Förstudie. Trafikanalysator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Trafikanalysator"

Transkript

1 Publikation Förstudie Trafikanalysator Rapporten sammanställd av TDP Trafikdataprodukter AB underlaget är framtaget i samarbete mellan TDP, Allogg AB och Vägverket Trafikdata

2 Dokumentets datum Dokumentbeteckning Upphovsman (författare) Mats Lundström Trafikdata Börje Rönnholm TDP AB Thomas Ekdahl Allogg AB Dokumentets titel Förstudie Trafikanalysator Huvudinnehåll Denna rapport är resultatet av en av NUTEK finansierad förstudie utförd av Trafikdataprodukter TDP AB i Borlänge I förstudienm har även Vägverket Trafikdata och Allogg AB deltagit. Syftet med förstudien var att klarlägga Vägverkets och kommunernas krav på en ny trafikanalysator. Gemensamt för många kommuner och Vägverket är att deras nuvarande utrustning börjar bli gammal och är i behov av en ersättare. Det finns stora samordningsvinster om man kan få fram en gemensam mätutrustning. Både inköpspris och servicekostnader kommer attt bli lägre, framför allt för kommunerna som använder ett mindre antal enheter. Den största vinsten blir sannolikt den förenkling som gemensam utrustning ger om och när flera aktörer ska lägga in trafiksiffror i Nationella Vägdatabasen, NVDB. Förstudien visar att det finns gemensamma krav på trafikanalysatorer mellan Vägverket och de kommuner som deltagit i förstudien. Denna förstudie kommer därför att vara en grund för det arbete med specifikation av ny mätutrustning som Vägverket kommer att starta under våren ISSN Nyckelord Trafikanalys, trafikanalysator, trafikmätning Distributör (namn, postadress, telefon, telefax) Vägverket Trafikdata, BORLÄNGE TELEFON telefax

3 Author/reference Mats Lundström Traffic Survey Centre Börje Rönnholm TDP AB Thomas Ekdahl Allogg AB Document title Preliminary Study of the Need for Traffic Analysers Abstract This report is the result of a preliminary study conducted by Trafikdataprodukter TDP AB and financed by NUTEK. SNRA Traffic Survey Centre and Allogg AB have also participated in this study. The aim of the study was to survey the demands on a new traffic analyser to be used by SNRA and towns in Sweden. There is a mutual interest in new equipment since the analysers presently used are aging and need replacement. There is a lot to gain from using the same type of equipment. The cost for puchase and maintenance is reduced, especially for towns that use a small number of units. A new road data base is currently being built, which will cover the whole Swedish road network. If, in a future, the data base will include traffic data, there is also a great advantage if the information supplied by different bodies is uniform. This preliminary study has shown that there are similar demands on traffic analysing equipment from SNRA and the towns that took part in the study. The study will therefore be an important base for the work of specifying the demands on a new traffic analysing equipment that SNRA will start during early ISSN Keywords Traffic analyser, traffic survey, traffic count Distributor (name, postal address, telephone, telefax) Traffic Survey Centre, S SWEDEN telephone telefacsimile

4 Innehållsförteckning Bakgrund...5 Projekt Metor 2000 En beskrivning...6 Leverantörer av mätutrusning...8 Golden River (GR). (England)...9 Nu-Metrics. (USA)...9 Diamond. (USA)...10 Microcom. (Australien)...10 Peek Traffic. (England)...11 Microcounts.(USA)...11 IRD International Road Dynamics. (Kanada)...11 ITC International Corporation. (USA)...11 JAMAR Technologies. (USA)...12 Mässbesök...13 Marknaden...14 Vägverket...14 Vägverkets krav på utrustning...14 Vägverkets behov av trafikdata...15 Parametrar...15 Utförande...16 Detektorer...17 Övergång till ny mätutrustning...17 Kommunernas behov...18 Bakgrund...18 Enkät...18 Nationell Vägdatabas NVDB...19 Sammanfattning av kommunernas behov...19 Konstruktion...20 Några aspekter på konstruktion av en ny logg...21 Mikroprocessor...21 Tidsupplösning...22 Strömförsörjning...22 Flexibilitet...23 Givare...23 Induktiva slingor...24 In-/utgångar...24 Mekanisk konstruktion...24 Sammanfattning

5 Bakgrund Förstudiens tillkomst grundar sig på förhållandet att Vägverkets nuvarande trafikmätningsutrustning har varit i bruk sedan 1988 och kommer att behöva bytas ut. Den tekniska utvecklingen och verkets förändrade behov av trafikdata skapar förutsättningar för en ny generation trafik-analysatorer. Med detta som huvudsaklig bakgrund har TDP Trafikdata Produkter AB med stöd av Vägverket Trafikdata ansökt om och erhållit sk SNITS-medel från NUTEK (Näringsoch teknikutvecklingsverket). TDP Trafikdata Produkter AB med säte i Borlänge är ett kunskapsföretag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som stöd för hanteringen av trafikoch administrativa förhållanden rörande gatu- och vägnätet. TDP marknadsför bl a den trafikanalysator Metor 2000 som utgör Vägverkets nuvarande trafikmätningsutrustning. TDP har ett intimt samarbete med Allogg AB som har utvecklat Metor 2000 och som också tillverkar denna utrustning. Allogg har också medverkat vid genomföran-det av denna förstudie. Den nu föreliggande Vägverksrapporten utgörs av delar av TDP framtagna rapporten "Förstudie Trafikanalysator" daterad som i sin helhet även omfattar en affärsplan för TDP. Delar som är att betrakta som företagsinterna angelägenheter, produktionstekniska beskrivningar etc har exkluderats. 5

6 Projekt Metor 2000 En beskrivning Maskinell trafikmätning har bedrivits i Sverige sedan början av 50-talet genom Vägverkets försorg på det statliga vägnätet som uppgår till ca km väg. Tidigare räknades trafiken manuellt. Eftersom vägnätet är så pass omfattande har man valt att använda en lätt flyttbar sensor i form av gummislang. Fram till 80-talets mitt har tekniken med en gummislang som sensor endast medgett att totala trafikflödet i form av antal axelpar har kunnat registreras. Vägverkets krav att mäta trafiken på likartat sätt över hela vägnätet innebär att behovet av antal mätenheter är i storleksordning enheter. Eftersom vägnätet är så pass omfattande har det utvecklats en statistisk modell för stickprovsmätningar där trafiken mäts under några korta perioder under året för att kunna skatta trafikflödet i form av årsdygns-trafik (ÅDT). I ett mindre antal punkter (ca 200 st) mäts trafiken kontinuerligt för att ge kunskap om trafikens förändring och säsongmässiga variation. Den tekniska utvecklingen inom elektronikområdet möjliggjorde att Vägverket under andra halvan av 80-talet kunde bestämma sig för att utveckla en utrustning för mätning och registrering av hastighet och fordonstyp och som dessutom skulle kunna kompletteras att arbeta med andra typer av axelsensorer och med induktiva slingor. Vägverket tog fram en detaljerad specifikation med det syftet och 1988 kunde dåvarande Telub tillsammans med Allogg AB leverera en räknare med dessa möjligheter (se bilagda produktblad). Metor 2000, som den mobila enheten döptes till, är uppbyggd runt en processor som registrerar och utvärderar de pulser som alstras när ett fordon passerar 2 st trafikräkneslangar utplacerade med ett känt avstånd mellan varandra. Med de möjligheter som fanns i slutet av 80-talet innebar det att analysen av de registrerade pulserna förlades i utrustningen eftersom det tillgängliga minnesutrymmet inte tillät att de enskilda pulserna lagrades i utrustningen för de mätperioder Vägverket var intresserad av. Resultatet lagras som uppgift om fordonets hastighet och körriktning samt aktuell fordonstyp. Fordonstyperna är 15 till antalet och bygger på att Metor analyserar fordonets inbördes axelavstånd och placerar in den aktuella kombinationen i rätt klass. Mycket omsorg och tid har lagts ner på Metors analysprogramvara som bl a omfattar en imputationsmodell (statistisk bortfallskomplettering) när pulser faller bort vid omkörningar och möten. 6

7 Metor är försedd med ett tangentbord och en display för start, kontroll och stopp av mätning. Tömning av data sker genom att en PC ansluts till enheten. Metor kan också kompletteras med ett slingdetektorkort för två slingor och ger då möjlighet att registrera 5 olika fordonsklasser samt hastighet. Metor finns idag även i rackutförande vilket innebär att man kan koppla till telekommunikation, yttre strömförsörjning som solceller, andra sensorer som video, slingor m. m. Metorkonceptet är alltså i grunden en utrustning avsedd för avancerade rörliga mätningar som utvecklats till att dessutom vara en avancerad mätare för olika typer av mätuppdrag i fasta stationer. Metor är nu, 1998, en 10 år gammal konstruktion och elektronikutvecklingen medger nu andra tekniska lösningar. Det finns dock delar i Metorkonceptet som det finns anledning att ta med in i en ny teknisk lösning. Framför allt gäller det att ta tillvara analysprogramvaran men också att säkra en likartad registrering av pulser så att inte jämförbarhet mot tidigare mätningar omintetgörs. Lämpligen bör övergången till ny mätutrustning ske succesivt och inte vid ett tillfälle eftersom det är en mycket omfattande verksamhet som bedrivs genom Vägverkets försorg och så att inget upphåll sker i mätcykeln. Ett annat mycket starkt motiv för att behålla analysprogramvaran från Metor i en kommande lösning är det mycket omfattande datoriserade bearbetningssystem som Vägverket utvecklat internt för att göra trafikdata tillgängligt för i första hand den egna organisationen. Utvecklingskostnaden för detta interna system och konverteringskostnader har med åren kommit att bli mycket omfattande. 7

8 Leverantörer av mätutrusning Inom ramen för förstudien har en omfattande inventering gjorts för att undersöka om det finns en utrustning som kan ersätta Metor och som producerar de data som Vägverket och kommunerna efterfrågar. Inventeringen har i huvudsak avgränsats till mätutrustning avsedd för mobila mätningar. Vid inventeringsarbetet har Internet, tekniska tidskrifter, mässbesök, broschyrer samt ett antal utländska ambassader utnyttjats. Hittade leverantörer på Internet som bedömts vara av intresse. Golden River Nu-Metrics Diamond Microcom Microcounts PeekTraffic IRD International Road Dynamics Jamar Technologies Inc PAT Intersection Development Corporation Autoscope RTMS Magsys Counters & Accessories Övriga. ASIM AGD Systems Ltd (nej) Dinaf Traffic Control b.v. Electronique Controle Mesure Traficon Truvelo International Traffic Corporation Inom projektet finns ett ansenligt informationsmaterial hopsamlat i form av produktblad etc som dock inte bifogas rapporten. Förutom nedan kommenterade utrustningar finns dessutom ett antal företag som marknadsför och säljer utrustning för mätning endera i enbart fasta installationer eller med olämpliga sensortyper för korttidsmätingar, för viktmätning m. m. som inte särskilt kommenteras i detta sammanhang. 8

9 Golden River (GR). (England) GR har ett omfattande program alltifrån enkla ackumulerande räknare till avancerade trafikstyrningssystem. Modell Marksman 400 är en klassificerare avsedd för korttidsmätningar med traditionella trafikräkneslangar. Marksman 660 kan arbeta med ett antal sensortyper som slang, slinga och piezokabel. Finns i versioner för rörliga och permanenta installa-tioner. Dataöverföring kan ske direkt till en PC eller via telekommuni-kation till en central. Fordonsklassificering sker i räknaren och schema finns bl a för vägverkets fordonstyper. Marksman 700 är helt uppbyggd för permanenta installationer och avsedd för hårt trafikerade leder och i trafikstyrningssammanhang. Som sensorer kan slingor, piezo och sensorer för viktmätning användas samt video. Nu-Metrics. (USA) Sensortekniken som används bygger på att man känner av den förändring i jordens magnetfält som uppstår när ett fordon passerar räknaren. Modell NC-40 placeras på vägytan, en i varje körfält, och registerar antal fordon. Modell NC-90A bygger på samma princip men kan dessutom registrera fordonen i 8 valbara längdklasser och 15 valbara hastighetsklasser från 8 till 128 km/h. Deras senaste räknare kan dessutom räkna dubbelriktad trafik vilket är en klar fördel. Groundhog bygger på samma sensorteknik men sensorn kan placeras närmare 20 cm under beläggningsytan och registrerar i 15 hastighetsklasser och 6 längdklasser. Dataöverföring sker via radio till en mottagare som kan placeras upp till 200 m från räknaren. 9

10 Diamond. (USA) Företaget har flera typer av antalsräknare och klassificerare som kan kopplas till slang-, sling-, piezo- och resistiva sensorer. Phoenix är intressant i detta sammanhang eftersom den kan ställas in för att lagra information om enskilda axlar med mycket hög precision, 1/10965 sekund, vilket kan utnyttjas i samband med t ex accelerations- eller retardationsstudier. Den kan utrustas med 16 Mb minne vilket innebär att den kan lagra rådata om c:a 1,7 milj. fordon. Den kan naturligtvis kopplas till de flesta traditionella sensorer men inte till video i nuvarande utförande. Fordonsklassificering sker i 13 olika typer enligt FHWA standard. Parametern axelavstånd är möjlig att välja av användaren vilket innebär att den relativt lätt kan anpassas för registrering av t ex vägverkets 15 fordonstyper. En svaghet med Diamonds koncept är att de inte klarar fordonsklassificering med två slangsensorer på en tvåfältig väg eller gata med dubbelriktad trafik. Utrustningarna är försedda med 4 slangingångar vilket innebär att man endast kan klara denna mätsituation genom att placera räknaren i mitten med 2 slangar täckande var sitt körfält. Vid mätning i permanenta stationer finns möjlighet att koppla till solceller och modem för dataöverföring. Phoenix kan dessutom utrustas med programvara som ringer upp om någon eller några sensorer inte fungerar eller om fordonens hastighet underskrider eller överskrider vissa värden. Funktionen kan också användas för att styra informations- eller varningsskyltar. Microcom. (Australien) Microcom produktprogram omfattar räknare från den portabla antals-räknaren TCS till den avancerade TCS-6000 för hastighets- och fordons-klassificering. TCS-3500 är en klassificerande räknare till vilken man kan koppla slang eller piezokablar. Räknaren lagrar information om varje axelpassage med en noggrannhet på c:a 1 ms. Minneskapaciteten på 512k motsvarar ungefär axlar eller fordon. TCS-5000 har utökad minneskapacitet och kan lagra närmare 1 miljoner axlar, ( fordon). Den finns för anslutning till slang men kan även kopplas till piezokablar. På samma sätt som vid mätning med Diamond s Phoenix bearbetas axelinformationen i en PC. TCS-6000 är en rackmonterad version avsedd för permanenta stationer med piezokablar som sensorer. Man planerar att utveckla programvaran för t ex analys av och bestämning av hastighetströsklar, hastighetsförändringar, tät trafik mm. Microcoms enhet 5000 har bedömts vara den utländska mätutrustning med tillhörande 10

11 programvara som är av största intresse att testa med avseende på den svenska marknadens behov. Peek Traffic. (England) Peek Traffic produktprogram omfattar både system avsedda för avan-cerade trafikstyrningssystem och portabla räknare För trafikstyrning finns två system, VideoTrak-900 och VideoTrak-901. För mobila räkningar erbjuder Peek två typer, ADR-1000 och ADR ADR-1000 kan endera förses med ingångar för slang- eller slingsenso-rer. Minnet kan utökas med upp till 64 Mb med ett minneskort om behovet är registrering av ett stort antal enskilda fordon. Den kan anpassas till Vägverkets fordonstyper. ADR-2000 är en större modell med möjlighet till flera sensortyper och flera ingångar för räkning i fasta stationer. ADR-3000 är under utveckling och avsedd för fast montage i skåp med 19" eller 10" rack. Den kommer att kunna förses med hårddisk och/eller kopplas till telemodem för överföring av data till en central för bearbetning. Ett företag med nära anknytning till Peek Traffic är Northwest Signal Supply, Inc. som marknadsför räknare av märket ADR och StreeterAmet, det senare dock inte av intresse i det här sammanhanget. Microcounts.(USA) Har ett antal traditionella, tämligen enkla räknare utan möjlighet till registrering av varken enskilda fordon eller axlar. I produktprogrammet ingår naturligtvis klassificerare men inte med de användarmöjligheter som återfinns i t ex Diamond eller Metrocounträknarna. IRD International Road Dynamics. (Kanada) IRD är den tredje leverantören med en utrustning som kan lagra axelinformation. Minneskapaciteten kan byggas ut till en kapacitet av 16 Mb vilket motsvarar c:a 1, 7 milj. fordon. Minneskapaciteten är densamma som i Diamonds modell Phoenix. Den kan också förses med programvara som ger Vägverkets fordonstyper. ITC International Corporation. (USA) ITC är en fjärde leverantör av utrustning som kan registrera axelhändelser. I produktbladet anges att minneskapaciteten är 128 Kb och inget nämns om möjlighet till utökning av minnet. 11

12 JAMAR Technologies. (USA) En ny räknare, Trax-II Classifier, som enligt Internet informationen kan samla in både rådata och klassificerande data. 12

13 Sammanställning av de leverantörer av utrustningar som bedömts mest intressanta för projektet. DIAMOND IRD ITC MICROCOM Klassificering FHWA eller FHWA eller FHWA Kundanpassad Kundanpassad Kundanpassad Hastighet Ja Ja Ja Ja Axelinformation Ja Ja Ja Ja Kapacitet ca 3,9 milj.axlar ca 1 milj. axlar Vikt 5-7 kg < 6,7 kg 6 kg Storlek i cm ,5 25,4 12,4 34, Temperatur -40 C-70 C -40 C-65 C Fuktighet Sensorer Slang, slinga, piezo Slang, slinga, Piezo, Slang, piezo Dataöverföring PC, modem, TAM* PC, modem TAM* PC, TAM* PC Display Ja Ja Ja Nej Tangentbord Ja Ja Ja Nej Noggrannhet 1:10965 sek. 1:10695 sek. Strömförbr. Strömförsörj. 6V, 12 Ah Laddn.bart *TAM = Take away memory 1,4 ma 6V, 10 Ah 6V, 3,2Ah Laddn.bart Diamond Phoenix kan bara fordonsklassificera i en körriktning med 2 slangar. Mässbesök Inom ramen för förstudien har TDP och Vägverket tillsammans genom-fört ett besök på en stor internationell trafikmässa i Amsterdam, Traffic 98, som gick av stapeln vecka 11. Syftet med besöket var att komplet-tera den genomförda inventeringen med personliga möten med några av de leverantörer av mätutrusning som vi funnit vara intressanta bl a Microcom. I mässan deltog utställare från hela världen. Mässan resulte-rade dels i en preliminär överenskommelse mellan Microcom och TDP rörande representation av Microcom i Norden via TDP. Överenskommel-sen omfattar också en test och utvärdering av TDP och Vägverket ge-mensamt av Microcoms trafikanalysator Metrocount

14 Marknaden Vägverket Bakgrund Vägverket har som nämns på annan plats i denna rapport, sedan 1988/89 använt en egenspecificerad trafikanalysator, Metor Det här var den första portabla utrustningen med möjlighet till analys av fordonstyp som använts inom verket. Kraven på utrustningen var mycket noggrant specificerade, men avsåg naturligtvis bara de behov man då kunde överblicka. De kraven utgjorde i princip mätning av trafikflöden på landsväg. Under den tid som utrustningen varit i drift, har ett stort antal andra parametrar blivit intressanta. Det gäller framför allt hastighet (som är ett mellansteg i fordonsanalysen), men även tidluckor, hastighetsför-ändring samt användning av utrustningen i tätort. Ursprungligen användes endast luftslangar som fordonsdetektorer, men senare har elektriska axelsensorer och induktiva slingor tillkommit. Vägverkets krav på utrustning Vägverket hanterar ett stort antal trafikanalysatorer, fn ca 1000 enheter, upp till 30 st per mätbil. Det innebär hårda krav på små yttermått och låg vikt. För att uppnå lägsta möjliga vikt, måste strömförbrukningen vara låg, så att mindre batterier kan användas. Kraven kan kortfattat sammanfattas: För att passa i bilarna får utrustningens bottenmått inte överskrida c:a 150 x 170 mm. Höjden bör vara så liten som möjligt (< c:a 400 mm). På grund av användningen är även kraven på miljötålighet stora. Utrustningen ska klara temperaturer från -40º till +70º C, relativ fuktighet på 95% i hela temperaturområdet samt saltdimma. Metors vikt på nära 7 kg inkl. batterier bör kunna kraftigt understigas med den nya utrustningen. Mekanisk tålighet mot stötar ska vara hög. Kraven omfattar slag mot alla sidor och hörn motsvarande ett fall från 1 m höjd mot betong. Genom erfarenhet från Metor vet vi att servicebehovet främst omfattar slangsignalgivarna. Konstruktioner där dessa är så placerade att underhåll underlättas, kommer att prioriteras. 14

15 Vägverkets behov av trafikdata Vägverkets behov av trafikinformation är mycket stort. Behovet kan grovt delas i tre delar: - Den första delen utgörs av statistiska data för planering av vägtrans-portsystemet (projektering, bygge och underhåll av broar och vägar) samt för anslagsfördelning och uppföljning. - Den andra delen utgörs av realtidsdata för trafikledning och trafikant-information. Denna andra del förutsätts även kunna tjäna som underlag för aggregering och framställning av statistiska data. - Den tredje delen omfattar parametrar som säger något om bilförares beteende, för trafiksäkerhets- och miljöarbete. De omfattar främst hastighet och avstånd mellan fordon (tidlucka) i tätort, samt accele-ration/retardation. Alla redovisningar grundar sig på fordonstyp (där dock approximationer får förekomma). Rena längdklassningar av fordon accepteras inte i de statistiska redovisningarna, men kan ev. accepteras i vissa realtidssammanhang. Datafångsten görs med olika metoder för olika ändamål, t.ex stickprovs-mätningar resp. fasta mätpunkter. Detta ställer olika krav på den mekaniska utformningen av utrustningen, men får inte innebära några skillnader i slutresultatet. Parametrar Nedanstående parametrar ska klaras av den nya utrustningen: Den viktigaste parametern för närvarande och under överskådlig framtid är ÅrsDygnsTrafik, ÅDT. ÅDT utgör fordonsflöde och tas fram genom en stickprovsmetodik som ställer krav på ett stort antal, tåliga och lätta utrustningar. För närvarande är endast luftslangar använda som fordonssensorer. Som tilläggsinformation till stickproven krävs ett antal variationsstudiepunkter, VS, som ligger fast under ett kalenderår. Trafikarbete, TA och Trafikarbetets Förändring, TF, är andra viktiga parametrar. De mäts vid ett antal fasta mätstationer (~90 st) som representerar det statliga vägnätet. Här mäts fordonsflöden och hastigheter. TF-punkterna kompletterar även VSpunkterna med information om trafikens tidsmässiga variation. De fasta mätpunkterna ligger kvar på samma ställen, med undantag för revideringar på grund av förändringar i vägnätet etc. Trafiksäkerhets- och miljömätningar är relativt nytt inom Vägverket, men kommer att ha en hög prioritet under överskådlig tid. Verket har sedan några år ett regeringsuppdrag som omfattar sektorsansvar för trafiksäkerhet och miljö. Ett antal mål inom TS och miljö har satts upp och dessa måste följas upp genom tillståndsmätningar. Mätningarna omfattar främst fordonshastigheter och avstånd mellan fordon, (tidluckor). Dessa mätningar utförs både på landsväg och i tätort. 15

16 Hastighetsvariation i tätort, acceleration resp. retardation, mäts för att beräkna buller och avgasemissioner. Realtidsdata. För trafikstyrning och trafikantinformation är så kallat realtidsdata mycket viktigt. Vägverket Trafikdata arbetar alltmer inom detta område. Trafikmodeller och överordnade system för till exempel prediktering av köer kräver trafikdata i nära realtid av hög kvalitet. Intressanta parametrar är främst hastighet per enskilt fordon samt tidlucka. Mätutrustningen bör vara så konstruerad att den förutom realtidsdatat även kan utföra samma statistiska bearbetning och lagring av datat som vid övriga mätningar. Utförande I avvaktan på en noggrann teknisk specifikation av den nya trafik-analysutrustningen kan nämnas några ideér om utförandet. Vägverket samlar in data på flera olika sätt, huvudsakligen genom fasta mäts-tationer och genom stickprovsmätningar. Ändamålen med mätningarna har olika syften och de görs i mycket varierande trafikmiljöer. Ett måste dock alltid vara detsamma, nämligen kvaliteten på slutresultatet. Kraven på mätkvalitet är mycket höga. Mätningarna ska framför allt vara jämförbara i både tid och rum. Dessa krav medför att det ska vara samma programvara för fordonsanalys för alla typer av mätningar. Fysiskt kan det dock vara fördelaktigt att dela upp bearbetning och lagring av data på olika sätt för olika typer av mätningar. För stickprovsmätningar för ÅDT, som ligger ute under mycket kort tid, kan det vara lämpligt att endast lagra rådata i form av axelpulser. I samband med överföring av data till PC görs fordonsanalysen och den första kvalitetskontrollen i PC:n. För TA/TF mätningar blir mängden rådata ohanterligt och därför bör fordonsanalysen göras direkt i fältenheten. För realtidssystem kan även ytterligare intelligens läggas direkt i denna, i form av algoritmer för köberäkning och incidentdetektering. En sådan enhet utgör då en intelligent utestation som själv kontaktar ett överordnat system vid förändring i trafiksituationen, till skillnad från traditionella system som måste ringas upp med täta mellanrum och tömmas på realtidsdata. En utrustning med stora möjligheter att variera datafångsten från rådata till färdig bearbetning i fält är därför önskvärd. Programvaran för fordonsanalys ska i vissa sammanhang kunna köras både i PC och i fältenheten. 16

17 Detektorer Ovan har nämnts att Vägverket för närvarande använder luftslang vid stickprovsmätningar. Anledningen till detta är att hittills har inget bättre alternativ funnits. Slangarna har dock flera nackdelar, främst på vintern. En intensiv testverksamhet pågår därför med målet att finna en kostnadseffektiv ersättare till dessa. Klassificering av fordon utifrån antalet axlar och avstånden mellan dem ger överlägsen kvalitet. På fasta mätplatser används idag främst induktiva slingor som detektorer, men även de har nackdelar och kan komma att bytas mot bättre metoder. Slingorna känner inte av fordonens axlar, utan endast chassiets längd. Detta innebär en sämre fordonsklassificering, som dock i Metor bättrats på med signalanalys. Resultatet blir därför några fordonsklasser och inte bara längdklasser. På grund av fördelarna med axeldetektering testar Vägverket elektriska, nedfrästa axeldetektorer för användning på fasta mätplatser. Tester pågår även med moderna ersättare till slingorna som till exempel video och radar. Konstruktionen av den nya trafikanalysatorn bör därför vara flexibel vid val av detektorer. Övergång till ny mätutrustning Det är av avsevärd betydelse för Vägverket att kunna bibehålla full kontinutet i verksamheten vid övergång till ny mätutrustning. Det innebär att det är ett krav att det dataformat och den funktion som finns i nuvarande Metorutrustning bibehålls tillsammans med den mycket omfattande mjukvara som Vägverket under ett antal år utvecklat för bearbetning, lagring och presentation av trafikdata i sitt interna datanät med koppling till andra omfattande informationssystem inom verket t ex Vägdatabanken. Det är också ett krav att signalomvandlingen från sensorerna görs med en teknik som inte innebär skillnader mot den som används i Metor. Vidare är det av utomordentlig vikt att utbyte av utrustning kan ske successivt och på ett sätt som inte stör den pågående mätverksamheten. Med successivt menas att utbytet bör ske under period av två till fyra år med enheter per år. 17

18 Kommunernas behov Bakgrund De svenska kommunernas ekonomi kan med fog påstås vara rätt ansträngd. Den mjuka sektorns krav på ekonomiskt utrymme tar mycket av kommunernas totala resurser i anspråk. Följden blir att de tekniska förvaltningarna som sköter trafikmätningsverksamheten har knappa resurser till förfogande. En annan faktor som påverkar medelstillgången är den förändring som skett av de statliga bidragen som tidigare var öronmärkta till viss verksamhet. Numera får man alla pengar i en pott som man själv fördelar. Trafikmätningsverksamheten hos kommunerna har i nuläget i en mycket låg nivå jämfört med tidigare. Det finns exempel på kommuner som skurit ner antalet mätpunkter från 500 st till 20! Det finns 288 svenska kommuner. Mellan 150 och 180 torde ha behov av trafikmätningsutrustning av något slag. Ca 80 kommuner har idag en eller flera trafikanalysatorer tillsammans ca enheter. Merparten av dessa utrustningar bygger på teknik från andra halvan av 80-talet och torde i dag ha varit i drift under 6-12 år. Ca kommuner bedöms teoretiskt vara intresserade av att mäta med trafikanalysator, alltså ytterligare ca kommuner utöver de som idag har sådan utrustning. Enkät I samband med förstudien har en enkät tillställts ca 100 kommuner med frågor om dels vad man idag har för trafikmätningsutrustning, varför och hur mycket man mäter dels vad man tror om framtiden avseende ans-kaffningsbehov, motiv för mätningar, om det kommer att minska eller öka o s v. Ca 25 % har svarat skriftligt på enkäten. Ytterligare ett antal har kontaktats per telefon ooch intervjuats. Enkäten ger vid handen att hälften av kommunerna tror att verksamhe-ten kommer att bibehållas på en oförändrad nivå medan hälften bedö-mer att den kommer att öka under de närmaste åren. Ingen kommun tror att den kommer att minska. Anledning till varför kommunerna mäter trafiken är de traditionella orsa-kerna. Man behöver data för planeringsändamål, trafiknämndsärenden, trafikomläggningar, klagomål från allmänheten, kunna följa trafikföränd-ringen, bullersanering, prognoser etc. Av vilken anledning tror man att trafikmätningsverksamheten kommer att öka? Därför att intresset för miljöfrågor ökar, vilket innebär krav på upp-gifter om tung trafik, hastighet, acceleration mm. 18

19 Vidare utgör den ökade fokuseringen på trafiksäkerhetsfrågorna med bl a Nollvisionen (färre antalet döda och skadade i trafiken) en viktig an-ledning till varför man tror att efterfrågan på trafikdata kommer att öka. Nationell Vägdatabas NVDB Tillgång till data i digital form som beskriver vägnätet och dess egenskaper blir av allt större betydelse. Från att tidigare i första hand ha varit en del av beslutsunderlaget vid planering, projektering, byggande och underhåll av vägnätet finns nu behov av information för att förbättra utnyttjandet av vägarna med avseende på framkomlighet och trafiksä-kerhet samt att minska vägtrafikens negativa miljöpåverkan. Samtidigt ökar behoven av samkörning av data från olika källor. För att det ska vara möjligt behövs en gemensam struktur för beskrivning av vägnätet och dess egenskaper. Kommunikationsdepartementet har givit Vägverket i uppdrag att ta fram en Nationell Vägdatabas. Basen bör vara etablerad under 1999, och arbetet ska ske i samverkan med Lantmäteriverket, kommunerna, skogsbruket och försvaret. Etableringen av NVDB kommer att ske stegvis. Uppgifter om trafikens storlek, sammansättning etc är uppgifter som kommer på sikt att knytas till NVDB. Därmed torde behovet öka av trafik-datauppgifter på det kommunala väg- och gatunätet. Sammanfattning av kommunernas behov De svenska kommunernas behov av nyanskaffning av trafikanalysatorer under de närmaste åren bedöms minst uppgå till 100 till 200 enheter. 19

20 Konstruktion Några synpunkter och förslag avseende konstruktion av en ny dataregistrerings- och databearbetningsutrustning för trafikanalys Vägverket har behov av att ersätta nuvarande Metor-2000-utrustning med någon ny typ av trafikanalysutrustning. Med dagens teknik finns möjlighet att lösa många av de uppgifter som Metor-2000 hanterar genom att arbeta med ren tidsregistrering i fält och göra all analys i form av fordonsklassificering, hastighetsbestämning etc. i PC i efterhand. Detta gäller naturligtvis endast statistisk databehandling. Realtidssystem för t.ex. trafikstyrning kräver bearbetning av data i fält. Realtidssystem behandlas ej i denna sammanställning. Vi koncentrerar oss sålunda här på utrustning för statistiska mätningar. Funktionsmässigt kan de statistiska mätningarna uppdelas på en mängd olika sätt. Klassuppdelade fordonsflöden bedöms dock av Vägverket vara viktigast under överskådlig framtid. Dock ökar behov av olika typer av miljö- och trafiksäkerhetsrelaterade specialmätningar varför hänsyn måste tas även till detta vid ev. konstruktion av en ny datalogg. Hänsyn ska också tas till att vissa mätningar görs i fasta punkter ev. med tillgång till el- och teleanslutning medan andra mätningar är rörliga utan dessa faciliteter. En av de svåra frågorna vid konstruktion av en ny dataloggutrustning blir att hitta den rätta balansen mellan generalitet och enkelhet. Ska man göra en utrustning som klarar allt eller flera utrustningar avpassade för olika ändamål? Andra alternativ är moduluppbyggda system som kan kombineras för olika uppgifter eller mer generella men i standardform ej fullt bestyckade system. Metor-konceptet har hittills så vitt vi kan bedöma fungerat mycket väl och det finns omfattande databearbetningsrutiner f.n. i VAX-miljö som bör bibehållas. Detta gör att den nya utrustningens dataformat bör vara bakåtkompatibelt. Det är också viktigt att analysen görs på samma sätt eller, om detta ej är möjligt, att man kan bestämma de konkreta effekterna av skillnaderna i analysen. Det kan också vara aktuellt att arbeta med olika typer av sensorer. För det rörliga systemet har vi här bedömt att axelsensorer i form av gummislangar kommer att vara dominerande. Andra typer av axelsensorer som t.ex. piezoelektriska kablar kan förekomma liksom induktiva slingdetektorer. Vi har valt att i detta skede lämna sensortyper utöver ovan nämnda utanför en närmare analys men håller ändå öppet för en möjlighet till flexibel konstruktion som medger framtida förändringar. Allogg har tagit fram programvara i PC som möjliggör samma analys för axeldata med tidsregistreringar som f.n. görs i Metor. I själva dataloggen behöver då endast tidsregistreringar göras. Registreringen skulle t.ex. kunna byggas upp enligt följande: 20

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010

Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010 Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010 Projekt: NorSIKT Arbetspakke 1 kartläggning utanför norden Projekt: Akronym: Nordisk System for Intelligent

Läs mer

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form.

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form. FUTURLUX LED LEADING THE WAY KOMPETENS. Som världens största tillverkare av trafiksignaler har SWARCO lång erfarenhet av optisk signalering. Vår produktportfölj inkluderar dynamisk trafikinformation bland

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm HÖJDMÄTARE Linjär höjdmätare LH-600 E/EG Detta högpresterande 2D-mätsystem med utmärkt precision, enkel hantering och ny lättläst TFT LCD-färgskärm på 5,7 tum / 144,78 mm är ett måste inom sin kategori.

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice.

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice. RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS 3DT TARGET (Solid Vision Technology) 3-punktfäste med snabblåsning 8-24 styrning Ingen adapter krävs Extremt snabb Inget behov av run out Extremt lätt Inga elektroniska komponenter

Läs mer

Sensy s s y Traffi f c i AB A

Sensy s s y Traffi f c i AB A Sensys Traffic AB Livsavgörande affärer Vägtrafiken i världen..dödar 1,2 1,4 miljoner människor per år..skadar 50 miljoner människor per år..dödar ett barn var tredje minut 3 Vägtrafiken i världen Den

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument BRUKSANVISNING HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll

Läs mer

Professionella lösningar för spårning och vägföljning. Produktkatalog

Professionella lösningar för spårning och vägföljning. Produktkatalog Professionella lösningar för spårning och vägföljning Produktkatalog Motiverade att excellera Navitrace är ett företag som tillverkar och säljer lösningar för GPS spårning och vägföljning (Tracking & Tracing)

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation Analys & Rapporter Östra kallagret 2014-09-14 till 2014-09-16 Grafisk presentation 2014-09-14 2014-09-15 2014-09-16 Datalogger 1 ( C) Datalogger 2 ( C) Datalogger 3 ( C) Visning i tabellform Larm Alla

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Vägverket avtalsnummer AL80 B 96:10045

Vägverket avtalsnummer AL80 B 96:10045 Vägverket avtalsnummer AL80 B 96:10045 Thomas Ekdahl, Petter Kappel 98-01-13 Allogg AB Telefon: Telefax: e-mail: all@allogg.se Box 43 0159-10559 0159-10130 hemsida: www.allogg.se 647 21 MARIEFRED 0159-12840

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

BILAGAN INVENTERING VATTENNIVÅMÄTNING I GÖTEBORG 2008-09-24

BILAGAN INVENTERING VATTENNIVÅMÄTNING I GÖTEBORG 2008-09-24 1 BILAGAN INVENTERING VATTENNIVÅMÄTNING I GÖTEBORG 2008-09-24 Foto Sune Ramstedt Utförd av Mathias Leimalm 2 Inventering vattennivåmätning i Göteborgsområdet 2008-09-24 Utförd av Mathias Leimalm 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Rapport MegaMojt. av Martin Holmstrand & Fredrik Ahlberg. et08mh5@esek.lth.se et09fa8@esek.lth.se

Rapport MegaMojt. av Martin Holmstrand & Fredrik Ahlberg. et08mh5@esek.lth.se et09fa8@esek.lth.se Rapport MegaMojt av Martin Holmstrand & Fredrik Ahlberg et08mh5@esek.lth.se et09fa8@esek.lth.se Lunds Tekniska Högskola, 24 maj 2011 Handledare: Bertil Lindvall Abstract The aim with this project was to

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation www.bmsab.se BMS Produkter AB 441 95 Alingsås 0322-53347 Phoenix, framtidens aggregat är här BMS Produkter AB har sedan starten 1989 marknadsfört

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Metoddagen 2015 - Leif Sjögren, VTI. Tillståndsmätning med smartmobil; en översikt av läget Metoddagen, 5 Februari 2015 Leif Sjögren, VTI.

Metoddagen 2015 - Leif Sjögren, VTI. Tillståndsmätning med smartmobil; en översikt av läget Metoddagen, 5 Februari 2015 Leif Sjögren, VTI. Innehåll Tillståndsmätning med smartmobil; en översikt av läget Metoddagen, 5 Februari 2015 Leif Sjögren, VTI Bakgrund Historiskt perspektiv jämnhetsmätning smartmobil teknik, probe-bilar Exempel och fördelar

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer