SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) , Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren (M) Cheryl Jones Fur (MP) Nils Fransson (FP) Jon Malmqvist (KD) Tomas Thornell (S) Malin Lauber (S) Gunnar Storbjörk (S) , Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) , Håkan Engdahl (SD) , Sofia Stynsberg (M) Tony Lundstedt (S) , Ulf Hedin (M) , Martin Edberg (S) 371 Emelie Öberg (S) 371 Ola Palmgren (S) 371 Eva-Britt Svensson 371 Irene Bladh 371 Övriga närvarande Ersättare Tony Lundstedt Eva Johansson (C) , Iréne Bladh (M) , Lars Edqvist (MP) Lennart Adell Kind (FP) Camilla Albinsson (KD) Martin Edberg (S) , Emelie Öberg (S) , Ola Palmgren (S) , Eva-Britt Svensson (V) , Anna Tenje (M) , Tjänstemän Monica Skagne, kommunchef Anna Karlsson, utvecklingschef 336 Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef (78)

2 Sohie Kim Hagdahl, miljösamordnare, 337 Paul Herbertsson, planeringschef 365 Suzana Mocevic, verksamhetsutvecklare 374 Fredrik Pettersson, sekreterare Övriga Ilja Batljan, Rikshem AB 334 Oscar Lekander, Rikshem AB 334 Malin Söderman, Rikshem AB 334 Anna Sjödahl, Växjö & Co 335 Justering Justerare Plats och tid Kommunkansliet, Justerade paragrafer Ajournering Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 338, , Underskrifter Sekreterare Fredrik Pettersson Ordförande Per Schöldberg Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 2 (78)

3 Bevis om anslag av protokoll kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Fredrik Pettersson 3 (78)

4 Förteckning över kommunstyrelsen ärenden den 6 oktober Dnr Justering av protokoll Dnr Val av ordförande Dnr Information från Rikshem AB Dnr Redovisning av genomförandet av Växjö kommuns evenemangs- och mötesstrategi Dnr Information om Här är det bäst att bo Dnr Information om COP21 i Paris Dnr Information om regler för vattenskoterkörning i Växjös sjöar Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen Dnr Redovisning av protokoll Dnr Redovisning av delegeringsbeslut Dnr Politiskt ansvariga för Växjö kommuns lokalförsörjning Dnr s delårsrapport efter augusti Dnr Försäljning av del av Växjö 8:14 och Växjö 9: Dnr Folkhälsorapport för Växjö kommun Dnr ICLD-finansierat samarbetsprojekt med serbiska kommuner Dnr (78)

5 Bestämmelser för Växjös Gröna Gärning Dnr Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal Dnr Ansökan om adressändring för Växjö Småland Airport AB Dnr s ekonomiska månadsrapport efter september Dnr Yttrande över Näringsdepartementets remiss av betänkandet En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning Dnr Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan Dnr Yttrande över Länsstyrelsens remiss angående fördjupad beskrivning av Jät, kulturmiljö av riksintresse Dnr Yttrande över Näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51) Dnr Yttrande över Finansdepartementets remiss av En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Dnr Yttrande över Socialdepartementets remiss av SOU 2015:32 - Nästa fas i e-hälsoarbetet Dnr Skrivelse om att se över rutinerna för värdering av fastigheter i samband med ombildning till bostadsrätter- Jon Malmqvist (KD) Dnr Skrivelse om universitetsvision i Växjö kommun- Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (FP) och Jon Malmqvist (KD) Dnr Motion om att öka dialogen med Växjös pensionärer- Malin Lauber (S) Dnr Motion om ett aktivt arbete för att höja pojkars skolresultat- Carin Högstedt (V) (78)

6 361 Dnr Motion om behovet av ytterligare en räddningstjänststation- Rose- Marie Holmqvist (S), Anders Lindoff (S) och Gullvi Strååt (S) Dnr Motion om att avskaffa delade turer- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) Dnr Medborgarförslag om att Växjö kommun utformar en tillgänglighetsgaranti för kompensation vid avbrott och störningar i bredbandstjänster Dnr Tillbyggnad av Östra Lugnets skola Dnr Förvärv av del av fastigheten Växjö Öjaby 4: Dnr Avskrivning av uppdrag att revidera Växjö kommuns näringslivsprogram Dnr Sjönet fiber ekonomisk förenings ansökan om lån för fibernät Dnr Länsstyrelsen i Kalmar läns remiss om tillståndsgivning enligt miljöbalken - Vindkraftverk Målajord 6:1, HS Kraft AB Dnr Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2015 med helårsprognos Dnr Organisationsförändring - kommunens samverkan med handikapporganisationerna Dnr Årsredovisning 2014 för Regionförbundet södra Småland Dnr Ombildning av Reningsverket 2 till bostadsrätter Dnr Ansökan från Nöbbele Bollklubb om kommunalt lån för finansiering av aktivitetshus Dnr Förslag om beviljande av urbana ansökningar Dnr (78)

7 Övrigt (78)

8 332 Dnr Justering av protokoll s beslut Åsa Karlsson Björkmarker (S) utses till att justera protokollet. 8 (78)

9 333 Dnr Val av ordförande s beslut Per Schöldberg (C) utses till ordförande för sammanträdet. 9 (78)

10 334 Dnr Information från Rikshem AB s beslut noterar informationen i protokollet. Ilja Batljan, Oscar Lekander och Malin Söderman från Rikshem AB har blivit inbjudna att presentera bolaget för kommunstyrelsen. Bland annat presenteras antal bostäder bolaget äger, dess affärsidé och vision. 10 (78)

11 335 Dnr Redovisning av genomförandet av Växjö kommuns evenemangs- och mötesstrategi s beslut godkänner redovisningen av uppdraget. antog i 288/2015 en evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommun. beslutade samtidigt att arbetet med att etablera och genomföra strategin skulle återrapporteras till styrelsen. Anna Sjödahl från Växjö & Co redogör muntligt för hur bolaget, som Växjö kommun är delägare i, arbetar med strategin. Bolaget har med utgångspunkt i strategin arbetat med att skapa plattform, riktlinjer samt koordination för evenemang och möten i Växjö kommun Sjödahl redogör bland annat för försäljningsläget gällande evenemang i kommunen samt hur man arbetar med att boka in olika möten i Växjö samt stödjer andra aktörer som vill anordna evenemang i Växjö. 11 (78)

12 336 Dnr Information om Här är det bäst att bo s beslut noterar informationen till protokollet. Anna Karlsson redogör för nyhetsmagasinet Fokus ranking Här är det bäst att bo. Rankingen placerar Växjö på plats 15 av Sveriges 290 kommuner. De 5 områden som ligger till grund för resultatet är att arbeta, att vara äldre, att vara ung, att ha familj och fundamentala. Karlsson menar dock att rankingen ska ses som en indikator och att enskilda resultat inte ska övertolkas. 12 (78)

13 337 Dnr Information om COP21 i Paris 2015 s beslut noterar informationen till protokollet. Julia Ahlrot och Sohie Kim Hagdahl från planeringskontoret informerar om planeringen av Växjö kommuns deltagande vid klimattoppmötet COP21 i Paris (78)

14 338 Dnr Information om regler för vattenskoterkörning i Växjös sjöar Ärendet utgår från sammanträdet 14 (78)

15 339 Dnr Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen s beslut noterar informationen till protokollet. Catharina Winberg (M) informerar om träbyggnadskonferensen Wood Building Nordic som anordnades i Växjö september. Åsa Karlsson Björkmarker (S) informerar om status för Växjö kommuns arbete med den framtida höghastighetsjärnvägen. Kommunen har nu lämnat in sin nyttoberäkning till regeringen. Malin Lauber (S) informerar om Växjökonferensen, en nationell arena för skol- & utbildningsfrågor, som kommer att anordnas i Växjö januari Lars Edqvist (MP) tar upp frågan om framtida utmaningar inom byggbranschen. Ulf Hedin (M) informerar om att Växjö kommun 5-6 oktober haft besök från den serbiska kommunen Kula. Bland annat har man diskuterat föreningsbidragsfrågor. 15 (78)

16 340 Dnr Redovisning av protokoll s beslut godkänner redovisningen. s arbetsutskotts protokoll från den 1 september, 15 september och 29 september redovisas för kommunstyrelsen. s organisations- och personalutskotts protokoll från den 8 september redovisas för kommunstyrelsen. Växjö Kommunföretag ABs protokoll från den 18 september redovisas för kommunstyrelsen. 16 (78)

17 341 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen. Planeringschefen, kommunchefen, personal- och förhandlingschefen, upphandlingschefen, kommunstyrelsens ordförande, verksamhetschef måltidsenheten, områdeschef måltidsenheten och markingenjören och exploateringsingenjören har lämnat en redovisning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut om delegering enligt 6 kap 33 Kommunallagen. Redovisningen gäller för perioden 25 augusti 2015 till och med 29 september (78)

18 342 Dnr Politiskt ansvariga för Växjö kommuns lokalförsörjning s beslut 1. utser Catharina Winberg (M) och Tony Lundstedt (S) till politiskt ansvariga för lokalförsörjning. 2. uppdrar till kommunchefen att utse en ansvarig tjänsteman för lokalförsörjning. har under tidigare mandatperioder angett politiska ansvarsområden för utvalda ledamöter i kommunstyrelsen i syfte att bättre kunna bevaka frågorna inom dessa områden. De befintliga områdena ska nu kompletteras med området lokalförsörjning Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 419/2015 föreslagit kommunstyrelsen att utse Catharina Winberg (M) och Tony Lundstedt (S) till politiskt ansvariga för lokalförsörjning, samt att uppdra till kommunchefen att utse en ansvarig tjänsteman för lokalförsörjning. 18 (78)

19 343 Dnr s delårsrapport efter augusti 2015 s beslut s godkänner delårsrapport för kommunstyrelsen efter augusti och prognos för ska i enlighet med riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter upprätta en delårsrapport efter augusti Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsens utfall t.o.m. augusti ligger på 64 %. Efter avdrag för förändringen av semesterlöneskulden som beräknas stanna runt noll vid året slut blir förbrukningen 65 %. Detta är något bättre än riktpunkten som är 66 % efter augusti. Delårsbokslutet indikerar ett något högre överskott än helårsprognosen som är bedömd till +2,0 mkr för kommunstyrelsens verksamheter. Detta förklaras av att förvaltningen räknar med högre kostnader under resten av året. Arbetsutskottet har i 426/2015 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna delårsrapport för kommunstyrelsen efter augusti och prognos för Beslutet skickas till Kommunchefen (ekonomichefen) 19 (78)

20 344 Dnr Försäljning av del av Växjö 8:14 och Växjö 9:3 s beslut godkänner försäljning av ett område om ca kvadratmeter av fastigheterna Växjö Växjö 8:14 och Växjö Växjö 9:3. Köpeskillingen är fyrahundrasjuttiotvåtusenfemhundra ( ) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1. Reservation Socialdemokraterna i kommunstyrelsen, Carin Högstedt (V) och Håkan Engdahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Växjö kommun och NCC AB ingick ett exploateringsavtal gällande exploateringen av Hovsberg (Vattentornet). Till grund för avtalet är Detaljplan Vattentornet 1 m.m. Hov i Växjö. Exploateringsavtalet överläts med kommunens godkännande till AB Grundstenen , sedermera Fastighetsbolaget Kungsgatan i Växjö AB. I enlighet med detaljplan och exploateringsavtal skall Fastighetsbolaget Kungsgatan i Växjö AB förvärva den parkeringsplats som idag ligger nedanför Vattentornet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 september redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun efter diskussion med bolaget kommit överens om en köpeskilling om fyrahundrasjuttiotvåtusenfemhundra ( ) kronor, eller 300 kronor per kvadratmeter. Äldre, liknande försäljning har haft ett pris om 200 kronor per kvadratmeter, men den allmänna prisutvecklingen i kombination med platsens unika läge gör att ett högre pris är lämpligt. Försäljningen är av väsentlig betydelse för att genomföra detaljplanen. Försäljningen villkoras av att kommunstyrelsen godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft. Arbetsutskottet har i 427/2015 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna godkänner försäljning av ett område om ca kvadratmeter av fastigheterna Växjö Växjö 8:14 och Växjö Växjö 9:3. Köpeskillingen är fyrahundrasjuttiotvåtusenfemhundra ( ) kronor jämte övriga villkor, bilaga (78)

21 Yrkanden Nils Fransson (FP) med instämmande av Per Schöldberg (C): godkänner försäljning av ett område om ca kvadratmeter av fastigheterna Växjö Växjö 8:14 och Växjö Växjö 9:3. Köpeskillingen är fyrahundrasjuttiotvåtusenfemhundra ( ) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S), Carin Högstedt (V) och Håkan Engdahl (SD): återremitterar ärendet till kommunchefen för komplettering kring värdering av området som ska försäljas. Beslutsordning Ordförande ställer yrkande mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Omröstning begärs godkänner följande omröstningsordning: Ja till bifall för Nils Franssons yrkande. Nej till bifall för Gunnar Storbjörks yrkande. Omröstningsresultat Nils Franssons yrkande antas med 8 röster mot 7 för Gunnar Storbjörks yrkande. Ledamöter Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren (M) Sofia Stynsberg (M) Ersättare som tjänstgör Ulf Hedin (M) Ja-röst Nej-röst Avstår Nej Ja Ja Ja Ja 21 (78)

22 Cheryl Jones Fur Ja (MP) Nils Fransson (FP) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja Tomas Thornell (S) Nej Malin Lauber (S) Nej Gunnar Storbjörk (S) Nej Rose-Marie Nej Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Nej Pontus Nordfjell (SD) Håkan Nej Engdahl (SD) Per Schöldberg (C) Ja Omröstningsresultat 8 7 Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen (planeringschefen) 22 (78)

23 345 Dnr Folkhälsorapport för Växjö kommun 2015 s beslut noterar redovisningen av folkhälsorapport för Växjö kommun Kommunchefen har tagit fram en folkhälsorapport för Växjö kommun för Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 438/2015 föreslagit kommunstyrelsen att notera redovisningen av folkhälsorapport för Växjö kommun Beslutet skickas till Kommunchefen (folkhälsosamordnaren) 23 (78)

24 346 Dnr ICLD-finansierat samarbetsprojekt med serbiska kommuner s beslut 1. ansöker hos ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) om: Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Växjö och de serbiska kommunerna Kula, Nis och Varvarin inom energiområdet, En styrgrupp för samarbetet mellan Växjö och ovanstående serbiska kommuner. 2. utser Ulf Hedin (M) och Malin Lauber (S) till att representera Växjö kommun politiskt i samarbetet och ingå i styrgruppen.. Växjö kommun deltog under i det av SKL International finansierade projektet Support to local governments in Serbia in the EU integration process med syfte att stödja serbiska kommuner att närma sig EU och öka kunskapen i energifrågor. I projektet samarbetade Växjö kommun med kommunerna Kula, Nis och Varvarin. I projektet uppnåddes målen om ökad förståelse och kunskap om EU och strategiskt energiarbete och alla kommunerna utvecklade energiplaner med Växjös energiplan som modell. Under våren 2015 övergick samarbetet till en förstudie finansierad av ICLD där en detaljerad problemanalys av energifrågor på lokal nivå genomfördes och som fick ligga till grund för föreliggande ansökan om ett samarbetsprojekt på tre år. Samarbetet har koordinerats från Planeringskontoret och, förutom planeringskontorets tjänstemän, har även tjänstemän från renhållningsavdelningen, VEAB och stadsbyggnadskontoret deltagit. Anna Tenje och senare Ulf Hedin samt Malin Lauber har representerat kommunens förtroendevalda. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 9 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att 24 (78)

25 Växjö kommun under deltog i det av SKL International finansierade projektet Support to local governments in Serbia in the EU integration process med syfte att stödja serbiska kommuner att närma sig EU och öka kunskapen i energifrågor. I projektet samarbetade Växjö kommun med kommunerna Kula, Nis och Varvarin. I projektet uppnåddes målen om ökad förståelse och kunskap om EU och strategiskt energiarbete och alla kommunerna utvecklade energiplaner med Växjös energiplan som modell. Under våren 2015 övergick samarbetet till en förstudie finansierad av ICLD där en detaljerad problemanalys av energifrågor på lokal nivå genomfördes och som fick ligga till grund för föreliggande ansökan om ett samarbetsprojekt på tre år. Projektet ligger väl i linje med Växjö kommuns internationella strategi. Ett kommunalt partnerskap som detta innebär förutom förväntade resultat enligt ovan att Växjö kommuns medarbetare och förtroendevalda stärker sin omvärldsbevakning och ökar förståelsen för regionen ifråga. På sikt kan samarbetet leda till nya samarbetspartners i kommande EU-ansökningar, allt eftersom fler möjligheter öppnar sig för Serbien att delta i EU-samarbetet. Arbetsutskottet har i 444/2015 föreslagit kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 1. ansöker hos ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) om: Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Växjö och de serbiska kommunerna Kula, Nis och Varvarin inom energiområdet, En styrgrupp för samarbetet mellan Växjö och ovanstående serbiska kommuner. 2. utser Sofia Stynsberg (M) och Malin Lauber (S) till att representera Växjö kommun politiskt i samarbetet och ingå i styrgruppen. Yrkanden Oliver Rosengren (M): 1. ansöker hos ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) om: Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Växjö och de serbiska kommunerna Kula, Nis och Varvarin inom energiområdet, 25 (78)

26 En styrgrupp för samarbetet mellan Växjö och ovanstående serbiska kommuner. 2. utser Ulf Hedin (M) och Malin Lauber (S) till att representera Växjö kommun politiskt i samarbetet och ingå i styrgruppen. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande. Beslutet skickas till Kommunchefen (planeringschefen) 26 (78)

27 347 Dnr Bestämmelser för Växjös Gröna Gärning s beslut antar aktualiserade bestämmelser för Växjös Gröna Gärning. Miljöpriset Växjös Gröna Gärning kom till efter ett förslag 2013 från representanter från näringslivet för att stimulera olika aktörer i Växjö att verka för ett allt hållbarare Växjö. Det infördes för första gången med nominering 2013 och prisutdelning Arbetet utvärderades och kommunstyrelsen beslöt att utlysa miljöpriset vartannat år samt att aktualisera syfte, mål samt bestämmelser inför nästa utlysning av Växjös Gröna Gärning. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 25 september 2015, föreslagit kommunstyrelsen att anta nya bestämmelser för Växjös gröna gärning. Arbetsutskottet har i 463/2015 föreslagit kommunstyrelsen att anta aktualiserade bestämmelser för Växjös Gröna Gärning. Beslutet skickas till Kommunchefen (planeringschefen) 27 (78)

28 348 Dnr Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal s förslag Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun, med följande tillägg och ändringar: Under avsnittet Bedömningsgrunder vid normal markanvisning görs följande ändringar (understruket). Mångfald i boendet: Växjö kommun har en grundläggande strävan att främja mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det gäller upplåtelseformer, boendekostnader. hustyper och lägenhetsstorlekar inom kommunen som helhet såväl som i olika stadsdelar. Gestaltning: Växjö kommun lägger vikt vid områdets och bostadens utformning, både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts arkitektoniska utformning av betydelse, och hur väl byggherren följer detaljplan samt i förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 med vissa övergångsbestämmelser. De nya reglerna syftar till att skapa en ökad transparens och förutsägbarhet i kommunens arbete med exploateringsavtal och markanvisningar. Gemensamt för både exploateringsavtal och markanvisningar är att kommuner som ämnar ingå sådana avtal ska anta riktlinjer för detta. 28 (78)

29 Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 24 september redogjort för ärendet och lämnat ett förslag till Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun inte har antagna riktlinjer för vare sig markanvisningar för bostadsbebyggelse, optioner för verksamhetsmark eller exploateringsavtal. Det finns däremot väl etablerade arbetsrutiner och förfaringssätt vilka har utvecklats under längre tid. I och med antagandet av riktlinjer kommer vissa av dessa rutiner att ändras för att bättre anpassas till nu gällande rätt. Riktlinjerna är vägledande och inte bindande, varken för kommunen själv eller för de byggherrar och exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med. Planeringskontoret har upprättat riktlinjer för markanvisningar för bostadsmark, optioner för verksamhetsmark och upprättande av exploateringsavtal. Riktlinjerna sammanfattar de grundläggande mål, arbetsrutiner och villkor som gäller för att ingå avtal med kommunen. Riktlinjerna omfattar inte sådana tomter som säljs till tomtkön. återremitterade i 325/2015 ärendet till kommunchefen. Arbetsutskottet har i 464/2015 föreslagit kommunstyrelsen att fatta följande beslut: Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun, med följande tillägg och ändringar: Under avsnittet Bedömningsgrunder vid normal markanvisning görs följande ändringar (understruket). Mångfald i boendet: Växjö kommun har en grundläggande strävan att främja mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det gäller upplåtelseformer, boendekostnader. hustyper och lägenhetsstorlekar inom kommunen som helhet såväl som i olika stadsdelar. Gestaltning: Växjö kommun lägger vikt vid områdets och bostadens utformning, både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts arkitektoniska utformning av betydelse, och hur väl 29 (78)

30 byggherren följer detaljplan samt i förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. Yrkanden Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun, med följande tillägg och ändringar: Under avsnittet Bedömningsgrunder vid normal markanvisning görs följande ändringar (understruket). Mångfald i boendet: Växjö kommun har en grundläggande strävan att främja mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det gäller upplåtelseformer, boendekostnader. hustyper och lägenhetsstorlekar inom kommunen som helhet såväl som i olika stadsdelar. Gestaltning: Växjö kommun lägger vikt vid områdets och bostadens utformning, både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts arkitektoniska utformning av betydelse, och hur väl byggherren följer detaljplan samt i förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (S) och Åsa Karlsson Björkmarker (S): Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun, med följande tillägg och ändringar: Under ett nytt avsnitt som benämns Boendekostnad: Växjö kommun strävar efter att hålla nere bostadspriser och hyresnivåer så att fler får möjlighet att bo i nybyggnationen. Därför har även byggherrens beräknade boendekostnad betydelse vid markanvisningstävling. Texten under avsnittet Gestaltning ändras till: Växjö kommun lägger vikt vid områdets och bostadens utformning, både boende- och utomhusmiljö. Därför är ett projekts arkitektoniska kvaliteter samt hur väl byggherren följer detaljplan och i 30 (78)

31 förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. Beslutsordning Ordförande Schöldberg (C) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja till bifall för Per Schöldbergs yrkande. Nej till bifall för Gunnar Storbjörks yrkande. Omröstningsresultat Per Schöldbergs yrkande antas med 8 röster mot 6 för Gunnar Storbjörks yrkande. Ledamöter Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren (M) Sofia Stynsberg (M) Cheryl Jones Fur (MP) Nils Fransson (FP) Jon Malmqvist (KD) Tomas Thornell (S) Malin Lauber (S) Gunnar Storbjörk (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Ersättare som tjänstgör Ulf Hedin (M) Ja-röst Nej-röst Avstår Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 31 (78)

32 Per Schöldberg (C) Ja Omröstningsresultat (78)

33 349 Dnr Ansökan om adressändring för Växjö Småland Airport AB s beslut tillskriver Post Nord och begär en ändring gällande adress för Växjö Småland Airport AB i enlighet med det som anges i ansökan. Växjö Småland Airport AB har den 12 juni 2015 skrivit till kommunstyrelsen med en önskan om att Växjö Småland Airport AB ska slippa adressen Öjaby Smaland Airport då denna skapar förvirring bland både besökare, sökmotorer och i sociala medier. För att kunna genomföra denna adressändring krävs ett godkännande från kommunen. Dagens adress: Växjö Småland Airport AB Öjaby Smaland Airport Växjö Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse, den 22 september 2015, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. För att kunna genomföra denna adressändring kräver Post Nord godkännande från kommunen. Kommunledningsförvaltningen anser det rimligt att denna adressändring genomförs för att underlätta företagets kommunikation. Arbetsutskottet har i 465/2015 föreslagit kommunstyrelsen att tillskriva Post Nord och begär en ändring gällande adress för Växjö Småland Airport AB i enlighet med det som anges i ansökan. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen (näringslivschefen) För kännedom Växjö Småland Airport AB 33 (78)

34 350 Dnr s ekonomiska månadsrapport efter september 2015 s beslut godkänner månadsrapport efter september Varje månad redovisar kommunledningsförvaltningen hur kommunstyrelsen ekonomi utvecklats. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 29 september 2015 lämnat en månadsrapport efter september. Prognosen efter september 2015 bedöms till +2,0 mkr vilket är oförändrat jämfört med prognosen efter augusti. Arbetsutskottet har i 473/2015 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna månadsrapport efter september Beslutet skickas till Kommunchefen (ekonomichefen) 34 (78)

35 351 Dnr Yttrande över Näringsdepartementets remiss av betänkandet En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning s beslut lämnar följande yttrande över remissen: Växjö kommun avstyrker helt behovet av en ny regional planering enligt förslagen i betänkandet. Växjö kommun har fått betänkandet En ny regional planering- ökad samordning och bättre bostadsförsörjning på remiss. Utredaren föreslår att regional planering införs i hela landet och att de regionala aktörerna ansvarar för detta. Den regionala planen blir vägledande för kommunal planläggning. Vidare föreslår utredaren att frågor som rör bostadsförsörjningen, som idag ligger under Länsstyrelsens ansvar, flyttas till de regionala aktörerna. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 445/2015 föreslagit kommunstyrelsen att lämna följande yttrande över remissen: Växjö kommun avstyrker helt behovet av en ny regional planering enligt förslagen i betänkandet. Beslutet skickas till Näringsdepartementet För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 35 (78)

36 352 Dnr Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan s beslut lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad som svar på utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förslag till utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun generellt ser positivt på förslaget om införande av en utbildningsgaranti i gymnasie- och gymnasiesärskolans nationella program. Utbildningsdepartementet har skickat promemorian Förslag till utbildningsgaranti i gymnasieskolan på remiss till Växjö kommun. Beslutsunderlag Utbildningsnämnden har lämnat synpunkter på promemorian till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har i 431/2015 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad som svar på utbildningsdepartementets remiss av promemorian Förslag till utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun generellt ser positivt på förslaget om införande av en utbildningsgaranti i gymnasie- och gymnasiesärskolans nationella program. Beslutet skickas till Utbildningsdepartementet För kännedom Utbildningsnämnden 36 (78)

37 353 Dnr Yttrande över Länsstyrelsens remiss angående fördjupad beskrivning av Jät, kulturmiljö av riksintresse s beslut lämnar kommunchefens skrivelse daterad som Växjö kommuns yttrande över remissen samt betonar att kommunen är positiv till det planeringsunderlag som tagits fram genom den fördjupade beskrivningen av Jät, kulturmiljö av riksintresse. Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Det har visat sig att kommunerna generellt upplever svårigheter i samband med planering inom kulturmiljöer av riksintresse. Det har därför efterfrågats ett förtydligande av riksintressets motivering, värdekärnor och avgränsning. I den senaste av Länsstyrelsen i Kronobergs län framtagna fördjupning så behandlas Jät, kulturmiljö av riksintresse. Länsstyrelsen i Kronobergs län föreslår ingen ändring av riksintressebeskrivningen men föreslår att riksintressets geografiska avgränsning utökas så att Jätbergs utmark med torplandskap väst och nordväst om herrgården innefattas. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen redogörs för de synpunkter som kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen skickar till Länsstyrelsen i ärendet. Arbetsutskottet har i 446/2015 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar kommunchefens skrivelse daterad som Växjö kommuns yttrande över remissen samt betonar att kommunen är positiv till det planeringsunderlag som tagits fram genom den fördjupade beskrivningen av Jät, kulturmiljö av riksintresse. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län 37 (78)

38 För kännedom Kommunchefen (planeringschefen) 38 (78)

39 354 Dnr Yttrande över Näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51) s beslut lämnar tekniska nämndens skrivelse daterad som Växjö kommuns yttrande över Näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51). Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51). Utredningen ska gå igenom dricksvattenområdet från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet på kort och på lång sikt. Ärendet Beslutsunderlag Tekniska nämnden har yttrat sig över betänkandet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstått från att yttra sig utan hänvisar till tekniska nämndens yttrande. Arbetsutskottet har i 447/2015 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar tekniska nämndens skrivelse daterad som Växjö kommuns yttrande över Näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51). Beslutet skickas till Näringsdepartementet För kännedom Tekniska nämnden 39 (78)

40 355 Dnr Yttrande över Finansdepartementets remiss av En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) s förslag Kommunfullmäktige beslutar att lämna yttrande enligt förslag daterat den 30 september Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun tillstyrker förslag om utökad rätt att behålla uppdrag vid flytt. Växjö kommun är också positiv till att pröva majoritetsstyre om oppositionens möjlighet till insyn är god. Växjö kommun önskar också en översyn av besvärsreglerna för att förkorta handläggningstider samt utökade möjligheter för kommunfullmäktige att återkalla uppdrag. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Finansdepartementet har skickat betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) på remiss. Betänkandet i sin helhet finns tillgängligt på regeringens webbplats: Beslutsunderlag Förslaget till yttrande över betänkandet har beretts politiskt av gruppledarna. Gruppledarna för den Blågröna femklövern och Socialdemokraterna står bakom förslaget. Arbetsutskottet har i 462/2015 föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att lämna yttrande enligt förslag daterat den 30 september Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun tillstyrker förslag om utökad rätt att behålla uppdrag vid flytt. Växjö kommun är också positiv till att pröva majoritetsstyre om oppositionens möjlighet till insyn är god. Växjö kommun önskar också en översyn av besvärsreglerna för att förkorta handläggningstider samt utökade möjligheter för kommunfullmäktige att återkalla uppdrag. Yrkanden Oliver Rosengren (M) med instämmande av Nils Fransson (FP) och Tomas Thornell (S): 40 (78)

41 Kommunfullmäktige beslutar att lämna yttrande enligt förslag daterat den 30 september Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun tillstyrker förslag om utökad rätt att behålla uppdrag vid flytt. Växjö kommun är också positiv till att pröva majoritetsstyre om oppositionens möjlighet till insyn är god. Växjö kommun önskar också en översyn av besvärsreglerna för att förkorta handläggningstider samt utökade möjligheter för kommunfullmäktige att återkalla uppdrag. Carin Högstedt (V): Bifall till majoritetens förslag, om rätt att behålla uppdrag vid flytt. Bifall till majoritetens förslag, 18.7, om terminologin i lagen med tillägget andra stycket: Genomgående bör pronomenet hen användas. Bifall till majoritetens förslag beträffande medlemskap för juridisk person. Bifall till majoritetens förslag beträffande särskilt yttrande från experter. Växjö kommun avstyrker möjligheten att delegera till enskilda ledamöter och presidier. Växjö kommun föreslår att möjligheten att avgöra ett brådskande ärende medelst digitalt eller telefonmöte införs. Växjö kommun föreslår att offentliga nämndmöten är normen. Fullmäktige har dock möjligheten att besluta annorlunda. Växjö kommun hävdar att helägda kommunala bolag ska ha folkvalda partiföreträdare i styrelserna och inte blanda politiskt tillsatta och andra ledamöter. Växjö kommun anser det mycket bra att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Växjö kommun tillstyrker att det tydligt uttalas ( 16) att beslut om utgift under löpande budgetår ska innefatta en anvisning om finansiering. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Oliver Rosengrens yrkande. 41 (78)

42 356 Dnr Yttrande över Socialdepartementets remiss av SOU 2015:32 - Nästa fas i e-hälsoarbetet s beslut Växjö kommun tillstyrker betänkandet i sin helhet. Växjö kommun ser följande områden som särskilt viktiga för det fortsatta arbetet: Ny samverkansorganisation för utvecklingsarbete på e-hälsoområdet som samordnar och utvecklar gemensamma standarder och ger råd och stöd i utvecklandet av e-hälsoverksamheten.. Tydligare myndighetsuppdrag om gemensam informationsstruktur, ökad informationssäkerhet. Förtydligat ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter Gemensam och fungerande läkemedelslista Växjö kommun ser också positivt på den ökade säkerheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser som kommunen ser kommer resultera i att den enskildes integritetsskydd tillgodoses i ännu högre grad. Växjö kommun har fått möjlighet att yttra sig över remiss av SOU 2015:32 - Nästa fas i e-hälsoarbetet. E-Hälsokommittén har lagt fram ett betänkande som syftar till att ge förutsättningar för en ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten vilket kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa verksamheter. Ärendet har remitterats till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden ställer sig i 61/2015 positiv till betänkandet som helhet varav följande områden ses särskilt viktiga för det fortsatta arbetet; Ny samverkansorganisation för utvecklingsarbete på e-hälsoområdet. Tydligare myndighetsuppdrag om gemensam informationsstruktur, ökad informationssäkerhet. 42 (78)

43 Förtydligat ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter Gemensam och fungerande läkemedelslista Nämnden för arbete och välfärd har i 165/2015 tagit del av remissen Nästa fas i e-hälsoarbetet och tillstyrker förslaget i sin helhet enligt den motivering som framförs av betänkandets konsekvensutredning. Nämnden för arbete och välfärd välkomnar framförallt ett förtydligat ansvar och konkretiseringar gällande krav för socialtjänsten kring säker behandling av personuppgifter. Nämnden ser flera fördelar med att ett nationellt organ som samordnar och utvecklar gemensamma standarder och ger råd och stöd i utvecklandet av e- hälsoverksamheten. Nämnden ser också positivt på den ökade säkerheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser som nämnden ser kommer resultera i att den enskildes integritetsskydd tillgodoses i ännu högre grad. Arbetsutskottet har i 467/2015 föreslagit kommunstyrelsen att lämna yttrande över remissen enligt följande: Växjö kommun tillstyrker betänkandet i sin helhet. Växjö kommun ser följande områden som särskilt viktiga för det fortsatta arbetet: Ny samverkansorganisation för utvecklingsarbete på e-hälsoområdet som samordnar och utvecklar gemensamma standarder och ger råd och stöd i utvecklandet av e-hälsoverksamheten.. Tydligare myndighetsuppdrag om gemensam informationsstruktur, ökad informationssäkerhet. Förtydligat ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter Gemensam och fungerande läkemedelslista Växjö kommun ser också positivt på den ökade säkerheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser som kommunen ser kommer resultera i att den enskildes integritetsskydd tillgodoses i ännu högre grad. Beslutet skickas till Socialdepartementet För kännedom Omsorgsnämnden Nämnden för arbete och välfärd 43 (78)

44 357 Dnr Skrivelse om att se över rutinerna för värdering av fastigheter i samband med ombildning till bostadsrätter- Jon Malmqvist (KD) s beslut besvarar skrivelsen med att ge Växjö kommunföretag AB i uppdrag att se över rutinerna i försäljningsprocessen i samband med ombildningar till bostadsrätter. Reservation Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jon Malmqvist (KD) har i en skrivelse den 24 augusti föreslagit att Växjö kommunföretag AB ska ges i uppdrag att se över rutinerna för värdering av fastigheter som ombildas till bostadsrätter eftersom han anser att värderingen varit för låg vid ett flertal tillfällen Yrkanden Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Catharina Winberg (M): besvarar skrivelsen med att ge Växjö kommunföretag AB i uppdrag att se över rutinerna i försäljningsprocessen i samband med ombildningar till bostadsrätter. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): bifaller skrivelsens förslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt Jon Malmqvists yrkande. Beslutet skickas till För åtgärd Växjö Kommunföretag AB För kännedom Jon Malmqvist (KD) 44 (78)

45 358 Dnr Skrivelse om universitetsvision i Växjö kommun- Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (FP) och Jon Malmqvist (KD) s beslut 1. uppdrar till kommunchefen att ta fram kriterier, uppdragsbeskrivning och förslag på sammansättning och samarbetspartners för arbetet med framtagandet av en universitetsvision. 2. Universitetsvisionen ska även kunna ersätta Campusvision och Vision Trummen. Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Jon Malmqvist (KD) och Nils Fransson (FP) har i en skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram kriterier, uppdragsbeskrivning och förslag på sammansättning och samarbetspartners för arbetet med en universitetsvision. Universitetsvisionen kommer ersätta de två tidigare visionerna. Enligt skrivelsen är en förutsättning för att bli en universitetsstad att minska det mentala och fysiska avståndet mellan campus och city. Goda bussförbindelser och säkra cykelvägar är viktigt för att minska det fysiska avståndet, men lika viktigt är det att minska det mentala. Med fler bostäder, Videums expandering och utvecklat samarbete mellan näringslivet, kommunen och universitetet skapar förutsättningar för universitetsstaden Växjö. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 448/2015 föreslagit kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 1. uppdrar till kommunchefen att ta fram kriterier, uppdragsbeskrivning och förslag på sammansättning och samarbetspartners för arbetet med framtagandet av en universitetsvision. 2. Universitetsvisionen ska även kunna ersätta Campusvision och Vision Trummen. 45 (78)

46 Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen 46 (78)

47 359 Dnr Motion om att öka dialogen med Växjös pensionärer- Malin Lauber (S) s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering: Växjö kommun arbetar aktivt med att utveckla och stärka dialogen med alla kommuninvånare med hjälp av det representativa styrelsesätt vi tillämpar och i enlighet med jämlikhetsprincipen. Dessutom genomför kommunchefen för närvarande ett arbete för att stärka det interna samarbetet mellan kommunens olika myndigheter med syftet att förbättra tillgängligheten till olika frågor för alla tänkbara intressenter. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Malin Lauber (S) har i en motion den 7 september 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ta fram rutiner för att utveckla samtal med Växjös pensionärer så att dialogen omfattar fler av kommunens verksamheter och inte endast är en fråga för omsorgsnämnden. Lauber menar att de flesta äldre i kommunen har intresse för många olika frågor, exempelvis trafik, kultur och miljö, och borde ges större möjlighet att medverka och påverka inom olika områden. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 450/2015 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med följande motivering: Växjö kommun arbetar aktivt med att utveckla och stärka dialogen med alla kommuninvånare med hjälp av det representativa styrelsesätt vi tillämpar och i enlighet med jämlikhetsprinicpen. Dessutom genomför kommunchefen för närvarande ett arbete för att stärka det interna samarbetet mellan kommunens olika myndigheter med syftet att förbättra tillgängligheten till olika frågor för alla tänkbara intressenter. Yrkanden Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering: 47 (78)

48 Växjö kommun arbetar aktivt med att utveckla och stärka dialogen med alla kommuninvånare med hjälp av det representativa styrelsesätt vi tillämpar och i enlighet med jämlikhetsprincipen. Dessutom genomför kommunchefen för närvarande ett arbete för att stärka det interna samarbetet mellan kommunens olika myndigheter med syftet att förbättra tillgängligheten till olika frågor för alla tänkbara intressenter. Malin Lauber (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande. 48 (78)

49 360 Dnr Motion om ett aktivt arbete för att höja pojkars skolresultat- Carin Högstedt (V) s förslag Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med utbildningsnämndens yttrande i 143/2015. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Carin Högstedt (V) har i en motion den 12 maj 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram mål och metoder för att åstadkomma en utjämning av pojkar och flickors skolresultat. Beslutsunderlag Utbildningsnämnden har i 143/2015 beslutat om yttrande över motionen. Av nämndens yttrande framgår bland annat att utbildningsnämnden är medveten om den skillnad som finns mellan pojkar och flickors skolresultat, både på rikstäckande och på lokal nivå, samt att nämnden förespråkar en generell förbättring av våra elevers skolresultat, oavsett könstillhörighet. I nämndens internbudget har man därför valt att rikta de största ansträngningarna mot de lägre skolåldrarna, med fokus på att förbättra studieresultaten för elever med särskilda behov samt elever med utländsk bakgrund. Arbetsutskottet har i 449/2015 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med utbildningsnämndens yttrande i 143/2015. Yrkanden Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med utbildningsnämndens yttrande i 143/2015. Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 49 (78)

50 Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande. 50 (78)

51 361 Dnr Motion om behovet av ytterligare en räddningstjänststation- Rose-Marie Holmqvist (S), Anders Lindoff (S) och Gullvi Strååt (S) s förslag Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Dessutom tas frågan upp vid ägarsamråden mellan Växjö och Alvesta kommuner. Rose-Marie Holmqvist (S), Anders Lindoff (S) och Gullvi Strååt (S) har i en motion den 15 september 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om att utreda lämplig plats och mark samt göra en kostnadsberäkning för en ny räddningstjänststation för Växjö och Alvesta kommuner. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 451/2015 föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Dessutom tas frågan upp vid ägarsamråden mellan Växjö och Alvesta kommuner. Yrkanden Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Dessutom tas frågan upp vid ägarsamråden mellan Växjö och Alvesta kommuner. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Dessutom tas frågan upp vid ägarsamråden mellan Växjö och Alvesta kommuner. 51 (78)

52 Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande. 52 (78)

53 362 Dnr Motion om att avskaffa delade turer- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) s förslag Kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsförvaltningen tillsammans med fackförbundet Kommunal har påbörjat ett arbete med målet att se över möjligheten att minska antalet delade turer och åstadkomma bättre arbetsscheman. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten och kommunstyrelsen följer arbetet. Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) har i en motion föreslagit att användandet av delade turer i Växjö kommuns verksamhet ska kartläggas. Dessutom vill motionärerna att konsekvenserna av att avskaffa delade turer utreds. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse tillsammans med förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att ett arbete pågår och att det kan vara lämpligt att avvakta detta arbetes slutförande innan fler åtgärder vidtas. Organisations- och personalutskottet har i 118/2015 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att omsorgsförvaltningen tillsammans med fackförbundet Kommunal har påbörjat ett arbete med målet att se över möjligheten att minska antalet delade turer och åstadkomma bättre arbetsscheman. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten och kommunstyrelsen följer arbetet. Yrkanden Per Schöldberg (C): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsförvaltningen tillsammans med fackförbundet Kommunal har påbörjat ett arbete med målet att se över möjligheten att minska antalet delade turer och åstadkomma bättre arbetsscheman. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten och kommunstyrelsen följer arbetet. Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen. 53 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01 Tid och plats A-salen, kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid och plats A-salen, kl. 13:30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-01-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-01-12 Tid och plats A-salen, kl. 15.00 16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-01 Tid och plats A-salen, kl. 13:30 14.10 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande Per Schöldberg (C), 2:e vice ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 13:30-16:30 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Karl-Erik Nedfors (C), tjänstgörande

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer