Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014"

Transkript

1 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse

2 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker, aktivister, författare, journalister och andra. Vi har också haft möjligheten att delta vid större arrangemang i samarbete med andra organisationer som exempelvis Uppsala universitet, Bonniers, Dag Hammarskjöld Foundation, Pax et Bellum och Uppsala Peace and Development Students Association. Vår icke-programrelaterade verksamhet har också blomstrat. Tre lyckade resor ordnades under året, under höstterminen reste UF Uppsala till Moskva, Ryssland. Under början av vårterminen gjordes en kostare resa till Nordirland och Irland och senare under våren gjordes en resa till Uganda och Rwanda. Aktiviteterna har varit en viktig del i värvandet av nya medlemmar, och har synliggjort föreningen för de som annars inte skulle ha kommit i kontakt med UF. Vårt utrikespolitiska magasin Uttrycks redaktion har publicerat fyra innehållsrika, temainriktade och vackra tidningsnummer. Radio UF har utvecklats innehållsmässigt, men också till arbetssättet. Även webbredaktionen har genomgått en stor utveckling i samarbete med redaktionen och i samarbetet med Radio UF. Debattklubben har kommit närmare föreningen än tidigare, och har haft debatter med jämna mellanrum om utrikespolitiska frågor. Under vårterminen anordnades det väldigt lyckade FN-rollspelet UMUN, som var större än vad det varit på flera år, detta anordnades som ett samarbete mellan UF Uppsala och Uppsala FN-förening. Sist men inte minst så anordnades en UF-gasque under februari månad då Utrikespolitiska föreningen i Uppsala fyllde 66 år, detta var väldigt lyckat och uppskattat av medlemmarna. Under året har styrelsen jobbat för ökat samarbete mellan de egna verksamheterna, men också för mer demokrati, transparens och säkerhet. Vår roll i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) har varit viktig och vi har bidragit till förbundets arbete genom aktivt deltagande i såväl diskussioner som utvecklingen av förbundet. Slutligen vill jag personligen tacka styrelsen, ämbetspersonerna, de aktiva i grupperna och alla våra medlemmar. Det råder ingen tvekan om föreningens betydelse för Uppsalas utrikespolitiska debatt. Vår närvaro är uppskattad och vårt arbete attraherar de som är intresserade. Vi har gjort väldigt mycket med ganska lite. Tack! Julia Yates Ordförande

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen 3 Styrelsen 3 Ämbetspersoner 4 Medlemmar 5 Information och PR 6 Programverksamheten 9 Uttryck och uttryck.org 11 Radio UF 13 Resor 16 Aktiviteter 19 Debate Club 20 Uppsala Model United Nations (UMUN) 21 Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) 23 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 24 Samarbeten och bidragsgivare 24 Ekonomisk berättelse 27 Bilaga 1: Programverksamhet under Bilaga 2: Balans- och resultaträkning

4 Allmänt om föreningen Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (hädanefter UF Uppsala) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som strävar efter att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och globala frågor. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1948 och har sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet, främst bestående av att anordna föredrag. Sedan sextiotalet har föreningen dessutom gett ut en medlemstidning som i dag heter Uttryck. Dessutom anordnar föreningen resor, radioprogram, debatter för medlemmar, ett FN-rollspel samt många sociala och informativa aktiviteter. I sitt arbete stödjer sig UF Uppsala på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Föreningens övergripande syfte är att förbättra möjligheterna till samförstånd och ömsesidig respekt. Styrelsen Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av: Julia Yates Ordförande Linnea Wikström Vice ordförande Elina Ibo Kassör Sofia Wirell Medlemssekreterare Lovisa Hofmann Programsekreterare Fredrik Elisson Programsekreterare Sonya Helgesson Redaktör Adam Sabir Redaktör (juli- maj 2014) Marta Lindström Informationsansvarig Wilhelm Åkesson Informationsansvarig Rebecka Sjölund Reseansvarig Amanda Sjöstrand Henriksson Aktivitetsansvarig (juli februari 2014) Edwin Sönnergren Representant i UFS styrelsen(juli januari 2014) Styrelsen bestod av tretton poster till skillnad från tidigare tolv efter beslut av styrelsen under verksamhetsåret Två avhopp skedde under året, men detta hade minimal påverkan på verksamheten då man kunde fylla posterna genom att tillsätta posterna med ämbetspersoner under resterande verksamhetsår. De nytillsatta hade full tillgång till styrelsearbetet men ingen rösträtt under styrelsemötena då de inte vart invalda genom ett valårsmöte. En styrelseledamot blev i maj avsatt på grund av handlingar som aktivt motarbetade beslut tagna inom styrelsen och försök till att förhindra pågående verksamhet inom föreningen. Styrelsen är en så kallad arbetande styrelse där samtliga ledamöter aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av föreningens verksamhet. Styrelsearbetet inleddes under sommaren 2013, och i början av hösten genomfördes en kick-off. Syftet med detta var att skapa goda förutsättningar för ett lyckat år, både socialt och verksamhetsmässigt, samt att diskutera årets övergripande arbete. Ytterligare en kick-off med diskussionssession och social aktivitet hölls i februari för att sparka igång vårterminens verksamhet och utvärdera vårt dittillsvarande arbete. I oktober månad hölls stadgeenligt föreningens årsmöte. Styrelsen hade vidare sjutton protokollförda möten under sitt verksamhetsår, vilka har ägt rum med ungefär 2 3 veckors intervall i de flesta fall. 3

5 Ämbetspersoner Ämbetspersonssystemet, som har funnits i några år, är numera en väl integrerad del av föreningen. Modellen går ut på att under styrelsen finns ytterligare ett antal förtroendevalda medlemmar som har varierande grad av eget ansvar för vissa delar av verksamheten, men utan en fast plats i föreningens styrelse. Syftet med systemet är tudelat: dels att avlasta styrelseledamöterna i det dagliga arbetet och därmed öka föreningens kapacitet, dels att fungera som en språngbräda till vidare engagemang i föreningen. Under de senaste åren har ämbetspersonernas uppgifter och ansvarsområden utökats och inkluderar numera regelbunden hjälp vid föredragen, utdelande av programblad och affischering. Utöver dessa fasta uppgifter utformas varje ämbetspost utefter de behov som finns och ordningen är tänkt att hållas flexibel för att på bästa sätt anpassa varje post efter arbetsbörda och individuella preferenser. Systemet har visat sig framgångsrikt: ända sedan det infördes på prov för några år sedan har ett antal ämbetspersoner varje år gått vidare till ordinarie styrelseposter i föreningen vilket var ett av syftena med systemet. Vissa sysslor har flyttats helt och hållet från styrelsens arbetsområden till att ligga helt på ämbetspersoners ansvar Radio UF är ett sådant exempel som varit mycket lyckosamt. Föreningen har fortsatt att konsolidera ordningen med ämbetspersoner kontinuerligt utefter det policydokument med riktlinjer för ämbetssystemet som instiftades Under verksamhetsåret har följande personer innehaft poster som ämbetspersoner: Aktivitetsansvarig Tobias Strandén (februari 2014-juli 2014) Representant i UFS styrelsen Eric Åhlin (januari juli 2014) Layoutansvarig Gustav Zetterberg (augusti januari 2014) Layoutansvarig Ingrid Grönberg (mars maj 2014) Layoutansvarig Julia Zabielski (maj juni 2014) Radioansvarig Peter Gustavsson (juli december 2013) Radioansvarig Johan Bårdh (januari juni 2014) UMUN-ansvarig William Sundelin (juli juli 2014) Aktivitetsämbetsperson Anton Åvall (september januari 2014) Aktivitetsämbetsperson Rasmus Johansson (januari juni 2014) Reseämbetsperson Pontus Sundback (september 2013 juni 2014) Debattklubbsansvarig Klas Wetterberg (september 2013 januari 2014) Debattklubbsansvarig Mareike Imken (mars juni 2014) Alumnämbetsperson Daniel Simmons (oktober juni 2014) Webbredaktör Robin Sundström (oktober juni 2014) PR-ämbetsperson Elise Mårtensson (oktober juni 2014) Fotoämbetsperson Maya Santimano(oktober juni 2014) Fotoämbetsperson Simon Nesterud (oktober juni 2014) Fotoämbetsperson Patrik Hermansson (oktober juni 2014) Programämbetsperson Johan Bergsten (oktober juni 2014) Karriärdagsansvarig Emma Höen Bustos (november juni 2014) International co-ordinator Maria Strati (december juni 2014) Redaktörsämbetsperson Amanda Ekström (februari juni 2014) 4

6 Medlemmar Den 31 december 2013 uppgick föreningens medlemsantal till knappt 700, vilket är lägre än medlemsantalet för samma period under föregående verksamhetsår. Större delen av medlemsrekryteringen sker i början av höstterminen, vilket tydliggörs av att föreningen under augusti och september 2013 fick 355 nya medlemmar. Medlemsantalet nådde en topp i september då föreningen under en kort tid översteg 900 medlemmar. Utöver detta hade UF Uppsala i maj stycken så kallade stödmedlemmar, vars medlemskap gäller livet ut. Samtliga av föreningens medlemmar är även medlemmar i paraplyorganisationen UFS (Utrikespolitiska förbundet Sverige) och kan därmed i sin tur ta del av förbundets medlemskap i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer). De flesta av medlemmarna har rekryterats i samband med UF Uppsalas föredrag men det är även möjligt att betala ett medlemskap via plusgiro, något som uppmuntras då det leder till minskad kontanthantering. Utöver detta har medlemmar värvats i samband med andra aktiviteter, exempelvis vid recentiorsmottagningar och så kallade bli aktiv-träffar under både höst- och vårtermin. Likt tidigare år har föreningens nyhetsbrev skickats ut varje vecka via e-post, i maj 2014 till knappt 1800 prenumeranter. Strax under 1500 nyhetsbrev skickas ut på svenska och drygt 300 skickas ut på engelska. Genom dessa brev har medlemmar och andra intresserade kunnat ta del av information om föreningens verksamhet, exempelvis vad gäller kommande föredrag, gruppmöten, medlemsaktiviteter, utlysningar, och annat som kan vara av intresse. Nyhetsbrevet är en av föreningens viktigaste kommunikationskanaler. Utöver nyhetsbreven har det fyra gånger under verksamhetsåret skickats ut medlemsbrev, detta i samband med att programbladen har tryckts. I dessa brev har medlemmarna fått information om vad som pågår i föreningen i allmänhet, och samtidigt har det nya programbladet skickats med. Tillsammans med vårterminens första medlemsbrev bifogades även inbjudan till UF-gasquen med. Som medlemsregister nyttjar föreningen Uppsala universitets alumninätverk, vilket har fungerat bra under verksamhetsåret Föreningen har ett fortsatt gott förhållande till universitetets alumnkontor, som varit hjälpsamma i de få fall som problem har uppstått. Medlemskap i UF Uppsala sträcker sig sedan ett par år tillbaka i tolv månader, vilket har fungerat bra även detta verksamhetsår. För att behålla de medlemmar vars medlemskap går ut har påminnelser skickats ut per e-post cirka två veckor innan utgångsdatum, det vill säga i mitten av varje månad. I dessa påminnelser står det kort om aktuella händelser inom föreningen, samt uppgifter för att kunna betala det nya medlemskapet via plusgiro, samt om möjligheten att betala kontant vid något av föreningens föredrag. Inför verksamhetsåret beslutades att posten som IT-ansvarig skulle utgå ur föreningens styrelse. Istället förflyttades dessa uppgifter huvudsakligen till medlemssekreterarens bord. Detta innebar stundvis hög arbetsbörda och därför har styrelsen under verksamhetsåret haft gemensamt ansvarar för hemsidan. Det har delats tydligare över styrelsen så att varje styrelsepost bör ansvara för att informationen angående dess specifika verksamhet är korrekt och uppdaterad. Medlemssekreteraren ansvarar fortsättningsvis för att hemsidan ska fungera, och alla styrelsemedlemmar ska kunna fråga denne om råd vid uppladdningar på hemsidan. 5

7 Information och PR Arbetet har skötts av de två styrelseledamöterna med ansvar för information och PR samt en ämbetsperson med uppgift att assistera styrelseledamöterna i arbetet. Året har präglats av försök att bredda medlemsbasen samt staka ut en väg för framtidens PR-arbete inom föreningen. Arbetet har internt delats upp i två olika ansvarsområden, där den grova fördelningen följt tidigare års modell med en ansvarig för grafisk produktion och en för sociala medier. Gruppens ämbetsperson har arbetat nära styrelseledamöterna och bidragit till föreningens marknadsföringsarbete, främst genom att förbättra arbetet i befintliga kanaler. Programblad: Konstruktion och distribuering Programbladen har gjorts i samarbete med programansvariga, som har bistått PR-ansvariga med kortfattade beskrivningar av föreläsningarna. Samarbetet med programsekreterna har generellt sett fungerat väl. Ibland har det varit tvunget att föreslå förändringar i texterna, då det är något av en utmaning att få plats med hela programmet på två A5-blad. Den grafiska utformningen av programbladen har gjorts i InDesign. Bladen har sedan tryckts upp av Fyristryck, i en upplaga av 8000 respektive 5000 exemplar (8000 exemplar endast vid terminsstart). Det färdiga resultatet har varit till belåtenhet, särskilt om man tar i beaktande det relativt låga pris som betalats för tryckningen. Något som varit aningen problematiskt är att se till att programbladen är klara tills dess att medlemsbreven ska skickas ut. Ökad kommunikation med medlemssekreteraren angående detta föreslås. Medlemssekreteraren uppmuntras också att i fortsättningen informera programsekreterarna om när programbladen behöver vara klara för att de ska kunna gå ut i samband med utskicket av medlemsbreven. Programbladet har vidare publicerats i UNT:s och Ergo:s kalender, samt distribuerats vid olika campus. I motsatts till föregående har vi programbladsutdelning i studentbostäderna inte koordinerats. Vi föreslår att detta arbete återupptas nästkommande verksamhetsår, alternativt att programbladsupplagan minskas. Affischer och affischering I likhet med programbladen har affischerna utformats i InDesign. Vid vissa tillfällen har Photoshop och llustrator använts för att göra kompletteringar till affischerna (exempelvis då orginalfotografier varit för mörka för att kunna användas som de är). PR-ansvariga har medvetet jobbat för att skapa en koherent grafiska profil. Den blåa ramen bestående av små cirkelformade ikoner har under året kommit att bli signifikant för UF:s grafiska uttryck. Två typsnitt har använts flitigt: Garamond (till rubriker) och Century Gothic (till brödtext). Under slutet av verksamhetsåret uppdagades att medlemssekreteraren har tillgång till en grafisk profil för UF, enligt vilken typsnittet Helvetica ska användas. Då denna information inte presenterades för PR-ansvariga under början av året har denna grafiska profil inte använts under året, något som är beklagligt. Affischeringen har skötts av styrelseledamöter och förtroendevalda. Dessa väljer själva de två ställen där de vill affischera genom att skriva upp sig på affischeringsschemat (eng. poster schedule ). Då denna uppgift har en tendens att bli föremål för allmänningens dilemma har PR-ansvariga under hela året försökt att skapa ökade incitament för att sköta utdelningen. Något som har fungerat relativt bra är att lägga affischerna i högar och märka dessa med utdelarnas namn, så att utdelarna och andra lätt kan se vilka som hämtat sina affischer och vilka som inte gjort det. 6

8 Kontakter med andra organisationer och föreningar Att upprätthålla kontakten med andra studentorganisationer och föreningar har betraktats som viktigt. Mycket av kommunikation med andra föreningar har av naturliga skäl skötts av programsekreterarna (då merparten av UF:s samarbeten rör föreläsningar) men PRansvariga har gjort till sin uppgift att upprätthålla kontakten med vissa utvalda organisationer även när inga konkreta evenemang har samordnats. Till dessa föreningar hör exempelvis Uppsala Politicesstuderande (UPS) och Uppsala Peace and Development Students Association (UPaD) som båda använder UF:s skrivare vid behov. Denna användning har under året reglerats på så vis att PR-ansvariga har slutit avtal gällande kostnader för utskrifterna med representanter för UPS och UPaD. Antalet utskrifter som respektive förening har gjort har sammanställts i ett Excel-ark, vilket UF:s kassör har använt som underlag då UPS och UPaD faktureras vid terminens slut. Trots att UF inte får ut någon konkret materiell vinning av att upplåta vår skrivare till dessa organisationer har det bedömts som fruktbart för föreningen att upprätthålla denna service till dessa föreningar då vi tror att det är viktigt att ha vänföreningar i Uppsala. Att upprätthålla en kontinuerlig kontakt och goda relationer med dessa föreningar förbättrar förutsättningen för att anordna gemensamma event, och det kan i sin tur leda till att UF får chans att rekrytera nya medlemmar. Sociala medier och hemsidan Sociala medier spelar en fortsatt central roll i föreningens PR-verksamhet. Av tillgängliga medier allokeras störst mängd tid och energi till Facebook som används mest frekvent av vår målgrupp. Arbetet med en Facebook-sida för hela UF Uppsala och en separat Facebookgrupp för inbjudningar till föreningens evenemang har fortsatt. På grund av Facebook:s avgift för att synliggöra inlägg till en större grupp användes FB-sidan mestadels till att sprida ren information, vilket lämnade samtliga evenemangsinbjudningar till FB-gruppen. Gruppen har vid slutet av verksamhetsåret ökat i antalet medlemmar från 545 till 960 stycken, och antalet likes på vår FB-sida har ökat från 1593 till 2083 stycken, en klar förbättring som tyder på framgångsrikt arbete. Twitter och Instagram har använts med varierande intensitet för att bidra till övrig marknadsföring, men det uppmuntras starkt att kommande verksamhetsår utvecklar en tydlig kommunikationsplan för användning. Med fokus på sociala medier följde att hemsidan mer fungerat som en samlingsplats för information. Tillsammans med medlemssekreteraren har PR garanterat att all information som rör UF:s verksamhet alltid finns på hemsidan. På så vis kan vi med säkerhet alltid hänvisa dit för mer information om aktiviteter och evenemang. Tyvärr finns ingen pålitlig besöksstatistik att tillgå, men av enkätundersökningar som delats ut under föreläsningar framgår att sociala medier är det självklara valet för medlemmar som söker mer information om föreningens aktiviteter, framför den tämligen obesökta hemsidan. PR har dock lagt stor vikt vid att den uppdaterats regelbundet och innehållet alltid varit korrekt. Mottagningar och mingel UF Uppsala har vid början av höst- och vårterminerna närvarat vid universitetets mässor och nationernas reccemottagningar för att attrahera nya medlemmar. Informationsansvariga har inför dessa mottagningar bokat plats, samordnat material och koordinerat styrelsemedlemmarna för deltagandet. Resultatet av den här sortens PR-verksamhet är svår att mäta, men då många nya studenter sökte sig till mottagningarna och dessa var mycket nyfikna på UF har arbetet med största sannolikhet burit frukt och ökat medvetenheten om UF:s existens bland Uppsalas studenter. 7

9 PR har även anordnat ett antal mingel för att få fler medlemmar och engagerade till föreningen. Ett Bli Aktiv-mingel inför varje termin, ett lär känna styrelsen-mingel samt ett skriv för webbtidningen-möte hölls i syfte att attrahera fler nyfikna medlemmar att ta ett ytterligare steg och bli mer engagerade i föreningen, vilket skapar mångfald i föreningens aktiviteter. Arbetet resulterar på sikt ökat medvetande om UF:s aktiviteter, men det direkt märkbara resultatet var ökat antal närvarande på föreningens olika gruppmöten, en viktig komponent i strävandet efter en aktiv förening. PR har även koordinerat styrelsemedlemmar att stå vid ett bord på olika campus och sprida UF:s varumärke, ett arbete som krävt mycket av deltagande styrelsemedlemmar, men samtidigt resulterat i nya medlemmar och ökad synlighet för UF i annars svåråtkomliga miljöer. Under verksamhetsåret har den mediepolicy som beslutades föregående år följts. De PRansvariga har också diskuterat hur föreningen skall förhålla sig till sociala medier med övriga styrelsen. Detta har ännu inte resulterat i en policy, men kan under kommande år göras till en sådan för att försäkra att varje styrelse tar hänsyn till de problem som kan uppstå med sociala medier. 8

10 Programverksamheten Under verksamhetsåret har UF Uppsala arrangerat 56 föreläsningar, samtal och debatter jämfört med 53 stycken föregående verksamhetsår. Många föreläsningar har varit extrainsatta och därför inte skrivits in i programbladet. För att nå ut till medlemmarna har vi använt oss av sociala media så som Facebook men även det veckovisa nyhetsbrevet och programblad som postas till alla medlemmar och delas ut i en mängd sammanhang. Vi har aktivt valt att inte ha föreläsningar i samband med vårens helgdagar, då vi gjorde bedömningen att det skulle bli svårt att locka publik över påsk, Valborg och Kristi himmelsfärd. Vi hade en mycket bra start på vårt verksamhetsår med en uppskattad föreläsning som hölls av Kofi Annan och Jan Eliasson. Denna föreläsning genomfördes i samarbete med Uppsala Universitet och Bonniers. Därefter hölls den årliga Dag Hammarskjöld föreläsningen, detta år var det Margot Wallström som talade om sexuellt våld i konflikter. Dessa föreläsningar fick stor spridning bland allmänheten, så många fick upp ögonen för UF och vårt medlemsantal ökade. Det ökade medlemsantalet tillsammans med ett konsekvent arbete med att nå ut ledde till att våra andra föreläsningar också varit välbesökta. Vårt mål detta år har varit att ha en aktiv programgrupp med möten på regelbunden basis. Målet som vi har strävat efter är att ha ett möte i veckan, detta dels för att ge medlemmarna ett forum att diskutera och umgås i, dels för att aktivt fördela uppgifter till deltagarna med regelbunden feedback. Detta har gett resultat, många av årets föreläsningar har bokats och genomförts av aktiva medlemmar. Traditionen att hålla föreläsningar två gånger i veckan har fortsatt och detta har resulterat i 56 programpunkter med sammanlagt 5310 besökare, vilket ger ett snitt på 95 besökare per arrangemang. Under året har programverksamheten finansierats genom bidrag från Forum Syd och Folke Bernadotteakademin, vilka utgick från två övergripande teman: globala utmaningar (inom området hållbar utveckling med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella rättigheter i syd) och global säkerhet (grunderna och konsekvenserna av det djupt integrerade samhället samt möjligheterna för internationellt samarbete i en ständigt utvecklande värld). Dessa teman har möjliggjort många intressanta vinklingar och diskussioner på ämnen så som den svenska civila insatsen i Afghanistan, Rwanda och folkmordet och hur lokala initiativ skapas för att motverka utanförskap och är ett medel för att bekämpa fattigdom så som FuteboldáForca. Totalt har 10 föreläsningar vardera arrangerats utefter dessa teman under verksamhetsåret som gått och arbetet kommer att fortgå under verksamhetsåret Föredragen har avslutats traditionsenligt med att programsekreterarna eller någon från programgruppen tackar av föredragshållaren med en UF-mugg och ett nummer av föreningens utrikespolitiska magasin Uttryck. Efter föredragen har föreläsaren erbjudits att följa med till någon av Uppsalas studentnationer för eftersnack, mat och dryck, något som många föredragshållare och medlemmar har uppskattat mycket. Intresserade studenter och medlemmar har genom dessa så kallade eftersnack erbjudits tillfällen att få prata med experter inom utrikespolitik samt att lära känna föreningen bättre. Genom dessa samtal skapar man en länk mellan UF Uppsala och föredragshållare, styrelsen och medlemmar. UF Uppsalas eftersnack är en viktig del av programverksamheten. Eftersnacken har besökts av en mycket intresserad grupp av både styrelsemedlemmar, ämbetspersoner, och medlemmar. Dock skulle vi kunna 9

11 bli bättre på att kommunicera information om eftersnacken, då vi insett att många inte känner till dem eller inte förstår att de är välkomna att följa med. I programskapandet har stort fokus lagts på variation, såväl i form som i ämnesbredd, geografisk samt politisk spridning. Geografiskt har en stor del av jordens alla hörn täckts in och många föredrag har behandlat både internationella och globala frågor. En världsdel som dock blivit eftersatt är Sydamerika, vilket vi naturligtvis tycker är mycket tråkigt. Även tidigare år har man haft svårigheter att få till regelbundna föredrag om Sydamerika, något som vi också haft. Exakt vad detta beror på är vi osäkra på. Föreningen har fortsatt att samarbeta med andra organisationer, föreningar och institutioner, antalet samarbeten har varit många under verksamhetsåret. Vi har under våren bl.a. haft ett mycket lyckat samarbete med Den Reflekterande Ingenjören, gällande den nya fiskepolitiken i EU. Vi har även fortsatt att underhålla våra tidigare goda relationer med Dag Hammarskjöld Foundation, Nordiska Afrikainstitutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Vi tror att samarbeten berikar föreningen och att vi når ut till målgrupper som kanske inte annars skulle fått del av programmet. Under året har vi haft ett arrangemang med säkerhetskostnader, Meron Estefanos angående situationen för flyktingar i Sinai. Innan föreläsningen sökte vi finansiellt bidrag från Uppsala studentkårs ekonomiska sektion, dock fick vi avslag. Efter den föreläsningen försökte vi hålla säkerhetskostnaderna nere, bl.a. genom att göra grundliga säkerhetsanalyser innan föredragen. Ett annat föredrag med säkerhet var när integrationsminister Erik Ullenhag var på besök, detta medförde dock ingen kostnad, eftersom det var ministerns vanliga säkerhetsarrangemang. Vi har aktivt försökt jobba för att få en jämn könsfördelning men det har varit svårt och vi ser att strax över dubbelt så många personer som definierar sig som män har föreläst. Detta är något som hela föreningen bör tänka på och jobba aktivt med. Ett annat mål med detta läsår var att kunna erbjuda ungefär hälften av våra föreläsningar på engelska, något som vi nästan lyckades med, av de 56 föreläsningar som erbjöds hölls 26 på engelska. Det har varit ett mycket intensivt föredragsår och vi har fått väldigt positiv respons från medlemmar, något vi är mycket glada över. Statistik för programverksamheten Totalt antal föreläsningar: 56 Totalt antal besökare: 5310 Genomsnitt besökare: 95 Antal arrangemang på svenska: 30 Antal arrangemang på engelska: 26 Föreläsare som definierar sig själva som kvinna: 22 Föreläsare som definierar sig själva som man: 50 10

12 Uttryck och uttryck.org Uttryck är UF Uppsalas utrikespolitiska magasin som ges ut fyra gånger per år till föreningens medlemmar, universitetets bibliotek och ett antal utvalda organisationer. Som en kompletterande men fristående verksamhet fungerar föreningens webbtidning uttryck.org, där texter i kortare format publiceras i snabbare takt. Arbetet leds och bedrivs av två parallella redaktioner med upp till två ansvariga redaktörer i varje, varav webbredaktionen leds av en ämbetsperson som tillsätts först i början av höstterminen. För det utrikespolitiska magasinet Uttrycks del inleddes verksamhetsåret med att utlysa ämbetsposten som layoutansvarig och styrelsen tillsatte sedan Gustav Zetterberg på posten. Posten blev vakant efter två nummer, pga. flytt och en ny layoutansvarig Ingrid Grönberg tillsattes för nummer 1/2014. Ingrid hoppade in med kort varsel och kunde därför inte fortsätta mer efter det. För nummer 2/2014 tillsattes Julia Zabielski som layoutansvarig. För att undvika liknande strul i framtiden rekommenderar vi därför att kommande styrelse ser över möjligheterna till att knyta till sig fasta layoutare eller eventuellt värvar redaktörer som vid behov kan fylla ut om luckor uppstår. Under början av höstterminen tillsattes också en ny webbredaktör Robin Sundström. Webbredaktören har sedan arbetat självständigt med att förändra och uppdatera magasinets webbupplaga uttryck.org. I slutet av september hölls ett första redaktionsmöte med stor uppslutning, ca 30 personer, ur föreningens medlemsbas deltog. Vi introducerade då ett nytt arbetssätt för verksamhetsåret med mer konkreta och snävare teman för varje nummer men med möjlighet för skribenter att skriva texter även om andra aktuella ämnen. Vi behöll arbetssättet med flera deadlines och frekventa möten från föregående verksamhetsår, men införde också ett nytt system för korrläsning där de enskilda skribenterna fick i uppdrag att också kommentera på varandras texter. Detta skedde främst genom att den enskilde skribenten tilldelades någon text som denne fick ett extra ansvar för samtidigt som vi öppnade upp för alla som kunde och ville kommentera på så många texter som möjligt. Vi tror att det har varit en bidragande orsak till varför årets artiklar har varit synnerligen intressanta och välformulerade. Teman under året har varit "revolution", "språk", "befolkning/demografi" samt "rättigheter". Vi behöll föregående års populära inslag o form av avdelarsidor som innehållit kortare texter som citat, men även bilder och illustrationer som med sin tydliga temaanknytning fungerat som en röd tråd genom tidningen. För varje nummer har minst 3 redaktionsmöten hållits med skribenterna där man bl.a. diskuterat teman, tipsat varandra om referenspersoner och korrekturläst varandras texter. Genom att hålla regelbundna redaktionsmöten har en god sammanhållning i gruppen skapats och en möjlighet för UF Uppsalas medlemmar att engagera sig mer i redaktionen och utveckla sitt skrivande. Synnerligen glädjefullt är att redaktionen har berikats med internationella studenter som har bidragit till att upprätthålla årets målsättning med avseende på en så jämn fördelning mellan antalet artiklar på engelska och svenska som möjligt. Redaktionsmötena har därför oftast också hållits just på engelska. Under året har endast en annonsör hört av sig, John Hopkins School of Advanced International Studies. Vi ser att det föreligger en hel del arbete när det gäller vidare annonsförsäljning, där såväl pappers- som webbmagasinet kan spela en betydande roll, och föreningen bör aktivt sträva efter att utveckla denna intäktskälla på sikt. Försök har gjorts under året för att involvera fler medlemmar ur föreningens styrelse i uppgiften att sälja annonser, och detta arbete planeras fortsätta under kommande år. 11

13 En stor utmaning har som tidigare nämnts varit att hitta en layoutansvarig. Den förste kunde endast arbeta med två nummer, den andra med ett och likaså den tredje, därför har vi haft tre olika layoutare på fyra nummer. Detta har dessvärre påverkat utformningen och designen på magasinet. En mer uniform design kan åstadkommas genom att i fortsättningen i ett tidigt skede fördela uppdraget på en layoutansvarig som kan designa samtliga fyra nummer. Efter halva verksamhetsåret valde vi att tillsätta en redaktörsassistent för att lätta på arbetsbördan för redaktörerna. Redaktörsassistentens huvudsakliga ansvarsområde har varit att avlasta redaktörerna vid perioder av hög intensitet. Det har fungerat bra att ha någon som kan rycka in vid frånvaro och ha ytterligare ett par ögon att gå igenom artiklarna. Vi rekommenderar därför starkt att kommande redaktörer även fortsättningsvis knyter till sig en redaktörsassistent. Ett delprojekt under verksamhetsåret har varit att föra samman UF Uppsalas tre medieverksamheter (Uttryck, uttryck.org och Radio UF) och främja samarbetet mellan dessa. Detta samarbete planeras också fortsätta på sikt och en förändring till kommande verksamhetsår är att Uttrycks redaktörer även har ansvar att rapportera till styrelsen om övriga medieverksamheters förehavanden. Detta eftersom de senare leds av ämbetspersoner istället för styrelseledamöter och således saknar fast representation i styrelsen. Denna förändring i arbetsbeskrivningen för Uttrycks redaktörer bedöms kunna vara en viktig del i att skapa ökad samverkan mellan föreningens olika mediedelar för att kunna skapa en bredare men mer samordnad medieverksamhet i stil med ett mediehus, som dessutom kan ta vara på synergieffekter mellan de olika verksamheterna. Exempelvis kan kortare versioner av texter från i Uttryck även publiceras på webben, liksom klipp från radioprogram. 12

14 Radio UF Radio UF är UF Uppsalas radioredaktion som leds av en ansvarig ämbetsperson. Gruppen sänder radioprogram en gång i veckan i samarbete med Studentradion 98,9 och engagerar föreningens medlemmar i en redaktionsgrupp som är öppen för alla. Inför Höstterminen hade Simon Sander avslutat sitt ämbetsår som radioansvarig och Peter Gustafsson valts till radioansvarig för en termin. Efter flera avhopp från föregående ämbetsår återstod endast sändarna John Hammar, Jenny Lagensjö och Anton Nyström. Trots detta inledde Radio UF först av alla program på studentradions premiärdag den 26e augusti i ett avsnitt där vi välkomnade flera av de nya styrelsemedlemmarna och en presentation av vilka teman som komma skulle under terminen. Redaktionen började sedan rekrytera fler sändare och fick tillskotten Janardhan Nilsson, Joanna Korbutiak, Johan Bårdh och Ida Vanhainen. Underskottet på redaktionsmedlemmar var därmed löst och Radio UF tog sig igenom en termin med livesändningar varje vecka. Programmen innehöll ett flertal intervjuer med bland annat Kristina Kappelin, Henrik Arnstad och USAs ambassadör i Stockholm Mark Brzezinski samt diverse reportage. Teman vi behandlade var allt från fascismen i Italien till den ekonomiska tillväxten i Ghana. Med programmet om Maldiverna vann Radio UF studentradiopriset som årets samhällsprogram och tog även hem kategorin årets trailer. Under vårterminen byttes radioansvarig ut på grund av utbytesstudier och ny ersättare blev Johan Bårdh. Inför vårterminen hade ett fåtal medlemmar lämnat gruppen och de som förutom radioansvarig deltog var då följande: Janardhan Nilsson, Ida Vanhainen, Joanna Korbutiak och John Hammar. Senare anslöts sig Jorunn Hellman och Fabian Malvett Rydell till gruppen och dessa kunde efter en kort upplärningstid vara med och bidra till det redaktionella arbetet. Radio UF har under våren rapporterat om det som då var aktuella händelser såsom de Olympiska spelen i Sochi samt valet till Europaparlamentet. Redaktionen har vid sidan av detta även försökt ha ett fokus på frågor som normalt sett inte omnämndes i de större medierna. Till exempel konflikten i Sri Lanka. Verksamheten har under våren i stora drag gått bra och programmet har sänts nästan varje vecka. Under de veckor då programmet inte har sänts har det istället ersätts av en repris från tidigare säsonger. Under senare delen av vårterminen så påbörjade några i gruppen ett samarbete med en lokal Amnestygrupp. Syftet med detta var att tillsammans skapa en radiodokumentär om vapenexport. Denna samverkan har fungerat väl och redaktionen inför dokumentären bland annat intervjuat försvarsminister Karin Enström. Program under höstterminen HT-13: Säsongspremiär USA och Sverige, it s complicated! Schismen mellan Sunni och Shia Valet i Europas süpermakt Radio UF om underrättelsetjänster Sexism, Fascism och Populism Italiens oheliga treenighet 13

15 Där floden flyter fram: Kampen om Nilens vatten När vattnet tar slut: Fallet Sanaa Maldiverna: När havet svämmar över Idrott och Politik Radio UF om Ghanas tillväxt Världens största konflikt? Medierapporteringen kring Israel/Palestina konflikten Hotet Utifrån Schweiz och direktdemokratin Legalize?(!) Det Chilenska klassamhället Program under vårterminen VT-14: Säsongspremiär Den hotade demonstrationsfriheten Syrienkonflikten Sri lanka, fem år efter inbördeskrigets slut En historisk tillbakablick på politiska OS Idrott är politik Trilogi om mat: Del 1 den globala köttproduktionen Trilogi om mat: Del 2 patent på liv Trilogi om mat: Del 3 handel med livsmedel Repris: Maldiverna Jubileumsprogram Män med makt Ryska minoriteter utanför Ryssland Francos spöke Radio UF X Amnesty Inför EU-valet 14

16 Under vårt verksamhetsår har vi arbetat med veckovisa möten, sociala medier såsom Facebook och Twitter, och förinspelade inslag som intervjuer och reportage redigerade I Adobe Audition. Radio UF behöll ett högkvalitativt koncept där arbetet varit intensivt inför varje avsnitt och haft en seriös ton i sina diskussioner vilket gav Radio UF epitetet Studentradion 98.9s torraste program. Många medlemmar kom och gick under året på grund av utbyten och avslutade studier men alla tycks ha trivts bra i redaktionen under året. 15

17 Resor Föreningens reseverksamhet finns till för att ge medlemmarna en chans att uppleva utrikespolitiska och internationella frågor på plats. Föreningens resor ska därför, åtminstone försöka, att spegla den aktuella utrikespolitiska debatten genom att resa dit, där det händer. Eftersom utrikespolitiken innefattar ett stort antal intressanta problem och frågor, så finns det en stor poäng i att arrangera resor till länder och platser med olika egenskaper Under verksamhetsåret har Utrikespolitiska föreningen i Uppsala genomfört tre resor. En till Ryssland i november 2013 där vi besökte Moskva, en till Nordirland/Irland där vi besökte Belfast och Dublin samt en resa till Uganda under april månad Planeringen av resorna har genomförts av reseansvarig tillsammans med reseassistenten och resegruppen som består av aktiva föreningsmedlemmar. Pontus Sundback valdes i september 2013 till reseassistent för hela verksamhetsåret. Reseassistentens arbetsuppgifter har varierat under året och framförallt bestått i att stödja och hjälpa reseansvarig i planeringen, utförandet samt uppföljningen av resorna. Eftersom Pontus inte kunde följa med till Uganda, kände reseansvarig att hjälp skulle komma att behövas under resan ändå och därför valdes Rasmus Johansson till assistent för Ugandaresan. Resegruppens delaktighet och arbete har också varierat beroende på intresse och behov. Intresset för resorna har varit stort, speciellt för resorna till Ryssland och Uganda då vi fick in ungefär 25 stycken intresseanmälningar per resa. För resan till Nordirland/Irland fylldes alla platser utom en. Engagemanget från föreningsmedlemmarna har varit aktivt och flera medlemmar har haft hand om kontakten och bokat möten i länderna vi besökt. Främst planeringen och utformningen av resan till Uganda har medlemmarna varit delaktiga och inkluderade i. Detta beror främst på att tiden för att planera resan har varit längre, varför det varit lättare att låta medlemmarna ta ansvar. Inför Rysslandsresan var det mycket som behövdes vara klart väldigt snart in på höstterminen varför mycket av arbetet gjordes av reseansvarig. Biljettfördelningen har gått till som följer: Fördelningen mellan biljetterna är 30% (4st) till styrelsen och 70% (10st) till resegruppen(och övriga medlemmar). För att få följa med på resan skall man vara med i resegruppen. Medlemmar i resegruppen har företräde till biljetterna för resan. Biljetterna fördelas i resegruppen genom att antingen reseansvariga väljer ut de mest engagerade i resegruppen alternativt lottar ut platserna bland de som är med i resegruppen, dvs. engagemang premieras. Om det blir platser över går dessa till övriga medlemmar som anmält intresse. Biljettfördelningen ändrades i september genom styrelsebeslut. Den nya biljettfördelningen har reseansvarig upplevt som mer lätthanterlig och som att medlemmarna lättare tagit till sig reglerna. Ryssland och Moskva Beslutet om att verksamhetsårets första resa skulle gå till Ryssland togs av reseansvarig redan i september med bifall av styrelsen i september Motivationen byggde på det Rysslands aktualitet i utrikespolitiken den senaste tiden med bland annat en uppmärksammad antigaylagstiftning. Syftet med resan var att ge resenärerna en inblick i och kunskap om Rysslands politiska och sociala situation. Även Rysslands relation med andra östeuropeiska stater var av intresse, något som också aktualiserats ännu mer i och med Ukrainakrisen. Vi ville genom denna resa berika den utrikespolitiska debatten med förstahands information och egna erfarenheter. Detta mål skulle uppnås genom att ge resenärerna en ny synvinkel på de stora politiska, kulturella och sociala frågorna och diskutera dessa med anställda och kunniga i Ryssland. Inför resan gjordes två studiebesök, det ena till Ryska ambassaden och det andra till Civil 16

18 RightsDefenders. Studiebesöken var endast öppna för resenärerna med tanke på platsbristen hos främst Civil RightsDefenders. Mötena var väldigt givande och intressanta. De 16 medresenärerna reste till Ryssland mellan den 6 och 12 november med Aeroflot. Vi anlände sent den 6e, varför vi först dag två hade vårt första möte. Dag två hade vi vårt första besök på svenska ambassaden i Moskva. Därefter hade vi två möten samtidigt varför gruppen delade på sig. Några besökte Center Ana som jobbar för kvinnors rättigheter och de andra besökte Public Verdict som ger rättslig rådgivning vad avser mänskliga rättigheter. På dag tre besökte vi Moscow State University och det politiska partiet Rights in Russia. Där träffade vi studenter från den statsvetenskapliga institutionen och hade givande samtal om rysk politik. På dag fyra hade vi återigen två möten samtidigt där några träffade människor från LGBT Network och den andra gruppen besökte Agora, en liknande organisation som tidigare nämna Public Verdict. Därefter hade några möjligheten att åka hem till Milena, en kvinna som startat den lesbiska tidningen Agens. Dag fem träffade vi Alex Bunton, tidigare internationell sekreterare för UF, över en middag. Sista dagen innan hemfärd besökte vi UNHCR och UNA där resenärerna deltog i ett diplomatiskt rollspel. Sista dagen besökte vi det journalistiska fackförbundet Russian Union of Journalists. Vi försökte få en så heltäckande bild med olika perspektiv på den politiska och sociala situationen som är i Ryssland, varför vi hade olika organisationer och olika områden representerade. Nordirland/Irland och Belfast/Dublin Efter två mötestillfällen, en kortare omröstning blev det till slut bestämt att UF skulle resa till Belfast för att få en bättre förståelse för The Troubles. En konflikt som fortfarande i viss mån är aktuell men relativt bortglömd i den utrikespolitiska debatten. Innan avresa anordnade vi en gemensam middag för resenärerna. Vi anlände den 19 januari till Belfast, Vi flög till Dublin med AerLingus. På måndagen besökte vi Queens University där v träffade några studenter och fick en allmän introduktion till livet i Belfast. Dagen efter träffade vi det politiska partiet Sinn Fein, vilka berättade dels om sin politik och dels om personliga upplevelser under The Troubles. Därefter begav vi oss till organisationen Active Communitiesnetwork som arbetar med utsatta ungdomar. Då självmordsstatistiken är relativt hög i Nordirland arbetade det mycket med förebyggande åtgärder genom sport och aktiviteter. Den fjärde dagen besökte vi NorthernIrelandAssembly vilket är deras parlament. Där fick vi en introduktion i parlamentets maktbefogenheter och beslutsprocessen. Därefter begav vi oss till Dublin med buss för att spendera den sista dagen där. Dagen innan hemfärd mötte vi upp med SOFIA SocietyofForeign and International Affairs från Trinity College. Vi fick en guidad tur av universitetsområdet som avslutades med en middag. Resenärerna åkte hem den 24e januari från Dublin. Uganda och Kampala Efter två möten visade det sig rätt snart att väldigt många var sugna på att resa till Uganda. Intresset berodde mycket på den nyligen antagna antigaylagstiftningen och den nyfunna oljan, men även Ugandas historia med bland annat Idi Amin och LRA. Även den politiska situationen med Museveni som president de senaste 28 åren var av intresse. Vi ville genom denna resa ta reda på vad dessa förändringar kan komma att innebära för ett korrumperat utvecklingsland som Uganda. Detta mål skulle uppnås genom att ge resenärerna en ny synvinkel på de stora politiska, kulturella och sociala frågorna och diskutera dessa med anställda och kunniga i Uganda Planeringen startade i december, men kom igång på riktigt först i början av februari. Planeringen gick väldigt smidigt då resegruppen var engagerad och hjälpte till att boka in flera möten, vilket var väldigt roligt att se. Vissa av resenärerna var inte engagerade och deltog i få möten vilket ledde till en rätt splittrad grupp. Detta hade eventuellt kunnat motverkas om till exempel studiebesök anordnats. Vi anordnade en gemensam middag på en etiopisk restaurang vilket var väldigt trevligt. Schemat för resan blev några välfyllda dagar. 17

19 Den sista helgen innan avresa bestämde vi skulle vara fri tid då några ville på safari, några andra på gorillatrekking och några ville åka till grannlandet Rwanda. Kampala Första heldagen i landet besökte vi Svenska Ambassaden där gruppen fick en utförlig presentation över ambassadens arbete samt en längre frågestund om både kultur, socialt beteende, politik och religion. Även SIDAS representant från biståndsenheten var med under vårt möte. Därefter besökte vi juridiska och statsvetenskapliga fakulteten på Makerere universitetet, Ugandas största universitet. Vi diskuterade den nyligen antagna antigaylagstiftningen och de lagstiftningstekniska aspekterna av lagstiftningen. Vid den statsvetenskapliga institutionen fick vi fråga frågor om universitetet samt diskutera utbildning och universitetets utveckling, Vi fick även en rundtur på campus och en rad tips om vad vi borde besöka under vår tid i staden. Dag två besökte vi Foundation for Human Rights, en av de mest framstående ideella organisationerna vad avser mänskliga rätigheter. Återigen låg fokus på antigaylagstiftningen men även mänskliga rättigheter och demokrati var frågor vi berörde. Därefter hade vi ett lunchmöte med det största oppositionspartiet FDC. Vi fick därmed en inblick i hur det är att verka som oppositionsparti i ett land där korruption är utbrett. Därefter besökte vi War Child, en organisation som arbetar med att hjälpa barn och ungdomar som direkt eller indirekt påverkats av kriget i norra Uganda. Mötet var otroligt givande. På kvällen åkte vi till staden Hoima där vi skulle spendera de två kommande dagarna. Hoima Dagen efter vi anlänt i Hoima mötte vår guide, William, upp oss på hotellet. Han hade bjudit dit en man från BunyuoroKingdom, en av de större stammarna i Uganda. Mannen berättade om stammens historia och kultur. Vi fick därefter ställa flera frågor. Senare samma dag reste vi med buss mot till en fiskeby vid Lake Albert. Där fick vi prata med byborna om deras vardagliga liv. Resenärerna var väldigt trötta då vi hade haft ett väldigt intensivt schema, så på eftermiddagen tog de flesta det ganska lugnt. Dagen därpå åkte vi till en annan by som till viss del hade utvinning av salt som inkomstkälla. Vi blev visade hur saltet utvanns ur de underjordiska källorna. Vi fick även bättre inblick i det politiska system där byar och stammar inkluderas i beslutsprocessen. Efter besökte åkte vi med buss tillbaka till Kampala för en sista kväll innan de olika grupperna skulle bege sig på de olika resorna. 18

20 Aktiviteter Aktivitetsgruppen har som mest haft uppemot 30 aktiva som kom på möten under verksamhetsåret Gruppen arbetade främst i olika projektgrupper vilka bland annat arrangerade studiebesök i Stockholm, filmvisningar samt pubkvällar med olika diskussionsteman. Studiebesök Under hösten arrangerades studiebesök på: Utrikesdepartementet EU-kommissionens representation i Stockholm Under våren arrangerades två studiebesök: Ryska ambassaden Kinesiska ambassaden Alla studiebesök blev fullt besatta och alla var väldigt nöjda efteråt. Filmsöndagar Under våren och hösten hade vi sammanlagt fem söndagar där vi visade film. Intresset svalnade dock efterhand och vi valde att lägga ner efter det under våren. Dels p.g.a. bristande intresse, dels p.g.a. att EU-veckan tog så mycket tid och dels p.g.a. oklarhet kring rättigheter att visa film (efter att ha blivit uppringd av representanter från bl.a. Svensk film ang. licensavgift). Pubquiz Vi arrangerade även fyra Pub-quiz vilket visade sig vara mycket uppskattat och välbesökt. Det är definitivt en aktivitet som ger väldigt mycket vad gällande nedlagd tid för att arrangera kontra hur mycket positiv respons man får. P.g.a. att vi inte använt så stor del av tillägnade pengar så kunde vi även ha fina priser till vinnarna. EU-vecka I samband med EU-valet den 25 maj så arrangerade vi en EU-vecka som tog upp de mesta tiden av vårens arbete. Under veckan hade vi först på onsdagen ett EU-quiz på Smålands nation, på torsdagen en EU-debatt mellan representanter från samtliga dåvarande partier i Europaparlamentet och på fredagen en debatt med titeln: Vad är det för fel på EU med representanter från Uppsala universitet, EU-kommissionen och EU-kritiska Forum för EUdebatt. Vår vecka avslutades med brunch på söndagen i UF-lokalen i samband med att folk röstade. Vi hade även en mindre valvaka på kvällen. Planerandet och utförandet av denna vecka tog upp oerhört mycket tid, framförallt vår väldigt ambitiösa marknadsföring. Vi hade något otur att det just denna vecka var runt 30 grader och sol samtliga dagar vilket påverkade antalet åskådare men på det hela taget var det en mycket lyckad vecka. Arbetsmarknadsmingel Återigen arrangerades ett stort och framgångsrikt arbetsmarknadsmingel på ÖG:s nation. När jag tillträdde så var det redan en mycket väl fungerande projektgrupp och jag var lite delaktig i deras arbete. 19

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer