Stål- och Metallavtalet Kommentarer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer"

Transkript

1 Stål- och Metallavtalet Kommentarer

2 Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall. Parterna är ense om de regler och anvisningar för tillämpningen av avtalet som anges i kommentarstexten. Kommentarens syfte är att bidra dels till korrekt avtalstolkning, dels till att undanröja problem i den praktiska avtalstillämpningen. Jämfört med föregående avtal innebär 2010 års avtal bland annat att nya regler om provanställning införs, att regler om att uppsägningstidens längd avgörs av den sammanlagda anställningstiden även för anställda före 1997, att regel införs om rätt för den anställda att erhålla pensionsinformation, att begränsningen för övertidsuttaget per månad och fyraveckorsperiod ersätts med en begränsningsregel på en tvåmånadersperiod, att kompensation för nationaldagens införande som helgdag införs i avtalet och att rätten till föräldralön utvidgas med en månad men att föräldraledigheten ska tas ut i sammanhängande 30-dagarsperioder. Dessutom har i en särskild bilaga till avtalet införts som behandlar situationen när företaget avser att anlita bemanningsföretag under tid då uppsagd arbetare har företrädesrätt till återanställning. I kommentaren återges avtalstext paragraf för paragraf, moment för moment, i fetstil. I anslutning till varje moment finns detta kommenterat. Avtalstexten gäller i sin helhet vid de företag där månadslön tillämpas. Timlöneregler återfinns som en bilaga i avtalstrycket. Timlöneavtalet infördes som en bilaga i månadslöneavtalet Någon materiell förändring av timlönereglerna på grund av inrangeringen har dock inte avsetts. Ett sökordsregister kompletterar kommentaren. Kommentaren ger naturligtvis inte svar på alla de frågeställningar som kan uppkomma i samband med tillämpningen av avtalet. Vid svårbedömda och obehandlade fall bör kontakt tas med respektive förbund. Stål och Metall Arbetsgivareförbundet Industrifacket Metall 3

3 Läsanvisning I kommentaren återges avtalstext paragraf för paragraf, moment för moment, i fetstil. I anslutning till varje moment finns detta kommenterat. Avtalstexten gäller i sin helhet vid de företag där månadslön tillämpas. Timlöneregler återfinns i den särskilda timlönebilagan till avtalet. Timlönereglerna kommenteras särskilt i de fall de fall anledning finns för detta. Detta har skett i det timlönesupplement som tagits fram till kommentaren. Detta kan beställas hos de centrala parterna eller laddas ner från deras hemsidor. 4

4 Innehåll 1 Avtalets omfattning, giltighetstid m m 9 Mom 1 Avtalets omfattning 9 Mom 2 Giltighetstid 10 Mom 3 Lokala överenskommelser 11 Mom 4 Uppsägningstider 11 2 Anställnings ingående och upphörande 12 Mom 1 Anställnings ingående 12 Mom 2 Turordning och företrädesrätt till återanställning 18 Mom 3 Inhyrning/ förstärkt företrädesrätt 20 Mom 4 Lön för del av löneperiod 21 Mom 5 Lön under uppsägningstid 21 Mom 6 Tjänstgöringsintyg 22 Mom 7 Deltid 23 3 Allmänna bestämmelser 24 Mom 1 Samverkan 24 Mom 2 Lojalitet 24 Mom 3 Bisyssla 25 Mom 4 Möten på arbetsplatsen 25 Mom 5 Ordningsregler 25 Mom 6 Lokala förhållanden 26 Mom 7 Skyddsarbete 27 Mom 8 Arbetsledning och föreningsrätt 27 Mom 9 Introduktion för nyanställda 29 Mom 10 Pensionsinformation 30 4 Arbetstid 31 Mom 1 Arbetstidslagen 31 Mom 2 Arbetstidens längd 32 Mom 3 Inarbetning vid dagarbete och 2-skift 35 Mom 4 Arbetstidsbank 35 Mom 5 Övertid 37 Mom 6 Mertid 38 Mom 7 Övertidsuttag och uttag av mertid 39 Mom 8 Nödfallsövertid och mertid för nödfallsarbete 40 Mom 9 Kompensationsledighet 41 Mom 10 Registrering av övertid och mertid 41 Mom 11 Raster, måltidsuppehåll och pauser 46 Mom 12 Nattvila 47 Mom 13 Dygnsvila 47 Mom 14 Veckovila 52 Mom 15 Nattarbete 55 Mom 16 Avsteg från reglerna om natt-, dygns- och veckovila 55 Mom 17 Beredskapstjänst 56 Mom 18 Stål- och Metallindustrins Arbetstidsråd 57 Mom 19 Förhandlingsordning 59 5 Arbetstidens förläggning 60 Mom 1 Arbetstidsschema 60 Mom 2 Enskild överenskommelse 61 Mom 3 Deltidsarbete 61 Mom 4 Varierad arbetstid 62 Mom 5 Flextid 64 5

5 Mom 6 Bestämmelser när överenskommelse om arbetstidens förläggning saknas 64 Mom 7 Sommartid 68 Mom 8 Nationaldagen 69 6 Lön 70 Mom 1 Grunder för lönesättning 70 Mom 2 Personlig garantilön 71 Mom 3 Lokala löneavtal 71 Mom 4 Löneformer 71 Mom 5 Överenskommelse om löneform 72 Mom 6 Regler vid förändring av löneavtal 73 Mom 7 Garantilön 74 Mom 8 Lönegrupper garantilön 76 Mom 9 Definition av lönebegrepp och förtjänstbegrepp 82 7 Ersättning för arbete på övertid, obekväm tid samt ersättning vid ledighet för veckovila 84 Mom 1 Övertidsersättning Huvudregel 84 Mom 2 Omställningsersättning 93 Mom 3 Regler vid deltidsarbete 96 Mom 4 Arbete på obekväm tid 98 Mom 5 Veckovila förlagd till ordinarie arbetstid 100 Mom 6 Ersättning i samband med övergång till sommartid och återgång till normaltid Betalning vid omplacering och omflyttning av personal 101 Mom 1 Lokal överenskommelse 101 Mom 2 Omplacering 102 Mom 3 Omflyttning Semester 109 Mom 1 Semesterlag och överenskommelser 109 Mom 2 Semesterlön 119 Mom 3 Lägsta semesterlön 127 Mom 4 Semesterersättning 128 Mom 5 Semester vid deltidsanställning 129 Mom 6 Lön för nyanställd vid semesterstängning Traktamente och reseersättning m m 141 Mom 1 Lokal överenskommelse 141 Mom 2 Tjänsteresa med övernattning 141 Mom 3 Traktamentsbelopp 142 Mom 4 Reseersättning 142 Mom 5 Logikostnad 143 Mom 6 Resebiljett m m 143 Mom 7 Restidsersättning 144 Mom 8 Bestämmelser vid sjukdom 144 Mom 9 Arbete utomlands 145 6

6 11 Permitteringslön 146 Mom 1 Överenskommelse mellan SAF och LO 146 Mom 2 Permitteringslönens storlek Löneutbetalning Sjuklön m m 154 Mom 1 Rätten till sjuklön 154 Mom 2 Sjukanmälan till arbetsgivaren 155 Mom 3 Försäkran 156 Mom 4 Läkarintyg 156 Mom 5 Beräkning av sjuklön 158 Mom 6 Sjukdom under semester m m 167 Mom 7 Utbetalning av sjuklön 168 Mom 8 Inskränkning i rätten till sjuklön 169 Mom 9 Ersättning för undersökning till följd av asbestexponering 169 Mom 10 Föräldralön 170 Mom 11 Bestämmelse gällande smittbärare 171 Mom 12 Särskild kostnadsersättning vid sjukvårdsbesök Permission, tjänstledighet, annan ledighet 174 Mom 1 Permission 174 Mom 2 Tjänstledighet 178 Mom 3 Ledighet med tillfällig föräldrapenning Arbetsmiljö och företagshälsovård Afa-försäkringar m m Jämställdhetsavtal 183 Bilagor Utvecklingsavtalet 185 Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt och inhyrning av bemanningsföretag 201 Ackordbestämmelser 204 Överenskommelse angående företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter 206 Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och företagshälsovård och lokal samverkan i arbetsmiljöfrågor 209 Vägledning för riskbedömning vid nattarbete 214 Jämställdhetsavtal 222 Kompetensutvecklingsavtalet 225 7

7 Avtal mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående yrkesnämnder och yrkesutbildning 227 Avtal om yrkesintroduktion 232 Lönekartläggning 234 Utdrag ur rapport från partsgemensam arbetsgrupp om lönebildning 236 Ledighetsregler 240 Schematisk sammanställning över förhandlingssystemet 247 Sökordslista 248 8

8 1 AVTALETS OMFATTNING, GILTIGHETSTID M M Mom 1 Avtalets omfattning Detta avtal mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor gäller för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och Metall Arbetsgivareförbundet. Avtalet gäller arbets- och lönevillkoren för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och Metall Arbetsgivareförbundet. Avtalet omfattar såledesalla anställda arbetare och alla arbetsuppgifter som ligger inom avtalsområdet. Detta gäller oavsett anställningsform eller om den anställde är medlem i Industrifacket Metall (IF Metall) eller inte. Eftersom avtalet är bindande för båda parter innebär det att överenskommelse ej kan träffas med enskilda arbetare om villkor som strider mot avtalet. Skulle sådan överenskommelse ändå träffas är den ej giltig. Avtal som omfattar alla vid ett företag förekommande arbetsuppgifter bygger på den s k industriförbundsprincipen. Syftet är att enhetliga arbetsvillkor ska gälla för samtliga anställda i företaget inom respektive kategori av arbetare, arbetsledare och tjänstemän. Genom att avtalet tecknas på riksnivå blir i stort sett samma villkor gällande för alla som arbetar inom samma bransch. Branschtillhörigheten avgörs i sin tur på basis av företagens huvudsakliga inriktning av verksamheten. I enlighet härmed gäller således stål- och metallavtalet i princip för alla vid företagen förekommande arbetsuppgifter förutom de som omfattas av avtal gällande arbetsledare eller tjänstemän. Mot bakgrund av den arbetsorganisation och flexibilitet som tillämpas inom branschen kan dock ingen generell gränsdragning göras beträffande uppdelning av vilka arbetsuppgifter som faller under respektive avtal för arbetare, arbetsledare och tjänstemän. I allmänhet torde stål- och metallavtalet vara tillämpligt när arbetare på grund av t ex ny teknik erhåller nya mer kvalificerade och tjänstemannabetonade arbetsuppgifter. Vid bedömning av vilket avtal som ska tillämpas när arbetsuppgifterna faller inom såväl arbetar- som tjänstemannaområdet kan ofta huvudsaklighetsprincipen följas. Denna innebär att det avtalsområde som tidsmässigt omfattar merparten av uppgifterna bör gälla för hela arbetet. Vid nyinrättade befattningar ska huvudsaklighetsprincipen användas för bestämning av avtalsområde. Genom att villkoren för alla arbetsuppgifter är reglerade i avtalet innebär detta för den enskilde arbetaren att han är skyldig att utföra alla förekommande arbeten oavsett sin egen yrkesinriktning eller utbildning. En förutsättning är dock att arbetaren har de yrkeskvalifikationer som krävs och att arbetsuppgifterna inte strider mot lag eller god sed eller är alltför riskfyllda. 9

9 För arbetsuppgift som faller utanför kollektivavtalet och som inte omfattas av lönebestämmelserna ska lokal överenskommelse träffas om villkoren innan arbetet påbörjas. Detta är ett uttryck för den så kallade 29/29-principen (Arbetsdomstolens dom 1929 nr 29) som anger att arbetsskyldighet föreligger endast under förutsättning att arbetet är lönesatt, står i naturligt samband med företagets verksamhet och att den enskilde arbetaren har kompetens för arbetet. Eftersom avtalet omfattar allt arbete för arbetarna vid företaget kan avtal för del av verksamheten ej träffas med annan facklig organisation än IF Metall. I praktiken gäller detta dock ej utan undantag. På grund av olika omständigheter tillämpas ibland andra avtal för yrkesgrupper såsom kontorsstädare, personal på mässen. Avtalet gäller enligt allmänna principer bara i Sverige och alltså inte för arbete utomlands. Före utlandsresa bör enskild eller lokal överenskommelse träffas om villkoren för utlandsarbetet. Saknas sådan överenskommelse gäller detta avtal i tillämpliga delar. Mom 2 Giltighetstid Detta avtal gäller t o m den 31 januari Anmärkning Fredsplikt gäller under avtalsperioden 1 Avtalsperioden är uppdelad i två avtalsår, 1 april mars 2011 respektive 1 april januari Avtalets giltighetstid är begränsad till den 31 januari Avsikten är att då ska detta avtal ersättas med ett nytt avtal. Den tidigare konstruktionen med förlängning av avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid gäller inte längre. I stället finns i Industrins förhandlingsavtal särskilda regler som parterna måste följa i sina riksavtalsförhandlingar. I avtalets 5 stadgas bl a följande. Vid omförhandling av förbundsavtal ska parterna planera och genomföra förhandlingsarbetet med avsikt att slutföra förhandlingarna innan det föregående avtalet ska löpa ut. Om förbundsparterna inte enas om annat ska förhandlingarna inledas tre månader före utlöpningsdagen med att parterna framställer sina krav. Ytterligare krav får framställas senare, endast om part kan hänvisa till att hinder funnits mot att framställa kravet i rätt tid. En månad före utlöpningsdagen ska förbundsparterna biträdas av en opartisk ordförande, som på eget initiativ ska inträda i förhandlingarna och efter egen bedömning inom förhandlingsavtalets ram vidta de åtgärder som behövs för att slutföra förhandlingarna i rätt tid. Om parter önskar förlänga förbundsavtalet efter utlöpningsdagen, fordras samtycke från opartiske ordföranden. 10

10 1 Mom 3 Lokala överenskommelser Lokal överenskommelse, som innebär avvikelse från bestämmelserna i detta avtal, får träffas, där sådan möjlighet särskilt anges. Lokal överenskommelse träffas mellan företaget och IF Metallklubben. Saknas facklig klubb träffas motsvarande överenskommelse med IF Metalls lokalavdelning. Ett kollektivavtal är till sin natur tvingande, d v s arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av ett (centralt eller lokalt) träffat kollektivavtal kan enligt MBL 27 inte med giltig verkan träffa överenskommelser som strider mot avtalet. Bestämmelserna i stål- och metallavtalet är i stor utsträckning dispositiva, vilket gör det möjligt för de lokala parterna att genom överenskommelser anpassa reglerna till förhållandena vid det egna företaget. Avvikelser från avtalets bestämmelser får dock endast göras om det i avtalstexten är angivet att lokala eller enskilda överenskommelser om andra regler kan träffas. Mom 4 Uppsägningstider Lokala överenskommelser kan om inte annat anges uppsägas att gälla efter 3 månader. Har i lokal överenskommelse ej angivits giltighetstid eller regler för avtalets upphörande gäller att endera parten kan uppsäga överenskommelsen att upphöra efter tre månader. Från denna regel finns dock ett undantag som gäller uppsägning av löneform med rörlig lönedel, se 6 mom 5. För att undvika tvist om huruvida uppsägning ägt rum eller inte, ska uppsägningen ske skriftligt. Detta krav finns också angivet i MBL 30. Telegram, telefax och e-post uppfyller kravet på skriftlighet. I sådana fall bör uppsägningen bekräftas i efterhand med vanligt brev. Uppsägning av överenskommelse avser överenskommelsen i dess helhet. Uppsägning av delar av en överenskommelse gäller bara om detta har stöd i själva överenskommelsen eller accepteras av motparten. Om giltighetstid skrivs in i lokal överenskommelse upphör överenskommelsen att gälla utan uppsägningstid vid giltighetstidens utgång om inte parterna enas om annat. Har ingen uppsägningstid angivits fortsätter överenskommelsen att gälla tillsvidare om inte annat följer av stål- och metallavtalet. Vid företagen har ofta tillämpats praxis att avtal gäller tillsvidare, t ex beträffande arbetstidsscheman vid skiftgång, där flexibilitet är nödvändig. Avsikten med mom 4 är ej att ändra fungerande praxis. 11

11 2 ANSTÄLLNINGS INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE Mom 1 Anställnings ingående Detta moment ersätter helt Lagen om anställningsskydds regler om anställnings ingående och besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta. Anställning gäller tills vidare om inte annat avtalats i enlighet med nedan. Arbetsgivare och arbetare kan skriftligen komma överens om anställning för viss tid, dock längst 12 månader. Arbetare får under en treårsperiod omfattas av sådana anställningar sammanlagt under högst 18 månader. Tidsgränserna gäller inte sammanhängande vikariat. Den fackliga organisationen ska skriftligen delges överenskommelse enligt detta stycke. Efter lokal överenskommelse kan anställning för viss tid förlängas eller överenskommelse träffas om längre anställning än vad som anges i tredje stycket. Saknas IF Metallklubb kan arbetsgivaren och arbetaren komma överens om sådan anställning, dock för högst 24 månader, utan stöd av överenskommelse med lokal facklig organisation, som dock ska underrättas om varje särskilt fall. Anmärkning till fjärde stycket sista meningen Om den fackliga organisationen anser att missbruk av denna bestämmelse sker, kan den påkalla lokal respektive central förhandling i ärendet. Löses ej tvisten erfordras i fortsättningen överenskommelse med lokal organisation omfattande det företag som tvisten gäller. För anställning på viss tid gäller en månads ömsesidig uppsägningstid. Arbetsgivare och arbetare kan komma överens om längre uppsägningstid än en månad, eller att anställningen inte ska kunna sägas upp innan avtalstidens utgång. Anmärkning till femte stycket Vid uppsägning från arbetsgivarens sida krävs saklig grund för uppsägning. Om arbetaren vid uppsägning eller då anställning av annan anledning upphör har företrädesrätt till återanställning ska arbetaren skriftligen få besked om detta. Om det krävs anmälan för att göra företrädesrätten gällande ska detta anges. Arbetsgivare och arbetare kan komma överens om att anställning ska kunna avbrytas i förtid under de första sex månaderna. Den fackliga organisationen 12

12 2 ska delges sådan överenskommelse. Då arbetsgivare på så sätt avser att avbryta en anställning ska denne underrätta arbetaren samt den lokala fackliga organisationen minst två veckor i förväg. Om något avbrytande inte sker övergår anställningen per automatik i en tillsvidareanställning. Anmärkning till sjätte stycket Om den fackliga organisationen anser att missbruk av denna bestämmelse sker, kan den påkalla lokal förhandling. Löses ej tvisten kan arbetsgivarparten begära central förhandling. Om tvisten efter sådan förhandling ännu ej lösts erfordras i fortsättningen överenskommelse med lokal organisation omfattande det företag tvisten gäller. Anställning för begränsad tid bör i normalfallet inte vara kortare än en månad. Om en arbetare varit anställd som vikarie mer än tre år under de senaste fem åren övergår anställningen till en tillsvidareanställning. I enlighet med Anställningsskyddslagen (LAS) 4 gäller som huvudregel att en anställning löper tills vidare. Detta har parterna bekräftat i avtalstexten. LAS regler om när avtal om tidsbegränsad anställning kan ingås ( 5 och 6) har på detta avtalsområde av parterna fullt ut ersatts med kollektivavtalets regler. Det är avtalet som reglerar under vilka förutsättningar tidsbegränsade anställningsavtal kan träffas och vilka regler som gäller beträffande sådana anställningar. Parterna har i avtalet dessutom undantagit LAS 15 om lämnande av besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta. En anställning gäller tills vidare om inte annat överenskommits genom avtal om anställning för viss tid. Detta ger uttryck för att tillsvidareanställningen är den normala anställningsformen i den ordinarie driften. Det finns emellertid flera skäl till varför behov av visstidsanställningar uppstår. Det ständiga omvandlingstrycket inom branschen, ökade krav på flexibilitet och att vara rätt bemannad vid varje given tidpunkt, kan medföra sådana skäl. Arbetsgivaren har att göra en bedömning av det eventuella behovet av visstidsanställningar, men en diskussion mellan de lokala parterna i denna frågeställning bör hållas fortlöpande. Ett annat skäl till varför visstidsanställning kan vara aktuell är att den arbetssökande är oprövad eller att osäkerhet av annan anledning råder kring hans/hennes arbetsförmåga etc. Avtalet om anställning på viss tid ska ange anställningsperiodens början och slut. Tidpunkterna kan anges med datum eller knytas till en särskild förutsättning, t ex att ett vikariat upphör i samband med den ordinarie anställdes återkomst efter frånvaron. Det är även möjligt att överenskomma om att vikariatet gäller under någons frånvaro dock längst t o m ett angivet datum. Avtalet ger även möjlighet att mellan företag och anställd träffa överenskommelse om anställning på prov. Detta sker genom att överenskommelse träffas om att anställningen ska kunna avbrytas i förtid under de första sex månaderna (se nedan). 13

13 Överenskommelse om anställning för viss tid direkt med den enskilde, utan stöd av lokal överenskommelse Arbetsgivare och arbetare kan skriftligen komma överens om visstidsanställning. Om skriftlighetskravet inte är uppfyllt innebär inte det att anställningen automatiskt är en tillsvidareanställning. Om meningsskiljaktigheter uppkommer om en anställning utgör en tillsvidareanställning eller en anställning för viss tid är det dock alltid arbetsgivaren som har att bevisa sin ståndpunkt om att det är fråga om en visstidsanställning. Detta torde i allmänhet vara mycket svårt om skriftlig dokumentation saknas. Överenskommelse om visstidsanställning kräver inte IF Metallklubbens godkännande. Arbetsgivaren ska dock skriftligen informera klubben om att sådant anställningsavtal träffats, exempelvis genom att skicka en kopia på anställningsavtalet. En enskild visstidsanställning som ingås utan stöd av lokal överenskommelse får vara högst 12 månader. Vid upprepade visstidsanställningar får den sammanlagda anställningstiden för dessa högst uppgå till 18 månader under en treårsperiod. Om dessa tidsgränser överskrids kan arbetsgivaren tvingas betala skadestånd för kollektivavtalsbrott. Tidsgränserna gäller inte vid sammanhängande vikariat (se nedan). En visstidsanställning bör i normalfallet inte vara kortare än en månad. Syftet med regeln är att motverka ett missbruk av visstidsanställningar, exempelvis daglönearbete (dag-för-daganställning). Kortare tillfälliga behov kan dock motivera kortare visstidsanställningar, samt om det i annat fall uppstår ett tydligt behov som understiger en månad. Anledningen till att anställningen blir kortare än en månad ska sakligt kunna motiveras. - efter lokal överenskommelse För visstidsanställningar (förutom sammanhängande vikariat, se nedan) som överskrider tidsgränserna i momentets tredje stycke krävs lokal överenskommelse. En sådan överenskommelse har ofta formen av ett godkännande från IF Metallklubben. Detta godkännande kan antingen inhämtas inför varje anställning eller också genom att företaget och IF Metallklubben träffar en generell överenskommelse om vad som ska gälla vid längre tidsbegränsade anställningar. Någon tidsgräns för hur lång en visstidsanställning efter lokal överenskommelse kan vara finns inte. En sådan gräns kan fastslås i den lokala överenskommelsen. Efter lokalt godkännande kan även en visstidsanställning som ingåtts med enskild arbetare, utan stöd av lokal överenskommelse, förlängas så att den överskrider de tidsgränser som annars skulle ha gällt. En lokal överenskommelse ska vara skriftlig. - då IF Metallklubb saknas 2 För att underlätta vid företag där ingen IF Metallklubb finns att ingå lokal överenskommelse med, ger avtalet vid sådana företag en möjlighet att träffa överenskommelse direkt mellan arbetsgivare och arbetare om visstidsanställ- 14

14 2 ning för längre tid än vad som annars skulle ha varit möjligt. En sådan anställning får maximalt uppgå till 24 månader. IF Metall ska underrättas om ingångna visstidsanställningar. Denna information lämnas till berörd lokalavdelning. Regelns syfte är inte att en arbetsgivare i normalfallet genom upprepade visstidsanställningar ska kunna överskrida den 18-månadersregel som gäller vid företag med klubb. Syftet har varit att visstidsanställningsavtal för längre tid än 18 månader ska kunna ingås i ett sammanhang. En regel finns i anmärkningen som innebär att den fackliga organisationen kan påkalla lokal och därefter central förhandling om den anser att regeln missbrukas. Träffas ingen överenskommelse under dessa förhandlingar gäller fortsättningsvis att lokal överenskommelse vid företaget krävs för visstidsanställningar längre än 12 månader. Lokal överenskommelse ska i dessa fall ingås med IF Metalls lokalavdelning. Särskilt om vikariat Vad som utgör ett vikariat ska tolkas på samma sätt som enligt LAS. En anställning för viss tid som vikarie blir i normalfallet aktuell då vakans av någon anledning har uppstått, och behov finns av att tillfälligt ersätta den som är frånvarande. Detta innebär att om den frånvarande återkommer i arbete så försvinner grunden för vikariatet. Vikariatsanställningen upphör därmed. Vikarien och den som denne ersätter kan emellertid under kortare tid arbeta parallellt. Detta kan exempelvis vara nödvändigt vid upplärning eller överlämning av arbetsuppgifter. Det är vidare vanligt med s k rullande semestervikariat. Med detta avses att en vikarie inte ersätter en namngiven person, utan under vikariatsperioden fyller ett behov som uppstått vid flera överlappande frånvaroperioder. Det kan på förhand vara svårt att förutse längden av ett vikariat, exempelvis vid en långtidssjukskrivning eller studieledighet. Vid ett sammanhängande vikariat gäller därför inte tidsgränserna (12 månader respektive sammanlagt 18 månader under en treårsperiod) för hur långa visstidsanställningsavtal som kan träffas utan stöd av lokal överenskommelse. Vid sammanhängande vikariat kan alltså avtal om anställning för viss tid träffas för längre tid än 12 månader direkt med arbetaren. Anställningens sluttidpunkt kan även knytas till att den ordinarie anställdes återkommer till arbete efter t ex sin föräldraledighet, sjukfrånvaro eller studieledighet, utan att något specifikt datum anges. Om en arbetare har varit anställd som vikarie i mer än tre år under den senaste femårsperioden övergår denna anställning till en tillsvidareanställning. Det är endast tid som fullgjorts i vikariat som ska medtas i beräkningen, inte annan anställningstid. Eftersom vikariat är en form av visstidsanställning för vilken vissa specialregler gäller bör det uttryckligen framgå av anställningsavtalet att det är fråga om en visstidsanställning som avser ett vikariat. 15

15 2 Upphörande av visstidsanställning Avtalstidens utgång En visstidsanställning upphör automatiskt när den avtalade tiden löpt ut,om inte överenskommelse träffas om fortsatt anställning. Varken uppsägning eller uppsägningstid krävs. Besked enligt 15 LAS om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta krävs inte. Däremot ska anställd som har företrädesrätt till återanställning skriftligen få besked om detta. Om det krävs anmälan av arbetstagaren för att göra företrädesrätten gällande ska detta anges i beskedet. Uppsägning Huvudregeln är att visstidsanställningar löper med en månads ömsesidig uppsägningstid. Detta innebär att såväl arbetsgivare som anställd kan säga upp anställningen till upphörande med iakttagande av uppsägningstiden även om den ursprungliga tidpunkten för avtalets upphörande ligger längre fram i tiden. LAS regler om uppsägning är tillämpliga. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska, precis som vid uppsägning av tillsvidareanställd personal,vara sakligt grundad och kunna hänföras antingen till arbetsbrist eller personliga skäl. Det kan vara av gemensamt intresse för arbetsgivaren och den anställde att göra avsteg ifrån huvudregeln om en månads uppsägningstid. En arbetsgivare kan vilja försäkra sig om att den anställde fullgör hela avtalstiden. Den anställde, å sin sida, har ofta ett intresse av att säkerställa att han/hon kommer att få fullgöra hela den avtalade anställningstiden. Det är därför möjligt att vid anställningstillfället eller senare överenskomma om längre uppsägningstid än en månad eller att anställningen överhuvudtaget inte ska kunna sägas upp under avtalstiden. Avskedande Det är alltid möjligt att omedelbart avbryta anställningen om förutsättningar för avsked föreligger. Ett avskedande förutsätter emellertid ett flagrant avtalsbrott från arbetstagarens sida genom ett grovt åsidosättande av åliggandena gentemot arbetsgivaren, eller annat avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som arbetsgivaren rimligen inte ska behöva tåla. Anställning på prov Arbetsgivare och arbetare kan komma överens om att en anställning ska kunna avbrytas i förtid. En sådan överenskommelse träffas normalt vid anställningstillfället. Syftet med möjligheten är att ge företaget en möjlighet att pröva exempelvis nyutbildade eller andra oprövade i yrket, eller då andra skäl föreligger, som innebär att osäkerhet råder om den anställdes lämplighet eller förmåga att utföra arbetet. Även om uttrycket provanställning inte nämns i 16

16 2 avtalet får denna möjlighet till förtida avbrytande samma effekt, och kan i viss mån jämföras med LAS regler om provanställning. En anställning med stöd av denna provanställningsregel kan exempelvis bli aktuell när företaget vill ha möjlighet att pröva arbetstagarens kvalifikationer och förutsättningar, med hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär och den anställdes tidigare erfarenheter. Provanställningsregeln kan som längst nyttjas under sex månader. I vissa synnerliga fall kan provanställningen förlängas. Exempel på detta är om den anställde under merparten av provanställningstiden varit sjuk, så att någon reell möjlighet att faktiskt pröva den anställde inte förekommit. Rätten att avbryta en visstidsanställning i förtid, provanställningsregeln, ska inte förväxlas med möjligheten till uppsägning. Provanställningen kan avbrytas av endera part oavsett skäl. Något hänsynstagande till saklig grund - begreppet, som är nödvändigt vid en uppsägning från arbetsgivarens sida, behövs inte vid ett förtida avbrytande enligt provanställningsregeln. En arbetsgivare som har för avsikt att avbryta en provanställning ska underrätta den fackliga organisationen och den anställde minst två veckor i förväg. Detta för att de ska ges en möjlighet att uppta diskussioner i frågan. Underrättelseregeln är en ordningsregel. Om arbetsgivaren inte följer denna kan skadeståndsskyldighet bli följden. Det innebär emellertid inte att avbrytandet av anställningen blir ogiltigt. Jämförelse kan i detta hänseende göras med LAS regel om underrättelse och varsel innan provanställning avbryts i förtid ( 31 LAS). Om en anställd vill avbryta sin visstidsanställning i förtid finns ingen sådan underrättelsetid angiven. Det ligger emellertid i sakens natur att arbetstagaren i så god tid som möjligt meddelar sin avsikt till arbetsgivaren så att denne kan påbörja eventuell nyrekrytering och omorganisation så tidigt som möjligt. Om en provanställning inte avbryts övergår den per automatik i en tillsvidareanställning efter att provanställningstiden löper ut. Parterna har inte avsett att provanställningsregeln ska användas generellt eller slentrianmässigt. Den lokala fackliga organisationen ska informeras om när en provanställning ingåtts. Mot bakgrund av syftet med provanställningsregeln kan den lokala fackliga organisationen begära lokal förhandling, om den anser att företaget missbrukar möjligheten till provanställning. Nås ingen enighet i denna förhandling är det arbetsgivarparten som har att begära central förhandling. Om tvisten kvarstår efter central förhandling eller för det fall central förhandling inte begärs, krävs vid företaget därefter lokal överenskommelse för att tillämpa provanställningsregeln. Information om anställningsvillkor Senast en månad efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet, ska arbetsgivaren skriftligen informera den anställde om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Information behöver dock inte lämnas om 17

17 anställningen är kortare än tre veckor. Denna regel, som följer av LAS 6 c, rör visserligen inte direkt anställningens ingående, men återges ändå här eftersom informationsplikten med fördel kan uppfyllas samtidigt som anställningsavtalet upprättas. Den information som lämnas ska åtminstone innehålla följande uppgifter: 1 Arbetsgivarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. 2 Arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. 3 Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller. b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd. 4 Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut. 5 Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. 6 Tillämpligt kollektivavtal 2 Vid ändring av anställningsvillkoren ska arbetsgivaren informera om dessa. Detta gäller ej om ändringarna följer av kollektivavtal eller lag. Mom 2 Turordning och företrädesrätt till återanställning Vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt vid företrädesrätt vid återintagning efter sådan åtgärd kan de lokala parterna träffa överenskommelse om turordningen mellan arbetarna. När synnerliga skäl föreligger, kan förbunden begära central förhandling om sådan överenskommelse. Inför återanställning kan överenskommelse om turordning träffas även efter att uppsägningar verkställts. Om arbetsgivarens rörelse på en och samma ort har mer än en driftsenhet, kan lokal överenskommelse träffas om att två eller flera driftsenheter ska omfattas av turordningen. I anslutning till Lagen om anställningsskydds regler om företrädesrätt till återanställning gäller att sådan rätt tillfaller arbetare som under en treårsperiod varit anställd i minst 12 månader. Företrädesrätten gäller under nio månader efter anställningens upphörande. 18

18 2 Lokal överenskommelse om avvikelse från Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen om anställningsskydd ( 22) anger ifråga om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och företrädesrätt vid återintagande ( 25) efter sådan åtgärd följande. Arbetarens plats i turordningen bestäms med utgångspunkt från varje arbetares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Vid beräkning av anställningstid medräknas varje dag, då ett anställningsförhållande gällt oavsett om anställningen varit på heltid eller deltid. I anställningstiden inräknas även tid då arbetaren ej utfört arbete, t ex varit studie- eller föräldraledig. En viktig förutsättning är att arbetaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet respektive den nya anställningen. Vid företag med tio eller färre anställda får arbetsgivaren innan turordningen bestäms undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning. Lagens allmänna regler om turordning (LAS 22) kan i vissa fall medföra otillfredsställande konsekvenser. I stål- och metallavtalet 2 mom 2 har därför med stöd av lagens disposivitet angivits, att lokala överenskommelser får träffas om avvikelser från lagens turordningsregel. Den lokala överenskommelsen gäller oberoende av enskilda arbetares inställning. När synnerliga skäl föreligger kan dock förbunden begära central förhandling om den lokalt överenskomna turordningen. Detta innebär inte någon inskränkning i de lokala parternas behörighet att träffa överenskommelse. Om de centrala parterna ej kan enas om ändrad turordning gäller den lokalt överenskomna turordningen. Om flera driftsenheter (förvaltningsenheter) finns på samma ort ska, enligt LAS 22 turordningsfrågor bedömas inom varje driftsenhet för sig. Om IF Metallklubben i samband med förhandling om arbetsbrist begär det ska dock gemensam turordning gälla för samtliga driftsenheter. Utöver lagens regler ger avtalet i momentets andra stycke möjlighet för de lokala parterna att träffa överenskommelse om vilka driftsenheter turlistorna ska omfatta. Vid förtur till återanställning enligt LAS 25 ska även företrädesrätten följa turordningsreglerna i LAS. De lokala parterna kan dock i samband med turordningsförhandlingar även överenskomma om särskild turordning att gälla vid återintagning. Sådan särskild överenskommelse kan även träffas vid ett senare tillfälle, exempelvis efter att uppsägningar verkställts. Företrädesrätten gäller under 9 månader från det att anställningen upphört. För att kvalificera sig för förtursrätt måste arbetaren ha varit anställd vid företaget mer än 12 månader under de senaste tre åren. Parterna har i enlighet med moment 3 överenskommit om särskilda regler vid inhyrning av bemanningsföretag då samtidigt uppsagda arbetare har 19

19 2 företrädesrätt till återanställning. När företaget i sådana fall istället väljer att återanställa gäller särskilda regler om företrädesrätt till återanställning. (se mom 3 samt bilaga Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt och inhyrning av bemanningsföretag. Företrädesrätten för visstidsanställda har enligt LAS knutits till den tidpunkt då besked enligt lagens 15 ska lämnas om att en visstidsanställd inte kommer att få fortsatt anställning. Sådant besked ska lämnas en månad innan anställningstidens utgång. På stål- och metallavtalets område har emellertid skyldigheten att lämna besked avskaffats. Avsikten har varit att förenkla administrationen vid företagen. Parternas syfte har inte varit att förändra reglerna om den tidpunkt från vilken företrädesrätt till återanställning gäller. Det innebär att företrädesrätten till återanställning för visstidsanställda automatiskt gäller från en månad innan visstidsanställningen upphör, under förutsättning att arbetaren i övrigt uppfyller kvalifikationskraven för företrädesrätt. De centrala parterna har träffat ett särskilt avtal om Yrkesintroduktion (se bilaga). Enligt detta avtal kan med stöd av lokal överenskommelse under särskilt angivna förutsättningar en särskild Yrkesintroduktionsanställning ingås mellan företaget och en ungdom under 25 år som saknar relevant yrkeserfarenhet. Yrkesintroduktionsanställningens syfte är att stimulera industriföretagen att erbjuda särskilda introduktionsanställningar åt ungdomar för att underlätta för dem att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad, och att säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Yrkesintroduktionsanställning kan ske även om det finns tidigare anställd med företrädesrätt till återanställning. Parterna är överens om att Yrkesintroduktionsanställning inte innebär brott mot företrädesrätten. Mom 3 Inhyrning/ förstärkt företrädesrätt Då företag avser anlita bemanningsföretag samtidigt som uppsagda arbetare har företrädesrätt till återanställning gäller särskilda regler enligt bilaga (Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt). Parterna har avtalat om ett särskilt regelverk som gäller då ett företag avser att hyra in arbetskraft under tillfälle då uppsagda arbetare har företrädesrätt till återanställning. Detta regelverk framgår i sin helhet av bilaga Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt och inhyrning av bemanningsföretag. I korthet innebär regelverket att en arbetare vars tillsvidareanställning har upphört efter uppsägning p g a arbetsbrist och som har företrädesrätt till återanställning enligt LAS 25, under vissa förutsättningar dessutom under en period (KFF-perioden) av sin uppsägningstid har ett förstärkt skydd (KFF). Då en arbetsgivare under denna period avser att anlita ett bemanningsföretag ska överläggningar upptas med IF Metallklubben. För det fall, ingen av de i regelverket angivna undantagssituationerna är för handen, och klubben 20

20 2 motsätter sig inhyrning och anser att bemanningsbehovet istället ska lösas genom återanställning, har arbetsgivaren att välja om denne ändå vill hyra in arbetskraft. Arbetare med KFF som därigenom inte anställs har rätt att som avlösen erhålla ett belopp motsvarande tre månadslöner. Om arbetsgivaren däremot i enlighet med klubbens begäran väljer att återanställa, äger han att göra avsteg från företrädesrättslistan med en tredjedel av det antal individer som ska återanställas. Arbetsgivaren kan på detta sätt antingen välja bort eller flytta upp individer från listan. I det fall turordningsöverenskommelse dessförinnan träffats avseende turordning vid återanställning gäller dock denna överenskommelse. Mom 4 Lön för del av löneperiod Börjar eller slutar arbetaren sin anställning under löpande kalendermånad beräknas lönen på följande sätt. För varje kalenderdag anställningen omfattar betalas en dagslön = månadslönen x 12/365. Har arbetare med månadslön varit anställd endast under en del av löneperiod betalas en dagslön för varje dag (även arbetsfri vardag samt sön- och helgdag) som anställningen omfattar. Tidigare avdragsregel vid tjänstgöring högst fem dagar gäller ej längre. Mom 5 Lön under uppsägningstid Om arbetaren ej bereds arbete under uppsägningstiden, betalas genomsnittlig grundförtjänst senaste kvartal före uppsägningen. Kompensation ska betalas för uteblivna ob-tillägg. Motsvarande gäller arbetare som skulle deltagit i arbetsberedskap. Iakttar icke arbetaren uppsägningstid är arbetsgivaren berättigad att från innestående lön före skatteavdrag avdraga ett belopp motsvarande hälften av arbetarens garantilön respektive personliga garantilön, enligt 6 mom 8 respektive mom 2, för ordinarie arbetstimmar under uppsägningstid, som återstår vid avflyttningen. Inkomstskydd under uppsägningstid I 12 LAS anges att arbetaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Dessa förmåner ska inte understiga vad som normalt skulle ha utgått till arbetaren om denne fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller även om arbetsgivaren inte erbjuder arbetaren arbete under uppsägningstiden. Beräkningen av förmånerna regleras i stål- och metallavtalet. Om arbetare inte erbjuds arbete under uppsägningstiden ska lönen beräknas 21

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016. Stål och Metall 1

Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016. Stål och Metall 1 Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 1 2 Kollektivavtal mellan Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Arbetsgivareförbundet.

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Cirkulär Nr 14 Maj 2010

Cirkulär Nr 14 Maj 2010 Cirkulär Nr 14 Maj 2010 Riksavtalet 2010 med IF Metall kompletteringar och kommentarer I Cirkulär nr 12, informerade vi kort om det nya Riksavtalet med IF Metall. I detta cirkulär följer närmare kompletteringar

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal 2010 2011 Kollektivavtal Stål och Metall mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning Bilaga 2 Vision Allmänna anställningsvillkor Bransch D Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras från och med den 1 januari 2015 med följande ändringar. 1 Avtalets omfattning Mom 1.3

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet shr turist 07-12-21 08.47 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF shr

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Utbildning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 LÄS DETTA FÖRST Att ingå och avsluta en anställning komplexa regler När ett anställningsavtal ingås eller upphör uppkommer en

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Cirkulär Nr 10 April 2013

Cirkulär Nr 10 April 2013 Cirkulär Nr 10 April 2013 Avtal klart med IF Metall Byggnadsämnesförbundet (BÄF) och Industrifacket Metall (IF Metall) träffade den 25 april 2013 överenskommelse om nytt riksavtal (löner och anställningsvillkor)

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004

PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004 PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004 Flygplatsavtal är ännu inte förhandlat för LO-gruppen. AVTALSPARTER FÖRHANDLINGS- PROTOKOLL AVTALSPERIODENS LÄNGD KFS och SEKO, Kommunal, Transport, SKTF,

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1,

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Hockeyavtal 2010-2012

Hockeyavtal 2010-2012 Idrott/Hockey Hockeyavtal 2010-2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Utskottet för elitishockey Unionen Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning... 5 2 Allmänna åligganden... 5 3 Lön... 6 4 Anställning...

Läs mer