Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare"

Transkript

1 Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat och slutsatser Bildningsnämnden... 3 Externa avtal... 3 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 3 Våra kommentarer och förslag Socialnämnden... 5 Externa avtal... 5 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 5 Våra kommentarer och förslag Tekniska nämnden... 8 Externa avtal... 8 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 8 Våra kommentarer och förslag... 10

3 1 Sammanfattande bedömning Inom flera nämnder utförs delar av eller hela verksamheter av andra än kommunens egen organisation. Berörda nämnder har trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål, gällande lagstiftning och utifrån ingångna avtal mm. Mot denna bakgrund är det viktigt att nämnderna har rutiner för att systematiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska nämndernas arbete med att följa upp avtal med externa utförare. Berörda nämnder i granskningen är socialnämnden, tekniska nämnden och bildningsnämnden. Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat nämndernas rutiner för uppföljning av externa avtal. Granskningen visar att granskade nämnder i allt väsentligt har fungerande rutiner för uppföljning av den verksamhet som bedrivs av externa utförare. Respektive nämnd bedöms ha en samlad bild över vilka externa avtal som finns, ofta i form av avtalsregister eller annan sammanställning. Där framgår avtalspart, period, ersättningsnivåer, avtalsinnehåll mm. Vi anser att socialnämnden och bildningsnämnden i sina förfrågningsunderlag och avtal ytterligare bör tydliggöra hur uppföljning skall ske för respektive verksamhet som handlas upp. Granskningen visar att uppföljningar i huvudsak sker i enlighet med vad som sägs i avtal och förfrågningsunderlag. Vad gäller socialnämnden pågår ett arbete med att skapa en bättre struktur på uppföljningarna inom vissa områden bl.a. i form av tydligare rutiner och tydligare koppling till innehållet i förfrågningsunderlaget och gällande avtal. Eventuella upptäckta avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning hanteras något olika mellan de granskade nämnderna beroende på verksamhetens karaktär. Samtliga förvaltningar har löpande dialoger med utförarna och man vidtar ofta gemensamt åtgärder vid behov. Några direkta påföljder i form av viten eller innehållande av betalningsmedel har inte varit aktuellt inom någon nämnd. Inom tekniska nämndens avtal framgår att hävning av avtal kan ske och att betalningsmedel innehållas tills arbetet slutbesiktigats och godkänts. 1

4 Nämnderna har inte tagit något särskilt beslut om hur uppföljning av de externa utförarna ska ske. Såväl förfrågningsunderlag som avtal behandlas dock av nämnderna varför man därigenom indirekt styr hur uppföljning ska ske. Rapportering till nämnd av gjorda uppföljningar sker inte specifikt för uppföljning av externa utförare om inte större avvikelser noterats. Detta sker i stället inom ramen för den vanliga verksamhetsuppföljningen som sker inom respektive nämnd. 2 Bakgrund och revisionsfråga Inom flera nämnder utförs delar av eller hela verksamheter av andra än kommunens egen organisation. Berörda nämnder har trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med uppgjorda avtal och utifrån kommunala mål mm. Mot denna bakgrund är det viktigt att granska vilka system och rutiner nämnderna har för att systematiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats Revisionsfrågorna är; Har berörda nämnder tydliga och fungerande rutiner för uppföljning av avtalen med externa utförare? I granskningen avser vi att belysa följande delar: Har respektive nämnd en samlad bild över vilka externa avtal som finns? Finns tydliga av nämnden fastställda rutiner för hur uppföljning av avtalen ska ske? Sker uppföljning av det som överenskommits i avtalet? Hur hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal? Hur sker rapportering av uppföljning till berörd nämnd? 2.1 Metod och avgränsning Granskningens resultat har nåtts genom följande moment intervjuer med berörda chefer och handläggare genomgång av aktuell dokumentation, måldokument, dokumenterade uppföljningsplaner, prioriteringar etc. Granskningen begränsas till att omfatta socialnämnden, bildningsnämnden samt tekniska nämndens uppföljning av avtal med externa utförare. Däremot ingår inte externa avtal där uppföljningen är individbaserad t.ex. inom socialnämndens individ- och familjeomsorg. 2

5 3 Resultat och slutsatser 3.1 Bildningsnämnden Externa avtal I samband med granskningen har vi erhållit underlag från bildningsnämnden om vilka externa avtal som finns och där nämnden har upphandlat verksamhet. Dessa är enligt erhållen uppgift: Lernia orienteringskurser och yrkesutbildningar inom el-, svets-, plåt och verkstadsteknik Yrkesakademin AB utbildning av yrkesförare (sker i Norrköping) NTI- skolan gymnasiekurser på distans Rutiner för uppföljning av externa avtal Nämndens uppföljning av verksamheten sker löpande under året. Nämnden har en fastställd sammanställd övergripande plan för vad man ska följa upp, när och hur. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nycketalsuppföljningar, kvalitetsredovisning, uppföljning av mål, kontaktpolitiker- besök, klagomåls/synpunktshantering, intern kontroll mm. Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten. I avtalen för de tre olika utbildningsanordnarna har bildningsnämnden sökt reglera hur kontroll, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske. I avtalen står följande: Beställaren äger rätt att utföra kontroll, uppföljning och utvärdering av den verksamhet som leverantören bedriver inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Beställaren skall för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till de uppgifter och dokument som behövs. Leverantören skall medverka till att uppföljning av verksamheten kan göras vid tidpunkter som beställaren bestämmer. Beställaren kan själv eller genom att uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt utföra uppföljning och kontroll. Leverantören skall ha ett kvalitetssäkringssystem anpassat för vuxenutbildningsverksamheten. Rutiner skall finnas för intern kvalitetskontroll och utvärdering. 3

6 Varje deltagare skall genom leverantörens försorg ges möjlighet att utvärdera den de kurser man deltagit i. En sammanställning skall sändas till beställaren minst varannan månad alternativt senast två veckor efter avslutad kurs. En årlig kvalitetsredovisning skall lämnas till beställaren i enlighet med de anvisningar beställaren ger. Kvalitetsredovisningen skall bl.a. innehålla en genomförandebeskrivning samt en beskrivning av den dagliga verksamheten. Resultat och måluppfyllelse, av de mål Motala kommun antagit skall framgå. I genomförandebeskrivningen skall det framgå vilka resultat som uppnåtts, antal deltagare som fullföljt utbildningen, antal avbrott och orsakerna till dessa samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra avbrott. Sammanställning av leverantörens egna utvärderingar under verksamhetsåret skall också göras. Enligt ansvarig tjänsteman följer utförarna de krav som finns i avtalen vad gäller uppföljning och utvärdering. Varje elev får t.ex. besvara en enkät efter avslutad utbildning där man har möjlighet att lyfta fram vad som fungerat bra respektive mindre bra. Sammanställning av dessa enkäter återfinns i utförarnas kvalitetsredovisningar, men kommunen kan även ta del av materialet löpande om man vill. Vad gäller körkortsutbildning och svetsutbildning så avslutas dessa med ett prov av utomstående part. Därigenom får kommunen automatiskt ett kvitto på kvaliteten i dessa utbildningar. Utförarna själva hör också av sig till kommunen om man upplever sig ha någon form av problem. Dialogen mellan kommunen och utförarna upplevs fungera smidigt och med stort förtroende mellan parterna. Kommunen har en s.k. vuxenstrateg som löpande gör besök hos de olika utbildningsanordnarna. Även handläggaren för antagningen till olika utbildningar gör många besök ute hos utförarna. En annan viktig informationskälla för kommunen är eleverna själva som hör av sig direkt till kommunen om någon kurs inte fungerar. Därigenom får kommunen direktinformation som gör att man kan ta upp en diskussion med utföraren för att söka lösa problemet. Kommunen kallar varje år respektive utbildningsanordnarna till en ½-dags kvalitetskonferens efter årets slut. På denna diskuteras bl.a. resultaten från de enkäter som kommunen skickat till ett urval av elever samt de olika uppföljningar och utvärderingar som utbildningsanordnarna själva gjort. 4

7 Ovanstående olika insatser, tillsammans med kvalitetsredovisningen och dialogen med utförarna, gör sammantaget att ansvarig tjänsteman bedömer att man har en uppföljning som ger en mycket god bild av hur verksamheten hos olika utförare bedrivs utifrån kraven i avtalen. Våra kommentarer och förslag Bildningsnämnden har på ett bra sätt i avtalen tydliggjort parternas ansvar för uppföljning och kontroll av verksamheten. I allt väsentligt visar granskningen också att bildningsnämnden arbetar med uppföljning på det sätt som anges i avtalen. Vår bedömning är att bildningsnämnden har en väl fungerande rutin för uppföljning av de externa utförarna. Nu görs endast en utvärdering av verksamheten i slutet av året. För att ge en snabbare återkoppling och en mer löpande dialog mellan beställaren och utföraren föreslår vi att man även genomför en enklare uppföljning före sommaren av den verksamhet som genomförts under våren. 3.2 Socialnämnden Externa avtal I samband med granskningen har vi erhållit underlag från socialnämnden om vilka externa avtal för verksamhet som nämnden har. Dessa är enligt erhållen sammanställning. Äldreomsorg MV/Bråstorp vårdboende och hemtjänst Demensboende Solbacken Matdistribution Inköpsservice Daglig verksamhet i lantlig miljö Högby gård LSS och Sol Tillfälligt stödboende missbruksvård Stödverksamhet för människor med missbruksproblematik Rutiner för uppföljning av externa avtal Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten. Några av nämnden fastställda särskilda rutiner för hur uppföljning av externa avtal skall ske finns ej. Delvis finns detta dock reglerat eller beskrivet i avtalen med respektive utförare. I förfrågningsunderlaget gällande äldreomsorg - MV/Bråstorp framgår följande avseende uppföljning och utvärdering av uppdraget. 5

8 Beställaren följer upp verksamheten fortlöpande, minst en gång per år samt vid behov. En särskild utvärdering görs innan beslut om förlängning av avtal sker. Inkomna anmälningar skall rapporteras omgående enligt Lex Sarah och inkomna synpunkter på verksamheten en gång per år. Allvarliga avvikelser inom hälso- och sjukvård skall omgående rapporteras till kommunens MAS. Uppföljning kommer att ske i dialog med utföraren. Under avtalstiden skall beställaren äga rätt att kontinuerligt göra kvalitetsuppföljningar med avseende på hur utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot beställaren i enlighet med de krav som ställs i avtalet. Beställaren avser att genomföra enkätundersökning till brukare och närstående en gång per år. Uppföljningen kan även utförs på annat sätt t ex granskning genom anmälda och oanmälda besök i verksamheten, kontroll av dokumentation, intervjuer och fokusgrupper. Resultaten av beställarens uppföljningar och utvärderingar skall alltid delges utföraren. På samma sätt delger även utföraren beställaren resultatet av sina uppföljningar och utvärderingar. I grunden är kraven på uppföljning av den externa utföraren de samma som för den egna verksamheten. I grunden följer man upp hur väl verksamheten klarar att hantera de tjänstegarantier som finns beslutade. Dessutom finns krav på utföraren att delge kommunen resultaten av egna uppföljningar om man gör sådana. Löpande sker uppföljning av beläggning jämfört med de kostnader utföraren fakturerar. En form av uppföljning sker också via MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som följer verksamheten på samma sätt som verksamheten i egenregi Uppföljning av verksamheten som helhet sker genom regelbundna träffar med ledningen. Inledningsvis hade man täta träffar medan man nu träffas fyra gånger per år. På Högby gård bedrivs daglig verksamhet för personer som tillhör LSS personkrets, men även psykiskt funktionshindrade och f.d. missbrukare. I förfrågningsunderlaget och avtalet för Högby gård finns inget särskilt skrivet beträffande kommunens eller utförarens uppföljning och utvärdering av verksamheten. Beträffande uppföljning av ekonomin sägs endast uppföljning skall ske kvartalsvis av hur nyttjandet av platserna uppfylls, eventuellt underskott eller överskott av nyttjandet av dagar förs över till nästkommande kvartalsperiod. 6

9 Eftersom verksamheten är en samverkan där kommunen håller handledare för verksamheten och utföraren håller lokaler, djur och viss arbetsledning innebär det att kommunen via sin personal har löpande insyn i verksamheten. Dessutom upprättar man genomförandeplaner för alla personer som deltar i verksamheten och dessa följs upp var tredje månad. Ansvarig tjänsteman inom sociala resursverksamheten är ute på Högby gård i princip varje vecka för att följa upp verksamheten. Man genomför också arbetsplatsträffar där utföraren och kommunens representanter diskuterar olika aktuella frågor. I allt väsentligt upplever ansvarig tjänsteman att man har en mycket god bild av hur verksamheten fungerar och dialogen med utföraren fungerar bra. Även inom hemtjänsten styr tjänstegarantierna i stor utsträckning verksamheten. Där ställs bl. a. krav på genomförandeplaner för varje pensionär där man ska ange bedömd tid för olika insatser. Varje månad följer förvaltningen därför upp antalet utförda timmar jämfört med fattade biståndsbeslut. Man tar även fram ett urval av biståndsbeslut och följer upp hur dessa har genomförts. Den externa utföraren kommer inom kort att ta i bruk samma system för tidsregistrering hos pensionärerna som kommunen använder - Mobipen. Detta bedöms ge ytterligare säkerhet i kontrollen samt förenkla och snabba på uppföljningen av timanvändningen inom hemtjänsten. En mer systematisk uppföljning av uppdraget sker genom träffar mellan beställare och utförare varannan till var tredje månad. Dokumentation av mötet sker i form av minnesanteckningar. Där framgår deltagare, plats, tid, nästa möte samt kort beskrivning i punktform om innehållet. De intervjuade beskriver att om avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning noteras så har förvaltningen och nämnden löpande dialoger med utföraren och vidtar gemensamma åtgärder. Några direkta påföljder i form av viten eller innehållande av betalningsmedel har inte varit aktuellt. Rapportering till nämnd sker enligt uppgift inte specifikt för uppföljning av externa avtal om inte större avvikelser noterats. Verksamhetsuppföljningar, projektuppföljningar och kvalitetsuppföljningar rapporteras mer övergripande exempelvis i form av uppföljning av tjänstegarantier. Våra kommentarer och förslag Nämndens uppföljning av verksamheten sker löpande under året som också framgått i en tidigare genomförd granskning. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nyckeltalsuppföljningar, uppföljning av tjänstegarantier, brukarundersök- 7

10 ningar i form av enkäter, uppföljning av mål, kontaktpolitikerbesök, klagomåls/synpunktshantering, intern kontroll mm. som rapporteras till nämnd. Granskningen visar att det finns behov av att i förfrågningsunderlag och avtal tydligare ange hur uppföljning av verksamheten ska ske. Förvaltningsledningen är medveten om detta och vissa förändringar planeras. Vi anser att uppföljningsarbetet kan utvecklas ytterligare genom att skapa tydligare rutiner och tydligare koppling till innehållet i förfrågningsunderlag och gällande avtal. 3.3 Tekniska nämnden Externa avtal De externa avtal för verksamhet som tekniska nämnden har angett är följande: NCC roads Gata och park- drift och underhåll i Borensbergsområdet Vattenfall service syd service gatubelysning Miniskog AB avverkning Q park AB parkeringsövervakning Sita Sverige transporter återvinning/avfall Stena Gotthard AB flisning återvinning/avfall Östgötafrakt transporter återvinning, vatten och avfall Städning av toaletter Bussgods AB Rutiner för uppföljning av externa avtal I likhat med övriga berörda nämnder i granskningen sker uppföljning av verksamheten löpande under året. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nyckeltalsuppföljningar, uppföljning av mål, specifika projekt, intern kontroll mm som rapporteras till nämnd. Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten eller i projektform. När det gäller avtalet med NCC roads AB för drift och underhåll av gata och parkskötsel i Borensberg med kransorter, fördelar sig totalkostnaden tkr. så att tkr avser gatudrift och resterande parkskötsel. När det gäller beställningen inom parksidan finns tydliga beskrivningar av vad som ska skötas och hur. De ytor som ingår i entreprenaden finns definierade på en digital karta där skötselintervallen också finns angivna. 8

11 Utöver detta finns en av kommunen framtagen skötselmanual där man beskriver hur skötseln ska ske dvs. vilka krav på t.ex. klipphöjder man har på gräs, hur buskar ska beskäras etc. Även vad gäller gatuunderhållet finns objekten inlagda på digitalt kartverk. Dessutom finns krav/beskrivningar på hur olika typer av jobba ska göras, vilket ofta stöds av generella standards för olika områden/åtgärder. Uppföljningen av avtalet med NCC sker vid månatliga träffar med utföraren. Från kommunen deltar en person från park- och en från gatusidan. Dagordningen tar upp områden såsom föregående protokoll, kvarstående frågor sedan föregående möte, tidplan, tekniska frågor, kvalitets- och miljöfrågor, arbetsmiljö, ekonomi, pågående och genomförda arbeten, myndighetsfrågor, besiktningar och syneförrättningar, administrativa och organisatoriska frågor mm. Dagordningen har en koppling till innehållet i de krav som ingår i förfrågningsunderlag mm. Protokoll eller minnesanteckningar förs vid dessa träffar. Enligt de intervjuade samt de protokoll som erhållits genomförs ovanstående träffar. De beskriver också att det hittills inte varit många tvistefrågor eller oklarheter i innehållet i uppdraget etc. Utöver månadsträffarna görs inom parksidan ytbesiktningar fyra gånger årligen av parkingenjören. På gatusidan finns inga beslut att besiktningar ska göras under året, men gatuingenjören åker själv runt ofta och skapar sig därmed en god bild av underhållsinsatserna. NCC för också dagbok över vilka insatser man gör och kommunen har möjlighet att ta del av dessa dagboksanteckningar. De intervjuade framhåller också att allmänheten är en viktig del i kontrollen och uppföljningen av entreprenören. Via felanmälan eller på annat sätt hör man av sig om något upplevs fungera mindre bra. NCC har ett internt IT-stöd där man löpande kan följa ett ärendes hantering och gång. Kommunen kommer nu att få tillgång till detta system vilket gör att ansvariga på tekniska kontoret ännu bättre och enklare än i dag kan följa hur NCC arbetar med underhållet utifrån avtalet. Inom skogsskötseln har tekniska nämnden ett ramavtal med företaget Miniskog. Tidigare hanterades skogsskötseln av arbetsmarknadsenheten. Avtalet togs fram då man önskade styra upp verksamheten där syftet med kommunens skogsskötsel förtydligades. Numera finns beslut om att man inte har några avkastningskrav på skogen utan att verksamheten ska gå jämnt upp. Arbetet med skogen styrs genom den skogsbruksplan som tagits fram. Inom ramen för denna handlar sedan kommunens skogsförvaltare upp de insatser som bedöms nödvändiga. Uppföljningen sker oftast direkt då ett arbete avslutats. Erfarenheten av uppföljningarna är att Miniskog gör ett mycket bra arbete till ett konkurrenskraftigt pris. 9

12 Skogsförvaltaren köper även vissa tjänster från arbetsmarknadsenheten och från tekniska förvaltningens egen produktionsenhet, varför man har möjlighet till jämförelser mellan egenregin och Miniskog. Beträffande skötsel av gatubelysning finns ett avtal med Vattenfall. Avtalet innebär att Vattenfall fyra gånger per år genomför besiktningar av samtliga ljuspunkter och byter ut de som inte fungerar. Via felanmälan läggs all information om trasiga lampor in och dessa byts då vid de planerade intervallen. Om flera ljuspunkter i rad gått sönder ingår även i avtalet att man ska byta ut dessa tidigare än det planerade bytet. Uppföljning sker två gånger per år då driftingenjören och avdelningschefen för gatuavdelningen gör en egen besiktning och därefter träffar Vattenfalls representanter för en genomgång. Hittills bedömer förvaltningen att avtalet fungerat bra och det kommer att förlängas med 1+1 år. Utöver dessa större avtal har tekniska nämnden ett antal mindre avtal. Dessa följs upp lite olika men den samlade bilden är att förvaltningen även för dessa avtal har rutiner för att följa upp att de följs. Eventuella upptäckta avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning hanteras generellt sett i dialog med utföraren. Detta fungerar hittills bra och eventuella skiljaktigheter har kunnat lösas enkelt. Om en allvarlig tvist skulle uppstå framgår att hävning av avtal kan ske och/eller att betalningsmedel innehålls tills arbetet slutbesiktigats och godkänts. Rapportering till nämnd sker inte specifikt för uppföljning av externa avtal om inte större avvikelser noterats. Våra kommentarer och förslag I allt väsentligt har tekniska nämnden bra rutiner för hur man följer upp avtal med externa utförare. Beträffande parkskötseln i Borensberg föreslår vi att förvaltningen även genomför en årlig slutkontroll. Därigenom skulle man kunna få ett ännu bättre underlag för dialog med utföraren. När det gäller gatuskötseln bör en mer systematisk besiktning göras för att försäkra sig om att avtalade insatser också utförts. Granskningen visar även att det finns behov av att utveckla rutiner för att hålla den digitala kartan aktuell, då den utgör ett viktigt underlag för både planering och upphandling av tjänsterna. 10

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nämndernas uppföljning av verksamhet som bedrivs på entreprenad. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av nämndernas uppföljning av verksamhet som bedrivs på entreprenad. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av nämndernas uppföljning av verksamhet som bedrivs på entreprenad Mjölby kommun Håkan Lindahl Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionella bedömning 1 2. Bakgrund och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

FÖRSLAG PÅ KVALITETSUPPFÖLJNINGSPLAN 2012, OMSORGSNÄMNDEN

FÖRSLAG PÅ KVALITETSUPPFÖLJNINGSPLAN 2012, OMSORGSNÄMNDEN Bilaga 2 1 (5) FÖRSLAG PÅ KVALITETSUPPFÖLJNINGSPLAN 2012, OMSORGSNÄMNDEN 1. ENKÄTER * Öppenvård, individ och familjeomsorg * Socialpsykiatri (bostad med särskild service, daglig verksamhet och personligt

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Revisionsrapport granskning av externa avtal.

Revisionsrapport granskning av externa avtal. Revisionsrapport granskning av externa avtal. -Socialförvaltningen Härnösands Kommun Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 7 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument KVALITET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 5 Kvalitet... 2 Kommuninvånare och kund/brukare... 2 Bättre Vara... 2 Tjänstegarantier/servicedeklarationer...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer