Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011"

Transkript

1 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad Sofia Särdquist kommunarkivarie 1

2 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare i Lerums kommun. Dokument utgör dels arkivbeskrivning för Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels beskrivning över Lerums kommuns myndigheters allmänna handlingar i enlighet med Offentlighetsoch sekretesslagens (2009: 400) 4 kapitel 2. Arkivbeskrivningens upplägg och innehåll Lerums kommun har sedan 1 januari 2007 endast en förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Denna förvaltning administrerar också övriga nämnder. Kommunstyrelseförvaltningen består av en kommunledning med tillhörande stab, samt fem sektorer indelade i enheter med ansvar för olika verksamhetsområden. Kommunledningen och dess stab administreras av huvudsakligen av sektor infrasupport men handlägger ärenden på samtliga sektorer. De kommunala myndigheterna är ålagda att enligt Arkivlagen upprätta en beskrivning av sitt arkiv. Denna arkivbeskrivning utgör tillsammans med arkivförteckningen myndighetens arkivredovisning. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen är myndigheterna även skyldiga att upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar med ett i lagen fastställt innehåll. Dessa två beskrivningar sammanfaller i detta dokument som i det följande benämns Lerums kommuns arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning innehåller inledningsvis en beskrivning av arkivredovisningen för de upphörda kommunerna som från 1969 bildar nuvarande Lerums kommun samt upphörda arkivbildare i nuvarande kommun. Vidare innehåller den dels beskrivningar av varje aktuell kommunal arkivbildare, dels beskrivningar av de arkiv och allmänna handlingar som hanteras och förvaras på varje sektor. Upphörda arkivbildare och sökmöjligheter i dessa arkiv redovisas under avsnittet om arkivmyndigheten i Lerums kommun. Här redovisas även övriga arkiv som förvaras hos Lerums kommun, alltså kommunarkivets bestånd. Följande aktuella arkivbildare redovisas i arkivbeskrivningen med hänvisningar till de sektorer som administrerar respektive arkivbildare: Kommunfullmäktige Valnämnden Kommunala revisorer Kommunstyrelsen Individnämnden Miljö och byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen redovisas i form av en gemensam del med historik och i egenskap av arkivmyndighet, samt i sektorsspecifika delar enligt följande: 2

3 Kommunstyrelsen sektor infrasupport Kommunstyrelsen sektor individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsen sektor lärande Kommunstyrelsen sektor samhällsbyggnad Kommunstyrelsen sektor vård och omsorg Arkivredovisning för upphörda arkivbildare Nuvarande Lerums kommun från 1969 och framåt bildades av de områden som utgjorde de upphörda kommunerna Stora Lundby, Skallsjö och Lerum. Dessa kommuner bildade arkiv från 1 januari 1863 till 31 december 1968, och deras ursprung är de medeltida socknarna som är en del av kyrkans arkiv och förvaras på Göteborgs landsarkiv. Redan 1952 omorganiserades Stora Lundby till att bli en storkommun där upphörda Bergum, Östad och Stora Lundby från 1863 kom att ingå. Innan sammanläggning av Stora Lundby, Lerum och Skallsjö kommuner till nuvarande Lerums kommun, flyttades från 1967 Bergums kommun till Göteborg. Samtliga arkiv härrörande från arkivbildare för Bergums kommun överfördes då till Stadsarkivet i Göteborg. I samband med att nuvarande Alingsås kommun bildas 1974 förs en del av upphörda Östad kommun dit. Östads kommuns arkiv överförs inte till Alingsås utan ingår i sin helhet i Lerums kommunarkiv. Samtliga upphörda kommuner hade i sina arkiv tagit emot enskilda arkiv, vilka redovisas i beståndsregistret under respektive kommun. Arkivlagens bestämmelser om att arkivbeskrivning ska upprättas för varje myndighet gäller från Det innebär att arkiv avslutade innan detta år inte har upprättat arkivbeskrivning. Arkiven redovisas då enbart genom arkivförteckningar. För att underlätta återsökningen av arkivhandlingar hos de äldre upphörda arkivbildarna har arkivmyndigheten upprättat en arkivguide till dessa arkiv tillhörande upphörda kommunbildningar. Arkivguiden finns publicerad på Lerums kommuns webbplats. Lerums kommunarkivs beståndsregister redovisar vilka arkiv som förvaras från denna tidsperiod. Arkivförteckningar för dessa finns tillgängliga hos kommunarkivarien samt redovisas i Kommunstyrelsens arkiv från 1969, serie D II. Dock finns inte arkivförteckningarna redovisade i varje enskilt arkiv från perioden Upprättade arkivbeskrivningar för upphörda arkivbildare ingår i arkivredovisningen för dessa. De är diarieförda i respektive nämnd. 3

4 Kommunfullmäktige Historik Lerums nuvarande kommun och kommunfullmäktige bildades 1969 genom sammanslagning av Lerum, Skallsjö och Stora Lundby kommuner. Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Kommunfullmäktige beslutar i ärenden om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer kommunens budget och fastställer årsredovisning, tar beslut om större investeringar och planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också hur kommunens nämndorganisation med mera ska se ut och utser ledamöter i nämnderna. Kommunfullmäktiges ärenden bereds av kommunstyrelsen och övriga beredningar under fullmäktige. Sökingångar i arkivet och tekniska hjälpmedel för sökning I kommunfullmäktiges arkiv redovisas protokoll och handlingar från fullmäktige, valberedning, övriga beredningar samt kommittéer som lyder direkt under fullmäktige. Kommunfullmäktiges diarieförda handlingar ingår i kommunstyrelsens diarium Handlingar som inte är levererade till kommunarkivet förvaras i närarkiv på sektor infrasupport. Kommunfullmäktiges protokoll och handlingar till sammanträde finns publicerade på kommunens webbplats. Övriga handlingar återsöks genom arkivförteckningar hos kommunarkivet samt i kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Diariet är även publicerat på kommunens webb-plats (www.lerum.se) Sekretess som vanligen tillämpas Ingen sekretessbestämmelse tillämpas vanligen. Se vidare under rubriken Kommunstyrelsen sektor infrasupport. Arkivansvar Kommunfullmäktige fastställer kommunens arkivreglemente samt fattar beslut av avhändande av kommunens allmänna handlingar. Kommunfullmäktige har också ansvar för beslut om arkivmyndighet för kommunens arkivbildare. 4

5 Valnämnd Historik Lerums kommuns valnämnd bildades 1969 då nuvarande Lerums kommun bildades genom en sammanläggning av Lerums, Skallsjö och Stora Lundby kommuner. Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Valnämnden är en obligatorisk nämnd i kommunen som enligt vallagen. Valnämndens uppgift är att på ett tillförlitligt och effektivt sätt genomföra val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, EU samt genomföra folkomröstningar. Tidigare hanterades även kyrkoval. Valnämnden har ingen egen kansliorganisation utan administreras av kommunstyreleförvaltningen sektor infrasupport. Valnämndens handlingar utgörs av protokoll och handlingar till dessa, diarium och röstlängder. I samband med val hanteras väljarnas röster innan dessa överförs till länsstyrelsen för Västra Götalands län. Kvar hon valnämnden under valperioden blir tomma ytterkuvert för godkända budröster samt omhändertagna felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster. Röstlängderna bevaras i valnämndens arkiv. Arkiv och sökingångar Valnämndens arkiv består av nämndens protokoll och handlingar samt använda röstlängder. Valnämnden förvarar inga arkivhandlingar. Handlingar som inte överförts till kommunarkivet förvaras i närarkiv på sektor infrasupport. Handlingarna omfattas som regel inte av någon annan sekretess än valhemligheten. Arkivförteckningar, protokoll och diarium utgör huvudsakliga sökingångar i arkivet. Gallringsbeslut enligt lag samt fattade av valnämnd redovisas i gällande dokumenthanteringsplan. Valnämnden åtnjuter inte rätt till försäljning av personuppgifter. Uppgifter om röstlängd hämtas vid val från valmyndigheten. Arkivansvar Arkivansvarig är sektorschef på sektor infrasupport som utser arkivredogörare. Kommunala revisorer Den kommunala revisionen består av revisorer valda av kommunfullmäktige samt revisionsbiträde i form av upphandlad auktoriserad revisionsbyrå. Den kommunala revisionens handlingar bildar ett eget arkiv från Arkivet består av mötesanteckningar, in- och utgående handlingar samt diarium. Revisionens arbete resulterar främst i revisionsberättelser och revisionsrapporter som bevaras i kommunstyrelsens och övriga nämnders arkiv, men även planer och redogörelser för den revision som ägt rum. Allt underlag för granskning gallras med 10 års frist. 5

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kommer i det följande att redovisa sin arkivbeskrivning och beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen innehåller en inledande del som redovisar gemensamma rubriker och myndighetens historik, samt kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet. Sedan följer beskrivningar för respektive sektor av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsens verksamhet delas in i följande sektorer: Infrasupport Individ och familjeomsorg Lärande Samhällsbyggnad Vård och omsorg I avsnitten för respektive sektor redovisas arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag, sökingångar i arkivet (som också omfattar tekniska hjälpmedel som allmänheten kan använda sig av för att återsöka allmänna handlingar), arkiv som myndigheten förvarar utom arkiv som levererats till arkivmyndigheten (kommunarkivet), gallringsregler, sekretessbestämmelser som vanligen tillämpas, uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från andra samt arkivansvar och kontaktpersoner (arkivredogörare). Kommunstyrelsen När nuvarande Lerums kommun bildades 1969 skapades kommunalnämnden för att vara beredande och verkställande organ i kommunen. Från övergick kommunalnämnden till att benämnas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fungerade under denna tid också som lönenämnd och arbetslöshetsnämnd och från 1980 även som kristidsnämnd. Kommunstyrelsens verksamhet och förvaltning omfattade under åren kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor samt kontor för mark- och exploateringsfrågor. Från 1993 ingick även fastighetsförvaltning. Mellan åren fanns fastighetsförvaltningen inom centrala byggnadskommittén, som bland annat svarade för den kommunala byggnationen övergick dessa uppgifter till fastighetsnämnden. Mellan fanns också generalplanekommittén, lokala trafikutredningskommittén och näringslivskommittén inom kommunstyrelsens verksamhet. År 1993 genomfördes en omfattande omorganisationen av de politiska nämnderna vilken för kommunstyrelsens del innebar att stadsbyggnadskontoret, delar av fastighetskontoret samt översiktlig planering fördes till dess verksamhet. Stadsbyggnadskontoret var också en del av kommunstyrelsens förvaltning till dess att kontoret infogades i samhällsbyggnadsförvaltningen, senare sektor samhällsbyggnad. 6

7 Kommunstyrelsen från 1 januari infördes en ny politisk organisation i Lerum. Till kommunstyrelsen fördes verksamheter som tidigare haft egna nämnder. Syftet med den nya nämndorganisationen är bland annat att utveckla och tydliggöra rollerna som medborgar- respektive verksamhetsföreträdare, utveckla kommunfullmäktiges ledande roll samttydliggöra gränsdragningen mellan politiska beslut och dess verkställighet. Den nya organisationen utformades också så att medborgarnas intresse att delta i beslutsfattandet uppmuntras, invånarna vill åta sig politiska uppdrag, rollerna för politiker och tjänstemän är tydliga och den klarar medborgarnas och omvärldens krav på inflytande och deltagande. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns från 2007 förutom funktioner för ekonomi, personal och nämndadministration, juridik, kommunarkiv, information och medborgarkontor samt IT, även övergripande funktioner för miljö och klimatarbete, folkhälsa, planering, säkerhet och upphandling. Utöver detta sker all kommunal verksamhet utom myndighetsbeslut inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde. Övriga arkivbildare i kommunen från 1 januari 2007 Övriga arkivbildare i kommunen från 1 januari 2007 är, Individnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden. Dessa har ingen egen kansliorganisation. Respektive myndighets handlingar hanteras av kommunstyrelsens sektorer. Arkiven redovisas enligt proveniensprincipen avgränsade från varandra, men förvaras hos respektive sektor i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Förutom myndighetsnämnder fanns mellan 1 januari 2007 och 31 december 2010 även fyra Visions- och utvecklingsnämnder som verkar som beredningsorgan för kommunfullmäktige: Visions- och utvecklingsnämnden för skola och utbildning Visions- och utvecklingsnämnden för kultur och fritid Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets utveckling Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Se vidare under respektive sektor och i dokumenthanteringsplanen. Dokumenthanteringsplanen Samtliga allmänna handlingar hos kommunstyrelseförvaltningen är redovisade i kommunens gemensamma dokumenthanteringsplan. Denna upprättades och revideras årligen. Dokumenthanteringsplanen innehåller gemensamma delar allmän administration, ekonomiadministration och personaladministration, samt sektorsspecifika delar. Här finns uppgifter om handlingsslagens benämning, gallringsbeslut, hur handlingen förvaras och andra rutiner och anmärkningar, samt uppgift om hos vilken arkivbildare som handlingen slutligen arkiveras och i det fall handlingen gallras, vilken arkivbildare som fattar gallringsbeslutet. Närmare upplysningar om kommunens allmänna handlingar För närmare upplysningar om kommunens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter ombedes allmänheten, media, myndigheter och övriga organisationer vända sig till registratorsfunktionen på respektive sektor. För upphörda myndigheter hos 7

8 Lerums kommun lämnas upplysningar av kommunarkivet. Kommunens medborgarkontor och telefonväxel hjälper till med kontaktuppgifter, som också finns publicerade på kommunens webb-plats Sökingångar i arkivet Kommunens arkiv redovisas i arkivförteckningar som hanteras dels som pappersregister dels med hjälp av databasen Visual Arkiv. Arkivförteckningarna i sin helhet finns tillgängliga hos kommunarkivarien. Handlingar som ännu inte levererats till kommunarkivet utan förvaras i närarkiv på respektive sektor är inte förtecknade. För dessa används dokumenthanteringsplanen som främsta sökväg till handlingarna. Kommunstyrelsens diarium är publicerat på internet och åtkomst sker genom Lerums kommuns webb-plats. Gallringsbestämmelser Gallring sker efter beslut hos arkivansvarig nämnd och redovisas i gällande dokumenthanteringsplan. Se vidare redogörelser under denna rubrik för respektive sektor. Kommunen följer Riksarkivets allmänna råd till kommuner och landsting samt Sveriges kommuners och landstings gallringsråd i skriftserien Bevara eller gallra. I de fall råd saknas eller kommunen avser att inte tillämpa råden så genomför kommunarkivet en gallringsutredning till grund för beslut i ärendet. Övergripande gallringsbeslut får enligt arkivreglementet fattas av arkivmyndigheten och sådant beslut om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse har kommunstyrelsen fattat i protokoll Sekretess som myndigheten vanligen tillämpar Se redogörelser under denna rubrik för respektive sektor. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter Myndigheten säljer inte personuppgifter. Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Se redogörelser under denna rubrik för respektive sektor. Arkivansvar Ansvarig nämnd har delegerat arkivansvaret till respektive sektorschef. Inom respektive sektor finns en eller flera utsedda arkivredogörare. Förteckning över utsedda arkivredogörare finns hos kommunarkivarien. 8

9 Arkivmyndigheten och kommunarkivet Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för de kommunala arkivbildarna i Lerums kommun. Dessa utgörs av kommunala nämnder och styrelser, samt kommunala bolag. Arkivmyndighetens uppgifter och ansvar regleras i kommunens arkivreglemente. Arkivmyndighetens verkställande organ är kommunarkivet som utövar tillsyn över arkivvården hos dessa arkivbildare. Kommunarkivet är också centralarkiv för kommunala arkivhandlingar och leveranser från närarkiven sker efter överenskommelser med kommunarkivarien. Efter leverans till kommunarkivet övertar arkivmyndigheten allt ansvar för arkivhandlingarna, d v s deras arkivvård, utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen, begränsar tillgängligheten med stöd av bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen samt håller handlingarna tillgängliga för forskning. Menprövning av handlingar som kan omfattas av sekretess sker hos personer i förvaltningen som har delegation från kommunstyrelsen för att fatta beslut om att inte lämna ut en allmän handling. Pågående kommunal arkivbildning i bolagsform som står under arkivmyndighetens tillsyn sker i bolagen Lerums energi AB, Lerum fjärrvärme AB, KB Hedehem och AB Aspenäs Villastad. Dessa arkivbildare har egna arkivbeskrivningar som utgör en del av deras arkivredovisning och finns tillgängliga hos kommunarkivet. Kommunarkivet tar också med stöd i arkivreglementet kostnadsfritt emot arkivhandlingar från enskilda arkivbildare verksamma innanför Lerums kommuns gränser, så som förenings- och privatarkiv. För dessa enskilda arkiv upprättas ingen arkivbeskrivning. Kommunarkivets bestånd Kommunarkivet innehåller 2011 drygt 370 arkiv. Beståndet är uppdelat på flera olika depåer, där det upphörda kommunerna utgör var sin, nuvarande Lerums kommun och olika kategorier av enskilda arkivbildare utgör andra depåer. Kommunarkivets beståndsregister finns publicerat på kommunens webb-plats. I Lerums kommunarkiv förvaras handlingar från de upphörda kommunerna innan Östad, Stora Lundby och Bergum kommuner (Bergums kommunarkiv levererat till Region- och stadsarkivet i Göteborg) samt Skallsjö , Lerum Stora Lundby storkommun Kommunarkivet förvarar också handlingar från de upphörda nämnderna t o m 2006 i enlighet med de arkivförteckningar som finns upprättade. Förteckningarna finns tillgängliga hos kommunarkivarien. I vissa fall finns äldre handlingar kvar i verksamheten och har lånats med in i organisationen som gäller från I vissa fall är dessa handlingar från tiden innan kommunsammanslagningen 1969, detta anges i respektive kommuns arkivförteckning. 9

10 Enskilda arkiv finns även i depåerna som utgör de upphörda kommunerna. Dessa arkiv har levererats till kommunen före Kommunarkivets arkivlokaler Kommunarkivet förvarar sina handlingar i två arkivlokaler i kommunhusen vid Bagges torg i Lerum. Arkivlokalerna benämns KA1 och KA2. I KA1 förvaras pågående arkiv och i KA2 de avslutade arkiven. Ännu ej ordnade handlingar förvaras på för dessa avsedda hyllor i KA1 tillsammans med leveransreversal. Arkivredovisning Samtliga kommunala arkivbildare i Lerums kommun redovisas i enlighet med Arkivlagen (1990:782) dels genom en systematisk förteckning över respektive arkivbildares allmänna handlingar, dels genom en för samtliga arkivbildare gemensam arkivbeskrivning. Här sammanfattas grundläggande information om arkivbildningen i Lerums kommun som behövs för att kunna söka i arkivet, nu och i framtiden. Handlingar som de kommunala och enskilda arkivbildarna har levererat till kommunarkivet finns förtecknade i arkivförteckningar som hanteras dels som pappersregister, dels med hjälp av databasen Visual Arkiv. Arkivförteckningarna i sin helhet finns tillgängliga hos kommunarkivarien. I samband med att arkiven avslutas tas arkivförteckningen ut på arkivpapper och förtecknas i kommunstyrelsens arkiv (Lerums kommun från 1969), serie D II. Handlingar som ännu inte levererats till kommunarkivet utan förvaras i närarkiv är inte förtecknade. För dessa används dokumenthanteringsplanen som främsta sökväg till handlingarna. Arkivbildningsplan Kommunarkivets arkivbildningsplan är en version av kommunförvaltningens dokumenthanteringsplan. Arkivbildningsplanen redovisar enbart de handlingsslag som bevaras samt specificerar fältet arkivbildare till att redovisa i vilken serie handlingarna ska förtecknas. Handlingar som bevaras arkiveras på papper eller genom uttag på microkort. I arkivbildningsplanen framgår vilket medium som används. Vissa handlingsslag som bevaras finns enbart i digital form. Dessa handlingar finns i digitala verksamhetssystem som har en strategi för digitalt långtidsbevarande. Strategin innebär att samtliga uppgifter i systemet som bevaras ska migreras eller konverteras vid systemförändringar. Om uppgifterna inte kan föras över till ny digital miljö ska kommunarkivarien kontaktas och gallringsbeslut fattas alternativt handlingarna bevaras på annat medium. Strategin ska redovisas i dokumenthanteringsplanen. Lokalhistoriska samlingar Kommunarkivet ansvarar också för samlingar av lokalhistorisk art. Kommunarkivet har dels ett omfattande bildarkiv med material inlämnat av lokalhistoriskt inriktade fotografer, dels en samling av tematiskt ordnad hembygdsforskning. Till detta finns lokalhistoriskt bibliotek och klipparkiv från lokaltidningar. 10

11 Kommunstyrelsen sektor infrasupport Historik Se Kommunstyrelsens historik under rubrik ovan. Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Inom sektor infrasupport finns funktioner för kommunledning, ekonomi, personal, nämndadministration, IT, information inkl medborgarkontor, kommunjuridik, kommunarkiv, säkerhetssamordning och upphandling. Inom sektor infrasupport hanteras: kommunens gemensamma system för dokument- och ärendehantering diarieförda handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, valnämnden, kommunstyrelsen avseende öppna ärenden hos sektor infrasupport och avslutade ärenden för hela förvaltningen, överförmyndarnämnden och ett flertal andra politiska grupper och beredningar. kommunens gemensamma system för e-post kommunens webb-plats och intranät samt informationsproduktion personaladministrativt system för hela kommunstyrelseförvaltningen personalakter för hela kommunstyrelseförvaltningen ekonomiadministrativt system för hela kommunstyrelseförvaltningen fakturor för hela kommunstyrelseförvaltningen register över kommunens samtliga IT-system register för behörigheter till kommunens nätverk (AD) Sökingångar i arkivet För handlingar som ännu ej levererats till kommunarkivet används dokumenthanteringsplanen som sökingång. Diarium och protokoll utgör vanliga sökingångar i sektor infrasupports arkiv. Ekonomioch personalhandlingar söks primärt genom de administativa system som används inom dessa verksamhetsområden. Kommunens gemensamma diarium är publicerat på kommunens webb-plats för att underlätta sökningar för allmänheten och media. Vilka arkiv förvaras hos sektorn Hos sektor infrasupport förvaras kommunstyrelsens arkiv i de delar som utgör sektorns verksamhetsområden, överförmyndarnämndens, kommunfullmäktige och valnämndens arkiv från 1 januari De avslutade visions- och utvecklingsnämndernas arkiv förvaras också här. Handlingarna stannar i närarkiv i högst 5 år innan leverans till kommunarkivet sker, om inte annat anges i dokumenthanteringsplanen. Dessutom förvaras arkiv för de kommunala bolagen AB Aspenäs Villastad och KB Hedehem. Lerums kommunarkiv ingår i sektor Infrasupport. I kommunarkivet förvaras arkiv för upphörda kommuner samt förenings- och folkrörelsearkiv. Beträffande arkivbestånd och sökingångar, se ovan i inledande text om kommunstyrelsen. 11

12 Gallringsregler Gallring sker efter beslut hos kommunstyrelsen, valnämnd och överförmyndarnämnd. Gallringsbesluten redovisas i gällande dokumenthanteringsplan. Sekretess som sektorn vanligen tillämpar De flesta allmänna handlingar hos sektor infrasupport är offentliga. Inom följande verksamhetsområden förekommer dock sekretess regelbundet: Inom överförmyndarverksamheten gäller sekretess enligt 32 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) För offentliga upphandlingar gäller sekretess enligt OSL 19:3 För kommunens upplåning tillämpas OSL 19:4 I samband med fackliga förhandlingar tillämpas OSL 19:6-8 Inom personaladministrationen tillämpas OSL 39 kap Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Sektorn hämtar uppgifter om röstlängd från valmyndigheten i samband med val. Arkivansvar och kontaktpersoner Arkivansvarig är sektorschef och arkivredogörare utses av sektorschef. 12

13 Kommunstyrelsen sektor individ- och familjeomsorg Historik Före 1969 fanns i de tre kommunerna Lerum, Skallsjö och Stora Lundby fattigvårdsstyrelse/socialnämnd, nykterhetsnämnd och barnavårdsnämnd. Efter kommunsammanslagningen 1969 var det gemensamma namnet Lerums sociala nämnder. Samma ledamöter valdes för både Barnavårdsnämnd och Socialnämnd, vilket innebar att i frågor av gemensamt intresse beslutade Lerums sociala nämnder men i frågor inom respektive lagstiftning beslutade respektive nämnd. Det fanns två utskott kopplade till Lerums sociala nämnder: Vårddelegationen och Hjälpdelegationen. Vårddelegationen hade Socialnämndens delegation dels gällande sluten åldringsvård, social hemhjälp, pensionärshem och pensionärslägenheter och barnavårdsnämnd, dels delegationen för barnstugor och familjedaghemsverksamhet. Dessutom fanns en arbetsgrupp för beredning av planeringsfrågor för barntillsynen och lekskoleverksamheten. Hjälpdelegationen hade Socialnämndens delegation för socialhjälp och familjebidrag och Barnavårdsnämndens delegation för enskilda vårdärenden och Nykterhets-nämndens arbetsutskott. Socialnämnden, Nykterhetsnämnden och Barnavårdsnämnden slogs samman och namnet Sociala centralnämnden antogs. Vårddelegationen och hjälpdelegationen fanns dock kvar t o m då namnen ändrades. Vårddelegationen blev Serviceutskottet och hjälpdelegationen blev Behandlingsutskottet. Dessutom infördes ett nytt Planeringsutskott med uppgift att utarbeta förslag i målsättnings- och planeringsfrågor, förslag till remissyttranden och förslag till budget bytte Sociala centralnämnden namn till Socialnämnden. Samtidigt kom flera nya lagar: Socialtjänstlagen, (SoL), Lagen om vård av ungdom (LVU), Lagen om vård av missbruk (LVM) och lagstiftningen i Barnavårdslag, Nykterhetsvårdslag och Socialhjälpslag upphörde att gälla. Behandlings- och Serviceutskotten slogs ihop 1983 och fick namnet Socialutskottet ( ). Planeringsutskottet upphörde och infördes arbetsutskottet. Förvaltningsorganisation Hösten 1986 inrättades på försök specialistfunktionerna familjerättsgrupp och socialbidragsgrupp. Dessa permanentades från juli 1987 och socialbidragsgruppen underställdes biträdande socialchefen. Flyktingmottagning startades 1987 och leddes av Kommunstyrelsen men hörde administrativt till Socialförvaltningen beslutade Kommunfullmäktige att ta hem invandrarservice och slå ihop denna med flyktingverksamheten. I juni 1991 beslutar Kommunfullmäktige att Socialnämnden skall ta över det politiska ledningsansvaret för Flykting- och invandrarservice överförs flyktingmottagningen och invandrarservicen till nybildade Utbildningsnämnden flyttades flyktingmottagningen tillbaka till Socialnämnden. 13

14 avslutas försöksverksamheten med Lokal områdesutveckling. Socialnämnden ansvarar från för kommundelskontoren i Floda och Gråbo delades individ- och familjeomsorgens arbete upp i tre grupper - socialbidragsgrupp, barn- och ungdomsgrupp samt missbruksgrupp infördes ekonomisk rådgivning ändrades socialbidragsgrupp, barn- och ungdomsgrupp, missbruksgrupp och flyktingmottagning, som tillkommit i organisationen 1994, till socialbidragssektion, familjesektion, behandlingssektion och flykting- och invandrarsektion tillkom arbetsmarknadsenheten som inkluderar naturarbetsgruppen, datorteket och SFI. Behandlingssektionen ändrades 1997 till vuxensektionen och socialbidragssektionen blev 1999 ekonomisektionen slogs dessa sektioner ihop under namnet vuxensektionen flyttades äldre- och handikappomsorgen till vård- och omsorgsnämnden förändras ledningsorganisationen för barnomsorgen och flyttades barnomsorgen till den nyinrättade Barn- och ungdomsnämnden omorganiserades socialförvaltningen i 2 avdelningar: Myndighetsavdelningen och Råd och stödavdelningen 1 respektive 2. Andra förändringar under årens lopp infördes färdtjänst. Mellan 1970 och 1974 fungerade Socialnämnden som arbetslöshetsnämnd, därefter flyttades denna verksamhet över till Försäkringskassan startades en skyddad verkstad kallad Vättleverken blev denna verkstad administrativt sett skild från Sociala centralnämnden upphörde Föräldrabalken kapitel 8 om förordnande av barnavårdsman och beslut i dessa ärenden reglerades i fortsättningen av barnavårdslagen övertog Försäkringskassan hanteringen av barnbidragen. 1976/1977 kom lagen om dödsboanmälan upphörde social hemhjälp flyttades bidragsförskotten till Försäkringskassan. 1976/1977 överfördes familjebidrag vid repetitionsutbildning till Försäkringskassan startade verksamheten vapenfria tjänstepliktiga (VTP) upphörde bosättningslånen. Från januari 1990 samarbetar Lerum med Alingsås, Vårgårda och Herrljunga i en kvinnojour kallad Olivia. Under samma år överförs även ungdomsverkstaden från Skolstyrelsen till Socialnämnden. Verksamheten riktar sig till ungdomar som har svårigheter att anpassa sig till studier eller arbete. Familjebidragen överfördes till Försäkringskassan, i vissa ärenden pågick utbetalning dock till

15 Diariet datoriserades 1990 och från juni 2006 används systemet Platina. Individ- och familjeomsorgen använde Kommundatas system KOSIS mellan åren och gick därefter över till SOCIA infördes ISOX (Nectar AB). Organisation från Myndighetsavdelning Råd och Stödavdelning 1 Råd och Stödavdelning 2 Försörjningsstöd Administrativa assistenter Alkoholrådgivning LVU Receptionen Narkotikarådgivning LVM Nämndservice Budgetrådgivning Utredning IT-samordnare Nätverksarbete Mottagning Pul-ombud Samtalsakuten Lägenhetsutredning Ekonom Ryggsäcken Alkoholhandläggning Naturarbetsgrupp Medling Anmälningar Programverksamheter BISS Förhandsbedömningar Flyktingmottagning Familjerådgivning Umgängesbedömningar SFI Föräldrarådgivning Kvinnofrid Familjer Familjegrupp Vuxna Övrig köpt vård Barn Institutionsvård Ungdomar Boende Familjerätt Dödsboanmälan Påverkansprogram Ungdomstjänst Myndighetsavdelningen Inom myndighetsavdelningen bedrivs arbetet utifrån en helhetssyn. Målsättningen är att individen ska få den hjälp som behövs för att klara sig utan myndighetsutövande insatser fortsättningsvis.allt utredningsarbete inom förvaltningen bedrivs på myndighetsavdelningen. Om det i utredningen framkommer att det finns behov av stöd förmedlas kontakt med Råd och Stödavdelningen. Det sker ingen återkoppling till Myndighetsavdelningen. Råd och Stödavdelningen har givetvis fortsatt anmälningsskyldighet. Råd och Stödavdelningen Flyktingar handläggs under de tre första åren plus ankomståret av Råd och Stödavdelningen. Ekonomin handläggs av assistent efter rambeslut av handläggare på Myndighetsavdelningen. Målet för Råd och Stödavdelningen är att få kommuninvånarna att själva söka det stöd de behöver. 15

16 Viktigare handlingsslag Handlingar i Individärenden registreras i systemet ISOX och akter i dessa ärenden utgör en stor del av sektorns arkiv. Diarieförda handlingar i övriga ärenden registreras i Platina. Sökingångar i arkivet Protokoll i Individnämnden, Individnämndens diarium i Platina samt ISOX Arkiv som förvaras hos sektorn Socialnämndens arkiv t o m Individnämndens och Kommunstyrelsens handlingar från Handlingar hos kommunarkivet Hos kommunarkivet förvaras protokoll och handlingar, bland annat personakter från sektor individ och familjomsorgs verksamhet och tidigare upphörda nämnder som föregått verksamheten. Gallringsregler Bestämmelser i lagar och förordningar. Dokumenthanteringsplan och eventuella generella beslut som fullmäktige har fattat. Sekretess Sekretess gäller för de flesta handlingar inom sektor individ och familjeomsorg enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2 och Offentlighets- och sekretesslagen i högst 70 år. Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Inga uppgifter hämtas regelbundet från andra. Arkivansvar och kontaktpersoner Arkivansvarig är sektorschefen på sektor Individ och familjeomsorg och arkivredogörare utses av sektorschef. 16

17 Kommunstyrelsen sektor lärande Historik Mellan åren 1969 och 1992 verkade Skolstyrelsen. I fyra delarkiv under Skolstyrelsen redovisas Skolans arkiv: Grundskolans, Gymnasieskolans, Musikskolan och Komvux, den kommunala vuxenutbildningens, handlingar. Elevhälsovårdens handlingar (elevhälsovårdens handlingar) redovisas i ett särskilt delarkiv. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden bildades genom att man sammanförde verksamhet från tre olika nämnder - förskoleverksamhet från socialnämnden, grundskoleverksamhet från skolstyrelsen och fritidsverksamhet från fritidsnämnden. Barn- och ungdomschefen hade det övergripande ansvaret för förvaltningen med uppgift att tillsammans med staben i övrigt se till att barn- och ungdomsnämndens beslut om mål och riktlinjer verkställdes och följdes upp. För varje kommundel Floda, Gråbo och Lerum fanns t.o.m. första halvåret 2002 ett områdeskontor som förutom områdeschef och administrativ personal även omfattade ett barn- och ungdomsteam bestående av skolsköterskor, psykologer, specialpedagoger, skolkuratorer, talpedagoger och fältsekreterare. Enhetschefer (förskolechefer, rektorer och fritidsansvariga) hade ett långtgående ansvar och befogenhet för verksamhet, personal och ekonomi. Den typ av ärenden som förekommit inom förskole- och grundskoleverksamheten är ansökningar, förturer (sekretessbelagda), avtal, barnomsorgsavgifter, uppföljnings- och utvärderingsdokument, lärotider, skolskjutsar mm. Ärenden inom fritidsverksamheten har bl a gällt taxor, bidrag och stöd till ungdomsorganisationer och föreningar i övrigt. Grundsärskolan överfördes till barn- och ungdomsförvaltningen från landstingen Under 2002 pågick en organisationsprocess inom förvaltningen som bland annat innebar att de tre områdeskontoren avvecklades. Den nya organisationen startade delvis under senare delen av 2002, men började att gälla i sin helhet I den nya organisationen delade två personer på ansvaret som barn- och ungdomschef. Det fanns fyra stödteam - resursteam, utvecklingsteam, fritidsteam och administrativt team. Förskola, öppen förskola, familjedaghem, fritidsklubbar och grund- respektive särskola organiseras i enheter 0 11 år, år eller 0 17 år. De tidigare enheterna med verksamhet för skolår 6 9 slås samman med fritidsgårdsverksamheten. Sammantaget betyder detta att det från och med 2003 finns 16 resultatenheter inom förvaltningen. Respektive resultatenhet leds av ett ledarteam med 2 3 ledare beroende på enhetens storlek och komplexitet. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden bildades den i samband med att skolstyrelsen omorganiserades och delades upp på barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. 17

18 Organisationen innefattade den gymnasieskola, kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandrare (SFI) och flyktingverksamheten. Olika sysselsättningsbefrämjande åtgärder tillfördes utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Den återfördes flyktingverksamheten till socialnämnden. Arbetsmarknadsenheten (AME) låg kvar under utbildningsförvaltningen med kommunstyrelsen som beslutande organ, men överfördes till socialnämnden. Utbildningsnämnden beslutade om en ny ledningsorganisation med långtgående decentralisering och delegation. Den nya organisaionen infördes Gymnasiesärskolan och särvux överfördes till utbildningsförvaltningen från landstingen Under perioden hade utbildningsnämnden ansvar för kunskapslyftet. Gymnasieskolan ansvarar för gymnasieutbildningen enligt gällande gymnasiereform. Vuxenutbildningen ansvarar för de vuxenstuderandes krav på skräddarsydda och effektiva utbildningar. Kulturnämnden Före 1969 fanns det ingen kulturnämnd. Fr.o.m. kommunsammanslagningen detta år bildades en kulturnämnd vars främsta mål var att ombesörja biblioteksverksamheten samt att ge bidrag till de olika kulturföreningarna. Sedan 1969 svarar kulturförvaltningen för kommunens konstinköp. Mellan fanns det en konst- och utställningskommitté, som övergick till att bli ett konstutskott. Musik och teaterkommittén bildades också 1971 och denna kommitté övergick 1980 till ett musik- och teaterutskott. Ett bevarandeutskott bildades 1983 i samband med att ett kulturminnesvårdsprogram skulle tas fram. Samtliga utskott avvecklades Vägnamnsberedningen, som tidigare legat under Verkstyrelsen, övergick 1971 till Kulturnämnden och kallades vägnamnskommittén. Ansvaret övertogs av Byggnadsnämnden. Biblioteksverksamheten och kulturkansliet var från början inrymt i provisoriska lokaler med bl.a. administrationen inrymd i Villa Mascotte flyttade biblioteket till nybyggda lokaler i Dergården. Samtidigt övertogs brukaransvaret för Dergårdsteatern, som invigdes i september samma år flyttade även kulturkansliet till Dergården sammanfördes den allmänkulturella verksamheten och biblioteksverksamheten under namnet kulturförvaltningen med en kulturchef som förvaltningschef. Samma år upphörde kultursekreterartjänsten drogs tjänsten som bibliotekschef in. Fr.o.m. juli 1994 överfördes musikskolan från Barn och ungdomsnämnden till Kulturnämnden och kallas numera för kulturskolan. Under tiden utgavs personaltidningen Mascotten. 18

19 2001 startade utställningsverksamhet i det nyinrättade Dergårdsgalleriet återinfördes tjänsten som kultursekreterare återinfördes tjänsten som bibliotekschef, som tidigare ingått i kulturchefstjänsten. Organisation och arbetsuppgifter sammanfördes utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kulturförvaltningen till en gemensam förvaltning - Lärandeförvaltningen. Denna leds av tre förvaltningschefer (delat ledarskap) med underställda enhetschefer. De tre nämnderna utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden fortsatte att existera t.o.m En ny politisk organisation infördes i kommunen med en kommunstyrelseförvaltning och fem sektorer. I samband med detta bytte Lärandeförvaltningen namn till Sektor Lärande. Viktigare handlingsslag Inom sektor Lärande finns handlingar förvarade vid flera olika enheter - centralt i kommunhuset, kultur och fritidskansliet, biblioteket, kulturskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen samt ett antal olika grundskolenheter. Diarieförda handlingar Protokoll Akter - särskoleinskrivningar och elevvårdsärenden Ansökningar - t.ex barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning, kulturskola, kulturoch fritidsverksamhet, inackorderingstillägg. Nationella prov Betyg och betygskataloger Klasslistor, kursplaner, scheman Förteckningar och register av olika slag Sökingångar i arkivet Arkivförteckning Diarium Nämndprotokoll Platina - Digitalt ärendehanteringssystem Procapita - Digitalt verksamhetsprogram för förskola, skola och kulturskola Book-It - Digitalt biblioteksprogram In-Design - Digitalt bildprogram över kommunens konstinnehav Vilka arkiv förvaras hos sektorn I sektor lärandes olika närarkivlokaler förvaras följande arkivhandlingar: Delar av Barn- och ungdomsnämndens arkiv fram till Delar av Utbildningsnämndens arkiv för åren Individnämndens arkiv: pågående och senaste årets akter (akter överförs efter 2 år till kommunarkivet, förvaring sektor individ- och familjeomsorg) 19

20 Kommunstyrelsens arkiv: handlingar härrörande från sektorn från 1 januari Senast efter 5 år överförs dessa till kommunarkivet, om inte annan överenskommelse redovisas i dokumenthanteringsplanen. Handlingar hos kommunarkivet Handlingar som är äldre än vad som angivits under föregående rubrik, har levererats till kommunarkivet i enlighet med respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Gallringsregler Beslut om gallring av allmänna handlingar fattas av ansvarig nämnd redovisade i gällande dokumenthanteringsplan och generella gallringsbeslut för handlingar av tillfälling eller ringa betydelse fattade av kommunstyrelsen. Sekretess som sektorn vanligen tillämpar på sina handlingar Offentlighets- och sekretesslagen kap 21 1 (skolhälsovård) Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1-4 (skola, elevvårdande verksamhet) Offentlighets- och sekretesslagen 40 kap 3 (bibliotek) Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Uppgifter om ansökningar och intagning i gymnasieskola hämtas löpande från GR. Arkivansvar och kontaktpersoner Arkivansvarig är sektorschef och arkivredogörare utses av sektorschef på förslag från enhetschef. 20

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26 ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 3, 2013-02-26 INNEHÅLL 1 BESKRIVA ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIV... 3 1.1 ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen

Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen Inledning Denna arkivbeskrivning har upprättas med avsikt att beskriva hanteringen av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Styrdokument Kanslienheten, Stöd & Process 2016-04-13 Britta Strömberg 08-590 974 02 Dnr Britta.Stromberg@upplandsvasby.se UBN/2016:45 Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Nämndsekreterare 2016-09-28 Timmie Aspelin 08-590 97 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2014:10 timmie.aspelin@upplandsvasby.se Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Tillkomst år: Sociala centralnämnden tillkom 1974 och bestod av 11 ledamöter och 11 ersättare. Socialnämnden består idag av 9 ordinarie ledamöter och 9

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

256 Arkivreglemente för Höörs kommun

256 Arkivreglemente för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/417 256 Arkivreglemente för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut PM 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-04-02 dnr Sn 2014-105 Jenny Björkholm, Säkerhet och Juridik dnr On 2014-118 Ragnhild Klintberg, Säkerhet och Juridik dnr Än 2014-124 Dokumenthantering - legala förutsättningar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun. Innehållsförteckning. Inledning 2

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun. Innehållsförteckning. Inledning 2 2014-05-02 Dokument- och ärendehantering i Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering- och gallring - Den

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting. Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting

Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting. Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting Föreskrifter om arkivvården/arkivreglemente Fullmäktige får meddela

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer