KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna"

Transkript

1 Eva Mattsson den 31 augusti 2007 SINNESFYSIOLOGI KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Tag en nål och sätt spetsen mot fingertoppen. Tag den andra nålen och sätt även den mot fingertoppen en bit ifrån den andra. Flytta sedan den andra nålen, en bit i taget, närmare den första nålen tills det inte längre är möjligt att känna två spetsar. Håll då kvar nålarna och mät avståndet dem emellan. Upprepa förfarandet tills du har tio mätresultat. Upprepa därefter samma försök på underarmen och på ryggen. OBS Spara alla värden för beräkningar på kursen Vetenskaplig metod och kommunikation 1) Vilken typ av receptor stimuleras i det här försöket? 2) Vad menas med lateral inhibering och vad är dess syfte? 3) Vad har du lärt dig av det här försöket? ÖGATS NÄRPUNKT För en penna mot försökspersonens ena öga. Försökspersonen fixerar pennan tills bilden av den just förlorar sin skärpa. Mät då avståndet penna - öga. Upprepa med andra ögat. Bestäm ögats närpunkt, dvs den punkt närmast ögat varifrån man med maximal ackomodation kan se ett föremål skarpt. 1) Vad kan vara anledningen till att avståndet blir större eller mindre än normalt? 2) Förklara begreppet ackomodation! 3) Sammandragning av ciliarmuskeln spelar roll för linsens form. Förklara hur de (ciliarmuskel och lins) samverkar! Rita gärna! BLINDA FLÄCKEN

2 Rita ett + och en med svart tusch på ett vitt papper (mellanrum ca 10cm, pricken till höger). Blunda med höger öga och fixera blicken på (håll pappret ca 10 cm från ögat). För sedan pappret sakta ifrån dig. Vad händer? 1) Förklara resultatet (vad är det som händer inne i ögat). ADAPTATION och MÖRKERSEENDE Läraren är försöksledare under denna laboration. Utföres i ett mörkt rum. Tag med in i rummet en vit pappersbit ca 5X5 cm samt något färgat papper (ex orange men låt inte försökspersonen veta vilken färg du väljer). Vänj ögonen vid mörker en stund. Låt lite ljus komma in (det räcker med springan under dörren). Låt lab-kamraten hålla upp den vita pappersbiten några meter ifrån dig. Kan du se den, om inte vänta en stund till. När du ser den så skall du fokusera blicken på pappersbiten. Flytta sedan blicken och försök att titta strax bredvid pappret. Låt din labbkamrat hålla upp ett färgat papper och försök att avgöra vilken färg pappret har. UPPGIFTER TILL LAB-SEMIINARIET 1) När ser du pappersbiten bäst? När du tittar rakt på den eller strax bredvid, försök att förklara resultatet. 2) Djur som ser bra i mörker saknar ett pigmentlager bakom näthinnan. och har i stället ett skikt som kallas tapetum lucidum. Vilken funktion har detta skikt? PATELLARREFLEXEN Försökspersonen får sitta på en bänk med ett slappt nedhängande ben. Med en perkussionhammare ges ett lätt slag på senan under knäskålen. 1) Vilken specifik sinnesreceptor (proprioceptor) i muskeln stimuleras i detta försök? 2) Förklara skillnaden mellan en monosynaptisk- och en polysynaptisk reflexbåge (rita gärna). REAKTIONSTID VID OLIKA SINNESINTRYCK Med reaktionstid menas tidsskillnaden mellan en sinnesretning (stimulus) och starten av det därav utlösta svaret. Reaktionstiden påverkas av en mängd olika faktorer. Störningar i form av exempelvis buller verkar tröttande och förlänger reaktionstiden. Psykisk och fysisk trötthet inverkar också på reaktionshastigheten. Verkan av olika droger har också effekt på reaktionstiden.

3 Ni skall testa reaktionshastigheterna för: ÖGA-HAND ÖRA-HAND Material Impulsgivare Strömbrytare Digitalräknare Strömbrytaren ansluts till uttag för kontrollkabel. Digitalräknaren anger tid med 0.01s noggrannhet upp till max 9.99 sek. För kabel med banankontakter kopplas från röd ingång på impulsräknaren (PULS) till röd ingång på reaktionstidsmätaren (FÖR DEKADRÄKNARE ELLER STOPPUR). Samma gäller för svart kabel. Den lilla svarta omkopplaren på impulsräknaren skall stå till höger på PULS. Försök 1-Enkelt reaktionsförsök I det första av försöken gäller det för försökspersonen att, så snabbt som möjligt, trycka på en knapp då försöksledaren (efter förvarning på några sek); :tänder en lampa (öga till hand) :ger en ljudsignal (öra till hand) Försöket utföres med ljus (öga-hand) och ljudstimuli (öra-hand). 10 registreringar görs för varje typ av stimulering. För in reaktionstiderna i första och andra kolumnen i tabellen nedan. Försöksledaren trycker ned den knapp som motsvarar det stimuli som skall ges och därefter trycks tidmätningsknappen ned (vänstra vita). I samma ögonblick ges stimulit. Försökspersonen trycker så fort han/hon kan. Obs! Det är viktigt att försökspersonen håller strömbrytaren nere annars sätter tidmätaren igång igen. Försök 2-Valreaktionsförsök Vid försök två används två lampor av olika färg (röd eller grön)/lampa. ÖGA-HAND: Försöksledaren bestämmer att försökspersonen skall trycka på knappen då t.ex röd lampa lyser. Försökspersonen måste nu tänka sig för, göra ett val, innan han/hon trycker på knappen kommer den röda eller gröna lampan att lysa? är det rätt eller fel lampa som lyser? skall jag trycka eller låta bli? Om försökspersonen är för ivrig och trycker vid FEL stimulus noteras detta som en felreaktion. Försöksledaren meddelar vilken av färgerna försökspersonen skall reagera på. Det stimuli som skall reageras på utsänds som vanligt med den vänstra vita knappen varvid tidsregistrering följer. När ett stimulus skall ges som ej skall reageras på görs detta med den högra vita knappen. Reagerar försökspersonen på detta felaktiga stimulus ljuder en summer och felreaktion markeras i tabellen. Upprepa även här 10 ggr och för in värdena i tredje kolumnen i tabellen nedan.

4 OBS Spara alla värden för beräkningar på kursen Vetenskaplig metod och kommunikation Öga-hand enkelt reaktionsförsök reaktionstid (sek) PROTOKOLL Öra-hand enkelt reaktionsförsök reaktionstid (sek) Två valmöjligheter reaktionstid (sek) Antal fel vid 2 valmöjligheter 1) Var har vi den snabbaste reaktionen öga-hand eller öra-hand? 2) Vilken är den tidsfördröjande struktur på vägen från sinnesorgan till CNS som gör att det tar olika tid att reagera på olika stimulus. Ju fler det finns av denna struktur på vägen, desto längre reaktionstd. AUDIOMETRI (Hörselmätning) Det som uppfattas som ljud är svängningsrörelser i luftens molekyler, vilka, i förlängningen, mäts av hårceller i innerörat. Ljudet fortplantas i luft, som longitudinella vågrörelser, med en hastighet av ca 340 m/s. Signalen går in via öronen och hörselnerven (kranialnerv VIII, gren acousticus) till hörselcentrum i hjärnans tinninglob. För människans del finns en hörspalt mellan 20 och Hz (= Hertz = perioder/s). Detta frekvensområde beror på individens ålder, kön och allmäntillstånd. För att kunna särskilja flera slags ljudfrekvenser, äger en frekvensuppdelning rum i hörselorganet. Hos de flesta landlevande vertebrater, däribland däggdjur (t ex människan), sker frekvensuppdelningen i innerörat i snäckan eller snäckgången, i det så kallade Cortiska organet. Längs snäckan, som är vriden 2.5 varv, registreras olika frekvenser. Utefter basilarmembranet, som finns längs snäckans botten, motsvaras varje del av en speciell frekvens. Alla neuron, som går från innerörat till tinningloben, förmedlar sin specifika frekvens till tinningloben. I din undersökning ska du upprätta ett audiogram med hjälp av en audiometer. Audiogrammets utseende bygger på ett genomsnittligt tröskelvärde hos olika frekvenser uppmätt i en befolkning av unga, friska individer. Varje frekvens har en känslighet, en hörtröskel (mätt i decibel = db), för rena toner. Störst är känsligheten (lägst tröskelvärde) vid Hz (se fig.1). Känsligheten varierar nämligen för olika frekvenser.

5 Noll -nivån i ett audiogram anger det genomsnittliga db-värde då medelindividen hör en viss frekvens (se fig.1). Tröskelvärdeskurvan i audiogrammet motsvarar alltså den raka noll-linjen i audiogrammet. Tänk på att det är fråga om relativa och inte absoluta tal. Audiogrammet tillhandahålls av läraren. Ett audiogram som avviker från det normala med mer än 10 db, anger att det kan finnas ett fel någonstans i hörselsystemet, innerörat eller hörselnerven. Med stigande ålder slits hörselorganet ut och man drabbas av oförmåga att höra höga frekvenser. Den normala försämringen upptäcker man i området runt 4000 Hz, där även bullerskador brukar visa sig. UTFÖRANDE 1. Försökspersonen tar på sig hörlurarna och justerar dessa så att kåporna sluter tätt kring öronen och att lurens membran sitter över hörselgångens öppning. 2. Ställ in apparaten enligt instruktionen Reglage nedan. 3. Gör max ett hörseldiagram per grupp på grund av risken för köbildning. När alla grupper har gjort sina ordinarie mätningar får ni gärna göra fler mätningar. 4. Avvikelser kan förekomma från 0-linjen med +/- 10 db vilket är helt normalt. En avvikelse på mer än 10 db kan dock tyda på att något är fel i hörselorganet. Det är dock troligare är att det beror på yttre störningar i vår lab-miljö, till exempel surrande fläktar, susande ventilation eller liknande. Hörselmätning Innan undersökningen börjar ska försökspersonen instrueras om att korta, oftast mycket svaga toner kommer att höras. Tala om för försökspersonen vilket öra som kommer att testas och att han/hon ska trycka på svarsknappen så fort en ton hörs, även om den är mycket svag. Reglage TONE db HL; Denna ratt ändrar testtonens nivå i 5 db-steg, aktuell nivå visas på displayen. FREQUENCY Hz; Denna ratt ändrar testtonens frekvens, aktuell frekvens visas på displayen. PRESENT; Denna knapp avger testton, avgiven testton indikeras på displayen. Hålls knappen endast nere ett ögonblick avges testtonen automatiskt under 1,3 sekunder. Hålls knappen nere längre avges testtonen så länge knappen hålls nedtryckt. Left/Right; Växlar mellan höger och vänster öra MIC; Aktiverar den inbyggda mikrofonen. Volymen kan regleras med ratten märkt TONE db Hearing Level. DISPLAY; Denna knapp visar de hörtrösklar som finns lagrade i minnet. Tryck ner knappen och avläs trösklarna för de olika frekvenserna genom att vrida på Frequency Hz -ratten. Genom att trycka ned Left/Right knappen kan trösklarna för det andra örat även avläsas. För att återgå till normalläge tryck på Display -knappen, och sedan på Display igen för att sudda minnet eller på Present varvid minnet EJ suddas. 1) Var i innerörat sitter känsligheten för olika ljudfrekvenser? Hur registreras olika frekvenser?

6 2) Frekvensen av aktionspotentialer i hörselnerven, vad beskriver den (högre resp. lägre frekvens). 3) Var i hjärnan finns centrum för hörseluppfattning? 4) Vilka övriga sinnesorgan (förutom hörseln) finns i innerörat? 5) Hur avgör hjärnan från vilket håll ett ljud kommer ifrån, alltså i vilken riktning ljudkällan finns?

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. Styr- och reglerteknik Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-9 Tekniska lösningar Årskurs 1-3: Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en vis funktion,

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Theres Gustafsson theresgustafsson@gmail.com Lotta Vedin mickeochlotta@yahoo.se Vi kan alla uppleva över- och underkänslighet inom våra sinnen

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning Ett försök med trådlös överföring av tal Ulrika Stenvall Institutionen för lingvistik Examensarbete 15 hp Talpedagogik LIS004 Specialutbildning

Läs mer

Praktiska övningar. Kapitel 2. Gunnel Berlin och Eva Dal

Praktiska övningar. Kapitel 2. Gunnel Berlin och Eva Dal Kapitel 2 Praktiska övningar Gunnel Berlin och Eva Dal Här följer ett antal övningar i bild, drama, rytm och rörelse. Övningarna ger elever i år 0-6 en gedigen grund inom dessa områden. Många tål att upprepas.

Läs mer