Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare"

Transkript

1 Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat och slutsatser Bildningsnämnden... 3 Externa avtal... 3 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 3 Våra kommentarer och förslag Socialnämnden... 5 Externa avtal... 5 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 5 Våra kommentarer och förslag Tekniska nämnden... 8 Externa avtal... 8 Rutiner för uppföljning av externa avtal... 8 Våra kommentarer och förslag... 10

3 1 Sammanfattande bedömning Inom flera nämnder utförs delar av eller hela verksamheter av andra än kommunens egen organisation. Berörda nämnder har trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål, gällande lagstiftning och utifrån ingångna avtal mm. Mot denna bakgrund är det viktigt att nämnderna har rutiner för att systematiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska nämndernas arbete med att följa upp avtal med externa utförare. Berörda nämnder i granskningen är socialnämnden, tekniska nämnden och bildningsnämnden. Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat nämndernas rutiner för uppföljning av externa avtal. Granskningen visar att granskade nämnder i allt väsentligt har fungerande rutiner för uppföljning av den verksamhet som bedrivs av externa utförare. Respektive nämnd bedöms ha en samlad bild över vilka externa avtal som finns, ofta i form av avtalsregister eller annan sammanställning. Där framgår avtalspart, period, ersättningsnivåer, avtalsinnehåll mm. Vi anser att socialnämnden och bildningsnämnden i sina förfrågningsunderlag och avtal ytterligare bör tydliggöra hur uppföljning skall ske för respektive verksamhet som handlas upp. Granskningen visar att uppföljningar i huvudsak sker i enlighet med vad som sägs i avtal och förfrågningsunderlag. Vad gäller socialnämnden pågår ett arbete med att skapa en bättre struktur på uppföljningarna inom vissa områden bl.a. i form av tydligare rutiner och tydligare koppling till innehållet i förfrågningsunderlaget och gällande avtal. Eventuella upptäckta avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning hanteras något olika mellan de granskade nämnderna beroende på verksamhetens karaktär. Samtliga förvaltningar har löpande dialoger med utförarna och man vidtar ofta gemensamt åtgärder vid behov. Några direkta påföljder i form av viten eller innehållande av betalningsmedel har inte varit aktuellt inom någon nämnd. Inom tekniska nämndens avtal framgår att hävning av avtal kan ske och att betalningsmedel innehållas tills arbetet slutbesiktigats och godkänts. 1

4 Nämnderna har inte tagit något särskilt beslut om hur uppföljning av de externa utförarna ska ske. Såväl förfrågningsunderlag som avtal behandlas dock av nämnderna varför man därigenom indirekt styr hur uppföljning ska ske. Rapportering till nämnd av gjorda uppföljningar sker inte specifikt för uppföljning av externa utförare om inte större avvikelser noterats. Detta sker i stället inom ramen för den vanliga verksamhetsuppföljningen som sker inom respektive nämnd. 2 Bakgrund och revisionsfråga Inom flera nämnder utförs delar av eller hela verksamheter av andra än kommunens egen organisation. Berörda nämnder har trots detta fortfarande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med uppgjorda avtal och utifrån kommunala mål mm. Mot denna bakgrund är det viktigt att granska vilka system och rutiner nämnderna har för att systematiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats Revisionsfrågorna är; Har berörda nämnder tydliga och fungerande rutiner för uppföljning av avtalen med externa utförare? I granskningen avser vi att belysa följande delar: Har respektive nämnd en samlad bild över vilka externa avtal som finns? Finns tydliga av nämnden fastställda rutiner för hur uppföljning av avtalen ska ske? Sker uppföljning av det som överenskommits i avtalet? Hur hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal? Hur sker rapportering av uppföljning till berörd nämnd? 2.1 Metod och avgränsning Granskningens resultat har nåtts genom följande moment intervjuer med berörda chefer och handläggare genomgång av aktuell dokumentation, måldokument, dokumenterade uppföljningsplaner, prioriteringar etc. Granskningen begränsas till att omfatta socialnämnden, bildningsnämnden samt tekniska nämndens uppföljning av avtal med externa utförare. Däremot ingår inte externa avtal där uppföljningen är individbaserad t.ex. inom socialnämndens individ- och familjeomsorg. 2

5 3 Resultat och slutsatser 3.1 Bildningsnämnden Externa avtal I samband med granskningen har vi erhållit underlag från bildningsnämnden om vilka externa avtal som finns och där nämnden har upphandlat verksamhet. Dessa är enligt erhållen uppgift: Lernia orienteringskurser och yrkesutbildningar inom el-, svets-, plåt och verkstadsteknik Yrkesakademin AB utbildning av yrkesförare (sker i Norrköping) NTI- skolan gymnasiekurser på distans Rutiner för uppföljning av externa avtal Nämndens uppföljning av verksamheten sker löpande under året. Nämnden har en fastställd sammanställd övergripande plan för vad man ska följa upp, när och hur. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nycketalsuppföljningar, kvalitetsredovisning, uppföljning av mål, kontaktpolitiker- besök, klagomåls/synpunktshantering, intern kontroll mm. Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten. I avtalen för de tre olika utbildningsanordnarna har bildningsnämnden sökt reglera hur kontroll, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske. I avtalen står följande: Beställaren äger rätt att utföra kontroll, uppföljning och utvärdering av den verksamhet som leverantören bedriver inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Beställaren skall för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till de uppgifter och dokument som behövs. Leverantören skall medverka till att uppföljning av verksamheten kan göras vid tidpunkter som beställaren bestämmer. Beställaren kan själv eller genom att uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt utföra uppföljning och kontroll. Leverantören skall ha ett kvalitetssäkringssystem anpassat för vuxenutbildningsverksamheten. Rutiner skall finnas för intern kvalitetskontroll och utvärdering. 3

6 Varje deltagare skall genom leverantörens försorg ges möjlighet att utvärdera den de kurser man deltagit i. En sammanställning skall sändas till beställaren minst varannan månad alternativt senast två veckor efter avslutad kurs. En årlig kvalitetsredovisning skall lämnas till beställaren i enlighet med de anvisningar beställaren ger. Kvalitetsredovisningen skall bl.a. innehålla en genomförandebeskrivning samt en beskrivning av den dagliga verksamheten. Resultat och måluppfyllelse, av de mål Motala kommun antagit skall framgå. I genomförandebeskrivningen skall det framgå vilka resultat som uppnåtts, antal deltagare som fullföljt utbildningen, antal avbrott och orsakerna till dessa samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra avbrott. Sammanställning av leverantörens egna utvärderingar under verksamhetsåret skall också göras. Enligt ansvarig tjänsteman följer utförarna de krav som finns i avtalen vad gäller uppföljning och utvärdering. Varje elev får t.ex. besvara en enkät efter avslutad utbildning där man har möjlighet att lyfta fram vad som fungerat bra respektive mindre bra. Sammanställning av dessa enkäter återfinns i utförarnas kvalitetsredovisningar, men kommunen kan även ta del av materialet löpande om man vill. Vad gäller körkortsutbildning och svetsutbildning så avslutas dessa med ett prov av utomstående part. Därigenom får kommunen automatiskt ett kvitto på kvaliteten i dessa utbildningar. Utförarna själva hör också av sig till kommunen om man upplever sig ha någon form av problem. Dialogen mellan kommunen och utförarna upplevs fungera smidigt och med stort förtroende mellan parterna. Kommunen har en s.k. vuxenstrateg som löpande gör besök hos de olika utbildningsanordnarna. Även handläggaren för antagningen till olika utbildningar gör många besök ute hos utförarna. En annan viktig informationskälla för kommunen är eleverna själva som hör av sig direkt till kommunen om någon kurs inte fungerar. Därigenom får kommunen direktinformation som gör att man kan ta upp en diskussion med utföraren för att söka lösa problemet. Kommunen kallar varje år respektive utbildningsanordnarna till en ½-dags kvalitetskonferens efter årets slut. På denna diskuteras bl.a. resultaten från de enkäter som kommunen skickat till ett urval av elever samt de olika uppföljningar och utvärderingar som utbildningsanordnarna själva gjort. 4

7 Ovanstående olika insatser, tillsammans med kvalitetsredovisningen och dialogen med utförarna, gör sammantaget att ansvarig tjänsteman bedömer att man har en uppföljning som ger en mycket god bild av hur verksamheten hos olika utförare bedrivs utifrån kraven i avtalen. Våra kommentarer och förslag Bildningsnämnden har på ett bra sätt i avtalen tydliggjort parternas ansvar för uppföljning och kontroll av verksamheten. I allt väsentligt visar granskningen också att bildningsnämnden arbetar med uppföljning på det sätt som anges i avtalen. Vår bedömning är att bildningsnämnden har en väl fungerande rutin för uppföljning av de externa utförarna. Nu görs endast en utvärdering av verksamheten i slutet av året. För att ge en snabbare återkoppling och en mer löpande dialog mellan beställaren och utföraren föreslår vi att man även genomför en enklare uppföljning före sommaren av den verksamhet som genomförts under våren. 3.2 Socialnämnden Externa avtal I samband med granskningen har vi erhållit underlag från socialnämnden om vilka externa avtal för verksamhet som nämnden har. Dessa är enligt erhållen sammanställning. Äldreomsorg MV/Bråstorp vårdboende och hemtjänst Demensboende Solbacken Matdistribution Inköpsservice Daglig verksamhet i lantlig miljö Högby gård LSS och Sol Tillfälligt stödboende missbruksvård Stödverksamhet för människor med missbruksproblematik Rutiner för uppföljning av externa avtal Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten. Några av nämnden fastställda särskilda rutiner för hur uppföljning av externa avtal skall ske finns ej. Delvis finns detta dock reglerat eller beskrivet i avtalen med respektive utförare. I förfrågningsunderlaget gällande äldreomsorg - MV/Bråstorp framgår följande avseende uppföljning och utvärdering av uppdraget. 5

8 Beställaren följer upp verksamheten fortlöpande, minst en gång per år samt vid behov. En särskild utvärdering görs innan beslut om förlängning av avtal sker. Inkomna anmälningar skall rapporteras omgående enligt Lex Sarah och inkomna synpunkter på verksamheten en gång per år. Allvarliga avvikelser inom hälso- och sjukvård skall omgående rapporteras till kommunens MAS. Uppföljning kommer att ske i dialog med utföraren. Under avtalstiden skall beställaren äga rätt att kontinuerligt göra kvalitetsuppföljningar med avseende på hur utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot beställaren i enlighet med de krav som ställs i avtalet. Beställaren avser att genomföra enkätundersökning till brukare och närstående en gång per år. Uppföljningen kan även utförs på annat sätt t ex granskning genom anmälda och oanmälda besök i verksamheten, kontroll av dokumentation, intervjuer och fokusgrupper. Resultaten av beställarens uppföljningar och utvärderingar skall alltid delges utföraren. På samma sätt delger även utföraren beställaren resultatet av sina uppföljningar och utvärderingar. I grunden är kraven på uppföljning av den externa utföraren de samma som för den egna verksamheten. I grunden följer man upp hur väl verksamheten klarar att hantera de tjänstegarantier som finns beslutade. Dessutom finns krav på utföraren att delge kommunen resultaten av egna uppföljningar om man gör sådana. Löpande sker uppföljning av beläggning jämfört med de kostnader utföraren fakturerar. En form av uppföljning sker också via MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som följer verksamheten på samma sätt som verksamheten i egenregi Uppföljning av verksamheten som helhet sker genom regelbundna träffar med ledningen. Inledningsvis hade man täta träffar medan man nu träffas fyra gånger per år. På Högby gård bedrivs daglig verksamhet för personer som tillhör LSS personkrets, men även psykiskt funktionshindrade och f.d. missbrukare. I förfrågningsunderlaget och avtalet för Högby gård finns inget särskilt skrivet beträffande kommunens eller utförarens uppföljning och utvärdering av verksamheten. Beträffande uppföljning av ekonomin sägs endast uppföljning skall ske kvartalsvis av hur nyttjandet av platserna uppfylls, eventuellt underskott eller överskott av nyttjandet av dagar förs över till nästkommande kvartalsperiod. 6

9 Eftersom verksamheten är en samverkan där kommunen håller handledare för verksamheten och utföraren håller lokaler, djur och viss arbetsledning innebär det att kommunen via sin personal har löpande insyn i verksamheten. Dessutom upprättar man genomförandeplaner för alla personer som deltar i verksamheten och dessa följs upp var tredje månad. Ansvarig tjänsteman inom sociala resursverksamheten är ute på Högby gård i princip varje vecka för att följa upp verksamheten. Man genomför också arbetsplatsträffar där utföraren och kommunens representanter diskuterar olika aktuella frågor. I allt väsentligt upplever ansvarig tjänsteman att man har en mycket god bild av hur verksamheten fungerar och dialogen med utföraren fungerar bra. Även inom hemtjänsten styr tjänstegarantierna i stor utsträckning verksamheten. Där ställs bl. a. krav på genomförandeplaner för varje pensionär där man ska ange bedömd tid för olika insatser. Varje månad följer förvaltningen därför upp antalet utförda timmar jämfört med fattade biståndsbeslut. Man tar även fram ett urval av biståndsbeslut och följer upp hur dessa har genomförts. Den externa utföraren kommer inom kort att ta i bruk samma system för tidsregistrering hos pensionärerna som kommunen använder - Mobipen. Detta bedöms ge ytterligare säkerhet i kontrollen samt förenkla och snabba på uppföljningen av timanvändningen inom hemtjänsten. En mer systematisk uppföljning av uppdraget sker genom träffar mellan beställare och utförare varannan till var tredje månad. Dokumentation av mötet sker i form av minnesanteckningar. Där framgår deltagare, plats, tid, nästa möte samt kort beskrivning i punktform om innehållet. De intervjuade beskriver att om avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning noteras så har förvaltningen och nämnden löpande dialoger med utföraren och vidtar gemensamma åtgärder. Några direkta påföljder i form av viten eller innehållande av betalningsmedel har inte varit aktuellt. Rapportering till nämnd sker enligt uppgift inte specifikt för uppföljning av externa avtal om inte större avvikelser noterats. Verksamhetsuppföljningar, projektuppföljningar och kvalitetsuppföljningar rapporteras mer övergripande exempelvis i form av uppföljning av tjänstegarantier. Våra kommentarer och förslag Nämndens uppföljning av verksamheten sker löpande under året som också framgått i en tidigare genomförd granskning. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nyckeltalsuppföljningar, uppföljning av tjänstegarantier, brukarundersök- 7

10 ningar i form av enkäter, uppföljning av mål, kontaktpolitikerbesök, klagomåls/synpunktshantering, intern kontroll mm. som rapporteras till nämnd. Granskningen visar att det finns behov av att i förfrågningsunderlag och avtal tydligare ange hur uppföljning av verksamheten ska ske. Förvaltningsledningen är medveten om detta och vissa förändringar planeras. Vi anser att uppföljningsarbetet kan utvecklas ytterligare genom att skapa tydligare rutiner och tydligare koppling till innehållet i förfrågningsunderlag och gällande avtal. 3.3 Tekniska nämnden Externa avtal De externa avtal för verksamhet som tekniska nämnden har angett är följande: NCC roads Gata och park- drift och underhåll i Borensbergsområdet Vattenfall service syd service gatubelysning Miniskog AB avverkning Q park AB parkeringsövervakning Sita Sverige transporter återvinning/avfall Stena Gotthard AB flisning återvinning/avfall Östgötafrakt transporter återvinning, vatten och avfall Städning av toaletter Bussgods AB Rutiner för uppföljning av externa avtal I likhat med övriga berörda nämnder i granskningen sker uppföljning av verksamheten löpande under året. Exempel på verksamhetsmässiga uppföljningar som sker är ekonomi- och nyckeltalsuppföljningar, uppföljning av mål, specifika projekt, intern kontroll mm som rapporteras till nämnd. Uppföljning av externa avtal ingår enligt uppgift i den övergripande uppföljningen av verksamheten eller i projektform. När det gäller avtalet med NCC roads AB för drift och underhåll av gata och parkskötsel i Borensberg med kransorter, fördelar sig totalkostnaden tkr. så att tkr avser gatudrift och resterande parkskötsel. När det gäller beställningen inom parksidan finns tydliga beskrivningar av vad som ska skötas och hur. De ytor som ingår i entreprenaden finns definierade på en digital karta där skötselintervallen också finns angivna. 8

11 Utöver detta finns en av kommunen framtagen skötselmanual där man beskriver hur skötseln ska ske dvs. vilka krav på t.ex. klipphöjder man har på gräs, hur buskar ska beskäras etc. Även vad gäller gatuunderhållet finns objekten inlagda på digitalt kartverk. Dessutom finns krav/beskrivningar på hur olika typer av jobba ska göras, vilket ofta stöds av generella standards för olika områden/åtgärder. Uppföljningen av avtalet med NCC sker vid månatliga träffar med utföraren. Från kommunen deltar en person från park- och en från gatusidan. Dagordningen tar upp områden såsom föregående protokoll, kvarstående frågor sedan föregående möte, tidplan, tekniska frågor, kvalitets- och miljöfrågor, arbetsmiljö, ekonomi, pågående och genomförda arbeten, myndighetsfrågor, besiktningar och syneförrättningar, administrativa och organisatoriska frågor mm. Dagordningen har en koppling till innehållet i de krav som ingår i förfrågningsunderlag mm. Protokoll eller minnesanteckningar förs vid dessa träffar. Enligt de intervjuade samt de protokoll som erhållits genomförs ovanstående träffar. De beskriver också att det hittills inte varit många tvistefrågor eller oklarheter i innehållet i uppdraget etc. Utöver månadsträffarna görs inom parksidan ytbesiktningar fyra gånger årligen av parkingenjören. På gatusidan finns inga beslut att besiktningar ska göras under året, men gatuingenjören åker själv runt ofta och skapar sig därmed en god bild av underhållsinsatserna. NCC för också dagbok över vilka insatser man gör och kommunen har möjlighet att ta del av dessa dagboksanteckningar. De intervjuade framhåller också att allmänheten är en viktig del i kontrollen och uppföljningen av entreprenören. Via felanmälan eller på annat sätt hör man av sig om något upplevs fungera mindre bra. NCC har ett internt IT-stöd där man löpande kan följa ett ärendes hantering och gång. Kommunen kommer nu att få tillgång till detta system vilket gör att ansvariga på tekniska kontoret ännu bättre och enklare än i dag kan följa hur NCC arbetar med underhållet utifrån avtalet. Inom skogsskötseln har tekniska nämnden ett ramavtal med företaget Miniskog. Tidigare hanterades skogsskötseln av arbetsmarknadsenheten. Avtalet togs fram då man önskade styra upp verksamheten där syftet med kommunens skogsskötsel förtydligades. Numera finns beslut om att man inte har några avkastningskrav på skogen utan att verksamheten ska gå jämnt upp. Arbetet med skogen styrs genom den skogsbruksplan som tagits fram. Inom ramen för denna handlar sedan kommunens skogsförvaltare upp de insatser som bedöms nödvändiga. Uppföljningen sker oftast direkt då ett arbete avslutats. Erfarenheten av uppföljningarna är att Miniskog gör ett mycket bra arbete till ett konkurrenskraftigt pris. 9

12 Skogsförvaltaren köper även vissa tjänster från arbetsmarknadsenheten och från tekniska förvaltningens egen produktionsenhet, varför man har möjlighet till jämförelser mellan egenregin och Miniskog. Beträffande skötsel av gatubelysning finns ett avtal med Vattenfall. Avtalet innebär att Vattenfall fyra gånger per år genomför besiktningar av samtliga ljuspunkter och byter ut de som inte fungerar. Via felanmälan läggs all information om trasiga lampor in och dessa byts då vid de planerade intervallen. Om flera ljuspunkter i rad gått sönder ingår även i avtalet att man ska byta ut dessa tidigare än det planerade bytet. Uppföljning sker två gånger per år då driftingenjören och avdelningschefen för gatuavdelningen gör en egen besiktning och därefter träffar Vattenfalls representanter för en genomgång. Hittills bedömer förvaltningen att avtalet fungerat bra och det kommer att förlängas med 1+1 år. Utöver dessa större avtal har tekniska nämnden ett antal mindre avtal. Dessa följs upp lite olika men den samlade bilden är att förvaltningen även för dessa avtal har rutiner för att följa upp att de följs. Eventuella upptäckta avvikelser från ingångna avtal i samband med uppföljning hanteras generellt sett i dialog med utföraren. Detta fungerar hittills bra och eventuella skiljaktigheter har kunnat lösas enkelt. Om en allvarlig tvist skulle uppstå framgår att hävning av avtal kan ske och/eller att betalningsmedel innehålls tills arbetet slutbesiktigats och godkänts. Rapportering till nämnd sker inte specifikt för uppföljning av externa avtal om inte större avvikelser noterats. Våra kommentarer och förslag I allt väsentligt har tekniska nämnden bra rutiner för hur man följer upp avtal med externa utförare. Beträffande parkskötseln i Borensberg föreslår vi att förvaltningen även genomför en årlig slutkontroll. Därigenom skulle man kunna få ett ännu bättre underlag för dialog med utföraren. När det gäller gatuskötseln bör en mer systematisk besiktning göras för att försäkra sig om att avtalade insatser också utförts. Granskningen visar även att det finns behov av att utveckla rutiner för att hålla den digitala kartan aktuell, då den utgör ett viktigt underlag för både planering och upphandling av tjänsterna. 10

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer