1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3"

Transkript

1 VK300S v , Web Ärendelista Datum (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ärenden Dnr 1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 3. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 96/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:79 till Ålsätter 1:5 4. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 97/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:80 till Ålsätter 1:5 5. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 98/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:81 till Ålsätter 1:5 6. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 99/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:82 till Ålsätter 1:5 7. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 100/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:83 till Ålsätter 1:5 8. Behovsutredning / Revidering av beslutsattestant för samhällsbyggnads- 288/2014 nämndens verksamhetsområde Ekonomisk rapport 56/2015 Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 11. Val av ny vice ordförande och personlig ersättare för denne i samhällsbyggnadsutskottet 12. Delegationsärenden 13. Underrättelse om förrättning 14. Delgivningar 15. Övriga frågor Välkommen! 116/ (2)

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Dnr 76/ Dnr 84/ Dnr 199/ Sbn 34 Dnr 398/ (Ecos) Information Samhällsbyggnadsutskottets beslut Förslag till samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att att genomföra en tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna. Vid tillsynen deltar tjänstemän samt representanter från Samhällsbyggnadsnämnden samt Socialnämnden. Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan Vingåker är part sedan i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk inom fastigheten Ättersta 8:4 Länsstyrelsen har avslagit den överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Ättersta 8:4 som några fastighetsägare har skickat in. Fastighetsägarna har i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Två fastighetsägare har återkallat sina överklaganden, men det finns fortfarande några överklaganden kvar. Mark- och Miljödomstolen har avslagit fastighetsägarnas överklagande. Mark- och Miljööverdomstolen har därefter beslutat att inte ge prövningstillstånd för vidare överklagan. Detta innebär att entreprenören kan inleda byggandet av de två vindkraftverken. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 VK101S v , Information Geodata - beslutsmodell INFORMATION 1 (2) Datum Vår handläggare Lars Olsson, Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan Förvaltningens avsikt Förvaltningen har avsikt att bifalla bifogat förslag till Överenskommelse och Användaravtal som ersätter dagens samverkansavtal för Geodatasamverkan. Sammanfattning Vingåker är part sedan i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Bakgrund Geodatasamverkan är en datadelningsmodell, som underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera aktörer. I Geodatasamverkan tecknar man ett enda avtal och betalar en årsavgift för användning av alla de geodata som ingår i utbudet. Tidigare har Vingåkers kommun tecknat avtal och köpt data från flera parter. Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer som har myndighetsuppgifter kan gå med i Geodatasamverkan. Idag ingår totalt 218 organisationer i Geodatasamverkan. Det är 37 myndigheter och organisationer, varav 19 är informationsansvariga, samt 181 kommuner som får tillgång till det samlade utbudet av geodata. Geodatasamverkan etablerades den 1 januari 2011 mellan parterna genom ett samverkansavtal. Geodatasamverkan utvecklas kontinuerligt och fler parter tillträder löpande, Vingåker är part sedan Vingåkers kommun använder idag geodata från exempelvis Energimyndigheten, Havs o Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 Räddningsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen, SMHI, Trafikverket. Det finns nu förslag på en förändring av avtalet gällande geodatassamverkan. 2 (2) Varför görs justeringen? Dagens beslutsmodell är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen utifrån parters befogenheter för att åstadkomma en juridiskt korrekt beslutsmodell genom att övergå till Överenskommelsen och Användaravtalet. Vad innebär justeringen? Dagens samverkansavtal har delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Övergången till Överenskommelse och Användaravtal påverkar inte årsavgiften för användning av geodata. VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsenheten Lars Olsson Kart och Mätningsingenjör

6 ÖVERENSKOMMELSE 1(15) Datum: Diarienummer Förslag Överenskommelse mellan statliga informationsansvariga myndigheter för avgiftsbelagd geodata i Geodatasamverkan

7 ÖVERENSKOMMELSE 2(15) Datum: Diarienummer Innehållsförteckning 1 Parter Bakgrund och syfte Överenskommelsens bilagor Samverkan och åtaganden Utveckling av Geodatasamverkan Åtaganden för part Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare Avgiftsmodell Gemensamma parametrar Myndighetsspecifik parameter Kommunspecifik parameter - kommuner Kommunspecifik parameter landsting och regioner Leveransavgifter Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner Uppsägning och frånträde Ändringar och tillägg Avtalstid... 9 Bilaga 1 Definitioner Bilaga 2 Produktutbud Bilaga 3 Avgifter i Geodatasamverkan Bilaga 4 Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan... 15

8 ÖVERENSKOMMELSE 3(15) Datum: Diarienummer Parter Parter i denna överenskommelse är Lantmäteriet Statistiska centralbyrån Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket SMHI Trafikverket vilka är informationsansvariga statliga myndigheter enligt förordningen om geografisk miljöinformation som tar ut avgifter (licens och/eller leveransavgifter) för geodata. Genom denna överenskommelse ges Lantmäteriet i egenskap av samordnare, för parternas räkning, rätt att ingå och säga upp Användaravtal för avgiftsbelagda geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan (i fortsättningen kallat användaravtal för Geodatasamverkan) med statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och andra organisationer som har offentliga uppgifter enligt lag eller annan författning. Kommenterad [KF1]: Trafikverket jobbar för att göra sina geodata avgiftsfria vilket kan innebära att Trafikverket inte kommer att stå med här från januari Se även Trafikverkets flik i Produktutbud för Geodatasamverkan 2 Bakgrund och syfte EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007), om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda informationsansvariga ska dela geodata för offentlig användning. Mer finns att läsa på geodata.se. Geodatasamverkan i denna överenskommelse är datadelning för offentlig användning av avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga och består av denna överenskommelse och användaravtal. Parterna i denna överenskommelse arbetar tillsammans med övriga aktörer inom geodataområdet enligt den Nationella Geodatastrategin för att utveckla infrastrukturen för geodata. Denna överenskommelse syftar till att förenkla offentlig användning av geodata som informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter för. Genom denna överenskommelse fastställs produktutbudet för Geodatasamverkan, avgiftsmodellen som reglerar årsavgiften för produktutbudet för Geodatasamverkan och villkoren för användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan. 3 Överenskommelsens bilagor Denna överenskommelse består även av följande bilagor. 1) Definitioner 2) Produktutbud i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 3) Avgifter i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4) Mall användaravtal för Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4 Samverkan och åtaganden Detta avsnitt reglerar samverkan mellan parterna och parternas åtaganden.

9 4.1 Utveckling av Geodatasamverkan ÖVERENSKOMMELSE 4(15) Datum: Diarienummer Förändringar av modellen för datadelning ska syfta till att öka och bredda användningen av geodata. Parterna ska eftersträva en avgiftsmodell för användning av geodata som är så enkel som möjlig och utgår ifrån användarnas verksamhet, behov och nytta av geodata och utgår från parternas givna ramar (författning och regeringsbeslut) Parterna ska eftersträva ett produktutbud som uppfyller användarnas behov av tillgång till geodata för offentlig användning och är anpassat utifrån användarnas behov av geodata för offentlig användning och deras ekonomiska förutsättningar. Förslag till att utveckla modellen för datadelning kan t.ex. avse tillägg till produktutbudet som medför ändring av årsavgiften. ändring av användaravtal för Geodatasamverkan. ändring av denna överenskommelse. ändring i avgiftsmodellen. Utveckling enligt punkterna närmast ovan sker efter konsensusbeslut av de parter som har befogenhet att besluta i frågan utifrån sitt verksamhetsområde t.ex. enbart de som använder licensen för offentlig användning kan besluta om ändringar i denna. Respektive part fattar sitt beslut och om besluten är desamma (konsensus) kan utveckling av datadelningsmodellen verkställas i enlighet med punkt 7. Information om justering av produktutbudet i Geodatasamverkan ges senast vid halvårsskifte inför kommande helårsskifte. 4.2 Åtaganden för part Part åtar sig att a) tillhandahålla geodataprodukter enligt produktutbudet till de som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan. b) sträva efter en god dialog med användare i syfte att utveckla datadelningsmodellen. c) bidra med synpunkter från användare till utveckling av datadelningsmodellen. d) medverka vid samordning av beslut. e) meddela Lantmäteriet senast 31 mars om part vill göra tillägg till produktutbudet, vilken geodata som avses och intäktskravet för desamma. f) meddela Lantmäteriet senast 31 maj om förändringar av intäktskrav (höjning/sänkning) för befintligt produktutbud utifrån kostnadsbehov/förutsättningar som kan påverka avgiftsnivåerna för användarna. g) meddela Lantmäteriet om geodata ska utgå ur produktutbudet. Geodata kan utgå tidigast vid det årsskifte som infaller sex månader efter avisering om att produkten utgår. h) meddela användare när förändringar av geodataprodukt görs, som kan ha betydelse för användaren, t.ex. leveransformat, eventuella leveransbegränsningar inom skälig tid innan ändringen träder ikraft. i) medverka i utvecklingen av datadelningsmodellen t.ex. genom att bidra med resurser i utredningar, forum etc. j) tillhandahålla kontaktuppgifter för ansvarig i frågor rörande denna överenskommelse.

10 ÖVERENSKOMMELSE 5(15) Datum: Diarienummer k) finansiera sina egna insatser inom ramen för denna överenskommelse. l) i metadata i Geodataportalen beskriva eventuella specifika licensvillkor och leveransbegränsningar, t.ex. antalet fria uttag per år av geodata. 4.3 Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare Lantmäteriet ska a) finansiera samordning av Geodatasamverkan. b) hantera tecknande av användaravtal för Geodatasamverkan. c) ta fram förslag till nya årsavgifter utifrån inkomna förslag om förändring av produktutbudet. Förslag till beslut om justering ska skickas ut av Lantmäteriet två veckor innan beslut ska fattas av parterna. d) publicera förteckning över de som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se. e) publicera bilagorna 2, Produktutbud i Geodatasamverkan, 3, Avgifter i Geodatasamverkan, 4, Mall användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se. f) samordna användarsynpunkter och skapa förslag till utveckling av datadelningsmodellen. g) informera parterna och användare när befintliga geodata utgår ur produktutbudet enligt rapport från part eller då nya geodataprodukter tillkommer efter beslut av parterna. h) svara för support avseende datadelningsmodellen Geodatasamverkan. i) beräkna och fakturera årsavgift för användning enligt användaravtal för Geodatasamverkan. j) fördela de inkomna årsavgifterna enligt punkterna 5.6 och 5.7 senast den 31 mars samma år alternativt den 30 juni samt den 30 november för de medel som inkommer löpande under året. k) hämta aktuella statistikuppgifter från SCB och uppdatera kommunparametern i avgiftsmodellen, se 5.3 och 5.4. l) meddela användarna om förändringar i årsavgiften för kommande år senast under september månad m) verkställa ändringar som parterna kommit överens om som rör utveckling av modellen för datadelning, exempelvis uppdatera överenskommelsen, användaravtal för Geodatasamverkan och bilagor till dessa. 5 Avgiftsmodell För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive användare en årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek bestäms av en fastställd modell enligt denna överenskommelse. Avgiftsmodellen syftar till att fördela avgifterna för leverans och användning enligt de fem första punkterna i punkt 4.1, Utveckling av Geodatasamverkan. Olika parametrar, som beskrivs nedan, avgör vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala. De årliga avgifterna för respektive kategori finns redovisade i bilaga 3, på geodata.se. I den bilagan redovisas även en förteckning av respektive kommun och landstings/regions kategoritillhörighet. Avgiftsmodellen är uppdelad i tre delar - en för statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter, en för kommuner och en för landsting/region. Modellen består av två gemensamma parametrar - nytta och geografiskt verksamhetsområde. För statliga myndigheter tillkommer en parameter för omsättning. För kommuner och landsting/region tillkommer en parameter kommunparameter som bygger på befolkningsmängd, befolkningstäthet, yta och tätortsandel. Underlag för denna parameter består av uppgifter från SCB. Parametrarna reglerar vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala.

11 ÖVERENSKOMMELSE 6(15) Datum: Diarienummer Summan av de årliga avgifter som användare betalar fördelas ut till part enligt parternas intäktskrav från datadelningen, se 5.6 och 5.7. Ingångsvärdena i avgiftsmodellen kan uppdateras årligen med anledning av parternas intäktskrav, förändringar av innehållet i produktutbudet och förändring av användares förutsättningar som påverkar kategoritillhörighet. 5.1 Gemensamma parametrar Gemensamma parametrar (för statliga myndigheter, kommuner, landsting/region och organisationer med offentliga uppgifter) Geografiskt verksamhetsområde Gradering Faktor Kommentar Kommun el. liknande Län eller större regioner Rikstäckning 0,5 1,5 4 Nytta Gradering Faktor Kommentar Bakgrundsinformation Nödvändig 0,5 1,5 Den offentliga organisationens verksamhetsområde styr vilken faktor respektive organisation får för denna parameter. Kommuner bedöms alltid ha sin kommun som verksamhetsområde även om större områden nyttjas varför en kommun alltid ges faktorn 0,5. För organisationer med en rikstäckande verksamhet blir faktorn alltid 4,0. För organisationer med verksamhet på länsnivå eller områden upp till en yta av en tredjedel av Sveriges totala yta blir faktorn 1,5. Nyttan av geodata styr vilken faktor som ges. Utgångspunkten är att geodata är nödvändig information för att fullgöra sina offentliga åtaganden och ger faktorn 1,5. Myndigheter som använder geodata enbart som bakgrundsinformation för att illustrera eller förbättra något i sin verksamhet men klarar sig utan geodata får faktorn 0, Myndighetsspecifik parameter Myndighetsspecifik parameter (enbart statliga myndigheter och organisationer med offentligt uppdrag) Omsättning (miljoner kronor) Gradering Faktor Kommentar < > ,2 0,4 0,7 1,3 1,8 3, Vilken omsättning respektive myndighet har styr vilken faktor som sätts. Parametern avser enbart omsättningen för de delar av organisationens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Om myndighet har konkurrensutsatt verksamhet ska omsättningen för den verksamheten inte räknas med i den totala omsättningen.

12 ÖVERENSKOMMELSE 7(15) Datum: Diarienummer Kommunspecifik parameter - kommuner Kommunspecifik parameter (enbart för kommuner) Gradering Faktor Kommentar > 35 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,5 4 5,5 Denna parameter utgår från kommuners olika förhållanden. De underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, kommunareal, andel tätortsareal mot kommunens totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och varje kommun tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive kommun tilldelats, utfaller en faktor. De underliggande parametrarnas olika faktorer för kommuner är följande: Andel tätortsareal av kommunens totala areal (%) Intervall Faktor Mindre än , Mer än 50 1 Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar Intervall Faktor Mer än , , , ,02 0,3 2 Mindre än 0,02 0 Kommunareal (hektar) Intervall Faktor Mer än Mindre än Befolkningsmängd Intervall Faktor Mer än Mindre än

13 ÖVERENSKOMMELSE 8(15) Datum: Diarienummer Kommunspecifik parameter landsting och regioner Kommunspecifik parameter (enbart för landsting och regioner) Gradering Kategori < > 26 0,5 0,7 1 1,2 1,5 2 Kommentar Denna parameter utgår från landstingens olika förhållanden. De underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, areal, andel tätortsareal mot landstingets totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och varje landsting tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive landsting tilldelats, utfaller en faktor. De underliggande parametrarnas olika faktorer för landsting är följande: Andel tätortsareal av landstingets totala areal (%) Intervall Faktor Mindre än 1 5 1, , , Mer än 10 1 Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar Intervall Faktor Mer än , , , Till och med 0,3 2 Areal (hektar) Intervall Faktor Mer än Till och med Befolkningsmängd Intervall Faktor Mer än Till och med Leveransavgifter Leveransavgift för geodata ingår i den årliga avgiften. Respektive part har rätt att sätta begränsningar, t.ex. antalet uttag som kan göras utan särskild leveransavgift, till ett i förväg bestämt antal.

14 ÖVERENSKOMMELSE 9(15) Datum: Diarienummer 5.6 Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter Inkomna årliga avgifter från de statliga myndigheter som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande. Myndighet Fördelning Lantmäteriet 90,64 % Statistiska centralbyrån 0,61 % Sveriges geologiska undersökning 6,18 % Sjöfartsverket 0,53 % SMHI 1,03 % Trafikverket 1,01 % 5.7 Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner Inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande. Myndighet Fördelning Lantmäteriet 98,55 % Statistiska centralbyrån 0,84 % Sveriges geologiska undersökning 0,27 % Sjöfartsverket 0,17 % SMHI 0,17 % Fördelningen enligt punkterna 5.6 och 5.7 kan justeras årligen efter uppgift om förändrat intäktskrav från part. 6 Uppsägning och frånträde Part har rätt att ensidigt frånträda överenskommelsen genom att skriftligen underrätta Lantmäteriet om detta. Överenskommelsen upphör att gälla vid det årsskifte som infaller tidigast sex månader efter uppsägning för aktuell part. Om parts alla geodata ska utgå ur produktutbudet ska parts deltagande i denna samverkan upphöra vid närmast följande årsskifte. 7 Ändringar och tillägg Justering av ingående värden i de underliggande parametrarna (se 5.3. Avgiftsmodellen, Kommunspecifik parameter som hämtas från SCB) kan göras av Lantmäteriet utan att dessa ändringar beslutas av parterna. Om part upphör med att ta ut avgifter för sina geodata som beskrivs i produktutbudet ska dessa geodata utgå ur produktutbudet. En sådan förändring av produktutbudet ska ske vid närmsta årsskifte efter beslut om förändringen. Övriga ändringar och tillägg till överenskommelsen och användaravtal för Geodatasamverkan med bilagor ska godkännas skriftligen av parterna. 8 Avtalstid Denna överenskommelse träder ikraft den 1 januari 2016, och ersätter tillsammans med användaravtal för Geodatasamverkan tidigare samverkansavtal för Geodatasamverkan dnr /4174. Överenskommelsen gäller tills vidare.

15 ÖVERENSKOMMELSE 10(15) Datum: Diarienummer Denna överenskommelse har upprättats i 6 exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort Datum Ort Datum För Lantmäteriet För SMHI Ort Datum Ort Datum För SGU För Sjöfartsverket Ort Datum Ort Datum För Trafikverket För SCB

16 ÖVERENSKOMMELSE 11(15) Datum: Diarienummer Bilaga 1 Term Användare Geodata Definitioner Definition Statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentligt uppdrag som använder geodata enligt detta användaravtal. Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geografisk information och geografisk data förekommer som synonymer till geodata. Geodata kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat sätt konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte. Exempel: geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning. Källa SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator Geodataportalen Webbapplikation för att söka, titta på och utvärdera geodata. Samordnare Geodata.se Informationsansvarig Metadata Offentliga uppgifter Omsättning Lantmäteriet är utsedd av regeringen till samordnare för geodataområdet, enligt 4 förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. är en informationssida och gemensam nationell webbplats för Inspire, den nationella geodatastrategin och nationell infrastruktur för geodata. Myndighet eller organisation som pekas ut i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Information som beskriver en datamängd eller en IT-baserad tjänst. Uppgift som utförs av statliga och kommunala myndigheter samt vissa organ inom ramen för sina offentliga åtaganden, förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet. En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som är affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175. Omfattar den sammanlagda omsättningen/kostnaderna för de delar av myndighetens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Se definition för offentliga uppgifter. Omsättningen avser det närmast föregående hela året. Om omsättningen förra året av olika anledningar inte är representativ för ett normalår ska ett belopp som speglar ett medelvärde av några1 år anges. Omsättningen omfattar inte enbart den omsättning som en myndighet har via anslagsintäkter utan även användaravgifter för den offentliga verksamheten ska räknas med. Om en myndighet får finansiering av delar av verksamheten från exempelvis andra myndigheter för projekt eller andra arbeten så ska detta räknas med i omsättningssumman. Affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) och omsättning i verksamhet utanför Sverige omfattas inte av begreppet. Anslag som inte används i den egna verksamheten utan som finansierar projekt eller dylikt vid andra myndigheter, så ska denna del av omsättningen räknas bort. Detta avser enbart rena anslagsöverföringar. 1 Antalet år kan variera utifrån den verksamhet som bedrivs, för vissa kan ett medelvärde av ett par år räcka men för andra behövs ett medelvärde på 5 år

17 ÖVERENSKOMMELSE 12(15) Datum: Diarienummer Produktutbud Sammanställning av informationsansvarigas utbud av avgiftsbelagda geodata som ställs till förfogande inom Geodatasamverkan.

18 ÖVERENSKOMMELSE 13(15) Datum: Diarienummer Bilaga 2 Produktutbud Produktutbudet för Geodatasamverkan publiceras på

19 ÖVERENSKOMMELSE 14(15) Datum: Diarienummer Bilaga 3 Avgifter i Geodatasamverkan Avgifter för Geodatasamverkan publiceras på

20 ÖVERENSKOMMELSE 15(15) Datum: Diarienummer Bilaga 4 Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan Användaravtal för Geodatasamverkan publiceras på

21 ANVÄNDARAVTAL 1(10) Datum: Diarienummer Förslag Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet Gävle Lantmäterigatan

22 ANVÄNDARAVTAL 2(10) Datum: Diarienummer Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Avtalets bilagor Licensvillkor Årsavgift... 3 Skyldighet att meddela ändrade förutsättningar som kan påverka årsavgiften Force Majeure Avtalstid och uppsägning Ändringar av geodata Ändringar och tillägg av användaravtalet Tvist... 4 Bilaga 1 Definitioner... 5 Bilaga 2 Produktutbud i Geodatasamverkan... 6 Bilaga 3 Avgifter... 7 Bilaga 4 Licensvillkor... 8 Licens för offentlig användning... 8 Creative common licens... 9 Bilaga 5 Underskrift... 10

23 ANVÄNDARAVTAL 3(10) Datum: Diarienummer 1 Inledning Detta användaravtal ersätter datadelningslicensen i Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer /4174, enligt beslut av parterna den xxx Därmed upphör Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer /4174 att gälla den 31 december Dataleverantörer enligt detta användaravtal för Geodatasamverkan är de statliga informationsansvariga myndigheter som framgår av bilagan Produktutbud i Geodatasamverkan. Detta användaravtal tecknas med Lantmäteriet som samordnare för övriga dataleverantörers räkning. Användaravtalet baseras på en överenskommelse mellan dataleverantörerna. Detta användaravtal kan tecknas av statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentlig uppgift. Användare som tecknat användaravtal framgår av förteckning publicerad på geodata.se. 2 Syfte EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007), om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda informationsansvariga ska dela data för offentlig användning. Användaravtalet är ett avtal som syftar till att underlätta tillgången till och användning av geodata för vilka informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter. Genom detta användaravtal erbjuds ett samlat utbud av geodata. Det ligger i linje med visionen i den Nationella geodatastrategin om att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata Användaravtalet syftar till att ge statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och organisationer med offentligt uppdrag rätt att använda geodata som anges i bilaga 2, Produktutbud i Geodatasamverkan för offentlig användning. I Geodataportalen finns geodata beskrivna, oavsett om avgift tas ut eller inte för användning/tillhandahållande av dessa. Geodata i produktutbudet i Geodatasamverkan är en delmängd av dessa. 3 Avtalets bilagor Detta användaravtal består förutom av denna del även av följande bilagor. 1) Definitioner 2) Produktutbud i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 3) Avgifter i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4) Licensvillkor 5) Underskrift 4 Licensvillkor Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i Produktutbudet för Geodatasamverkan enligt de förutsättningar som beskrivs närmare i bilagan Licensvillkor. 5 Årsavgift För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive användare en årlig avgift. Årsavgiften baseras på det intäktskrav som dataleverantörerna har för de ingående produkterna i bilagan Produktutbud och kan ändras årvis. Den årliga avgiftens storlek bestäms av avgiftsmodellen som är beskriven på geodata.se.

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Samverkansavtal för Geodatasamverkan

Samverkansavtal för Geodatasamverkan SAMVERKANSAVTAL 1(35) 2015-02-04 109-2012/4174 Samverkansavtal för Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Catarina Djupström Sekreterare

Catarina Djupström Sekreterare Datum 2015-01-13 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppsedt Ordförande Föredragningslista Catarina

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK

AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK AVTAL SAMT ANSÖKAN FÖR BESLUT TILL PRODUKTEN FASTIGHETSÖK INFORMATIONSSÖKNING I FASTIGHETSREGISTRET LEVERANTÖR: Metria AB, 556799-2242, Lantmäterigatan 2, 801 83 GÄVLE (nedan Metria ) KUND/SÖKANDE (nedan

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-01-01 Åsa Sjödin, funktionschef 1.5 Senaste ändring 2014-0 6-1 3 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-01-01 Åsa Sjödin, funktionschef 1.8 Senaste ändring 2015-06-23 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer