1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3"

Transkript

1 VK300S v , Web Ärendelista Datum (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ärenden Dnr 1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 3. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 96/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:79 till Ålsätter 1:5 4. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 97/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:80 till Ålsätter 1:5 5. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 98/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:81 till Ålsätter 1:5 6. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 99/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:82 till Ålsätter 1:5 7. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 100/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:83 till Ålsätter 1:5 8. Behovsutredning / Revidering av beslutsattestant för samhällsbyggnads- 288/2014 nämndens verksamhetsområde Ekonomisk rapport 56/2015 Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 11. Val av ny vice ordförande och personlig ersättare för denne i samhällsbyggnadsutskottet 12. Delegationsärenden 13. Underrättelse om förrättning 14. Delgivningar 15. Övriga frågor Välkommen! 116/ (2)

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Dnr 76/ Dnr 84/ Dnr 199/ Sbn 34 Dnr 398/ (Ecos) Information Samhällsbyggnadsutskottets beslut Förslag till samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att att genomföra en tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna. Vid tillsynen deltar tjänstemän samt representanter från Samhällsbyggnadsnämnden samt Socialnämnden. Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan Vingåker är part sedan i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk inom fastigheten Ättersta 8:4 Länsstyrelsen har avslagit den överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Ättersta 8:4 som några fastighetsägare har skickat in. Fastighetsägarna har i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Två fastighetsägare har återkallat sina överklaganden, men det finns fortfarande några överklaganden kvar. Mark- och Miljödomstolen har avslagit fastighetsägarnas överklagande. Mark- och Miljööverdomstolen har därefter beslutat att inte ge prövningstillstånd för vidare överklagan. Detta innebär att entreprenören kan inleda byggandet av de två vindkraftverken. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 VK101S v , Information Geodata - beslutsmodell INFORMATION 1 (2) Datum Vår handläggare Lars Olsson, Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan Förvaltningens avsikt Förvaltningen har avsikt att bifalla bifogat förslag till Överenskommelse och Användaravtal som ersätter dagens samverkansavtal för Geodatasamverkan. Sammanfattning Vingåker är part sedan i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Bakgrund Geodatasamverkan är en datadelningsmodell, som underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera aktörer. I Geodatasamverkan tecknar man ett enda avtal och betalar en årsavgift för användning av alla de geodata som ingår i utbudet. Tidigare har Vingåkers kommun tecknat avtal och köpt data från flera parter. Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer som har myndighetsuppgifter kan gå med i Geodatasamverkan. Idag ingår totalt 218 organisationer i Geodatasamverkan. Det är 37 myndigheter och organisationer, varav 19 är informationsansvariga, samt 181 kommuner som får tillgång till det samlade utbudet av geodata. Geodatasamverkan etablerades den 1 januari 2011 mellan parterna genom ett samverkansavtal. Geodatasamverkan utvecklas kontinuerligt och fler parter tillträder löpande, Vingåker är part sedan Vingåkers kommun använder idag geodata från exempelvis Energimyndigheten, Havs o Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 Räddningsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen, SMHI, Trafikverket. Det finns nu förslag på en förändring av avtalet gällande geodatassamverkan. 2 (2) Varför görs justeringen? Dagens beslutsmodell är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen utifrån parters befogenheter för att åstadkomma en juridiskt korrekt beslutsmodell genom att övergå till Överenskommelsen och Användaravtalet. Vad innebär justeringen? Dagens samverkansavtal har delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Övergången till Överenskommelse och Användaravtal påverkar inte årsavgiften för användning av geodata. VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsenheten Lars Olsson Kart och Mätningsingenjör

6 ÖVERENSKOMMELSE 1(15) Datum: Diarienummer Förslag Överenskommelse mellan statliga informationsansvariga myndigheter för avgiftsbelagd geodata i Geodatasamverkan

7 ÖVERENSKOMMELSE 2(15) Datum: Diarienummer Innehållsförteckning 1 Parter Bakgrund och syfte Överenskommelsens bilagor Samverkan och åtaganden Utveckling av Geodatasamverkan Åtaganden för part Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare Avgiftsmodell Gemensamma parametrar Myndighetsspecifik parameter Kommunspecifik parameter - kommuner Kommunspecifik parameter landsting och regioner Leveransavgifter Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner Uppsägning och frånträde Ändringar och tillägg Avtalstid... 9 Bilaga 1 Definitioner Bilaga 2 Produktutbud Bilaga 3 Avgifter i Geodatasamverkan Bilaga 4 Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan... 15

8 ÖVERENSKOMMELSE 3(15) Datum: Diarienummer Parter Parter i denna överenskommelse är Lantmäteriet Statistiska centralbyrån Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket SMHI Trafikverket vilka är informationsansvariga statliga myndigheter enligt förordningen om geografisk miljöinformation som tar ut avgifter (licens och/eller leveransavgifter) för geodata. Genom denna överenskommelse ges Lantmäteriet i egenskap av samordnare, för parternas räkning, rätt att ingå och säga upp Användaravtal för avgiftsbelagda geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan (i fortsättningen kallat användaravtal för Geodatasamverkan) med statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och andra organisationer som har offentliga uppgifter enligt lag eller annan författning. Kommenterad [KF1]: Trafikverket jobbar för att göra sina geodata avgiftsfria vilket kan innebära att Trafikverket inte kommer att stå med här från januari Se även Trafikverkets flik i Produktutbud för Geodatasamverkan 2 Bakgrund och syfte EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007), om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda informationsansvariga ska dela geodata för offentlig användning. Mer finns att läsa på geodata.se. Geodatasamverkan i denna överenskommelse är datadelning för offentlig användning av avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga och består av denna överenskommelse och användaravtal. Parterna i denna överenskommelse arbetar tillsammans med övriga aktörer inom geodataområdet enligt den Nationella Geodatastrategin för att utveckla infrastrukturen för geodata. Denna överenskommelse syftar till att förenkla offentlig användning av geodata som informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter för. Genom denna överenskommelse fastställs produktutbudet för Geodatasamverkan, avgiftsmodellen som reglerar årsavgiften för produktutbudet för Geodatasamverkan och villkoren för användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan. 3 Överenskommelsens bilagor Denna överenskommelse består även av följande bilagor. 1) Definitioner 2) Produktutbud i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 3) Avgifter i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4) Mall användaravtal för Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4 Samverkan och åtaganden Detta avsnitt reglerar samverkan mellan parterna och parternas åtaganden.

9 4.1 Utveckling av Geodatasamverkan ÖVERENSKOMMELSE 4(15) Datum: Diarienummer Förändringar av modellen för datadelning ska syfta till att öka och bredda användningen av geodata. Parterna ska eftersträva en avgiftsmodell för användning av geodata som är så enkel som möjlig och utgår ifrån användarnas verksamhet, behov och nytta av geodata och utgår från parternas givna ramar (författning och regeringsbeslut) Parterna ska eftersträva ett produktutbud som uppfyller användarnas behov av tillgång till geodata för offentlig användning och är anpassat utifrån användarnas behov av geodata för offentlig användning och deras ekonomiska förutsättningar. Förslag till att utveckla modellen för datadelning kan t.ex. avse tillägg till produktutbudet som medför ändring av årsavgiften. ändring av användaravtal för Geodatasamverkan. ändring av denna överenskommelse. ändring i avgiftsmodellen. Utveckling enligt punkterna närmast ovan sker efter konsensusbeslut av de parter som har befogenhet att besluta i frågan utifrån sitt verksamhetsområde t.ex. enbart de som använder licensen för offentlig användning kan besluta om ändringar i denna. Respektive part fattar sitt beslut och om besluten är desamma (konsensus) kan utveckling av datadelningsmodellen verkställas i enlighet med punkt 7. Information om justering av produktutbudet i Geodatasamverkan ges senast vid halvårsskifte inför kommande helårsskifte. 4.2 Åtaganden för part Part åtar sig att a) tillhandahålla geodataprodukter enligt produktutbudet till de som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan. b) sträva efter en god dialog med användare i syfte att utveckla datadelningsmodellen. c) bidra med synpunkter från användare till utveckling av datadelningsmodellen. d) medverka vid samordning av beslut. e) meddela Lantmäteriet senast 31 mars om part vill göra tillägg till produktutbudet, vilken geodata som avses och intäktskravet för desamma. f) meddela Lantmäteriet senast 31 maj om förändringar av intäktskrav (höjning/sänkning) för befintligt produktutbud utifrån kostnadsbehov/förutsättningar som kan påverka avgiftsnivåerna för användarna. g) meddela Lantmäteriet om geodata ska utgå ur produktutbudet. Geodata kan utgå tidigast vid det årsskifte som infaller sex månader efter avisering om att produkten utgår. h) meddela användare när förändringar av geodataprodukt görs, som kan ha betydelse för användaren, t.ex. leveransformat, eventuella leveransbegränsningar inom skälig tid innan ändringen träder ikraft. i) medverka i utvecklingen av datadelningsmodellen t.ex. genom att bidra med resurser i utredningar, forum etc. j) tillhandahålla kontaktuppgifter för ansvarig i frågor rörande denna överenskommelse.

10 ÖVERENSKOMMELSE 5(15) Datum: Diarienummer k) finansiera sina egna insatser inom ramen för denna överenskommelse. l) i metadata i Geodataportalen beskriva eventuella specifika licensvillkor och leveransbegränsningar, t.ex. antalet fria uttag per år av geodata. 4.3 Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare Lantmäteriet ska a) finansiera samordning av Geodatasamverkan. b) hantera tecknande av användaravtal för Geodatasamverkan. c) ta fram förslag till nya årsavgifter utifrån inkomna förslag om förändring av produktutbudet. Förslag till beslut om justering ska skickas ut av Lantmäteriet två veckor innan beslut ska fattas av parterna. d) publicera förteckning över de som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se. e) publicera bilagorna 2, Produktutbud i Geodatasamverkan, 3, Avgifter i Geodatasamverkan, 4, Mall användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se. f) samordna användarsynpunkter och skapa förslag till utveckling av datadelningsmodellen. g) informera parterna och användare när befintliga geodata utgår ur produktutbudet enligt rapport från part eller då nya geodataprodukter tillkommer efter beslut av parterna. h) svara för support avseende datadelningsmodellen Geodatasamverkan. i) beräkna och fakturera årsavgift för användning enligt användaravtal för Geodatasamverkan. j) fördela de inkomna årsavgifterna enligt punkterna 5.6 och 5.7 senast den 31 mars samma år alternativt den 30 juni samt den 30 november för de medel som inkommer löpande under året. k) hämta aktuella statistikuppgifter från SCB och uppdatera kommunparametern i avgiftsmodellen, se 5.3 och 5.4. l) meddela användarna om förändringar i årsavgiften för kommande år senast under september månad m) verkställa ändringar som parterna kommit överens om som rör utveckling av modellen för datadelning, exempelvis uppdatera överenskommelsen, användaravtal för Geodatasamverkan och bilagor till dessa. 5 Avgiftsmodell För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive användare en årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek bestäms av en fastställd modell enligt denna överenskommelse. Avgiftsmodellen syftar till att fördela avgifterna för leverans och användning enligt de fem första punkterna i punkt 4.1, Utveckling av Geodatasamverkan. Olika parametrar, som beskrivs nedan, avgör vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala. De årliga avgifterna för respektive kategori finns redovisade i bilaga 3, på geodata.se. I den bilagan redovisas även en förteckning av respektive kommun och landstings/regions kategoritillhörighet. Avgiftsmodellen är uppdelad i tre delar - en för statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter, en för kommuner och en för landsting/region. Modellen består av två gemensamma parametrar - nytta och geografiskt verksamhetsområde. För statliga myndigheter tillkommer en parameter för omsättning. För kommuner och landsting/region tillkommer en parameter kommunparameter som bygger på befolkningsmängd, befolkningstäthet, yta och tätortsandel. Underlag för denna parameter består av uppgifter från SCB. Parametrarna reglerar vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala.

11 ÖVERENSKOMMELSE 6(15) Datum: Diarienummer Summan av de årliga avgifter som användare betalar fördelas ut till part enligt parternas intäktskrav från datadelningen, se 5.6 och 5.7. Ingångsvärdena i avgiftsmodellen kan uppdateras årligen med anledning av parternas intäktskrav, förändringar av innehållet i produktutbudet och förändring av användares förutsättningar som påverkar kategoritillhörighet. 5.1 Gemensamma parametrar Gemensamma parametrar (för statliga myndigheter, kommuner, landsting/region och organisationer med offentliga uppgifter) Geografiskt verksamhetsområde Gradering Faktor Kommentar Kommun el. liknande Län eller större regioner Rikstäckning 0,5 1,5 4 Nytta Gradering Faktor Kommentar Bakgrundsinformation Nödvändig 0,5 1,5 Den offentliga organisationens verksamhetsområde styr vilken faktor respektive organisation får för denna parameter. Kommuner bedöms alltid ha sin kommun som verksamhetsområde även om större områden nyttjas varför en kommun alltid ges faktorn 0,5. För organisationer med en rikstäckande verksamhet blir faktorn alltid 4,0. För organisationer med verksamhet på länsnivå eller områden upp till en yta av en tredjedel av Sveriges totala yta blir faktorn 1,5. Nyttan av geodata styr vilken faktor som ges. Utgångspunkten är att geodata är nödvändig information för att fullgöra sina offentliga åtaganden och ger faktorn 1,5. Myndigheter som använder geodata enbart som bakgrundsinformation för att illustrera eller förbättra något i sin verksamhet men klarar sig utan geodata får faktorn 0, Myndighetsspecifik parameter Myndighetsspecifik parameter (enbart statliga myndigheter och organisationer med offentligt uppdrag) Omsättning (miljoner kronor) Gradering Faktor Kommentar < > ,2 0,4 0,7 1,3 1,8 3, Vilken omsättning respektive myndighet har styr vilken faktor som sätts. Parametern avser enbart omsättningen för de delar av organisationens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Om myndighet har konkurrensutsatt verksamhet ska omsättningen för den verksamheten inte räknas med i den totala omsättningen.

12 ÖVERENSKOMMELSE 7(15) Datum: Diarienummer Kommunspecifik parameter - kommuner Kommunspecifik parameter (enbart för kommuner) Gradering Faktor Kommentar > 35 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,5 4 5,5 Denna parameter utgår från kommuners olika förhållanden. De underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, kommunareal, andel tätortsareal mot kommunens totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och varje kommun tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive kommun tilldelats, utfaller en faktor. De underliggande parametrarnas olika faktorer för kommuner är följande: Andel tätortsareal av kommunens totala areal (%) Intervall Faktor Mindre än , Mer än 50 1 Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar Intervall Faktor Mer än , , , ,02 0,3 2 Mindre än 0,02 0 Kommunareal (hektar) Intervall Faktor Mer än Mindre än Befolkningsmängd Intervall Faktor Mer än Mindre än

13 ÖVERENSKOMMELSE 8(15) Datum: Diarienummer Kommunspecifik parameter landsting och regioner Kommunspecifik parameter (enbart för landsting och regioner) Gradering Kategori < > 26 0,5 0,7 1 1,2 1,5 2 Kommentar Denna parameter utgår från landstingens olika förhållanden. De underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, areal, andel tätortsareal mot landstingets totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och varje landsting tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive landsting tilldelats, utfaller en faktor. De underliggande parametrarnas olika faktorer för landsting är följande: Andel tätortsareal av landstingets totala areal (%) Intervall Faktor Mindre än 1 5 1, , , Mer än 10 1 Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar Intervall Faktor Mer än , , , Till och med 0,3 2 Areal (hektar) Intervall Faktor Mer än Till och med Befolkningsmängd Intervall Faktor Mer än Till och med Leveransavgifter Leveransavgift för geodata ingår i den årliga avgiften. Respektive part har rätt att sätta begränsningar, t.ex. antalet uttag som kan göras utan särskild leveransavgift, till ett i förväg bestämt antal.

14 ÖVERENSKOMMELSE 9(15) Datum: Diarienummer 5.6 Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter Inkomna årliga avgifter från de statliga myndigheter som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande. Myndighet Fördelning Lantmäteriet 90,64 % Statistiska centralbyrån 0,61 % Sveriges geologiska undersökning 6,18 % Sjöfartsverket 0,53 % SMHI 1,03 % Trafikverket 1,01 % 5.7 Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner Inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande. Myndighet Fördelning Lantmäteriet 98,55 % Statistiska centralbyrån 0,84 % Sveriges geologiska undersökning 0,27 % Sjöfartsverket 0,17 % SMHI 0,17 % Fördelningen enligt punkterna 5.6 och 5.7 kan justeras årligen efter uppgift om förändrat intäktskrav från part. 6 Uppsägning och frånträde Part har rätt att ensidigt frånträda överenskommelsen genom att skriftligen underrätta Lantmäteriet om detta. Överenskommelsen upphör att gälla vid det årsskifte som infaller tidigast sex månader efter uppsägning för aktuell part. Om parts alla geodata ska utgå ur produktutbudet ska parts deltagande i denna samverkan upphöra vid närmast följande årsskifte. 7 Ändringar och tillägg Justering av ingående värden i de underliggande parametrarna (se 5.3. Avgiftsmodellen, Kommunspecifik parameter som hämtas från SCB) kan göras av Lantmäteriet utan att dessa ändringar beslutas av parterna. Om part upphör med att ta ut avgifter för sina geodata som beskrivs i produktutbudet ska dessa geodata utgå ur produktutbudet. En sådan förändring av produktutbudet ska ske vid närmsta årsskifte efter beslut om förändringen. Övriga ändringar och tillägg till överenskommelsen och användaravtal för Geodatasamverkan med bilagor ska godkännas skriftligen av parterna. 8 Avtalstid Denna överenskommelse träder ikraft den 1 januari 2016, och ersätter tillsammans med användaravtal för Geodatasamverkan tidigare samverkansavtal för Geodatasamverkan dnr /4174. Överenskommelsen gäller tills vidare.

15 ÖVERENSKOMMELSE 10(15) Datum: Diarienummer Denna överenskommelse har upprättats i 6 exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort Datum Ort Datum För Lantmäteriet För SMHI Ort Datum Ort Datum För SGU För Sjöfartsverket Ort Datum Ort Datum För Trafikverket För SCB

16 ÖVERENSKOMMELSE 11(15) Datum: Diarienummer Bilaga 1 Term Användare Geodata Definitioner Definition Statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentligt uppdrag som använder geodata enligt detta användaravtal. Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geografisk information och geografisk data förekommer som synonymer till geodata. Geodata kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat sätt konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte. Exempel: geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning. Källa SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator Geodataportalen Webbapplikation för att söka, titta på och utvärdera geodata. Samordnare Geodata.se Informationsansvarig Metadata Offentliga uppgifter Omsättning Lantmäteriet är utsedd av regeringen till samordnare för geodataområdet, enligt 4 förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. är en informationssida och gemensam nationell webbplats för Inspire, den nationella geodatastrategin och nationell infrastruktur för geodata. Myndighet eller organisation som pekas ut i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Information som beskriver en datamängd eller en IT-baserad tjänst. Uppgift som utförs av statliga och kommunala myndigheter samt vissa organ inom ramen för sina offentliga åtaganden, förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet. En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som är affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175. Omfattar den sammanlagda omsättningen/kostnaderna för de delar av myndighetens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Se definition för offentliga uppgifter. Omsättningen avser det närmast föregående hela året. Om omsättningen förra året av olika anledningar inte är representativ för ett normalår ska ett belopp som speglar ett medelvärde av några1 år anges. Omsättningen omfattar inte enbart den omsättning som en myndighet har via anslagsintäkter utan även användaravgifter för den offentliga verksamheten ska räknas med. Om en myndighet får finansiering av delar av verksamheten från exempelvis andra myndigheter för projekt eller andra arbeten så ska detta räknas med i omsättningssumman. Affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) och omsättning i verksamhet utanför Sverige omfattas inte av begreppet. Anslag som inte används i den egna verksamheten utan som finansierar projekt eller dylikt vid andra myndigheter, så ska denna del av omsättningen räknas bort. Detta avser enbart rena anslagsöverföringar. 1 Antalet år kan variera utifrån den verksamhet som bedrivs, för vissa kan ett medelvärde av ett par år räcka men för andra behövs ett medelvärde på 5 år

17 ÖVERENSKOMMELSE 12(15) Datum: Diarienummer Produktutbud Sammanställning av informationsansvarigas utbud av avgiftsbelagda geodata som ställs till förfogande inom Geodatasamverkan.

18 ÖVERENSKOMMELSE 13(15) Datum: Diarienummer Bilaga 2 Produktutbud Produktutbudet för Geodatasamverkan publiceras på

19 ÖVERENSKOMMELSE 14(15) Datum: Diarienummer Bilaga 3 Avgifter i Geodatasamverkan Avgifter för Geodatasamverkan publiceras på

20 ÖVERENSKOMMELSE 15(15) Datum: Diarienummer Bilaga 4 Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan Användaravtal för Geodatasamverkan publiceras på

21 ANVÄNDARAVTAL 1(10) Datum: Diarienummer Förslag Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet Gävle Lantmäterigatan

22 ANVÄNDARAVTAL 2(10) Datum: Diarienummer Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Avtalets bilagor Licensvillkor Årsavgift... 3 Skyldighet att meddela ändrade förutsättningar som kan påverka årsavgiften Force Majeure Avtalstid och uppsägning Ändringar av geodata Ändringar och tillägg av användaravtalet Tvist... 4 Bilaga 1 Definitioner... 5 Bilaga 2 Produktutbud i Geodatasamverkan... 6 Bilaga 3 Avgifter... 7 Bilaga 4 Licensvillkor... 8 Licens för offentlig användning... 8 Creative common licens... 9 Bilaga 5 Underskrift... 10

23 ANVÄNDARAVTAL 3(10) Datum: Diarienummer 1 Inledning Detta användaravtal ersätter datadelningslicensen i Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer /4174, enligt beslut av parterna den xxx Därmed upphör Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer /4174 att gälla den 31 december Dataleverantörer enligt detta användaravtal för Geodatasamverkan är de statliga informationsansvariga myndigheter som framgår av bilagan Produktutbud i Geodatasamverkan. Detta användaravtal tecknas med Lantmäteriet som samordnare för övriga dataleverantörers räkning. Användaravtalet baseras på en överenskommelse mellan dataleverantörerna. Detta användaravtal kan tecknas av statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentlig uppgift. Användare som tecknat användaravtal framgår av förteckning publicerad på geodata.se. 2 Syfte EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007), om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda informationsansvariga ska dela data för offentlig användning. Användaravtalet är ett avtal som syftar till att underlätta tillgången till och användning av geodata för vilka informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter. Genom detta användaravtal erbjuds ett samlat utbud av geodata. Det ligger i linje med visionen i den Nationella geodatastrategin om att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata Användaravtalet syftar till att ge statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och organisationer med offentligt uppdrag rätt att använda geodata som anges i bilaga 2, Produktutbud i Geodatasamverkan för offentlig användning. I Geodataportalen finns geodata beskrivna, oavsett om avgift tas ut eller inte för användning/tillhandahållande av dessa. Geodata i produktutbudet i Geodatasamverkan är en delmängd av dessa. 3 Avtalets bilagor Detta användaravtal består förutom av denna del även av följande bilagor. 1) Definitioner 2) Produktutbud i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 3) Avgifter i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4) Licensvillkor 5) Underskrift 4 Licensvillkor Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i Produktutbudet för Geodatasamverkan enligt de förutsättningar som beskrivs närmare i bilagan Licensvillkor. 5 Årsavgift För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive användare en årlig avgift. Årsavgiften baseras på det intäktskrav som dataleverantörerna har för de ingående produkterna i bilagan Produktutbud och kan ändras årvis. Den årliga avgiftens storlek bestäms av avgiftsmodellen som är beskriven på geodata.se.

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer