Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering Sammanfattning Förvaltningen för Service redovisar årsredovisning 2014 i enlighet med givna anvisningar. Nämndens sammanlagda nettoresultat för året innebär en budgetavvikelse om tkr På särskild blankett 9 a redovisas begäran om resultatdisponering. Efter föreslagna justeringar i form av ombudgetering, återredovisning av avslutade projekt och finansiering av extraordinära kostnader kvarstår ett resultat på 155 tkr. Av det justerade resultatet föreslås följande fördelning: Fastigheters resultatfond Telefonifond Service resultatfond tkr tkr tkr Överskottet för pågående investeringsprojekt är tkr, vilket kommer att begäras ombudgeterat, medan 767 tkr för avslutade projekt återredovisas. På blankett 9 b redovisas förslag till investeringsprojektens resultatdisponering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2014 SE Blanketter 9a-c Christina Malmborg Service - Ekonomi (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till KSF Lars Nyström Förvaltningschef Christina Malmborg Controller

3 Nämndens årsredovisning 2014 Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2014 Nämnden för Service

4 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen ska öka Uppföljning direktiv Direktiv invånardialog Direktiv praktikplatser Direktiv e-förvaltning Genomföra aktiviteter för att öka beställarnas kunskaper om Service tjänsteutbud Följa upp aktiviteter varje kvartal för de serviceområden som har mindre än 50% mycket nöjda beställare Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget - Service Uppföljning driftbudget... Fel! Bokmärket är inte definierat Uppföljning investeringsbudget Viten och rättstvister Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Intern kontroll av externa utförare Analys Nämndens årsredovisning

5 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 12.1 Sammanfattande analys Förändringsområden Nämndens årsredovisning

6 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor Intäkter Kostnader Netto Budget, netto Avvikelse Kommentarer till verksamhet och utfall Avvikelsen mellan åren beror på pris- och lönuppräkning samt ökad produktion och förändrade beställningar. Administrativa serviceområden: En avvikelse på -2,4 mkr. Upphandling har haft juridiska kostnader på -1,9 mkr i samband med rättslig tvist. Förvaltningen begär täckning av kostnader i bokslutet. Medborgarservice har underskott beroende på ofinansierade kostnader på 1,9 mkr för Kungsbacka Direkt, vilket begärs täckning för i bokslutet. Fastigheter: Ett överskott på 6,5 mkr, beror på pågående projekt, minskade energikostnader och ökade intäkter för nya objekt Måltider: Har ett underskott på -6,1 mkr. Verksamheten har haft lägre intäkter från GV och ÄO för minskad produktion. Lokalvård: Ett underskott på -0,7 mkr beror på framför allt på pågående projekt. IT: Ett resultat på 2,3 mkr för telefoni, vilket egärs överfört till ny telefonifond för finansiering av kommande upphandling. Investeringar 2014 Budget 2014 Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentar till investeringar 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Det gångna året har präglats av fortsatt högt förändringstryck. Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt startade den 2 juni efter en period av kartläggning av vilka frågor som skulle vara aktuella för kundcentret, utbildning och rekrytering. Fortsatt arbete pågår med att teckna avtal med de ingående Nämndens årsredovisning

7 Nämnden för Service Kungsbacka kommun förvaltningarna. Under hösten sjösattes Service Direkt 2.0 som en samlad funktion för förvaltningens kundtjänster. Den nya funktionen kommer att kunna erbjuda utökade öppettider och ökad service för förvaltningens kunder. Upphandling av ett system för bostadsförmedling genomfördes våren Det resulterade i att vi sjösatte ett nytt system hösten Systemet gör det lättare för de bostadssökande att söka lägenheter och det ger samtidigt större transparens i hur förmedlingen hanteras. I december hade vi: 4218 sökande i bostadsförmedlingens register 5 aktiva fastighetsägare 52 förmedlade lägenheter från Serviceområde fastighet har under året färdigställt Kolla Parkstads förskola med 6 avdelningar, samt förvärvat den nybyggda Kollaskolan och den ursprungliga Kollaskolan av Eksta. En ny pavailjongförskola i Åsa har etablerats samt Borgmästarens paviljongförskola i Kungsbacka har omvandlats till skollokaler vid Frillesåsskolan. Förvaltningen har fortsatt delta i benchmarkingprojektet i Ernst & Youngs regi. Resultaten visar att Kungsbacka generellt har hög kundnöjdhet och på fastighetssidan låga drifts- och underhållskostnader. Förvaltningen har under året genomfört en stor jämställdhetsutbildning för samtliga anställda. Storföresläsning på Facklan har följts upp med arbete på APT. Arbetet har tagits emot på ett positivt sätt av medarbetarna som har gett satsningen höga betyg i genomförda uppföljningar. Viktiga händelser inom personalområdet Flera serviceområden har fått anställa medarbetare för att möta en ökad efterfrågan från våra beställare. Stora ubildningsinsatser för medarbetare har genomförts för att möta kundernas ökade krav och en alltmer komplex verksamhet. De administrativa stödens betydelse har lyfts fram inom flera verksamheter. Utbildningar och omorganisationer har skett för att möta verksamheternas behov. Kundernas ökade krav leder till behov av specialister på flera verksamheter. Måltidsverksamheten har genomfört en stor utbildningsinsats där medarbetare i köken fått en serviceutbildning, höjt matlagningskompetensen, utbildning i Livsmedelverkets krav på måltider i förskola etc. Nämndens årsredovisning

8 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2014 Förvaltningen har sjösatt två stycken kundcenter - Kungsbacka direkt och Service direkt. Införandena har föregåtts av utredningsarbete för att kartlägga processer och arbetssätt. Lanseringen av ett helt nytt arbetssätt har påverkat dels den egna verksamheten men även övriga kommunens verksamheter. Konkurrensen om utbildad och motiverad arbetskraft är fortsatt hög. Flera av verksamheterna har under det gångna året vidtagit åtgärder för att locka till sig kvalificerade medarbetare, bland annat informationsinsatser riktade mot respektive målgrupper samt att man tillskapat karriärmöjlgheter och arbetat med delaktighet i samtliga processer. Det kommunörvergipande arbetet att göra Kungsbacka kommun till en e-förvaltninge har påverkat flertalet av verksamheterna i förvaltningen. Projektledare från Utvecklingsenheten har varit engagerade i flertalet delporjekt. Andra serviceområden har sett över sina stödprocesser och anstränger sig för att gå över till en mer digital hantering. Nationella och internationella krav på energieffektivitet i nya och befintliga byggnader innebär att vi måste arbeta allt hårdare med energioptimering då vi nu redan genomfört de åtgärder som ger störst resultat. Nämnden har under året beslutat att skrärpa energikravet på nya byggnationer från 60 till 40 kwh per kvadratmeter och miljöcertifiera byggandet i enlighet med Sweden Green Building Council. Frågan om matens kvalitet och ursprung har varit en fortsatt het fråga. Förvaltningen har under året uppnått målet om 25 procent ekologisk mat, men frågan är fortsatt aktuell från brukarhåll, beställarhåll och politisk inriktning. Nämndens årsredovisning

9 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning

10 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning

11 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Vi ger föräldrar möjlighet till insyn i våra skolprojekt genom kontinuerlig information på föräldramöten o dyl. Vi har, tillsammans med övriga förvaltningar, informerat allmänheten i mycket tidiga planeringsskeden om kommande byggnationer med syfte att öka förståelsen. Vi ger i samband med vissa underhållsarbeten, främst kring avseende utemiljön, möjlighet för elever att vara med att välja och prioritera åtgärder. Fler elever fick möjlighet att välja alternativa rätter när Kollaskolan och Maleviksskolan fick egna matsalar. Andelen elever i grundskola och gymnasie som kan välja alternativ har gått från 77 % 2010 till 93 % Nämndens årsredovisning

12 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Måltider har förtydligat sin information på hemsidan så att användare och anhöriga ska vara mer insatta i tjänsterna och all fakta kring dessa. Måltider har bedrivit ett aktivt arbete med brukarråd på förskolor och skolor. Exempel på aktivitet är att vi har serverat föräldrar till skolbarn måltid i samband med föräldramöte/brukarråd för att på så sätt beskriva vår tjänst En årlig skolmatsdag finns etablerad som ett gemensamt forum för matråden i skolan. Informera och lyssna till våra äldre måltidsgäster på äldreboende och brukare inom kvarboende. Mätning Målvärd e 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Genom införandet och uppstarten av Kungsbacka direkt 2014 har vi ökat tillgängligheten för invånarna och stärkt vårt bemötande på ett profesionellt sett. Detta är en viktigt bricka i kommunens arbete med ökad tillgänglighet och bemötande. Vi har förbättrat tillgängligheten och förenklat metoden för bostadssökande genom införandet av ett nytt webbaserat förmedlingssystem. En del synpunkter från invånare berör vårt fastighetsområde och vi försöker tillmötesgå önskemål som kan bidra till ökad trivsel och säkerhet i kommunen. Vi stödjer kommunens förvaltningar med proffesionella informatörstjänster så att de kan agera och lämna bra information i deras möten med invånarna. I skolans elevenkäter har bemötande från måltids- och lokalvårdspersonal fått genomgående höga värden i jämförelse med övriga synpunkter. Ökade den interna tillgängligheten med införandet av IT-jour-tjänst för möjlighet till övervakning och hjälp med IT-frågor dygnet runt för personal i tjänst. Ökad tillgänglighet mellan medarbetare genom införandet av Lync - en digital samarbetsplattform. E-post för elever infördes samt en koppling för inloggning via Eduroam för att kunna logga in på andra offentliga platser. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Målvärd e Nämndens årsredovisning

13 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 4.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Fastigheter Våra nyproducerade skol- och förskolegårdar har utemiljöer som lockar till lek och rörelse även utanför skoltid. Vi samverkar med Fritid& Folkhälsa för att upplåta skolgårdsområde för att skapa t ex skatebordramper såsom t ex i Älvsåker, fotbollsplaner såsom i Malevik. Vi deltog i projektet "En frisk generation" tillsammans med Fritid och folkhälsa på Gullregnsskolan Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer som främjar en hälsosam livsstil med goda måltidsvanor hos barn och ungdomar. Det långsiktiga målet är att barn i förskola och skola ska äta mindre kött och mer grönt. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka? SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka? Målvärd e ,6 7,2 7,2 6,9 8,1 8,1 8,1 4.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Fastigheter utför en kontinuerligt en mängd säkerhetsbesiktningar av våra inom- och utomhusmiljöer, både med egen kompetens samt med externa besiktningsmän med syfte att minska risken för skador och olycksfall. Vi producerar nya miljöer där säkerhet och trivsel är ledord. Vi utnyttjar vid behov kameraövervakning för att öka säkerheten för invånare samt skydda egendom från skadegörelse. Trygga och säkra måltider garanteras genom ett förebyggande arbete med egenkontroll i måltidsproduktionen. Vi informerar kommuninvånarna bland annat via vår webbplats då de känner oro kring matfrågor som diskuteras i media. Vi lämnar förebyggande information via Kungsbacka direkt och vår webbplats för att invånarna ska känna sig trygga. Nämndens årsredovisning

14 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Mätning Målvärd e 2014 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Utforma upphandlingarna för att ge möjlighet för små och medelstora företag att lämna anbud till kommunen. Målet är att få fler anbudsgivare och därmed större konkurrens i våra upphandlingar. Alla beställningar görs i e-handelssystemet och styr därmed mot uppahandlade avtal, vilket ger avtalstrohet, som uppskattas av ramavtalsleverantörerna. Mätning Målvärd e 2014 Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Vårt solenergiprojekt har gått vidare och solceller har installerats på bland andra Kollaskolan, Gällingeskolan och Frillesåsskolan. Arbete pågår på Åsa Gårddskolan, Tingbergsskolan samt vallda Klasbergs förskola. Under 2014 installerades närmare 1700 kvadratmeter solpaneler i det befintliga fastighetsbeståndet. För att minska energianvändningen ytterligare har vi som beställare gentemot Eksta övertagit vår första passivhusskola i form av Kollaskolan som vi förvärvade från Eksta var också det år då vi gick från ett nybyggnadskrav om 60 ner till 40kWh/kvm när vi projekterar nya byggnader. Därtill har våra drifttekniker ständigt till uppgift att energioptimera vår drift. Vi har fokuserat på att minska drifftiderna för t ex ventilationsanläggningar. Vid nyinstallation av storköksutrustning ställs krav på enegisnåla maskiner. Mätning Målvärd e 2014 Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Nämndens årsredovisning

15 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens fastighetsbestånd ska öka Beslutats av Undrer 2014 har solpaneler installerats på följande fastigheter: Frillesåsskolan (450 m2), Gällingeskolan (300 m2) Kollaskolan (700 m2) Kolla parkstads förskola (110 m2) Ängåsvallen ca 30 m2 Rydets idrottshall: ca 30 Ytterligare 1800 kvm var planerade på Åsa Gårdskolan, Tingbergsskolan samt Vallda Klasbergs förskola men kommer att färdigställas under Mätning Antal installerade kvadratmeter solpaneler i kommunens fastighetsbestånd Resultatet avser installationer gjorda i befitligt fastighetsbestånd kvm 1 500kvm 1 620kvm Målvärd e kvm 4.7 Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Målet att nå 25% ekologiska inköp av livsmedel är uppfyllt Vi kom upp i en andel på 26,4% under året. Under kommande år ska andelen successivt öka enligt följande plan: 27% 2015, 30% 2016 och 35% Vi räknar med att alla dessa mål ska vara uppfyllda för respektive period. Vi arbetar systematisk med att införa ekologiska produkter som har en hög kvalitet, är prisvärda, finns tillgängliga i leverantörens sortiment - leveranssäkerhet. Principen är också att alltid använda ekologiska produkter om det inte föreligger någon prisskillnad mot den konventionella varan. Andelen upphandlade ekologiska livsmedel har ökat och det finns i ramavtal på beställningsbara varor för kommunens verksamheter. Mätning Målvärd e 2014 Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till 16% 17% 26% 22% Nämndens årsredovisning

16 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Mätning totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent Målvärd e Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Vi har i princip fasat ut all användning av fossila bränslen som uppvärmningskälla i våra fastigheter. Vi försöker minska fastighetsteknikernas transporter genom att samordna vaktmästeriärenden som beställs med kort varsel med den planerade ronderingen av varje fastighet. Merdelen av fordonsparken inom Lokalvård består av bilar som drivs med miljögas. Via Service direkt erbjuder vi miljövänligt resande för kommunens medarbetare genom vår bilpool. Bilpoolen tillhandahålls också till kommuninvånare via underleverantören Sunfleet. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Målvärd e ,47% -6,5% 0,9% -2,5% 4.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Jämställdhetsarbetet fortsatte med kortleken,"likabehandling - hur tänker jag", om aktuella frågeställningar som spelades på arbetsplatsträffar i alla serviceområden. Med en samlad ekonomifunktion, med det kollegiala erfarenhets- och kompetensutbytet, utgör vi en styrka för Kungsbacka kommun. Varje tjänst har en uttalad förväntan och tid avsatt för utvecklingsuppdrag och är en betydande faktor till att Kungsbacka kommun uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Service arbetar enligt kvalitetspolicyn och till stor del också processorienterat. Genom att jobba med delaktighet i samtliga processer förbättrar vi informationsflöde, förståelse för helheten och får tydliga arbetsprocesser, något som medarbetare uppskattar. Vi tar emot en stor mängd praktikanter för att visa vilka möjligheter till personlig utveckling det finns inom olika yrken i fastighets- och servicebranschen. Vi har fått en jämnare könsfördelning inom fastighetsdrift som tidigare varit totalt Nämndens årsredovisning

17 Nämnden för Service Kungsbacka kommun mansdominerad vilket påverkar arbetsklimatet på ett postivit sätt. Vi leder arbetet som nu pågår för att skapa den framtida moderna arbetsplatsen ur ett medarbetar-, lokalperspektiv och serviceperspektiv. Mätning Målvärd e 2014 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 7,5-7,5 8,5 Jämix, ökning av antal punkter per år Andelen medarbetare som är nöjda med att arbeta i förvaltningen för Service ska öka. Beslutats av Index för medarbetarnas motivation har ökat stort inom serviceområde Ekonomi. Vi behöver fortsätta arbeta med den upplevda arbetsbelastningen genom att se över våra processer, i syfte att förenkla och rationalisera. Inom fastigheter utför vi enkätmätning av den psykosociala arbetsmiljön ca varannan månad för att fånga upp förändringar och förbättra arbetsmiljön. Gemensamma friskvårdsaktiviteter inom Upphandling har genomförts löpande under året, som skapat större sammanhållning. Samtliga medarbetare har fått uppföljning av förra årets hälsoprofil. Mätning Andelen medarbetare som är nöjda med att arbeta i förvaltningen för Service ska öka Målvärd e % 72% 74% 4.10 Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen ska öka. Beslutats av Resultatet visar på ett stabilt förtroende för Service tjänster. Ekonomi och Måltider utmärker sig med störst andel ökad kundnöjdhet. Förvaltningarna uppfattar att Ekonomi har hög prefessionalitet, hög tillgänglighet och har stor förståelse för verksamhetens frågor. Kunderna ger Service generellt goda omdömen kring bemötande, kompetens och supportfunktioner. I årets resultat ökar också Lokalvård sin kundnöjdhet. Lokalvård har systematiserat sina kvalitétsuppföljningar hos samtliga kunder med kvalitétsmätningssystemet Myscoore. Synen på IT:s tjänster har haft en stadig positiv utveckling. För Fastigheter och Upphandling är nedgången marginell. Fastigheter visar samtidigt ett något högre medelvärde. Ett omfattande kundträffsarbete har genomförts och fokus ligger nu på att skapa en smidig lokalförsörjningsprocess för och tillsammans med förvaltningarna. Verksamhetsvaktmästeri får överlag gott betyg. Trots förändringsarbetet med Kungsbacka direkt, har ändå Medborgarservice den största andelen Nämndens årsredovisning

18 Nämnden för Service Kungsbacka kommun mycket nöjda kunder. Stödet från HR-konsulter och rekryteringsservice får goda vitsord men förändringarna på löneenheten under året påverkar ett svagare resultat för serviceområde Personal. Mätning Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen 61% 58% 59% Målvärd e 2014 Nämndens årsredovisning

19 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv invånardialog Beslutats av KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2014 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Service är en intern stödfunktion till övriga förvaltningar och arrangerar inga invånardialoger på egen hand förutom ett undantag. Den årliga skolmatsdagen med skolornas matråd är ett tillfälle då vi har dialog kring skolmatsfrågorna med representanter fråm matråd och elevråd. Mätning 2014 Status direktiv 5.2 Direktiv praktikplatser Beslutats av KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun Förvaltningen för service har arbetat med detta direktiv genom att ge samtliga serviceområden i uppdrag att upplåta praktikplatser i den mån som bedöms möjligt i relation till verksamheten i syfte att profilera service verksamheter och attrahera nya medarbetare. Detta har under 2014 resulterat i att förvaltningen har haft ca 20 praktikanter i sina verksamheter under året. Av dessa har ett antal också resulterat i anställningar på förvaltningen. Serviceförvaltningen ser praktikplatser som ett sätt för Kungsbacka kommun att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare genom att ge studerande inom högskola och YH en möjlighet att se hur just deras studier relaterar till den offenliga verksamheten, men också som en bra möjlighet att få ett utbyte och inflöde av nya ideér som kan bidra till en bättre service till kommunens invånare. Mätning 2014 Status direktiv Nämndens årsredovisning

20 Nämnden för Service Kungsbacka kommun 5.3 Direktiv e-förvaltning Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Utveckling av gemensamma arbetsformer och digitala verktyg i samband med upprättandet av kommunens nya kundcenter Kungsbacka direkt som ska öka tillgänglighet och göra det enklare för invånarna i sin kontakt med kommunen. Digital bostadsförmedling vilket ökat tillgänlighet, enkelhet och effektivitet Projektverktyg för att administrera planerade jobb inom i första hand IT och Fastigheter Genom att utöka Service Direkt har vi också ökat användandet av systemstöd för att administrera support till anställda. Det innebär att verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt Vi har en digital nämnds- och ärendeprocess, från upprättad handling via distribution till arkivering, med stöd av Lex. Vi införde Lync - en digital samarbetsplattform för kommunens medarbetare. Vi utökade funktionerna med multikortet (ett kort till allt) som numera hanterar utskriftsfunktion, passérsystem, tidsregistrering och betalning i stadshuscafét. Vi införde en ny modern e-tjänstplattform för framtida utveckling av e-tjänster. Utvecklingen av E-förvaltning har resulterat i att Repro fått mindre att göra och vi startade en utredning om Repros framtid. Mätning 2014 Status direktiv 5.4 Genomföra aktiviteter för att öka beställarnas kunskaper om Service tjänsteutbud Beslutats av Under 2014 påbörjades ett gemensamt arbete med att förtydliga konceptet kring Service tjänster. Prismodeller, tjänsteinnehåll och ett förslag till kategorisering av tjänster togs fram samt ett förslag till ändrat regelverk för interna stödtjänster. Detta arbete pågår och är kopplat till pågående förändringsarbete på Kommunstyrelsens förvaltning och Service framtida roll. Parallellt har det skett aktiviteter i serviceområdena för att öka kunskapen om våra tjänster: Fastigheter har haft kunddialoger på enhetschefsnivå för att berätta om sin verksamhet och sprida kunskap om den nya lokalförsörjningsprocessen och det nya internhyressystemet. Lokalvård har etablerat dialog med kunderna på flera nivåer; VC på förvaltningsnivå, EC på Rektors/EC-nivå, samordnarna på övrig personal samt brukarnivå. Nämndens årsredovisning

21 Nämnden för Service Kungsbacka kommun Upphandling/Ehandel genomför kontinuerlig grund- och fortsättningsutbildning för kommunens beställare så att de kan köpa rätt varor och tjänster från våra ramavtal med hjälp av vårt beställningssystem. Löpande info/utbildning sker också om upphandling och ehandel till kommunens olika verksamheter. Ett arbete startade kring måltidstjänsterna för äldreomsorgen vad gäller pris och leveransinnehåll. 5.5 Följa upp aktiviteter varje kvartal för de serviceområden som har mindre än 50% mycket nöjda beställare Beslutats av Urval från de aktiviteter som nämnden följde upp från tre serviceområden under 2014: Fastigheter Vi genomför omfattande kundträffarbete på enhetschefsnivå med syfte att fånga upp förbättringsområden och stämma av resultatet av redan genomförda förbättringar. Vi fokuserar på att skapa en smidig lokalförsörjningsprocess för och tillsammans med förvaltningarna för att lokalprojekt ska levereras enligt plan. Vi försöker arbeta proaktivt med information kring vår underhållsplan. Vi har utvecklat vårt tjänstepaket genom att definiera våra tjänster samt tagit fram ett nytt internhyressystem med tillhörande tydliga riktlinjer. Lokalvård Vi systematiserade våra kvalitétsuppföljningar hos samtliga kunder med vår kvalitétsmätningssystem Myscoore. Vi har infört kundmöten på flera nivåer och påbörjat vårt miljöarbete. Upphandlat underleverantör för sourcinguppdrag Upphandling Utvecklat ambassadörsträffarna för informationsutbyte. Ökat dialogen med våra kunder ute i verksamheterna för att få information om vilken hjälp de behöver från oss. Fortsatt arbete med nyhetsbrev, artiklar och bildnyheter. Följt upp verksamhetens feedback vi fått in genom vårt systemstöd och från e- handelssupporten. Nämndens årsredovisning

SERVICE. Årsredovisning

SERVICE. Årsredovisning SERVICE Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 6 3 Så här styrs kommunen...

Läs mer

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-25 Valnämnd Sammanträde 1 februari klockan 17:00 Särörummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

VALNÄMNDEN. Årsredovisning VALNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 5 3 Så här styrs kommunen...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Service. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Service

Delårsrapport augusti 2015 Service. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Service TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Service Delårsrapport augusti Service Förslag till beslut Nämnden beslutar att rapport per -08-31 läggs till handlingarna. att godkänna förslag om åtgärder för eliminering

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Sveriges kvalitetskommun 2011 75 954 invånare (111231) Ca 6 500 anställda 12 förvaltningar ( stor spridning av verksamhet ) Expansiv kommun

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se Det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet beskriver det systematiska kvalitetsarbetet i Kungsbacka kommun och innehåller information om både processen och metoden i gransknings- och uppföljningsarbetet

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

nervice Nämnds budget

nervice Nämnds budget nervice Nämnds budget 2014 Nämndbudget 2014 Nämndbudget 2014 Nämnden för Service www.kungsbacka.se Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-02-08 Diarienummer SE/2016:18 Nämndens årsredovisning 2015 (Service) Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

KVALITETSPOLICY för Uppsala kommun

KVALITETSPOLICY för Uppsala kommun Dnr KS-2001-0153 KF: 2001-03-26 64 Bilaga 1 KVALITETSPOLICY för Uppsala kommun Visionen för Uppsala kommuns kvalitetsarbete är att Uppsalaborna har förtroende för sin kommun och är nöjda med de tjänster

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Intraprenad Huskvarna 85322801 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Intraprenad Huskvarna 85322801 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer