Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013"

Transkript

1 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Postadress: Bollebygd Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: 1 (24)

2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET...3 Verksamhetsplanens funktion...3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER...3 VISION...7 MÅL OCH NYCKELTAL...7 Kommunfullmäktiges mål för Barn- och utbildningsnämnden...7 Bra vård, skola och omsorg...7 Hållbar utveckling och härlig livsmiljö...9 Barn- och utbildningsnämndens egna mål...9 Nyckeltal...10 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT PERSONAL Kompetensförsörjning Ledarutveckling...13 Medarbetarutveckling...13 Rekrytering...14 Mångfald och jämställdhet Arbetsmiljö och hälsa EKONOMI Budgetram Prestationer Internbudget per ansvar samt per verksamhet Investeringar...22 Intern kontrollplan...22 ÅRSPLANERING (24)

3 Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanens funktion Kommunfullmäktige och nämnderna anger mål som förvaltningen ska arbeta efter under verksamhetsåret. Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål, vad man avser att mäta för att nå måluppfyllelsen, när det ska mätas och vem (funktion/befattning) som ansvarar för mätningen. Verksamhetsplanen är därefter styrande över enhetens uppdrag och dess enhetsplan som i sin tur styr medarbetarens uppdrag och dennes enskilda utvecklingsplan. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter Barn och utbildningsnämnden ansvarar enligt reglemente antagen av Kommunfullmäktige för samtliga skolformer enligt skollagen. Skolformerna ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med lagstiftningen. Rektor/förskolechef har huvudansvar för den dagliga verksamheten. För att styra verksamheten finns olika styrdokument och här ges några exempel: Skollag Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om skolformerna. Förordningar En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Det finns flera förordningar för verksamheterna, till exempel skolförordningen. Läroplan I läroplanerna kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden, kunskapsmål samt elevernas ansvar och inflytande. Dessa delar i läroplanerna bestäms av regeringen. Alla läroplaner är också förordningar. I läroplanen finns även kursplanerna som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne kan bidra till 3 (24)

4 Skolformerna att eleverna utvecklas enligt de kunskapsmål som anges i läroplanen. Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och 6 och för olika betyg i årskurs 9. Förskola - Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. I Bollebygd finns följande förskolor Krokdals förskola Eriksgårdens förskola Ekdalens förskola Odensgårdens förskola Hedängsgårdens förskola Kråketorps förskola Nya Slättängsförskola (Töllsjö) Söråns förskola (Olsfors) Förskoleklass - Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Det finns förskoleklass på kommunens tre F-6 skolor. Fritidshem - Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Kommunen ska erbjuda fritidshem till skolbarn till och med 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Fritidshem finns på kommunens tre F-6 skolor. Grundskola - Grundskolan består av nio årskurser. Eleven börjar höstterminen det år hon/han fyller sju år. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Det finns fyra grundskolor i Bollebygds kommun Töllsjöskolan (förskoleklass tom åk 6) Örelundskolan i Olsfors (förskoleklass tom åk 6) Bollebygdskolan F-6 (förskoleklass tom åk 6) Bollebygdskolan 7-9 (åk 7-9) Grundsärskola - För elever med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Gymnasieskola - Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Bollebygds kommun har inga nationella program i kommunen utan köper platser framförallt inom samverkansområdet i Sjuhärads kommunalförbund. Däremot så anordnar Bollebygd i kommun det så kallade 4 (24)

5 Introduktionsprogrammet för obehöriga elever. Syftet är att eleverna ska kunna bli behöriga till ett nationellt program eller förberedas för arbetsmarknaden Gymnasiesärskola - Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. Bollebygds kommun köper den utbildningen av andra kommuner. Vuxenutbildning - Den formella vuxenutbildningen ska enligt statens målsättning fungera som ett system för vuxnas kontinuerliga utveckling och omställning utifrån varierande individuella behov: Bollebygds kommun köper utbildningen av andra kommuner. Vuxenutbildning kan anordnas i flera former som exempelvis Kommunal vuxenutbildning som finns på grundläggande och gymnasial nivå. Särskild utbildning för vuxna som är vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning. Utbildningen finns på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Dessutom ansvarar Barn och utbildningsnämnden för kost- och städverksamheten samt pedagogisk omsorg som inte är en skolform. I Bollebygds kommun finns två familjedaghem inom pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för vårdnadsbidraget i enlighet med Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. 5 (24)

6 Organisationsskiss Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsutskott Barn- och utbildningsförvaltningen Annelie Fischer (Förvaltningschef) Central administration Eva Westlund Anna-Carin Lindgren Kost- och städenhet Anna-Lena Johansson (Kost- och städchef) Gymnasie- och vuxenutbildning samt verksamhetschef elevhälsan Staffan Lennmalm (Rektor) Bollebygdskolan F-6 och fritidshem Kristina Knutsson (Rektor) Bollebygdskolan 7-9 Eva Brandt (Rektor) Område Töllsjö Milena Lampret (Rektor och förskolechef) Område Olsfors Margareta Röllgård (Rektor och förskolechef) Töllsjöskolan F-6 och fritidshem Örelundskolan F-6 och fritidshem Nya Slättängsgården (Förskola) Söråns förskola Förskoleområde Ulf Gunnarsson (Förskolechef) Förskoleområde Helen Pettersson (Förskolechef) Förskoleområde Betty Backsell (Förskolechef) Ekdalen (förskola) Kråketorp (förskola) Eriksgårdens förskola (förskola) Odensgården (förskola) Krokdals förskola (förskola) Hedängsgården (förskola) Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 6 (24)

7 Vision Kommunen där vi bor bra och lever länge! Visionen talar om var kommunen vill befinna sig Visionen är grunden för styrningen av kommunen och har en bred politisk förankring. Den läggs fast av kommunfullmäktige och kan omprövas vid ny mandatperiod. Mål och nyckeltal Med utgångspunkt i visionen har övergripande mål formulerats. De övergripande målen är tre till antal och fastställs av kommunfullmäktige. De gäller i tre år, De övergripande mål som är fastställda av kommunfullmäktige är Bra vård, skola och omsorg Hållbar utveckling och härlig livsmiljö Tillgänglighet och goda kommunikationer Utifrån de övergripande målen har kommunfullmäktige fastställt nämndsspecifika mål och nyckeltal. Nämnderna har i sin tur formulerat egna mål för respektive nämnd, som inte ska redovisas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges mål för Barn- och utbildningsnämnden Bra vård, skola och omsorg Mål 1 Alla barn och elever skall utifrån sina egna förutsättningar ges möjligheter att nå så långt som möjligt. Alla elever skall vara behöriga till gymnasieskolan. Hur ska målet nås Verksamheten i Bollebygds skolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Påvisbar betydelse för framgångsrikt arbete i skolan är att skapa goda relationer mellan lärare och elever och höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever. Läraren har god förmåga att fokusera på vad som är väsentligt i undervisningen, och att elever ges regelbunden återkoppling. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är alltså de undervisningsrelaterade faktorer som i högsta grad påverkar elevers resultat. Framgångsrika lärare har goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de skapar ett sammanhang och en röd träd för elevernas lärande. De kan anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas förutsättningar och den givna situationen och har tillgång till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i sitt arbete. Läraren är tveklöst ledare i sitt klassrum. De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen. Läraren motiverar också eleverna genom att ha ändamålsenliga förväntningar på dem och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenhet. 7 (24)

8 Resultatet blir en undervisningsmiljö som stödjer och strukturerar elevens lärande. En miljö där läraren leder eleven i kunskapsutvecklingen, gör eleven delaktig och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom elevens kunskapshorisont. Mätmetod Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Tidpunkt för mätning I november presenteras sammanställningen av Skolverket. Mål 2 Kommunen skall ha kompetent och professionell personal. I Bollebygds kommun arbetar det medarbetare med formell behörighet och erfarenhet för de uppgifter de skall utföra. Andelen behöriga pedagoger i undervisningen skall öka. Hur ska målet nås Rektorer och förskolechefer skall genom aktivt och medvetet arbete vid nyrekryteringar möjliggöra ökandet av andelen behöriga framförallt inom fritidshem och förskola. Barn och utbildning skall vara en attraktiv arbetsgivare som står sig väl i konkurrensen med andra arbetsgivare (kommuner såväl fristående skolor). Mätmetod Andelen behöriga mäts årligen av SCB. Tidpunkt för mätning Mätningen görs den 15 oktober. Mål 3 Kommunen skall föra en öppen dialog med brukare, anhöriga och medborgare. Barn/elever och vårdnadshavare ska ha information om hur det går i lärandet. Hur ska målet nås Läraren ska tydliggöra för eleven hur den ligger till i förhållande till kunskapskraven och ge vägledning så att eleven förstår hur den ska göra för att komma längre i sin kunskapsutveckling. Detta innebär komplexa bedömningar som innehåller kunskapskorrektioner, förklaringar och aktiviteter för fördjupat lärande och som gör eleven delaktig i bedömningsprocessen. Bedömningen är ett viktigt underlag och medel för lärarna i deras arbete med att utveckla undervisningen kvalitet och effektivitet Mätmetod Brukarenkäter lämnas både till föräldrar och elever. Tre frågor tittar vi specifikt på: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 8 (24)

9 I mitt barns skola får jag reda på hur det går med mitt barns skolarbete. Tidpunkt för mätning Enkäterna genomförs årligen i april Hållbar utveckling och härlig livsmiljö Mål 4 Kommunen skall tillämpa en hållbar användning av naturresurser. Andelen ekologiska livsmedel ska öka från 10 procent 2012 till 15 procent Hur ska målet nås Förvaltningen ska ta fram ett underlag för vilka produkter som ska handlas ekologiska. Bland annat är följande produkter aktuella för inköp: kaffe, mjölk, pannkakor, ärtor, broccoli, vitkål, morötter, fisk. Mätmetod Genom att i ekonomisystemet kontera på projekt Tidpunkt för mätning Inför delårsbokslut och bokslut. Barn- och utbildningsnämndens egna mål Mål 5 Alla elever ska uppleva höga och positiva förväntningar. Målet anses uppfyllt när minst 95 % anser att det är så. Hur ska målet nås Lärarna ska framhålla kunskapsmålen, tydliggöra kursplanens mål och förvänta sig att eleverna ska uppnå dem. De ska tydliggöra och belysa vad det är eleverna ska lära. Elever som möts av positiva förväntningar växer som människor, de ser möjligheter till att utvecklas, för att lyckas Mätmetod Det mäts genom brukarenkäterna. En fråga tittas specifikt på: Mina lärare har höga förväntningar på mig och de tror att jag ska nå så långt jag bara kan i alla ämnen. Tidpunkt för mätning Brukarenkäterna genomförs årligen på våren i april Mål 6 Fritidshemmets ska erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Målet anses uppfyllt när minst 80 % av eleverna anser så. 9 (24)

10 Hur ska målet nås Arbeta för att verksamheten är varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, dans, bild och form och utforskande av omvärlden i form av studiebesök, utflykter med mera. Skapa en miljö fri från stress där barn kan känna tillit, lugn, lust och nyfikenhet. Genom att erbjuda rikliga tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där kreativitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta. Mätmetod Genom ny brukarenkät som riktar sig till elever i fritidshemmen. Tidpunkt för mätning Brukarenkäter genomförs årligen i april Nyckeltal KF /Nämnd Nyckeltal Aktuellt värde Datum för värde Grön Gul Röd KF Jag känner mig trygg i skolan 97 % våren 2012 KF Meritvärde är nov-12 > < 200 KF N N N N Andel gymnasieelever som slutför sina studier inom fyra år Grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel av invånare 20 år Övergångsfrekvens till introduktionsprogram Andel anställda med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan Andel anställda med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem >97 % % <90 % 86 % 2011 >85 % % <73 % 66 % 2011 >66 % % <63 % 5,4 % 2011 <6 % 6-9 % >9 % 47 % 2011 >70 % % < 56 % 38 % 2011 >70 % % < 58 % N Antal elever per årsarbetare i fritidshem 28, > < 25 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i samband med delårsrapporterna i april och augusti samt i årsredovisning. Målen för god ekonomisk hushållning behandlas för år 2013 i ett separat ärende. 10 (24)

11 Årets verksamhet i övrigt Det gemensamma flyktingmottagandet i Sjuhärad påverkar förskolan och grundskolan såvida att det avtal som finns med Kommunstyrelseförvaltningen om del av schablonersättningen (15 tkr/elev och termin) upphör. Kommunens ansvar flyttas till Omsorgsnämnden och stor del av schablonersättningen lämnas till det gemensamma. Under året måste ett avtal om ersättningens fördelning tas fram. Dock kvarstår faktum att bidraget måste sänkas rejält. Det innebär konsekvenser för skolorna och förskolornas möjligheter att ge ett bra mottagande. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Förvaltningen skall under 2013 arbeta intensivt med rutiner och arbetsformer för att utveckla arbetet för en ännu högre måluppfyllelse. Under 2013 pågår ett försök med stämpelklocka i förskola. Försöket grundar sig på en motion i Kommunfullmäktige. Försöket genomförs på två förskolor. Det behöver följas upp och utvärderas för att förbereda för en eventuell upphandling inför Kontakt har tagits med Borås högskola för att göra en utvärdering. Förutsättningar för verksamheterna Förskola Variabler Bollebygd Riket totalt Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi Antal barn per årsarbetande förskollärare, kommunal regi 11,7 9,6 Barn 1-5 år, andel (%) av befolkningen Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 5,5 5,3 11 (24)

12 Fritidshem Variabler Bollebygd Riket totalt Anställda, andel (%) årsarbetare med ped. högskoleutb., kommunal regi Elever 6-9 år, andel (%) av befolkningen 85,3 82,6 Personaltäthet, antal elever per anställd, kommunal regi 13 12,3 Personaltäthet, antal elever per årsarbetare, kommunal regi 28,4 20,1 Grundskola Variabler Bollebygd Riket totalt Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen Lärare (heltidstj.), antal per 100 elever 8 8,3 Variabler Bollebygd Riket totalt Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till yrkesprogrammen 96,5 87,5 Betyg årskurs 9, andel (%) som ej uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen 12,9 22,6 Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, flickor 242,8 223,8 Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, pojkar ,4 Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, samtliga elever 212,9 211,4 Personal I Bollebygds kommun skall medarbetare och ledare kunna arbeta med god hälsa och gott humör. För att klara uppdraget och möta brukarnas krav och behov krävs goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetent personal. Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsklimatet skall präglas av ömsesidig respekt. Ett egenansvar för det gemensamma skall vara ledord i vår verksamhet. Det är viktigt att ledare 12 (24)

13 och medarbetare bidrar till att skapa en positiv bild av kommunen genom att vara goda ambassadörer. (Bollebygd kommuns arbetsgivarpolitiska vision) Kompetensförsörjning I Bollebygd är kompetensförsörjning indelat i tre delar: ledarutveckling, medarbetarutveckling och rekrytering. Tillsammans säkerställer dessa delar att rätt kompetens finns för att vi ska nå verksamhetens mål och tillgodose verksamhetens behov på kort och på lång sikt. Verksamhetsplanen innehåller kommungemensamma kompetensförsörjningsaktiviteter, aktiviteter kopplade till kommunfullmäktiges och nämndens mål samt förvaltningsspecifika uppdrag och projekt. Verksamhetsplanen är därefter styrande över enhetens uppdrag och dess enhetsplan som i sin tur styr medarbetarens uppdrag och dennes enskilda utvecklingsplan. Ledarutveckling Av skollagen framgår att förskolechefen och rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. I flera sammanhang lyfts ett instruktivt ledarskap upp som en framgångsfaktor. Det innebär ledare som fokuserar på elevprestationer och undervisningsstrategier. Uppmuntran och delaktighet i lärarnas lärande och utveckling, planering koordinering och utvärderingen av undervisning är delar i the instructional leadership. Två rektorer genomgår det obligatoriska rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är obligatorisk befattningsutbildning. Av skolledarna kvarstår en att gå rektorsprogrammet. Mål/uppdrag Aktivitet När Uppföljning Kompetent och professionell personal (KF mål) Rektorsprogram för de som ej gått befattningsutbildningen Årligen Medarbetarutveckling Barn- och utbildningsförvaltningen eftersträvar att kompetensutveckla medarbetare i enlighet med långsiktiga mål för den pedagogiska verksamheten. För att på ett bra sätt leva upp till de måldokument, som finns för vår verksamhet behövs en plan för de områden som prioritera för kompetensutveckling. Läsårsvis prioriterar förvaltningen kompetensutvecklingssatningar utifrån resultatet i verksamheterna, politiska mål och statliga direktiv. Kompetensutvecklingsutvecklingen planeras på tre nivåer: Gemensamt innehåll för hela förvaltningen Enhetsvis planerade dagar Individuell kompetensutveckling Stor fokus ligger på de nya reformer som gäller för skolväsendet - betyg i årskurs 6, formativ bedömning, sambedömning för att utveckla bedömarkompetensen hos alla lärare och dokumentation i förskolan. Mål för insatserna är att lärare ska känna till de lagar och 13 (24)

14 regler som styr betygsättningen. De ska också bli förtrogna med hur bedömningar kan göras och hur bedömningars olika syften, metoder och förutsättningar kan påverka elevernas kunskapsutveckling och resultat. Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan skall vara en del i att gestalta barnens pågående lärande. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) ska utvecklas i klassrummet genom bland annat PIM (praktisk IT- och mediekompetens). Häri ligger satsningen att alla lärare i årskurs 1-9 har en egen dator. Inom kostverksamheten deltar man i ett EFS-stött projekt benämnt SKY. SKY-Stark Kompetens och Yrkesstolthet är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat mot 13 västsvenska kommuners kvinnodominerade serviceverksamheter och omfattar ca 2115 deltagare. Projektet har som mål att rusta deltagande kvinnor och män inom kost och lokalvård med god kompetens, bra självförtroende, stark yrkesstolthet och förutsättningar till ett fortsatt informellt lärande i den egna verksamheten. Deltagarna kommer att ta del av kompetensinsatser, samverka med andra yrkesgrupper, delta vid studiebesök och jobbskuggning på varandras arbetsplatser. Validering av kockar kommer även att genomföras för att styrka deltagarnas reella kompetens och stärka deras positioner på arbetsmarknaden. Förutsättningar för fortsatt lärande skapas genom SKY-handledarutbildning samt utbildning av utbildningssamordnare. Andra insatser rör bland annat bemötandefrågor, jämställdhet och tillgänglighet. Allt för att skapa medarbetare med yrkesstolthet, gott självförtroende och stark kompetens. Projektet har beviljats ESF-stöd på kronor. Två personer inom städ ska utbilda sig till handledare så att de i sin tur kan ge alla en grundutbildning inom lokalvård som skall genomföras 2013/2014 Under 2013 ska sju medarbetare i kostverksamheten valideras till kokerskor Mål/uppdrag Aktivitet När Uppföljning Kompetent och Medarbetarenkät Våren 2013 professionell personal (KF mål) Kompetent och professionell personal (KF mål) Kompetensinventering 2013 Rekrytering Från den 1 december 2013 måste förskollärare och lärare som byter tjänst ha en legitimation för att få undervisa och sätta betyg. Efter den 1 juli 2015 gäller kravet på legitimation fullt ut för alla. Legitimationen visar vilken behörighet en lärare eller förskollärare har, alltså i vilka skolformer, årskurser och ämnen som han eller hon får undervisa och sätta betyg. 14 (24)

15 En inventering av behörigheter bland förskollärare och lärare, har påbörjats och kommer att vara klar i början av I dagsläget har ca 20 legitimationer kommit in, varav de flesta är förskollärarelegitimationer. Mål/uppdrag Aktivitet När Uppföljning Kompetent och professionell personal (KF mål) Kvalitetssäkring av kravprofiler inför rekrytering Höst 2013 Mångfald och jämställdhet Alla, i våra verksamheter, arbetar ständigt för mångfald och hållbar jämställdhet. En grundläggande förutsättning för jämställdhetsintegrering är tillgång till könsuppdelad statistik. Det gäller både kunskapsresultat, skriftliga omdömen och våra enkäter. Läroplanens skrivningar om jämställdhet talar om skolpersonalens bemötande, bedömning, krav och förväntningar, samt uppfattningar som vad som är kvinnligt och manligt. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Mål/uppdrag Aktivitet När Uppföljning Samtliga anställda ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och Samtliga enheter ska ha en arbetsplatsträff med fokus på psykosocial arbetsmiljö som främjar Årsredovisning mångfald jämställdhet och mångfald och motverkar trakasserier Lönekartläggning Hösten (24)

16 Arbetsmiljö och hälsa Vår arbetsmiljö ska bidra att medarbetare och ledare känner glädje, trivsel och trygghet och engagemang för uppdraget. Mål/uppdrag Aktivitet När Uppföljning Minskad sjukfrånvaro Uppföljning ont i kroppen Redovisas i KS (KF mål) Medarbetarna i Barnoch utbildningsförvaltningen skall anse att arbetets mängd och innehåll vara rimligt. 65 % av medarbetarna ska anse att de har en acceptabel arbetsbelastning (55 % 2011) och 56 % av medarbetarna ska anse att de hinner med sina arbetsuppgifter (46 % 2011) Skyddsrond/arbetsmiljörond Arbetsmiljökartläggning på fritidshemmen ta fram handlingsplan. SAM-utbildning för chefer och ombud Uppföljning avräkningsperioder/planeringstid (fsk) Genom att fortsätt arbete med de handlingsplaner som upprättats på enheter. oktober 2013 Våren Vår och höst 2013 Årsredovsining På förvaltningsnivå skall särskilt ses över lärares administrativa arbete samt fritidshemmens arbetssituation Ekonomi Budgetram Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela tkr för barn och utbildningsnämndens verksamheter år Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att barn- och utbildningsnämnden tilldelats den beslutade budgetramen för (24)

17 tkr Budgetram Effekt fattade beslut Befolkningsförändringar Indexering Politiska prioriteringar Förändringskrav 400 Totalt Effekt fattade beslut innebär att barn- och utbildningsnämndens budgetram utökats 2013 med tkr. Ramförändringen består av dels en återföring av budgetmedel för tillfälliga lokaler för förskolan motsvarande 357 tkr, dels av återföring av tillfälliga besparingar 2012 motsvarande -318 tkr och kompensation för hyreskostnader (helårseffekt) för nya lokaler för förskolor och matsal motsvarande tkr. - Befolkningsförändringar i olika åldersintervall motsvarar en ramökning med tkr. Det är främst inom förskola, grundskola och fritidshem som det prognostiseras en ökning av antalet barn och elever. - Indexering innebär att budgetramen är uppräknad med differentierade index för olika intäkts- och kostnadsslag. Den genomsnittliga indexeringen motsvarar 2,77 procent vilket innefattar en indexering på lönekostnader på 3,0 procent. Indexeringen innebär totalt en ramökning för barn- och utbildningsnämnden motsvarande tkr. - Politiska prioriteringar innebär en ramökning för barn- och utbildningsnämnden motsvarande tkr. De politiska prioriteringarna består av -500 tkr som kompensation för läraravtalet 2012, tkr för ökade kostnader inom förskoleverksamheten, -700 tkr avseende datorsatsning (IKT) samt -500 tkr för ökade skolskjutskostnader beroende på ny upphandling. - Förändringskrav för barn- och utbildningsnämnden medför att kostnader ska minskas med 400 tkr under Prestationer Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats budget för år 2013 med hänsyn tagen till nedanstående volymförändring. Om prestationerna under året avviker från det budgeterade ska budgetramen justeras. Prestationerna för förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem mäts två gånger per år via statistikrapportering per 15 mars och 1 september. Rapportering sker av administratörer på skolan. Prestationerna för förskolan följs upp varje månad och rapporteras av administratör per 15 mars och 1 september. När det gäller samtliga köpta verksamheter inklusive gymnasiet rapporteras detta 15 mars och 15 oktober av administratör. Prestationsrapporteringen är avgörande för nämndens ekonomi eftersom antalet prestationer (barn/elever) avgör om nämnden ska begära mer budgetmedel eller om det måste effektiviseras till följd av minskat antal barn och elever i verksamheten. 17 (24)

18 Förändring Budget per prestation Antal elever i förskoleklass tkr - varav köpt verksamhet varav såld verksamhet Antal elever i grundskola år tkr - varav köpt verksamhet varav såld verksamhet Antal elever i grundsärskola tkr - varav köpt verksamhet Antal barn i fritidshem tkr - varav köpt verksamhet varav såld verksamhet Antal barn i förskola tkr - varav köpt verksamhet varav såld verksamhet Antal barn i pedagogisk omsorg tkr - varav köpt verksamhet varav såld verksamhet Antal elever i gymnasiet tkr - varav egen regi Antal elever i gymnasiesärskola tkr Internbudget per ansvar samt per verksamhet När respektive nämnd internt fördelar den tilldelade budgetramen benämns det med internbudget. I nedanstående tabell redovisas fördelning av internbudget per ansvarsområde. (tkr) Budget 2012 Budget Barn- och utbildningsnämnden ordförande Barn- och utbildningschef A Fischer Kost- och städchef A-L Johansson Bollebygd F-6 K Knutsson Särskola S Lennmalm t o m Bollebygd 7-9 E Brandt Töllsjö Förskola, F-6 M Lampret Olsfors Förskola, F-6 M Röllgårdh Gymnasie- och vuxenutbildning samt verksamhetschef elevhälsan S Lennmalm Bollebygd Förskola U Gunnarsson Bollebygd Förskola B Backsell Bollebygd Förskola H Petersson Totalt (24)

19 30000 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Verksamhet: Under ansvaret budgeteras för arvoden och övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden vilket innebär all verksamhet som direkt kan knytas till den politiska verksamheten. Förändringar och konsekvenser: Arvoden och övriga kostnader har indexreglerats för 2013 samt att det har tillförts budgetmedel för kostnader avseende telefoni och kommunikation motsvarande -10 tkr Barn- och utbildningschef A Fischer Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader för ledning och administration, kostnader för skolskjuts, lokaler, kompetensutveckling såsom lärarlyft, skolutvecklingsprojekt mm. Här budgeteras också avgiftsintäkter från förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg samt statsbidrag. Dessutom budgeteras bidrag till friskolan Gadden. Kostnader för hyrda datorer och datorsatsningen (en-till-en-dator) finns budgeterade under detta ansvar. Förändringar och konsekvenser: Det har inför 2013 tillförts budgetmedel avseende hyra för nya lokaler (förskolor och matsal) motsvarande tkr, fortsatt datorsatsning motsvarande 700 tkr och för ökade kostnader för skolskjuts med anledning av ny upphandling motsvarande 500 tkr Kost- och städchef A-L Johansson Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader och andra kostnader som finns i samband med förvaltningens lokalvårdsverksamhet, måltidsförsörjning och restaurang Bollegården. Resurserna till kostverksamheten i skola och förskola baseras på antalet barn och elever i de olika verksamheterna. Bollegårdens restaurang bedrivs mot omsorgsnämndens verksamhet och regleras i ett gemensamt avtal utifrån antal portioner. Förändringar och konsekvenser: Med anledning av nya lokaler för förskolan och den nya matsalen planeras en effektivare och bättre arbetssituation under Bollebygd F-6 K Knutsson Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader och andra kostnader som är relaterade till pedagogisk verksamhet för förskoleklass, grundskola (år 1-6), integrerad grundsärskola och fritidshem. Förändringar och konsekvenser: Det förväntas ske en ökning av antalet elever i grundskolan och antalet barn i fritidshemsverksamhet under Detta medför att budgetramen för 2013 har utökats (med grund i antalet elever och barn) för att kunna anpassa verksamheten. Det har inför 2013 tillförts budgetmedel för integrerade grundsärskoleelever (tidigare ansvar 31201) Bollebygd 7-9 E Brandt Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader och andra kostnader som är relaterade till pedagogisk verksamhet för grundskola och integrerad grundsärskola år (24)

20 Förändringar och konsekvenser: Det förväntas ske en minskning av antalet elever under 2013 vilket har varit en trend de senaste åren. Det innebär att det sker en fortsatt anpassning av verksamheten. Från och med 2014 förväntas denna trend brytas och antalet elever förväntas att öka. Det har inför 2013 tillförts budgetmedel för integrerade grundsärskoleelever (tidigare ansvar 31201) Töllsjö Förskola, F-6 M Lampret Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader och övriga kostnader som är relaterade till pedagogisk verksamhet för förskola, förskoleklass, grundskola (år 1-6), integrerad grundsärskola och fritidshem. Förändringar och konsekvenser: Det förväntas inte ske några stora förändringar i barn- och elevantalet i verksamheten under år Det har inför 2013 tillförts budgetmedel för integrerad grundsärskoleelev (tidigare ansvar 31201) Olsfors Förskola, F-6 M Röllgårdh Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader och övriga kostnader som är relaterade till pedagogisk verksamhet för förskola, förskoleklass, grundskola (år 1-6) och fritidshem. Förändringar och konsekvenser: Det förväntas ske en ökning av antalet barn och elever i verksamheterna under året vilket medfört att budgetramen utökats (med grund i antalet barn och elever) Gymnasi- och vuxenutbildning samt verksamhetschef elevhälsa S Lennmalm Verksamhet: Under ansvaret budgeteras kostnader för köpt verksamhet inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Dessutom budgeteras kostnader för personal när det gäller den egna gymnasieverksamheten (Introduktionsprogrammet) och studievägledning inom vuxenutbildning samt elevhälsan för grundskolan. Förändringar och konsekvenser: Det har skett en anpassning av verksamheten när det gäller personalkostnader för gymnasieverksamheten då antalet elever har minskat inom den egna verksamheten (Introduktionsprogrammet). Dessutom förväntas antalet gymnasieelever totalt fortsätta att minska under Det har tillförts budgetmedel avseende elevhälsan efter en översyn av organisationen (motsvarande tkr). Inför år 2013 har ansvar upphört och budgetmedel avseende den köpta grundsärskolan och gymnasiesärskolan har flyttats över till ansvar (motsvarande tkr) Bollebygd Förskola U Gunnarsson Verksamhet: Under ansvaret budgeteras personalkostnader och övriga kostnader som relaterade till pedagogisk verksamhet för förskolorna Krokdal och Ekdalen. Det budgeteras även för kostnader avseende köpt och såld förskoleverksamhet. Det är svårighet att budgetera för kostnaden av köpt verksamhet då förändringen av antalet barn som går i annan kommun är svårt att prognostisera. Dessutom budgeteras för kostnader för vårdnadsbidraget motsvarande 500 tkr. 20 (24)

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskolechefsområde Västra1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 2014 En individ lär så länge hon lever, en organisation lever så länge den lär Per Albinsson Fastställd för 2014 1 Inledning Förskolan,

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer