Förstudie. Trafikanalysator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Trafikanalysator"

Transkript

1 Publikation Förstudie Trafikanalysator Rapporten sammanställd av TDP Trafikdataprodukter AB underlaget är framtaget i samarbete mellan TDP, Allogg AB och Vägverket Trafikdata

2 Dokumentets datum Dokumentbeteckning Upphovsman (författare) Mats Lundström Trafikdata Börje Rönnholm TDP AB Thomas Ekdahl Allogg AB Dokumentets titel Förstudie Trafikanalysator Huvudinnehåll Denna rapport är resultatet av en av NUTEK finansierad förstudie utförd av Trafikdataprodukter TDP AB i Borlänge I förstudienm har även Vägverket Trafikdata och Allogg AB deltagit. Syftet med förstudien var att klarlägga Vägverkets och kommunernas krav på en ny trafikanalysator. Gemensamt för många kommuner och Vägverket är att deras nuvarande utrustning börjar bli gammal och är i behov av en ersättare. Det finns stora samordningsvinster om man kan få fram en gemensam mätutrustning. Både inköpspris och servicekostnader kommer attt bli lägre, framför allt för kommunerna som använder ett mindre antal enheter. Den största vinsten blir sannolikt den förenkling som gemensam utrustning ger om och när flera aktörer ska lägga in trafiksiffror i Nationella Vägdatabasen, NVDB. Förstudien visar att det finns gemensamma krav på trafikanalysatorer mellan Vägverket och de kommuner som deltagit i förstudien. Denna förstudie kommer därför att vara en grund för det arbete med specifikation av ny mätutrustning som Vägverket kommer att starta under våren ISSN Nyckelord Trafikanalys, trafikanalysator, trafikmätning Distributör (namn, postadress, telefon, telefax) Vägverket Trafikdata, BORLÄNGE TELEFON telefax

3 Author/reference Mats Lundström Traffic Survey Centre Börje Rönnholm TDP AB Thomas Ekdahl Allogg AB Document title Preliminary Study of the Need for Traffic Analysers Abstract This report is the result of a preliminary study conducted by Trafikdataprodukter TDP AB and financed by NUTEK. SNRA Traffic Survey Centre and Allogg AB have also participated in this study. The aim of the study was to survey the demands on a new traffic analyser to be used by SNRA and towns in Sweden. There is a mutual interest in new equipment since the analysers presently used are aging and need replacement. There is a lot to gain from using the same type of equipment. The cost for puchase and maintenance is reduced, especially for towns that use a small number of units. A new road data base is currently being built, which will cover the whole Swedish road network. If, in a future, the data base will include traffic data, there is also a great advantage if the information supplied by different bodies is uniform. This preliminary study has shown that there are similar demands on traffic analysing equipment from SNRA and the towns that took part in the study. The study will therefore be an important base for the work of specifying the demands on a new traffic analysing equipment that SNRA will start during early ISSN Keywords Traffic analyser, traffic survey, traffic count Distributor (name, postal address, telephone, telefax) Traffic Survey Centre, S SWEDEN telephone telefacsimile

4 Innehållsförteckning Bakgrund...5 Projekt Metor 2000 En beskrivning...6 Leverantörer av mätutrusning...8 Golden River (GR). (England)...9 Nu-Metrics. (USA)...9 Diamond. (USA)...10 Microcom. (Australien)...10 Peek Traffic. (England)...11 Microcounts.(USA)...11 IRD International Road Dynamics. (Kanada)...11 ITC International Corporation. (USA)...11 JAMAR Technologies. (USA)...12 Mässbesök...13 Marknaden...14 Vägverket...14 Vägverkets krav på utrustning...14 Vägverkets behov av trafikdata...15 Parametrar...15 Utförande...16 Detektorer...17 Övergång till ny mätutrustning...17 Kommunernas behov...18 Bakgrund...18 Enkät...18 Nationell Vägdatabas NVDB...19 Sammanfattning av kommunernas behov...19 Konstruktion...20 Några aspekter på konstruktion av en ny logg...21 Mikroprocessor...21 Tidsupplösning...22 Strömförsörjning...22 Flexibilitet...23 Givare...23 Induktiva slingor...24 In-/utgångar...24 Mekanisk konstruktion...24 Sammanfattning

5 Bakgrund Förstudiens tillkomst grundar sig på förhållandet att Vägverkets nuvarande trafikmätningsutrustning har varit i bruk sedan 1988 och kommer att behöva bytas ut. Den tekniska utvecklingen och verkets förändrade behov av trafikdata skapar förutsättningar för en ny generation trafik-analysatorer. Med detta som huvudsaklig bakgrund har TDP Trafikdata Produkter AB med stöd av Vägverket Trafikdata ansökt om och erhållit sk SNITS-medel från NUTEK (Näringsoch teknikutvecklingsverket). TDP Trafikdata Produkter AB med säte i Borlänge är ett kunskapsföretag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som stöd för hanteringen av trafikoch administrativa förhållanden rörande gatu- och vägnätet. TDP marknadsför bl a den trafikanalysator Metor 2000 som utgör Vägverkets nuvarande trafikmätningsutrustning. TDP har ett intimt samarbete med Allogg AB som har utvecklat Metor 2000 och som också tillverkar denna utrustning. Allogg har också medverkat vid genomföran-det av denna förstudie. Den nu föreliggande Vägverksrapporten utgörs av delar av TDP framtagna rapporten "Förstudie Trafikanalysator" daterad som i sin helhet även omfattar en affärsplan för TDP. Delar som är att betrakta som företagsinterna angelägenheter, produktionstekniska beskrivningar etc har exkluderats. 5

6 Projekt Metor 2000 En beskrivning Maskinell trafikmätning har bedrivits i Sverige sedan början av 50-talet genom Vägverkets försorg på det statliga vägnätet som uppgår till ca km väg. Tidigare räknades trafiken manuellt. Eftersom vägnätet är så pass omfattande har man valt att använda en lätt flyttbar sensor i form av gummislang. Fram till 80-talets mitt har tekniken med en gummislang som sensor endast medgett att totala trafikflödet i form av antal axelpar har kunnat registreras. Vägverkets krav att mäta trafiken på likartat sätt över hela vägnätet innebär att behovet av antal mätenheter är i storleksordning enheter. Eftersom vägnätet är så pass omfattande har det utvecklats en statistisk modell för stickprovsmätningar där trafiken mäts under några korta perioder under året för att kunna skatta trafikflödet i form av årsdygns-trafik (ÅDT). I ett mindre antal punkter (ca 200 st) mäts trafiken kontinuerligt för att ge kunskap om trafikens förändring och säsongmässiga variation. Den tekniska utvecklingen inom elektronikområdet möjliggjorde att Vägverket under andra halvan av 80-talet kunde bestämma sig för att utveckla en utrustning för mätning och registrering av hastighet och fordonstyp och som dessutom skulle kunna kompletteras att arbeta med andra typer av axelsensorer och med induktiva slingor. Vägverket tog fram en detaljerad specifikation med det syftet och 1988 kunde dåvarande Telub tillsammans med Allogg AB leverera en räknare med dessa möjligheter (se bilagda produktblad). Metor 2000, som den mobila enheten döptes till, är uppbyggd runt en processor som registrerar och utvärderar de pulser som alstras när ett fordon passerar 2 st trafikräkneslangar utplacerade med ett känt avstånd mellan varandra. Med de möjligheter som fanns i slutet av 80-talet innebar det att analysen av de registrerade pulserna förlades i utrustningen eftersom det tillgängliga minnesutrymmet inte tillät att de enskilda pulserna lagrades i utrustningen för de mätperioder Vägverket var intresserad av. Resultatet lagras som uppgift om fordonets hastighet och körriktning samt aktuell fordonstyp. Fordonstyperna är 15 till antalet och bygger på att Metor analyserar fordonets inbördes axelavstånd och placerar in den aktuella kombinationen i rätt klass. Mycket omsorg och tid har lagts ner på Metors analysprogramvara som bl a omfattar en imputationsmodell (statistisk bortfallskomplettering) när pulser faller bort vid omkörningar och möten. 6

7 Metor är försedd med ett tangentbord och en display för start, kontroll och stopp av mätning. Tömning av data sker genom att en PC ansluts till enheten. Metor kan också kompletteras med ett slingdetektorkort för två slingor och ger då möjlighet att registrera 5 olika fordonsklasser samt hastighet. Metor finns idag även i rackutförande vilket innebär att man kan koppla till telekommunikation, yttre strömförsörjning som solceller, andra sensorer som video, slingor m. m. Metorkonceptet är alltså i grunden en utrustning avsedd för avancerade rörliga mätningar som utvecklats till att dessutom vara en avancerad mätare för olika typer av mätuppdrag i fasta stationer. Metor är nu, 1998, en 10 år gammal konstruktion och elektronikutvecklingen medger nu andra tekniska lösningar. Det finns dock delar i Metorkonceptet som det finns anledning att ta med in i en ny teknisk lösning. Framför allt gäller det att ta tillvara analysprogramvaran men också att säkra en likartad registrering av pulser så att inte jämförbarhet mot tidigare mätningar omintetgörs. Lämpligen bör övergången till ny mätutrustning ske succesivt och inte vid ett tillfälle eftersom det är en mycket omfattande verksamhet som bedrivs genom Vägverkets försorg och så att inget upphåll sker i mätcykeln. Ett annat mycket starkt motiv för att behålla analysprogramvaran från Metor i en kommande lösning är det mycket omfattande datoriserade bearbetningssystem som Vägverket utvecklat internt för att göra trafikdata tillgängligt för i första hand den egna organisationen. Utvecklingskostnaden för detta interna system och konverteringskostnader har med åren kommit att bli mycket omfattande. 7

8 Leverantörer av mätutrusning Inom ramen för förstudien har en omfattande inventering gjorts för att undersöka om det finns en utrustning som kan ersätta Metor och som producerar de data som Vägverket och kommunerna efterfrågar. Inventeringen har i huvudsak avgränsats till mätutrustning avsedd för mobila mätningar. Vid inventeringsarbetet har Internet, tekniska tidskrifter, mässbesök, broschyrer samt ett antal utländska ambassader utnyttjats. Hittade leverantörer på Internet som bedömts vara av intresse. Golden River Nu-Metrics Diamond Microcom Microcounts PeekTraffic IRD International Road Dynamics Jamar Technologies Inc PAT Intersection Development Corporation Autoscope RTMS Magsys Counters & Accessories Övriga. ASIM AGD Systems Ltd (nej) Dinaf Traffic Control b.v. Electronique Controle Mesure Traficon Truvelo International Traffic Corporation Inom projektet finns ett ansenligt informationsmaterial hopsamlat i form av produktblad etc som dock inte bifogas rapporten. Förutom nedan kommenterade utrustningar finns dessutom ett antal företag som marknadsför och säljer utrustning för mätning endera i enbart fasta installationer eller med olämpliga sensortyper för korttidsmätingar, för viktmätning m. m. som inte särskilt kommenteras i detta sammanhang. 8

9 Golden River (GR). (England) GR har ett omfattande program alltifrån enkla ackumulerande räknare till avancerade trafikstyrningssystem. Modell Marksman 400 är en klassificerare avsedd för korttidsmätningar med traditionella trafikräkneslangar. Marksman 660 kan arbeta med ett antal sensortyper som slang, slinga och piezokabel. Finns i versioner för rörliga och permanenta installa-tioner. Dataöverföring kan ske direkt till en PC eller via telekommuni-kation till en central. Fordonsklassificering sker i räknaren och schema finns bl a för vägverkets fordonstyper. Marksman 700 är helt uppbyggd för permanenta installationer och avsedd för hårt trafikerade leder och i trafikstyrningssammanhang. Som sensorer kan slingor, piezo och sensorer för viktmätning användas samt video. Nu-Metrics. (USA) Sensortekniken som används bygger på att man känner av den förändring i jordens magnetfält som uppstår när ett fordon passerar räknaren. Modell NC-40 placeras på vägytan, en i varje körfält, och registerar antal fordon. Modell NC-90A bygger på samma princip men kan dessutom registrera fordonen i 8 valbara längdklasser och 15 valbara hastighetsklasser från 8 till 128 km/h. Deras senaste räknare kan dessutom räkna dubbelriktad trafik vilket är en klar fördel. Groundhog bygger på samma sensorteknik men sensorn kan placeras närmare 20 cm under beläggningsytan och registrerar i 15 hastighetsklasser och 6 längdklasser. Dataöverföring sker via radio till en mottagare som kan placeras upp till 200 m från räknaren. 9

10 Diamond. (USA) Företaget har flera typer av antalsräknare och klassificerare som kan kopplas till slang-, sling-, piezo- och resistiva sensorer. Phoenix är intressant i detta sammanhang eftersom den kan ställas in för att lagra information om enskilda axlar med mycket hög precision, 1/10965 sekund, vilket kan utnyttjas i samband med t ex accelerations- eller retardationsstudier. Den kan utrustas med 16 Mb minne vilket innebär att den kan lagra rådata om c:a 1,7 milj. fordon. Den kan naturligtvis kopplas till de flesta traditionella sensorer men inte till video i nuvarande utförande. Fordonsklassificering sker i 13 olika typer enligt FHWA standard. Parametern axelavstånd är möjlig att välja av användaren vilket innebär att den relativt lätt kan anpassas för registrering av t ex vägverkets 15 fordonstyper. En svaghet med Diamonds koncept är att de inte klarar fordonsklassificering med två slangsensorer på en tvåfältig väg eller gata med dubbelriktad trafik. Utrustningarna är försedda med 4 slangingångar vilket innebär att man endast kan klara denna mätsituation genom att placera räknaren i mitten med 2 slangar täckande var sitt körfält. Vid mätning i permanenta stationer finns möjlighet att koppla till solceller och modem för dataöverföring. Phoenix kan dessutom utrustas med programvara som ringer upp om någon eller några sensorer inte fungerar eller om fordonens hastighet underskrider eller överskrider vissa värden. Funktionen kan också användas för att styra informations- eller varningsskyltar. Microcom. (Australien) Microcom produktprogram omfattar räknare från den portabla antals-räknaren TCS till den avancerade TCS-6000 för hastighets- och fordons-klassificering. TCS-3500 är en klassificerande räknare till vilken man kan koppla slang eller piezokablar. Räknaren lagrar information om varje axelpassage med en noggrannhet på c:a 1 ms. Minneskapaciteten på 512k motsvarar ungefär axlar eller fordon. TCS-5000 har utökad minneskapacitet och kan lagra närmare 1 miljoner axlar, ( fordon). Den finns för anslutning till slang men kan även kopplas till piezokablar. På samma sätt som vid mätning med Diamond s Phoenix bearbetas axelinformationen i en PC. TCS-6000 är en rackmonterad version avsedd för permanenta stationer med piezokablar som sensorer. Man planerar att utveckla programvaran för t ex analys av och bestämning av hastighetströsklar, hastighetsförändringar, tät trafik mm. Microcoms enhet 5000 har bedömts vara den utländska mätutrustning med tillhörande 10

11 programvara som är av största intresse att testa med avseende på den svenska marknadens behov. Peek Traffic. (England) Peek Traffic produktprogram omfattar både system avsedda för avan-cerade trafikstyrningssystem och portabla räknare För trafikstyrning finns två system, VideoTrak-900 och VideoTrak-901. För mobila räkningar erbjuder Peek två typer, ADR-1000 och ADR ADR-1000 kan endera förses med ingångar för slang- eller slingsenso-rer. Minnet kan utökas med upp till 64 Mb med ett minneskort om behovet är registrering av ett stort antal enskilda fordon. Den kan anpassas till Vägverkets fordonstyper. ADR-2000 är en större modell med möjlighet till flera sensortyper och flera ingångar för räkning i fasta stationer. ADR-3000 är under utveckling och avsedd för fast montage i skåp med 19" eller 10" rack. Den kommer att kunna förses med hårddisk och/eller kopplas till telemodem för överföring av data till en central för bearbetning. Ett företag med nära anknytning till Peek Traffic är Northwest Signal Supply, Inc. som marknadsför räknare av märket ADR och StreeterAmet, det senare dock inte av intresse i det här sammanhanget. Microcounts.(USA) Har ett antal traditionella, tämligen enkla räknare utan möjlighet till registrering av varken enskilda fordon eller axlar. I produktprogrammet ingår naturligtvis klassificerare men inte med de användarmöjligheter som återfinns i t ex Diamond eller Metrocounträknarna. IRD International Road Dynamics. (Kanada) IRD är den tredje leverantören med en utrustning som kan lagra axelinformation. Minneskapaciteten kan byggas ut till en kapacitet av 16 Mb vilket motsvarar c:a 1, 7 milj. fordon. Minneskapaciteten är densamma som i Diamonds modell Phoenix. Den kan också förses med programvara som ger Vägverkets fordonstyper. ITC International Corporation. (USA) ITC är en fjärde leverantör av utrustning som kan registrera axelhändelser. I produktbladet anges att minneskapaciteten är 128 Kb och inget nämns om möjlighet till utökning av minnet. 11

12 JAMAR Technologies. (USA) En ny räknare, Trax-II Classifier, som enligt Internet informationen kan samla in både rådata och klassificerande data. 12

13 Sammanställning av de leverantörer av utrustningar som bedömts mest intressanta för projektet. DIAMOND IRD ITC MICROCOM Klassificering FHWA eller FHWA eller FHWA Kundanpassad Kundanpassad Kundanpassad Hastighet Ja Ja Ja Ja Axelinformation Ja Ja Ja Ja Kapacitet ca 3,9 milj.axlar ca 1 milj. axlar Vikt 5-7 kg < 6,7 kg 6 kg Storlek i cm ,5 25,4 12,4 34, Temperatur -40 C-70 C -40 C-65 C Fuktighet Sensorer Slang, slinga, piezo Slang, slinga, Piezo, Slang, piezo Dataöverföring PC, modem, TAM* PC, modem TAM* PC, TAM* PC Display Ja Ja Ja Nej Tangentbord Ja Ja Ja Nej Noggrannhet 1:10965 sek. 1:10695 sek. Strömförbr. Strömförsörj. 6V, 12 Ah Laddn.bart *TAM = Take away memory 1,4 ma 6V, 10 Ah 6V, 3,2Ah Laddn.bart Diamond Phoenix kan bara fordonsklassificera i en körriktning med 2 slangar. Mässbesök Inom ramen för förstudien har TDP och Vägverket tillsammans genom-fört ett besök på en stor internationell trafikmässa i Amsterdam, Traffic 98, som gick av stapeln vecka 11. Syftet med besöket var att komplet-tera den genomförda inventeringen med personliga möten med några av de leverantörer av mätutrusning som vi funnit vara intressanta bl a Microcom. I mässan deltog utställare från hela världen. Mässan resulte-rade dels i en preliminär överenskommelse mellan Microcom och TDP rörande representation av Microcom i Norden via TDP. Överenskommel-sen omfattar också en test och utvärdering av TDP och Vägverket ge-mensamt av Microcoms trafikanalysator Metrocount

14 Marknaden Vägverket Bakgrund Vägverket har som nämns på annan plats i denna rapport, sedan 1988/89 använt en egenspecificerad trafikanalysator, Metor Det här var den första portabla utrustningen med möjlighet till analys av fordonstyp som använts inom verket. Kraven på utrustningen var mycket noggrant specificerade, men avsåg naturligtvis bara de behov man då kunde överblicka. De kraven utgjorde i princip mätning av trafikflöden på landsväg. Under den tid som utrustningen varit i drift, har ett stort antal andra parametrar blivit intressanta. Det gäller framför allt hastighet (som är ett mellansteg i fordonsanalysen), men även tidluckor, hastighetsför-ändring samt användning av utrustningen i tätort. Ursprungligen användes endast luftslangar som fordonsdetektorer, men senare har elektriska axelsensorer och induktiva slingor tillkommit. Vägverkets krav på utrustning Vägverket hanterar ett stort antal trafikanalysatorer, fn ca 1000 enheter, upp till 30 st per mätbil. Det innebär hårda krav på små yttermått och låg vikt. För att uppnå lägsta möjliga vikt, måste strömförbrukningen vara låg, så att mindre batterier kan användas. Kraven kan kortfattat sammanfattas: För att passa i bilarna får utrustningens bottenmått inte överskrida c:a 150 x 170 mm. Höjden bör vara så liten som möjligt (< c:a 400 mm). På grund av användningen är även kraven på miljötålighet stora. Utrustningen ska klara temperaturer från -40º till +70º C, relativ fuktighet på 95% i hela temperaturområdet samt saltdimma. Metors vikt på nära 7 kg inkl. batterier bör kunna kraftigt understigas med den nya utrustningen. Mekanisk tålighet mot stötar ska vara hög. Kraven omfattar slag mot alla sidor och hörn motsvarande ett fall från 1 m höjd mot betong. Genom erfarenhet från Metor vet vi att servicebehovet främst omfattar slangsignalgivarna. Konstruktioner där dessa är så placerade att underhåll underlättas, kommer att prioriteras. 14

15 Vägverkets behov av trafikdata Vägverkets behov av trafikinformation är mycket stort. Behovet kan grovt delas i tre delar: - Den första delen utgörs av statistiska data för planering av vägtrans-portsystemet (projektering, bygge och underhåll av broar och vägar) samt för anslagsfördelning och uppföljning. - Den andra delen utgörs av realtidsdata för trafikledning och trafikant-information. Denna andra del förutsätts även kunna tjäna som underlag för aggregering och framställning av statistiska data. - Den tredje delen omfattar parametrar som säger något om bilförares beteende, för trafiksäkerhets- och miljöarbete. De omfattar främst hastighet och avstånd mellan fordon (tidlucka) i tätort, samt accele-ration/retardation. Alla redovisningar grundar sig på fordonstyp (där dock approximationer får förekomma). Rena längdklassningar av fordon accepteras inte i de statistiska redovisningarna, men kan ev. accepteras i vissa realtidssammanhang. Datafångsten görs med olika metoder för olika ändamål, t.ex stickprovs-mätningar resp. fasta mätpunkter. Detta ställer olika krav på den mekaniska utformningen av utrustningen, men får inte innebära några skillnader i slutresultatet. Parametrar Nedanstående parametrar ska klaras av den nya utrustningen: Den viktigaste parametern för närvarande och under överskådlig framtid är ÅrsDygnsTrafik, ÅDT. ÅDT utgör fordonsflöde och tas fram genom en stickprovsmetodik som ställer krav på ett stort antal, tåliga och lätta utrustningar. För närvarande är endast luftslangar använda som fordonssensorer. Som tilläggsinformation till stickproven krävs ett antal variationsstudiepunkter, VS, som ligger fast under ett kalenderår. Trafikarbete, TA och Trafikarbetets Förändring, TF, är andra viktiga parametrar. De mäts vid ett antal fasta mätstationer (~90 st) som representerar det statliga vägnätet. Här mäts fordonsflöden och hastigheter. TF-punkterna kompletterar även VSpunkterna med information om trafikens tidsmässiga variation. De fasta mätpunkterna ligger kvar på samma ställen, med undantag för revideringar på grund av förändringar i vägnätet etc. Trafiksäkerhets- och miljömätningar är relativt nytt inom Vägverket, men kommer att ha en hög prioritet under överskådlig tid. Verket har sedan några år ett regeringsuppdrag som omfattar sektorsansvar för trafiksäkerhet och miljö. Ett antal mål inom TS och miljö har satts upp och dessa måste följas upp genom tillståndsmätningar. Mätningarna omfattar främst fordonshastigheter och avstånd mellan fordon, (tidluckor). Dessa mätningar utförs både på landsväg och i tätort. 15

16 Hastighetsvariation i tätort, acceleration resp. retardation, mäts för att beräkna buller och avgasemissioner. Realtidsdata. För trafikstyrning och trafikantinformation är så kallat realtidsdata mycket viktigt. Vägverket Trafikdata arbetar alltmer inom detta område. Trafikmodeller och överordnade system för till exempel prediktering av köer kräver trafikdata i nära realtid av hög kvalitet. Intressanta parametrar är främst hastighet per enskilt fordon samt tidlucka. Mätutrustningen bör vara så konstruerad att den förutom realtidsdatat även kan utföra samma statistiska bearbetning och lagring av datat som vid övriga mätningar. Utförande I avvaktan på en noggrann teknisk specifikation av den nya trafik-analysutrustningen kan nämnas några ideér om utförandet. Vägverket samlar in data på flera olika sätt, huvudsakligen genom fasta mäts-tationer och genom stickprovsmätningar. Ändamålen med mätningarna har olika syften och de görs i mycket varierande trafikmiljöer. Ett måste dock alltid vara detsamma, nämligen kvaliteten på slutresultatet. Kraven på mätkvalitet är mycket höga. Mätningarna ska framför allt vara jämförbara i både tid och rum. Dessa krav medför att det ska vara samma programvara för fordonsanalys för alla typer av mätningar. Fysiskt kan det dock vara fördelaktigt att dela upp bearbetning och lagring av data på olika sätt för olika typer av mätningar. För stickprovsmätningar för ÅDT, som ligger ute under mycket kort tid, kan det vara lämpligt att endast lagra rådata i form av axelpulser. I samband med överföring av data till PC görs fordonsanalysen och den första kvalitetskontrollen i PC:n. För TA/TF mätningar blir mängden rådata ohanterligt och därför bör fordonsanalysen göras direkt i fältenheten. För realtidssystem kan även ytterligare intelligens läggas direkt i denna, i form av algoritmer för köberäkning och incidentdetektering. En sådan enhet utgör då en intelligent utestation som själv kontaktar ett överordnat system vid förändring i trafiksituationen, till skillnad från traditionella system som måste ringas upp med täta mellanrum och tömmas på realtidsdata. En utrustning med stora möjligheter att variera datafångsten från rådata till färdig bearbetning i fält är därför önskvärd. Programvaran för fordonsanalys ska i vissa sammanhang kunna köras både i PC och i fältenheten. 16

17 Detektorer Ovan har nämnts att Vägverket för närvarande använder luftslang vid stickprovsmätningar. Anledningen till detta är att hittills har inget bättre alternativ funnits. Slangarna har dock flera nackdelar, främst på vintern. En intensiv testverksamhet pågår därför med målet att finna en kostnadseffektiv ersättare till dessa. Klassificering av fordon utifrån antalet axlar och avstånden mellan dem ger överlägsen kvalitet. På fasta mätplatser används idag främst induktiva slingor som detektorer, men även de har nackdelar och kan komma att bytas mot bättre metoder. Slingorna känner inte av fordonens axlar, utan endast chassiets längd. Detta innebär en sämre fordonsklassificering, som dock i Metor bättrats på med signalanalys. Resultatet blir därför några fordonsklasser och inte bara längdklasser. På grund av fördelarna med axeldetektering testar Vägverket elektriska, nedfrästa axeldetektorer för användning på fasta mätplatser. Tester pågår även med moderna ersättare till slingorna som till exempel video och radar. Konstruktionen av den nya trafikanalysatorn bör därför vara flexibel vid val av detektorer. Övergång till ny mätutrustning Det är av avsevärd betydelse för Vägverket att kunna bibehålla full kontinutet i verksamheten vid övergång till ny mätutrustning. Det innebär att det är ett krav att det dataformat och den funktion som finns i nuvarande Metorutrustning bibehålls tillsammans med den mycket omfattande mjukvara som Vägverket under ett antal år utvecklat för bearbetning, lagring och presentation av trafikdata i sitt interna datanät med koppling till andra omfattande informationssystem inom verket t ex Vägdatabanken. Det är också ett krav att signalomvandlingen från sensorerna görs med en teknik som inte innebär skillnader mot den som används i Metor. Vidare är det av utomordentlig vikt att utbyte av utrustning kan ske successivt och på ett sätt som inte stör den pågående mätverksamheten. Med successivt menas att utbytet bör ske under period av två till fyra år med enheter per år. 17

18 Kommunernas behov Bakgrund De svenska kommunernas ekonomi kan med fog påstås vara rätt ansträngd. Den mjuka sektorns krav på ekonomiskt utrymme tar mycket av kommunernas totala resurser i anspråk. Följden blir att de tekniska förvaltningarna som sköter trafikmätningsverksamheten har knappa resurser till förfogande. En annan faktor som påverkar medelstillgången är den förändring som skett av de statliga bidragen som tidigare var öronmärkta till viss verksamhet. Numera får man alla pengar i en pott som man själv fördelar. Trafikmätningsverksamheten hos kommunerna har i nuläget i en mycket låg nivå jämfört med tidigare. Det finns exempel på kommuner som skurit ner antalet mätpunkter från 500 st till 20! Det finns 288 svenska kommuner. Mellan 150 och 180 torde ha behov av trafikmätningsutrustning av något slag. Ca 80 kommuner har idag en eller flera trafikanalysatorer tillsammans ca enheter. Merparten av dessa utrustningar bygger på teknik från andra halvan av 80-talet och torde i dag ha varit i drift under 6-12 år. Ca kommuner bedöms teoretiskt vara intresserade av att mäta med trafikanalysator, alltså ytterligare ca kommuner utöver de som idag har sådan utrustning. Enkät I samband med förstudien har en enkät tillställts ca 100 kommuner med frågor om dels vad man idag har för trafikmätningsutrustning, varför och hur mycket man mäter dels vad man tror om framtiden avseende ans-kaffningsbehov, motiv för mätningar, om det kommer att minska eller öka o s v. Ca 25 % har svarat skriftligt på enkäten. Ytterligare ett antal har kontaktats per telefon ooch intervjuats. Enkäten ger vid handen att hälften av kommunerna tror att verksamhe-ten kommer att bibehållas på en oförändrad nivå medan hälften bedö-mer att den kommer att öka under de närmaste åren. Ingen kommun tror att den kommer att minska. Anledning till varför kommunerna mäter trafiken är de traditionella orsa-kerna. Man behöver data för planeringsändamål, trafiknämndsärenden, trafikomläggningar, klagomål från allmänheten, kunna följa trafikföränd-ringen, bullersanering, prognoser etc. Av vilken anledning tror man att trafikmätningsverksamheten kommer att öka? Därför att intresset för miljöfrågor ökar, vilket innebär krav på upp-gifter om tung trafik, hastighet, acceleration mm. 18

19 Vidare utgör den ökade fokuseringen på trafiksäkerhetsfrågorna med bl a Nollvisionen (färre antalet döda och skadade i trafiken) en viktig an-ledning till varför man tror att efterfrågan på trafikdata kommer att öka. Nationell Vägdatabas NVDB Tillgång till data i digital form som beskriver vägnätet och dess egenskaper blir av allt större betydelse. Från att tidigare i första hand ha varit en del av beslutsunderlaget vid planering, projektering, byggande och underhåll av vägnätet finns nu behov av information för att förbättra utnyttjandet av vägarna med avseende på framkomlighet och trafiksä-kerhet samt att minska vägtrafikens negativa miljöpåverkan. Samtidigt ökar behoven av samkörning av data från olika källor. För att det ska vara möjligt behövs en gemensam struktur för beskrivning av vägnätet och dess egenskaper. Kommunikationsdepartementet har givit Vägverket i uppdrag att ta fram en Nationell Vägdatabas. Basen bör vara etablerad under 1999, och arbetet ska ske i samverkan med Lantmäteriverket, kommunerna, skogsbruket och försvaret. Etableringen av NVDB kommer att ske stegvis. Uppgifter om trafikens storlek, sammansättning etc är uppgifter som kommer på sikt att knytas till NVDB. Därmed torde behovet öka av trafik-datauppgifter på det kommunala väg- och gatunätet. Sammanfattning av kommunernas behov De svenska kommunernas behov av nyanskaffning av trafikanalysatorer under de närmaste åren bedöms minst uppgå till 100 till 200 enheter. 19

20 Konstruktion Några synpunkter och förslag avseende konstruktion av en ny dataregistrerings- och databearbetningsutrustning för trafikanalys Vägverket har behov av att ersätta nuvarande Metor-2000-utrustning med någon ny typ av trafikanalysutrustning. Med dagens teknik finns möjlighet att lösa många av de uppgifter som Metor-2000 hanterar genom att arbeta med ren tidsregistrering i fält och göra all analys i form av fordonsklassificering, hastighetsbestämning etc. i PC i efterhand. Detta gäller naturligtvis endast statistisk databehandling. Realtidssystem för t.ex. trafikstyrning kräver bearbetning av data i fält. Realtidssystem behandlas ej i denna sammanställning. Vi koncentrerar oss sålunda här på utrustning för statistiska mätningar. Funktionsmässigt kan de statistiska mätningarna uppdelas på en mängd olika sätt. Klassuppdelade fordonsflöden bedöms dock av Vägverket vara viktigast under överskådlig framtid. Dock ökar behov av olika typer av miljö- och trafiksäkerhetsrelaterade specialmätningar varför hänsyn måste tas även till detta vid ev. konstruktion av en ny datalogg. Hänsyn ska också tas till att vissa mätningar görs i fasta punkter ev. med tillgång till el- och teleanslutning medan andra mätningar är rörliga utan dessa faciliteter. En av de svåra frågorna vid konstruktion av en ny dataloggutrustning blir att hitta den rätta balansen mellan generalitet och enkelhet. Ska man göra en utrustning som klarar allt eller flera utrustningar avpassade för olika ändamål? Andra alternativ är moduluppbyggda system som kan kombineras för olika uppgifter eller mer generella men i standardform ej fullt bestyckade system. Metor-konceptet har hittills så vitt vi kan bedöma fungerat mycket väl och det finns omfattande databearbetningsrutiner f.n. i VAX-miljö som bör bibehållas. Detta gör att den nya utrustningens dataformat bör vara bakåtkompatibelt. Det är också viktigt att analysen görs på samma sätt eller, om detta ej är möjligt, att man kan bestämma de konkreta effekterna av skillnaderna i analysen. Det kan också vara aktuellt att arbeta med olika typer av sensorer. För det rörliga systemet har vi här bedömt att axelsensorer i form av gummislangar kommer att vara dominerande. Andra typer av axelsensorer som t.ex. piezoelektriska kablar kan förekomma liksom induktiva slingdetektorer. Vi har valt att i detta skede lämna sensortyper utöver ovan nämnda utanför en närmare analys men håller ändå öppet för en möjlighet till flexibel konstruktion som medger framtida förändringar. Allogg har tagit fram programvara i PC som möjliggör samma analys för axeldata med tidsregistreringar som f.n. görs i Metor. I själva dataloggen behöver då endast tidsregistreringar göras. Registreringen skulle t.ex. kunna byggas upp enligt följande: 20

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Nordiskt forskningssamarbete Projekt NorSIKT, Fas 1, Arbetspakke 1, State of the art

Nordiskt forskningssamarbete Projekt NorSIKT, Fas 1, Arbetspakke 1, State of the art Projekt NorSIKT, Thomas Vestman Trafikverket, Sverige Fas 1, Arbetspakke 1, State of the art Sid 1 Kartlägging utanför Norden (England, Tyskland, Holland, USA, Kanada, Nya Zeland, Eurostat) Studieturer

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Vägverkets Fordonsklasser

Vägverkets Fordonsklasser Vägverket 1 Vägverkets Fordonsklasser Vägverkets Trafikmätningsverksamhet på statligt vägnät Fordonsklasser stickprovsmätning ÅDT Fordonsmätning helårsmätning TF Sid 1 Vägverkets mätningsverksamhet på

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

System för individuell mätning och debitering (IMD) Metering - Mätinsamling och boendekommunikation

System för individuell mätning och debitering (IMD) Metering - Mätinsamling och boendekommunikation Användningsområde Armatecs lösningar för individuell mätning är framtagna för att skapa en bestående beteendeförändring som leder till låg energianvändning hos de boende. Vår filosofi har därför varit

Läs mer

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC

AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC AQ-Box med Winlog 2000 8-kanalers mätsystem samlar och bearbetar 8 givarsignaler i en PC 8 differentiella kanaler (ingen gemensam jordanslutning) Klarar alla givare och sensorer med spännings- eller strömsignal

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA MHS 2500 MANUAL - SVENSKA ! VARNING TIPPVINKEL ÖVER 3 ORSAKAR FEL I MÄTNINGEN. Begränsad 3 vinkel 3 Infästningarna är fabriksmonterade med belastningscellen. De ska inte under några omständigheter vridas.

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet

www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet Finns det en app som hjälper mot det här!?!? Lena Highway from Yakutsk to Moscow Bakgrund Merkostnaden för skogsindustrin

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

VU 94S-2 13 Trafiksignaler 11 (109) 13.4 Utrustning

VU 94S-2 13 Trafiksignaler 11 (109) 13.4 Utrustning VU 94S-2 13 Trafiksignaler 11 (109) 13.4 UTRUSTNING Ingående enheter i ett signalsystem är: styrutrustning, detektorer, signallyktor och stolpar. Allmänna krav på utrustning inom vägområdet finns i kap

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form.

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form. FUTURLUX LED LEADING THE WAY KOMPETENS. Som världens största tillverkare av trafiksignaler har SWARCO lång erfarenhet av optisk signalering. Vår produktportfölj inkluderar dynamisk trafikinformation bland

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

ROTATIONSGRIND BR2-T

ROTATIONSGRIND BR2-T ROTATIONSGRIND BR2-T Enhetens användning och beskrivning BR2-T vändkorset är designat för att hjälpa till vid tillträdeskontroll inne i byggnader. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Nu är sändarfamiljen komplett.

Nu är sändarfamiljen komplett. 780 45 Björbo, Sweden phone +46 241 250 00 fax +46 241 232 99 www.akerstroms.se www.akerstroms.com Björbo 2010-11-30 Nu är sändarfamiljen komplett. Sesam 800 LARGE 99 är vårat mest avancerade Sesam system.

Läs mer

Dataproduktspecifikation Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på statliga bilvägar mätt med mobil utrustning

Dataproduktspecifikation Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på statliga bilvägar mätt med mobil utrustning [Skriv text] [Skriv text] [Skriv text] Dataproduktspecifikation Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på statliga bilvägar mätt med mobil utrustning Version 1.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar.

Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar. Förklarande punkter kring Viktorvågs fordonsvågar. Generell mottagare. Bild på WIM Precision under fältprov med SP. Kort eller lång vågplatta vid dynamisk vägning. Att väga dynamiskt kan liknas vid att

Läs mer

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 CENTRALBATTERISYSTEM FZLV Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 Att visa vart man ska det är vår filosofi och affärsidé. Accenta AB marknadsför och säljer ett brett sortiment av hän visningsarmaturer,

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Katalog med Innovas alkomätare 2006

Katalog med Innovas alkomätare 2006 Katalog med Innovas alkomätare 2006 Ha koll på dig och dina medmänniskor med en alkomätare. Kör aldrig onykter! Innova har med nära samarbete med tillverkarna tagit fram en katalog med prisvärda alkomätare

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (5) Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Delredovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (5) Tillståndsmätningar I syfte att åstadkomma en objektiv tillståndsbild över regelefterlevnaden

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-01-25 Gällande: Kopplingskort 55027 (4-knappsmanövrering) Kopplingskort 55027 rev.5. En vidareutveckling

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998 Effekter av trafikmeddelanden via - några resultat från 1998 2-1-31 Allogg AB Telefon: Telefax: e-mail: all@allogg.se Box 43 159-156 159-113 hemsida: www.allogg.se 647 21 MARIEFRED Sammanfattning I detta

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Cykelvägars linjeföring och gestaltning

Cykelvägars linjeföring och gestaltning Per Kågeson Nature Associates 2008-05-31 Cykelvägars linjeföring och gestaltning Bakgrund Vägtrafiken består egentligen av fem olika transportslag: Personbilar, samt lätta bussar och lastbilar Tunga bussar

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Pulsmätare med varningsindikatorer

Pulsmätare med varningsindikatorer Pulsmätare med varningsindikatorer Elektro- och informationsteknik Projektrapport, EITF11 Digitala Projekt Charlie Hedhav Sofia Johansson Louise Olsson 2016-05-17 Abstract During the course Digitala Projekt

Läs mer

ZoomUphill har en teknisk, unik konstruktion:

ZoomUphill har en teknisk, unik konstruktion: SPECIFIKATION Nytt svensk elfordon ger revolutionerande köregenskaper i terräng Zoomcamps vision är att alla skall ha rätt till det som erbjuds i samhället. Många människor är idag avskärmade från många

Läs mer

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau.

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau. Titelfoto wird in Kw 8 erstellt rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett www.rehau.com Bau Automotive Industrie alternativet till betong Man ser dem på varje gata, varje parkeringsplats

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Dataproduktspecifikation Trafikarbetets förändring (TF)

Dataproduktspecifikation Trafikarbetets förändring (TF) [Skriv text] [Skriv text] [Skriv text] Dataproduktspecifikation Trafikarbetets förändring (TF) Version 0.9 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 0.9 2013-11-07 Ny dataproduktspecifikation

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Säker, säkrare, SafeEnd

Säker, säkrare, SafeEnd Säker, säkrare, SafeEnd Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala

Läs mer

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( )

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( ) Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång (2010 2021) och föregående (2004 2015) 2008-12-15 Carsten Sachse, Vägverket Konsult Rev081218Peo

Läs mer

S P A R A P Å E N E R G I N 1

S P A R A P Å E N E R G I N 1 SPARA PÅ ENERGIN 1 ENKELT Och KLART KONCEPT 2 MJK Connect är en allsidig pumpstyrnings- och övervakningsenhet i samma kapsling. Vi har byggt in energioptimering i produkten, så med en Connect får du som

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Flexibla elektriska linjärmoduler

Flexibla elektriska linjärmoduler Flexibla elektriska linjärmoduler Kortfattad introduktion på Svenska Plug & Play "Redo att användas direkt ur förpackningen" Det enkla och användarvänliga alternativet till pneumatik Ger kontrollmöjligheter

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Tags för 433 MHz är aktiva d.v.s. har ett inbyggt batteri, med 6-8 års livslängd vid normal aktivitet.

Tags för 433 MHz är aktiva d.v.s. har ett inbyggt batteri, med 6-8 års livslängd vid normal aktivitet. RFID 433 MHz 433 MHz är en bra frekvens för RFID. Bra penetration genom många material och god räckvidd. Tekniken i taggarna är något mer avancerad än för övriga frekvenser vilket medför en högre kostnad

Läs mer

Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder

Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder Enligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-23 56 Trafiksäkerhet och blomlådor Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010

Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010 Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010 Projekt: NorSIKT Arbetspakke 1 kartläggning utanför norden Projekt: Akronym: Nordisk System for Intelligent

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Relativt små insatser kan göra stor skillnad Man behöver inte alltid bygga nytt för att åstadkomma påtagliga förbättringar.

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer