Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering Sammanfattning Förvaltningen för Service redovisar årsredovisning 2014 i enlighet med givna anvisningar. Nämndens sammanlagda nettoresultat för året innebär en budgetavvikelse om tkr På särskild blankett 9 a redovisas begäran om resultatdisponering. Efter föreslagna justeringar i form av ombudgetering, återredovisning av avslutade projekt och finansiering av extraordinära kostnader kvarstår ett resultat på 155 tkr. Av det justerade resultatet föreslås följande fördelning: Fastigheters resultatfond Telefonifond Service resultatfond tkr tkr tkr Överskottet för pågående investeringsprojekt är tkr, vilket kommer att begäras ombudgeterat, medan 767 tkr för avslutade projekt återredovisas. På blankett 9 b redovisas förslag till investeringsprojektens resultatdisponering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2014 SE Blanketter 9a-c Christina Malmborg Service - Ekonomi (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till KSF Lars Nyström Förvaltningschef Christina Malmborg Controller

3 Nämndens årsredovisning 2014 Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2014 Nämnden för Service

4 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen ska öka Uppföljning direktiv Direktiv invånardialog Direktiv praktikplatser Direktiv e-förvaltning Genomföra aktiviteter för att öka beställarnas kunskaper om Service tjänsteutbud Följa upp aktiviteter varje kvartal för de serviceområden som har mindre än 50% mycket nöjda beställare Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget - Service Uppföljning driftbudget... Fel! Bokmärket är inte definierat Uppföljning investeringsbudget Viten och rättstvister Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Intern kontroll av externa utförare Analys Nämndens årsredovisning

5 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 12.1 Sammanfattande analys Förändringsområden Nämndens årsredovisning

6 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor Intäkter Kostnader Netto Budget, netto Avvikelse Kommentarer till verksamhet och utfall Avvikelsen mellan åren beror på pris- och lönuppräkning samt ökad produktion och förändrade beställningar. Administrativa serviceområden: En avvikelse på -2,4 mkr. Upphandling har haft juridiska kostnader på -1,9 mkr i samband med rättslig tvist. Förvaltningen begär täckning av kostnader i bokslutet. Medborgarservice har underskott beroende på ofinansierade kostnader på 1,9 mkr för Kungsbacka Direkt, vilket begärs täckning för i bokslutet. Fastigheter: Ett överskott på 6,5 mkr, beror på pågående projekt, minskade energikostnader och ökade intäkter för nya objekt Måltider: Har ett underskott på -6,1 mkr. Verksamheten har haft lägre intäkter från GV och ÄO för minskad produktion. Lokalvård: Ett underskott på -0,7 mkr beror på framför allt på pågående projekt. IT: Ett resultat på 2,3 mkr för telefoni, vilket egärs överfört till ny telefonifond för finansiering av kommande upphandling. Investeringar 2014 Budget 2014 Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentar till investeringar 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Det gångna året har präglats av fortsatt högt förändringstryck. Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt startade den 2 juni efter en period av kartläggning av vilka frågor som skulle vara aktuella för kundcentret, utbildning och rekrytering. Fortsatt arbete pågår med att teckna avtal med de ingående Nämndens årsredovisning

7 Nämnden för Service Kungsbacka kommun förvaltningarna. Under hösten sjösattes Service Direkt 2.0 som en samlad funktion för förvaltningens kundtjänster. Den nya funktionen kommer att kunna erbjuda utökade öppettider och ökad service för förvaltningens kunder. Upphandling av ett system för bostadsförmedling genomfördes våren Det resulterade i att vi sjösatte ett nytt system hösten Systemet gör det lättare för de bostadssökande att söka lägenheter och det ger samtidigt större transparens i hur förmedlingen hanteras. I december hade vi: 4218 sökande i bostadsförmedlingens register 5 aktiva fastighetsägare 52 förmedlade lägenheter från Serviceområde fastighet har under året färdigställt Kolla Parkstads förskola med 6 avdelningar, samt förvärvat den nybyggda Kollaskolan och den ursprungliga Kollaskolan av Eksta. En ny pavailjongförskola i Åsa har etablerats samt Borgmästarens paviljongförskola i Kungsbacka har omvandlats till skollokaler vid Frillesåsskolan. Förvaltningen har fortsatt delta i benchmarkingprojektet i Ernst & Youngs regi. Resultaten visar att Kungsbacka generellt har hög kundnöjdhet och på fastighetssidan låga drifts- och underhållskostnader. Förvaltningen har under året genomfört en stor jämställdhetsutbildning för samtliga anställda. Storföresläsning på Facklan har följts upp med arbete på APT. Arbetet har tagits emot på ett positivt sätt av medarbetarna som har gett satsningen höga betyg i genomförda uppföljningar. Viktiga händelser inom personalområdet Flera serviceområden har fått anställa medarbetare för att möta en ökad efterfrågan från våra beställare. Stora ubildningsinsatser för medarbetare har genomförts för att möta kundernas ökade krav och en alltmer komplex verksamhet. De administrativa stödens betydelse har lyfts fram inom flera verksamheter. Utbildningar och omorganisationer har skett för att möta verksamheternas behov. Kundernas ökade krav leder till behov av specialister på flera verksamheter. Måltidsverksamheten har genomfört en stor utbildningsinsats där medarbetare i köken fått en serviceutbildning, höjt matlagningskompetensen, utbildning i Livsmedelverkets krav på måltider i förskola etc. Nämndens årsredovisning

8 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2014 Förvaltningen har sjösatt två stycken kundcenter - Kungsbacka direkt och Service direkt. Införandena har föregåtts av utredningsarbete för att kartlägga processer och arbetssätt. Lanseringen av ett helt nytt arbetssätt har påverkat dels den egna verksamheten men även övriga kommunens verksamheter. Konkurrensen om utbildad och motiverad arbetskraft är fortsatt hög. Flera av verksamheterna har under det gångna året vidtagit åtgärder för att locka till sig kvalificerade medarbetare, bland annat informationsinsatser riktade mot respektive målgrupper samt att man tillskapat karriärmöjlgheter och arbetat med delaktighet i samtliga processer. Det kommunörvergipande arbetet att göra Kungsbacka kommun till en e-förvaltninge har påverkat flertalet av verksamheterna i förvaltningen. Projektledare från Utvecklingsenheten har varit engagerade i flertalet delporjekt. Andra serviceområden har sett över sina stödprocesser och anstränger sig för att gå över till en mer digital hantering. Nationella och internationella krav på energieffektivitet i nya och befintliga byggnader innebär att vi måste arbeta allt hårdare med energioptimering då vi nu redan genomfört de åtgärder som ger störst resultat. Nämnden har under året beslutat att skrärpa energikravet på nya byggnationer från 60 till 40 kwh per kvadratmeter och miljöcertifiera byggandet i enlighet med Sweden Green Building Council. Frågan om matens kvalitet och ursprung har varit en fortsatt het fråga. Förvaltningen har under året uppnått målet om 25 procent ekologisk mat, men frågan är fortsatt aktuell från brukarhåll, beställarhåll och politisk inriktning. Nämndens årsredovisning

9 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning

10 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning

11 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Vi ger föräldrar möjlighet till insyn i våra skolprojekt genom kontinuerlig information på föräldramöten o dyl. Vi har, tillsammans med övriga förvaltningar, informerat allmänheten i mycket tidiga planeringsskeden om kommande byggnationer med syfte att öka förståelsen. Vi ger i samband med vissa underhållsarbeten, främst kring avseende utemiljön, möjlighet för elever att vara med att välja och prioritera åtgärder. Fler elever fick möjlighet att välja alternativa rätter när Kollaskolan och Maleviksskolan fick egna matsalar. Andelen elever i grundskola och gymnasie som kan välja alternativ har gått från 77 % 2010 till 93 % Nämndens årsredovisning

12 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Måltider har förtydligat sin information på hemsidan så att användare och anhöriga ska vara mer insatta i tjänsterna och all fakta kring dessa. Måltider har bedrivit ett aktivt arbete med brukarråd på förskolor och skolor. Exempel på aktivitet är att vi har serverat föräldrar till skolbarn måltid i samband med föräldramöte/brukarråd för att på så sätt beskriva vår tjänst En årlig skolmatsdag finns etablerad som ett gemensamt forum för matråden i skolan. Informera och lyssna till våra äldre måltidsgäster på äldreboende och brukare inom kvarboende. Mätning Målvärd e 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Genom införandet och uppstarten av Kungsbacka direkt 2014 har vi ökat tillgängligheten för invånarna och stärkt vårt bemötande på ett profesionellt sett. Detta är en viktigt bricka i kommunens arbete med ökad tillgänglighet och bemötande. Vi har förbättrat tillgängligheten och förenklat metoden för bostadssökande genom införandet av ett nytt webbaserat förmedlingssystem. En del synpunkter från invånare berör vårt fastighetsområde och vi försöker tillmötesgå önskemål som kan bidra till ökad trivsel och säkerhet i kommunen. Vi stödjer kommunens förvaltningar med proffesionella informatörstjänster så att de kan agera och lämna bra information i deras möten med invånarna. I skolans elevenkäter har bemötande från måltids- och lokalvårdspersonal fått genomgående höga värden i jämförelse med övriga synpunkter. Ökade den interna tillgängligheten med införandet av IT-jour-tjänst för möjlighet till övervakning och hjälp med IT-frågor dygnet runt för personal i tjänst. Ökad tillgänglighet mellan medarbetare genom införandet av Lync - en digital samarbetsplattform. E-post för elever infördes samt en koppling för inloggning via Eduroam för att kunna logga in på andra offentliga platser. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Målvärd e Nämndens årsredovisning

13 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 4.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Fastigheter Våra nyproducerade skol- och förskolegårdar har utemiljöer som lockar till lek och rörelse även utanför skoltid. Vi samverkar med Fritid& Folkhälsa för att upplåta skolgårdsområde för att skapa t ex skatebordramper såsom t ex i Älvsåker, fotbollsplaner såsom i Malevik. Vi deltog i projektet "En frisk generation" tillsammans med Fritid och folkhälsa på Gullregnsskolan Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer som främjar en hälsosam livsstil med goda måltidsvanor hos barn och ungdomar. Det långsiktiga målet är att barn i förskola och skola ska äta mindre kött och mer grönt. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka? SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka? Målvärd e ,6 7,2 7,2 6,9 8,1 8,1 8,1 4.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Fastigheter utför en kontinuerligt en mängd säkerhetsbesiktningar av våra inom- och utomhusmiljöer, både med egen kompetens samt med externa besiktningsmän med syfte att minska risken för skador och olycksfall. Vi producerar nya miljöer där säkerhet och trivsel är ledord. Vi utnyttjar vid behov kameraövervakning för att öka säkerheten för invånare samt skydda egendom från skadegörelse. Trygga och säkra måltider garanteras genom ett förebyggande arbete med egenkontroll i måltidsproduktionen. Vi informerar kommuninvånarna bland annat via vår webbplats då de känner oro kring matfrågor som diskuteras i media. Vi lämnar förebyggande information via Kungsbacka direkt och vår webbplats för att invånarna ska känna sig trygga. Nämndens årsredovisning

14 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Mätning Målvärd e 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Utforma upphandlingarna för att ge möjlighet för små och medelstora företag att lämna anbud till kommunen. Målet är att få fler anbudsgivare och därmed större konkurrens i våra upphandlingar. Alla beställningar görs i e-handelssystemet och styr därmed mot uppahandlade avtal, vilket ger avtalstrohet, som uppskattas av ramavtalsleverantörerna. Mätning Målvärd e 2014 Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Vårt solenergiprojekt har gått vidare och solceller har installerats på bland andra Kollaskolan, Gällingeskolan och Frillesåsskolan. Arbete pågår på Åsa Gårddskolan, Tingbergsskolan samt vallda Klasbergs förskola. Under 2014 installerades närmare 1700 kvadratmeter solpaneler i det befintliga fastighetsbeståndet. För att minska energianvändningen ytterligare har vi som beställare gentemot Eksta övertagit vår första passivhusskola i form av Kollaskolan som vi förvärvade från Eksta var också det år då vi gick från ett nybyggnadskrav om 60 ner till 40kWh/kvm när vi projekterar nya byggnader. Därtill har våra drifttekniker ständigt till uppgift att energioptimera vår drift. Vi har fokuserat på att minska drifftiderna för t ex ventilationsanläggningar. Vid nyinstallation av storköksutrustning ställs krav på enegisnåla maskiner. Mätning Målvärd e 2014 Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Nämndens årsredovisning

15 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens fastighetsbestånd ska öka Beslutats av Undrer 2014 har solpaneler installerats på följande fastigheter: Frillesåsskolan (450 m2), Gällingeskolan (300 m2) Kollaskolan (700 m2) Kolla parkstads förskola (110 m2) Ängåsvallen ca 30 m2 Rydets idrottshall: ca 30 Ytterligare 1800 kvm var planerade på Åsa Gårdskolan, Tingbergsskolan samt Vallda Klasbergs förskola men kommer att färdigställas under Mätning Antal installerade kvadratmeter solpaneler i kommunens fastighetsbestånd Resultatet avser installationer gjorda i befitligt fastighetsbestånd kvm 1 500kvm 1 620kvm Målvärd e kvm 4.7 Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Målet att nå 25% ekologiska inköp av livsmedel är uppfyllt Vi kom upp i en andel på 26,4% under året. Under kommande år ska andelen successivt öka enligt följande plan: 27% 2015, 30% 2016 och 35% Vi räknar med att alla dessa mål ska vara uppfyllda för respektive period. Vi arbetar systematisk med att införa ekologiska produkter som har en hög kvalitet, är prisvärda, finns tillgängliga i leverantörens sortiment - leveranssäkerhet. Principen är också att alltid använda ekologiska produkter om det inte föreligger någon prisskillnad mot den konventionella varan. Andelen upphandlade ekologiska livsmedel har ökat och det finns i ramavtal på beställningsbara varor för kommunens verksamheter. Mätning Målvärd e 2014 Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till 16% 17% 26% 22% Nämndens årsredovisning

16 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Mätning totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent Målvärd e Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Vi har i princip fasat ut all användning av fossila bränslen som uppvärmningskälla i våra fastigheter. Vi försöker minska fastighetsteknikernas transporter genom att samordna vaktmästeriärenden som beställs med kort varsel med den planerade ronderingen av varje fastighet. Merdelen av fordonsparken inom Lokalvård består av bilar som drivs med miljögas. Via Service direkt erbjuder vi miljövänligt resande för kommunens medarbetare genom vår bilpool. Bilpoolen tillhandahålls också till kommuninvånare via underleverantören Sunfleet. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Målvärd e ,47% -6,5% 0,9% -2,5% 4.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Jämställdhetsarbetet fortsatte med kortleken,"likabehandling - hur tänker jag", om aktuella frågeställningar som spelades på arbetsplatsträffar i alla serviceområden. Med en samlad ekonomifunktion, med det kollegiala erfarenhets- och kompetensutbytet, utgör vi en styrka för Kungsbacka kommun. Varje tjänst har en uttalad förväntan och tid avsatt för utvecklingsuppdrag och är en betydande faktor till att Kungsbacka kommun uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Service arbetar enligt kvalitetspolicyn och till stor del också processorienterat. Genom att jobba med delaktighet i samtliga processer förbättrar vi informationsflöde, förståelse för helheten och får tydliga arbetsprocesser, något som medarbetare uppskattar. Vi tar emot en stor mängd praktikanter för att visa vilka möjligheter till personlig utveckling det finns inom olika yrken i fastighets- och servicebranschen. Vi har fått en jämnare könsfördelning inom fastighetsdrift som tidigare varit totalt Nämndens årsredovisning

17 Nämnden för Service Kungsbacka kommun mansdominerad vilket påverkar arbetsklimatet på ett postivit sätt. Vi leder arbetet som nu pågår för att skapa den framtida moderna arbetsplatsen ur ett medarbetar-, lokalperspektiv och serviceperspektiv. Mätning Målvärd e 2014 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 7,5-7,5 8,5 Jämix, ökning av antal punkter per år Andelen medarbetare som är nöjda med att arbeta i förvaltningen för Service ska öka. Beslutats av Index för medarbetarnas motivation har ökat stort inom serviceområde Ekonomi. Vi behöver fortsätta arbeta med den upplevda arbetsbelastningen genom att se över våra processer, i syfte att förenkla och rationalisera. Inom fastigheter utför vi enkätmätning av den psykosociala arbetsmiljön ca varannan månad för att fånga upp förändringar och förbättra arbetsmiljön. Gemensamma friskvårdsaktiviteter inom Upphandling har genomförts löpande under året, som skapat större sammanhållning. Samtliga medarbetare har fått uppföljning av förra årets hälsoprofil. Mätning Andelen medarbetare som är nöjda med att arbeta i förvaltningen för Service ska öka Målvärd e % 72% 74% 4.10 Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen ska öka. Beslutats av Resultatet visar på ett stabilt förtroende för Service tjänster. Ekonomi och Måltider utmärker sig med störst andel ökad kundnöjdhet. Förvaltningarna uppfattar att Ekonomi har hög prefessionalitet, hög tillgänglighet och har stor förståelse för verksamhetens frågor. Kunderna ger Service generellt goda omdömen kring bemötande, kompetens och supportfunktioner. I årets resultat ökar också Lokalvård sin kundnöjdhet. Lokalvård har systematiserat sina kvalitétsuppföljningar hos samtliga kunder med kvalitétsmätningssystemet Myscoore. Synen på IT:s tjänster har haft en stadig positiv utveckling. För Fastigheter och Upphandling är nedgången marginell. Fastigheter visar samtidigt ett något högre medelvärde. Ett omfattande kundträffsarbete har genomförts och fokus ligger nu på att skapa en smidig lokalförsörjningsprocess för och tillsammans med förvaltningarna. Verksamhetsvaktmästeri får överlag gott betyg. Trots förändringsarbetet med Kungsbacka direkt, har ändå Medborgarservice den största andelen Nämndens årsredovisning

18 Nämnden för Service Kungsbacka kommun mycket nöjda kunder. Stödet från HR-konsulter och rekryteringsservice får goda vitsord men förändringarna på löneenheten under året påverkar ett svagare resultat för serviceområde Personal. Mätning Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen 61% 58% 59% Målvärd e 2014 Nämndens årsredovisning

19 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv invånardialog Beslutats av KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2014 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Service är en intern stödfunktion till övriga förvaltningar och arrangerar inga invånardialoger på egen hand förutom ett undantag. Den årliga skolmatsdagen med skolornas matråd är ett tillfälle då vi har dialog kring skolmatsfrågorna med representanter fråm matråd och elevråd. Mätning 2014 Status direktiv 5.2 Direktiv praktikplatser Beslutats av KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun Förvaltningen för service har arbetat med detta direktiv genom att ge samtliga serviceområden i uppdrag att upplåta praktikplatser i den mån som bedöms möjligt i relation till verksamheten i syfte att profilera service verksamheter och attrahera nya medarbetare. Detta har under 2014 resulterat i att förvaltningen har haft ca 20 praktikanter i sina verksamheter under året. Av dessa har ett antal också resulterat i anställningar på förvaltningen. Serviceförvaltningen ser praktikplatser som ett sätt för Kungsbacka kommun att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare genom att ge studerande inom högskola och YH en möjlighet att se hur just deras studier relaterar till den offenliga verksamheten, men också som en bra möjlighet att få ett utbyte och inflöde av nya ideér som kan bidra till en bättre service till kommunens invånare. Mätning 2014 Status direktiv Nämndens årsredovisning

20 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 5.3 Direktiv e-förvaltning Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Utveckling av gemensamma arbetsformer och digitala verktyg i samband med upprättandet av kommunens nya kundcenter Kungsbacka direkt som ska öka tillgänglighet och göra det enklare för invånarna i sin kontakt med kommunen. Digital bostadsförmedling vilket ökat tillgänlighet, enkelhet och effektivitet Projektverktyg för att administrera planerade jobb inom i första hand IT och Fastigheter Genom att utöka Service Direkt har vi också ökat användandet av systemstöd för att administrera support till anställda. Det innebär att verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt Vi har en digital nämnds- och ärendeprocess, från upprättad handling via distribution till arkivering, med stöd av Lex. Vi införde Lync - en digital samarbetsplattform för kommunens medarbetare. Vi utökade funktionerna med multikortet (ett kort till allt) som numera hanterar utskriftsfunktion, passérsystem, tidsregistrering och betalning i stadshuscafét. Vi införde en ny modern e-tjänstplattform för framtida utveckling av e-tjänster. Utvecklingen av E-förvaltning har resulterat i att Repro fått mindre att göra och vi startade en utredning om Repros framtid. Mätning 2014 Status direktiv 5.4 Genomföra aktiviteter för att öka beställarnas kunskaper om Service tjänsteutbud Beslutats av Under 2014 påbörjades ett gemensamt arbete med att förtydliga konceptet kring Service tjänster. Prismodeller, tjänsteinnehåll och ett förslag till kategorisering av tjänster togs fram samt ett förslag till ändrat regelverk för interna stödtjänster. Detta arbete pågår och är kopplat till pågående förändringsarbete på Kommunstyrelsens förvaltning och Service framtida roll. Parallellt har det skett aktiviteter i serviceområdena för att öka kunskapen om våra tjänster: Fastigheter har haft kunddialoger på enhetschefsnivå för att berätta om sin verksamhet och sprida kunskap om den nya lokalförsörjningsprocessen och det nya internhyressystemet. Lokalvård har etablerat dialog med kunderna på flera nivåer; VC på förvaltningsnivå, EC på Rektors/EC-nivå, samordnarna på övrig personal samt brukarnivå. Nämndens årsredovisning

21 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Upphandling/Ehandel genomför kontinuerlig grund- och fortsättningsutbildning för kommunens beställare så att de kan köpa rätt varor och tjänster från våra ramavtal med hjälp av vårt beställningssystem. Löpande info/utbildning sker också om upphandling och ehandel till kommunens olika verksamheter. Ett arbete startade kring måltidstjänsterna för äldreomsorgen vad gäller pris och leveransinnehåll. 5.5 Följa upp aktiviteter varje kvartal för de serviceområden som har mindre än 50% mycket nöjda beställare Beslutats av Urval från de aktiviteter som nämnden följde upp från tre serviceområden under 2014: Fastigheter Vi genomför omfattande kundträffarbete på enhetschefsnivå med syfte att fånga upp förbättringsområden och stämma av resultatet av redan genomförda förbättringar. Vi fokuserar på att skapa en smidig lokalförsörjningsprocess för och tillsammans med förvaltningarna för att lokalprojekt ska levereras enligt plan. Vi försöker arbeta proaktivt med information kring vår underhållsplan. Vi har utvecklat vårt tjänstepaket genom att definiera våra tjänster samt tagit fram ett nytt internhyressystem med tillhörande tydliga riktlinjer. Lokalvård Vi systematiserade våra kvalitétsuppföljningar hos samtliga kunder med vår kvalitétsmätningssystem Myscoore. Vi har infört kundmöten på flera nivåer och påbörjat vårt miljöarbete. Upphandlat underleverantör för sourcinguppdrag Upphandling Utvecklat ambassadörsträffarna för informationsutbyte. Ökat dialogen med våra kunder ute i verksamheterna för att få information om vilken hjälp de behöver från oss. Fortsatt arbete med nyhetsbrev, artiklar och bildnyheter. Följt upp verksamhetens feedback vi fått in genom vårt systemstöd och från e- handelssupporten. Nämndens årsredovisning

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer