklass C: Investeraren har andelar i fonden (exklusive andelsklass B) till ett anskaffningsvärde som uppgår till/eller ett marknadsvärde på minst NOK , som inte kvalificerar för distributionsersättning eller annan ersättning från SKAGEN.. Förutsättningen för att investera i andelsklass C är att innehavet registreras på ett separat VPS-konto. Om en investerare inte längre uppfyller villkor och förutsättningar för att investera i en andelsklass, kommer SKAGEN efter föregående meddelande till VPS-kontoinnehavare flytta andelarna till en andelsklass där villkoren uppfylls. SKAGEN ansvar inte för förlust eller nackdelar som investerare eller andra drabbas av som följd av flytten, inkluderat men inte begränsat till skattekonsekvenser. 8. Revisorer Externa/finansiella revisorer är PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger (org.nr ). Intern revisor är Deloitte AS, P.O. Box 287 Forus, N-4066 Stavanger (org.nr ). 9. Förvaringsinstitut Värdepappersfondens förvaringsinstitut är Handelsbanken, (org.nr ), Postboks 1342 Vika, NO-0113 Oslo. Banken är ett norskregistrerat utländskt företag. 10. Historisk avkastning och risk Ett aktuellt stapeldiagram som visar historisk avkastning för fondens andelsklasser och placering på vår riskskala finns i faktabladet. Faktablad kan beställas kostnadsfritt hos SKAGEN eller hämtas på Investeringar i fonden är förknippade med risk på grund av marknadens utveckling, växelkursförändringar, räntor, konjunktursvängningar samt branschoch företagsspecifika faktorer. Fördelningen av aktieportföljernas investeringar är ett resultat av SKAGENs investeringsfilosofi, som är att välja ut impopulära, underanalyserade och undervärderade företag. Vid urvalet bedömer förvaltarna bland annat företagens värdering, produkt- och marknadsmatris, skuldsättning samt det finansiella instrumentets likviditet. Utöver de krav som ställs i lagstiftningen har SKAGEN interna krav på spridning mellan olika branscher och på likviditet i de finansiella instrument som fonden investerar i. SKAGEN har utarbetat interna rutiner för att minska risken för operativa fel som kan påverka fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastningen beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt tecknings- och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Fondens avkastning kan variera betydligt under ett år. Den enskilda andelsägarens förlust eller vinst är därför beroende av den exakta tidpunkten för teckning eller inlösen av andelar. 11. Beräkning och kungörelse av nettoandelsvärde Varje andel i fonden är i nominellt värde 100 norska kronor. Vid beräkningen av nettoandelsvärde (NAV) per andelsklass ska underlaget vara marknadsvärdet av portföljen med finansiella instrument och insättningar hos kreditinstitut, värdet av fondens likvida medel och övriga fordringar, värdet av intjänade intäkter och värdet av eventuella uppskjutna underskott, minskat med skulder och upplupna kostnader, inbegripet latent skatteskuld. En uppskattning av värdet, så kallad fair value pricing, används vid händelser som kan påverka värdet för ett aktuellt värdepapper, eller när marknaden där värdepappret omsätts är stängd, eller för illikvida värdepapper. SKAGENs praxis för fair value pricing följer norska Verdipapirfondenes forenings branschrekommendation: Verdivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter; Vidare tillämpar SKAGEN rutiner för så kallad swing pricing för att förhindra att befintliga andelsägare missgynnas av att andra andelsägare köper och säljer andelar i fonden. NAV justeras med en swingfaktor på dagen då fonden haft nettoteckning eller -inlösen som överstiger en på förhand fastställd andel av fondens förvaltningskapital. Gränsen för justering av NAV är satt till den nivå där nettoteckning eller -inlösen förväntas innebära att fonden måste göra portföljanpassningar som medför transaktionskostnader, spreadkostnader (skillnaden mellan köp- och säljkurs på underliggande värdepapper) och valutakostnader. Om fonden har haft en nettoteckning över denna gräns justeras NAV upp, och tvärtom om fonden har haft en nettoinlösen över denna gräns. Swingfaktorn beräknas utifrån genomsnittliga historiska kostnader, och utvärderas kvartalsvis. Rutinerna följer Verdipapirfondenes forenings branschstandard om teckning och inlösen. Läs mer om branschstandarden för rutiner vid teckning och inlösen av fondandelar på Beräkning av andelsvärden ska genomföras alla norska bankdagar. Andelsvärden ska normalt kungöras 5 gånger i veckan. Kungörelsen ska ske genom Oslo Børs ASA. 12. Andelsägarregister Verdipapirsentralen för andelsägerregister över SKAGEN Focus, Verdipapirsentralen ASA, postboks 4, NO-0051 Oslo, utställer även andelar, ändringsrapporter samt årsrapporter för användning vid deklarationen. Andelen registreras i andelsägarens namn. 13. Kostnader Andelsklass Focus A Fast förvaltningsavgift: 1,6 procent per år, beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. Variabel förvaltningsavgift: Bättre/sämre värdeutveckling än jämförelseindex, beräknat dagligen, fördelas 90/10 mellan andelsägare och SKAGEN. Variabel förvaltningsavgift debiteras årligen. Samlad belastad förvaltningsavgift utgör maximalt 3,2 procent per år och minimum 0,8 procent per år. Andelsklass Focus B Fast förvaltningsavgift: 1,3 procent per år, beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. Variabel förvaltningsavgift: Bättre/sämre värdeutveckling än jämförelseindex, beräknat dagligen, fördelas 90/10 mellan andelsägare och SKAGEN. Variabel förvaltningsavgift debiteras årligen. Samlad belastad förvaltningsavgift utgör maximalt 2,9 procent per år och minimum 0,5 procent per år. Andelsklass Focus C Fast förvaltningsavgift: 1 procent per år, beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. Variabel förvaltningsavgift: Bättre/sämre värdeutveckling än jämförelseindex, beräknat dagligen, fördelas 90/10 mellan andelsägare och SKAGEN. Variabel förvaltningsavgift debiteras årligen. Samlad belastad förvaltningsavgift utgör maximalt 3,2 procent per år och minimum 0,8 procent per år. Mer information om förvaltningsavgifter i fondbestämmelsernas 5 och 7. Per idag tillkommer inga kostnader vid teckning och inlösen. 14. Information SKAGEN offentliggör sin årsrapport och halvårsrapport på fondbolagets webbplats. Årsrapporten offentliggörs inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Halvårsrapporterna offentliggörs inom två månader från rapportperiodens utgång. Andelsägare som har lämnat sin e-postadress kommer att få rapporterna via e-post. Andelsägare kan på begäran få sig tillsänt kopior av rapporterna utan kostnad. Andelsägare skall för årets första och andra halvår få information om sitt innehav av andelar i fonden, värdet på dessa andelar och avkastningen för andelsägarna under perioden samt innevarande år. Information skall ges senast en månad efter utgång av varje period. Ovan nämnda information kommer förmedlas via SKAGENs webbsidor Mina Sidor. 15. Teckning och inlösen Teckning och inlösen av andelar genomförs i enlighet med Verdipapirfondenes forenings branschstandard om teckning och inlösen. 6

7 Minsta teckningsbelopp finns angivet i fondens faktablad. Vid teckning och inlösen i en annan valuta än NOK beräknas tecknings- /inlösenkursen från fondens NAV i NOK genom att använda valutakursen i den aktuella fonden på kursdagen. För information om vilka valutor som kan användas vid teckning/inlösen se Meddelande om teckning och inlösen ska vara skriftligt och undertecknat, såvida inte annat framgår av ett föregående skriftligt avtal mellan SKAGEN och andelsägaren. Teckning av nya andelar ska ske till andelsvärde enligt första kursberäkningen efter teckningstidpunkten (som är när teckningen har kommit in till förvaltningsbolaget, de medel som motsvarar teckningen har mottagits och eventuell legitimationskontroll har utförts). Inlösen ska ske till andelsvärdet enligt första kursberäkningen efter det att inlösenskravet har kommit in till förvaltningsbolaget. Inlösenskravet måste ha kommit in till förvaltningsbolaget före kl CET (sommartid), eller annan tidpunkt som har bestämts i samband med offentliga högtidsdagar (bryttidpunkten) för att den första kursberäkningen efter att inlösenskravet inkom ska kunna användas som grund. Under stängning av börs eller andra extraordinära omständigheter, samt vid särskilda tillfällen med hänsyn till andelsägarnas intressen, kan förvaltningsbolaget med samtycke från Finanstilsynet helt eller delvis senarelägga kurssättning och utbetalning av inlösenkrav. I Sverige kan teckning och inlösen göras hos: SKAGEN Fonder, Drottninggatan 86, SE Stockholm (org.nr ) Svenska Handelsbanken AB, Kungsträdgårdsgatan 2, SE Stockholm (org.nr ) I Danmark (inkl. Färöarna) kan teckning och inlösen göras hos: SKAGEN Fondene, Kongens Nytorv 8, 4, 1050 Köpenhamn (CVRnr ) Handelsbanken, filial till Svenska Handelsbanken AB (Publ), Amaliegade 3, Postboks 1032, DK-1007 Köpenhamn K. (CVR-nr ) I Luxemburg kan teckning och inlösen göras hos: Svenska Handelsbanken AB (publ), Luxembourg Branch, 15, Rue Bender, L-1229 Luxembourg (org.no. B ) I Finland kan teckning och inlösen göras hos: Svenska Handelsbanken AB publ, Branch operation in Finland, Aleksanterinkatu 11, Helsingfors, Finland (org.nr ) 17. Tvistlösningsorgan Förvaltningsbolaget är anslutet till norska Finansklagenemnda. 18. Andra förhållanden Detta prospekt riktar sig endast till investerare i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution. Fonden får inte distribueras till amerikanska medborgare eller personer som är bosatta i eller skattepliktiga i USA. 19. Styrelsen Andelsägarna i de fonder som förvaltningsbolaget förvaltar väljer minst en tredjedel av medlemmarna i förvaltningsbolagets styrelse och dessutom minst hälften av detta antal som suppleanter. Suppleanterna ska ha närvarorätt vid sammanträden, men inte rösträtt. Förvaltningsbolaget utser valkommitté. Valkommittén ska inför valmötet nominera andelsägarvalda representanter. De andelsägarvalda styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs på valmötet. Det kallas till valmöte genom offentlig kungörelse eller skriftlig hänvändelse till andelsägarna, med minst två veckors varsel. Valmötet hålls varje år före slutet av juni. 20. Styrelsens ansvar Förvaltningsbolagets styrelse ansvarar för att prospektet uppfyller kraven enligt förordning från Finansdepartementet den 21 december 2011 nr 1467 med stöd i lov 25 november 2011 nr 44 om verdipapirfond. Styrelsen i SKAGEN AS förklarar härmed att prospektet så långt styrelsen känner till motsvarar de faktiska förhållandena och att det inte förekommer utelämnanden som är av sådant slag att de kan ändra betydelsen av prospektets innehåll. 21. Ändring av fondbestämmelsarna Fondens fondbestämmelsar kan bara ändras om majoriteten av de andelsägarvalda styrelsemedlemmarna i förvaltningsbolaget har röstat för ändringarna. Beslut om ändring måste få samtycke på ett andelsägarsammanträde och godkännas av Finanstilsynet. Finanstilsynet ska godkänna ändringarna i fondbestämmelsarna om lagens krav på fondbestämmelsarnas innehåll och förfarandena för ändringar i fondbestämmelsarna är uppfyllda. Stavanger, den 23 april 2015 I Storbritannien kan teckning och inlösen göras hos: SKAGEN Funds, High Holborn House, High Holborn, London WC 1V 6RL, United Kingdom. UK Company No: FC029835, UK Establish NO: BR FCA Registration number: I Nederländerna kan teckning och inlösen göras hos: SKAGEN Funds, Museumplein 5D, 1071 DJ Amsterdam, The Netherlands, Branch Registration Number with Chamber of Commerce in Amsterdam: I Schweiz kan teckning och inlösen göras hos: Acolin Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich, Schweiz I Belgien kan teckning och inlösen göras hos: CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles, Belgien Martin Gjelsvik Åge K. Westbø Anne Sophie K. Stensrud Jesper Rangvid Simen Vier Simensen Martin Petersson Per Gustav Blom Aina Haug I Irland kan teckning och inlösen göras hos: CACEIS Ireland Limited, One Custom House Plaza, International Financial Services Centre, Dublin I, Ireland I Tyskland kan teckning och inlösen göras hos: CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, München, Germany Fondens prospekt, faktablad, senaste statusrapport, årsrapport och andelskurs kan erhållas efter förfrågan till ovannämnda adresser. Fondbestämmelsar och prospekt är från början avfattade på norska. Detta är en översatt version som publiceras med reservation för eventuella fel och brister samt felaktiga översättningar. Originalprospekten finns att tillgå på norska på Du kan även få dem genom att kontakta Kundservice på telefon Mer information anpassad för andelsägarna i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och de länder där SKAGEN har tillstånd att bedriva verksamhet finns på våra svenska, danska, engelska, nederländska och internationella webbplatser: och Handel på reglerad marknad Andelsklassen SKAGEN Focus A handlas på NASDAQ OMX Copenhagen. 7

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (bildad 5/4 2002)

Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (bildad 5/4 2002) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (bildad 5/4 2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012)

Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN m 2 Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (bildad 31/10 2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993)

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993)

Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr 879 876 052 (bildad 1/12 1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Prospekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr 990 009 651 (bildad 29/9 2006)

Prospekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr 990 009 651 (bildad 29/9 2006) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr 990 009 651 (bildad 29/9 2006) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden ODIN Emerging Markets

Stadgar för värdepappersfonden ODIN Emerging Markets Översättning från norska Stadgar för värdepappersfonden ODIN Emerging Markets 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Emerging Markets är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Europa SMB

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Europa SMB Stadgar för värdepappersfonden ODIN Europa SMB 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Europa SMB är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden

Stadgar för värdepappersfonden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Eiendom 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Eiendom är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Penningmarknad SEK

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Penningmarknad SEK Stadgar för värdepappersfonden ODIN Penningmarknad SEK 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Penningmarknad SEK är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR Stadgar för värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr (bildad 8/7 1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr (bildad 8/7 1997) www.skagenfonder.se Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (bildad 8/7 1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Rättsliga förhållanden SKAGEN AS (SKAGEN) bildades 15/9 1993 och är registrerat i Foretaksregisteret

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Offshore är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1. Information om förvaltningsbolaget First Asset Management AS Filipstad Brygge 1 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 0250 Oslo Organisationsnummer: 994 832 107

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Prospekt med stadgar för värdepappersfonden ODIN Global

Prospekt med stadgar för värdepappersfonden ODIN Global Prospekt med stadgar för värdepappersfonden ODIN Global ODIN Global förvaltas av förvaltningsbolaget ODIN Forvaltning AS. Fonden har andelsklasser. 1. Uppgifter om förvaltningsbolaget Huvudkontor Besöksadress:

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norge

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norge Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norge 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norge är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare

Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare Ifylld blankett skickas till: Eller fax: Fonder +46 8 55597948 Box 11, SE-101 20 Stockholm Eller e-post: Viktig information om du inte är legitimerad sedan tidigare All information och dokumentation nedan

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna I egenskap av andelsägare i värdepappersfonden ODIN Europa får du den här informationen om den planerade fusionen mellan ODIN Europa och

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer