Miljö- och byggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Lars Nilsson (c) Agneta Malmquist (s) Britt Wireland Sorpola (s) Övriga deltagande Anders Helgée Daniel Johansson Åke Arvidsson (s) Anders Åström Hanna Heyl Monica Bergh (kd) Margareta Roos Charlotte Nilsson Reidar Ek (s) Göran Pettersson Håkan Telander Göran Carlsson (c) Sophia Berggren Emma Birgersson Utses att justera Ivan Gunnarsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Margareta Roos. Konny Bogren. Ivan Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret. Margareta Roos

2 2(35) 144 Dnr NED Xxxxxxxxxxxxxx. Ifrågasatt vanvårdad fastighets Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut, daterat , förelagt fastighetsägarna Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att: A. Senast den 1 december 2007 ha låtit borttransportera på fastigheten upplagda skrotbilar, bildelar, bilbatterier, metallskrot, plast- och plåtburkar samt de två bilarna som står placerade på vägen utanför fastigheten B. Senast den 1 januari 2008 riva det till hälften nedbrunna huset och borttransportera husinventarier. Rivningsrester skall sorteras efter olika material, farligt och icke farligt avfall. Rivningsplan skall upprättas och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden innan rivning kan ske. Vid borttransport skall transportgodset lämnas till för godsslaget godkänd mottagningsplats. Intyg från berörd mottagningsplats skall på anmodan förevisas behörig tjänsteman. För att säkerhetsställa beslutets verkställighet beslutar miljö- och byggnadsnämnden även påföra fastighetsägarna Xxxxxxxxxxxxxxx och Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ett löpande vite enligt följande: kronor fr.o.m. den 1 december 2007 och den förste i varje månad till dess åtgärd A. ovan är utförd kronor fr.o.m. den 1 januari 2008 och den förste i varje månad till dess att åtgärd B. ovan är utförd Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 (föreläggande) samt vite 10. Beslutet har delgivits fastighetsägarna via delgivningsman den 20/ Beslutet har vunnit laga kraft och fastighetsägarna har inte överklagat beslutet.

3 3(35) Personal från miljö- och byggnadskontoret har förrättat syn på fastigheten den 3 december 2007 och konstaterat följande: Ingen förändring har skett. Det halvt nedbrunna huset inklusive inventarier, skrotbilar, bildelar, bilbatterier, metallskrot, plast- och plåtdunkar finns fortfarande kvar. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att hos Länsrätten i Kalmar län begära om prövning och utdömande av vite av kronor enligt punkt 1 i miljö- och byggnadsnämndens beslut , 117. Beslutet delges via delgivningsman.

4 4(35) Kommunstyrelsen Ekonomikontoret 145 Dnr A Taxa för miljö- och byggnadsnämnden, grundbelopp för 2008 Grundbeloppet (G) för 2007 har varit 36 kr. Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet bestämmes grundbeloppets storlek årligen av miljöoch byggnadsnämnden. Grundbeloppet får inte sättas högre än vad som motsvarar den genomsnittliga självkostnaden för utförda åtgärder. Kostnadstäckningsgraden är idag för bygglovverksamheten c:a 75 %. Den del av verksamheten som utgör service samt råd och anvisningar till allmänhet, företag, förvaltningar och övriga myndigheter får inte avgiftsfinansieras. Kommunförbundet har uppskattat den delen av miljöoch byggnadsnämndens verksamhet till %. Miljö- och byggnadskontoret föreslår därför miljö- och byggnadsnämnden att höja grundbeloppet för år 2008 till 37 kr. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att höja grundbeloppet (G) till 37 kronor för 2008.

5 5(35) Kansliet Ekonomikontoret Metria 146 Dnr A års taxa för mätningsteknisk verksamhet Hultsfreds kommun har sedan tillämpat Svenska Kommunförbundets Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet utgiven i april I taxan regleras även mätningsteknisk verksamhet, tidersättning för övriga tjänster och utnyttjande av kommunal kartdatabas. Vid avgiftsberäkningen föreslås grundbeloppet för 2008 fastställas till 37 kronor. En klar gränsdragning mellan myndighetsutövning och uppdragsverksamhet skall tillämpas. Vid momsdebitering föreslås Svenska Kommunförbundets rekommendationer att tillämpas. Beslut Grundbeloppet för 2008 fastställs till 37 kronor. Vid debitering för kopiering skall Metrias kopieringstaxa tillämpas. Vid debitering av tidersättning för personal skall Metrias uppdragstaxa tillämpas.

6 6(35) Ledamöter Ersättare 147 Dnr A Sammanträdesordning 2008 Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden Nämnden sammanträder tio gånger per år Januari, februari, mars, april, maj, juni, augusti, oktober, november och december kl Följande datum föreslås: 17 januari, 14 februari, 13 mars, 10 april, maj, 12 juni, 21 augusti, 9 oktober, 13 november och 11 december. Partigrupperna samlas kl inför varje sammanträde. Presidiesammanträdena förläggs till onsdagen före varje nämndsammanträde kl Beslut Nämnden antar upprättat förslag.

7 7(35) Emåmejeriet PlannjaSiba AB 148 Dnr Miljö- och byggnadspris 2007 Miljö- och byggnadsnämnden skall verka för en hållbar utveckling. Mark, vatten och fysisk miljö skall användas ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt så att långsiktig god hushållning tryggas. Nämnden skall dessutom verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden delar ut ett miljö- och byggnadspris på totalt kronor och diplom. Det är nämndens förhoppning att pris och hedersomnämnande skall stimulera till särskild omtanke om byggnader och om miljön i kommunen. Beslut Miljö- och byggnadspriset år 2007 delas mellan Emåmejeriet i Hultsfred och PlannjaSiba, Järnforsen, med kronor till vardera. Emåmejeriets grundare, Patrik Evertsson och Anders Johansson, har genom stort engagemang och mycket flit visat att det lokala alternativet kan slå sig in bland jättarna på marknaden. I tider då klimateffekterna blir allt påtagligare premieras såväl den lokala produktionen som den lokala distributionen. Förutom en positiv klimateffekt säkrar mejeriets framgång även flera djurhållningar och bidrar därmed till ett öppet landskap med värdefulla ängs- och hagmarker. PlannjaSiba AB har genom lokal expansion möjliggjort utbyggnad av tillverknings- och lagerhantering för moderbolagets vattenavrinningssystem. Med norden, nord- och östeuropa som marknad utgör Järnforsen origo i ett distributionsnät där 95% av marknaden kan nås inom 24 timmar. Genom val av centralplats och med en byggnadsutformning som möjliggör såväl landsvägs- som spårbunden distribution kan företaget möta både nutida och framtida krav på resurssnål distribution. Med egna produkter och god arkitektur har företaget uppfört lagerbyggnader som dessutom möjliggör ytterligare expansion och utveckling i Järnforsen och Hultsfreds kommun.

8 8(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott 149 Dnr Yttrande över motion om inrättande av personalnämnd Fullmäktigeledamöterna Per-Inge Pettersson och Gunilla Aronsson har inlämnat en motion om att inrätta en personalnämnd. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som anställer bra personal och föreslår att kommunen ska intensifiera personalpolitiken Motionen har varit ute på remiss till förvaltningarna. Personalchefen har i samråd med kommunchefen avslagit motionen då de anser att den integrerade och sammanhållna personalpolitiken lättast genomförs om kommunstyrelsen och dess arbetsutskott får fortsatt övergripande ansvar. Övriga förvaltningar instämmer i respektive yttrande helt eller i stort med personalchefens synpunkter. Per-Inge Pettersson har förtydligat motionen varför kommunstyrelsens arbetsutskott nu, /2007, begär in nämndernas synpunkter på införandet av en personalnämnd. Pettersson menar i förtydligandet att politikerna i de olika nämnderna har för liten möjlighet att påverka Hultsfreds kommuns personalpolitik. En personalnämnd med politiker från ks, bun, soc och mbn har större möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap och erfarenhet som finns ute i nämnderna. Personalnämndens främsta uppgift blir att bereda frågor som senare beslutas i kommunstyrelsen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden delar motionärernas krav på att kommunen ska ha en stark personalpolitik och anställa bra personal. Nämnden anser dock inte att det erfordras ytterligare en nämnd för att uppfylla dessa målsättningar.

9 9(35) 150 Dnr Årsredovisning för miljö- och djurskydd på lantbruk, samt djurskydd sällskapsdjur 2007 Inledning Under 2007 har förstärkning skett på lantbrukssidan. Det är nu två fast anställda personer som arbetar med miljötillsyn och kontroll av djurskydd, även om en av dem har visst ansvar även inom andra områden. Administration Följande skulle prioriteras under året enligt verksamhetsplanen: Tillsynsplanering, uppdatering av tillsynsplaner och verksamhetsregister Remisshantering Applicering av ny lagstiftning och vidare arbete med att införliva delar av hygienpaketet i verksamheten Samråd med andra kommuner och myndigheter för att säkerställa en likartad syn på de förändrade arbetsvillkoren och för att öka kvaliteten och kvantiteten på arbetet inför framtiden Genomgång av delegationsordning för förslag till eventuell uppdatering Under 2007 har följande genomförts: Uppdatering av verksamhetsregister sker kontinuerligt och arbetet kommer att fortgå. Tyngdpunkt har under sommaren och hösten lagts på hästhållarregister då detta visat sig vara mycket dåligt uppdaterat. Under året har sju remisser besvarats gällande djurskydd. Hygienpaketets applikation är fortfarande mycket osäker bl a vad gäller hantering av tvärvillkor och foderkontroller. Arbetet med att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring frågorna fortgår och nämnden har informerats om händelseutvecklingarna på området. Samråd med andra kommuner och myndigheter sker löpande. Delegationsordningen har ännu inte omarbetats. Det administrativa arbete som förutspåtts med anledningen av djurskyddsmyndighetens försvinnande har inte blivit så omfattande som beräknat. Dock har nya föreskrifter för såväl hästar som lantbruksdjur inneburit visst extra arbete.

10 10(35) Visst administrativt arbete har även krävts i samband med kommunens varumärkesarbete. Detta kommer även fortsättningsvis att kräva en del administrativt arbete då bl a alla blanketter måste omarbetas. Tillsyn och kontroll Följande miljöskyddsarbete skulle prioriteras under året, enligt verksamhetsplanen: Granskning av miljörapporter och årsrapporter Beslut om anmälningsärenden av C- lantbruk Miljötillsyn på C-lantbruk utifrån miljömålen Miljötillsyn av lantbruksföretag med djur i samband med den rutinmässiga djurskyddstillsynen Handläggning av ansökningar såsom undantag från nedbrukning av organiska gödslingsmedel under perioden 1 december till 28 februari Anmälningsärenden t.ex. oegentlig gödselhantering Följande djurskyddsarbete skulle prioriteras under året, enligt verksamhetsplanen: Anmälningsärenden och uppföljning av redan meddelade beslut Kontroll av jordbruksföretag med djurhållning i området kring Vena och Hultsfred Till viss utsträckning kommer även stora företag (C-verksamheter) att prioriteras då dessa verksamheter prioriteras i miljötillsynen. Under 2007 har följande genomförts: Granskning av miljö- och årsrapporter har påbörjats men är inte helt färdiga. Två anmälningsärenden om miljöfarlig verksamhet har granskats och beslut i ärendena har tagits. En ansökan om tillstånd har skett och handläggning i form av samråd med länsstyrelsen har genomförts under året. Tillståndsprövningen är klar och en helt ny anläggning är under byggnation. Den rutinmässiga djurskyddskontrollen och miljöskyddstillsynen har fortsatt (se tabell 1). Viss inriktning mot hästar har gjorts då det visat sig att äldre verksamhetsregister varit mycket dåligt uppdaterade. Rutininspektioner av jordbruksverksamheterna i Vena och Hultsfred tog längre tid än vad som tidigare uppskattats men är nu avslutade. Inledande arbete med bl a informationsmöte har gjorts i Målilla och Mörlundaområdena och inspektionerna i dessa områden kommer att påbörjas under vintern.

11 11(35) Tabell 1. Genomförda inspektioner Föranmäld inspektion Oanmäld inspektion Förelägga Djurskydd (lantbruk) Djurskydd (sällskapsdjur) 5 30 Miljöskydd lantbruk* *här saknas statistik för hästinspektioner Summa 155 djurskyddsinspektioner och 45 miljöskyddsinspektioner* Omhändertagande 8 16-tillstånd 4 En ansökan till länsstyrelsen om utredning av djurförbud har gjorts. Denna handlades av länsstyrelsen, i samråd med kommunen, och djurägaren belades med klövdjursförbud. Vid uppföljande inspektion har det visat sig att djurägaren självmant avvecklat djurhållningen enligt beslutet. Dock förekom vissa administrativa problem vid uppföljningen av ärendet då jordbrukaren vägrade uppge vart djuren tagit vägen. Tvärvillkor Med stöd av tidigare beslut sker ingen rapportering av tvärvillkorskontroller. Ett inte försumbart arbete sker dock kontinuerligt med att inhämta information kring lagändringar etc. vad gäller tvärvillkor. Foderkontroller Då lagstiftning och riktlinjer för foderkontroll ännu bedöms alltför oklara och instabila har ännu inte några foderkontroller genomförts. Även här sker dock ett kontinuerligt arbete med att hålla kontoret ajour kring nyheter på området. Här har även ett visst arbete utförts med att informera foderföretagare om de krav som gäller enligt foderlagstiftningen. Extraordinära händelser Två informationsinsatser om epizootier har genomförts internt till inblandade förvaltningar samt till kommunens katastrofledningsgrupp. Ytterligare minst en intern utbildningsinsats planeras för räddningstjänsten i Hultsfred. Visst samarbete med såväl krisberedskapsgruppen samt med räddningstjänst sker kontinuerligt.

12 12(35) Utöver detta sker naturligtvis en kontinuerlig bevakning samt vid behov uppdatering av vår hemsida. Övrigt Under våren har mål 3-utbildningar för kommunens anställda hållits vid fem olika tillfällen. De aktuella inspektörerna har även medverkat vid 2 djurskyddsträffar på länsstyrelsen samt en djurskyddsträff på Öland. Utöver detta har inspektörerna deltagit vid andra möten såsom vissa miljöskyddsföreläsningar. Inspektörernas bedömning av år 2007 Arbetet bedöms flyta på bra. Antalet inspektioner är något färre än beräknat men detta kan delvis bero på att en av oss även arbetat med andra frågor under delar av året. Under det kommande året förväntas tillsyns- och kontrollintervallet öka successivt för att uppnå önskat intervall. Inspektörernas tankar inför 2008 Jordbruksdepartementets promemoria Djurskydd i Statlig regi ger anledning att misstänka att även kommande år kommer att bjuda på nyheter att ta ställning till. Med stor sannolikhet kommer tvärvillkorsansvaret att flyttas från kommunernas ansvar varvid detta dock innebär en lättnad för kommunen. På uppdrag av jordbruksdepartementet ser Statens jordbruksverk nu över djurskyddslagstiftningen. Arbetet sker med anledning av att departementet vill se förenklingar och minskad detaljnivå i lagstiftningen. Vad detta arbete kommer att resultera i kommer vi att bli varse under Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godtar årsrapporten.

13 13(35) 151 Dnr Årsredovisning miljö- och hälsoskydd Miljöskydd Åtta anmälningar enligt miljöbalken om nystartad/ändrad verksamhet har handlagts. Dessa är det nystartade Emåmejeriet. Två nya anläggningar för mottagande av hushållens farliga avfall (så kallade miljöstationer). Två krossningsverksamheter. En anmälan om utökad verksamhet på Preem i Målilla. Södra anmälde bevattning av m3 timmer vid Klövdala, upplaget består av stormfällt timmer och tillståndet för upplaget gäller t o m Swedspan anmälde en planmöbelfabrik på Husbyggaren 7 i Hultsfred. Fabriken omfattar ca m2 och man kommer att tillverka ca 2,5 miljoner garderober per år. Dessutom har en ny fastbränslepanna tagits i drift och besiktigats vid Lagergrens Trävaru AB i Mörlunda Samtliga tolv tillståndspliktiga täkter samt sex stycken övriga tillståndspliktiga verksamheter har haft tillsynsbesök under året. Tretton stycken anmälningspliktiga verksamheter har besökts och ett fåtal U- anläggningar. Inventering av ej besökta företag har ej påbörjats, detta var tänkt att ha en projektanställd till. Miljösamverkan sydosts projekt om energi- och transportfrågor i tillsynen har haft utbildning för företag samt inspektörer under hösten. Något tillsynsprojekt har inte gjorts. Av 27 inkomna miljörapporter har 24 granskats. Samtliga köldmedierapporter har granskats (36 st). En stor mängd anmälningar om bekämpning av granbarkborrar har inkommit till följd av stormar och förra årets varma sommar. Totalt har ett 60-tal råd om bekämpning av krypen skickats ut. Gällande besprutning så har även fem stycken ärenden om besprutning av banvallar behandlats. Under året har 55 anmälningar om värmepumpar handlagts. I övrigt har två inspektioner på nya U-anläggningar gjorts. Enskilda ärenden som tagit mycket tid i anspråk är t.ex. bilskroten i Mörlunda, Emåmejeriet och gamla Silverdalens pappersbruk.

14 14(35) Ett fåtal klagomål på bostäder och vedeldning har inkommit under året liksom ett mindre antal nedskräpningsärenden. Enskilda avlopp I år har 24 delegationsbeslut rörande enskilda avloppsanläggningar fattats. Ett antal ärenden väntar på kompletterande uppgifter för att beslut ska kunna fattas. Sjutton anläggningar har slutbesiktigats, vissa av dessa är tillståndsgivna tidigare än Naturvårdsverket gav förra året ut nya råd inom området enskilda avlopp vilket gjort att viss tveksamhet rått om hur framtidens anläggningar ska se ut för att uppfylla de kriterier som råden förespråkar. Naturvårdsverket arbetar fortfarande på en handbok som ska tolka de allmänna råden och ge vägledning till tillsynsmyndigheterna. Förorenade områden Pump n treatbehandlingen av grundvatten på Statoil i Målilla har avslutats. Saneringsföretaget har inkommit med förslag till kontrollprogram, Resultaten från kontrollerna får avgöra om det föreligger ytterligare saneringsbehov på fastigheten. Ett oljeläckage från en oljetank, troligen till följd av en överspolning, har uppdagats på en fastighet i Ekeberg. Ägaren av tanken har inkommit med en saneringsanmälan enligt miljöbalken och schaktning har gjorts på platsen. En anmälan om utsläppet har överlämnats till åklagare så att denne får avgöra om ett brott mot miljöbalkens bestämmelser begåtts. Vid Bergs Timber i Mörlunda upptäcktes i augusti ett större läckage av diesel från två underjordiska cisterner. Sanering pågår och den bedöms vara avslutad under december Cisternerna kommer att ersättas av en ovanjordsanläggning. Ytterligare undersökningar av föroreningssituationen på gamla impregneringsverksområdet har inletts men redan nu har det bestämts att allmänheten inte ska ha tillträde till området. Täkter Tillsyn på samtliga 12 tillståndspliktiga täkter har gjorts under året. Tillsyn av täkter är ett nytt område för förvaltningen därför har mycket tid lagts på att dels läsa in sig på ärendena och att ta reda på uppgifter samt diskussioner mellan andra kommuner och länsstyrelsen.

15 15(35) Hälsoskydd Tre stycken anmälningar om lokaler för vård och annat omhändertagande har behandlats. Sex stycken inspektioner på hotell och vandrarhem har gjorts och dessa ligger till grund för de yttrande som polisen begärt in. Två nya fotvårdsanläggningar och två nya frisörer har godkänts. Tillsyn av redan godkända lokaler kommer att ske under 2008 med tyngdpunkt på akupunktur och massage. Även solarier ska besökas då nya regler om dessa har kommit. Information om kommande inspektioner kommer att skickas ut till berörda verksamhetsutövare. Höga ljudnivåer från musik är ett område som har prioriterats. Mätningar av höga ljudnivåer från musik har utförts. Mycket tid har lagts på möten och samråd kring höga ljudnivåer under festivalen. Övrigt Under året har mål 3-utbildningar för kommunens anställda skett i Regionförbundets regi vid fem olika tillfällen. Utbildningarna under våren har handlat om effektivt arbetssätt, bli en bättre talare och bra svenska. Under hösten hölls utbildningar i konflikthantering och presentationsteknik. Inspektörerna har även medverkat vid avfallsträffar, täktträffar och hälsoskyddsdag som hjälp till samordning av tillsynen i länet. Inspektörerna har även deltagit i Miljösamverkan Sydosts tillsynsvägledningsmöten och i projektgruppen för Miljösamverkan Sydosts projekt om bygg- och rivningsavfall. Då bilagan till förordningen (1998:899) kommer att ändras vid årsskiftet kommer alla verksamheter i kommunen att klassas om. Detta är ett omfattande arbete. För de flesta blir skillnaden endast en ny kod men en del verksamheter kommer att gå från tillståndspliktigt till endast anmälningspliktigt och en del från anmälningspliktigt till U-verksamhet. Detta kommer också att leda till att ny taxa behöver tas. Under året har den nya europeiska kemikalielagstiftningen REACH införts. Kemikalielagstiftningen ställer framförallt krav på tillverkare importörer men även på alla så kallade nedströmsanvändare, dvs. alla som hanterar kemiska produkter yrkesmässigt. En maillista har byggts upp för att lätt kunna nå ut till företagen med allmän information om lagändringar, kurser mm.

16 16(35) Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godtar årsrapporten.

17 17(35) 152 Dnr Årsrapport för livsmedel 2007 Inledning Förstärkning har tillkommit på livsmedelssidan i form av en heltidstjänst som tillträddes i april i år. Den nya livsmedelslagen är tydlig med att tillräckliga resurser ska finnas. Alla gamla livsmedelslokaler ska omprövas enligt den nya lagstiftningen för att motsvara dagens lagkrav. Inriktningsmålen för Livsmedelskontrollen 2007 utgörs till största delen av revision av verksamheten vid nygodkännande av livsmedelsanläggningar. Arbetet med nygodkännande kommer att vara riskbaserad, därmed börjar vi med dem som har högst riskklass, enligt det antagna avgiftssystemet. Vi utgår från att kontrollen kommer att ta lika många timmar under 2007 som finns uträknat att den ska. Det har inkommit ca 130 ansökningar/anmälningar till miljö- och byggnadskontoret. Av dessa är ett 50-tal anmälningar för registrering, där samtliga är utskrivna och klara. Vi vet att det är tiotalet anläggningar som inte har inkommit med ansökan/anmälan, men de är kontaktade och blanketter utskickade. Alla ansökningar som har kommit in har vi varit ute på och nygodkännandeprocessen är igång. Där är det många som är i väntan på ombyggnation, egenkontroll och HACCP-plan. Godkännanden tillsvidare 26 tillfälliga 19 mobila Registreringar tillsvidare 39 tillfälliga Påbörjade 30 Ej inkommet

18 18(35) Kontroll av registrerade anläggningar har skett i liten utsträckning. Vattenverken (4 st) är ännu inte slutförda i nygodkännande processen. Det finns fortfarande flertalet anläggningar som ska registreras enligt den nya lagstiftningen, som vi inte hunnit med att undersöka och informera t ex dagmammor, transportbolag och apotek. Kontroll av primärproducenter var inräknat i planen för På inrådan från Livsmedelsverket skulle kommunerna invänta tydligare besked. Några besked har inte kommit, men man har ändå förutsatt att kontroll har bedrivits. 2. Miljö- och byggnadsnämnden kommer under 2007 anordna informations-/utbildningsträffar med livsmedelsföretagare. Anledningen till detta har flera orsaker. Det ena är för att underlätta arbetet med behandling av tillstånds- och anmälningsärenden samt att lagstiftningen ska efterlevas. Det andra är för att generellt öka kunskapen hos företagarna samt att de ska känna att de får ut mer av den oftast höjda årsavgiften. Informationsträffarna/utbildningarna kommer att ingå i den årliga kontrollavgiften och den sammanlagda tiden det tar med förberedelser, information etc slås ut och dras från deras beräknade antal kontrolltimmar. De som inte kommer utan att meddela förlorar dessa timmar. Träffarna ska anordnas inom livsmedelslagstiftningens alla områden. En informationsträff under två tillfällen hölls i september. Där gick vi igenom checklistan och kort om avgiftssystemet. Inbjudan hade skickats ut till 70 anläggningar. De kommunala var inte med i detta utskick. 22 stycken närvarade och sex hörde av sig och information delades ut i efterhand. De närvarande verkade nöjda och såg gärna en fortsättning. Rent praktiskt är det svårt att genomföra en generell tidsregistrering för samtliga aktuella objekt, men anteckningar förs. 3. Arbeta inom kommunen men även med andra kommuner för att ta fram rutiner, synsätt samt material. Samarbete sker inom länet och ännu tätare mellan kommunerna i norra länet; Västervik, Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred. Norra länsgruppen planerar att träffas 2 4 ggr/år och ett av huvudsyftena i år är att revidera Livsmedelsverkets system för årsavgift så att ett rättvisare system kan träda i kraft 2008.

19 19(35) Vi har haft två möten med norra länsgruppen i våras. I höst har inte tiden riktigt räckt till, men kontakter har hållits per telefon och . Fler träffar är planerade, men det kommer förmodligen att ske Saminspektion med andra kommuner har skett (se Projekt). Internt sker samråd om rutiner och synsätt kontinuerligt. Några gemensamma inspektioner har också utförts. Vi har diskuterat problemet med årsavgifterna och kommunerna har löst det lite olika. Gemensamt är att ingen tänker använda sig av erfarenhetsmodulen till 2008 och att alla har eller tänker göra justeringar för att få en rättvisare klassning. Detta speciellt relaterat till bedömningen vid Känsliga grupper, där vissa objekt får dubbla kontrolltiden för detta. Festival och marknader Ett möte med landets största festivalskommuner hölls på Livsmedelsverket i Uppsala i våras där vår första kontakt bestod av att stämma av hur andra kommuner hanterade sina festivaler ur livsmedelssynpunkt samt hur livsmedelsverket kan stötta oss när det gäller regler kring kontrollen. Mötet bidrog även till att individuella kontakter togs efteråt kommuner emellan. Möten med livsmedelsansvariga för Rockparty har hållits vid ett antal tillfällen, där har även informationsmaterial till livsmedelshanterarna överlämnats som anger vad som gäller samt vilka som skall kontaktas vid försäljning av livsmedel på festivalen. Under årets festival har de flesta livsmedelsförsäljarna fått besök. Besöken har mestadels varit snabba kontakter, då vi enligt lagstiftningen ska kontrollera tillstånden hos livsmedelsanläggningar som inte är godkända eller registrerade i den egna kommunen. Många av livsmedelsförsäljarna har fått flera besök under festivalsdagarna. Besök har även gjorts på utvalda förberedningskök. Vid festivalen togs ett antal vattenprover som visade entydiga resultat på att vissa brister finns i systemet med gummislang. Samma projekt gjordes på Arvika festivalen, där ett annat system för vattendistribution används. Vattenproverna där visade på bra resultat. Resultaten kommer att diskuteras med Rockparty. Diskussion med Tekniska kontoret har också skett för att uppdatera och förbättra standarden på kommunens marknader. Även livsmedelsanläggningar på marknad har fått besök i år.

20 20(35) Länsprojekt Ett länsprojekt påbörjades hösten 2007, där en livsmedelsinspektör från Kalmar, Högsby respektive Hultsfreds kommun planerar projektet. Samtliga kommuner i Kalmar län och Gotland kommer att delta, med start januari Projektet innebär saminspektioner för närliggande kommuners livsmedelsinspektörer för likställdhet samt jämförelse över standarden i länen. Saminspektion med inspektörerna i de planerande kommunerna har redan skett. Det visade på tydliga skillnader i tolkningar av vägledningen till checklistan från alla håll. Tankar för har livsmedelsinspektörerna tänkt att kontrollerna av livsmedelsanläggningarna kommer att ske mer i projektform som kan sammanställas och jämföras. Detta gör att fler, kortare besök kommer att göras på anläggningarna fördelat över året och att alla typer av anläggningar kommer att inkluderas naturligt. Kontrollen kommer att utgå från de olika områdena i checklistan för detaljhandel. Revisioner av anläggningar kommer att ske kontinuerligt. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godtar årsredovisningen för livsmedel 2007.

21 21(35) 153 Dnr Förslag till beslut för korrigering av årsavgifter för förskolor och vårdhem med tillagningskök Bakgrund I november 2006 antogs en ny avgiftsförordning av regeringen. I december 2006 fastställdes taxa för avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Då fastslogs också att avgifterna skulle baseras på Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Riskklass Klassificeringen bygger på ett poängsystem baserat på verksamhetens hantering, produktion och känsliga konsumentgrupper (barn < 5 år, allergiker och personer med nedsatt immunförsvar). Poängen ger en riskklass, som ger antal kontrolltimmar per år och som i sin tur ger en årsavgift baserat på den antagna timavgiften. I det stora hela är systemet en bra grund att stå på, men det är vissa verksamheter som får orimligt antal kontrolltimmar per år. Idag ger ett jakande svar på frågan om känsliga konsumentgrupper 10 poäng. I många fall ger det en fördubbling av antalet kontrolltimmar per år, på grund av att verksamheten då hamnar i en högre riskklass. Det är främst små tillagningskök som berörs, så som förskolor och vårdhem. För dem blir det oftast en ökning från åtta till 16 kontrolltimmar per år.(se bilaga) Hanteringen i dessa kök är klassad som högrisk pga att de bereder rått kött, som ex restaurangkök men är mindre riskfylld än då de lagar mat till en speciell tidpunkt och serverar oftast bara en rätt åt gången. Denna fördubbling av kontrolltid här är således inte rimligt. Enligt förordning (EG) nr 882/2004 får inte den behöriga myndigheten ta ut högre avgift än kostnaden för kontrollen. För förskolor som har tillagningskök och max 100 portioner/dag och vårdhem som har tillagningskök och max 40 portioner/dag, vill vi behålla klassningen från hantering och produktion och istället för 10 poäng lägga till en kontrolltimme. Skillnader i portionsgränser beror på att vårdhem serverar samtliga mål mat sju dagar i veckan och förskolor oftast serverar två huvudmål fem dagar i veckan. Portionsstorleken torde också skilja.

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ove Engkvist, s Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(28) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-16.35 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Conny Daag (m) Lennart Odengrund (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2003-12-11. Edgar Hofvergård.

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2003-12-11. Edgar Hofvergård. 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2003-12-11, kl. 13.30 15.30 Beslutande Åke Arvidsson (s) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 10 15 43 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 43 1 Anmälan av delegationsbeslut Yttrande över lokal för hygienisk behandling 2 009 1776 Klagomål gällande bostadsmiljö 2 007 1618 Beslut

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer