473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar"

Transkript

1 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 478 Försörjningsstöd och placeringar 479 Barnomsorgskön behov av platser 480 Ajournering 481 Detaljplan för bostadsbebyggelse, del av fastigheten Svälthagen 1:1, Finspång 482 Detaljplan för planändring av allmän platsmark till tomtmark omvandling av del av fastigheten Ås 1:105 i Finspångs kommun, Östergötlands län 483 Information i aktuella ärenden utveckling av IT infrastruktur 484 Information i aktuella ärenden väktare i centrum 485 Uppföljning av program för ungdomars inflytande och verksamhet 486 Sammanställning av remissvar förslag till program för tillgänglighet 487 Begäran om ombudgetering av kompetensutvecklingsmedel för dagbarnvårdare 488 Ansökan om sponsring Finspångs AIK Bandy 489 Detaljplan för del av Östermalm 1:1, Finspång Forts.

2 Forts (Paragrafer) 490 Övriga ärenden Uppgradering av personal- och lönesystem investeringsmedgivande 491 Anmälan av delegationsbeslut 492 Delgivningar 493 Kurser och konferenser

3 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Ritha Andersson (M) Christer Lundström (FP) Leif Jonsson (KD) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ralph Kronholm (M) Marie Wallbom (V) Fredrik Blomberg (C) Caroline Wiklund (MP) Sofie Drake Johansson (KD) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Birgit Svärd (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Birgit Svärd ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

4 Bilaga l Övriga deltagande Per Adolfsson, administrativ chef Anette Asklöf, ekonomichef Bernt Bergholm, kommunrevisor Stig Karlsson, personalchef Anders Axelsson, kommundirektör Björn Andersson, VD Vallonbygden Kenneth Lorenzby, affärsområdeschef Vallonbygden Britt-Marie Ellersten, chef sektor barn och ungdom Anette Lundin, strateg Hans Lindberg, utvecklingschef Caroline Amundsson, BRÅ-samordnare Stig Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande Leif Björk, kommunsekreterare

5 Ks 473 Kommunstyrelsens ärendelista Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Information om bredbandsutbyggnad tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 2. Information om väktare i Centrum tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 3. Ärendet Uppgradering av personal- och lönesystem investeringsmedgivande läggs till som beslutsärende under ärendepunkt Övriga ärenden. Yttrande Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa den utskickade ärendelistan med följande ändringar: 1. Information om bredbandsutbyggnad tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 2. Information om väktare i Centrum tas upp under ärendepunkt Information i aktuella ärenden. 3. Ärendet Uppgradering av personal- och lönesystem investeringsmedgivande läggs till som beslutsärende under ärendepunkt Övriga ärenden.

6 Ks 474 Dnr Vallonbygden AB rapporterar Björn Andersson, VD Vallonbygden, informerar i ärendet. Vallonbygden har vid senaste mätningen ett kundnöjdhetsindex på 94,7% när det gäller hyresgäster i Vallonbygdens lägenhetsbestånd. Vid årsskiftet inrättas en ny lagstiftning som påverkar allmännyttans sätt att agera på hyresmarknaden. Alla typer av värdeöverföringar mellan allmännyttan och dess ägare regleras för att säkerställa att det råder konkurrens på lika villkor. Detta innebär bland annat att ägarens rätt till avkastningskrav lagstiftas. Björn Andersson ger uttryck för vad han bedömer vara sina viktigaste uppgifter varav samverkan med ägaren, lösa större frågor och bidra till kommunens utveckling är några exempel. En jämförelse med andra fastighetsbolag visar att Vallonbygden har låga genomsnittliga hyror i sitt bestånd. Detta förklaras med uteblivna framgångar vid hyresförhandlingar och det leder till för litet underhåll av beståndet. Trendbrottet i befolkningsutvecklingen har lett till minskat antal tomma lägenheter. Vid senaste mätningen var 60 av Vallonbygdens lägenheter outhyrda. Yttrande Christer Lundström (FP), Rune Haagel (S), Anders Axelsson, kommundirektör och Sofie Drake Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

7 Ks 475 Dnr Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden Kenneth Lorenzby, affärsområdeschef Vallonbygden, informerar i ärendet. Han inleder med att konstatera att den nya lagstiftningen medför att allmännyttan inte längre blir hyresledande, övriga aktörer behöver inte följa allmännyttans hyressättning längre. När det gäller affärsområdet förvaltade fastigheter så budgeteras det knappt 5 miljoner kronor för underhåll och dessa fördelas enligt följande: Utvändigt byggnadsunderhåll 1,5 miljoner kronor Sanering av PCB 0,3 miljoner kronor Invändigt underhåll 1,5 miljoner kronor Vvs/el/ventilation 1,0 miljon kronor Markunderhåll 0,5 miljoner kronor Reinvesteringarna beräknas uppgå till knappt 8 miljoner kronor och fördelas enligt följande: Grosvad ventilation och värme 2,8 miljoner kronor Hårstorp ventilation och värme 1,7 miljoner kronor Konvertering av uppvärmning 2,0 miljoner kronor Finbo ventilation 1,2 miljoner kronor Direkta investeringar uppgår till drygt en miljon kronor och fördelas enligt följande: Brandförstärkningar 0,5 miljoner kronor Förstärkt solskydd 0,2 miljoner kronor Ombyggnad av kök 0,5 miljoner kronor Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 476 Dnr Investeringsplan uppföljning Anette Asklöf, ekonomichef, informerar i ärendet. Per den finns det en total budget till investeringar på knappt 117 miljoner kronor. Av dessa är drygt 44 miljoner förbrukade och 73 miljoner återstår. Eftersom faktureringen ofta släpar efter tidsmässigt så är inte beloppen helt rättvisande. Vissa investeringar i VA som kommunen gjort ska föras över till Finspångs Tekniska Verk. Anette Asklöf informerar om att uppföljningen av investeringar ska bli bättre och ske mer rutinmässigt än vad som varit fallet hittills. Yttrande Ulrika Jeansson (S) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

9 Ks 477 Dnr Investeringsförslag för gång- och cykelvägar Anders Axelsson, kommundirektör, informerar i ärendet. Frågan om investeringsutrymme för gång- och cykelvägar har varit uppe för diskussion tidigare. Nu utreds ägarförhållanden kring belysningen av cykelvägar då det framkommit att det inte är kommunen som äger dessa utan Finspångs Tekniska Verk. Detta innebär att eventuella investeringar i belysning måste hanteras av Finspångs Tekniska Verk och kommunen får finansiera detta via driftbidrag, vilket är något helt annat jämfört med om kommunen gjort investeringen. Yttrande Denny Lawrot (C) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

10 Ks 478 Dnr Försörjningsstöd och placeringar Per Adolfsson, administrativ chef, informerar i ärendet. Uppföljning av ekonomiskt bistånd Uppdraget är att ta fram ett system för att följa upp kommunens arbete och resultat vad gäller ekonomiskt bistånd och organisera det praktiska arbetet i samband med detta. Uppdraget är riktat till utsedd arbetsgrupp med representanter från sektorn för arbete och lärande (ekonomiskt bistånd), ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen som också har ett samordningsansvar. Information som ska ingå i uppföljningen: Övergripande utveckling- trend Benchmarking- län- rike Ändamål med bistånd Nya/avslutade ärenden, inskrivningstid, väntetid Handlingsplan- aktivitet- måluppfyllese Arbetslöshet, sjukskrivningar Ovanstående information ska beskrivas och analyseras och sammanställs varje kvartal i samband med kommunens ekonomiska uppföljning. Uppföljning av placeringar Uppdraget är att ta fram ett system för att följa upp kommunens arbete och resultat vad gäller öppenvård och placeringar och organisera det praktiska arbetet i samband med detta. Uppdraget är riktat till enhetscheferna för boendeteam 3, samlat barn och ungdomsstöd och myndighetskontoret. Den sistnämnde samordnar gruppen. Som stöd för att ta fram statistik och jämförelsetal kan gruppen vända sig till Birgitta Öhman, administrativa avdelningen. Forts.

11 Forts Ks 478 (Försörjningsstöd och placeringar) Information som ska ingå i uppföljningen: Övergripande utveckling och trender (kostnad för och antal personer i öppenvård och placeringar, kostnadsutveckling för placeringar) Jämförelsetal med län- och riksnivåer Nya/avslutade placeringar och öppenvårdsinsatser Längd på placeringar och öppenvårdsinsatser Orsaker till placeringar och öppenvård Insatser (typ av insats) och måluppfyllelse med insats Andel HVB/Familjehem/Konsulentstödda familjehem Omfattning av serviceinsatser Möjliga samband med försörjningsstöd Ovanstående information ska beskrivas och analyseras och sammanställs varje kvartal i samband med kommunens ekonomiska uppföljning. Yttrande Anders Härnbro (S), Sofie Drake Johansson (KD), Ritha Andersson (M) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

12 Ks 479 Dnr Barnomsorgskön behov av platser Britt-Marie Ellersten, sektorschef och Anette Lundin, strateg, informerar i ärendet. Hårstorp etapp två innebär, utöver ombyggnad och renovering, även en flytt av Fasettens och Grynets verksamheter samt en utökning av verksamheten på kvällar, nätter och helger. Investeringsramen ligger på totalt 9,2 miljoner kronor varav 5,5 miljoner kronor är investeringsmedgivande för 2010 och 3,7 miljoner kronor en omdisponering genom Vallonbygden. Lokalkostnaderna kommer att öka med cirka 0,3 miljoner kronor per år förutsatt att nuvarande lokaler nyttjas för annan verksamhet alternativt förs över till lokalpoolen. Personalkostnaderna ökar med 0,25 miljon kronor för utökad nattjänst samt 0,13 miljon kronor för ökad ob-ersättning. Antalet barn som sökt förskoleplats under perioden november april 2011, men som inte ryms inom nuvarande verksamhetsvolymer, är totalt 75 stycken. Behoven finns i centrala Finspång samt inom Hällestads rektorsområde. En preliminär beräkning av vad 75 nya platser kan kosta visar på en summa i storleksordningen 7 miljoner kronor. Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson kommundirektör, Anders Härnbro (S), Conny Lindgren (V), Birgit Svärd (S) och Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

13 Ks 480 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 15 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att återuppta sammanträdet klockan

14 Ks 481 Dnr Detaljplan för bostadsbebyggelse, del av fastigheten Svälthagen 1:1, Finspång Kommunstyrelsen beslutade , att godkänna upprättat markreservationsavtal med Seniorer Hus och Hem. Avtalet gäller till Sektorn samhällsbyggnad har inför beslutet tillsammans med företaget tittat på lämpliga områden för parhus och bedömt att Profilenområdet lämpar sig för denna typ av bebyggelse. Gällande detaljplan för Profilenområdet kan inte användas för att stycka tomter för grupphus enligt det förslag på bebyggelse som Seniorer Hus och Hem lagt fram. För att kunna nyttja området för dessa ändamål måste en ny detaljplan tas fram. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att Samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att Samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Profilenområdet. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

15 Ks 482 Dnr Detaljplan för planändring av allmän platsmark till tomtmark omvandling av del av fastigheten Ås 1:105 i Finspångs kommun, Östergötlands län Syftet med detaljplanen är att ändra användning på en del av fastigheten Ås 1:105 från allmän platsmark till tomtmark, och föra över området till fastigheten Ås 1:112. Planområdet är beläget i Finspångs kommun, centralt i Sonstorp och avgränsas i väster av Fällavägen, och i söder av Gruvvägen. Planområdet omfattar ca 2300 m 2, och är i nuläget obebyggt. Området ingår i nuläget som grönyta i gemensamhetsanläggningen Ås ga:8, och planens genomförande kommer att innebära att planområdet utgår ur gemensamhetsanläggningen genom en omprövning. Planförslaget innebär att området kommer att kunna bebyggas med uthus och garage, till en totalyta av 140 m 2. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. 2. Att godkänna upprättade planhandlingar för utställning under en tid av tre veckor. 3. Att godkänna samrådsredogörelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 483 Dnr Information i aktuella ärenden Utveckling av IT infrastruktur Hans Lindberg, utvecklingschef, informerar i ärendet. Det pågår planering för att ytterligare förbinda kommunernas bredbandsnät med varandra och med detta uppnå redundans i näten för ökad säkerhet. Nu planeras det dels för att sammanbinda Finspång och Norrköping i trakterna kring Skärblacka. Dels sammanbinda Finspång och Katrineholm i trakterna kring Rejmyre. Stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden har förbättrats och kommunens finansieringsgrad minskar, det är emellertid oklart i dagsläget hur mycket finansieringsgraden för kommunen minskar och vad den planerade utvecklingen av infrastrukturen kommer att kosta. Yttrande Denny Lawrot (C), Inge Jacobsson (M) och Anders Axelsson yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 484 Dnr Information i aktuella ärenden väktare i centrum Hans Lindberg, utvecklingschef, och Caroline Amundsson, BRÅsamordnare informerar i ärendet. Inrättandet av vakter har enligt flera källor haft positiv effekt på miljön i centrum. Väktarnas närvaro har bidragit till ökad trygghet enligt flera tillfrågade. Nuvarande finansiering räcker dock inte året ut och det saknas ungefär kronor om verksamheten ska fortsätta fram till årsskiftet. Den årliga kostnaden för väktarverksamheten är ungefär kronor. Det förs samtal med aktörerna i centrum angående hjälp med finansiering och det finns ett visst intresse från vissa av dem att gå in med pengar till finansieringen. Yttrande Denny Lawrot (C), Conny Lindgren (V), Berit Martinsson (S), Anders Axelsson kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

18 Ks 485 Dnr Uppföljning av program för ungdomars inflytande och verksamhet Program för ungdomars verksamhet har följts upp utifrån de målformuleringar som programmet innehåller. Uppföljningen är baserad på två enkätundersökningar, dels en intern enkät riktad till funktioner som arbetar och ansvarar för de områden som programmet berör och dels en extern enkät riktad till ungdomar i åldern år. Resultatet visar att målen ännu inte är nådda och att det finns aktiviteter som ännu inte är genomförda. Samtidigt visar resultatet också att arbetet för att öka ungas inflytande haft stora framgångar under perioden. Uppföljningen av programmet visar på både styrkor och svagheter med kommunens ungdomsarbete så här långt. Det finns aktiviteter som ännu inte genomförts. Till exempel har samverkansgruppen ännu inte trätt i kraft efter omorganisationen. Det har också framkommit tveksamheter till att ta fram en handlingsplan. Detta eftersom det då finns en risk att ungdomsverksamheten blir ett vid sidan av projekt. Istället önskar verksamheten att programmets genomförande synliggörs genom de ordinarie redovisningsformerna såsom styrkort och internkontroll. Det finns ett högst aktivt ungdomsråd i Finspång som har utmärkt sig nationellt bland andra ungdomsråd. Finspångs kommun stöttar ungdomsrådet helt enligt programmets intentioner. Ungdomsrådet har på det sättet fått mycket goda kunskaper om kommunens organisation och ansvarsområden. På senare tid har de själva uppsökt och kontaktas av respektive funktion i organisationen. Arbetet med Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) fick i Finspång stort genomslag. Lupp och dess möjligheter var inte något kommunen räknat med eller kände till under den tid då programmet togs fram. Resultatet från Lupp används löpande i det arbete som pågår på flera håll i kommunen. Ungdomsperspektivet har på det här sättet blivit en naturlig del av planeringen. Med Lupp har Finspångs kommun fått goda möjligheter att arbeta utifrån program för ungdomars inflytande. Forts.

19 Forts Ks 485 (Uppföljning av program för ungdomars ) Kommunens arbete har uppmärksammats både regionalt och nationellt. Regionförbundet Östsam valde ut Finspångs kommun som en av de två kommuner som fick sända en ungdom och en politiker till en Europeisk nätverksträff i Valencia. I år fanns Finspångs kommun med som föreläsare vid Ungdomsstyrelsens utbildningskonferens om Lupp för att berätta om vårt framgångsrika genomförande. De medarbetare som svarade på enkäten i den interna undersökningen framhöll att de visserligen kände till programmet men få kände till själva innehållet i det. Samtliga svaranden kan efter att ha tagit del av innehållet se sin egen roll i relation till programmet. Sektor stöd och service föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att målformuleringen Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de genom klass- och elevråd får möjlighet till delaktighet i såväl skola som samhälle revideras till: Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de blir uppmuntrade att delta aktivt i klass- och elevråd samt Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att det finns möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 2. Att i programmet påpeka vikten av att aktiviteter med koppling till program för ungdomars inflytande och verksamhet syns i styrkorten och internkontrollen istället för som i nuvarande form komplettera programmet med en särskild handlingsplan. 3. Att ta bort målsättningen: Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun vet var de vänder sig för att få stöttning vid egna verksamhetsinitiativ. 4. Att i programmet, under rubriken Medel för att uppnå medel om verksamhet för unga lägga till följande skrivning: I samverkan ska föreningslivet erbjudas plats. Forts.

20 Forts Ks 485 (Uppföljning av program för ungdomars ) 5. Att i programmet lägga till följande skrivning: Kommunstyrelsens ordförande träffar Finspångs ungdomsråd två gånger per år samt vid ytterligare behov. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Denny Lawrot (C) yrkar dels att att-sats två ändras genom att sätta punkt efter ordet internkontrollen och resten av meningen tas bort. Dels att det läggs till en sjätte att-sats med texten Att kommunfullmäktiges beslut att ta fram en handlingsplan kvarstår. Ulrika Jeansson (S) yrkar att att-sats 5 ändras från Kommunstyrelsens ordförande till Kommunstyrelsens presidium Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (C) meddelar att han avser att fråga kommunstyrelsen om vart och ett av yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Ulrika Jeanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Forts.

21 Forts Ks 485 (Uppföljning av program för ungdomars ) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de blir uppmuntrade att delta aktivt i klass- och elevråd samt att minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att det finns möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 2. Att i programmet påpeka vikten av att aktiviteter med koppling till program för ungdomars inflytande och verksamhet syns i styrkorten och internkontrollen. 3. Att ta bort målsättningen: Minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun vet var de vänder sig för att få stöttning vid egna verksamhetsinitiativ. 4. Att i programmet, under rubriken Medel för att uppnå medel om verksamhet för unga lägga till följande skrivning: I samverkan ska föreningslivet erbjudas plats. 5. Att i programmet lägga till följande skrivning: Kommunstyrelsens presidium träffar Finspångs ungdomsråd två gånger per år samt vid ytterligare behov. 6. Att kommunfullmäktiges beslut att ta fram en handlingsplan kvarstår.

22 Ks 486 Dnr Sammanställning av remissvar förslag till program för tillgänglighet Kommunstyrelsen beslutade den 7 september att godkänna förslaget Tillgängligt i Finspång - program för en tillgänglig kommun som remisshandling, samt att översända förslaget på remiss till organisationer och företag enligt upprättad sändlista. Program för tillgänglighet innehåller förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet med att utveckla tillgängligheten i kommunen. Det handlar om att överbrygga fysiska barriärer men också om service, bemötande och information. Under remisstiden för förslag till program för tillgänglighet har det inkommit sju svar. De allra flesta remissvaren är positiva till förslaget och dess inneboende före målsättningar. Flera önskar dock en ökad tydlighet och fler konkreta åtgärder. Vad gäller tydligheten kring formuleringar kan dessa utan svårighet ses över och korrigeras i programmet för tillgänglighet. Att exemplifiera med konkreta insatser är däremot inte att föredra i ett program som lyfter fram övergripande gemensamma målsättningar. Utifrån antagna förutsättningar kan sedan verksamheterna själva identifiera de insatser som behövs göras för att verksamheten ska svara upp mot de målsättningar som finns avseende tillgängligheten i Finspångs kommun. I förslaget framhålls verksamheternas respektive ansvar över att planera utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Som socialdemokraterna påpekar i sitt remissvar är det verksamhetsnämnden, kommunstyrelsen, som är ytterst ansvarig för genomförandet. Vad gäller samverkan med handkapporganisationer ser förvaltningen positivt på att involvera båda de kommunala råden i arbetet med att utveckla tillgängligheten eftersom de kan bidra med olika perspektiv. Förvaltningen är medveten om att det finns funktionsnedsättningar som syns och inte syns. Att det är individen och dess behov som ska vara i centrum är det mest centrala i programmet. Det är därför mindre viktigt att räkna upp exempel på funktionsnedsättningar. En tillgänglig kommun ser möjligheter före hinder och kan tillsammans med individen finna lösningar som bidrar till ett mer tillgängligt samhälle. Tillgänglighetsarbete kan inte åtgärdas endast utifrån en lista på fysiska hinder, att arbeta med bemötande och information är nog så viktigt. Forts.

23 Forts Ks 486 (Sammanställning av remissvar förslag till ) Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till program för tillänglighet i Finspångs kommun. 2. Att program för tillgänglighet ersätter nuvarande handikappolitiska programmet från Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med program för tillgänglighet i Finspångs kommun. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till program för tillänglighet i Finspångs kommun. 2. Att program för tillgänglighet ersätter nuvarande handikappolitiska programmet från Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med program för tillgänglighet i Finspångs kommun.

24 Ks 487 Dnr Begäran om ombudgetering av kompetensutvecklingsmedel för dagbarnvårdare Kommunfullmäktige beslutade den 30 juni att sektorn barn och ungdom får disponera kronor ur det särskilda statsbidraget för 2010 för utbildning av dagbarnvårdare till barnskötare. Tanken var att denna utbildning skulle komma igång under hösten 2010 och färdigställas innan årsskiftet, detta med hjälp av en extern utbildningsanordnare. Nu har det tyvärr visat sig att utbildningsanordnaren, på grund av stor beläggning i sin verksamhet, inte har möjlighet att komma igång med utbildningen förrän i januari Med hänvisning till motiveringarna i ärendet från den 30 juni 2010 begär sektorn barn och ungdom ombudgetering av kronor för att kunna genomföra denna kompetensutvecklingsinsats. Sektor barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att bevilja ombudgetering av kronor ur kommunens förväntade överskott för 2010 för utbildning av barnskötare till dagbarnvårdare under Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Stig Karlsson personalchef, Sofie Drake Johansson (KD) och Fredrik Blomberg (C) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att bevilja ombudgetering av kronor ur kommunens förväntade överskott för 2010 för utbildning av barnskötare till dagbarnvårdare under 2011.

25 Ks 488 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs AIK Bandy Finspångs AIK Bandy har i skrivelse till Finspångs kommun ansökt om sponsring för säsongen 2010/2011 med totalt kronor. Kommunfullmäktige antog den 27 maj en sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; elitnivå (på vilken nivå bedrivs sporten) och marknadsvärdesnivå (hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs AIK Bandy har i sin ansökan delat upp summan i kronor i sponsringsbidrag och kronor i marknadsföringsbidrag, vilket inte påverkar bedömningen. Finspångs AIK Bandy fortsätter att vara en etablerat allsvensk förening med ambitionen att nå Elitserien som är den högsta ligan i bandy. Föreningen bedriver en verksamhet som enligt modellen för sponsring är på Regional elit högsta nivån, vilket kan utläsas i den inkomna skrivelsen. Detta gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional elit högsta nivån vad det gäller elitnivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 30 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av modellen för sponsring, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för Finspångs AIK Bandy är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken Hög regional nivå (laget förekommer regelbundet i regionala media) Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 30 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Forts.

26 Forts Ks 488 (Ansökan om sponsring Finspångs AIK Bandy) Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är elitnivå och 50 procent är marknadsvärdesnivå. Finspångs kommuns budget för sponsring under 2010 är på totalt kronor. Vilket innebär att Finspångs AIK Bandy enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs AIK Bandy. Denna motprestation består exempelvis av reklam på tröjor och annat material samt annonsering i program samt ytor kring matcher. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs AIK Bandy engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs AIK Bandy sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja Finspångs AIK Bandy sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring.

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 1115, kl. 17:00 17:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Beslutande Jan Åke Johansson (S), ordförande Ulla Nilmander Jensen (L), vice ordförande Anders Fredén (MP) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2003-12-17 191 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer