SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus"

Transkript

1 Tid och plats , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje M Bo Frank M Catharina Winberg M Denice Sigvardsson M Iréne Bladh M Jenny Samuelsson M Nils Posse M Oliver Rosengren M Pernilla Tornéus M Pierre Wiberg M Sigvard Jakobsson M Sofia Stynsberg M Ulf Hedin M Andreas Håkansson C Jan Pyrell C Johanna Martin C Per Schöldberg C Sarchel Mohammad C Annika Stacke FP Nils Fransson FP Camilla Albinsson KD Jon Malmqvist KD Alf Skogmalm S Anders Lindoff S Ann-Kristin Lindqvist S Emelie Öberg S Eva-Marie Rasmusson S Gullvi Strååt S Gunnar Storbjörk S Malin Lauber S Maria Carlsson S Martin Edberg S Hugo Hermansson S Ola Löfqvist S 1(41)

2 Ola Palmgren S Patricia Aguilera S Rose-Marie Holmqvist S Sara Fransson S Tony Lundstedt S Åsa Karlsson Björkmarker S Ann-Christin Eriksson V Eva-Britt Svensson V Örjan Mossberg V Cheryl Jones Fur MP Lars Edqvist MP Neira Kahrimanovic MP Tobias Adersjö MP Andreas Sjösten SD Håkan Engdahl SD Pontus Kindenäs SD Björn Svensson M Andreas Lindström M Hannington Lubwama M Gudrun Holmberg C Tomas Thornell S Yusuf Isik S 35-39, Cecilia Lundin Danielsson S Håkan Frizén V Charlotte Holmström SD Övriga närvarande Ersättare Margareta Jonsson C Anton Dackenberg S Jonas Ek S Cenneth Quick M Anette Nerlie-Anderberg S Torgny Klasson FP Valentina Vasicheva M Pia Philipsson M Julia Berg S Hossein Pishdar V Lennart Adell Kind FP Olle Sandahl KD Tjänstemän Martin Fransson, sekreterare 2(41)

3 Justering Justerare Sara Fransson (S) Nils Fransson (FP) Plats och tid Kommunkansliet den 20 mars kl Justerade paragrafer Ajournering Allmänhetens Frågestund Allmänhetens frågestund Olle Soprani och Klas Bronnvall som är medlemmar i en förening som motsätter sig planer på en vindkraftspark i Furuby frågar kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) hur planerna stämmer med skrivningar i kommunens vindbruksplan och hur kommunen ser på etableringen. Bo Frank svarar. Underskrifter Sekreterare Martin Fransson Ordförande Benny Johansson Justerare Sara Fransson Justerare Nils Fransson 3(41)

4 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift Martin Fransson 4(41)

5 Förteckning över kommunfullmäktige ärenden den 17 mars Dnr Justering av protokoll Dnr Fastställande av dagordning Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Dnr Motion om en oberoende kommission för ett socialt hållbart Växjö - Åsa Karlsson Björkmarker (S) Dnr Motion om att utveckla arbetet mot svartjobb och skatteflykt - Eva-Britt Svensson (V) Dnr Revidering av personalpolicyn Dnr Medborgarförslag om att uppföra en modern busshållplatskur före Ulriksbergsrondellen Dnr Medborgarförslag om uppförande av staty av damen med handväska Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner Dnr Byggnation av ny förskola/skola i Bergunda Dnr VöFAB:s förvärv av fastighet/bolag från Rygginstitutet Dnr Rapporter från revisionen Dnr Framställda interpellationer (41)

6 49 Dnr Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott, Per Schöldberg (C) till Malin Lauber (S) om besparingar på måltidsorganisationen Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige- Lennart Svensson (SD) Dnr Val av styrelse och lekmannarevisorer i Kräftan Dnr Val av ny ledamot i byggnadsnämnden efter Denice Sigvardsson (M) Dnr Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden Dnr Val av ny ersättare ersättare i tekniska nämnden efter David Lundén (C) Dnr Anmälan av politisk samordnare Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Valentina Vasicheva (M) Dnr Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige (41)

7 35 Dnr Justering av protokoll s beslut beslutar att Nils Fransson (FP) och Sara Fransson (S) ska justera dagens protokoll. beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 20 mars, kl på kommunkansliet. 7(41)

8 36 Dnr Fastställande av dagordning s beslut godkänner följande tillägg till dagordningen: Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Valentina Vasicheva (M) behandlas efter valärendena. Ordförande Benny Johansson (M) föreslår att inkommen avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Valentina Vasicheva (M) behandlas efter valärendena. 8(41)

9 37 Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Malin Lauber (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver Rosengren (M) vilken beredskap nämnden har när etableringslotsarna försvinner. Oliver Rosengren svarar. Gullvi Strååt (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Oliver Rosengren (M) vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera den höga arbetsbelastningen på avdelningen barn och familj. Oliver Rosengren svarar. Ola Palmgren (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) om hur det går med arbetet med en ny återvinningscentral på Teleborg. Sofia Stynsberg svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om omsorgsnämndens arbete med LOV i särskilda boenden. Ulf Hedin svarar. Håkan Frizén (V) frågar organisations- och personalutskottets ordförande Per Schöldberg (C) om hur stor andel av kommunens chefer som har utländsk bakgrund och hur man arbetar för att öka representativiteten. Per Schöldberg svarar. 9(41)

10 38 Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 2015 s beslut överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: 1. Medborgarförslag om övergångsställen vid Kronobergsgatan, Kungsgatan samt Västra Esplanaden överlämnas till tekniska nämnden 2. Medborgarförslag att upprätta ett rödljus fyrvägskorsningen Evedalsvägen, Saturnusvägen och Björnvägen utanför Östra Lugnets skola överlämnas till tekniska nämnden Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd Kommunstyrelsens beredning har föreslagit kommunfullmäktige att överlämna beslutanderätten enligt följande: 1. Medborgarförslag om övergångsställen vid Kronobergsgatan, Kungsgatan samt Västra Esplanaden överlämnas till tekniska nämnden 2. Medborgarförslag att upprätta ett rödljus fyrvägskorsningen Evedalsvägen, Saturnusvägen och Björnvägen utanför Östra Lugnets skola överlämnas till tekniska nämnden 10(41)

11 38 fortsättning Yrkanden Eva-Britt Svensson (V): beslutar att inte överlämna beslutanderätten för de aktuella ärendena. Bo Frank (M): Bifall till kommunstyrelsens berednings förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens berednings förslag. Beslutet skickas till För åtgärd Tekniska nämnden 11(41)

12 39 Dnr Motion om en oberoende kommission för ett socialt hållbart Växjö - Åsa Karlsson Björkmarker (S) s beslut besvarar motionen med att det redan arbetas i olika styrelser och nämnder med detta. Det som behövs är inte ytterligare kommunala inrättningar, utan att arbetet istället utvecklas och förstärks i de funktioner där rutiner och kompetens finns. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla motionen. Vi är övertygade om att en kommission är ett verktyg för att komma tillrätta med de klyftor som växer mellan växjöborna. Ett ojämlikt Växjö hindrar Växjö att på bästa sätt ta sig an framtiden. Idag är klass den viktigaste faktorn för Växjös barn och unga när det gäller att lyckas i skolan. Klasstillhörighet lägger grunden för hälsan och livsvillkoren för växjöborna skiljer sig dramatiskt. Att då välja att inte ta ett helhetsgrepp med oberoende forskare och praktiker är inget annat än beklagligt. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Åsa Karlsson Björkmarker (S) har i en motion den 18 november 2014 föreslagit att kommunfullmäktige ska inrätta en Växjökommission med syfte att minska klyftorna och öka jämlikheten mellan kommunens invånare. Motionären anser att en sådan kommission bör vara opolitisk och bestå av forskare och praktiker. Kommissionen ska samla kunskap om nuläget i Växjö samt komma med förslag på hur kommunen kan bli mer jämlik. 12(41)

13 39 fortsättning Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 60/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att det redan arbetas i olika styrelser och nämnder med detta. Det som behövs är inte ytterligare kommunala inrättningar, utan att arbetet istället utvecklas och förstärks i de funktioner där rutiner och kompetens finns. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Ann-Christin Eriksson (V), Maria Carlsson (S), Malin Lauber (S) och Håkan Frizén (V): bifaller motionen. Lars Edqvist (MP) med instämmande av Håkan Engdahl (SD) och Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster mot 24 röster för Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Se omröstningsbilaga 1. 13(41)

14 40 Dnr Motion om att utveckla arbetet mot svartjobb och skatteflykt - Eva-Britt Svensson (V) s beslut besvarar motionen med att gällande lagstiftning och Växjö kommuns rutiner bedöms som tillräckliga för att motverka eventuell ekonomisk brottslighet vid offentliga upphandlingar. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Eva-Britt Svensson (V) har inkommit med motion om att Växjö kommun ska anpassa, utveckla och implementera metoden Vita jobb. Metoden är ett samarbetsprojekt mellan olika fackliga organisationer. Motionären vill även att Växjö kommun utesluter företag med anknytning till off-shore ekonomier vid offentlig upphandling. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse från den 4 februari 2015 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att det vid alla upphandlingar som hanteras centralt av upphandlingsenheten utförs kontroller och kvalificering av samtliga anbudsgivare i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Av gällande lagstiftning framgår under vilka omständigheter en myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i offentlig upphandling, där motionens fokusområden ekonomisk brottslighet och svartarbete ingår. Vidare framgår att enheten har rutiner för hur orimligt låga anbud skall hanteras och uteslutas ur upphandlingsprocessen. Åtgärder för att hantera företag med anknytning till off-shore ekonomier, skatteparadis, inom upphandlingsförfarandet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och 14(41)

15 40 fortsättning införts i upphandlings och inköpspolicyn i enlighet med beslut fullmäktiges beslut 68/2012. Kommunstyrelsen har i 97/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att gällande lagstiftning och Växjö kommuns rutiner bedöms som tillräckliga för att motverka eventuell ekonomisk brottslighet vid offentliga upphandlingar. Yrkanden Eva-Britt Svensson (V) med instämmande av Tony Lundstedt (S): bifaller motionen. Per Schöldberg (C) med instämmande av Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Eva-Britt Svenssons yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster mot 24 röster för Eva-Britt Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 2. Beslutet skickas till För kännedom Kommunchefen (upphandlingschefen) 15(41)

16 41 Dnr Revidering av personalpolicyn s beslut 1. beslutar att anta förslag till Personalpolicy för Växjö kommun daterad med följande ändring: Under området Attraktiv arbetsplast ska punkten 3 under rubriken Växjö kommun som arbetsgivare ha följande lydelse: ger medarbetarna frihet att utveckla sitt arbete och där det är möjligt påverka sin arbetstid 2. upphäver Arbetsmiljöpolicy för Växjö kommun, KS/2008:328. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Personalpolicyn är det styrande dokumentet för personalpolitiken i Växjö kommun. Den gäller för Växjö kommuns förvaltningar och bolag, där den är ett av de policydokument som ska följas enligt Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB, Uppdraget att förnya personalpolicyn kommer från kommunstyrelsens internbudget för Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den sjunde januari Där framgår att förslaget till ny personalpolicy för Växjö kommun är framtagen i samarbete med förvaltningar, bolag och fackliga representanter. Deltagare i styrgrupp och projektgrupp har utsetts med hänsyn till kompetens inom området och kunskap om kommunorganisationen. I projektuppdraget har ingått att bedöma om personalpolicyn och arbetsmiljöpolicyn kan samordnas. Enligt föreskriften om systematiskt 16(41)

17 41 fortsättning arbetsmiljöarbete ska en arbetsmiljöpolicy beskriva arbetsgivarens övergripande målsättning och viljeinriktning för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. Bedömningen är att förslaget till ny personalpolicy medför att nuvarande arbetsmiljöpolicy inte längre är nödvändig och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver detta styrande dokument. Kommunledningsförvaltningen har efter sammanträdet med organisationsoch personalutskottet överlämnat ett nytt förslag till personalpolicy, daterad , där förändringar beslutade av organisations- och personalutskottet är gjorda. Kommunstyrelsen har i 98/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. beslutar att anta förslag till Personalpolicy för Växjö kommun daterad med följande ändring: Under området Attraktiv arbetsplast ska punkten 3 under rubriken Växjö kommun som arbetsgivare ha följande lydelse: ger medarbetarna frihet att utveckla sitt arbete och där det är möjligt påverka sin arbetstid 2. upphäver Arbetsmiljöpolicy för Växjö kommun, KS/2008:328. Yrkanden Per Schöldberg (C) med instämmande av Catarina Winberg (M), Lars Edqvist (MP), Nils Fransson (FP), Oliver Rosengren (M) och Håkan Engdahl (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Lundstedt (S) med instämmande av Håkan Frizén (V), Malin Lauber (S), Gullvi Strååt (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): 1. beslutar att anta förslag till Personalpolicy för Växjö kommun daterad med följande tillägg: Rätt till heltid med möjlighet till deltid ska införas i hela organisationen. Rätt till tillsvidareanställning efter 12 månaders visstidsanställning ska gälla. 2. upphäver Arbetsmiljöpolicy för Växjö kommun, KS/2008: (41)

18 41 fortsättning Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag yrkande. Nej för bifall till Tony Lundstedts yrkande. Omröstningsresultat Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 röster mot 27 röster för Tony Lundstedts yrkande. Se omröstningsbilaga 3. Beslutet skickas till För kännedom Kommunchefen (personal- och förhandlingschefen) Kommunkansliet 18(41)

19 42 Dnr Medborgarförslag om att uppföra en modern busshållplatskur före Ulriksbergsrondellen s beslut besvarar medborgarförslaget med att den aktuella hållplatsen är flyttad till Oxtorget. Rolf Rask har skickat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen ska uppföra ett väderskydd vid hållplats på Storgatan före Ulriksbergsrondellen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 februari 2015 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förslagsställaren avser den före detta hållplatsen Högalidsgatan. Hållplatsen är sedan i höstas flyttad till Oxtorget för att tekniska förvaltningen och länstrafiken bedömt att det läget ger kortare gångavstånd och kan locka fler resenärer. Förslagställaren hade inte uppmärksammat att hållplatsen flyttats men hade vid telefonsamtal inga invändningar mot det nya läget. Kommunstyrelsen har i 99/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att den aktuella hållplatsen är flyttad till Oxtorget. Yrkanden Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 19(41)

20 42 fortsättning Beslutet skickas till För kännedom Rolf Rask Kommunchefen (trafikplaneringschefen) 20(41)

21 43 Dnr Medborgarförslag om uppförande av staty av damen med handväska s beslut avslår medborgarförslaget med motiveringen att kulturoch fritidsnämnden i 35/2015 beslutat att inte uppföra någon staty över den händelse som nämns i förslaget. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Hans Zetterström har i ett medborgarförslag den 20 februari 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att placera en staty över damen med väskan på platsen för händelsen, gärna med ett plakat innehållande en förklaring av sammanhanget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 103/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden i 35/2015 beslutat att inte uppföra någon staty över den händelse som nämns i förslaget. Förslagsställaren yttrar sig i ärendet under kommunfullmäktiges sammanträde. Yrkanden Rose-Marie Holmqvist (S): besvarar medborgarförslaget med att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett minnesmärke över händelsen kan skapas. 21(41)

22 43 fortsättning Per Schöldberg (C) med instämmande av Andreas Sjösten (SD) och Nils Fransson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Håkan Frizén (V): besvarar medborgarförslaget enligt följande: Det finns tre avgörande anledningar till att säga nej till en staty av Damen med handväskan. 1. Upplevelsen av och associationerna, som den klassiska bilden förmedlar, går helt förlorade om staty av enbart kvinnan uppförs 2. Fotografen motsätter sig att bilden styckas 3. En nära anhörig har meddelat att hen helt motsätter sig statyn Som ett alternativ uppdrar kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden att ta fram förslag till ett minnesmärke över händelsen 1985, att detta ska ske i samråd med fotograf och anhöriga och att syftet ska vara att ständigt påminna om kampen mot nazism och rasism, för mänskliga rättigheter. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För kännedom Hans Zetterström 22(41)

23 44 Dnr Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och Växjö kommuner s beslut beviljar Värends räddningstjänstförbund tillstånd för hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19, Fagrabäcksvägen 5, Växjö. Värends räddningstjänstförbund har den 14 januari 2015 inkommit med en ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19 i Växjö. Värends räddningstjänstförbund är Växjö kommuns tillståndsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, men bedriver även själva tillståndspliktig hantering. Förbundet anser dock att man inte kan bevilja sin egen hantering avseende fastigheten Lågan 19 i Växjö och har därmed ansökt hos kommunstyrelsen om tillstånd. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 16 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Stadsbyggnadskontoret har skött handläggningen av ärendet för kommunstyrelsens räkning och anser i en skrivelse, den 13 februari 2015, att tillstånd kan beviljas. Kommunstyrelsen har i 100/2015 föreslagit kommunfullmäktige att bevilja Värends räddningstjänstförbund tillstånd för hantering av brandfarliga varor på fastigheten Lågan 19, Fagrabäcksvägen 5, Växjö. Beslutet skickas till Värends räddningstjänstförbund 23(41)

24 45 Dnr Byggnation av ny förskola/skola i Bergunda s beslut godkänner utbildningsnämndens begäran om att i samarbete med VöFAB få utföra nybyggnad av förskola/skola i Bergunda för en investeringsutgift på 310 mkr, baserad på anbud, och med en preliminär tillkommande hyra på 27 mkr/år. Investeringsutgiften för skoldelen är 260 mkr med preliminär hyra 22,8 mkr och för förskoledelen 50 mkr med preliminär hyra 4,2 mkr/år Utbildningsnämnden beslutade att godkänna att i samarbete med VöFAB genomföra nybyggnad av förskola/skola i Bergunda för en investeringsutgift av totalt 310 mkr, baserad på anbud, och med en preliminär tillkommande hyra av 27 mkr/år. Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande Beslutsunderlag Växjö Kommunföretag AB har i 27/2015 yttrat sig i ärendet. Växjö kommunföretag framhåller bland annat att ytterligare jämförelsetal vore önskvärda men givet att kostnaderna håller sig i huvudsak inom de ramar som förkalkylerna visar så är de rimliga. Kommunchefen har i en skrivelse den 20 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att anbudsförfrågan avseende nybyggnad av förskola/skola i Bergunda är genomförd. Investeringsutgift för projektet blir 310 Mkr med en preliminär tillkommande hyra på 27 mkr/år. Förskolan planeras vara klar till dec 2016 och skolan till höstterminen Nybyggnationen i Bergunda är en sammanhållen förskola/skola för åldrarna 1-16 år i två plan. Byggnaden utförs som ETT hus och kommer att innehålla årskurserna 7-9 för ca 450 elever, årskurserna F-6 för ca 350 elever och förskola för ca 200 barn. Totalt 1000 barn. Bruksarean på ny förskola/ skola är ca m2 och tomtarean är m2. 24(41)

25 45 fortsättning Kommunstyrelsen har i 101/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna utbildningsnämndens begäran om att i samarbete med VöFAB få utföra nybyggnad av förskola/skola i Bergunda för en investeringsutgift på 310 mkr, baserad på anbud, och med en preliminär tillkommande hyra på 27 mkr/år. Investeringsutgiften för skoldelen är 260 mkr med preliminär hyra 22,8 mkr och för förskoledelen 50 mkr med preliminär hyra 4,2 mkr/år. Yrkanden Anna Tenje (M) med instämmande av Johanna Martin (C), Maria Carlsson (S) och Eva-Britt Svensson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För åtgärd Utbildningsnämnden För kännedom Vöfab Växjö Kommunföretag AB Kommunchefen (gruppledare lokalförsörjningsgruppen) 25(41)

26 46 Dnr VöFAB:s förvärv av fastighet/bolag från Rygginstitutet s beslut godkänner att Vöfab får förvärva fastigheten Växjö Norrastugan 1 genom att köpa aktierna i nybildat bolag samt att Vöfab därefter får fusionera in det förvärvade bolaget i Vöfab genom absorption. Förvaltningen arbete och välfärd har ett stort behov av lokaler och bostäder för sin verksamhet, bland annat för ensamkommande flyktingbarn, och har därför initierat en diskussion med Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) om möjliga lösningar. Vöfab inledde en diskussion med Rygginstitutet AB om förvärv av deras fastighet på Norremark: Växjö Norrastugan 1. Fastigheten har tidigare bland annat använts som lokaler för skolverksamhet och lokalerna innehåller både kontor och möjligheter till boende. Beslutsunderlag Växjö kommunföretag AB (VKAB) har genom 28/2015 beslutat att VKAB tillstyrker att Vöfab förvärvar fastigheten Växjö Norrastugan 1 genom att köpa aktierna i ett nybildat aktiebolag och att Vöfab sedan får fusionera in det förvärvade bolaget i Vöfab genom absorption, och överlämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige med följande beslutsförslag: Växjö kommunfullmäktige godkänner att VöFAB får förvärva fastigheten Växjö Norrastugan 1 genom att köpa aktierna i nybildat samt att VöFAB därefter får fusionera in det förvärvade bolaget i VöFAB genom absorption. Kommunchefen har i en skrivelse den 25 februari 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunledningsförvaltningen föreslår en redaktionell ändring i förslaget men har i övrigt inga ytterligare synpunker. Kommunstyrelsen har i 102/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna att VöFAB får förvärva fastigheten Växjö Norrastugan 1 genom att köpa aktierna i nybildat bolag samt att VöFAB därefter får fusionera in det förvärvade bolaget i VöFAB genom absorption. 26(41)

27 46 fortsättning Förslaget skickas till För åtgärd Växjö Fastighetsförvaltning AB För kännedom Växjö Kommunföretag AB 27(41)

28 47 Dnr Rapporter från revisionen Inga rapporter från revisionen presenterades vid dagens sammanträde. 28(41)

29 48 Dnr Framställda interpellationer s beslut medger att interpellationerna får ställas Följande interpellationer har lämnats in sedan kommunfullmäktiges februarisammanträde: Interpellation från Åsa Karlsson Björkmarker (S) till utbildningsnämndens ordförande om färre barn i förskolans barngrupper Interpellation från Maria Carlsson (S) till utbildningsnämndens ordförande om tillgången till vikarier i grundskolan 29(41)

30 49 Dnr Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Malin Lauber (S) om besparingar på måltidsorganisationen har i 22/2015 medgett en interpellation från Malin Lauber (S) till ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) om besparingar på måltidsorganisationen. Interpellationen besvaras av Per Schöldberg. 30(41)

31 50 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige- Lennart Svensson (SD) s beslut beviljar avsägelsen och skickar den till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning Lennart Svensson (SD) har i en skrivelse, den 5 mars 2015 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län För kännedom Lennart Svensson Löneenheten Kommunkansliet 31(41)

32 51 Dnr Val av styrelse och lekmannarevisorer i Kräftan 9 s beslut 1. utser styrelseledamöter och ersättare i Kräftan 9 enligt nedan: Ledamöter Ersättare Jan Pyrell (C),ordförande Jon Malmqvist (KD) Maria Carlsson (S), vice ordförande Jakob Steinstö (M) Robert Nordmark (M) Thomas Thornell (S) Torgny Klasson (FP) Hossein Pishdar (V) Lars Edqvist (MP) Rose-Marie Holmqvist (S) Martin Edberg (S) 2. utser följande lekmannarevisorer för Kräftan 9: Lekmannarevisorer Kennerth Sjögren (S) Carl Geijer (M) Ersättare Peter Bengtsson (S) Magnus Jisborg (M) 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. har i 15/2015 beslutat att godkänna bolagsordning för Kräftan 9. beslutade samtidigt att i ett särskilt ärende förrätta val till styrelsen i bolaget samt att utse lekmannarevisorer med ersättare. Beslutsunderlag Valberedningen har i 5/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. utser styrelseledamöter och ersättare i Kräftan 9 enligt nedan: 32(41)

33 51 fortsättning Ledamöter Ersättare Jan Pyrell (C),ordförande Jon Malmqvist (KD) Maria Carlsson (S), vice ordförande Jakob Steinstö (M) Robert Nordmark (M) Thomas Thornell (S) Torgny Klasson (FP) Hossein Pishdar (V) Lars Edqvist (MP) Rose-Marie Holmqvist (S) Martin Edberg (S) 2. utser följande lekmannarevisorer för Kräftan 9: Lekmannarevisorer Kennerth Sjögren (S) Carl Geijer (M) Ersättare Peter Bengtsson (S) Magnus Jisborg (M) Beslutet skickas till För kännedom Växjöbostäder Kommunkansliet 33(41)

34 52 Dnr Val av ny ledamot i byggnadsnämnden efter Denice Sigvardsson (M) s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Dan Boson (M) till ny ledamot i byggnadsnämnden 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Denice Sigvardsson (M) har i en skrivelse, den 23 februari 2015, avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Valberedningen har i 6/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Dan Boson (M) till ny ledamot byggnadsnämnden 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till Denice Sigvardsson Dan Boson För kännedom Byggnadsnämnden Löneenheten Kommunkansliet 34(41)

35 53 Dnr Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden s beslut 1. utser Malin Odlingsson (MP) till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sofi Poulsen (MP) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. har i 32/2015 beviljat avsägelsen. Uppdraget lämnades tillsvidare vakant. Beslutsunderlag Valberedningen har i 7/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. utser Malin Odlingsson (MP) till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till Malin Odlingsson För kännedom Överförmyndarnämnden Löneenheten Kommunkansliet 35(41)

36 54 Dnr Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter David Lundén (C) s beslut 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Anders Haggren (C) till ny ersättare i tekniska nämnden. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. David Lundén har i en skrivelse, den 10 mars 2015, avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Beslutsunderlag Valnämnden har i 8/2015 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. beviljar avsägelsen. 2. utser Anders Haggren (C) till ny ersättare i tekniska nämnden. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till David Lundén Anders Haggren För kännedom Tekniska nämnden Löneenheten Kommunkansliet 36(41)

37 55 Dnr Anmälan av politisk samordnare s beslut noterar anmälan i protokollet. Oliver Rosengren (M) anmäler Denice Sigvardsson som politisk samordnare för den blågröna femklövern till och med den 31 december Beslutet skickas till Denice Sigvardsson För kännedom Löneenheten Kommunkansliet 37(41)

38 56 Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Valentina Vasicheva (M) s beslut beviljar avsägelsen och skickar den till Länsstyrelsen i Kronobergs län för ny sammanräkning. Valentina Vasicheva (M) har i en skrivelse, den 17 mars 2015, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län För kännedom Valentina Vasicheva Löneenheten Kommunkansliet 38(41)

39 57 Dnr Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 2015 s beslut noterar informationen till protokollet Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunkansliet efter redovisningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde. Motioner Motion om att införa dataslöjd i kommunens skolor- Johanna Martin (C) och Neira Kahrimanovic (MP) Motion om att ta fram rutiner för att öka dialogen med barn och unga- Malin Lauber (S) Motion om att införa högre friskvårdsersättning och friskvårdstid för anställda i Växjö kommun- Örjan Mossberg (V) Motion om att ställa ut kulturell och konstnärlig verksamhet i idrottsanläggningarna -Eva-Britt Svensson (V), Håkan Frizén (V) och Carin Högstedt (V) Motion om ökat budgetanslag till utbildningsnämnden- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S) Medborgarförslag Medborgarförslag att den offentliga upphandlingen ska utgå från krav från djurskyddslagstiftningen Medborgarförslag att upprätta ett rödljus fyrvägskorsningen Evedalsvägen, Saturnusvägen och Björnvägen utanför Östra Lugnets skola Rödljus Medborgarförslag om att Växjö kommun medverkar till restaurering av Harshults pestkyrkogård Medborgarförslag om att ha krav från djurskyddslagstiftningen i den offentliga upphandlingen 39(41)

40 57 fortsättning Medborgarförslag om uppförande av staty av damen med handväska Medborgarförslag om att förändra Ulriksbergspromenaden 40(41)

41 58 Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige 2015 s beslut noterar informationen. Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige efter marssammanträdet: 1. Nämnden för arbete och välfärd har i 15/2015 lämnat en rapport enligt 16 kap. 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL Länsstyrelsen beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Natalie Hall Serrate. 3. Länsstyrelsen beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jan Aschan. 4. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ola Gustavsson. 5. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Zinar Canpolat. 6. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Johanna Cronwall. 7. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Selma Beglerbegovic Canpolat. 8. s ordförande Benny Johansson (M) informerar om att nästa sammanträde med kommunfullmäktige kommer att teckentolkas. 41(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-03-06 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18 Tid och plats Ledamöter Johansson Benny, M Gustafsson Marie-Louise,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00-19:40 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Per Schöldberg (C) 2:e vice ordförande Jon Malmqvist (KD) Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats Kl. 14.00 19.50 Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) 1;e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M Plats Utvandrarnas Hus Tid Kl. 14:00 20:50 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin M Nils Fransson FP Berith Swalander M Ulf Hedin M Bo Svensson MP Jimmi Jonsson FP 1-6 Elisabeth Risedal V Ann

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 16:35 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Annika Stacke FP Lars-Erik Larsson C Andreas Ekman M Eva Christensen M Roland Gustbée M Ulla Blanking M

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Utvandrarnas hus klockan 14.10 19:30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Gunnel Jansson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-01-19 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 Tid och plats tisdagen den 26 januari 2016 kl. 14:00 i Atriumsalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00-17:30 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Örjan Mossberg V Gunnar Storbjörk S 141-154 Elisabeth Risedal V Bo Svensson MP Yusuf Isik S Pontus Nordfjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-06-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordf. Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tid Kl. 14:00 18:45 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordf. Gunnar Elm (C) 175-190 Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Elisabeth Risedal (V) Ulf Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 16:30 17:05 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg, ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer