Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun"

Transkript

1 Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

2 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller resultat från externa projekt som fått bidrag från Socialstyrelsen för t.ex. forskning, försöksverksamhet eller utvecklings- och kvalitetsarbete. Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser. Inom Anhörig 300-projektet har följande rapporter hittills utkommit: 1991: Dagvårdens betydelse för anhöriga 1992: Utveckling av anhörigstöd En lägesrapport : Kommuners och frivilligorganisationers stöd till anhöriga 2000: Halvvägs för anhörig : Anhöriga till äldre som flyttar till särskilt boende 2000: Anhöriga till äldre invandrare Rapporter från Anhörig 300-konferenser våren Mellan anhörigskap och släktskap, anhöriga till personer med psykiska funktionshinder berättar Närståendes vård av äldre, anhörigas och professionellas perspektiv Borta bra men hemma bäst! En studie av äldre bosnier och deras anhöriga i Hallstahammar När mamma eller pappa blir demenssjuk. Unga anhöriga berättar Anhörig 300. Projektredovisning år Det viktiga är hur man är mot sitt barn Intervjuer med föräldrar som har en utvecklings störning Finns kvar och ställer upp Hur anhöriga kan bidra till återhämtning från allvarlig psykisk störning, ur de återhämtades och de anhörigas perspektiv Flexibel avlösning för anhöriga till långvarigt sjuka personer Då är det bara att ta nya tag Avlösningsvård i Jönköpings län Det finns även en video att beställa. Den heter: Unga Anhöriga när en förälder drabbas av demens: unga anhöriga berättar om sina upplevelser. Pris: 50 kr. Beställs hos Alzheimerföreningen i Sverige, Box 4109, Lund, tel Artikelnr:

3 Förord I december 1998 anslog riksdagen ett särskilt stimulansbidrag på 100 miljoner kronor i tre år ( ) för att kommunerna, i samverkan med anhöriga och frivilligorganisationer, skall genomföra insatser riktade mot anhöriga och andra närstående till äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka. De anvisade medlen är avsedda att påskynda utvecklingen av olika stödformer för anhörigvårdare. Inriktningen på arbetet skall vara att åstadkomma en varaktig kvalitetshöjning i det stöd som kommunerna erbjuder anhöriga och närstående. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela stimulansbidraget till kommunerna samt följa upp, utvärdera och sprida kunskap om bidragets användning och effekt. Uppdraget skall slutredovisas till regeringen den 30 juni Ansvarig för Socialstyrelsens arbete med Anhörig 300 är Britt Almberg. Föreliggande rapport presenterar ett projekt om utvidgade stödinsatser till anhöriga samt utvärdering av dess effekter. Projektet som genomförts i Varbergs kommun har varit inriktat mot hälso- och friskvårdande insatser. Utvärderingen är gjord av forskningsledare Tove Jörgensen vid Hallands FoUenhet för äldre- och handikappomsorg. Författaren svarar för rapportens innehåll och slutsatser. Ulla Höjgård Direktör, chef för Äldreenheten 3

4 4

5 Innehåll SAMMANFATTNING...7 BAKGRUND...9 INLEDNING...9 ANHÖRIGSTÖD I SVERIGE...9 STÖDINSATSER I VARBERGS KOMMUN...10 SYFTE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH RESULTAT MÅLGRUPP...13 KOMMUNENS UTVIDGADE STÖD...13 Information till berörd personal Hälsokontroll Hälsosamtal Friskvårdande insatser UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING...16 Statistisk bearbetning Anhörigombuden Information till anhörigvårdare Anhörigvårdarna och vårdtagarna Kontakt med sjukvården Hälsorelaterad livskvalitet Livsfrågeformulär Problem och svårigheter i vårdsituationen Tidsregistrering Intervjuer Ekonomi DISKUSSION METODFRÅGOR...30 EFFEKTER FÖR ANHÖRIGVÅRDARE...31 Utökade stödinsatser Kontakt med sjukvården Känsla av sammanhang Hälsorelaterad livskvalitet Problem och svårigheter i vårdsituationen Ekonomi SLUTSATSER...35 STÖD I FRAMTIDEN...35 REFERENSER

6 FORMULÄR De formulär m.m. som använts i studien kan rekvireras från: Hallands FoU-enhet för äldre- och handikappomsorg Box 505, Halmstad 1 Hälsokort för 75-åringar. 2 Formulär: Kontakt med sjukvården. 3 Formulär: Hälsorelaterad livskvalitet. 4 Formulär: Livsfrågeformulär. 5 Formulär: Problem och svårigheter i vårdsituationen. 6 Formulär: Tidsregistrering. 7 Informerat samtycke. 8 Kostnader för sjukvård i norra Halland. 9 Reserapport. 10 Rapport från min resa till Billingehus

7 Sammanfattning I denna rapport presenteras ett projekt om utvidgade stödinsatser till anhörigvårdare samt utvärderingen av dess effekter. Projektet har varit inriktat mot hälso- och friskvårdande insatser och har pågått under perioden augusti 2000 till november 2001 i Varbergs kommun. Det har varit ett samarbete mellan Socialförvaltningen i Varbergs kommun, Primärvården i Varberg, Anhörigrådet i Sverige och Hallands FoU-enhet för äldre- och handikappomsorg. I Varbergs kommun finns fem anhörigombud som har ansvaret för uppsökande verksamhet, behovsinventering samt information till anhöriga. Anhörigombudet ansvarar också för upprättandet av en stödplan för de som önskar. Om en anhörigvårdare önskade ta del av det utvidgade stödet, erbjöds man en hälsokontroll hos sin husläkare, ett strukturerat hälsosamtal hos sin distriktssköterska samt olika friskvårdande insatser. De sistnämnda omfattade både en rad enklare insatser (t.ex. kostcirkel, massage, vattengympa) samt några mer omfattande arrangemang (t.ex. vistelse på hälsohem, teaterresa). Det som utvärderades vid starten samt efter sex månader var: kontakter med sjukvården, hälsorelaterad livskvalitet samt känsla av sammanhang (KA- SAM). Hälften av anhörigvårdarna tillfrågades om problem och svårigheter i vårdsituationen. Dessutom gjorde ett mindre antal anhörigvårdare en tid s- registrering under en vecka där man noterade vilka insatser man gjorde samt hur lång tid de tog. Sex anhörigvårdare intervjuades, efter avslutat projekt, om hur de ansåg att stödinsatserna fungerat. Fyrtiotre anhörigvårdare hade ett hälsosamtal med sin distriktsköterska under perioden november 2000 t.o.m. november Vid hälsosamtalen framkom att anhörigvårdarna har ett stort antal sjukdomar och använder en hel del läkemedel (i genomsnitt 3 läkemedel). Av de 34 som kommenterat sin sömn angav hälften att de hade mer eller mindre problem med att sova. Vid båda mättillfällena hade lika stora andelar haft kontakt med distriktssköterska (42 procent) respektive varit inlagd på sjukhus (17 procent), medan färre hade haft kontakt med läkare vid uppföljningen (55 procent) än vid studiens start (70 procent). De totala kostnaderna för anhörigvårdarnas sjukvårdskontakter var lägre för perioden då man var med i utvärderingen jämfört med sexmånadersperioden innan. Livskvaliteten var högre efter de sex månader som man deltog i projektet, men Känsla av sammanhang (KASAM) förändrades inte under perioden. 7

8 De problem som upplevdes mest påfrestande var brist på egen tid. Man upplevde även vårdsituationen som fysiskt tröttande, man upplevde sömnproblem och ofta oroade man sig så att det var svårt att koppla av. Tidsregistreringen visade att man använde nästan fyra timmar i genomsnitt per dag för att hjälpa sin anhörige, förutom tillsyn. I stödplanen har 17 anhörigvårdare angivit att deras vårdtagare behöver tillsyn dygnet runt. Dessutom finns ett stort antal där man angivit att man hjälper vårdtagaren med allt. Detta tyder på att majoriteten av vårdtagarna har stora vårdbehov, vilket skulle kunna kräva särskilt boende om ingen anhörigvårdare fanns. Nettokostnaden för kommunen, om alla 56 vårdtagarna behövde flytta till särskilt boende, skulle bli mellan 15 och 23 miljoner kronor per år. Majoriteten av de intervjuade var nöjda med de insatser man fått genom hälsoprojektet. De flesta ansåg också att insatserna fungerat som man förväntat sig. Man upplevde att projektets utökade stöd haft betydelse för dem som anhörigvårdare. Alla var mycket nöjda med anhörigombudets arbete och kontakten med denna. Utvärderingen visar att anhörigvårdarna upplevde att de hade bättre livskvalitet vid uppföljningen av projektet. De har själva en rad hälsoproblem och upplever utöver det olika påfrestningar i vårdsituationen. Förebyggande hälsoarbete och fysiskt och emotionellt stöd är därför av största betydelse. De insatser anhörigvårdarna gör sparar stora belopp för Varbergs kommun varje år. Därför är anhörigstöd väl investerade pengar som gör att anhörigvårdarna orkar fortsätta att vårda. 8

9 Bakgrund Inledning Studier av omfattningen av anhörigvård i Sverige visar att den utgör två tredjedelar av all omsorg till hemmaboende äldre (1). Anhöriga utgör basen för äldreomsorgen med samhällets insatser som ett komplement till anhörigvårdarnas arbete (2). Många av anhörigvårdarna är äldre och de löper minst lika stor risk att utsättas för arbetsskador som personal inom vård och omsorg, vilket är ett av skälen till att behovet av förebyggande hälsovård i denna grupp är stort. I en svensk avhandling rapporterades bland annat om smärta i rörelseorganen som en följd av tunga lyft, samt oro och störd nattsömn (3). Även om många rapporterar om stor tillfredsställelse i att kunna hjälpa en närstående innebär situationen också många gånger en emotionell stress vilket kan leda till en rad olika negativa konsekvenser. En amerikansk studie visade på en ökad dödlighet bland anhörigvårdare som rapporterade psykisk press (4). Genom förebyggande arbete kan man skapa förutsättningar för att de anhöriga ska kunna fortsätta hjälpa vårdtagarna i hemmet, vilket ger både individuella och samhälleliga vinster. Ett stödprogram minskade oro, nedstämdhet och upplevd börda bland anhörigvårdare (5) och en studie har visat att ökade stödinsatser minskar kommuners genomsnittliga kostnad per invånare för äldre- och handikappomsorg (6). I en rapport från Vårdalstiftelsen hävdas att studier rörande anhörigstöd är ovanliga och man betonar behovet av forskning kring omfattningen av nä r- ståendes insatser, vem som vårdar, tillgången till stöd och avlösning mm (7). I rapporten påtalas även bristen av studier om anhörigas coping (bemästring) samt forskning som belyser kostnadseffektivitet i olika sätt att stödja anhörigvård. Några svenska avhandlingar har beskrivit en del av dessa aspekter samt anhörigas upplevelser av stress och problem i vårdarrollen (3, 8). Anhörigstöd i Sverige I en nationell kartläggning 1997 av kommunernas stöd till anhöriga (9), framkom att endast ca 5procent av kommunerna hade en särskild plan eller policy för stöd till närstående. De flesta kunde dock erbjuda stöd i olika former som avlösning eller anhöriggrupper. Sedan dess har Anhörig 300 inneburit att alla kommuner har utarbetat handlingsplaner för anhörigstöd (10). Riksdagens stimulansbidrag till kommunerna har fördelat 100 miljoner kronor per år under

10 Stödinsatser i Varbergs kommun I planen för utveckling av anhörigstöd i Varbergs kommun från 1999 föreslås att man skall inrätta sju stycken anhörigcentra i kommunen. Idag finns fem centra som leds av ett anhörigombud med ansvar för uppsökande verksamhet, behovsinventering samt information till anhöriga. Anhörigombudet ansvarar också för upprättandet av en stödplan för de som önskar ta del av anhörigstödet. Kontakt med anhörigvårdare sker, och skall framdeles ske, genom uppsökande verksamhet. Detta är en uppgift för de fem anhörigombuden. Mötet sker på anhörigvårdarnas villkor och de bestämmer således tid och plats. Anhörigvårdarna får vid första mötet utförlig muntlig information av anhörigombuden. Dessutom får de en mapp innehållande information om olika stödinsatser som man kan söka såsom anhörigbidrag, demensdagvård, larm, färdtjänst och plats på trygghetsavdelningen. I denna mapp ska anhörigvå r- daren kunna samla all framtida information om anhörigstöd. De får även telefonnummer till aktuella biståndsbedömare och områdeschefer i he m- tjänsten. Anhörigombuden lämnar även egna visitkort med telefonnummer där de kan nås för frågor. Vid första mötet sker en behovsinventering som identifierar de anhörigvårdare som behöver hjälp. För att beviljas en stödplan måste några kriterier vara uppfyllda: Omsorgstagaren och anhörigvårdaren ska vara folkbokförda och fast boende i Varbergs kommun. Omsorgstagaren ska vara över 18 år. Omsorgstagarens vårdbehov ska bedömas vara långvarigt. Anhörigvården är ett alternativ till hemtjänst i form av personlig omvårdnad och/eller grundtrygghet (ej ett krav om omsorgstagaren är dement). Utifrån behovsinventeringen upprättas en individuell stödplan för anhörigvårdaren. Till detta används ett särskilt utarbetat formulär. De anhöriga erbjuds stödinsatser som t.ex. avlösning i hemmet (upp till 12 timmar/månad), anhörigcirkel, och/eller samtalsgrupper. Den individuellt upprättade stödplanen beviljas för ett år i taget och skall följas upp en gång i kvartalet av ansvarigt anhörigcenter. Varje enskild stödinsats följs upp och dokumenteras genom särskilda formulär, ett exempel är avlösning i hemmet. Formuläret lämnas ut av anhörigombudet som förklarar syftet med frågorna och uppmanar den anhörige att skicka in sina svar. Ett annat formulär omfattar frågor om anhörigombudet. Resultaten av denna uppföljning kommer inte att beröras i denna rapport. Det ovan nämnda stödet har erbjudits sedan Det utökade stödet som startade i augusti 2000 och som ska utvärderas i denna rapport beskrivs under Tillvägagångssätt. I samband med behovsinventeringen tillfrågas de anhöriga om deltagande i projektet. Detta kommer att ske efterhand, eftersom man kommer att börja med redan kända anhörigvårdare och intervjuar 10

11 sedan nya vartefter man får kännedom om dem. Alla anhörigvårdare kommer att få skriftlig information om kommunens utökade insatser samt om utvärderingen och få ge sitt skriftliga samtycke innan de inkluderas. 11

12 Syfte Syftet med kommunens utökade stödinsatser är att förbättra eller bevara den fysiska, mentala och sociala hälsan hos anhörigvårdarna samt att ge dem en ökad trygghet och tilltro till sin egen förmåga. Utvärderingens syfte är att analysera effekterna för anhörigvårdarna samt att fördjupa kunskaperna om de ekonomiska aspekterna av stödinsatser. 12

13 Tillvägagångssätt och resultat Målgrupp Med anhörigvårdare menas, i detta projekt, den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigvårdaren kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän, granne eller annan närstående. För att få ta del av det utvidgade stödet måste anhörigvårdaren vara 65 år eller äldre. Kommunens utvidgade stöd Det utvidgade stödet startade i augusti 2000 och omfattar hälso- och friskvårdande insatser. Om en anhörigvårdare vid stödplanens upprättande eller uppföljning önskar hälsokontroll med friskvårdsinsatser, erbjuds man en hälsokontroll hos sin husläkare, ett strukturerat hälsosamtal hos sin distriktssköterska samt olika friskvårdande insatser. I kommunallagen (2 kap. 2 ) står att kommuner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Med detta som bakgrund har ingen jämförelsegrupp, som endast skulle erbjudits kommunens vanliga stödinsatser, använts. Att använda anhörigvårdare i en annan kommun som jämförelse var inte heller något alternativ, eftersom de troligen har ett annat basutbud av stödinsatser vilket skulle försvåra jämförelsen. Utvärderingen av kommunens utvidgade stöd genomförs istället som en före/efter studie, där deltagarna får besvara frågor vid projektets start samt efter sex månader. Information till berörd personal Den information som lämnats till primärvårdens personal har varit både skriftlig och muntlig. Projektplanen har delats ut till varje vårdcentral och ansvarig vårdutvecklare har informerat de berörda distriktssköterskorna muntligt. Denna person har även informerat primärvårdens ledningsgrupp och verksamhetscheferna har därefter återrapporterat till respektive vårdcentral. Därigenom har de berörda läkarna fått information om projektet. Kommunens anhörigkonsulent har tillsammans med ett eller flera anhörigombud varit ute på kommunens vårdcentraler och informerat personalen om projektet samt diskuterat samarbetsrutiner. 13

14 Hälsokontroll Varje anhörigombud upprättade en lista över de personer som önskade hä l- sokontroll, vilken lämnades till primärvården. Anhörigvårdarna kallades till läkarbesöket, som var individuellt upplagt av varje läkare. Ingen information har insamlats från läkarbesöken eftersom journaler är sekretessbelagda. Alla hann inte erbjudas hälsokontroll eftersom man i primärvården ansåg sig ha svårt att avsätta tid till projektet. Hälsosamtal Innehåll Även distriktssköterskorna fick listor över aktuella personer som kallades till mottagningen. Hälsosamtalet utgick ifrån ett i kommunen redan använt formulär kallat Hälsokort för 75-åringar. Det omfattar kända sjukdomar, använda läkemedel, provtagningar, levnadsvanor m.m. När ett hälsosamtal var genomfört kopierades och avidentifierades formuläret. Innan avidentifieringen fick formuläret det löpnummer som motsvarade den individen. Resultat Tabell 1. Information om sjukdomar och läkemedel vid hälsosamtal. Antal Angivna sjukdomar Hjärtkärlsjukdom 16 Ögonsjukdom 7 Diabetes 6 Ryggproblem 5 Cancer 4 Angivna läkemedel Medel vid hjärt-kärlsjukdomar 22 Blodförtunnande medel 13 Hormonläkemedel (östrogen) 8 Smärtstillande medel 5 Diabetesläkemedel 5 Sömnmedel 4 14

15 Fyrtiotre anhörigvårdare hade ett hälsosamtal med sin distriktssköterska under perioden november 2000 t.o.m. november Två tackade nej när de kallades. Vid hälsosamtalen framkom att anhörigvårdarna har ett stort antal sjukdomar och använder en hel del läkemedel, av vilka en del framgår av Tabell 1. I 35 av hälsosamtalen beskrevs använda läkemedel detaljerat. I övriga fall uppgav man att man använde dosett eller att man inte använde läkemedel. I genomsnitt användes 3,4 läkemedel (1 11). I 15 fall fanns någon anteckning rörande läkemedelsbiverkningar; två anhöriga hade uppgivit att de haft problem med detta. Av de 34 som kommenterat sin sömn angav hälften att de inte hade problem, medan resten hade vissa eller svåra problem. Endast fem av 36 uppgav problem med egen rörlighet och 30 av 36 angav att de motionerade. Fem av 36 röker/snusar och två tredjedelar uppgav att de ibland dricker alkohol. Drygt hälften hade uppgivit sina önskemål inför framtiden. Att få vara frisk och att få mer tid för sig själv/ få mer avlastning var de vanligaste tankarna. Friskvårdande insatser Innehåll En referensgrupp bestående av anhörigvårdare, anhörigkonsulenten och ett anhörigombud sammanträdde fyra gånger under hösten 2000 och tog fram en lista över vilka insatser som skulle erbjudas anhörigvårdarna. Listan består av en rad enklare insatser samt några mer omfattande arrangemang. Varje anhörigvårdare fick välja en aktivitet från kategori 1 och flera aktiviteter från kategori 2. Genomförda friskvårdsinsatser framgår av Tabell 2. 15

16 Resultat Tabell 2. Genomförda friskvårdsinsatser bland anhörigvårdarna (%). Friskvårdsinsatser Andel anhöriga (%) Kategori 1 (n=44) Hälsohem, Spa (3 dagar) 34,1 Gratis resa till släkt och vänner 11,4 Teaterresa 18,2 Bussresa 34,1 Zonterapi 2,3 Kategori 2 (n=42) Kostcirkel 35,7 Vattengympa 23,8 Massage (5x1 tim., privatprakt. sjukgymnast) 61,9 Promenader 7,1 Meditation, avslappning 26,2 Uppföljning och utvärdering För att utvärdera kommunens olika insatser och dess effekter på anhörigvå r- darens fysiska, mentala och sociala hälsa valdes en rad olika mätinstrument. En avvägning gjordes mellan önskan att mäta många olika effekter och den börda det skulle innebära för anhörigvårdaren att fylla i en mängd frågeformulär. Alla frågor besvarades givetvis anonymt, men ett löpnummer gjorde det möjligt att jämföra en persons svar vid inträde i utvärderingen samt efter sex månader. Tabell 2 visar de metoder som använts. Anhörigvårdare tillfrågades om deltagande i utvärderingen under perioden september 2000 till den sista april 2001 och varje deltagare ingick i utvärderingen under sex månader. Detta har tidigare bedömts vara en tillräckligt lång uppföljningsperiod för att upptäcka effekter av ett stödprogram till anhöriga (12). En del anhörigvårdare hade redan stödplan och vissa insatser (t.ex. avlösning) när projektet startade. Även om det var nya insatser som tillkom, kan detta ha betydelse för utfallet och denna grupp särskildes från helt nytillkomna anhörigvårdare genom olika serier löpnummer. Färre anhörigvårdare än förväntat deltog dock i utvärderingen och därför utfördes ej separata 16

17 analyser för de två grupperna, eftersom eventuella skillnader ej skulle kunna urskiljas. Tabell 3. Metoder för utvärdering av hälsoprojekt. Metod Frågeformulär: Kontakt med sjukvården Frågeformulär: Hälsorelaterad livskvalitet Syfte Analysera vårdutnyttjande och beräkna dess kostnader. Självupplevd livskvalitet. Frågeformulär: Livsfrågeformulär Frågeformulär: Problem och svårigheter i vårdsituationen Känsla av Sammanhang (KASAM). Hantering av förändringar. Upplevda problem och eventuell påfrestning av dessa problem. Frågeformulär: Tidsregistrering Intervju med anhörigvå rdare Omfattning och art av anhörigvårdarens insatser. Erhålla djupare kunskap om hur stödet fungerat för den enskilde. Statistisk bearbetning Data från de olika formulären matades in i statistikprogrammet SPSS. Skillnaden i livskvalitet och KASAM, mellan inträde i studien och efter sex månader, analyserades med Wilcoxon signed-rank test. Anhörigombuden Vid projektets start samt efter dess avslutande gjordes en kort intervju med de fem anhörigombuden. Syftet var bl.a. att fånga upp positiva och negativa förväntningar med projektet samt hur man i efterhand upplevt arbetet och effekterna för anhörigvårdarna. I samband med projektets start upplevde en del anhörigombud att informationen kring projektet var sen och delvis oklar, men det var svårt att peka ut något specifikt som man var missnöjd med. Fyra av fem förväntade att det utökade stödet skulle falla ut väl så att det skulle kunna bli permanent, att 17

18 många skulle bli hjälpta och att anhörigvårdarna skulle känna att man bryr sig om dem. De svårigheter man såg med projektets genomförande rörde främst bristen på tid samt att anhörigvårdare skulle tacka nej på grund av att de har det så jobbigt och inte känner att de orkar fylla i utvärderingsformulären. Alla fem upplevde en mycket positiv kontakt med de anhörigvårdare som man hittills träffat. Anhörigombuden intervjuades även efter avslutat projektet. Man ansåg att projektet förlöpt ganska bra, men att det har varit rörigt och mer att göra än man först trodde. Projektet hade levt upp till de förväntningar man hade innan starten förutom de uppkomna samarbetsproblemen med primärvården. Det man upplevt vara positivt med projektet var att se effekterna och höra reaktionerna på främst friskvårdsinsatserna. Den ökade arbetsbördan och det dåliga samarbetet med primärvården ansåg man däremot vara negativt. Projektet kändes framforcerat, allt skulle ske på en gång, vilket blev negativt för både ombud och anhörigvårdare. Kontakten med anhörigvårdarna upplevdes dock som alltigenom positiv. På frågan om vilket stöd man fått i sitt arbete från kommunen svarade tre att deras chefer knappast visste något om projektet, men ingen uttryckte att man velat ha mer stöd. Stödet inom gruppen är desto större och det verkar räcka långt. Samarbetet med primärvården har i de flesta fall inte fungerat. Vet ej vad som egentligen blivit fel. Undrar om det var förankrat när vi kom ut och informerade var en kommentar. En annan påpekade att det var interna problem på en vårdcentral och på en annan var det läkarbrist. Anhörigvårdarna har mött läkare som inte visste varför de kom på hälsokontroll och ett antal har fått betala när de kommit till vårdcentralen, trots att undersökningen skulle vara gratis för den anhörige. Slutligen tillfrågades anhörigombuden om vad man ansåg att de utökade stödinsatserna betytt för anhörigvårdarna. Ombuden hade upplevt att anhöriga orkar mer och känt sig uppskattade, att någon bryr sig om hur de mår. Det som framför allt varit uppskattat var massagen samt resorna till hälsohemmet. Information till anhörigvårdare Formuläret för informerat samtycke beskrev kortfattat projektet och utvärderingen. Namn och telefonnummer till kommunens anhörigkonsulent samt till utvärderaren bifogades. Detta formulär överlämnades av ett anhörigo m- bud som dessutom kunde svara på eventuella frågor. 18

19 Anhörigvårdarna och vårdtagarna I Varbergs kommun fanns den 30 april 2001 stödplaner upprättade för 93 anhörigvårdare 65 år och äldre. Vid denna tidpunkt hade 56 personer accepterat att ingå i utvärderingen (60 procent). Några av orsakerna till att man inte ville deltaga i utvärderingen var att man ansåg att frågorna var för svåra eller för privata. En del av vårdtagarna var mycket sjuka, vilket gjorde att ombuden inte ville fråga de berörda anhörigvårdarna om deltagande i utvärderingen. Fyrtionio personer deltog i sexmånadersuppföljningen. En anhörigvårdare avled under uppföljningsperioden. Egen sjukdom eller anhörigs dödsfall var andra orsaker till att man ej deltog i uppföljningen. Av de som deltog vid uppföljningen var medelåldern 76 år (66 86 år) och 76 procent var kvinnor. Alla utom två var gifta/sammanboende med vårdtagaren. En kvinna vårdade sitt vuxna barn och en kvinna vårdade både sin mor och sitt vuxna barn. Medelåldern för vårdtagarna var 80 år (60 92 år). Tiden man hade varit anhörigvårdare var i genomsnitt 6 år (0,5 41 år). Åtta personer hade vårdat mer än 10 år och 3 personer i 20 år eller mer. Tabell 4 visar vilka hjälp- och omsorgsinsatser som anhörigvårdarna angivit i stödplanen. Medicinsk omvårdnad, hjälp med hygien samt tillsyn var va n- ligast förekommande. Till kategorin annat fördes de som angivit personlig omvårdnad eller behöver hjälp med allt utan att specificera vad man gjorde. Hushållsarbete är inte medtaget i någon svarskategori. En stor andel av vårdtagarna (71 procent) hade hemtjänst eller annat bistånd från kommunen. Vanligast var hemtjänst (57 procent), färdtjänst (45 procent) och trygghetslarm (30 procent). Fem anhörigvårdare hade anhörigb i- drag. Sjukdom och handikapp hos den vårdade varierade (Tabell 4), men nästan tre fjärdedelar av vårdtagarna hade demens eller stroke. En del vårdtagare hade mer än en sjukdom. Vid uppföljningen fick anhörigvårdarna frågan om vårdtagarens hälsotillstånd förändrats de senaste sex månaderna samt i så fall på vilket sätt det förändrats. För 82 procent rapporterades en förändring. Av dessa var det 52 procent som var sämre men fortfarande bodde hemma, 32 procent hade flyttat till särskilt boende, 5 procent klarade sig bättre medan 10 procent hade avlidit. 19

20 Tabell 4. Omsorg/hjälpinsatser till, samt sjukdom/handikapp, hos vårdtagarna. Omsorg/hjälpinsatser från den anhörige Hygien På-/avklädning Födointag Toalettbesök Förflyttning Tillsyn Medicinsk omvårdnad Medföljer vid aktiviteter Annat Antal (n=56) Sjukdom/handikapp hos vårdtagarna Demens Stroke Parkinsons sjukdom Cancer Diabetes Värk Rörelsehindrad Hjärtflimmer Synsvårigheter Astma Inkontinens Övrigt När det gällde önskemål om stödinsatser, var det vanligast att man ville ha avlösning i hemmet på dagtid (n=51), avlösning på dagcentral/anhörigcenter (n=21), deltaga i anhörigcirkel i Röda Korsets regi (n=20) samt avlösning nattetid i hemmet (n=16). 20

21 Kontakt med sjukvården Metod Frågeformuläret handlar om de kontakter man haft med distriktssköterska och läkare de senaste sex månaderna samt om man varit inlagd på sjukhus under perioden. Detta formulär fylldes i av anhörigombudet utifrån de svar som lämnades av anhörigvårdaren. Eftersom kostnader för sjukvård skulle beräknas, ingick en fråga om var den/de läkare arbetade som man haft kontakt med, eftersom den totala kostnaden för ett läkarbesök varierar för olika specialiteter och olika arbetsplatser. Orsaken till sjukvårdskontakterna skulle anges så att vi fick en bild av anhörigvårdarnas sjuklighet. Detta formulär besvarades vid inträde i studien samt vid uppföljningen efter sex månader. Vid uppföljningen bortses från de sjukvårdskontakter som var en följd av projektet. Resultat Tabell 5 visar sjukvårdskontakterna under de sex månader innan man kom med i utvärderingen (period 1) samt under utvärderingens sex månader (period 2). Tabell 5. Andel av anhörigvårdarna som haft sjukvårdskontakter (%). Period 1 Period 2 Kontakt med distriktssköterska 41,8 40,8 Kontakt med läkare 70,4 56,3 Inlagd på sjukhus 16,7 16,7 Fyrtiotvå procent av de som besvarade formuläret (n=55) vid inträde i utvärderingen uppgav att de haft kontakt med en distriktssköterska under de senaste sex månaderna (Period 1). Antalet kontakter varierade mellan en och 20 (en person med blodtrycksmätningar). De flesta kontakterna rörde provtagningar och lättare symptom. I 38 av 54 besvarade enkäter (70 procent) uppgavs läkarkontakt under sexmånadersperioden och antalet kontakter varierade mellan en och femton. De flesta hade besökt distriktsläkaren på vårdcentralen (68 procent). Ungefär lika stora andelar hade besökt en öppenvårdsmottagning respektive privat specialist (29 respektive 24 procent). Orsakerna till läkarbesöken var nästan lika många som anhörigvårdarna själva. Hälsoundersökning och kontroll av högt blodtryck förekom vid ett flertal tillfällen. I övrigt varierade orsakerna från olika typer av hjärtproblem, diabetes, rygg och reumatiska besvär, till ögonsjukdomar, urinvägsinfektion och yrsel. Var sjätte anhörigvårdare (17 procent) hade varit inlagd på sjukhus under sexmånadersperioden och antalet dagar på sjukhus varierade från en till

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej?

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Anita Karp, utredare Förebyggande hembesök kan ha många syften Ge information om samhällets service till äldre tidig

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Anhörigvårdares upplevelser av avlösning i korttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet

Anhörigvårdares upplevelser av avlösning i korttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet TioHundraförvaltningen Box 801, 761 28 Norrtälje Besök: Estunavägen 14 Tel: 0176-710 00 Fax: 0176-710 55 info@tiohundra.se www.norrtalje.se Anhörigvårdares upplevelser av avlösning i korttidsboende, ordinärt

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-24 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Psykisk ohälsa hos äldre, ett

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd

Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd Manual för vård- och omsorgspersonal Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Eva Sennemark, ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås Mike Nolan, Janet Nolan, Universitetet

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät. Sammandrag av resultatet från enkätundersökningen

Demensförbundets anhörigenkät. Sammandrag av resultatet från enkätundersökningen Demensförbundets anhörigenkät Sammandrag av resultatet från enkätundersökningen mars 2003 Anmärkning;. I den löpande texten ingår närstående i begreppet anhöriga. Trenden i samhället är att demenssjuka

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Sammanfattning Tema A 2:3

Sammanfattning Tema A 2:3 Sammanfattning Tema A 2:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Socialdepartementet skriver i promemorian om det nya lagförslaget

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med korttidsvård för svårt sjuka äldre

Utvärdering av försöksverksamhet med korttidsvård för svårt sjuka äldre Äldreförvaltningen Upphandling och utveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-04-09 Handläggare Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218 Till Äldrenämnden den 29 april 2014 Utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Socialförvaltningen Box 99 362 22 Tingsryd Jan Borgehed tel. 0477-443 19 jan.borgehed@tingsryd.se 2007-09-25 Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Befolkningsundersökning 26 Om äldre Sekretariatet/KS Långvarig sjukdom med starkt eller lättare nedsatt arbetsförmåga eller hindrande i vardagslivet, 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45-64 65-84

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer