1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3"

Transkript

1 VK300S v , Web Ärendelista Datum (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ärenden Dnr 1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 3. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 96/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:79 till Ålsätter 1:5 4. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 97/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:80 till Ålsätter 1:5 5. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 98/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:81 till Ålsätter 1:5 6. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 99/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:82 till Ålsätter 1:5 7. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 100/2015 avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:83 till Ålsätter 1:5 8. Behovsutredning / Revidering av beslutsattestant för samhällsbyggnads- 288/2014 nämndens verksamhetsområde Ekonomisk rapport 56/2015 Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 11. Val av ny vice ordförande och personlig ersättare för denne i samhällsbyggnadsutskottet 12. Delegationsärenden 13. Underrättelse om förrättning 14. Delgivningar 15. Övriga frågor Välkommen! 116/ (2)

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Sida Dnr 76/ Dnr 84/ Dnr 199/ Sbn 34 Dnr 398/ (Ecos) Information Samhällsbyggnadsutskottets beslut Förslag till samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att att genomföra en tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna. Vid tillsynen deltar tjänstemän samt representanter från Samhällsbyggnadsnämnden samt Socialnämnden. Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan Vingåker är part sedan i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk inom fastigheten Ättersta 8:4 Länsstyrelsen har avslagit den överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Ättersta 8:4 som några fastighetsägare har skickat in. Fastighetsägarna har i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Två fastighetsägare har återkallat sina överklaganden, men det finns fortfarande några överklaganden kvar. Mark- och Miljödomstolen har avslagit fastighetsägarnas överklagande. Mark- och Miljööverdomstolen har därefter beslutat att inte ge prövningstillstånd för vidare överklagan. Detta innebär att entreprenören kan inleda byggandet av de två vindkraftverken. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 VK101S v , Information Geodata - beslutsmodell INFORMATION 1 (2) Datum Vår handläggare Lars Olsson, Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan Förvaltningens avsikt Förvaltningen har avsikt att bifalla bifogat förslag till Överenskommelse och Användaravtal som ersätter dagens samverkansavtal för Geodatasamverkan. Sammanfattning Vingåker är part sedan i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Bakgrund Geodatasamverkan är en datadelningsmodell, som underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera aktörer. I Geodatasamverkan tecknar man ett enda avtal och betalar en årsavgift för användning av alla de geodata som ingår i utbudet. Tidigare har Vingåkers kommun tecknat avtal och köpt data från flera parter. Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer som har myndighetsuppgifter kan gå med i Geodatasamverkan. Idag ingår totalt 218 organisationer i Geodatasamverkan. Det är 37 myndigheter och organisationer, varav 19 är informationsansvariga, samt 181 kommuner som får tillgång till det samlade utbudet av geodata. Geodatasamverkan etablerades den 1 januari 2011 mellan parterna genom ett samverkansavtal. Geodatasamverkan utvecklas kontinuerligt och fler parter tillträder löpande, Vingåker är part sedan Vingåkers kommun använder idag geodata från exempelvis Energimyndigheten, Havs o Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Samhällsbyggnadsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 Räddningsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen, SMHI, Trafikverket. Det finns nu förslag på en förändring av avtalet gällande geodatassamverkan. 2 (2) Varför görs justeringen? Dagens beslutsmodell är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen utifrån parters befogenheter för att åstadkomma en juridiskt korrekt beslutsmodell genom att övergå till Överenskommelsen och Användaravtalet. Vad innebär justeringen? Dagens samverkansavtal har delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan. Övergången till Överenskommelse och Användaravtal påverkar inte årsavgiften för användning av geodata. VINGÅKERS KOMMUN Samhällsbyggnadsenheten Lars Olsson Kart och Mätningsingenjör

6 ÖVERENSKOMMELSE 1(15) Datum: Diarienummer Förslag Överenskommelse mellan statliga informationsansvariga myndigheter för avgiftsbelagd geodata i Geodatasamverkan

7 ÖVERENSKOMMELSE 2(15) Datum: Diarienummer Innehållsförteckning 1 Parter Bakgrund och syfte Överenskommelsens bilagor Samverkan och åtaganden Utveckling av Geodatasamverkan Åtaganden för part Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare Avgiftsmodell Gemensamma parametrar Myndighetsspecifik parameter Kommunspecifik parameter - kommuner Kommunspecifik parameter landsting och regioner Leveransavgifter Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner Uppsägning och frånträde Ändringar och tillägg Avtalstid... 9 Bilaga 1 Definitioner Bilaga 2 Produktutbud Bilaga 3 Avgifter i Geodatasamverkan Bilaga 4 Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan... 15

8 ÖVERENSKOMMELSE 3(15) Datum: Diarienummer Parter Parter i denna överenskommelse är Lantmäteriet Statistiska centralbyrån Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket SMHI Trafikverket vilka är informationsansvariga statliga myndigheter enligt förordningen om geografisk miljöinformation som tar ut avgifter (licens och/eller leveransavgifter) för geodata. Genom denna överenskommelse ges Lantmäteriet i egenskap av samordnare, för parternas räkning, rätt att ingå och säga upp Användaravtal för avgiftsbelagda geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan (i fortsättningen kallat användaravtal för Geodatasamverkan) med statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och andra organisationer som har offentliga uppgifter enligt lag eller annan författning. Kommenterad [KF1]: Trafikverket jobbar för att göra sina geodata avgiftsfria vilket kan innebära att Trafikverket inte kommer att stå med här från januari Se även Trafikverkets flik i Produktutbud för Geodatasamverkan 2 Bakgrund och syfte EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007), om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda informationsansvariga ska dela geodata för offentlig användning. Mer finns att läsa på geodata.se. Geodatasamverkan i denna överenskommelse är datadelning för offentlig användning av avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga och består av denna överenskommelse och användaravtal. Parterna i denna överenskommelse arbetar tillsammans med övriga aktörer inom geodataområdet enligt den Nationella Geodatastrategin för att utveckla infrastrukturen för geodata. Denna överenskommelse syftar till att förenkla offentlig användning av geodata som informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter för. Genom denna överenskommelse fastställs produktutbudet för Geodatasamverkan, avgiftsmodellen som reglerar årsavgiften för produktutbudet för Geodatasamverkan och villkoren för användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan. 3 Överenskommelsens bilagor Denna överenskommelse består även av följande bilagor. 1) Definitioner 2) Produktutbud i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 3) Avgifter i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4) Mall användaravtal för Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4 Samverkan och åtaganden Detta avsnitt reglerar samverkan mellan parterna och parternas åtaganden.

9 4.1 Utveckling av Geodatasamverkan ÖVERENSKOMMELSE 4(15) Datum: Diarienummer Förändringar av modellen för datadelning ska syfta till att öka och bredda användningen av geodata. Parterna ska eftersträva en avgiftsmodell för användning av geodata som är så enkel som möjlig och utgår ifrån användarnas verksamhet, behov och nytta av geodata och utgår från parternas givna ramar (författning och regeringsbeslut) Parterna ska eftersträva ett produktutbud som uppfyller användarnas behov av tillgång till geodata för offentlig användning och är anpassat utifrån användarnas behov av geodata för offentlig användning och deras ekonomiska förutsättningar. Förslag till att utveckla modellen för datadelning kan t.ex. avse tillägg till produktutbudet som medför ändring av årsavgiften. ändring av användaravtal för Geodatasamverkan. ändring av denna överenskommelse. ändring i avgiftsmodellen. Utveckling enligt punkterna närmast ovan sker efter konsensusbeslut av de parter som har befogenhet att besluta i frågan utifrån sitt verksamhetsområde t.ex. enbart de som använder licensen för offentlig användning kan besluta om ändringar i denna. Respektive part fattar sitt beslut och om besluten är desamma (konsensus) kan utveckling av datadelningsmodellen verkställas i enlighet med punkt 7. Information om justering av produktutbudet i Geodatasamverkan ges senast vid halvårsskifte inför kommande helårsskifte. 4.2 Åtaganden för part Part åtar sig att a) tillhandahålla geodataprodukter enligt produktutbudet till de som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan. b) sträva efter en god dialog med användare i syfte att utveckla datadelningsmodellen. c) bidra med synpunkter från användare till utveckling av datadelningsmodellen. d) medverka vid samordning av beslut. e) meddela Lantmäteriet senast 31 mars om part vill göra tillägg till produktutbudet, vilken geodata som avses och intäktskravet för desamma. f) meddela Lantmäteriet senast 31 maj om förändringar av intäktskrav (höjning/sänkning) för befintligt produktutbud utifrån kostnadsbehov/förutsättningar som kan påverka avgiftsnivåerna för användarna. g) meddela Lantmäteriet om geodata ska utgå ur produktutbudet. Geodata kan utgå tidigast vid det årsskifte som infaller sex månader efter avisering om att produkten utgår. h) meddela användare när förändringar av geodataprodukt görs, som kan ha betydelse för användaren, t.ex. leveransformat, eventuella leveransbegränsningar inom skälig tid innan ändringen träder ikraft. i) medverka i utvecklingen av datadelningsmodellen t.ex. genom att bidra med resurser i utredningar, forum etc. j) tillhandahålla kontaktuppgifter för ansvarig i frågor rörande denna överenskommelse.

10 ÖVERENSKOMMELSE 5(15) Datum: Diarienummer k) finansiera sina egna insatser inom ramen för denna överenskommelse. l) i metadata i Geodataportalen beskriva eventuella specifika licensvillkor och leveransbegränsningar, t.ex. antalet fria uttag per år av geodata. 4.3 Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare Lantmäteriet ska a) finansiera samordning av Geodatasamverkan. b) hantera tecknande av användaravtal för Geodatasamverkan. c) ta fram förslag till nya årsavgifter utifrån inkomna förslag om förändring av produktutbudet. Förslag till beslut om justering ska skickas ut av Lantmäteriet två veckor innan beslut ska fattas av parterna. d) publicera förteckning över de som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se. e) publicera bilagorna 2, Produktutbud i Geodatasamverkan, 3, Avgifter i Geodatasamverkan, 4, Mall användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se. f) samordna användarsynpunkter och skapa förslag till utveckling av datadelningsmodellen. g) informera parterna och användare när befintliga geodata utgår ur produktutbudet enligt rapport från part eller då nya geodataprodukter tillkommer efter beslut av parterna. h) svara för support avseende datadelningsmodellen Geodatasamverkan. i) beräkna och fakturera årsavgift för användning enligt användaravtal för Geodatasamverkan. j) fördela de inkomna årsavgifterna enligt punkterna 5.6 och 5.7 senast den 31 mars samma år alternativt den 30 juni samt den 30 november för de medel som inkommer löpande under året. k) hämta aktuella statistikuppgifter från SCB och uppdatera kommunparametern i avgiftsmodellen, se 5.3 och 5.4. l) meddela användarna om förändringar i årsavgiften för kommande år senast under september månad m) verkställa ändringar som parterna kommit överens om som rör utveckling av modellen för datadelning, exempelvis uppdatera överenskommelsen, användaravtal för Geodatasamverkan och bilagor till dessa. 5 Avgiftsmodell För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive användare en årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek bestäms av en fastställd modell enligt denna överenskommelse. Avgiftsmodellen syftar till att fördela avgifterna för leverans och användning enligt de fem första punkterna i punkt 4.1, Utveckling av Geodatasamverkan. Olika parametrar, som beskrivs nedan, avgör vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala. De årliga avgifterna för respektive kategori finns redovisade i bilaga 3, på geodata.se. I den bilagan redovisas även en förteckning av respektive kommun och landstings/regions kategoritillhörighet. Avgiftsmodellen är uppdelad i tre delar - en för statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter, en för kommuner och en för landsting/region. Modellen består av två gemensamma parametrar - nytta och geografiskt verksamhetsområde. För statliga myndigheter tillkommer en parameter för omsättning. För kommuner och landsting/region tillkommer en parameter kommunparameter som bygger på befolkningsmängd, befolkningstäthet, yta och tätortsandel. Underlag för denna parameter består av uppgifter från SCB. Parametrarna reglerar vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala.

11 ÖVERENSKOMMELSE 6(15) Datum: Diarienummer Summan av de årliga avgifter som användare betalar fördelas ut till part enligt parternas intäktskrav från datadelningen, se 5.6 och 5.7. Ingångsvärdena i avgiftsmodellen kan uppdateras årligen med anledning av parternas intäktskrav, förändringar av innehållet i produktutbudet och förändring av användares förutsättningar som påverkar kategoritillhörighet. 5.1 Gemensamma parametrar Gemensamma parametrar (för statliga myndigheter, kommuner, landsting/region och organisationer med offentliga uppgifter) Geografiskt verksamhetsområde Gradering Faktor Kommentar Kommun el. liknande Län eller större regioner Rikstäckning 0,5 1,5 4 Nytta Gradering Faktor Kommentar Bakgrundsinformation Nödvändig 0,5 1,5 Den offentliga organisationens verksamhetsområde styr vilken faktor respektive organisation får för denna parameter. Kommuner bedöms alltid ha sin kommun som verksamhetsområde även om större områden nyttjas varför en kommun alltid ges faktorn 0,5. För organisationer med en rikstäckande verksamhet blir faktorn alltid 4,0. För organisationer med verksamhet på länsnivå eller områden upp till en yta av en tredjedel av Sveriges totala yta blir faktorn 1,5. Nyttan av geodata styr vilken faktor som ges. Utgångspunkten är att geodata är nödvändig information för att fullgöra sina offentliga åtaganden och ger faktorn 1,5. Myndigheter som använder geodata enbart som bakgrundsinformation för att illustrera eller förbättra något i sin verksamhet men klarar sig utan geodata får faktorn 0, Myndighetsspecifik parameter Myndighetsspecifik parameter (enbart statliga myndigheter och organisationer med offentligt uppdrag) Omsättning (miljoner kronor) Gradering Faktor Kommentar < > ,2 0,4 0,7 1,3 1,8 3, Vilken omsättning respektive myndighet har styr vilken faktor som sätts. Parametern avser enbart omsättningen för de delar av organisationens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Om myndighet har konkurrensutsatt verksamhet ska omsättningen för den verksamheten inte räknas med i den totala omsättningen.

12 ÖVERENSKOMMELSE 7(15) Datum: Diarienummer Kommunspecifik parameter - kommuner Kommunspecifik parameter (enbart för kommuner) Gradering Faktor Kommentar > 35 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,5 4 5,5 Denna parameter utgår från kommuners olika förhållanden. De underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, kommunareal, andel tätortsareal mot kommunens totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och varje kommun tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive kommun tilldelats, utfaller en faktor. De underliggande parametrarnas olika faktorer för kommuner är följande: Andel tätortsareal av kommunens totala areal (%) Intervall Faktor Mindre än , Mer än 50 1 Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar Intervall Faktor Mer än , , , ,02 0,3 2 Mindre än 0,02 0 Kommunareal (hektar) Intervall Faktor Mer än Mindre än Befolkningsmängd Intervall Faktor Mer än Mindre än

13 ÖVERENSKOMMELSE 8(15) Datum: Diarienummer Kommunspecifik parameter landsting och regioner Kommunspecifik parameter (enbart för landsting och regioner) Gradering Kategori < > 26 0,5 0,7 1 1,2 1,5 2 Kommentar Denna parameter utgår från landstingens olika förhållanden. De underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, areal, andel tätortsareal mot landstingets totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och varje landsting tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive landsting tilldelats, utfaller en faktor. De underliggande parametrarnas olika faktorer för landsting är följande: Andel tätortsareal av landstingets totala areal (%) Intervall Faktor Mindre än 1 5 1, , , Mer än 10 1 Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar Intervall Faktor Mer än , , , Till och med 0,3 2 Areal (hektar) Intervall Faktor Mer än Till och med Befolkningsmängd Intervall Faktor Mer än Till och med Leveransavgifter Leveransavgift för geodata ingår i den årliga avgiften. Respektive part har rätt att sätta begränsningar, t.ex. antalet uttag som kan göras utan särskild leveransavgift, till ett i förväg bestämt antal.

14 ÖVERENSKOMMELSE 9(15) Datum: Diarienummer 5.6 Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter Inkomna årliga avgifter från de statliga myndigheter som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande. Myndighet Fördelning Lantmäteriet 90,64 % Statistiska centralbyrån 0,61 % Sveriges geologiska undersökning 6,18 % Sjöfartsverket 0,53 % SMHI 1,03 % Trafikverket 1,01 % 5.7 Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner Inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande. Myndighet Fördelning Lantmäteriet 98,55 % Statistiska centralbyrån 0,84 % Sveriges geologiska undersökning 0,27 % Sjöfartsverket 0,17 % SMHI 0,17 % Fördelningen enligt punkterna 5.6 och 5.7 kan justeras årligen efter uppgift om förändrat intäktskrav från part. 6 Uppsägning och frånträde Part har rätt att ensidigt frånträda överenskommelsen genom att skriftligen underrätta Lantmäteriet om detta. Överenskommelsen upphör att gälla vid det årsskifte som infaller tidigast sex månader efter uppsägning för aktuell part. Om parts alla geodata ska utgå ur produktutbudet ska parts deltagande i denna samverkan upphöra vid närmast följande årsskifte. 7 Ändringar och tillägg Justering av ingående värden i de underliggande parametrarna (se 5.3. Avgiftsmodellen, Kommunspecifik parameter som hämtas från SCB) kan göras av Lantmäteriet utan att dessa ändringar beslutas av parterna. Om part upphör med att ta ut avgifter för sina geodata som beskrivs i produktutbudet ska dessa geodata utgå ur produktutbudet. En sådan förändring av produktutbudet ska ske vid närmsta årsskifte efter beslut om förändringen. Övriga ändringar och tillägg till överenskommelsen och användaravtal för Geodatasamverkan med bilagor ska godkännas skriftligen av parterna. 8 Avtalstid Denna överenskommelse träder ikraft den 1 januari 2016, och ersätter tillsammans med användaravtal för Geodatasamverkan tidigare samverkansavtal för Geodatasamverkan dnr /4174. Överenskommelsen gäller tills vidare.

15 ÖVERENSKOMMELSE 10(15) Datum: Diarienummer Denna överenskommelse har upprättats i 6 exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort Datum Ort Datum För Lantmäteriet För SMHI Ort Datum Ort Datum För SGU För Sjöfartsverket Ort Datum Ort Datum För Trafikverket För SCB

16 ÖVERENSKOMMELSE 11(15) Datum: Diarienummer Bilaga 1 Term Användare Geodata Definitioner Definition Statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentligt uppdrag som använder geodata enligt detta användaravtal. Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geografisk information och geografisk data förekommer som synonymer till geodata. Geodata kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat sätt konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte. Exempel: geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning. Källa SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator Geodataportalen Webbapplikation för att söka, titta på och utvärdera geodata. Samordnare Geodata.se Informationsansvarig Metadata Offentliga uppgifter Omsättning Lantmäteriet är utsedd av regeringen till samordnare för geodataområdet, enligt 4 förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. är en informationssida och gemensam nationell webbplats för Inspire, den nationella geodatastrategin och nationell infrastruktur för geodata. Myndighet eller organisation som pekas ut i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Information som beskriver en datamängd eller en IT-baserad tjänst. Uppgift som utförs av statliga och kommunala myndigheter samt vissa organ inom ramen för sina offentliga åtaganden, förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet. En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som är affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175. Omfattar den sammanlagda omsättningen/kostnaderna för de delar av myndighetens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Se definition för offentliga uppgifter. Omsättningen avser det närmast föregående hela året. Om omsättningen förra året av olika anledningar inte är representativ för ett normalår ska ett belopp som speglar ett medelvärde av några1 år anges. Omsättningen omfattar inte enbart den omsättning som en myndighet har via anslagsintäkter utan även användaravgifter för den offentliga verksamheten ska räknas med. Om en myndighet får finansiering av delar av verksamheten från exempelvis andra myndigheter för projekt eller andra arbeten så ska detta räknas med i omsättningssumman. Affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) och omsättning i verksamhet utanför Sverige omfattas inte av begreppet. Anslag som inte används i den egna verksamheten utan som finansierar projekt eller dylikt vid andra myndigheter, så ska denna del av omsättningen räknas bort. Detta avser enbart rena anslagsöverföringar. 1 Antalet år kan variera utifrån den verksamhet som bedrivs, för vissa kan ett medelvärde av ett par år räcka men för andra behövs ett medelvärde på 5 år

17 ÖVERENSKOMMELSE 12(15) Datum: Diarienummer Produktutbud Sammanställning av informationsansvarigas utbud av avgiftsbelagda geodata som ställs till förfogande inom Geodatasamverkan.

18 ÖVERENSKOMMELSE 13(15) Datum: Diarienummer Bilaga 2 Produktutbud Produktutbudet för Geodatasamverkan publiceras på

19 ÖVERENSKOMMELSE 14(15) Datum: Diarienummer Bilaga 3 Avgifter i Geodatasamverkan Avgifter för Geodatasamverkan publiceras på

20 ÖVERENSKOMMELSE 15(15) Datum: Diarienummer Bilaga 4 Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan Användaravtal för Geodatasamverkan publiceras på

21 ANVÄNDARAVTAL 1(10) Datum: Diarienummer Förslag Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet Gävle Lantmäterigatan

22 ANVÄNDARAVTAL 2(10) Datum: Diarienummer Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Avtalets bilagor Licensvillkor Årsavgift... 3 Skyldighet att meddela ändrade förutsättningar som kan påverka årsavgiften Force Majeure Avtalstid och uppsägning Ändringar av geodata Ändringar och tillägg av användaravtalet Tvist... 4 Bilaga 1 Definitioner... 5 Bilaga 2 Produktutbud i Geodatasamverkan... 6 Bilaga 3 Avgifter... 7 Bilaga 4 Licensvillkor... 8 Licens för offentlig användning... 8 Creative common licens... 9 Bilaga 5 Underskrift... 10

23 ANVÄNDARAVTAL 3(10) Datum: Diarienummer 1 Inledning Detta användaravtal ersätter datadelningslicensen i Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer /4174, enligt beslut av parterna den xxx Därmed upphör Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer /4174 att gälla den 31 december Dataleverantörer enligt detta användaravtal för Geodatasamverkan är de statliga informationsansvariga myndigheter som framgår av bilagan Produktutbud i Geodatasamverkan. Detta användaravtal tecknas med Lantmäteriet som samordnare för övriga dataleverantörers räkning. Användaravtalet baseras på en överenskommelse mellan dataleverantörerna. Detta användaravtal kan tecknas av statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentlig uppgift. Användare som tecknat användaravtal framgår av förteckning publicerad på geodata.se. 2 Syfte EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007), om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen (2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda informationsansvariga ska dela data för offentlig användning. Användaravtalet är ett avtal som syftar till att underlätta tillgången till och användning av geodata för vilka informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter. Genom detta användaravtal erbjuds ett samlat utbud av geodata. Det ligger i linje med visionen i den Nationella geodatastrategin om att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata Användaravtalet syftar till att ge statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och organisationer med offentligt uppdrag rätt att använda geodata som anges i bilaga 2, Produktutbud i Geodatasamverkan för offentlig användning. I Geodataportalen finns geodata beskrivna, oavsett om avgift tas ut eller inte för användning/tillhandahållande av dessa. Geodata i produktutbudet i Geodatasamverkan är en delmängd av dessa. 3 Avtalets bilagor Detta användaravtal består förutom av denna del även av följande bilagor. 1) Definitioner 2) Produktutbud i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 3) Avgifter i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se 4) Licensvillkor 5) Underskrift 4 Licensvillkor Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i Produktutbudet för Geodatasamverkan enligt de förutsättningar som beskrivs närmare i bilagan Licensvillkor. 5 Årsavgift För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive användare en årlig avgift. Årsavgiften baseras på det intäktskrav som dataleverantörerna har för de ingående produkterna i bilagan Produktutbud och kan ändras årvis. Den årliga avgiftens storlek bestäms av avgiftsmodellen som är beskriven på geodata.se.

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan ANVÄNDARAVTAL 1(11) Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet

Läs mer

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan

Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan ANVÄNDARAVTAL 1(10) Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet

Läs mer

Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan

Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan 1(5) Datum: 2016-12-20 Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan Avgiftsmodellen fördelar kostnaden för de geodata som ingår i Produktutbudet till årsavgifter för användarna. Genom värden på parametrarna

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR 1 (6) Lantmäteriets Slutkundsvillkor för nyttjande av geodata som LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR Dessa slutkundsvillkor utgör en bilaga till licensavtal avseende slutkunds användning av geodata som och

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8); Avtalsvillkor icke kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 115 (126) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Göran Axelsson (M) tjänstg

Läs mer

Avtalsvillkor forskning, utbildning och kulturverksamhet 1. Allmänt

Avtalsvillkor forskning, utbildning och kulturverksamhet 1. Allmänt Avtalsvillkor forskning, utbildning och kulturverksamhet 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-09-21 Sofia Stjernlöf 1.6 Senaste ändring 2015-12-30 ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE Del 6; Anvisningar för kommersiell

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Avtalsvillkor kommersiell slutanvändning 1. Allmänt. 2. Kommersiell slutanvändning

Avtalsvillkor kommersiell slutanvändning 1. Allmänt. 2. Kommersiell slutanvändning Avtalsvillkor kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-26 67 (75) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 26 maj 2015, kl. 17.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Morgan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2014-10-14 124 (134) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 14 oktober 2014, kl. 17:00 17:55 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Marie-Louise Thyberg (S) Anita Blidh (S)

Läs mer

Samverkansavtal för Geodatasamverkan

Samverkansavtal för Geodatasamverkan SAMVERKANSAVTAL 1(35) 2015-02-04 109-2012/4174 Samverkansavtal för Geodatasamverkan Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter

Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Illustratör Cecilia Lundgren Pia Färegård Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Normalavtal 1(6) Avtal avseende.kommuns medverkan som dataleverantör till och användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB)

Normalavtal 1(6) Avtal avseende.kommuns medverkan som dataleverantör till och användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB) Normalavtal 1(6) 2001-08-06 Avtal avseende.kommuns medverkan som dataleverantör till och användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB) Mellan Vägverket och. kommun, nedan kallad Kommunen, har följande

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-10 127 (149) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 10 november 2015, kl. 17.40-18.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf Robert

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Catarina Djupström Sekreterare

Catarina Djupström Sekreterare Datum 2015-01-13 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppsedt Ordförande Föredragningslista Catarina

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning fibernät

Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtalet är upprättat mellan Lögdö Byfiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-4011 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 Målnummer: M390-09 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2009-10-15 Rubrik: Lagrum: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-16 113 (123) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 16 september 2014, kl. 17.00-18.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2017-01-24 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell Sammanträdesdatum 31 januari 2017 Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, 14:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer