Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011"

Transkript

1 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad Sofia Särdquist kommunarkivarie 1

2 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare i Lerums kommun. Dokument utgör dels arkivbeskrivning för Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels beskrivning över Lerums kommuns myndigheters allmänna handlingar i enlighet med Offentlighetsoch sekretesslagens (2009: 400) 4 kapitel 2. Arkivbeskrivningens upplägg och innehåll Lerums kommun har sedan 1 januari 2007 endast en förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Denna förvaltning administrerar också övriga nämnder. Kommunstyrelseförvaltningen består av en kommunledning med tillhörande stab, samt fem sektorer indelade i enheter med ansvar för olika verksamhetsområden. Kommunledningen och dess stab administreras av huvudsakligen av sektor infrasupport men handlägger ärenden på samtliga sektorer. De kommunala myndigheterna är ålagda att enligt Arkivlagen upprätta en beskrivning av sitt arkiv. Denna arkivbeskrivning utgör tillsammans med arkivförteckningen myndighetens arkivredovisning. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen är myndigheterna även skyldiga att upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar med ett i lagen fastställt innehåll. Dessa två beskrivningar sammanfaller i detta dokument som i det följande benämns Lerums kommuns arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning innehåller inledningsvis en beskrivning av arkivredovisningen för de upphörda kommunerna som från 1969 bildar nuvarande Lerums kommun samt upphörda arkivbildare i nuvarande kommun. Vidare innehåller den dels beskrivningar av varje aktuell kommunal arkivbildare, dels beskrivningar av de arkiv och allmänna handlingar som hanteras och förvaras på varje sektor. Upphörda arkivbildare och sökmöjligheter i dessa arkiv redovisas under avsnittet om arkivmyndigheten i Lerums kommun. Här redovisas även övriga arkiv som förvaras hos Lerums kommun, alltså kommunarkivets bestånd. Följande aktuella arkivbildare redovisas i arkivbeskrivningen med hänvisningar till de sektorer som administrerar respektive arkivbildare: Kommunfullmäktige Valnämnden Kommunala revisorer Kommunstyrelsen Individnämnden Miljö och byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen redovisas i form av en gemensam del med historik och i egenskap av arkivmyndighet, samt i sektorsspecifika delar enligt följande: 2

3 Kommunstyrelsen sektor infrasupport Kommunstyrelsen sektor individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsen sektor lärande Kommunstyrelsen sektor samhällsbyggnad Kommunstyrelsen sektor vård och omsorg Arkivredovisning för upphörda arkivbildare Nuvarande Lerums kommun från 1969 och framåt bildades av de områden som utgjorde de upphörda kommunerna Stora Lundby, Skallsjö och Lerum. Dessa kommuner bildade arkiv från 1 januari 1863 till 31 december 1968, och deras ursprung är de medeltida socknarna som är en del av kyrkans arkiv och förvaras på Göteborgs landsarkiv. Redan 1952 omorganiserades Stora Lundby till att bli en storkommun där upphörda Bergum, Östad och Stora Lundby från 1863 kom att ingå. Innan sammanläggning av Stora Lundby, Lerum och Skallsjö kommuner till nuvarande Lerums kommun, flyttades från 1967 Bergums kommun till Göteborg. Samtliga arkiv härrörande från arkivbildare för Bergums kommun överfördes då till Stadsarkivet i Göteborg. I samband med att nuvarande Alingsås kommun bildas 1974 förs en del av upphörda Östad kommun dit. Östads kommuns arkiv överförs inte till Alingsås utan ingår i sin helhet i Lerums kommunarkiv. Samtliga upphörda kommuner hade i sina arkiv tagit emot enskilda arkiv, vilka redovisas i beståndsregistret under respektive kommun. Arkivlagens bestämmelser om att arkivbeskrivning ska upprättas för varje myndighet gäller från Det innebär att arkiv avslutade innan detta år inte har upprättat arkivbeskrivning. Arkiven redovisas då enbart genom arkivförteckningar. För att underlätta återsökningen av arkivhandlingar hos de äldre upphörda arkivbildarna har arkivmyndigheten upprättat en arkivguide till dessa arkiv tillhörande upphörda kommunbildningar. Arkivguiden finns publicerad på Lerums kommuns webbplats. Lerums kommunarkivs beståndsregister redovisar vilka arkiv som förvaras från denna tidsperiod. Arkivförteckningar för dessa finns tillgängliga hos kommunarkivarien samt redovisas i Kommunstyrelsens arkiv från 1969, serie D II. Dock finns inte arkivförteckningarna redovisade i varje enskilt arkiv från perioden Upprättade arkivbeskrivningar för upphörda arkivbildare ingår i arkivredovisningen för dessa. De är diarieförda i respektive nämnd. 3

4 Kommunfullmäktige Historik Lerums nuvarande kommun och kommunfullmäktige bildades 1969 genom sammanslagning av Lerum, Skallsjö och Stora Lundby kommuner. Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Kommunfullmäktige beslutar i ärenden om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer kommunens budget och fastställer årsredovisning, tar beslut om större investeringar och planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också hur kommunens nämndorganisation med mera ska se ut och utser ledamöter i nämnderna. Kommunfullmäktiges ärenden bereds av kommunstyrelsen och övriga beredningar under fullmäktige. Sökingångar i arkivet och tekniska hjälpmedel för sökning I kommunfullmäktiges arkiv redovisas protokoll och handlingar från fullmäktige, valberedning, övriga beredningar samt kommittéer som lyder direkt under fullmäktige. Kommunfullmäktiges diarieförda handlingar ingår i kommunstyrelsens diarium Handlingar som inte är levererade till kommunarkivet förvaras i närarkiv på sektor infrasupport. Kommunfullmäktiges protokoll och handlingar till sammanträde finns publicerade på kommunens webbplats. Övriga handlingar återsöks genom arkivförteckningar hos kommunarkivet samt i kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Diariet är även publicerat på kommunens webb-plats (www.lerum.se) Sekretess som vanligen tillämpas Ingen sekretessbestämmelse tillämpas vanligen. Se vidare under rubriken Kommunstyrelsen sektor infrasupport. Arkivansvar Kommunfullmäktige fastställer kommunens arkivreglemente samt fattar beslut av avhändande av kommunens allmänna handlingar. Kommunfullmäktige har också ansvar för beslut om arkivmyndighet för kommunens arkivbildare. 4

5 Valnämnd Historik Lerums kommuns valnämnd bildades 1969 då nuvarande Lerums kommun bildades genom en sammanläggning av Lerums, Skallsjö och Stora Lundby kommuner. Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Valnämnden är en obligatorisk nämnd i kommunen som enligt vallagen. Valnämndens uppgift är att på ett tillförlitligt och effektivt sätt genomföra val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, EU samt genomföra folkomröstningar. Tidigare hanterades även kyrkoval. Valnämnden har ingen egen kansliorganisation utan administreras av kommunstyreleförvaltningen sektor infrasupport. Valnämndens handlingar utgörs av protokoll och handlingar till dessa, diarium och röstlängder. I samband med val hanteras väljarnas röster innan dessa överförs till länsstyrelsen för Västra Götalands län. Kvar hon valnämnden under valperioden blir tomma ytterkuvert för godkända budröster samt omhändertagna felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster. Röstlängderna bevaras i valnämndens arkiv. Arkiv och sökingångar Valnämndens arkiv består av nämndens protokoll och handlingar samt använda röstlängder. Valnämnden förvarar inga arkivhandlingar. Handlingar som inte överförts till kommunarkivet förvaras i närarkiv på sektor infrasupport. Handlingarna omfattas som regel inte av någon annan sekretess än valhemligheten. Arkivförteckningar, protokoll och diarium utgör huvudsakliga sökingångar i arkivet. Gallringsbeslut enligt lag samt fattade av valnämnd redovisas i gällande dokumenthanteringsplan. Valnämnden åtnjuter inte rätt till försäljning av personuppgifter. Uppgifter om röstlängd hämtas vid val från valmyndigheten. Arkivansvar Arkivansvarig är sektorschef på sektor infrasupport som utser arkivredogörare. Kommunala revisorer Den kommunala revisionen består av revisorer valda av kommunfullmäktige samt revisionsbiträde i form av upphandlad auktoriserad revisionsbyrå. Den kommunala revisionens handlingar bildar ett eget arkiv från Arkivet består av mötesanteckningar, in- och utgående handlingar samt diarium. Revisionens arbete resulterar främst i revisionsberättelser och revisionsrapporter som bevaras i kommunstyrelsens och övriga nämnders arkiv, men även planer och redogörelser för den revision som ägt rum. Allt underlag för granskning gallras med 10 års frist. 5

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kommer i det följande att redovisa sin arkivbeskrivning och beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen innehåller en inledande del som redovisar gemensamma rubriker och myndighetens historik, samt kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet. Sedan följer beskrivningar för respektive sektor av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsens verksamhet delas in i följande sektorer: Infrasupport Individ och familjeomsorg Lärande Samhällsbyggnad Vård och omsorg I avsnitten för respektive sektor redovisas arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag, sökingångar i arkivet (som också omfattar tekniska hjälpmedel som allmänheten kan använda sig av för att återsöka allmänna handlingar), arkiv som myndigheten förvarar utom arkiv som levererats till arkivmyndigheten (kommunarkivet), gallringsregler, sekretessbestämmelser som vanligen tillämpas, uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från andra samt arkivansvar och kontaktpersoner (arkivredogörare). Kommunstyrelsen När nuvarande Lerums kommun bildades 1969 skapades kommunalnämnden för att vara beredande och verkställande organ i kommunen. Från övergick kommunalnämnden till att benämnas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fungerade under denna tid också som lönenämnd och arbetslöshetsnämnd och från 1980 även som kristidsnämnd. Kommunstyrelsens verksamhet och förvaltning omfattade under åren kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor samt kontor för mark- och exploateringsfrågor. Från 1993 ingick även fastighetsförvaltning. Mellan åren fanns fastighetsförvaltningen inom centrala byggnadskommittén, som bland annat svarade för den kommunala byggnationen övergick dessa uppgifter till fastighetsnämnden. Mellan fanns också generalplanekommittén, lokala trafikutredningskommittén och näringslivskommittén inom kommunstyrelsens verksamhet. År 1993 genomfördes en omfattande omorganisationen av de politiska nämnderna vilken för kommunstyrelsens del innebar att stadsbyggnadskontoret, delar av fastighetskontoret samt översiktlig planering fördes till dess verksamhet. Stadsbyggnadskontoret var också en del av kommunstyrelsens förvaltning till dess att kontoret infogades i samhällsbyggnadsförvaltningen, senare sektor samhällsbyggnad. 6

7 Kommunstyrelsen från 1 januari infördes en ny politisk organisation i Lerum. Till kommunstyrelsen fördes verksamheter som tidigare haft egna nämnder. Syftet med den nya nämndorganisationen är bland annat att utveckla och tydliggöra rollerna som medborgar- respektive verksamhetsföreträdare, utveckla kommunfullmäktiges ledande roll samttydliggöra gränsdragningen mellan politiska beslut och dess verkställighet. Den nya organisationen utformades också så att medborgarnas intresse att delta i beslutsfattandet uppmuntras, invånarna vill åta sig politiska uppdrag, rollerna för politiker och tjänstemän är tydliga och den klarar medborgarnas och omvärldens krav på inflytande och deltagande. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns från 2007 förutom funktioner för ekonomi, personal och nämndadministration, juridik, kommunarkiv, information och medborgarkontor samt IT, även övergripande funktioner för miljö och klimatarbete, folkhälsa, planering, säkerhet och upphandling. Utöver detta sker all kommunal verksamhet utom myndighetsbeslut inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde. Övriga arkivbildare i kommunen från 1 januari 2007 Övriga arkivbildare i kommunen från 1 januari 2007 är, Individnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden. Dessa har ingen egen kansliorganisation. Respektive myndighets handlingar hanteras av kommunstyrelsens sektorer. Arkiven redovisas enligt proveniensprincipen avgränsade från varandra, men förvaras hos respektive sektor i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Förutom myndighetsnämnder fanns mellan 1 januari 2007 och 31 december 2010 även fyra Visions- och utvecklingsnämnder som verkar som beredningsorgan för kommunfullmäktige: Visions- och utvecklingsnämnden för skola och utbildning Visions- och utvecklingsnämnden för kultur och fritid Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets utveckling Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Se vidare under respektive sektor och i dokumenthanteringsplanen. Dokumenthanteringsplanen Samtliga allmänna handlingar hos kommunstyrelseförvaltningen är redovisade i kommunens gemensamma dokumenthanteringsplan. Denna upprättades och revideras årligen. Dokumenthanteringsplanen innehåller gemensamma delar allmän administration, ekonomiadministration och personaladministration, samt sektorsspecifika delar. Här finns uppgifter om handlingsslagens benämning, gallringsbeslut, hur handlingen förvaras och andra rutiner och anmärkningar, samt uppgift om hos vilken arkivbildare som handlingen slutligen arkiveras och i det fall handlingen gallras, vilken arkivbildare som fattar gallringsbeslutet. Närmare upplysningar om kommunens allmänna handlingar För närmare upplysningar om kommunens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter ombedes allmänheten, media, myndigheter och övriga organisationer vända sig till registratorsfunktionen på respektive sektor. För upphörda myndigheter hos 7

8 Lerums kommun lämnas upplysningar av kommunarkivet. Kommunens medborgarkontor och telefonväxel hjälper till med kontaktuppgifter, som också finns publicerade på kommunens webb-plats Sökingångar i arkivet Kommunens arkiv redovisas i arkivförteckningar som hanteras dels som pappersregister dels med hjälp av databasen Visual Arkiv. Arkivförteckningarna i sin helhet finns tillgängliga hos kommunarkivarien. Handlingar som ännu inte levererats till kommunarkivet utan förvaras i närarkiv på respektive sektor är inte förtecknade. För dessa används dokumenthanteringsplanen som främsta sökväg till handlingarna. Kommunstyrelsens diarium är publicerat på internet och åtkomst sker genom Lerums kommuns webb-plats. Gallringsbestämmelser Gallring sker efter beslut hos arkivansvarig nämnd och redovisas i gällande dokumenthanteringsplan. Se vidare redogörelser under denna rubrik för respektive sektor. Kommunen följer Riksarkivets allmänna råd till kommuner och landsting samt Sveriges kommuners och landstings gallringsråd i skriftserien Bevara eller gallra. I de fall råd saknas eller kommunen avser att inte tillämpa råden så genomför kommunarkivet en gallringsutredning till grund för beslut i ärendet. Övergripande gallringsbeslut får enligt arkivreglementet fattas av arkivmyndigheten och sådant beslut om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse har kommunstyrelsen fattat i protokoll Sekretess som myndigheten vanligen tillämpar Se redogörelser under denna rubrik för respektive sektor. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter Myndigheten säljer inte personuppgifter. Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Se redogörelser under denna rubrik för respektive sektor. Arkivansvar Ansvarig nämnd har delegerat arkivansvaret till respektive sektorschef. Inom respektive sektor finns en eller flera utsedda arkivredogörare. Förteckning över utsedda arkivredogörare finns hos kommunarkivarien. 8

9 Arkivmyndigheten och kommunarkivet Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för de kommunala arkivbildarna i Lerums kommun. Dessa utgörs av kommunala nämnder och styrelser, samt kommunala bolag. Arkivmyndighetens uppgifter och ansvar regleras i kommunens arkivreglemente. Arkivmyndighetens verkställande organ är kommunarkivet som utövar tillsyn över arkivvården hos dessa arkivbildare. Kommunarkivet är också centralarkiv för kommunala arkivhandlingar och leveranser från närarkiven sker efter överenskommelser med kommunarkivarien. Efter leverans till kommunarkivet övertar arkivmyndigheten allt ansvar för arkivhandlingarna, d v s deras arkivvård, utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen, begränsar tillgängligheten med stöd av bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen samt håller handlingarna tillgängliga för forskning. Menprövning av handlingar som kan omfattas av sekretess sker hos personer i förvaltningen som har delegation från kommunstyrelsen för att fatta beslut om att inte lämna ut en allmän handling. Pågående kommunal arkivbildning i bolagsform som står under arkivmyndighetens tillsyn sker i bolagen Lerums energi AB, Lerum fjärrvärme AB, KB Hedehem och AB Aspenäs Villastad. Dessa arkivbildare har egna arkivbeskrivningar som utgör en del av deras arkivredovisning och finns tillgängliga hos kommunarkivet. Kommunarkivet tar också med stöd i arkivreglementet kostnadsfritt emot arkivhandlingar från enskilda arkivbildare verksamma innanför Lerums kommuns gränser, så som förenings- och privatarkiv. För dessa enskilda arkiv upprättas ingen arkivbeskrivning. Kommunarkivets bestånd Kommunarkivet innehåller 2011 drygt 370 arkiv. Beståndet är uppdelat på flera olika depåer, där det upphörda kommunerna utgör var sin, nuvarande Lerums kommun och olika kategorier av enskilda arkivbildare utgör andra depåer. Kommunarkivets beståndsregister finns publicerat på kommunens webb-plats. I Lerums kommunarkiv förvaras handlingar från de upphörda kommunerna innan Östad, Stora Lundby och Bergum kommuner (Bergums kommunarkiv levererat till Region- och stadsarkivet i Göteborg) samt Skallsjö , Lerum Stora Lundby storkommun Kommunarkivet förvarar också handlingar från de upphörda nämnderna t o m 2006 i enlighet med de arkivförteckningar som finns upprättade. Förteckningarna finns tillgängliga hos kommunarkivarien. I vissa fall finns äldre handlingar kvar i verksamheten och har lånats med in i organisationen som gäller från I vissa fall är dessa handlingar från tiden innan kommunsammanslagningen 1969, detta anges i respektive kommuns arkivförteckning. 9

10 Enskilda arkiv finns även i depåerna som utgör de upphörda kommunerna. Dessa arkiv har levererats till kommunen före Kommunarkivets arkivlokaler Kommunarkivet förvarar sina handlingar i två arkivlokaler i kommunhusen vid Bagges torg i Lerum. Arkivlokalerna benämns KA1 och KA2. I KA1 förvaras pågående arkiv och i KA2 de avslutade arkiven. Ännu ej ordnade handlingar förvaras på för dessa avsedda hyllor i KA1 tillsammans med leveransreversal. Arkivredovisning Samtliga kommunala arkivbildare i Lerums kommun redovisas i enlighet med Arkivlagen (1990:782) dels genom en systematisk förteckning över respektive arkivbildares allmänna handlingar, dels genom en för samtliga arkivbildare gemensam arkivbeskrivning. Här sammanfattas grundläggande information om arkivbildningen i Lerums kommun som behövs för att kunna söka i arkivet, nu och i framtiden. Handlingar som de kommunala och enskilda arkivbildarna har levererat till kommunarkivet finns förtecknade i arkivförteckningar som hanteras dels som pappersregister, dels med hjälp av databasen Visual Arkiv. Arkivförteckningarna i sin helhet finns tillgängliga hos kommunarkivarien. I samband med att arkiven avslutas tas arkivförteckningen ut på arkivpapper och förtecknas i kommunstyrelsens arkiv (Lerums kommun från 1969), serie D II. Handlingar som ännu inte levererats till kommunarkivet utan förvaras i närarkiv är inte förtecknade. För dessa används dokumenthanteringsplanen som främsta sökväg till handlingarna. Arkivbildningsplan Kommunarkivets arkivbildningsplan är en version av kommunförvaltningens dokumenthanteringsplan. Arkivbildningsplanen redovisar enbart de handlingsslag som bevaras samt specificerar fältet arkivbildare till att redovisa i vilken serie handlingarna ska förtecknas. Handlingar som bevaras arkiveras på papper eller genom uttag på microkort. I arkivbildningsplanen framgår vilket medium som används. Vissa handlingsslag som bevaras finns enbart i digital form. Dessa handlingar finns i digitala verksamhetssystem som har en strategi för digitalt långtidsbevarande. Strategin innebär att samtliga uppgifter i systemet som bevaras ska migreras eller konverteras vid systemförändringar. Om uppgifterna inte kan föras över till ny digital miljö ska kommunarkivarien kontaktas och gallringsbeslut fattas alternativt handlingarna bevaras på annat medium. Strategin ska redovisas i dokumenthanteringsplanen. Lokalhistoriska samlingar Kommunarkivet ansvarar också för samlingar av lokalhistorisk art. Kommunarkivet har dels ett omfattande bildarkiv med material inlämnat av lokalhistoriskt inriktade fotografer, dels en samling av tematiskt ordnad hembygdsforskning. Till detta finns lokalhistoriskt bibliotek och klipparkiv från lokaltidningar. 10

11 Kommunstyrelsen sektor infrasupport Historik Se Kommunstyrelsens historik under rubrik ovan. Arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag Inom sektor infrasupport finns funktioner för kommunledning, ekonomi, personal, nämndadministration, IT, information inkl medborgarkontor, kommunjuridik, kommunarkiv, säkerhetssamordning och upphandling. Inom sektor infrasupport hanteras: kommunens gemensamma system för dokument- och ärendehantering diarieförda handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, valnämnden, kommunstyrelsen avseende öppna ärenden hos sektor infrasupport och avslutade ärenden för hela förvaltningen, överförmyndarnämnden och ett flertal andra politiska grupper och beredningar. kommunens gemensamma system för e-post kommunens webb-plats och intranät samt informationsproduktion personaladministrativt system för hela kommunstyrelseförvaltningen personalakter för hela kommunstyrelseförvaltningen ekonomiadministrativt system för hela kommunstyrelseförvaltningen fakturor för hela kommunstyrelseförvaltningen register över kommunens samtliga IT-system register för behörigheter till kommunens nätverk (AD) Sökingångar i arkivet För handlingar som ännu ej levererats till kommunarkivet används dokumenthanteringsplanen som sökingång. Diarium och protokoll utgör vanliga sökingångar i sektor infrasupports arkiv. Ekonomioch personalhandlingar söks primärt genom de administativa system som används inom dessa verksamhetsområden. Kommunens gemensamma diarium är publicerat på kommunens webb-plats för att underlätta sökningar för allmänheten och media. Vilka arkiv förvaras hos sektorn Hos sektor infrasupport förvaras kommunstyrelsens arkiv i de delar som utgör sektorns verksamhetsområden, överförmyndarnämndens, kommunfullmäktige och valnämndens arkiv från 1 januari De avslutade visions- och utvecklingsnämndernas arkiv förvaras också här. Handlingarna stannar i närarkiv i högst 5 år innan leverans till kommunarkivet sker, om inte annat anges i dokumenthanteringsplanen. Dessutom förvaras arkiv för de kommunala bolagen AB Aspenäs Villastad och KB Hedehem. Lerums kommunarkiv ingår i sektor Infrasupport. I kommunarkivet förvaras arkiv för upphörda kommuner samt förenings- och folkrörelsearkiv. Beträffande arkivbestånd och sökingångar, se ovan i inledande text om kommunstyrelsen. 11

12 Gallringsregler Gallring sker efter beslut hos kommunstyrelsen, valnämnd och överförmyndarnämnd. Gallringsbesluten redovisas i gällande dokumenthanteringsplan. Sekretess som sektorn vanligen tillämpar De flesta allmänna handlingar hos sektor infrasupport är offentliga. Inom följande verksamhetsområden förekommer dock sekretess regelbundet: Inom överförmyndarverksamheten gäller sekretess enligt 32 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) För offentliga upphandlingar gäller sekretess enligt OSL 19:3 För kommunens upplåning tillämpas OSL 19:4 I samband med fackliga förhandlingar tillämpas OSL 19:6-8 Inom personaladministrationen tillämpas OSL 39 kap Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Sektorn hämtar uppgifter om röstlängd från valmyndigheten i samband med val. Arkivansvar och kontaktpersoner Arkivansvarig är sektorschef och arkivredogörare utses av sektorschef. 12

13 Kommunstyrelsen sektor individ- och familjeomsorg Historik Före 1969 fanns i de tre kommunerna Lerum, Skallsjö och Stora Lundby fattigvårdsstyrelse/socialnämnd, nykterhetsnämnd och barnavårdsnämnd. Efter kommunsammanslagningen 1969 var det gemensamma namnet Lerums sociala nämnder. Samma ledamöter valdes för både Barnavårdsnämnd och Socialnämnd, vilket innebar att i frågor av gemensamt intresse beslutade Lerums sociala nämnder men i frågor inom respektive lagstiftning beslutade respektive nämnd. Det fanns två utskott kopplade till Lerums sociala nämnder: Vårddelegationen och Hjälpdelegationen. Vårddelegationen hade Socialnämndens delegation dels gällande sluten åldringsvård, social hemhjälp, pensionärshem och pensionärslägenheter och barnavårdsnämnd, dels delegationen för barnstugor och familjedaghemsverksamhet. Dessutom fanns en arbetsgrupp för beredning av planeringsfrågor för barntillsynen och lekskoleverksamheten. Hjälpdelegationen hade Socialnämndens delegation för socialhjälp och familjebidrag och Barnavårdsnämndens delegation för enskilda vårdärenden och Nykterhets-nämndens arbetsutskott. Socialnämnden, Nykterhetsnämnden och Barnavårdsnämnden slogs samman och namnet Sociala centralnämnden antogs. Vårddelegationen och hjälpdelegationen fanns dock kvar t o m då namnen ändrades. Vårddelegationen blev Serviceutskottet och hjälpdelegationen blev Behandlingsutskottet. Dessutom infördes ett nytt Planeringsutskott med uppgift att utarbeta förslag i målsättnings- och planeringsfrågor, förslag till remissyttranden och förslag till budget bytte Sociala centralnämnden namn till Socialnämnden. Samtidigt kom flera nya lagar: Socialtjänstlagen, (SoL), Lagen om vård av ungdom (LVU), Lagen om vård av missbruk (LVM) och lagstiftningen i Barnavårdslag, Nykterhetsvårdslag och Socialhjälpslag upphörde att gälla. Behandlings- och Serviceutskotten slogs ihop 1983 och fick namnet Socialutskottet ( ). Planeringsutskottet upphörde och infördes arbetsutskottet. Förvaltningsorganisation Hösten 1986 inrättades på försök specialistfunktionerna familjerättsgrupp och socialbidragsgrupp. Dessa permanentades från juli 1987 och socialbidragsgruppen underställdes biträdande socialchefen. Flyktingmottagning startades 1987 och leddes av Kommunstyrelsen men hörde administrativt till Socialförvaltningen beslutade Kommunfullmäktige att ta hem invandrarservice och slå ihop denna med flyktingverksamheten. I juni 1991 beslutar Kommunfullmäktige att Socialnämnden skall ta över det politiska ledningsansvaret för Flykting- och invandrarservice överförs flyktingmottagningen och invandrarservicen till nybildade Utbildningsnämnden flyttades flyktingmottagningen tillbaka till Socialnämnden. 13

14 avslutas försöksverksamheten med Lokal områdesutveckling. Socialnämnden ansvarar från för kommundelskontoren i Floda och Gråbo delades individ- och familjeomsorgens arbete upp i tre grupper - socialbidragsgrupp, barn- och ungdomsgrupp samt missbruksgrupp infördes ekonomisk rådgivning ändrades socialbidragsgrupp, barn- och ungdomsgrupp, missbruksgrupp och flyktingmottagning, som tillkommit i organisationen 1994, till socialbidragssektion, familjesektion, behandlingssektion och flykting- och invandrarsektion tillkom arbetsmarknadsenheten som inkluderar naturarbetsgruppen, datorteket och SFI. Behandlingssektionen ändrades 1997 till vuxensektionen och socialbidragssektionen blev 1999 ekonomisektionen slogs dessa sektioner ihop under namnet vuxensektionen flyttades äldre- och handikappomsorgen till vård- och omsorgsnämnden förändras ledningsorganisationen för barnomsorgen och flyttades barnomsorgen till den nyinrättade Barn- och ungdomsnämnden omorganiserades socialförvaltningen i 2 avdelningar: Myndighetsavdelningen och Råd och stödavdelningen 1 respektive 2. Andra förändringar under årens lopp infördes färdtjänst. Mellan 1970 och 1974 fungerade Socialnämnden som arbetslöshetsnämnd, därefter flyttades denna verksamhet över till Försäkringskassan startades en skyddad verkstad kallad Vättleverken blev denna verkstad administrativt sett skild från Sociala centralnämnden upphörde Föräldrabalken kapitel 8 om förordnande av barnavårdsman och beslut i dessa ärenden reglerades i fortsättningen av barnavårdslagen övertog Försäkringskassan hanteringen av barnbidragen. 1976/1977 kom lagen om dödsboanmälan upphörde social hemhjälp flyttades bidragsförskotten till Försäkringskassan. 1976/1977 överfördes familjebidrag vid repetitionsutbildning till Försäkringskassan startade verksamheten vapenfria tjänstepliktiga (VTP) upphörde bosättningslånen. Från januari 1990 samarbetar Lerum med Alingsås, Vårgårda och Herrljunga i en kvinnojour kallad Olivia. Under samma år överförs även ungdomsverkstaden från Skolstyrelsen till Socialnämnden. Verksamheten riktar sig till ungdomar som har svårigheter att anpassa sig till studier eller arbete. Familjebidragen överfördes till Försäkringskassan, i vissa ärenden pågick utbetalning dock till

15 Diariet datoriserades 1990 och från juni 2006 används systemet Platina. Individ- och familjeomsorgen använde Kommundatas system KOSIS mellan åren och gick därefter över till SOCIA infördes ISOX (Nectar AB). Organisation från Myndighetsavdelning Råd och Stödavdelning 1 Råd och Stödavdelning 2 Försörjningsstöd Administrativa assistenter Alkoholrådgivning LVU Receptionen Narkotikarådgivning LVM Nämndservice Budgetrådgivning Utredning IT-samordnare Nätverksarbete Mottagning Pul-ombud Samtalsakuten Lägenhetsutredning Ekonom Ryggsäcken Alkoholhandläggning Naturarbetsgrupp Medling Anmälningar Programverksamheter BISS Förhandsbedömningar Flyktingmottagning Familjerådgivning Umgängesbedömningar SFI Föräldrarådgivning Kvinnofrid Familjer Familjegrupp Vuxna Övrig köpt vård Barn Institutionsvård Ungdomar Boende Familjerätt Dödsboanmälan Påverkansprogram Ungdomstjänst Myndighetsavdelningen Inom myndighetsavdelningen bedrivs arbetet utifrån en helhetssyn. Målsättningen är att individen ska få den hjälp som behövs för att klara sig utan myndighetsutövande insatser fortsättningsvis.allt utredningsarbete inom förvaltningen bedrivs på myndighetsavdelningen. Om det i utredningen framkommer att det finns behov av stöd förmedlas kontakt med Råd och Stödavdelningen. Det sker ingen återkoppling till Myndighetsavdelningen. Råd och Stödavdelningen har givetvis fortsatt anmälningsskyldighet. Råd och Stödavdelningen Flyktingar handläggs under de tre första åren plus ankomståret av Råd och Stödavdelningen. Ekonomin handläggs av assistent efter rambeslut av handläggare på Myndighetsavdelningen. Målet för Råd och Stödavdelningen är att få kommuninvånarna att själva söka det stöd de behöver. 15

16 Viktigare handlingsslag Handlingar i Individärenden registreras i systemet ISOX och akter i dessa ärenden utgör en stor del av sektorns arkiv. Diarieförda handlingar i övriga ärenden registreras i Platina. Sökingångar i arkivet Protokoll i Individnämnden, Individnämndens diarium i Platina samt ISOX Arkiv som förvaras hos sektorn Socialnämndens arkiv t o m Individnämndens och Kommunstyrelsens handlingar från Handlingar hos kommunarkivet Hos kommunarkivet förvaras protokoll och handlingar, bland annat personakter från sektor individ och familjomsorgs verksamhet och tidigare upphörda nämnder som föregått verksamheten. Gallringsregler Bestämmelser i lagar och förordningar. Dokumenthanteringsplan och eventuella generella beslut som fullmäktige har fattat. Sekretess Sekretess gäller för de flesta handlingar inom sektor individ och familjeomsorg enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2 och Offentlighets- och sekretesslagen i högst 70 år. Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Inga uppgifter hämtas regelbundet från andra. Arkivansvar och kontaktpersoner Arkivansvarig är sektorschefen på sektor Individ och familjeomsorg och arkivredogörare utses av sektorschef. 16

17 Kommunstyrelsen sektor lärande Historik Mellan åren 1969 och 1992 verkade Skolstyrelsen. I fyra delarkiv under Skolstyrelsen redovisas Skolans arkiv: Grundskolans, Gymnasieskolans, Musikskolan och Komvux, den kommunala vuxenutbildningens, handlingar. Elevhälsovårdens handlingar (elevhälsovårdens handlingar) redovisas i ett särskilt delarkiv. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden bildades genom att man sammanförde verksamhet från tre olika nämnder - förskoleverksamhet från socialnämnden, grundskoleverksamhet från skolstyrelsen och fritidsverksamhet från fritidsnämnden. Barn- och ungdomschefen hade det övergripande ansvaret för förvaltningen med uppgift att tillsammans med staben i övrigt se till att barn- och ungdomsnämndens beslut om mål och riktlinjer verkställdes och följdes upp. För varje kommundel Floda, Gråbo och Lerum fanns t.o.m. första halvåret 2002 ett områdeskontor som förutom områdeschef och administrativ personal även omfattade ett barn- och ungdomsteam bestående av skolsköterskor, psykologer, specialpedagoger, skolkuratorer, talpedagoger och fältsekreterare. Enhetschefer (förskolechefer, rektorer och fritidsansvariga) hade ett långtgående ansvar och befogenhet för verksamhet, personal och ekonomi. Den typ av ärenden som förekommit inom förskole- och grundskoleverksamheten är ansökningar, förturer (sekretessbelagda), avtal, barnomsorgsavgifter, uppföljnings- och utvärderingsdokument, lärotider, skolskjutsar mm. Ärenden inom fritidsverksamheten har bl a gällt taxor, bidrag och stöd till ungdomsorganisationer och föreningar i övrigt. Grundsärskolan överfördes till barn- och ungdomsförvaltningen från landstingen Under 2002 pågick en organisationsprocess inom förvaltningen som bland annat innebar att de tre områdeskontoren avvecklades. Den nya organisationen startade delvis under senare delen av 2002, men började att gälla i sin helhet I den nya organisationen delade två personer på ansvaret som barn- och ungdomschef. Det fanns fyra stödteam - resursteam, utvecklingsteam, fritidsteam och administrativt team. Förskola, öppen förskola, familjedaghem, fritidsklubbar och grund- respektive särskola organiseras i enheter 0 11 år, år eller 0 17 år. De tidigare enheterna med verksamhet för skolår 6 9 slås samman med fritidsgårdsverksamheten. Sammantaget betyder detta att det från och med 2003 finns 16 resultatenheter inom förvaltningen. Respektive resultatenhet leds av ett ledarteam med 2 3 ledare beroende på enhetens storlek och komplexitet. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden bildades den i samband med att skolstyrelsen omorganiserades och delades upp på barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. 17

18 Organisationen innefattade den gymnasieskola, kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandrare (SFI) och flyktingverksamheten. Olika sysselsättningsbefrämjande åtgärder tillfördes utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Den återfördes flyktingverksamheten till socialnämnden. Arbetsmarknadsenheten (AME) låg kvar under utbildningsförvaltningen med kommunstyrelsen som beslutande organ, men överfördes till socialnämnden. Utbildningsnämnden beslutade om en ny ledningsorganisation med långtgående decentralisering och delegation. Den nya organisaionen infördes Gymnasiesärskolan och särvux överfördes till utbildningsförvaltningen från landstingen Under perioden hade utbildningsnämnden ansvar för kunskapslyftet. Gymnasieskolan ansvarar för gymnasieutbildningen enligt gällande gymnasiereform. Vuxenutbildningen ansvarar för de vuxenstuderandes krav på skräddarsydda och effektiva utbildningar. Kulturnämnden Före 1969 fanns det ingen kulturnämnd. Fr.o.m. kommunsammanslagningen detta år bildades en kulturnämnd vars främsta mål var att ombesörja biblioteksverksamheten samt att ge bidrag till de olika kulturföreningarna. Sedan 1969 svarar kulturförvaltningen för kommunens konstinköp. Mellan fanns det en konst- och utställningskommitté, som övergick till att bli ett konstutskott. Musik och teaterkommittén bildades också 1971 och denna kommitté övergick 1980 till ett musik- och teaterutskott. Ett bevarandeutskott bildades 1983 i samband med att ett kulturminnesvårdsprogram skulle tas fram. Samtliga utskott avvecklades Vägnamnsberedningen, som tidigare legat under Verkstyrelsen, övergick 1971 till Kulturnämnden och kallades vägnamnskommittén. Ansvaret övertogs av Byggnadsnämnden. Biblioteksverksamheten och kulturkansliet var från början inrymt i provisoriska lokaler med bl.a. administrationen inrymd i Villa Mascotte flyttade biblioteket till nybyggda lokaler i Dergården. Samtidigt övertogs brukaransvaret för Dergårdsteatern, som invigdes i september samma år flyttade även kulturkansliet till Dergården sammanfördes den allmänkulturella verksamheten och biblioteksverksamheten under namnet kulturförvaltningen med en kulturchef som förvaltningschef. Samma år upphörde kultursekreterartjänsten drogs tjänsten som bibliotekschef in. Fr.o.m. juli 1994 överfördes musikskolan från Barn och ungdomsnämnden till Kulturnämnden och kallas numera för kulturskolan. Under tiden utgavs personaltidningen Mascotten. 18

19 2001 startade utställningsverksamhet i det nyinrättade Dergårdsgalleriet återinfördes tjänsten som kultursekreterare återinfördes tjänsten som bibliotekschef, som tidigare ingått i kulturchefstjänsten. Organisation och arbetsuppgifter sammanfördes utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kulturförvaltningen till en gemensam förvaltning - Lärandeförvaltningen. Denna leds av tre förvaltningschefer (delat ledarskap) med underställda enhetschefer. De tre nämnderna utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden fortsatte att existera t.o.m En ny politisk organisation infördes i kommunen med en kommunstyrelseförvaltning och fem sektorer. I samband med detta bytte Lärandeförvaltningen namn till Sektor Lärande. Viktigare handlingsslag Inom sektor Lärande finns handlingar förvarade vid flera olika enheter - centralt i kommunhuset, kultur och fritidskansliet, biblioteket, kulturskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen samt ett antal olika grundskolenheter. Diarieförda handlingar Protokoll Akter - särskoleinskrivningar och elevvårdsärenden Ansökningar - t.ex barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning, kulturskola, kulturoch fritidsverksamhet, inackorderingstillägg. Nationella prov Betyg och betygskataloger Klasslistor, kursplaner, scheman Förteckningar och register av olika slag Sökingångar i arkivet Arkivförteckning Diarium Nämndprotokoll Platina - Digitalt ärendehanteringssystem Procapita - Digitalt verksamhetsprogram för förskola, skola och kulturskola Book-It - Digitalt biblioteksprogram In-Design - Digitalt bildprogram över kommunens konstinnehav Vilka arkiv förvaras hos sektorn I sektor lärandes olika närarkivlokaler förvaras följande arkivhandlingar: Delar av Barn- och ungdomsnämndens arkiv fram till Delar av Utbildningsnämndens arkiv för åren Individnämndens arkiv: pågående och senaste årets akter (akter överförs efter 2 år till kommunarkivet, förvaring sektor individ- och familjeomsorg) 19

20 Kommunstyrelsens arkiv: handlingar härrörande från sektorn från 1 januari Senast efter 5 år överförs dessa till kommunarkivet, om inte annan överenskommelse redovisas i dokumenthanteringsplanen. Handlingar hos kommunarkivet Handlingar som är äldre än vad som angivits under föregående rubrik, har levererats till kommunarkivet i enlighet med respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Gallringsregler Beslut om gallring av allmänna handlingar fattas av ansvarig nämnd redovisade i gällande dokumenthanteringsplan och generella gallringsbeslut för handlingar av tillfälling eller ringa betydelse fattade av kommunstyrelsen. Sekretess som sektorn vanligen tillämpar på sina handlingar Offentlighets- och sekretesslagen kap 21 1 (skolhälsovård) Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1-4 (skola, elevvårdande verksamhet) Offentlighets- och sekretesslagen 40 kap 3 (bibliotek) Uppgifter som sektorn regelbundet hämtar från andra Uppgifter om ansökningar och intagning i gymnasieskola hämtas löpande från GR. Arkivansvar och kontaktpersoner Arkivansvarig är sektorschef och arkivredogörare utses av sektorschef på förslag från enhetschef. 20

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Tillkomst år: Sociala centralnämnden tillkom 1974 och bestod av 11 ledamöter och 11 ersättare. Socialnämnden består idag av 9 ordinarie ledamöter och 9

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Ansvarig myndighet (enligt Arkivreglemente för Växjö kommun 1 Tillämpningsområde)

Ansvarig myndighet (enligt Arkivreglemente för Växjö kommun 1 Tillämpningsområde) Centralförvaltningen OMSORGSFÖRVALTNINGEN ARKIVBESKRIVNING Datum 2010-10-04 Fastställd av: Förvaltningschef Ann-Christin Norlander Ersätter Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden i Växjö kommun, upprättad

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumentnamn: Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (7) Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 p 2) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 ) ska varje

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunstyrelsens utskott I: 2010-08-24, 117 Reviderad: Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun 1. Inledning Varför ska myndighetens arkiv redovisas? Enligt arkivlagen

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Att redovisa arkiv. i Nässjö kommun

Att redovisa arkiv. i Nässjö kommun Att redovisa arkiv i Nässjö kommun 1. Inledning... 2 Varför ska myndighetens arkiv redovisas?... 2 Vad är skillnaden mellan den gamla arkivredovisningen och den nya?... 2 Varje myndighet ska redovisa sitt

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Sammanställning av återstående åtgärder efter arkivtillsyn

Sammanställning av återstående åtgärder efter arkivtillsyn Tjänsteskrivelse 2015-03-20 KFN 2014.0043 Handläggare: Annelie Henriksson Sammanställning av återstående åtgärder efter arkivtillsyn Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden är arkivmyndighet i Karlskoga

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 200011 7-1 2011-12-19 KS.2011.0246. Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv

ESLÖVS KOMMUN 200011 7-1 2011-12-19 KS.2011.0246. Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Maria Beckman 0413-62348 2011-12-19 KS.2011.0246 Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv 200011 7-1 Tillsyn av Vård och Omsorgs

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Nässjö kommunarkiv. Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö

Nässjö kommunarkiv. Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö Nässjö kommunarkiv Verkan Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Nässjö Bakgrund Nässjö kommun saknar komplett arkivredovisning Flera förvaltningar förvarar handlingar från 1800- talet Arkivförteckningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar. Revisionsrapport. Offentlig Sydost KPMG AB 2009-10-20.

Tranås kommun. Granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar. Revisionsrapport. Offentlig Sydost KPMG AB 2009-10-20. Granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar Revisionsrapport Offentlig Sydost KPMG AB Lisa Åberg Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte, avgränsning och metod 1 2. Lagstiftningens

Läs mer