473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar"

Transkript

1 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 478 Försörjningsstöd och placeringar 479 Barnomsorgskön behov av platser 480 Ajournering 481 Detaljplan för bostadsbebyggelse, del av fastigheten Svälthagen 1:1, Finspång 482 Detaljplan för planändring av allmän platsmark till tomtmark omvandling av del av fastigheten Ås 1:105 i Finspångs kommun, Östergötlands län 483 Information i aktuella ärenden utveckling av IT infrastruktur 484 Information i aktuella ärenden väktare i centrum 485 Uppföljning av program för ungdomars inflytande och verksamhet 486 Sammanställning av remissvar förslag till program för tillgänglighet 487 Begäran om ombudgetering av kompetensutvecklingsmedel för dagbarnvårdare 488 Ansökan om sponsring Finspångs AIK Bandy 489 Detaljplan för del av Östermalm 1:1, Finspång Forts.

2 Forts (Paragrafer) 490 Övriga ärenden Uppgradering av personal- och lönesystem investeringsmedgivande 491 Anmälan av delegationsbeslut 492 Delgivningar 493 Kurser och konferenser

3 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Ritha Andersson (M) Christer Lundström (FP) Leif Jonsson (KD) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ralph Kronholm (M) Marie Wallbom (V) Fredrik Blomberg (C) Caroline Wiklund (MP) Sofie Drake Johansson (KD) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Birgit Svärd (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Birgit Svärd ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Per Adolfsson, administrativ chef Anette Asklöf, ekonomichef Bernt Bergholm, kommunrevisor Stig Karlsson, personalchef Anders Axelsson, kommundirektör Björn Andersson, VD Vallonbygden Kenneth Lorenzby, affärsområdeschef Vallonbygden Britt-Marie Ellersten, chef sektor barn och ungdom Anette Lundin, strateg Hans Lindberg, utvecklingschef Caroline Amundsson, BRÅ-samordnare Stig Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande Leif Björk, kommunsekreterare

5 Ks 473 Kommunstyrelsens ärendelista Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Information om bredbandsutbyggnad tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 2. Information om väktare i Centrum tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 3. Ärendet Uppgradering av personal- och lönesystem investeringsmedgivande läggs till som beslutsärende under ärendepunkt Övriga ärenden. Yttrande Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa den utskickade ärendelistan med följande ändringar: 1. Information om bredbandsutbyggnad tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 2. Information om väktare i Centrum tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 3. Ärendet Uppgradering av personal- och lönesystem investeringsmedgivande läggs till som beslutsärende under ärendepunkt Övriga ärenden.

6 Ks 474 Dnr Vallonbygden AB rapporterar Björn Andersson, VD Vallonbygden, informerar i ärendet. Vallonbygden har vid senaste mätningen ett kundnöjdhetsindex på 94,7% när det gäller hyresgäster i Vallonbygdens lägenhetsbestånd. Vid årsskiftet inrättas en ny lagstiftning som påverkar allmännyttans sätt att agera på hyresmarknaden. Alla typer av värdeöverföringar mellan allmännyttan och dess ägare regleras för att säkerställa att det råder konkurrens på lika villkor. Detta innebär bland annat att ägarens rätt till avkastningskrav lagstiftas. Björn Andersson ger uttryck för vad han bedömer vara sina viktigaste uppgifter varav samverkan med ägaren, lösa större frågor och bidra till kommunens utveckling är några exempel. En jämförelse med andra fastighetsbolag visar att Vallonbygden har låga genomsnittliga hyror i sitt bestånd. Detta förklaras med uteblivna framgångar vid hyresförhandlingar och det leder till för litet underhåll av beståndet. Trendbrottet i befolkningsutvecklingen har lett till minskat antal tomma lägenheter. Vid senaste mätningen var 60 av Vallonbygdens lägenheter outhyrda. Yttrande Christer Lundström (FP), Rune Haagel (S), Anders Axelsson, kommundirektör och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 475 Dnr Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden Kenneth Lorenzby, affärsområdeschef Vallonbygden, informerar i ärendet. Han inleder med att konstatera att den nya lagstiftningen medför att allmännyttan inte längre blir hyresledande, övriga aktörer behöver inte följa allmännyttans hyressättning längre. När det gäller affärsområdet förvaltade fastigheter så budgeteras det knappt 5 miljoner kronor för underhåll och dessa fördelas enligt följande: Utvändigt byggnadsunderhåll 1,5 miljoner kronor Sanering av PCB 0,3 miljoner kronor Invändigt underhåll 1,5 miljoner kronor Vvs/el/ventilation 1,0 miljon kronor Markunderhåll 0,5 miljoner kronor Reinvesteringarna beräknas uppgå till knappt 8 miljoner kronor och fördelas enligt följande: Grosvad ventilation och värme 2,8 miljoner kronor Hårstorp ventilation och värme 1,7 miljoner kronor Konvertering av uppvärmning 2,0 miljoner kronor Finbo ventilation 1,2 miljoner kronor Direkta investeringar uppgår till drygt en miljon kronor och fördelas enligt följande: Brandförstärkningar 0,5 miljoner kronor Förstärkt solskydd 0,2 miljoner kronor Ombyggnad av kök 0,5 miljoner kronor Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 476 Dnr Investeringsplan uppföljning Anette Asklöf, ekonomichef, informerar i ärendet. Per den finns det en total budget till investeringar på knappt 117 miljoner kronor. Av dessa är drygt 44 miljoner förbrukade och 73 miljoner återstår. Eftersom faktureringen ofta släpar efter tidsmässigt så är inte beloppen helt rättvisande. Vissa investeringar i VA som kommunen gjort ska föras över till Finspångs Tekniska Verk. Anette Asklöf informerar om att uppföljningen av investeringar ska bli bättre och ske mer rutinmässigt än vad som varit fallet hittills. Yttrande Ulrika Jeansson (S) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

9 Ks 477 Dnr Investeringsförslag för gång- och cykelvägar Anders Axelsson, kommundirektör, informerar i ärendet. Frågan om investeringsutrymme för gång- och cykelvägar har varit uppe för diskussion tidigare. Nu utreds ägarförhållanden kring belysningen av cykelvägar då det framkommit att det inte är kommunen som äger dessa utan Finspångs Tekniska Verk. Detta innebär att eventuella investeringar i belysning måste hanteras av Finspångs Tekniska Verk och kommunen får finansiera detta via driftbidrag, vilket är något helt annat jämfört med om kommunen gjort investeringen. Yttrande Denny Lawrot (C) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

10 Ks 478 Dnr Försörjningsstöd och placeringar Per Adolfsson, administrativ chef, informerar i ärendet. Uppföljning av ekonomiskt bistånd Uppdraget är att ta fram ett system för att följa upp kommunens arbete och resultat vad gäller ekonomiskt bistånd och organisera det praktiska arbetet i samband med detta. Uppdraget är riktat till utsedd arbetsgrupp med representanter från sektorn för arbete och lärande (ekonomiskt bistånd), ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen som också har ett samordningsansvar. Information som ska ingå i uppföljningen: Övergripande utveckling- trend Benchmarking- län- rike Ändamål med bistånd Nya/avslutade ärenden, inskrivningstid, väntetid Handlingsplan- aktivitet- måluppfyllese Arbetslöshet, sjukskrivningar Ovanstående information ska beskrivas och analyseras och sammanställs varje kvartal i samband med kommunens ekonomiska uppföljning. Uppföljning av placeringar Uppdraget är att ta fram ett system för att följa upp kommunens arbete och resultat vad gäller öppenvård och placeringar och organisera det praktiska arbetet i samband med detta. Uppdraget är riktat till enhetscheferna för boendeteam 3, samlat barn och ungdomsstöd och myndighetskontoret. Den sistnämnde samordnar gruppen. Som stöd för att ta fram statistik och jämförelsetal kan gruppen vända sig till Birgitta Öhman, administrativa avdelningen. Forts.

11 Forts Ks 478 (Försörjningsstöd och placeringar) Information som ska ingå i uppföljningen: Övergripande utveckling och trender (kostnad för och antal personer i öppenvård och placeringar, kostnadsutveckling för placeringar) Jämförelsetal med län- och riksnivåer Nya/avslutade placeringar och öppenvårdsinsatser Längd på placeringar och öppenvårdsinsatser Orsaker till placeringar och öppenvård Insatser (typ av insats) och måluppfyllelse med insats Andel HVB/Familjehem/Konsulentstödda familjehem Omfattning av serviceinsatser Möjliga samband med försörjningsstöd Ovanstående information ska beskrivas och analyseras och sammanställs varje kvartal i samband med kommunens ekonomiska uppföljning. Yttrande Anders Härnbro (S), Sofie Drake Johansson (KD), Ritha Andersson (M) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

12 Ks 479 Dnr Barnomsorgskön behov av platser Britt-Marie Ellersten, sektorschef och Anette Lundin, strateg, informerar i ärendet. Hårstorp etapp två innebär, utöver ombyggnad och renovering, även en flytt av Fasettens och Grynets verksamheter samt en utökning av verksamheten på kvällar, nätter och helger. Investeringsramen ligger på totalt 9,2 miljoner kronor varav 5,5 miljoner kronor är investeringsmedgivande för 2010 och 3,7 miljoner kronor en omdisponering genom Vallonbygden. Lokalkostnaderna kommer att öka med cirka 0,3 miljoner kronor per år förutsatt att nuvarande lokaler nyttjas för annan verksamhet alternativt förs över till lokalpoolen. Personalkostnaderna ökar med 0,25 miljon kronor för utökad nattjänst samt 0,13 miljon kronor för ökad ob-ersättning. Antalet barn som sökt förskoleplats under perioden november april 2011, men som inte ryms inom nuvarande verksamhetsvolymer, är totalt 75 stycken. Behoven finns i centrala Finspång samt inom Hällestads rektorsområde. En preliminär beräkning av vad 75 nya platser kan kosta visar på en summa i storleksordningen 7 miljoner kronor. Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson kommundirektör, Anders Härnbro (S), Conny Lindgren (V), Birgit Svärd (S) och Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

13 Ks 480 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 15 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

14 Ks 481 Dnr Detaljplan för bostadsbebyggelse, del av fastigheten Svälthagen 1:1, Finspång Kommunstyrelsen beslutade , att godkänna upprättat markreservationsavtal med Seniorer Hus och Hem. Avtalet gäller till Sektorn samhällsbyggnad har inför beslutet tillsammans med företaget tittat på lämpliga områden för parhus och bedömt att Profilenområdet lämpar sig för denna typ av bebyggelse. Gällande detaljplan för Profilenområdet kan inte användas för att stycka tomter för grupphus enligt det förslag på bebyggelse som Seniorer Hus och Hem lagt fram. För att kunna nyttja området för dessa ändamål måste en ny detaljplan tas fram. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att Samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att Samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Profilenområdet. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

15 Ks 482 Dnr Detaljplan för planändring av allmän platsmark till tomtmark omvandling av del av fastigheten Ås 1:105 i Finspångs kommun, Östergötlands län Syftet med detaljplanen är att ändra användning på en del av fastigheten Ås 1:105 från allmän platsmark till tomtmark, och föra över området till fastigheten Ås 1:112. Planområdet är beläget i Finspångs kommun, centralt i Sonstorp och avgränsas i väster av Fällavägen, och i söder av Gruvvägen. Planområdet omfattar ca 2300 m 2, och är i nuläget obebyggt. Området ingår i nuläget som grönyta i gemensamhetsanläggningen Ås ga:8, och planens genomförande kommer att innebära att planområdet utgår ur gemensamhetsanläggningen genom en omprövning. Planförslaget innebär att området kommer att kunna bebyggas med uthus och garage, till en totalyta av 140 m 2. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. 2. Att godkänna upprättade planhandlingar för utställning under en tid av tre veckor. 3. Att godkänna samrådsredogörelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 483 Dnr Information i aktuella ärenden Utveckling av IT infrastruktur Hans Lindberg, utvecklingschef, informerar i ärendet. Det pågår planering för att ytterligare förbinda kommunernas bredbandsnät med varandra och med detta uppnå redundans i näten för ökad säkerhet. Nu planeras det dels för att sammanbinda Finspång och Norrköping i trakterna kring Skärblacka. Dels sammanbinda Finspång och Katrineholm i trakterna kring Rejmyre. Stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden har förbättrats och kommunens finansieringsgrad minskar, det är emellertid oklart i dagsläget hur mycket finansieringsgraden för kommunen minskar och vad den planerade utvecklingen av infrastrukturen kommer att kosta. Yttrande Denny Lawrot (C), Inge Jacobsson (M) och Anders Axelsson yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 484 Dnr Information i aktuella ärenden väktare i centrum Hans Lindberg, utvecklingschef, och Caroline Amundsson, BRÅsamordnare informerar i ärendet. Inrättandet av vakter har enligt flera källor haft positiv effekt på miljön i centrum. Väktarnas närvaro har bidragit till ökad trygghet enligt flera tillfrågade. Nuvarande finansiering räcker dock inte året ut och det saknas ungefär kronor om verksamheten ska fortsätta fram till årsskiftet. Den årliga kostnaden för väktarverksamheten är ungefär kronor. Det förs samtal med aktörerna i centrum angående hjälp med finansiering och det finns ett visst intresse från vissa av dem att gå in med pengar till finansieringen. Yttrande Denny Lawrot (C), Conny Lindgren (V), Berit Martinsson (S), Anders Axelsson kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

18 Ks 485 Dnr Uppföljning av program för ungdomars inflytande och verksamhet Program för ungdomars verksamhet har följts upp utifrån de målformuleringar som programmet innehåller. Uppföljningen är baserad på två enkätundersökningar, dels en intern enkät riktad till funktioner som arbetar och ansvarar för de områden som programmet berör och dels en extern enkät riktad till ungdomar i åldern år. Resultatet visar att målen ännu inte är nådda och att det finns aktiviteter som ännu inte är genomförda. Samtidigt visar resultatet också att arbetet för att öka ungas inflytande haft stora framgångar under perioden. Uppföljningen av programmet visar på både styrkor och svagheter med kommunens ungdomsarbete så här långt. Det finns aktiviteter som ännu inte genomförts. Till exempel har samverkansgruppen ännu inte trätt i kraft efter omorganisationen. Det har också framkommit tveksamheter till att ta fram en handlingsplan. Detta eftersom det då finns en risk att ungdomsverksamheten blir ett vid sidan av projekt. Istället önskar verksamheten att programmets genomförande synliggörs genom de ordinarie redovisningsformerna såsom styrkort och internkontroll. Det finns ett högst aktivt ungdomsråd i Finspång som har utmärkt sig nationellt bland andra ungdomsråd. Finspångs kommun stöttar ungdomsrådet helt enligt programmets intentioner. Ungdomsrådet har på det sättet fått mycket goda kunskaper om kommunens organisation och ansvarsområden. På senare tid har de själva uppsökt och kontaktas av respektive funktion i organisationen. Arbetet med Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) fick i Finspång stort genomslag. Lupp och dess möjligheter var inte något kommunen räknat med eller kände till under den tid då programmet togs fram. Resultatet från Lupp används löpande i det arbete som pågår på flera håll i kommunen. Ungdomsperspektivet har på det här sättet blivit en naturlig del av planeringen. Med Lupp har Finspångs kommun fått goda möjligheter att arbeta utifrån program för ungdomars inflytande. Forts.

19 Forts Ks 485 (Uppföljning av program för ungdomars ) Kommunens arbete har uppmärksammats både regionalt och nationellt. Regionförbundet Östsam valde ut Finspångs kommun som en av de två kommuner som fick sända en ungdom och en politiker till en Europeisk nätverksträff i Valencia. I år fanns Finspångs kommun med som föreläsare vid Ungdomsstyrelsens utbildningskonferens om Lupp för att berätta om vårt framgångsrika genomförande. De medarbetare som svarade på enkäten i den interna undersökningen framhöll att de visserligen kände till programmet men få kände till själva innehållet i det. Samtliga svaranden kan efter att ha tagit del av innehållet se sin egen roll i relation till programmet. Sektor stöd och service föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att målformuleringen Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de genom klass- och elevråd får möjlighet till delaktighet i såväl skola som samhälle revideras till: Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de blir uppmuntrade att delta aktivt i klass- och elevråd samt Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att det finns möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 2. Att i programmet påpeka vikten av att aktiviteter med koppling till program för ungdomars inflytande och verksamhet syns i styrkorten och internkontrollen istället för som i nuvarande form komplettera programmet med en särskild handlingsplan. 3. Att ta bort målsättningen: Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun vet var de vänder sig för att få stöttning vid egna verksamhetsinitiativ. 4. Att i programmet, under rubriken Medel för att uppnå medel om verksamhet för unga lägga till följande skrivning: I samverkan ska föreningslivet erbjudas plats. Forts.

20 Forts Ks 485 (Uppföljning av program för ungdomars ) 5. Att i programmet lägga till följande skrivning: Kommunstyrelsens ordförande träffar Finspångs ungdomsråd två gånger per år samt vid ytterligare behov. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Denny Lawrot (C) yrkar dels att att-sats två ändras genom att sätta punkt efter ordet internkontrollen och resten av meningen tas bort. Dels att det läggs till en sjätte att-sats med texten Att kommunfullmäktiges beslut att ta fram en handlingsplan kvarstår. Ulrika Jeansson (S) yrkar att att-sats 5 ändras från Kommunstyrelsens ordförande till Kommunstyrelsens presidium Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (C) meddelar att han avser att fråga kommunstyrelsen om vart och ett av yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Ulrika Jeanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Forts.

21 Forts Ks 485 (Uppföljning av program för ungdomars ) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de blir uppmuntrade att delta aktivt i klass- och elevråd samt att minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att det finns möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 2. Att i programmet påpeka vikten av att aktiviteter med koppling till program för ungdomars inflytande och verksamhet syns i styrkorten och internkontrollen. 3. Att ta bort målsättningen: Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun vet var de vänder sig för att få stöttning vid egna verksamhetsinitiativ. 4. Att i programmet, under rubriken Medel för att uppnå medel om verksamhet för unga lägga till följande skrivning: I samverkan ska föreningslivet erbjudas plats. 5. Att i programmet lägga till följande skrivning: Kommunstyrelsens presidium träffar Finspångs ungdomsråd två gånger per år samt vid ytterligare behov. 6. Att kommunfullmäktiges beslut att ta fram en handlingsplan kvarstår.

22 Ks 486 Dnr Sammanställning av remissvar förslag till program för tillgänglighet Kommunstyrelsen beslutade den 7 september att godkänna förslaget Tillgängligt i Finspång - program för en tillgänglig kommun som remisshandling, samt att översända förslaget på remiss till organisationer och företag enligt upprättad sändlista. Program för tillgänglighet innehåller förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet med att utveckla tillgängligheten i kommunen. Det handlar om att överbrygga fysiska barriärer men också om service, bemötande och information. Under remisstiden för förslag till program för tillgänglighet har det inkommit sju svar. De allra flesta remissvaren är positiva till förslaget och dess inneboende före målsättningar. Flera önskar dock en ökad tydlighet och fler konkreta åtgärder. Vad gäller tydligheten kring formuleringar kan dessa utan svårighet ses över och korrigeras i programmet för tillgänglighet. Att exemplifiera med konkreta insatser är däremot inte att föredra i ett program som lyfter fram övergripande gemensamma målsättningar. Utifrån antagna förutsättningar kan sedan verksamheterna själva identifiera de insatser som behövs göras för att verksamheten ska svara upp mot de målsättningar som finns avseende tillgängligheten i Finspångs kommun. I förslaget framhålls verksamheternas respektive ansvar över att planera utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Som socialdemokraterna påpekar i sitt remissvar är det verksamhetsnämnden, kommunstyrelsen, som är ytterst ansvarig för genomförandet. Vad gäller samverkan med handkapporganisationer ser förvaltningen positivt på att involvera båda de kommunala råden i arbetet med att utveckla tillgängligheten eftersom de kan bidra med olika perspektiv. Förvaltningen är medveten om att det finns funktionsnedsättningar som syns och inte syns. Att det är individen och dess behov som ska vara i centrum är det mest centrala i programmet. Det är därför mindre viktigt att räkna upp exempel på funktionsnedsättningar. En tillgänglig kommun ser möjligheter före hinder och kan tillsammans med individen finna lösningar som bidrar till ett mer tillgängligt samhälle. Tillgänglighetsarbete kan inte åtgärdas endast utifrån en lista på fysiska hinder, att arbeta med bemötande och information är nog så viktigt. Forts.

23 Forts Ks 486 (Sammanställning av remissvar förslag till ) Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till program för tillänglighet i Finspångs kommun. 2. Att program för tillgänglighet ersätter nuvarande handikappolitiska programmet från Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med program för tillgänglighet i Finspångs kommun. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till program för tillänglighet i Finspångs kommun. 2. Att program för tillgänglighet ersätter nuvarande handikappolitiska programmet från Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med program för tillgänglighet i Finspångs kommun.

24 Ks 487 Dnr Begäran om ombudgetering av kompetensutvecklingsmedel för dagbarnvårdare Kommunfullmäktige beslutade den 30 juni att sektorn barn och ungdom får disponera kronor ur det särskilda statsbidraget för 2010 för utbildning av dagbarnvårdare till barnskötare. Tanken var att denna utbildning skulle komma igång under hösten 2010 och färdigställas innan årsskiftet, detta med hjälp av en extern utbildningsanordnare. Nu har det tyvärr visat sig att utbildningsanordnaren, på grund av stor beläggning i sin verksamhet, inte har möjlighet att komma igång med utbildningen förrän i januari Med hänvisning till motiveringarna i ärendet från den 30 juni 2010 begär sektorn barn och ungdom ombudgetering av kronor för att kunna genomföra denna kompetensutvecklingsinsats. Sektor barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att bevilja ombudgetering av kronor ur kommunens förväntade överskott för 2010 för utbildning av barnskötare till dagbarnvårdare under Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Stig Karlsson personalchef, Sofie Drake Johansson (KD) och Fredrik Blomberg (C) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att bevilja ombudgetering av kronor ur kommunens förväntade överskott för 2010 för utbildning av barnskötare till dagbarnvårdare under 2011.

25 Ks 488 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs AIK Bandy Finspångs AIK Bandy har i skrivelse till Finspångs kommun ansökt om sponsring för säsongen 2010/2011 med totalt kronor. Kommunfullmäktige antog den 27 maj en sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; elitnivå (på vilken nivå bedrivs sporten) och marknadsvärdesnivå (hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs AIK Bandy har i sin ansökan delat upp summan i kronor i sponsringsbidrag och kronor i marknadsföringsbidrag, vilket inte påverkar bedömningen. Finspångs AIK Bandy fortsätter att vara en etablerat allsvensk förening med ambitionen att nå Elitserien som är den högsta ligan i bandy. Föreningen bedriver en verksamhet som enligt modellen för sponsring är på Regional elit högsta nivån, vilket kan utläsas i den inkomna skrivelsen. Detta gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional elit högsta nivån vad det gäller elitnivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 30 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av modellen för sponsring, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för Finspångs AIK Bandy är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken Hög regional nivå (laget förekommer regelbundet i regionala media) Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 30 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Forts.

26 Forts Ks 488 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Bandy) Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är elitnivå och 50 procent är marknadsvärdesnivå. Finspångs kommuns budget för sponsring under 2010 är på totalt kronor. Vilket innebär att Finspångs AIK Bandy enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs AIK Bandy. Denna motprestation består exempelvis av reklam på tröjor och annat material samt annonsering i program samt ytor kring matcher. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs AIK Bandy engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs AIK Bandy sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja Finspångs AIK Bandy sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer