Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010"

Transkript

1 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: Presentation av akademiernas kvalitetsplaner Återkoppling från strategidagen och akademidialoger Lägesrapporter från stora pågående processer, bl.a. ansökningar om lärarexamina och examensrätter för forskarutbildning Uppstart av arbetsgruppernas arbete med beredning av uppdrag och budget för arbetsgruppernas roll - arbetsprocessen - diskussion av styrkor och utvecklingsbehov för högskolans sex prioriterade inriktningar Fika i samband med gruppdiskussioner Ny nämndorganisation

2 KALLELSE Nr 3:2010 Utbildningsvetenskapliga nämnden Dnr. UVENS MDH 2010/113 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Datum och tid: Plats: Onsdagen den 21 april, kl (Därefter lunch och sedan nämndgemensamt möte till i Paros) S1-722, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/student/service/kartor) Ledamöter: Carl Anders Säfström Dekanus Ulla Hillerdal Prodekanus Katalin Földesi Lärarrepresentant Margareta Sandström Lärarrepresentant Jarmo Lainio Lärarrepresentant Magdalena Rangne Lärarrepresentant Veronica Ribé Doktorandrepresentant Förhinder Hanna Johansson Studeranderepresentant Jenny Lindholm Studeranderepresentant Gunilla Engvall Extern ledamot Tommy Svensson Extern ledamot Tjänstemän: Hans Berggren Utbildnings- och forskningssektionen Maria Spennare Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Marie Öhman SACO Övriga: Niclas Månsson Utbildningsstrateg, adjungerad Therese Welén Utbildningsledare för lärarutbildningen, adjungerad Förhinder anmäls till Hans Berggren, telefon , e-post eller Maria Spennare ; e-post 1 of 56

3 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2010 Utbildningsvetenskapliga nämnden Sammanträdesdatum: Dnr. MDH 2010/113 Bilaga Sidnummer 1. Val av justeringsperson s Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter s Presentation av ny extern ledamot 4. Delegationsbeslut 4 s Beslut om inriktningar för examensrättsansökningar ämneslärare MDH /09 5 s Ny utbildningsstrateg MDH /09 6 s Inkomna handlingar och anmälningar - Föregående protokoll se: - Akademiernas kvalitetsplaner - Propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) - Propositionen Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139) s s s Rapporter från nämndens utskott och arbetsgrupper s Utbildningsrådet - Forskningsutskottet - Lärarförslagsnämnden -Rapport från RUC -Rapport från Biblioteksrådet Rapport från studentkåren (föredras av studeranderepresentant) Rapport från doktorandrådet (föredras av studeranderepresentant) Rapport från dekanus 9. Övriga frågor s Mötet avslutande s. 56 Sign: 2 (4) 2 of 56

4 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 1 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut Nämnden beslutar att uppdra åt Jarmo Lainio att jämte ordföranden justera protokollet Ärende 2 2 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Förslag till beslut Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista efter att frågan om xxxx anmälts som övrig fråga. Ärendets beredning Föredragningslistan har behandlats i UVETTE. Underlag Ordförandes förslag till föredragningslista bilagd kallelsen Sign: 3 of 56 3 (4)

5 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 3 3 Presentation av ny extern ledamot Ärende 4 4 Delegationsbeslut UVEN UVEN GEM Utbildningsvetenskaplig kärna Revidering lokala krav för lärarexamen Inställande av kurstillfälle sommaren 2010 (MDH /09) Beslut att ställa sig bakom styrgruppens definition av utbildningsvetenskap, utbildningsvetenskaplig kärna och beskrivning av samverkansprocessen enligt bilaga. Beslut att revidera de lokala kraven för lärarexamen utifrån SUHF s rekommendationer, rektors beslut samt Högskoleverkets översättning av lärarexamen. Nämnderna beslutar att sommarterminen 2010 ställa in kursen Samtida språk och litteraturer i Norden, anmälningskod 31000, samt att uppdra till berörd akademi att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Säfström Säfström Gustafsson Jonsson Säfström Förslag till beslut Nämnden beslutar lägga informationen till handlingarna Sign: 4 of 56 4 (4)

6 PROTOKOLL Dekanusbeslut Utbildningsvetenskapliga nämnden Sammanträdesdatum Diarienr: MDH /09 Närvarande: Carl Anders Säfström Maria Spennare Utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildningsvetenskaplig kärna (MDH /09) Beslut Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutar att ställa sig bakom styrgruppens definition av utbildningsvetenskap, utbildningsvetenskaplig kärna och beskrivning av samverkansprocessen enligt bilaga. Ärendets behandling Maria Spennare föredrar ärendet. Delges Akademichef UKK och HST, administrativ chef UKK och HST, utbildningsledare UKK och HST. Å nämndens vägnar Carl Anders Säfström Dekanus utbildningsvetenskapliga nämnden 5 of 56

7 61 of 56 2 Bilaga till dekanbeslut

8 72 of 56 2 Bilaga till dekanbeslut

9 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 5 5 Beslut om inriktningar för examensrättsansökningar MDH /09 Den Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutade vid sitt sammanträde 3:2010 att gå vidare med ansökan om examensrättigheter för den nya lärarutbildningen inom dessa ämnen: För Ämneslärare med inriktning årskurs 7-9 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap Historia Engelska Tyska Franska Matematik Dessutom önskar UVEN se en framskrivning av möjligheterna att ansöka om Teknik i någon lämplig kombination. För Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap Historia Tyska Matematik Matematikämnet är för båda inriktningar beroende av att vi hittar lämpliga kombinationer. Utifrån det underlag som den utbildningsvetenskapliga nämnden haft att ta ställning till så har den sammanfattande bedömningen gjorts att kvaliteten är tillfredsställande inom dessa ämnen. Det utesluter dock inte att ytterligare underlag kan ge anledning till ny bedömning av ytterligare ämnen. 8 of 56

10 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Forts. ärende 5 Förslag till beslut Nämnden beslutar att gå vidare med ansökan om examensrättigheter för den nya lärarutbildningen inom dessa ämnen: För Ämneslärare med inriktning årskurs 7-9 Spanska För Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Engelska Franska Spanska Det är viktigt att understryka att bedömningen gjorts utifrån den ännu ofullständiga informationen från regeringen och högskoleverket om t.ex. fasta ämneskombinationer eller närmare anvisningar för hur ansökningarna ska vara utformade och att när dessa kommer, förhoppningsvis i början av maj, så kan revideringar och tilläggsbeslut bli nödvändiga. Ärendets beredning Uvette behandlade ärendet på sitt möte den 8 april. Underlag Skrivelse från Anna Chryssafis och Peter Gustafsson, moderna språk och lärarutbildningen, med kompetensutvecklingsplaner. Delges Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, rektorsråd, STC chef. 9 of 56

11 Bilaga till ärende 5 Till Utbildningsvetenskapliga nämnden Moderna språk och lärarutbildningen Bakgrund Vid Utbildningsvetenskapliga nämndens möte den 18 mars 2010 togs beslutet att engelska, tyska och franska, men inte spanska kan gå vidare med att skriva fram ansökan för examensrätt för åk 7-9. För gymnasiet togs beslutet att endast tyska kan gå vidare, men inte franska, spanska och engelska. Ytterligare underlag kan leda till annan bedömning, enligt protokoll. Med denna skrivelse vill vi lägga fram nya argument till varför vi bör gå vidare med att skriva fram ansökan för examensrätt i moderna språk för både 7-9 och gymnasiet. I det följande presenteras först språklärargruppens formella kompetens där nya uppgifter har tillkommit (se fetstil). Därefter presenteras förslag till attraktiva ämneskombinationer och slutligen presenteras förslag på samläsning och gemensam språkdidaktik i moderna språk. 1 Språklärargruppens formella kompetens Engelska Iéva Tuna Berglin, fil.mag. adjunkt Helena Darnell Berggren, fil.mag. lektor. Deltar i Uppsalas första masterutbildning i didaktik i Bolognaprogrammet Erik Falk, fil.dr. lektor John Jones, M.A. (Cambridge Univ), adjunkt Karin Molander Danielsson, fil.dr, lektor Diane Pecorari, fil.dr. docent, blivande professor (se bilaga) Thorsten Schröter, fil.dr. lektor Elisabeth Wulff Sahlén, fil.mag. adjunkt, doktorand Eva Zetterberg Pettersson, fil.dr. lektor Ytterligare en lektor med förutsättningar för en snar docentur kommer att anställas from ht Utvecklingsmöjligheter för språken i lärarutbildningen finns även utredd på UVEN och och HSVnämndens uppdrag of 56

12 Bilaga till ärende 5 Franska Anna Chryssafis, fil.dr. lektor Hans Färnlöf, fil.dr. docent, blivande professor (se bilaga) Jean-Jacques Hus, fil.mag. adjunkt Stella Moberg Paganelli, fil.mag.adjunkt Malin Roitman, fil.dr, lektor (vik from ht-10) Ytterligare en lektor ska anställas from ht-10. Tyska Uwe Kjär, fil.dr, docent Thorsten Päplow, fil.dr. adjunkt. Befordras till lektor inom kort. Sture Packalén, fil.dr., docent, professor. Spanska Fernando Bermudez, fil.dr. lektor, docent vt-10 Mauro Cavaliere, fil.dr, lektor Johan Gille, fil.dr. lektor, docent vt-11 Débora Rottenberg, fil.dr, lektor Magda Salinas, fil.kand, adjunkt. Pågående masterutbildning i didaktik i spanska som främmande språk vid universitetet i Barcelona. Alla kurser är avslutade. Endast masteravhandling återstår. Evalott Sellin, fil.mag. adjunkt Attraktiva och unika kurser Moderna språk är ett sådant huvudområde som faller väl in under propositionens skrivning om att det är viktigt att mindre lärosäten med hög kompetens inom ett begränsat antal ämnen eller ämnesområden får möjlighet att erhålla tillstånd att utfärda ämneslärarexamen (flertalet av våra lärare har dubbel kompetens, dvs. såväl doktorsexamen som lärarexamen). Med en noga genomtänkt samordningsmodell som omfattar samtliga språk och alla nivåer är det fullt möjligt att bedriva en framgångsrik och högkvalitativ lärarutbildning i huvudområdet Moderna språk vid MDH. Utan extra insatser av ekonomisk och personell art kan vi erbjuda studenter på det nya lärarprogrammet en unik utbildning i moderna språk: Med utlandsstudier i Barcelona, Köln/Kiel och Nice samt vid våra avtalsuniversitet via Erasmusutbyten blir kunskapsinhämtandet mycket effektivt och de blivande lärarna får just den större språkliga säkerhet som krävs i ett klassrum. 11 of 56

13 Bilaga till ärende 5 Med attraktiva utlandsstudier i kombination med campuskurser och/eller unika distanskurser i modern lärmiljö 2 med träffar under veckoslut kan vi rekrytera studenter från hela Sverige 3. Med samläsning och samverkan över ämnesgränser kan vi erbjuda lärarstudenterna en språkdidaktisk miljö med både djup och bredd Förslag till ämneskombinationer Ämne 1 Ämne 2 (resp ämne 3) Engelska Kombinationen engelska/moderna språk är populär. Här ser vi vinster både för engelska i och med kombinationen med de populära utlandskurserna och de moderna språken i och med kombinationen med engelska. Utlandskurs är planerad även för Engelska 2 och beräknas komma igång vt I engelska kan studenten dessutom välja att göra sin VFU på plats i England. Franska Franska 1-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Möjlighet finns även till campusförlagda kurser och distansutbildning med träffar under veckoslut. Spanska Spanska 1-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Möjlighet finns även till campusförlagda kurser och distansutbildning med träffar under veckoslut. Tyska Tyska 1 kan läsas utomlands vid vår avtalsskola. Tyska 2 kan läsas på campus eller som distanskurs med träffar under veckoslut. Tyska 3-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet eller som distanskurser med träffar under veckoslut. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Engelska Svenska Svenska Moderna språk (Fr/ty/sp) Svenska/fr/ty/sp Engelska/fr/ty/sp Fr/ty/sp Moderna språk (Fr/ty/sp) 2 Blackboard i kombination med Adobe Connect Pro 3 Distanskurser med träffar under veckoslut genomförs sedan en tid tillbaka i spanska med framgångsrikt resultat och ökade studentgrupper. 12 of 56

14 Bilaga till ärende 5 Varför ska vi söka både åk 7-9 och gymnasiet? Ämneslärarutbildningen har två inriktningar: åk 7 9 respektive gymnasieskolan. Enligt Prop. 2009/10:89 s. 66 kan studenterna avvakta till utbildningens tredje år med val mellan årskurs 7 9 och gymnasieskolan, vilket innebär att studenterna i båda inriktningarna kan samläsa under en stor del av utbildningen och därmed ge underlag för skapandet av stora grupper. För de studenter som inte redan från början bestämt vilket stadium de vill inrikta sina studier mot är det positivt att kunna fatta beslutet sent i utbildningen. Om denna möjlighet inte kan erbjudas vid MDH är risken dock stor att studenterna väljer annat lärosäte där denna valmöjlighet finns. I förlängningen påverkar detta också skolornas möjligheter att rekrytera lärare mot år 4 6 då Utbildningen till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7 9 bör ge sådan kompetens att lärarna kan undervisa i årskurs 4 6 i de ämnen utbildningen omfattar (Prop. 2009/10:89 s. 26). Av propositionen framgår inte att kraven på utbildningsanordnarnas didaktiska kompetens och didaktiska miljö skiljer mellan inriktning 7 9 och gymnasiet. I didaktiska sammanhang används begreppet ämneslärare och vår tolkning är att kraven på den didaktiska kompetensen är likartad för årskurs 7 9 och för gymnasiet. Studenter som inriktar sig mot arbete i gymnasieskolan ska bedriva ämnesstudier i två undervisningsämnen (Prop. 2009/10:89 s. 26), medan studenter med inriktning mot årskurs 7 9 ska ha en treämneskombination. I vissa fall bör det således vara lättare att ansöka om utbildning mot gymnasiet än mot årskurs 7 9, i synnerhet som det tredje ämnet i en treämneskombination bör vara näraliggande ett annat ämne: För att studierna i ämnena ska kunna stödja varandra är det en fördel om det minsta ämnet är näraliggande till ett annat som ingår i examen. (Prop. 2009/10:89 s. 26). Det innebär att det tredje ämnet inte kan vara vilket ämne som helst. Inom humaniora kan kombinationer av tre näraliggande ämnen, i första hand i svenska och olika moderna språk, erbjudas studenterna. Redan idag är många av de lärarstuderande inom humaniora inriktade mot gymnasiet, snarare än mot grundskolans senare år. När de moderna språken tilldelas ett större meritvärde vid ansökan till högskola och universitet är det högst sannolikt att fler elever på gymnasiet väljer att studera moderna språk, vilket i sin tur leder till behov av nyanställningar av språklärare och därmed en ökning av språkstuderande i lärarutbildningen. Ytterligare ett skäl är den goda arbetsmarknaden för gymnasielärare i Mälardalen, då det finns många gymnasieskolor och en stor befolkning. I Prop. 2009/10:89 s. 52 konstateras: Utexaminerade lärare arbetar till mycket stor del (70 till 80 procent) i samma län där utbildningen getts. Det är således av största vikt att vi behåller lärarutbildningen mot gymnasiet för att säkerställa rekrytering av språklärare i framtiden. Att gymnasiereformen föreslår införandet av ett nytt humanistiskt program 13 of 56

15 Bilaga till ärende 5 HT 2011 kommer med största sannolikhet att innebära en ökad efterfrågan på ämneslärare i moderna språk. Språkdidaktik och VFU Språkämnena vid Mälardalens högskola har vetenskapligt och pedagogiskt högt kvalificerad personal med ett stort internationellt kontaktnät. Det kollegiala samarbetet är mycket gott och väl utvecklat. Språkutbildningarna är väl förankrade i MDH:s nuvarande lärarutbildning och didaktiska verksamhet. Med en genomtänkt och utökad samläsningsmodell, som omfattar samtliga språk och alla nivåer vill vi erbjuda alla våra studenter en högkvalitativ språkdidaktisk miljö. Den pedagogiska kompetensen hos språklärargruppen är hög. Docenten i engelska, Diane Pecorari, har tilldelats medel för att bli professor inom utbildningsvetenskaplig forskning och har dessutom ett VR-projekt inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot språk. Projektet är ett samarbete med andra svenska och utländska lärosäten. Under 2009 har projektet producerat 9 presentationer på konferenser och seminarieserier samt 3 vetenskapliga artiklar som är under granskning för publicering i internationella tidskrifter. Under VT10 har MDH finansierat Pecoraris deltagande i ytterligare två forskningsgrupper som undersöker aspekter av andraspråksskrivande tillsammans med forskare på andra svenska och utländska lärosäten. Resultatet av dessa projekt hittills har varit fyra konferensbidrag som ska presenteras under VT10. Ytterligare tre artiklar är planerade. Pecorari deltar i konferenser och seminarieserier med anknytning till språkdidaktiska frågor, både Sverige och utomlands. År 2007 blev Diane Pecorari utsett till Excellent Lärare inom MDH:s pedagogiska karriärväg. De flesta lärarna i moderna språk har antingen ämneslärarutbildning eller genomgångna kurser i högskolepedagogik. Flera lärare har dessutom en externt utvärderad pedagogisk meritportfölj. Ett antal lärare har skrivit läromedel för gymnasie-och högskolebruk. Två lärare (Helena Darnell Berggren i engelska och Magda Salinas i spanska) har en pågående masterutbildning i didaktik. Detta gör att de nu ingår i flera stora nätverk inom det didaktiska fältet samt får tillgång till aktuell information i området. Andra lärare fortbildas inom ämnesdidaktik, bla inom IT-baserat lärande och litteraturdidaktik. Lektorn i franska, Anna Chryssafis, har erfarenhet av undervisning, institutionsstöd, utvecklingsarbete samt forskningsbevakning inom högskolepedagogik. Professorn i tyska, Sture Packalén, är sedan 1985 MDH:s representant i språknätverket Samverkansrådet för språkutbildningar i Mälardalsområdet (Uppsala, Stockholm, Södertörn, MDH) och var Rådets ordförande Flera av våra lärare har bred erfarenhet av IT-pedagogik. Våra lärare är sedan länge medlemmar i humanistiska didaktikgruppen där aktuella didaktiska frågor ventileras regelbundet. Även humanistiska seminariet är ett forum där alla språkämnen deltar. De lärare som är 14 of 56

16 Bilaga till ärende 5 involverade i VFU deltar i nätverk av språklärare från gymnasieskolor och grundskolor både i området och nationellt. De deltar även i olika grupper kopplade till skolans verksamhet, t.ex. kommuner och lärargrupper. En av våra lärare i engelska, Helena Darnell Berggren, blev dessutom anlitad av Skolverket som deltagare i en projektgrupp om Livslångt lärande. Språkdidaktiken har många gemensamma nämnare och är tillämpbar på alla moderna språk. I vår språkdidaktiska undervisning vill vi därför dela med oss av våra olika kompetenser och ser det som en poäng att lärarstudenter i ett modernt språk får ta del av den didaktiska kompetens som finns i ett annat. Detta kan ske i språkdidaktiska kurser som vänder sig till alla blivande språklärare. Läser man våra utlandskurser läser man språkdidaktiken på distans på Blackboard med träffar via Adobe Connect Pro. Det ingår också besök i skolor i målspråkslandet och uppgifter i didaktik på plats. Den verksamhetsförlagda utbildningen görs vid Mälardalens högskola, där vi genomför lektionsbesök och didaktiska samtal med såväl den studerande som med handledaren. I SOU 2008:109 s. 404 skrivs: Besök av examinatorn hos varje lärarstuderande under VFU:n ska vara obligatoriskt. Detta är således ett moment i studierna som redan genomförs. I ämnet engelska finns möjlighet att göra VFU på plats i England. Förslag till beslut: MDH söker examensrätt för: Engelska åk 7-9 och gymnasieskola Franska åk 7-9 och gymnasieskola Spanska åk 7-9 och gymnasieskola Tyska åk 7-9 och gymnasieskola Anna Chryssafis, avdelningschef för Moderna språk, UKK Peter Gustafsson, akademichef, UKK 15 of 56

17 Bilaga till ärende 5 Kompetensutvecklingsplan för professur i engelska Diane Pecorari Publication Status funding Student reading practices under review VR grant Implications of English under review VR grant language course literature Focus-on-form episodes in to be written during 2010 VR grant lectures in a parallel-language environment Vocabulary acquisition to be written during 2011 VR grant outcomes from targetted focus-on-form episodes Lexical features of undergraduate summary writing Diversity in faculty attitudes and practices toward student writing from sources A corpus-based analysis of specialist terminology in textbooks The academic formula list in the context of undergraduate parallel-language teaching to be written up summer of 2010; smaller chunks of the project will be presented at two conferences. to be presented at a conference in 2010; sufficient data exist to make an article, and an article publication has in fact been solicited. basic data has been gathered but would need to be processed and findings written up basic data has been gathered but would need to be processed and findings written up competence development time from UKK VT10, for the basic research. Participation at one conference funded by UKK, and at the other by PIL. extra kompetensutvecklingstid HT10 extra kompetensutvecklingstid VT11 extra kompetensutvecklingstid HT11 Utöver dessa publikationer kommer flera utifrån mitt VR-projekt där jag inte är enda eller första fortfattare. De skulle alltså vara värdefulla tillägg till en ansökan men dessa ovanstående kan betraktas som nödvändiga. 16 of 56

18 Bilaga till ärende 5 Kompetensutvecklingsplan för professur i franska Hans Färnlöf HT2010 Sammanställning av möjliga artiklar att inkludera i monografin. Kontakt med tidskrifter för copyright-frågor. VT2011 Enklare redigering av artiklar. Första redigering av teoretiskt ramverk. HT2011 Slutgiltig redigering av teoretiskt ramverk. VT2012 Utgivning av monografi (Mälardalen) Ansökan om professur 17 of 56

19 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 6 6 Ny utbildningsstrateg - information MDH /09 Niclas Månsson kommer under våren att lämna sitt uppdrag som utbildningsstrateg och en ersättare behöver utses. Fem personer nominerades av UKK och har tillfrågats, och följande personer har tackat ja: Herbert Söderling Marja-Terttu Tryggvason Margareta Sandström Förslag till beslut Nämnden beslutar att utse Marja-Terttu Tryggvason till utbildningsstrateg under höstterminen Ärendets beredning Utbildnings- och forskningssektionen har skickat ut förfrågan om förslag till akademicheferna på UKK och HST. Förslag har inkommit från UKK. Delges Akademichef UKK och HST, utbildningsledare UKK och HST, administrativ chef UKK och HST, Herbert Söderling, Marja-Terttu Tryggvason och Margareta Sandström. 18 of 56

20 Kvalitetsplan för IDT 2010 IDT:s kvalitetsplan är en kort beskrivning av hur akademin arbetar med kvalitetsfrågor under Arbetet genomsyrar all verksamhet som pågår på akademin och nedanstående beskrivning kan ses som exempel på arbete som pågår på IDT. För övrigt hänvisas till IDT:s handlingsplaner för 2010 gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och IDT:s verksamhetsplan för Övergripande kvalitetsarbete inom akademin Akademin har en omfattande verksamhet där ständiga förändringar sker och många medarbetare är inblandade. Därför att det viktigt att ständigt tydliggöra och uppdatera befattningsbeskrivningar och processer. Under 2010 ska IDT ta fram/tydliggöra befattningsbeskrivningar/roller för t.ex. forskningsledare, forskningsprofilledare, forskningsgruppledare, projektledare, avdelningschefer, administratörer. Beskrivningar eller tydliggöranden av de viktigaste processer ska också tas fram under Bland annat ska ekonomiprocessen tydliggöras (budget prognoser uppföljningar) och fastställda modeller för avdelningsredovisning/projektredovisning tas fram. Under slutet av 2009 genomförde UKK en förstudie på IDT för att identifiera akademins pedagogiska utvecklingsbehov. Förstudien ska ligga till grund för en pedagogisk utvecklingsplan för IDT för åren Kvalitetsarbete inom forskningen Den ständiga strävan efter ökad kvalitet och effektivitet drivs av i huvudsak tre viktiga faktorer, pengar, publicering och personer: 1. Kampen för att säkra forskningens externfinansiering. Med en externfinansieringsgrad på c:a 75% så är konkurrenskraftiga ansökningar en överlevnadsfråga. a. För bl.a. de årliga utlysningarna från VR och KKS så driver akademin stödprocesser för att öka kvaliteten på ansökningarna. Akademin anordna möten där lärdomar från tidigare år och andras ansökningar samlas och sprids. b. Motsvarande aktiviteter drivs för att sätta forskarna i kontakt med konsortier inom stora Europeiska kluster (bl.a. ITEA2 och ARTEMIS). c. Forskningssamordnarna arbetar som grupp för att stödja kvalitetsutvecklingen för i synnerhet ansökningarna, genom att bygga upp specialistkompetens för olika finansieringsformer och finansiärer. Det gäller också kvalitetsutveckling av det industriella nätverket och forskningsinformationen, eftersom industrinätverket är en grundförutsättning för lyckad finansiering. 2. Internationell publicering i rätt media, kräver hög kvalitet, men också planering och timing. Kvalitet i publiceringen hör till det centrala kvalitetsarbetet inom forskningen och drivs med intern peer-reeview och kollegiala former av stöd. 3. En särskild aktivitet som syftar till att medvetandegöra yngre postdoktorer om möjliga karriärvägar etc. och utbilda morgondagens forskningsledare är IDT:s PostDoc-program, som startade ht-09 och vars första instans kommer att pågå under hela PostDoc-programmet består av i huvudsak tre delar: (1) ett mentorsprogram, (2) en seminarieserie och (3) utarbetande av individuella karriärplaner. 19 of 56

21 Kvalitetsarbete inom forskarutbildning Under senare år ( ) har doktorandrekryteringen skett med internationell konkurrens, och ett stort antal doktorander har rekryterats från utländska lärosäten. Vi har också ett flertal doktorander med dubbel antagning vid ett utländskt lärosäte och hos MDH. Det är en viktig del i att höja ribban inom forskarutbildningen, men det ställer också högre krav på administration och samordning, när en så stor andel av den forskande personalen inte talar svenska bland annat är mycket viktig information inom högskolan enbart tillgänglig på svenska. Den höga andelen seniora forskare (det går ungefär en senior forskare på varje doktorand) är en annan kvalitetsfaktor i forskarutbildningen, liksom den kultur som möjliggör ett stort mått av samarbete mellan forskargrupper, så att doktorander kan få handledning från olika handledare under sin utbildningstid. Produkten av forskarutbildningen är ju inte bara en avhandling av hög vetenskaplig kvalitet, utan framförallt en doktor, med kvaliteter som inte bara uppskattas inom akademin, utan även inom industrin. Därför triggar även den starka rekryteringen av postdoktorer kvaliteten i forskarutbildningen. Inom profilen IPR så genomfördes ett ambitiöst projekt under 2009 som resulterade i ett nytt forskarskolekoncept, vilket under 2010 dels förväntas införas, dels förväntas stimulera utveckling av våra övriga profiler. Under 2010 kommer ett utvecklingsprojekt genomföras med syfte att identifiera förbättringspotential inom IDT:s forskarutbildning, öka harmoniseringen mellan ämnena och genomföra förbättringar, bland annat i hanteringen av de tillgängliga verktygen ISP:er, IUP:er, lic-proppar, doktorsproppar, sedvanlig kvalitetsgranskning i samband med lic-presentationer och disputationer. Obligatorisk handledarutbildning för huvudhandledare vid nyantagning av doktorander. Doktorandhanteringsprocessen från antagning till doktorsexamen ska tydliggöras under 2010 så att både doktorander, handledare och andra som är inblandade i processen får en ökad kunskap och förståelse för hur processen ser ut, vilka tidplaner som gäller och vem som ansvarar för vad i processen. Kvalitetsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå Utgångspunkten för det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom utbildningen är de policydokument som MDH:s ledning har tagit initiativet till. Våra aktiviteter, precis som resten av högskolans kvalitetspolicy utgår från följande fyra grundläggande perspektiv: a) akademisk kvalitet b) nöjda studenter och andra intressenter c) effektiva processer d) långsiktig hållbar användning av resurser Nedan beskrivs de aktiviteter som vi kommer att jobba med under 2010 för att förbättra utbildningens kvalitet på IDT. 20 of 56

22 Kursplanegruppen Under höstterminen 2009 initierades arbetet med att hantera kursplanerna på ett mer systematiskt sätt. I princip handlar detta om att vara ett stöd till de avdelningar som planerar att starta en ny kurs. Detta arbete är starkt koppla till att förbättra och effektivisera processerna, samt öka akademisk kvalitet. Kursplanegruppen består av IDT:s båda utbildningsledare samt representanter från de flesta av våra ämnen. Kursplanegruppens främsta uppgift är att följa upp och kvalitetsgranska varje nytt förslag till kursplan. Arbetet i gruppen underlättar arbetet för akademins utbildningsledare innan denne fastställer varje kursplan. Detta arbete kommer att testas under vårterminen 2010 och finskjusteras vid behov för att tillgodose akademins behov. Utbildningsmöten: SAGASUM Ett annat projekt som har en stark koppling till akademisk kvalitet samt effektiva processer är IDT:s nya mötesformer. Detta arbete har initierats av akademins utbildningsledare som har sett ett starkt behov av både korta och längre möten för att kunna hantera diverse frågor. Varje tisdag förmiddag har vi dessa möten. Platsen alternerar mellan Eskilstuna och Västerås. De flesta vanliga möten är på en timme och kallas Studieadministrativa möten (SAG). Var femte vecka ökas mötestiden till fem timmar. Dessa möten kallas Stora utbildningsmöten (SUM). Eftersom de stora mötena sker var femte vecka alternerar även dessa SUM-möten mellan de både städerna. Både möten är öppna för alla. Den stora skillnaden mellan dem är att under SUM kan vi hantera frågor som IDT-anställda anser bör diskuteras i ett större forum och är av mer strategisk karaktär. SAG mötena handlar mer om snabba och operativa beslut. Vi har redan satt igång detta projekt men märker att intresset för SUM inte är högt prioriterat. Under 2010 kommer vi att jobba med detta problem. Processerna kring utbildningsplanering Utbildningsplaneringsprocessen är ryggraden i våra aktiviteter. IDT har under 2009 börjat med att effektivisera detta arbete. Vi räknar med att förbättringen av denna process kommer att vara bland de viktigaste projekten under Målet är att denna process skall integreras med arbetet med kursplanerna i första skede. I nästa skede kommer IDT att titta på hur denna process kan integreras med projekt som är av mer strategiska karaktär. För att underlätta hanteringen av alla dessa parallella processer jobbar vi även med att titta över de verktyg som finns tillgängliga. Workshops under akademidagarna Sedan början på 2008 har IDT haft ett antal workshops i anslutning till akademidagarna. IDT:s medarbetare har ett stort inflytande över temat för dessa workshops som kan handla om allt ifrån distansutbildningar till samarbete över ämnesgränserna. Vi har sett att de hjälper till kvalitetsarbetet på flera sätt, framförallt genom aktivt delaktighet. Under 2010 kommer vi självklart att har workshops under våra akademidagar. 21 of 56

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010 KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Utbildningsvetenskapliga nämnden 2010-11-10 Nr 7:2010 Gemensamt möte med nämnderna

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm

PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm UTBILNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm 2008-10-08 Datum och tid: 2008-10-08, kl. 09.15 12.00 Plats: Mälardalens högskola i Eskilstuna, konferensrum E208 Ledamöter: Närvarande

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 1:2014 2014-01-29 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca

Läs mer

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Omfning 41-52 Datum och tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.15 11.00 Plats: Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Inger Orre Ledamot

Läs mer

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S. PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum 2009-11-18 Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: 126-143 Onsdagen den 18 november, kl. 09.200 13.55 Konferensrum R1-205 och lärosal

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 Mälardalens högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-10-31 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 7 november 2012 Kl.13.15 B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Marie Öhman Ordförande AnnaCarin

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus 1 (5) MINNESANTECKNINGAR Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus Närvarande: Representanter för Branschrådet Vård i Sörmland respektive Branschrådet Vård i Västmanland, enligt lista. Ordförande

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen?

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen? Sida 1 1. Kön Besvarad av: 125 (100% ) Ej besvarad av: 0 (0% ) 1 Kvinna 56 (45%) 2 Man 69 (55%) 2. Ålder 1-29 3 (2% ) 2 30-39 26 (21%) 3 40-49 37 (30%) 4 50-59 36 (29%) 5 60-21 (17%) 3. Etnisk bakgrund

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-11-10 Nr 7:2010 Dnr. MDH HSV 2010/987 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, Rosenhill

Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, Rosenhill PROTOKOLL (08:1) Sammanträdesdatum 2008-02-07 UTBILNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: 2008-02-07, kl. 09.15 15.20 Plats: Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, Rosenhill Närvarande:

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Dnr 2011/82 Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid teologiska fakulteten Avsändare/Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2012-05-31 senast reviderad 2014-03-11 Innehållsförteckning A. Nämnd

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Fakultetsnämnden. PROTOKOLL Nr 2: MDH: /12. Fakultetsnämnden. Omfattning: Sammanträdeslokal Ypsilon, Västerås

Fakultetsnämnden. PROTOKOLL Nr 2: MDH: /12. Fakultetsnämnden. Omfattning: Sammanträdeslokal Ypsilon, Västerås Omfning: 8-22 Datum och tid: Plats: Beslut Per Capsulam Sammanträdeslokal Ypsilon, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson Vice ordförande Peter Gustafsson Vice ordförande Lars Hallén

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer