Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare"

Transkript

1 Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat och slutsatser Bildningsnämnden... 3 Externa avtal... 3 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 3 Våra kommentarer och förslag Socialnämnden... 5 Externa avtal... 5 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 5 Våra kommentarer och förslag Tekniska nämnden... 8 Externa avtal... 8 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 8 Våra kommentarer och förslag... 10

3 1 Sammanfattande bedömning Inom flera nämnder utförs delar av eller hela verksamheter av andra än kommunens egen organisation. Berörda nämnder har trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål, gällande lagstiftning och utifrån ingångna avtal mm. Mot denna bakgrund är det viktigt att nämnderna har rutiner för att systematiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska nämndernas arbete med att följa upp avtal med externa utförare. Berörda nämnder i granskningen är socialnämnden, tekniska nämnden och bildningsnämnden. Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat nämndernas rutiner för uppföljning av externa avtal. Granskningen visar att granskade nämnder i allt väsentligt har fungerande rutiner för uppföljning av den verksamhet som bedrivs av externa utförare. Respektive nämnd bedöms ha en samlad bild över vilka externa avtal som finns, ofta i form av avtalsregister eller annan sammanställning. Där framgår avtalspart, period, ersättningsnivåer, avtalsinnehåll mm. Vi anser att socialnämnden och bildningsnämnden i sina förfrågningsunderlag och avtal ytterligare bör tydliggöra hur uppföljning skall ske för respektive verksamhet som handlas upp. Granskningen visar att uppföljningar i huvudsak sker i enlighet med vad som sägs i avtal och förfrågningsunderlag. Vad gäller socialnämnden pågår ett arbete med att skapa en bättre struktur på uppföljningarna inom vissa områden bl.a. i form av tydligare rutiner och tydligare koppling till innehållet i förfrågningsunderlaget och gällande avtal. Eventuella upptäckta avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning hanteras något olika mellan de granskade nämnderna beroende på verksamhetens karaktär. Samtliga förvaltningar har löpande dialoger med utförarna och man vidtar ofta gemensamt åtgärder vid behov. Några direkta påföljder i form av viten eller innehållande av betalningsmedel har inte varit aktuellt inom någon nämnd. Inom tekniska nämndens avtal framgår att hävning av avtal kan ske och att betalningsmedel innehållas tills arbetet slutbesiktigats och godkänts. 1

4 Nämnderna har inte tagit något särskilt beslut om hur uppföljning av de externa utförarna ska ske. Såväl förfrågningsunderlag som avtal behandlas dock av nämnderna varför man därigenom indirekt styr hur uppföljning ska ske. Rapportering till nämnd av gjorda uppföljningar sker inte specifikt för uppföljning av externa utförare om inte större avvikelser noterats. Detta sker i stället inom ramen för den vanliga verksamhetsuppföljningen som sker inom respektive nämnd. 2 Bakgrund och revisionsfråga Inom flera nämnder utförs delar av eller hela verksamheter av andra än kommunens egen organisation. Berörda nämnder har trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med uppgjorda avtal och utifrån kommunala mål mm. Mot denna bakgrund är det viktigt att granska vilka system och rutiner nämnderna har för att systematiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats Revisionsfrågorna är; Har berörda nämnder tydliga och fungerande rutiner för uppföljning av avtalen med externa utförare? I granskningen avser vi att belysa följande delar: Har respektive nämnd en samlad bild över vilka externa avtal som finns? Finns tydliga av nämnden fastställda rutiner för hur uppföljning av avtalen ska ske? Sker uppföljning av det som överenskommits i avtalet? Hur hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal? Hur sker rapportering av uppföljning till berörd nämnd? 2.1 Metod och avgränsning Granskningens resultat har nåtts genom följande moment intervjuer med berörda chefer och handläggare genomgång av aktuell dokumentation, måldokument, dokumenterade uppföljningsplaner, prioriteringar etc. Granskningen begränsas till att omfatta socialnämnden, bildningsnämnden samt tekniska nämndens uppföljning av avtal med externa utförare. Däremot ingår inte externa avtal där uppföljningen är individbaserad t.ex. inom socialnämndens individ- och familjeomsorg. 2

5 3 Resultat och slutsatser 3.1 Bildningsnämnden Externa avtal I samband med granskningen har vi erhållit underlag från bildningsnämnden om vilka externa avtal som finns och där nämnden har upphandlat verksamhet. Dessa är enligt erhållen uppgift: Lernia orienteringskurser och yrkesutbildningar inom el-, svets-, plåt och verkstadsteknik Yrkesakademin AB utbildning av yrkesförare (sker i Norrköping) NTI- skolan gymnasiekurser på distans Rutiner för uppföljning av externa avtal Nämndens uppföljning av verksamheten sker löpande under året. Nämnden har en fastställd sammanställd övergripande plan för vad man ska följa upp, när och hur. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nycketalsuppföljningar, kvalitetsredovisning, uppföljning av mål, kontaktpolitiker- besök, klagomåls/synpunktshantering, intern kontroll mm. Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten. I avtalen för de tre olika utbildningsanordnarna har bildningsnämnden sökt reglera hur kontroll, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske. I avtalen står följande: Beställaren äger rätt att utföra kontroll, uppföljning och utvärdering av den verksamhet som leverantören bedriver inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Beställaren skall för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till de uppgifter och dokument som behövs. Leverantören skall medverka till att uppföljning av verksamheten kan göras vid tidpunkter som beställaren bestämmer. Beställaren kan själv eller genom att uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt utföra uppföljning och kontroll. Leverantören skall ha ett kvalitetssäkringssystem anpassat för vuxenutbildningsverksamheten. Rutiner skall finnas för intern kvalitetskontroll och utvärdering. 3

6 Varje deltagare skall genom leverantörens försorg ges möjlighet att utvärdera den de kurser man deltagit i. En sammanställning skall sändas till beställaren minst varannan månad alternativt senast två veckor efter avslutad kurs. En årlig kvalitetsredovisning skall lämnas till beställaren i enlighet med de anvisningar beställaren ger. Kvalitetsredovisningen skall bl.a. innehålla en genomförandebeskrivning samt en beskrivning av den dagliga verksamheten. Resultat och måluppfyllelse, av de mål Motala kommun antagit skall framgå. I genomförandebeskrivningen skall det framgå vilka resultat som uppnåtts, antal deltagare som fullföljt utbildningen, antal avbrott och orsakerna till dessa samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra avbrott. Sammanställning av leverantörens egna utvärderingar under verksamhetsåret skall också göras. Enligt ansvarig tjänsteman följer utförarna de krav som finns i avtalen vad gäller uppföljning och utvärdering. Varje elev får t.ex. besvara en enkät efter avslutad utbildning där man har möjlighet att lyfta fram vad som fungerat bra respektive mindre bra. Sammanställning av dessa enkäter återfinns i utförarnas kvalitetsredovisningar, men kommunen kan även ta del av materialet löpande om man vill. Vad gäller körkortsutbildning och svetsutbildning så avslutas dessa med ett prov av utomstående part. Därigenom får kommunen automatiskt ett kvitto på kvaliteten i dessa utbildningar. Utförarna själva hör också av sig till kommunen om man upplever sig ha någon form av problem. Dialogen mellan kommunen och utförarna upplevs fungera smidigt och med stort förtroende mellan parterna. Kommunen har en s.k. vuxenstrateg som löpande gör besök hos de olika utbildningsanordnarna. Även handläggaren för antagningen till olika utbildningar gör många besök ute hos utförarna. En annan viktig informationskälla för kommunen är eleverna själva som hör av sig direkt till kommunen om någon kurs inte fungerar. Därigenom får kommunen direktinformation som gör att man kan ta upp en diskussion med utföraren för att söka lösa problemet. Kommunen kallar varje år respektive utbildningsanordnarna till en ½-dags kvalitetskonferens efter årets slut. På denna diskuteras bl.a. resultaten från de enkäter som kommunen skickat till ett urval av elever samt de olika uppföljningar och utvärderingar som utbildningsanordnarna själva gjort. 4

7 Ovanstående olika insatser, tillsammans med kvalitetsredovisningen och dialogen med utförarna, gör sammantaget att ansvarig tjänsteman bedömer att man har en uppföljning som ger en mycket god bild av hur verksamheten hos olika utförare bedrivs utifrån kraven i avtalen. Våra kommentarer och förslag Bildningsnämnden har på ett bra sätt i avtalen tydliggjort parternas ansvar för uppföljning och kontroll av verksamheten. I allt väsentligt visar granskningen också att bildningsnämnden arbetar med uppföljning på det sätt som anges i avtalen. Vår bedömning är att bildningsnämnden har en väl fungerande rutin för uppföljning av de externa utförarna. Nu görs endast en utvärdering av verksamheten i slutet av året. För att ge en snabbare återkoppling och en mer löpande dialog mellan beställaren och utföraren föreslår vi att man även genomför en enklare uppföljning före sommaren av den verksamhet som genomförts under våren. 3.2 Socialnämnden Externa avtal I samband med granskningen har vi erhållit underlag från socialnämnden om vilka externa avtal för verksamhet som nämnden har. Dessa är enligt erhållen sammanställning. Äldreomsorg MV/Bråstorp vårdboende och hemtjänst Demensboende Solbacken Matdistribution Inköpsservice Daglig verksamhet i lantlig miljö Högby gård LSS och Sol Tillfälligt stödboende missbruksvård Stödverksamhet för människor med missbruksproblematik Rutiner för uppföljning av externa avtal Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten. Några av nämnden fastställda särskilda rutiner för hur uppföljning av externa avtal skall ske finns ej. Delvis finns detta dock reglerat eller beskrivet i avtalen med respektive utförare. I förfrågningsunderlaget gällande äldreomsorg - MV/Bråstorp framgår följande avseende uppföljning och utvärdering av uppdraget. 5

8 Beställaren följer upp verksamheten fortlöpande, minst en gång per år samt vid behov. En särskild utvärdering görs innan beslut om förlängning av avtal sker. Inkomna anmälningar skall rapporteras omgående enligt Lex Sarah och inkomna synpunkter på verksamheten en gång per år. Allvarliga avvikelser inom hälso- och sjukvård skall omgående rapporteras till kommunens MAS. Uppföljning kommer att ske i dialog med utföraren. Under avtalstiden skall beställaren äga rätt att kontinuerligt göra kvalitetsuppföljningar med avseende på hur utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot beställaren i enlighet med de krav som ställs i avtalet. Beställaren avser att genomföra enkätundersökning till brukare och närstående en gång per år. Uppföljningen kan även utförs på annat sätt t ex granskning genom anmälda och oanmälda besök i verksamheten, kontroll av dokumentation, intervjuer och fokusgrupper. Resultaten av beställarens uppföljningar och utvärderingar skall alltid delges utföraren. På samma sätt delger även utföraren beställaren resultatet av sina uppföljningar och utvärderingar. I grunden är kraven på uppföljning av den externa utföraren de samma som för den egna verksamheten. I grunden följer man upp hur väl verksamheten klarar att hantera de tjänstegarantier som finns beslutade. Dessutom finns krav på utföraren att delge kommunen resultaten av egna uppföljningar om man gör sådana. Löpande sker uppföljning av beläggning jämfört med de kostnader utföraren fakturerar. En form av uppföljning sker också via MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som följer verksamheten på samma sätt som verksamheten i egenregi Uppföljning av verksamheten som helhet sker genom regelbundna träffar med ledningen. Inledningsvis hade man täta träffar medan man nu träffas fyra gånger per år. På Högby gård bedrivs daglig verksamhet för personer som tillhör LSS personkrets, men även psykiskt funktionshindrade och f.d. missbrukare. I förfrågningsunderlaget och avtalet för Högby gård finns inget särskilt skrivet beträffande kommunens eller utförarens uppföljning och utvärdering av verksamheten. Beträffande uppföljning av ekonomin sägs endast uppföljning skall ske kvartalsvis av hur nyttjandet av platserna uppfylls, eventuellt underskott eller överskott av nyttjandet av dagar förs över till nästkommande kvartalsperiod. 6

9 Eftersom verksamheten är en samverkan där kommunen håller handledare för verksamheten och utföraren håller lokaler, djur och viss arbetsledning innebär det att kommunen via sin personal har löpande insyn i verksamheten. Dessutom upprättar man genomförandeplaner för alla personer som deltar i verksamheten och dessa följs upp var tredje månad. Ansvarig tjänsteman inom sociala resursverksamheten är ute på Högby gård i princip varje vecka för att följa upp verksamheten. Man genomför också arbetsplatsträffar där utföraren och kommunens representanter diskuterar olika aktuella frågor. I allt väsentligt upplever ansvarig tjänsteman att man har en mycket god bild av hur verksamheten fungerar och dialogen med utföraren fungerar bra. Även inom hemtjänsten styr tjänstegarantierna i stor utsträckning verksamheten. Där ställs bl. a. krav på genomförandeplaner för varje pensionär där man ska ange bedömd tid för olika insatser. Varje månad följer förvaltningen därför upp antalet utförda timmar jämfört med fattade biståndsbeslut. Man tar även fram ett urval av biståndsbeslut och följer upp hur dessa har genomförts. Den externa utföraren kommer inom kort att ta i bruk samma system för tidsregistrering hos pensionärerna som kommunen använder - Mobipen. Detta bedöms ge ytterligare säkerhet i kontrollen samt förenkla och snabba på uppföljningen av timanvändningen inom hemtjänsten. En mer systematisk uppföljning av uppdraget sker genom träffar mellan beställare och utförare varannan till var tredje månad. Dokumentation av mötet sker i form av minnesanteckningar. Där framgår deltagare, plats, tid, nästa möte samt kort beskrivning i punktform om innehållet. De intervjuade beskriver att om avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning noteras så har förvaltningen och nämnden löpande dialoger med utföraren och vidtar gemensamma åtgärder. Några direkta påföljder i form av viten eller innehållande av betalningsmedel har inte varit aktuellt. Rapportering till nämnd sker enligt uppgift inte specifikt för uppföljning av externa avtal om inte större avvikelser noterats. Verksamhetsuppföljningar, projektuppföljningar och kvalitetsuppföljningar rapporteras mer övergripande exempelvis i form av uppföljning av tjänstegarantier. Våra kommentarer och förslag Nämndens uppföljning av verksamheten sker löpande under året som också framgått i en tidigare genomförd granskning. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nyckeltalsuppföljningar, uppföljning av tjänstegarantier, brukarundersök- 7

10 ningar i form av enkäter, uppföljning av mål, kontaktpolitikerbesök, klagomåls/synpunktshantering, intern kontroll mm. som rapporteras till nämnd. Granskningen visar att det finns behov av att i förfrågningsunderlag och avtal tydligare ange hur uppföljning av verksamheten ska ske. Förvaltningsledningen är medveten om detta och vissa förändringar planeras. Vi anser att uppföljningsarbetet kan utvecklas ytterligare genom att skapa tydligare rutiner och tydligare koppling till innehållet i förfrågningsunderlag och gällande avtal. 3.3 Tekniska nämnden Externa avtal De externa avtal för verksamhet som tekniska nämnden har angett är följande: NCC roads Gata och park- drift och underhåll i Borensbergsområdet Vattenfall service syd service gatubelysning Miniskog AB avverkning Q park AB parkeringsövervakning Sita Sverige transporter återvinning/avfall Stena Gotthard AB flisning återvinning/avfall Östgötafrakt transporter återvinning, vatten och avfall Städning av toaletter Bussgods AB Rutiner för uppföljning av externa avtal I likhat med övriga berörda nämnder i granskningen sker uppföljning av verksamheten löpande under året. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nyckeltalsuppföljningar, uppföljning av mål, specifika projekt, intern kontroll mm som rapporteras till nämnd. Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten eller i projektform. När det gäller avtalet med NCC roads AB för drift och underhåll av gata och parkskötsel i Borensberg med kransorter, fördelar sig totalkostnaden tkr. så att tkr avser gatudrift och resterande parkskötsel. När det gäller beställningen inom parksidan finns tydliga beskrivningar av vad som ska skötas och hur. De ytor som ingår i entreprenaden finns definierade på en digital karta där skötselintervallen också finns angivna. 8

11 Utöver detta finns en av kommunen framtagen skötselmanual där man beskriver hur skötseln ska ske dvs. vilka krav på t.ex. klipphöjder man har på gräs, hur buskar ska beskäras etc. Även vad gäller gatuunderhållet finns objekten inlagda på digitalt kartverk. Dessutom finns krav/beskrivningar på hur olika typer av jobba ska göras, vilket ofta stöds av generella standards för olika områden/åtgärder. Uppföljningen av avtalet med NCC sker vid månatliga träffar med utföraren. Från kommunen deltar en person från park- och en från gatusidan. Dagordningen tar upp områden såsom föregående protokoll, kvarstående frågor sedan föregående möte, tidplan, tekniska frågor, kvalitets- och miljöfrågor, arbetsmiljö, ekonomi, pågående och genomförda arbeten, myndighetsfrågor, besiktningar och syneförrättningar, administrativa och organisatoriska frågor mm. Dagordningen har en koppling till innehållet i de krav som ingår i förfrågningsunderlag mm. Protokoll eller minnesanteckningar förs vid dessa träffar. Enligt de intervjuade samt de protokoll som erhållits genomförs ovanstående träffar. De beskriver också att det hittills inte varit många tvistefrågor eller oklarheter i innehållet i uppdraget etc. Utöver månadsträffarna görs inom parksidan ytbesiktningar fyra gånger årligen av parkingenjören. På gatusidan finns inga beslut att besiktningar ska göras under året, men gatuingenjören åker själv runt ofta och skapar sig därmed en god bild av underhållsinsatserna. NCC för också dagbok över vilka insatser man gör och kommunen har möjlighet att ta del av dessa dagboksanteckningar. De intervjuade framhåller också att allmänheten är en viktig del i kontrollen och uppföljningen av entreprenören. Via felanmälan eller på annat sätt hör man av sig om något upplevs fungera mindre bra. NCC har ett internt IT-stöd där man löpande kan följa ett ärendes hantering och gång. Kommunen kommer nu att få tillgång till detta system vilket gör att ansvariga på tekniska kontoret ännu bättre och enklare än i dag kan följa hur NCC arbetar med underhållet utifrån avtalet. Inom skogsskötseln har tekniska nämnden ett ramavtal med företaget Miniskog. Tidigare hanterades skogsskötseln av arbetsmarknadsenheten. Avtalet togs fram då man önskade styra upp verksamheten där syftet med kommunens skogsskötsel förtydligades. Numera finns beslut om att man inte har några avkastningskrav på skogen utan att verksamheten ska gå jämnt upp. Arbetet med skogen styrs genom den skogsbruksplan som tagits fram. Inom ramen för denna handlar sedan kommunens skogsförvaltare upp de insatser som bedöms nödvändiga. Uppföljningen sker oftast direkt då ett arbete avslutats. Erfarenheten av uppföljningarna är att Miniskog gör ett mycket bra arbete till ett konkurrenskraftigt pris. 9

12 Skogsförvaltaren köper även vissa tjänster från arbetsmarknadsenheten och från tekniska förvaltningens egen produktionsenhet, varför man har möjlighet till jämförelser mellan egenregin och Miniskog. Beträffande skötsel av gatubelysning finns ett avtal med Vattenfall. Avtalet innebär att Vattenfall fyra gånger per år genomför besiktningar av samtliga ljuspunkter och byter ut de som inte fungerar. Via felanmälan läggs all information om trasiga lampor in och dessa byts då vid de planerade intervallen. Om flera ljuspunkter i rad gått sönder ingår även i avtalet att man ska byta ut dessa tidigare än det planerade bytet. Uppföljning sker två gånger per år då driftingenjören och avdelningschefen för gatuavdelningen gör en egen besiktning och därefter träffar Vattenfalls representanter för en genomgång. Hittills bedömer förvaltningen att avtalet fungerat bra och det kommer att förlängas med 1+1 år. Utöver dessa större avtal har tekniska nämnden ett antal mindre avtal. Dessa följs upp lite olika men den samlade bilden är att förvaltningen även för dessa avtal har rutiner för att följa upp att de följs. Eventuella upptäckta avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning hanteras generellt sett i dialog med utföraren. Detta fungerar hittills bra och eventuella skiljaktigheter har kunnat lösas enkelt. Om en allvarlig tvist skulle uppstå framgår att hävning av avtal kan ske och/eller att betalningsmedel innehålls tills arbetet slutbesiktigats och godkänts. Rapportering till nämnd sker inte specifikt för uppföljning av externa avtal om inte större avvikelser noterats. Våra kommentarer och förslag I allt väsentligt har tekniska nämnden bra rutiner för hur man följer upp avtal med externa utförare. Beträffande parkskötseln i Borensberg föreslår vi att förvaltningen även genomför en årlig slutkontroll. Därigenom skulle man kunna få ett ännu bättre underlag för dialog med utföraren. När det gäller gatuskötseln bör en mer systematisk besiktning göras för att försäkra sig om att avtalade insatser också utförts. Granskningen visar även att det finns behov av att utveckla rutiner för att hålla den digitala kartan aktuell, då den utgör ett viktigt underlag för både planering och upphandling av tjänsterna. 10

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm

Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-11-30 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2010-12-16 Aktiv

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Januari 2009 DNR 420-19/09 Revisionsrapport STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nämndernas uppföljning av verksamhet som bedrivs på entreprenad. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av nämndernas uppföljning av verksamhet som bedrivs på entreprenad. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av nämndernas uppföljning av verksamhet som bedrivs på entreprenad Mjölby kommun Håkan Lindahl Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionella bedömning 1 2. Bakgrund och

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...

Läs mer

FÖRSLAG PÅ KVALITETSUPPFÖLJNINGSPLAN 2012, OMSORGSNÄMNDEN

FÖRSLAG PÅ KVALITETSUPPFÖLJNINGSPLAN 2012, OMSORGSNÄMNDEN Bilaga 2 1 (5) FÖRSLAG PÅ KVALITETSUPPFÖLJNINGSPLAN 2012, OMSORGSNÄMNDEN 1. ENKÄTER * Öppenvård, individ och familjeomsorg * Socialpsykiatri (bostad med särskild service, daglig verksamhet och personligt

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-13 55 Hävning av avtal med hemtjänstutförare Jakob Care AB SN-2015/300 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att inte längre

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer