Miljö- och byggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Lars Nilsson (c) Agneta Malmquist (s) Britt Wireland Sorpola (s) Övriga deltagande Anders Helgée Daniel Johansson Åke Arvidsson (s) Anders Åström Hanna Heyl Monica Bergh (kd) Margareta Roos Charlotte Nilsson Reidar Ek (s) Göran Pettersson Håkan Telander Göran Carlsson (c) Sophia Berggren Emma Birgersson Utses att justera Ivan Gunnarsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Margareta Roos. Konny Bogren. Ivan Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret. Margareta Roos

2 2(35) 144 Dnr NED Xxxxxxxxxxxxxx. Ifrågasatt vanvårdad fastighets Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut, daterat , förelagt fastighetsägarna Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att: A. Senast den 1 december 2007 ha låtit borttransportera på fastigheten upplagda skrotbilar, bildelar, bilbatterier, metallskrot, plast- och plåtburkar samt de två bilarna som står placerade på vägen utanför fastigheten B. Senast den 1 januari 2008 riva det till hälften nedbrunna huset och borttransportera husinventarier. Rivningsrester skall sorteras efter olika material, farligt och icke farligt avfall. Rivningsplan skall upprättas och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden innan rivning kan ske. Vid borttransport skall transportgodset lämnas till för godsslaget godkänd mottagningsplats. Intyg från berörd mottagningsplats skall på anmodan förevisas behörig tjänsteman. För att säkerhetsställa beslutets verkställighet beslutar miljö- och byggnadsnämnden även påföra fastighetsägarna Xxxxxxxxxxxxxxx och Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ett löpande vite enligt följande: kronor fr.o.m. den 1 december 2007 och den förste i varje månad till dess åtgärd A. ovan är utförd kronor fr.o.m. den 1 januari 2008 och den förste i varje månad till dess att åtgärd B. ovan är utförd Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 (föreläggande) samt vite 10. Beslutet har delgivits fastighetsägarna via delgivningsman den 20/ Beslutet har vunnit laga kraft och fastighetsägarna har inte överklagat beslutet.

3 3(35) Personal från miljö- och byggnadskontoret har förrättat syn på fastigheten den 3 december 2007 och konstaterat följande: Ingen förändring har skett. Det halvt nedbrunna huset inklusive inventarier, skrotbilar, bildelar, bilbatterier, metallskrot, plast- och plåtdunkar finns fortfarande kvar. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att hos Länsrätten i Kalmar län begära om prövning och utdömande av vite av kronor enligt punkt 1 i miljö- och byggnadsnämndens beslut , 117. Beslutet delges via delgivningsman.

4 4(35) Kommunstyrelsen Ekonomikontoret 145 Dnr A Taxa för miljö- och byggnadsnämnden, grundbelopp för 2008 Grundbeloppet (G) för 2007 har varit 36 kr. Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet bestämmes grundbeloppets storlek årligen av miljöoch byggnadsnämnden. Grundbeloppet får inte sättas högre än vad som motsvarar den genomsnittliga självkostnaden för utförda åtgärder. Kostnadstäckningsgraden är idag för bygglovverksamheten c:a 75 %. Den del av verksamheten som utgör service samt råd och anvisningar till allmänhet, företag, förvaltningar och övriga myndigheter får inte avgiftsfinansieras. Kommunförbundet har uppskattat den delen av miljöoch byggnadsnämndens verksamhet till %. Miljö- och byggnadskontoret föreslår därför miljö- och byggnadsnämnden att höja grundbeloppet för år 2008 till 37 kr. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att höja grundbeloppet (G) till 37 kronor för 2008.

5 5(35) Kansliet Ekonomikontoret Metria 146 Dnr A års taxa för mätningsteknisk verksamhet Hultsfreds kommun har sedan tillämpat Svenska Kommunförbundets Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet utgiven i april I taxan regleras även mätningsteknisk verksamhet, tidersättning för övriga tjänster och utnyttjande av kommunal kartdatabas. Vid avgiftsberäkningen föreslås grundbeloppet för 2008 fastställas till 37 kronor. En klar gränsdragning mellan myndighetsutövning och uppdragsverksamhet skall tillämpas. Vid momsdebitering föreslås Svenska Kommunförbundets rekommendationer att tillämpas. Beslut Grundbeloppet för 2008 fastställs till 37 kronor. Vid debitering för kopiering skall Metrias kopieringstaxa tillämpas. Vid debitering av tidersättning för personal skall Metrias uppdragstaxa tillämpas.

6 6(35) Ledamöter Ersättare 147 Dnr A Sammanträdesordning 2008 Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden Nämnden sammanträder tio gånger per år Januari, februari, mars, april, maj, juni, augusti, oktober, november och december kl Följande datum föreslås: 17 januari, 14 februari, 13 mars, 10 april, maj, 12 juni, 21 augusti, 9 oktober, 13 november och 11 december. Partigrupperna samlas kl inför varje sammanträde. Presidiesammanträdena förläggs till onsdagen före varje nämndsammanträde kl Beslut Nämnden antar upprättat förslag.

7 7(35) Emåmejeriet PlannjaSiba AB 148 Dnr Miljö- och byggnadspris 2007 Miljö- och byggnadsnämnden skall verka för en hållbar utveckling. Mark, vatten och fysisk miljö skall användas ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt så att långsiktig god hushållning tryggas. Nämnden skall dessutom verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden delar ut ett miljö- och byggnadspris på totalt kronor och diplom. Det är nämndens förhoppning att pris och hedersomnämnande skall stimulera till särskild omtanke om byggnader och om miljön i kommunen. Beslut Miljö- och byggnadspriset år 2007 delas mellan Emåmejeriet i Hultsfred och PlannjaSiba, Järnforsen, med kronor till vardera. Emåmejeriets grundare, Patrik Evertsson och Anders Johansson, har genom stort engagemang och mycket flit visat att det lokala alternativet kan slå sig in bland jättarna på marknaden. I tider då klimateffekterna blir allt påtagligare premieras såväl den lokala produktionen som den lokala distributionen. Förutom en positiv klimateffekt säkrar mejeriets framgång även flera djurhållningar och bidrar därmed till ett öppet landskap med värdefulla ängs- och hagmarker. PlannjaSiba AB har genom lokal expansion möjliggjort utbyggnad av tillverknings- och lagerhantering för moderbolagets vattenavrinningssystem. Med norden, nord- och östeuropa som marknad utgör Järnforsen origo i ett distributionsnät där 95% av marknaden kan nås inom 24 timmar. Genom val av centralplats och med en byggnadsutformning som möjliggör såväl landsvägs- som spårbunden distribution kan företaget möta både nutida och framtida krav på resurssnål distribution. Med egna produkter och god arkitektur har företaget uppfört lagerbyggnader som dessutom möjliggör ytterligare expansion och utveckling i Järnforsen och Hultsfreds kommun.

8 8(35) Kommunstyrelsens arbetsutskott 149 Dnr Yttrande över motion om inrättande av personalnämnd Fullmäktigeledamöterna Per-Inge Pettersson och Gunilla Aronsson har inlämnat en motion om att inrätta en personalnämnd. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som anställer bra personal och föreslår att kommunen ska intensifiera personalpolitiken Motionen har varit ute på remiss till förvaltningarna. Personalchefen har i samråd med kommunchefen avslagit motionen då de anser att den integrerade och sammanhållna personalpolitiken lättast genomförs om kommunstyrelsen och dess arbetsutskott får fortsatt övergripande ansvar. Övriga förvaltningar instämmer i respektive yttrande helt eller i stort med personalchefens synpunkter. Per-Inge Pettersson har förtydligat motionen varför kommunstyrelsens arbetsutskott nu, /2007, begär in nämndernas synpunkter på införandet av en personalnämnd. Pettersson menar i förtydligandet att politikerna i de olika nämnderna har för liten möjlighet att påverka Hultsfreds kommuns personalpolitik. En personalnämnd med politiker från ks, bun, soc och mbn har större möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap och erfarenhet som finns ute i nämnderna. Personalnämndens främsta uppgift blir att bereda frågor som senare beslutas i kommunstyrelsen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden delar motionärernas krav på att kommunen ska ha en stark personalpolitik och anställa bra personal. Nämnden anser dock inte att det erfordras ytterligare en nämnd för att uppfylla dessa målsättningar.

9 9(35) 150 Dnr Årsredovisning för miljö- och djurskydd på lantbruk, samt djurskydd sällskapsdjur 2007 Inledning Under 2007 har förstärkning skett på lantbrukssidan. Det är nu två fast anställda personer som arbetar med miljötillsyn och kontroll av djurskydd, även om en av dem har visst ansvar även inom andra områden. Administration Följande skulle prioriteras under året enligt verksamhetsplanen: Tillsynsplanering, uppdatering av tillsynsplaner och verksamhetsregister Remisshantering Applicering av ny lagstiftning och vidare arbete med att införliva delar av hygienpaketet i verksamheten Samråd med andra kommuner och myndigheter för att säkerställa en likartad syn på de förändrade arbetsvillkoren och för att öka kvaliteten och kvantiteten på arbetet inför framtiden Genomgång av delegationsordning för förslag till eventuell uppdatering Under 2007 har följande genomförts: Uppdatering av verksamhetsregister sker kontinuerligt och arbetet kommer att fortgå. Tyngdpunkt har under sommaren och hösten lagts på hästhållarregister då detta visat sig vara mycket dåligt uppdaterat. Under året har sju remisser besvarats gällande djurskydd. Hygienpaketets applikation är fortfarande mycket osäker bl a vad gäller hantering av tvärvillkor och foderkontroller. Arbetet med att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring frågorna fortgår och nämnden har informerats om händelseutvecklingarna på området. Samråd med andra kommuner och myndigheter sker löpande. Delegationsordningen har ännu inte omarbetats. Det administrativa arbete som förutspåtts med anledningen av djurskyddsmyndighetens försvinnande har inte blivit så omfattande som beräknat. Dock har nya föreskrifter för såväl hästar som lantbruksdjur inneburit visst extra arbete.

10 10(35) Visst administrativt arbete har även krävts i samband med kommunens varumärkesarbete. Detta kommer även fortsättningsvis att kräva en del administrativt arbete då bl a alla blanketter måste omarbetas. Tillsyn och kontroll Följande miljöskyddsarbete skulle prioriteras under året, enligt verksamhetsplanen: Granskning av miljörapporter och årsrapporter Beslut om anmälningsärenden av C- lantbruk Miljötillsyn på C-lantbruk utifrån miljömålen Miljötillsyn av lantbruksföretag med djur i samband med den rutinmässiga djurskyddstillsynen Handläggning av ansökningar såsom undantag från nedbrukning av organiska gödslingsmedel under perioden 1 december till 28 februari Anmälningsärenden t.ex. oegentlig gödselhantering Följande djurskyddsarbete skulle prioriteras under året, enligt verksamhetsplanen: Anmälningsärenden och uppföljning av redan meddelade beslut Kontroll av jordbruksföretag med djurhållning i området kring Vena och Hultsfred Till viss utsträckning kommer även stora företag (C-verksamheter) att prioriteras då dessa verksamheter prioriteras i miljötillsynen. Under 2007 har följande genomförts: Granskning av miljö- och årsrapporter har påbörjats men är inte helt färdiga. Två anmälningsärenden om miljöfarlig verksamhet har granskats och beslut i ärendena har tagits. En ansökan om tillstånd har skett och handläggning i form av samråd med länsstyrelsen har genomförts under året. Tillståndsprövningen är klar och en helt ny anläggning är under byggnation. Den rutinmässiga djurskyddskontrollen och miljöskyddstillsynen har fortsatt (se tabell 1). Viss inriktning mot hästar har gjorts då det visat sig att äldre verksamhetsregister varit mycket dåligt uppdaterade. Rutininspektioner av jordbruksverksamheterna i Vena och Hultsfred tog längre tid än vad som tidigare uppskattats men är nu avslutade. Inledande arbete med bl a informationsmöte har gjorts i Målilla och Mörlundaområdena och inspektionerna i dessa områden kommer att påbörjas under vintern.

11 11(35) Tabell 1. Genomförda inspektioner Föranmäld inspektion Oanmäld inspektion Förelägga Djurskydd (lantbruk) Djurskydd (sällskapsdjur) 5 30 Miljöskydd lantbruk* *här saknas statistik för hästinspektioner Summa 155 djurskyddsinspektioner och 45 miljöskyddsinspektioner* Omhändertagande 8 16-tillstånd 4 En ansökan till länsstyrelsen om utredning av djurförbud har gjorts. Denna handlades av länsstyrelsen, i samråd med kommunen, och djurägaren belades med klövdjursförbud. Vid uppföljande inspektion har det visat sig att djurägaren självmant avvecklat djurhållningen enligt beslutet. Dock förekom vissa administrativa problem vid uppföljningen av ärendet då jordbrukaren vägrade uppge vart djuren tagit vägen. Tvärvillkor Med stöd av tidigare beslut sker ingen rapportering av tvärvillkorskontroller. Ett inte försumbart arbete sker dock kontinuerligt med att inhämta information kring lagändringar etc. vad gäller tvärvillkor. Foderkontroller Då lagstiftning och riktlinjer för foderkontroll ännu bedöms alltför oklara och instabila har ännu inte några foderkontroller genomförts. Även här sker dock ett kontinuerligt arbete med att hålla kontoret ajour kring nyheter på området. Här har även ett visst arbete utförts med att informera foderföretagare om de krav som gäller enligt foderlagstiftningen. Extraordinära händelser Två informationsinsatser om epizootier har genomförts internt till inblandade förvaltningar samt till kommunens katastrofledningsgrupp. Ytterligare minst en intern utbildningsinsats planeras för räddningstjänsten i Hultsfred. Visst samarbete med såväl krisberedskapsgruppen samt med räddningstjänst sker kontinuerligt.

12 12(35) Utöver detta sker naturligtvis en kontinuerlig bevakning samt vid behov uppdatering av vår hemsida. Övrigt Under våren har mål 3-utbildningar för kommunens anställda hållits vid fem olika tillfällen. De aktuella inspektörerna har även medverkat vid 2 djurskyddsträffar på länsstyrelsen samt en djurskyddsträff på Öland. Utöver detta har inspektörerna deltagit vid andra möten såsom vissa miljöskyddsföreläsningar. Inspektörernas bedömning av år 2007 Arbetet bedöms flyta på bra. Antalet inspektioner är något färre än beräknat men detta kan delvis bero på att en av oss även arbetat med andra frågor under delar av året. Under det kommande året förväntas tillsyns- och kontrollintervallet öka successivt för att uppnå önskat intervall. Inspektörernas tankar inför 2008 Jordbruksdepartementets promemoria Djurskydd i Statlig regi ger anledning att misstänka att även kommande år kommer att bjuda på nyheter att ta ställning till. Med stor sannolikhet kommer tvärvillkorsansvaret att flyttas från kommunernas ansvar varvid detta dock innebär en lättnad för kommunen. På uppdrag av jordbruksdepartementet ser Statens jordbruksverk nu över djurskyddslagstiftningen. Arbetet sker med anledning av att departementet vill se förenklingar och minskad detaljnivå i lagstiftningen. Vad detta arbete kommer att resultera i kommer vi att bli varse under Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godtar årsrapporten.

13 13(35) 151 Dnr Årsredovisning miljö- och hälsoskydd Miljöskydd Åtta anmälningar enligt miljöbalken om nystartad/ändrad verksamhet har handlagts. Dessa är det nystartade Emåmejeriet. Två nya anläggningar för mottagande av hushållens farliga avfall (så kallade miljöstationer). Två krossningsverksamheter. En anmälan om utökad verksamhet på Preem i Målilla. Södra anmälde bevattning av m3 timmer vid Klövdala, upplaget består av stormfällt timmer och tillståndet för upplaget gäller t o m Swedspan anmälde en planmöbelfabrik på Husbyggaren 7 i Hultsfred. Fabriken omfattar ca m2 och man kommer att tillverka ca 2,5 miljoner garderober per år. Dessutom har en ny fastbränslepanna tagits i drift och besiktigats vid Lagergrens Trävaru AB i Mörlunda Samtliga tolv tillståndspliktiga täkter samt sex stycken övriga tillståndspliktiga verksamheter har haft tillsynsbesök under året. Tretton stycken anmälningspliktiga verksamheter har besökts och ett fåtal U- anläggningar. Inventering av ej besökta företag har ej påbörjats, detta var tänkt att ha en projektanställd till. Miljösamverkan sydosts projekt om energi- och transportfrågor i tillsynen har haft utbildning för företag samt inspektörer under hösten. Något tillsynsprojekt har inte gjorts. Av 27 inkomna miljörapporter har 24 granskats. Samtliga köldmedierapporter har granskats (36 st). En stor mängd anmälningar om bekämpning av granbarkborrar har inkommit till följd av stormar och förra årets varma sommar. Totalt har ett 60-tal råd om bekämpning av krypen skickats ut. Gällande besprutning så har även fem stycken ärenden om besprutning av banvallar behandlats. Under året har 55 anmälningar om värmepumpar handlagts. I övrigt har två inspektioner på nya U-anläggningar gjorts. Enskilda ärenden som tagit mycket tid i anspråk är t.ex. bilskroten i Mörlunda, Emåmejeriet och gamla Silverdalens pappersbruk.

14 14(35) Ett fåtal klagomål på bostäder och vedeldning har inkommit under året liksom ett mindre antal nedskräpningsärenden. Enskilda avlopp I år har 24 delegationsbeslut rörande enskilda avloppsanläggningar fattats. Ett antal ärenden väntar på kompletterande uppgifter för att beslut ska kunna fattas. Sjutton anläggningar har slutbesiktigats, vissa av dessa är tillståndsgivna tidigare än Naturvårdsverket gav förra året ut nya råd inom området enskilda avlopp vilket gjort att viss tveksamhet rått om hur framtidens anläggningar ska se ut för att uppfylla de kriterier som råden förespråkar. Naturvårdsverket arbetar fortfarande på en handbok som ska tolka de allmänna råden och ge vägledning till tillsynsmyndigheterna. Förorenade områden Pump n treatbehandlingen av grundvatten på Statoil i Målilla har avslutats. Saneringsföretaget har inkommit med förslag till kontrollprogram, Resultaten från kontrollerna får avgöra om det föreligger ytterligare saneringsbehov på fastigheten. Ett oljeläckage från en oljetank, troligen till följd av en överspolning, har uppdagats på en fastighet i Ekeberg. Ägaren av tanken har inkommit med en saneringsanmälan enligt miljöbalken och schaktning har gjorts på platsen. En anmälan om utsläppet har överlämnats till åklagare så att denne får avgöra om ett brott mot miljöbalkens bestämmelser begåtts. Vid Bergs Timber i Mörlunda upptäcktes i augusti ett större läckage av diesel från två underjordiska cisterner. Sanering pågår och den bedöms vara avslutad under december Cisternerna kommer att ersättas av en ovanjordsanläggning. Ytterligare undersökningar av föroreningssituationen på gamla impregneringsverksområdet har inletts men redan nu har det bestämts att allmänheten inte ska ha tillträde till området. Täkter Tillsyn på samtliga 12 tillståndspliktiga täkter har gjorts under året. Tillsyn av täkter är ett nytt område för förvaltningen därför har mycket tid lagts på att dels läsa in sig på ärendena och att ta reda på uppgifter samt diskussioner mellan andra kommuner och länsstyrelsen.

15 15(35) Hälsoskydd Tre stycken anmälningar om lokaler för vård och annat omhändertagande har behandlats. Sex stycken inspektioner på hotell och vandrarhem har gjorts och dessa ligger till grund för de yttrande som polisen begärt in. Två nya fotvårdsanläggningar och två nya frisörer har godkänts. Tillsyn av redan godkända lokaler kommer att ske under 2008 med tyngdpunkt på akupunktur och massage. Även solarier ska besökas då nya regler om dessa har kommit. Information om kommande inspektioner kommer att skickas ut till berörda verksamhetsutövare. Höga ljudnivåer från musik är ett område som har prioriterats. Mätningar av höga ljudnivåer från musik har utförts. Mycket tid har lagts på möten och samråd kring höga ljudnivåer under festivalen. Övrigt Under året har mål 3-utbildningar för kommunens anställda skett i Regionförbundets regi vid fem olika tillfällen. Utbildningarna under våren har handlat om effektivt arbetssätt, bli en bättre talare och bra svenska. Under hösten hölls utbildningar i konflikthantering och presentationsteknik. Inspektörerna har även medverkat vid avfallsträffar, täktträffar och hälsoskyddsdag som hjälp till samordning av tillsynen i länet. Inspektörerna har även deltagit i Miljösamverkan Sydosts tillsynsvägledningsmöten och i projektgruppen för Miljösamverkan Sydosts projekt om bygg- och rivningsavfall. Då bilagan till förordningen (1998:899) kommer att ändras vid årsskiftet kommer alla verksamheter i kommunen att klassas om. Detta är ett omfattande arbete. För de flesta blir skillnaden endast en ny kod men en del verksamheter kommer att gå från tillståndspliktigt till endast anmälningspliktigt och en del från anmälningspliktigt till U-verksamhet. Detta kommer också att leda till att ny taxa behöver tas. Under året har den nya europeiska kemikalielagstiftningen REACH införts. Kemikalielagstiftningen ställer framförallt krav på tillverkare importörer men även på alla så kallade nedströmsanvändare, dvs. alla som hanterar kemiska produkter yrkesmässigt. En maillista har byggts upp för att lätt kunna nå ut till företagen med allmän information om lagändringar, kurser mm.

16 16(35) Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godtar årsrapporten.

17 17(35) 152 Dnr Årsrapport för livsmedel 2007 Inledning Förstärkning har tillkommit på livsmedelssidan i form av en heltidstjänst som tillträddes i april i år. Den nya livsmedelslagen är tydlig med att tillräckliga resurser ska finnas. Alla gamla livsmedelslokaler ska omprövas enligt den nya lagstiftningen för att motsvara dagens lagkrav. Inriktningsmålen för Livsmedelskontrollen 2007 utgörs till största delen av revision av verksamheten vid nygodkännande av livsmedelsanläggningar. Arbetet med nygodkännande kommer att vara riskbaserad, därmed börjar vi med dem som har högst riskklass, enligt det antagna avgiftssystemet. Vi utgår från att kontrollen kommer att ta lika många timmar under 2007 som finns uträknat att den ska. Det har inkommit ca 130 ansökningar/anmälningar till miljö- och byggnadskontoret. Av dessa är ett 50-tal anmälningar för registrering, där samtliga är utskrivna och klara. Vi vet att det är tiotalet anläggningar som inte har inkommit med ansökan/anmälan, men de är kontaktade och blanketter utskickade. Alla ansökningar som har kommit in har vi varit ute på och nygodkännandeprocessen är igång. Där är det många som är i väntan på ombyggnation, egenkontroll och HACCP-plan. Godkännanden tillsvidare 26 tillfälliga 19 mobila Registreringar tillsvidare 39 tillfälliga Påbörjade 30 Ej inkommet

18 18(35) Kontroll av registrerade anläggningar har skett i liten utsträckning. Vattenverken (4 st) är ännu inte slutförda i nygodkännande processen. Det finns fortfarande flertalet anläggningar som ska registreras enligt den nya lagstiftningen, som vi inte hunnit med att undersöka och informera t ex dagmammor, transportbolag och apotek. Kontroll av primärproducenter var inräknat i planen för På inrådan från Livsmedelsverket skulle kommunerna invänta tydligare besked. Några besked har inte kommit, men man har ändå förutsatt att kontroll har bedrivits. 2. Miljö- och byggnadsnämnden kommer under 2007 anordna informations-/utbildningsträffar med livsmedelsföretagare. Anledningen till detta har flera orsaker. Det ena är för att underlätta arbetet med behandling av tillstånds- och anmälningsärenden samt att lagstiftningen ska efterlevas. Det andra är för att generellt öka kunskapen hos företagarna samt att de ska känna att de får ut mer av den oftast höjda årsavgiften. Informationsträffarna/utbildningarna kommer att ingå i den årliga kontrollavgiften och den sammanlagda tiden det tar med förberedelser, information etc slås ut och dras från deras beräknade antal kontrolltimmar. De som inte kommer utan att meddela förlorar dessa timmar. Träffarna ska anordnas inom livsmedelslagstiftningens alla områden. En informationsträff under två tillfällen hölls i september. Där gick vi igenom checklistan och kort om avgiftssystemet. Inbjudan hade skickats ut till 70 anläggningar. De kommunala var inte med i detta utskick. 22 stycken närvarade och sex hörde av sig och information delades ut i efterhand. De närvarande verkade nöjda och såg gärna en fortsättning. Rent praktiskt är det svårt att genomföra en generell tidsregistrering för samtliga aktuella objekt, men anteckningar förs. 3. Arbeta inom kommunen men även med andra kommuner för att ta fram rutiner, synsätt samt material. Samarbete sker inom länet och ännu tätare mellan kommunerna i norra länet; Västervik, Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred. Norra länsgruppen planerar att träffas 2 4 ggr/år och ett av huvudsyftena i år är att revidera Livsmedelsverkets system för årsavgift så att ett rättvisare system kan träda i kraft 2008.

19 19(35) Vi har haft två möten med norra länsgruppen i våras. I höst har inte tiden riktigt räckt till, men kontakter har hållits per telefon och . Fler träffar är planerade, men det kommer förmodligen att ske Saminspektion med andra kommuner har skett (se Projekt). Internt sker samråd om rutiner och synsätt kontinuerligt. Några gemensamma inspektioner har också utförts. Vi har diskuterat problemet med årsavgifterna och kommunerna har löst det lite olika. Gemensamt är att ingen tänker använda sig av erfarenhetsmodulen till 2008 och att alla har eller tänker göra justeringar för att få en rättvisare klassning. Detta speciellt relaterat till bedömningen vid Känsliga grupper, där vissa objekt får dubbla kontrolltiden för detta. Festival och marknader Ett möte med landets största festivalskommuner hölls på Livsmedelsverket i Uppsala i våras där vår första kontakt bestod av att stämma av hur andra kommuner hanterade sina festivaler ur livsmedelssynpunkt samt hur livsmedelsverket kan stötta oss när det gäller regler kring kontrollen. Mötet bidrog även till att individuella kontakter togs efteråt kommuner emellan. Möten med livsmedelsansvariga för Rockparty har hållits vid ett antal tillfällen, där har även informationsmaterial till livsmedelshanterarna överlämnats som anger vad som gäller samt vilka som skall kontaktas vid försäljning av livsmedel på festivalen. Under årets festival har de flesta livsmedelsförsäljarna fått besök. Besöken har mestadels varit snabba kontakter, då vi enligt lagstiftningen ska kontrollera tillstånden hos livsmedelsanläggningar som inte är godkända eller registrerade i den egna kommunen. Många av livsmedelsförsäljarna har fått flera besök under festivalsdagarna. Besök har även gjorts på utvalda förberedningskök. Vid festivalen togs ett antal vattenprover som visade entydiga resultat på att vissa brister finns i systemet med gummislang. Samma projekt gjordes på Arvika festivalen, där ett annat system för vattendistribution används. Vattenproverna där visade på bra resultat. Resultaten kommer att diskuteras med Rockparty. Diskussion med Tekniska kontoret har också skett för att uppdatera och förbättra standarden på kommunens marknader. Även livsmedelsanläggningar på marknad har fått besök i år.

20 20(35) Länsprojekt Ett länsprojekt påbörjades hösten 2007, där en livsmedelsinspektör från Kalmar, Högsby respektive Hultsfreds kommun planerar projektet. Samtliga kommuner i Kalmar län och Gotland kommer att delta, med start januari Projektet innebär saminspektioner för närliggande kommuners livsmedelsinspektörer för likställdhet samt jämförelse över standarden i länen. Saminspektion med inspektörerna i de planerande kommunerna har redan skett. Det visade på tydliga skillnader i tolkningar av vägledningen till checklistan från alla håll. Tankar för har livsmedelsinspektörerna tänkt att kontrollerna av livsmedelsanläggningarna kommer att ske mer i projektform som kan sammanställas och jämföras. Detta gör att fler, kortare besök kommer att göras på anläggningarna fördelat över året och att alla typer av anläggningar kommer att inkluderas naturligt. Kontrollen kommer att utgå från de olika områdena i checklistan för detaljhandel. Revisioner av anläggningar kommer att ske kontinuerligt. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godtar årsredovisningen för livsmedel 2007.

21 21(35) 153 Dnr Förslag till beslut för korrigering av årsavgifter för förskolor och vårdhem med tillagningskök Bakgrund I november 2006 antogs en ny avgiftsförordning av regeringen. I december 2006 fastställdes taxa för avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Då fastslogs också att avgifterna skulle baseras på Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Riskklass Klassificeringen bygger på ett poängsystem baserat på verksamhetens hantering, produktion och känsliga konsumentgrupper (barn < 5 år, allergiker och personer med nedsatt immunförsvar). Poängen ger en riskklass, som ger antal kontrolltimmar per år och som i sin tur ger en årsavgift baserat på den antagna timavgiften. I det stora hela är systemet en bra grund att stå på, men det är vissa verksamheter som får orimligt antal kontrolltimmar per år. Idag ger ett jakande svar på frågan om känsliga konsumentgrupper 10 poäng. I många fall ger det en fördubbling av antalet kontrolltimmar per år, på grund av att verksamheten då hamnar i en högre riskklass. Det är främst små tillagningskök som berörs, så som förskolor och vårdhem. För dem blir det oftast en ökning från åtta till 16 kontrolltimmar per år.(se bilaga) Hanteringen i dessa kök är klassad som högrisk pga att de bereder rått kött, som ex restaurangkök men är mindre riskfylld än då de lagar mat till en speciell tidpunkt och serverar oftast bara en rätt åt gången. Denna fördubbling av kontrolltid här är således inte rimligt. Enligt förordning (EG) nr 882/2004 får inte den behöriga myndigheten ta ut högre avgift än kostnaden för kontrollen. För förskolor som har tillagningskök och max 100 portioner/dag och vårdhem som har tillagningskök och max 40 portioner/dag, vill vi behålla klassningen från hantering och produktion och istället för 10 poäng lägga till en kontrolltimme. Skillnader i portionsgränser beror på att vårdhem serverar samtliga mål mat sju dagar i veckan och förskolor oftast serverar två huvudmål fem dagar i veckan. Portionsstorleken torde också skilja.

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer