Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010"

Transkript

1 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: Presentation av akademiernas kvalitetsplaner Återkoppling från strategidagen och akademidialoger Lägesrapporter från stora pågående processer, bl.a. ansökningar om lärarexamina och examensrätter för forskarutbildning Uppstart av arbetsgruppernas arbete med beredning av uppdrag och budget för arbetsgruppernas roll - arbetsprocessen - diskussion av styrkor och utvecklingsbehov för högskolans sex prioriterade inriktningar Fika i samband med gruppdiskussioner Ny nämndorganisation

2 KALLELSE Nr 3:2010 Utbildningsvetenskapliga nämnden Dnr. UVENS MDH 2010/113 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Datum och tid: Plats: Onsdagen den 21 april, kl (Därefter lunch och sedan nämndgemensamt möte till i Paros) S1-722, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/student/service/kartor) Ledamöter: Carl Anders Säfström Dekanus Ulla Hillerdal Prodekanus Katalin Földesi Lärarrepresentant Margareta Sandström Lärarrepresentant Jarmo Lainio Lärarrepresentant Magdalena Rangne Lärarrepresentant Veronica Ribé Doktorandrepresentant Förhinder Hanna Johansson Studeranderepresentant Jenny Lindholm Studeranderepresentant Gunilla Engvall Extern ledamot Tommy Svensson Extern ledamot Tjänstemän: Hans Berggren Utbildnings- och forskningssektionen Maria Spennare Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Marie Öhman SACO Övriga: Niclas Månsson Utbildningsstrateg, adjungerad Therese Welén Utbildningsledare för lärarutbildningen, adjungerad Förhinder anmäls till Hans Berggren, telefon , e-post eller Maria Spennare ; e-post 1 of 56

3 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2010 Utbildningsvetenskapliga nämnden Sammanträdesdatum: Dnr. MDH 2010/113 Bilaga Sidnummer 1. Val av justeringsperson s Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter s Presentation av ny extern ledamot 4. Delegationsbeslut 4 s Beslut om inriktningar för examensrättsansökningar ämneslärare MDH /09 5 s Ny utbildningsstrateg MDH /09 6 s Inkomna handlingar och anmälningar - Föregående protokoll se: - Akademiernas kvalitetsplaner - Propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) - Propositionen Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139) s s s Rapporter från nämndens utskott och arbetsgrupper s Utbildningsrådet - Forskningsutskottet - Lärarförslagsnämnden -Rapport från RUC -Rapport från Biblioteksrådet Rapport från studentkåren (föredras av studeranderepresentant) Rapport från doktorandrådet (föredras av studeranderepresentant) Rapport från dekanus 9. Övriga frågor s Mötet avslutande s. 56 Sign: 2 (4) 2 of 56

4 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 1 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut Nämnden beslutar att uppdra åt Jarmo Lainio att jämte ordföranden justera protokollet Ärende 2 2 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Förslag till beslut Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista efter att frågan om xxxx anmälts som övrig fråga. Ärendets beredning Föredragningslistan har behandlats i UVETTE. Underlag Ordförandes förslag till föredragningslista bilagd kallelsen Sign: 3 of 56 3 (4)

5 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 3 3 Presentation av ny extern ledamot Ärende 4 4 Delegationsbeslut UVEN UVEN GEM Utbildningsvetenskaplig kärna Revidering lokala krav för lärarexamen Inställande av kurstillfälle sommaren 2010 (MDH /09) Beslut att ställa sig bakom styrgruppens definition av utbildningsvetenskap, utbildningsvetenskaplig kärna och beskrivning av samverkansprocessen enligt bilaga. Beslut att revidera de lokala kraven för lärarexamen utifrån SUHF s rekommendationer, rektors beslut samt Högskoleverkets översättning av lärarexamen. Nämnderna beslutar att sommarterminen 2010 ställa in kursen Samtida språk och litteraturer i Norden, anmälningskod 31000, samt att uppdra till berörd akademi att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Säfström Säfström Gustafsson Jonsson Säfström Förslag till beslut Nämnden beslutar lägga informationen till handlingarna Sign: 4 of 56 4 (4)

6 PROTOKOLL Dekanusbeslut Utbildningsvetenskapliga nämnden Sammanträdesdatum Diarienr: MDH /09 Närvarande: Carl Anders Säfström Maria Spennare Utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildningsvetenskaplig kärna (MDH /09) Beslut Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutar att ställa sig bakom styrgruppens definition av utbildningsvetenskap, utbildningsvetenskaplig kärna och beskrivning av samverkansprocessen enligt bilaga. Ärendets behandling Maria Spennare föredrar ärendet. Delges Akademichef UKK och HST, administrativ chef UKK och HST, utbildningsledare UKK och HST. Å nämndens vägnar Carl Anders Säfström Dekanus utbildningsvetenskapliga nämnden 5 of 56

7 61 of 56 2 Bilaga till dekanbeslut

8 72 of 56 2 Bilaga till dekanbeslut

9 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 5 5 Beslut om inriktningar för examensrättsansökningar MDH /09 Den Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutade vid sitt sammanträde 3:2010 att gå vidare med ansökan om examensrättigheter för den nya lärarutbildningen inom dessa ämnen: För Ämneslärare med inriktning årskurs 7-9 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap Historia Engelska Tyska Franska Matematik Dessutom önskar UVEN se en framskrivning av möjligheterna att ansöka om Teknik i någon lämplig kombination. För Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap Historia Tyska Matematik Matematikämnet är för båda inriktningar beroende av att vi hittar lämpliga kombinationer. Utifrån det underlag som den utbildningsvetenskapliga nämnden haft att ta ställning till så har den sammanfattande bedömningen gjorts att kvaliteten är tillfredsställande inom dessa ämnen. Det utesluter dock inte att ytterligare underlag kan ge anledning till ny bedömning av ytterligare ämnen. 8 of 56

10 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Forts. ärende 5 Förslag till beslut Nämnden beslutar att gå vidare med ansökan om examensrättigheter för den nya lärarutbildningen inom dessa ämnen: För Ämneslärare med inriktning årskurs 7-9 Spanska För Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Engelska Franska Spanska Det är viktigt att understryka att bedömningen gjorts utifrån den ännu ofullständiga informationen från regeringen och högskoleverket om t.ex. fasta ämneskombinationer eller närmare anvisningar för hur ansökningarna ska vara utformade och att när dessa kommer, förhoppningsvis i början av maj, så kan revideringar och tilläggsbeslut bli nödvändiga. Ärendets beredning Uvette behandlade ärendet på sitt möte den 8 april. Underlag Skrivelse från Anna Chryssafis och Peter Gustafsson, moderna språk och lärarutbildningen, med kompetensutvecklingsplaner. Delges Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, rektorsråd, STC chef. 9 of 56

11 Bilaga till ärende 5 Till Utbildningsvetenskapliga nämnden Moderna språk och lärarutbildningen Bakgrund Vid Utbildningsvetenskapliga nämndens möte den 18 mars 2010 togs beslutet att engelska, tyska och franska, men inte spanska kan gå vidare med att skriva fram ansökan för examensrätt för åk 7-9. För gymnasiet togs beslutet att endast tyska kan gå vidare, men inte franska, spanska och engelska. Ytterligare underlag kan leda till annan bedömning, enligt protokoll. Med denna skrivelse vill vi lägga fram nya argument till varför vi bör gå vidare med att skriva fram ansökan för examensrätt i moderna språk för både 7-9 och gymnasiet. I det följande presenteras först språklärargruppens formella kompetens där nya uppgifter har tillkommit (se fetstil). Därefter presenteras förslag till attraktiva ämneskombinationer och slutligen presenteras förslag på samläsning och gemensam språkdidaktik i moderna språk. 1 Språklärargruppens formella kompetens Engelska Iéva Tuna Berglin, fil.mag. adjunkt Helena Darnell Berggren, fil.mag. lektor. Deltar i Uppsalas första masterutbildning i didaktik i Bolognaprogrammet Erik Falk, fil.dr. lektor John Jones, M.A. (Cambridge Univ), adjunkt Karin Molander Danielsson, fil.dr, lektor Diane Pecorari, fil.dr. docent, blivande professor (se bilaga) Thorsten Schröter, fil.dr. lektor Elisabeth Wulff Sahlén, fil.mag. adjunkt, doktorand Eva Zetterberg Pettersson, fil.dr. lektor Ytterligare en lektor med förutsättningar för en snar docentur kommer att anställas from ht Utvecklingsmöjligheter för språken i lärarutbildningen finns även utredd på UVEN och och HSVnämndens uppdrag of 56

12 Bilaga till ärende 5 Franska Anna Chryssafis, fil.dr. lektor Hans Färnlöf, fil.dr. docent, blivande professor (se bilaga) Jean-Jacques Hus, fil.mag. adjunkt Stella Moberg Paganelli, fil.mag.adjunkt Malin Roitman, fil.dr, lektor (vik from ht-10) Ytterligare en lektor ska anställas from ht-10. Tyska Uwe Kjär, fil.dr, docent Thorsten Päplow, fil.dr. adjunkt. Befordras till lektor inom kort. Sture Packalén, fil.dr., docent, professor. Spanska Fernando Bermudez, fil.dr. lektor, docent vt-10 Mauro Cavaliere, fil.dr, lektor Johan Gille, fil.dr. lektor, docent vt-11 Débora Rottenberg, fil.dr, lektor Magda Salinas, fil.kand, adjunkt. Pågående masterutbildning i didaktik i spanska som främmande språk vid universitetet i Barcelona. Alla kurser är avslutade. Endast masteravhandling återstår. Evalott Sellin, fil.mag. adjunkt Attraktiva och unika kurser Moderna språk är ett sådant huvudområde som faller väl in under propositionens skrivning om att det är viktigt att mindre lärosäten med hög kompetens inom ett begränsat antal ämnen eller ämnesområden får möjlighet att erhålla tillstånd att utfärda ämneslärarexamen (flertalet av våra lärare har dubbel kompetens, dvs. såväl doktorsexamen som lärarexamen). Med en noga genomtänkt samordningsmodell som omfattar samtliga språk och alla nivåer är det fullt möjligt att bedriva en framgångsrik och högkvalitativ lärarutbildning i huvudområdet Moderna språk vid MDH. Utan extra insatser av ekonomisk och personell art kan vi erbjuda studenter på det nya lärarprogrammet en unik utbildning i moderna språk: Med utlandsstudier i Barcelona, Köln/Kiel och Nice samt vid våra avtalsuniversitet via Erasmusutbyten blir kunskapsinhämtandet mycket effektivt och de blivande lärarna får just den större språkliga säkerhet som krävs i ett klassrum. 11 of 56

13 Bilaga till ärende 5 Med attraktiva utlandsstudier i kombination med campuskurser och/eller unika distanskurser i modern lärmiljö 2 med träffar under veckoslut kan vi rekrytera studenter från hela Sverige 3. Med samläsning och samverkan över ämnesgränser kan vi erbjuda lärarstudenterna en språkdidaktisk miljö med både djup och bredd Förslag till ämneskombinationer Ämne 1 Ämne 2 (resp ämne 3) Engelska Kombinationen engelska/moderna språk är populär. Här ser vi vinster både för engelska i och med kombinationen med de populära utlandskurserna och de moderna språken i och med kombinationen med engelska. Utlandskurs är planerad även för Engelska 2 och beräknas komma igång vt I engelska kan studenten dessutom välja att göra sin VFU på plats i England. Franska Franska 1-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Möjlighet finns även till campusförlagda kurser och distansutbildning med träffar under veckoslut. Spanska Spanska 1-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Möjlighet finns även till campusförlagda kurser och distansutbildning med träffar under veckoslut. Tyska Tyska 1 kan läsas utomlands vid vår avtalsskola. Tyska 2 kan läsas på campus eller som distanskurs med träffar under veckoslut. Tyska 3-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet eller som distanskurser med träffar under veckoslut. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Engelska Svenska Svenska Moderna språk (Fr/ty/sp) Svenska/fr/ty/sp Engelska/fr/ty/sp Fr/ty/sp Moderna språk (Fr/ty/sp) 2 Blackboard i kombination med Adobe Connect Pro 3 Distanskurser med träffar under veckoslut genomförs sedan en tid tillbaka i spanska med framgångsrikt resultat och ökade studentgrupper. 12 of 56

14 Bilaga till ärende 5 Varför ska vi söka både åk 7-9 och gymnasiet? Ämneslärarutbildningen har två inriktningar: åk 7 9 respektive gymnasieskolan. Enligt Prop. 2009/10:89 s. 66 kan studenterna avvakta till utbildningens tredje år med val mellan årskurs 7 9 och gymnasieskolan, vilket innebär att studenterna i båda inriktningarna kan samläsa under en stor del av utbildningen och därmed ge underlag för skapandet av stora grupper. För de studenter som inte redan från början bestämt vilket stadium de vill inrikta sina studier mot är det positivt att kunna fatta beslutet sent i utbildningen. Om denna möjlighet inte kan erbjudas vid MDH är risken dock stor att studenterna väljer annat lärosäte där denna valmöjlighet finns. I förlängningen påverkar detta också skolornas möjligheter att rekrytera lärare mot år 4 6 då Utbildningen till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7 9 bör ge sådan kompetens att lärarna kan undervisa i årskurs 4 6 i de ämnen utbildningen omfattar (Prop. 2009/10:89 s. 26). Av propositionen framgår inte att kraven på utbildningsanordnarnas didaktiska kompetens och didaktiska miljö skiljer mellan inriktning 7 9 och gymnasiet. I didaktiska sammanhang används begreppet ämneslärare och vår tolkning är att kraven på den didaktiska kompetensen är likartad för årskurs 7 9 och för gymnasiet. Studenter som inriktar sig mot arbete i gymnasieskolan ska bedriva ämnesstudier i två undervisningsämnen (Prop. 2009/10:89 s. 26), medan studenter med inriktning mot årskurs 7 9 ska ha en treämneskombination. I vissa fall bör det således vara lättare att ansöka om utbildning mot gymnasiet än mot årskurs 7 9, i synnerhet som det tredje ämnet i en treämneskombination bör vara näraliggande ett annat ämne: För att studierna i ämnena ska kunna stödja varandra är det en fördel om det minsta ämnet är näraliggande till ett annat som ingår i examen. (Prop. 2009/10:89 s. 26). Det innebär att det tredje ämnet inte kan vara vilket ämne som helst. Inom humaniora kan kombinationer av tre näraliggande ämnen, i första hand i svenska och olika moderna språk, erbjudas studenterna. Redan idag är många av de lärarstuderande inom humaniora inriktade mot gymnasiet, snarare än mot grundskolans senare år. När de moderna språken tilldelas ett större meritvärde vid ansökan till högskola och universitet är det högst sannolikt att fler elever på gymnasiet väljer att studera moderna språk, vilket i sin tur leder till behov av nyanställningar av språklärare och därmed en ökning av språkstuderande i lärarutbildningen. Ytterligare ett skäl är den goda arbetsmarknaden för gymnasielärare i Mälardalen, då det finns många gymnasieskolor och en stor befolkning. I Prop. 2009/10:89 s. 52 konstateras: Utexaminerade lärare arbetar till mycket stor del (70 till 80 procent) i samma län där utbildningen getts. Det är således av största vikt att vi behåller lärarutbildningen mot gymnasiet för att säkerställa rekrytering av språklärare i framtiden. Att gymnasiereformen föreslår införandet av ett nytt humanistiskt program 13 of 56

15 Bilaga till ärende 5 HT 2011 kommer med största sannolikhet att innebära en ökad efterfrågan på ämneslärare i moderna språk. Språkdidaktik och VFU Språkämnena vid Mälardalens högskola har vetenskapligt och pedagogiskt högt kvalificerad personal med ett stort internationellt kontaktnät. Det kollegiala samarbetet är mycket gott och väl utvecklat. Språkutbildningarna är väl förankrade i MDH:s nuvarande lärarutbildning och didaktiska verksamhet. Med en genomtänkt och utökad samläsningsmodell, som omfattar samtliga språk och alla nivåer vill vi erbjuda alla våra studenter en högkvalitativ språkdidaktisk miljö. Den pedagogiska kompetensen hos språklärargruppen är hög. Docenten i engelska, Diane Pecorari, har tilldelats medel för att bli professor inom utbildningsvetenskaplig forskning och har dessutom ett VR-projekt inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot språk. Projektet är ett samarbete med andra svenska och utländska lärosäten. Under 2009 har projektet producerat 9 presentationer på konferenser och seminarieserier samt 3 vetenskapliga artiklar som är under granskning för publicering i internationella tidskrifter. Under VT10 har MDH finansierat Pecoraris deltagande i ytterligare två forskningsgrupper som undersöker aspekter av andraspråksskrivande tillsammans med forskare på andra svenska och utländska lärosäten. Resultatet av dessa projekt hittills har varit fyra konferensbidrag som ska presenteras under VT10. Ytterligare tre artiklar är planerade. Pecorari deltar i konferenser och seminarieserier med anknytning till språkdidaktiska frågor, både Sverige och utomlands. År 2007 blev Diane Pecorari utsett till Excellent Lärare inom MDH:s pedagogiska karriärväg. De flesta lärarna i moderna språk har antingen ämneslärarutbildning eller genomgångna kurser i högskolepedagogik. Flera lärare har dessutom en externt utvärderad pedagogisk meritportfölj. Ett antal lärare har skrivit läromedel för gymnasie-och högskolebruk. Två lärare (Helena Darnell Berggren i engelska och Magda Salinas i spanska) har en pågående masterutbildning i didaktik. Detta gör att de nu ingår i flera stora nätverk inom det didaktiska fältet samt får tillgång till aktuell information i området. Andra lärare fortbildas inom ämnesdidaktik, bla inom IT-baserat lärande och litteraturdidaktik. Lektorn i franska, Anna Chryssafis, har erfarenhet av undervisning, institutionsstöd, utvecklingsarbete samt forskningsbevakning inom högskolepedagogik. Professorn i tyska, Sture Packalén, är sedan 1985 MDH:s representant i språknätverket Samverkansrådet för språkutbildningar i Mälardalsområdet (Uppsala, Stockholm, Södertörn, MDH) och var Rådets ordförande Flera av våra lärare har bred erfarenhet av IT-pedagogik. Våra lärare är sedan länge medlemmar i humanistiska didaktikgruppen där aktuella didaktiska frågor ventileras regelbundet. Även humanistiska seminariet är ett forum där alla språkämnen deltar. De lärare som är 14 of 56

16 Bilaga till ärende 5 involverade i VFU deltar i nätverk av språklärare från gymnasieskolor och grundskolor både i området och nationellt. De deltar även i olika grupper kopplade till skolans verksamhet, t.ex. kommuner och lärargrupper. En av våra lärare i engelska, Helena Darnell Berggren, blev dessutom anlitad av Skolverket som deltagare i en projektgrupp om Livslångt lärande. Språkdidaktiken har många gemensamma nämnare och är tillämpbar på alla moderna språk. I vår språkdidaktiska undervisning vill vi därför dela med oss av våra olika kompetenser och ser det som en poäng att lärarstudenter i ett modernt språk får ta del av den didaktiska kompetens som finns i ett annat. Detta kan ske i språkdidaktiska kurser som vänder sig till alla blivande språklärare. Läser man våra utlandskurser läser man språkdidaktiken på distans på Blackboard med träffar via Adobe Connect Pro. Det ingår också besök i skolor i målspråkslandet och uppgifter i didaktik på plats. Den verksamhetsförlagda utbildningen görs vid Mälardalens högskola, där vi genomför lektionsbesök och didaktiska samtal med såväl den studerande som med handledaren. I SOU 2008:109 s. 404 skrivs: Besök av examinatorn hos varje lärarstuderande under VFU:n ska vara obligatoriskt. Detta är således ett moment i studierna som redan genomförs. I ämnet engelska finns möjlighet att göra VFU på plats i England. Förslag till beslut: MDH söker examensrätt för: Engelska åk 7-9 och gymnasieskola Franska åk 7-9 och gymnasieskola Spanska åk 7-9 och gymnasieskola Tyska åk 7-9 och gymnasieskola Anna Chryssafis, avdelningschef för Moderna språk, UKK Peter Gustafsson, akademichef, UKK 15 of 56

17 Bilaga till ärende 5 Kompetensutvecklingsplan för professur i engelska Diane Pecorari Publication Status funding Student reading practices under review VR grant Implications of English under review VR grant language course literature Focus-on-form episodes in to be written during 2010 VR grant lectures in a parallel-language environment Vocabulary acquisition to be written during 2011 VR grant outcomes from targetted focus-on-form episodes Lexical features of undergraduate summary writing Diversity in faculty attitudes and practices toward student writing from sources A corpus-based analysis of specialist terminology in textbooks The academic formula list in the context of undergraduate parallel-language teaching to be written up summer of 2010; smaller chunks of the project will be presented at two conferences. to be presented at a conference in 2010; sufficient data exist to make an article, and an article publication has in fact been solicited. basic data has been gathered but would need to be processed and findings written up basic data has been gathered but would need to be processed and findings written up competence development time from UKK VT10, for the basic research. Participation at one conference funded by UKK, and at the other by PIL. extra kompetensutvecklingstid HT10 extra kompetensutvecklingstid VT11 extra kompetensutvecklingstid HT11 Utöver dessa publikationer kommer flera utifrån mitt VR-projekt där jag inte är enda eller första fortfattare. De skulle alltså vara värdefulla tillägg till en ansökan men dessa ovanstående kan betraktas som nödvändiga. 16 of 56

18 Bilaga till ärende 5 Kompetensutvecklingsplan för professur i franska Hans Färnlöf HT2010 Sammanställning av möjliga artiklar att inkludera i monografin. Kontakt med tidskrifter för copyright-frågor. VT2011 Enklare redigering av artiklar. Första redigering av teoretiskt ramverk. HT2011 Slutgiltig redigering av teoretiskt ramverk. VT2012 Utgivning av monografi (Mälardalen) Ansökan om professur 17 of 56

19 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 6 6 Ny utbildningsstrateg - information MDH /09 Niclas Månsson kommer under våren att lämna sitt uppdrag som utbildningsstrateg och en ersättare behöver utses. Fem personer nominerades av UKK och har tillfrågats, och följande personer har tackat ja: Herbert Söderling Marja-Terttu Tryggvason Margareta Sandström Förslag till beslut Nämnden beslutar att utse Marja-Terttu Tryggvason till utbildningsstrateg under höstterminen Ärendets beredning Utbildnings- och forskningssektionen har skickat ut förfrågan om förslag till akademicheferna på UKK och HST. Förslag har inkommit från UKK. Delges Akademichef UKK och HST, utbildningsledare UKK och HST, administrativ chef UKK och HST, Herbert Söderling, Marja-Terttu Tryggvason och Margareta Sandström. 18 of 56

20 Kvalitetsplan för IDT 2010 IDT:s kvalitetsplan är en kort beskrivning av hur akademin arbetar med kvalitetsfrågor under Arbetet genomsyrar all verksamhet som pågår på akademin och nedanstående beskrivning kan ses som exempel på arbete som pågår på IDT. För övrigt hänvisas till IDT:s handlingsplaner för 2010 gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och IDT:s verksamhetsplan för Övergripande kvalitetsarbete inom akademin Akademin har en omfattande verksamhet där ständiga förändringar sker och många medarbetare är inblandade. Därför att det viktigt att ständigt tydliggöra och uppdatera befattningsbeskrivningar och processer. Under 2010 ska IDT ta fram/tydliggöra befattningsbeskrivningar/roller för t.ex. forskningsledare, forskningsprofilledare, forskningsgruppledare, projektledare, avdelningschefer, administratörer. Beskrivningar eller tydliggöranden av de viktigaste processer ska också tas fram under Bland annat ska ekonomiprocessen tydliggöras (budget prognoser uppföljningar) och fastställda modeller för avdelningsredovisning/projektredovisning tas fram. Under slutet av 2009 genomförde UKK en förstudie på IDT för att identifiera akademins pedagogiska utvecklingsbehov. Förstudien ska ligga till grund för en pedagogisk utvecklingsplan för IDT för åren Kvalitetsarbete inom forskningen Den ständiga strävan efter ökad kvalitet och effektivitet drivs av i huvudsak tre viktiga faktorer, pengar, publicering och personer: 1. Kampen för att säkra forskningens externfinansiering. Med en externfinansieringsgrad på c:a 75% så är konkurrenskraftiga ansökningar en överlevnadsfråga. a. För bl.a. de årliga utlysningarna från VR och KKS så driver akademin stödprocesser för att öka kvaliteten på ansökningarna. Akademin anordna möten där lärdomar från tidigare år och andras ansökningar samlas och sprids. b. Motsvarande aktiviteter drivs för att sätta forskarna i kontakt med konsortier inom stora Europeiska kluster (bl.a. ITEA2 och ARTEMIS). c. Forskningssamordnarna arbetar som grupp för att stödja kvalitetsutvecklingen för i synnerhet ansökningarna, genom att bygga upp specialistkompetens för olika finansieringsformer och finansiärer. Det gäller också kvalitetsutveckling av det industriella nätverket och forskningsinformationen, eftersom industrinätverket är en grundförutsättning för lyckad finansiering. 2. Internationell publicering i rätt media, kräver hög kvalitet, men också planering och timing. Kvalitet i publiceringen hör till det centrala kvalitetsarbetet inom forskningen och drivs med intern peer-reeview och kollegiala former av stöd. 3. En särskild aktivitet som syftar till att medvetandegöra yngre postdoktorer om möjliga karriärvägar etc. och utbilda morgondagens forskningsledare är IDT:s PostDoc-program, som startade ht-09 och vars första instans kommer att pågå under hela PostDoc-programmet består av i huvudsak tre delar: (1) ett mentorsprogram, (2) en seminarieserie och (3) utarbetande av individuella karriärplaner. 19 of 56

21 Kvalitetsarbete inom forskarutbildning Under senare år ( ) har doktorandrekryteringen skett med internationell konkurrens, och ett stort antal doktorander har rekryterats från utländska lärosäten. Vi har också ett flertal doktorander med dubbel antagning vid ett utländskt lärosäte och hos MDH. Det är en viktig del i att höja ribban inom forskarutbildningen, men det ställer också högre krav på administration och samordning, när en så stor andel av den forskande personalen inte talar svenska bland annat är mycket viktig information inom högskolan enbart tillgänglig på svenska. Den höga andelen seniora forskare (det går ungefär en senior forskare på varje doktorand) är en annan kvalitetsfaktor i forskarutbildningen, liksom den kultur som möjliggör ett stort mått av samarbete mellan forskargrupper, så att doktorander kan få handledning från olika handledare under sin utbildningstid. Produkten av forskarutbildningen är ju inte bara en avhandling av hög vetenskaplig kvalitet, utan framförallt en doktor, med kvaliteter som inte bara uppskattas inom akademin, utan även inom industrin. Därför triggar även den starka rekryteringen av postdoktorer kvaliteten i forskarutbildningen. Inom profilen IPR så genomfördes ett ambitiöst projekt under 2009 som resulterade i ett nytt forskarskolekoncept, vilket under 2010 dels förväntas införas, dels förväntas stimulera utveckling av våra övriga profiler. Under 2010 kommer ett utvecklingsprojekt genomföras med syfte att identifiera förbättringspotential inom IDT:s forskarutbildning, öka harmoniseringen mellan ämnena och genomföra förbättringar, bland annat i hanteringen av de tillgängliga verktygen ISP:er, IUP:er, lic-proppar, doktorsproppar, sedvanlig kvalitetsgranskning i samband med lic-presentationer och disputationer. Obligatorisk handledarutbildning för huvudhandledare vid nyantagning av doktorander. Doktorandhanteringsprocessen från antagning till doktorsexamen ska tydliggöras under 2010 så att både doktorander, handledare och andra som är inblandade i processen får en ökad kunskap och förståelse för hur processen ser ut, vilka tidplaner som gäller och vem som ansvarar för vad i processen. Kvalitetsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå Utgångspunkten för det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom utbildningen är de policydokument som MDH:s ledning har tagit initiativet till. Våra aktiviteter, precis som resten av högskolans kvalitetspolicy utgår från följande fyra grundläggande perspektiv: a) akademisk kvalitet b) nöjda studenter och andra intressenter c) effektiva processer d) långsiktig hållbar användning av resurser Nedan beskrivs de aktiviteter som vi kommer att jobba med under 2010 för att förbättra utbildningens kvalitet på IDT. 20 of 56

22 Kursplanegruppen Under höstterminen 2009 initierades arbetet med att hantera kursplanerna på ett mer systematiskt sätt. I princip handlar detta om att vara ett stöd till de avdelningar som planerar att starta en ny kurs. Detta arbete är starkt koppla till att förbättra och effektivisera processerna, samt öka akademisk kvalitet. Kursplanegruppen består av IDT:s båda utbildningsledare samt representanter från de flesta av våra ämnen. Kursplanegruppens främsta uppgift är att följa upp och kvalitetsgranska varje nytt förslag till kursplan. Arbetet i gruppen underlättar arbetet för akademins utbildningsledare innan denne fastställer varje kursplan. Detta arbete kommer att testas under vårterminen 2010 och finskjusteras vid behov för att tillgodose akademins behov. Utbildningsmöten: SAGASUM Ett annat projekt som har en stark koppling till akademisk kvalitet samt effektiva processer är IDT:s nya mötesformer. Detta arbete har initierats av akademins utbildningsledare som har sett ett starkt behov av både korta och längre möten för att kunna hantera diverse frågor. Varje tisdag förmiddag har vi dessa möten. Platsen alternerar mellan Eskilstuna och Västerås. De flesta vanliga möten är på en timme och kallas Studieadministrativa möten (SAG). Var femte vecka ökas mötestiden till fem timmar. Dessa möten kallas Stora utbildningsmöten (SUM). Eftersom de stora mötena sker var femte vecka alternerar även dessa SUM-möten mellan de både städerna. Både möten är öppna för alla. Den stora skillnaden mellan dem är att under SUM kan vi hantera frågor som IDT-anställda anser bör diskuteras i ett större forum och är av mer strategisk karaktär. SAG mötena handlar mer om snabba och operativa beslut. Vi har redan satt igång detta projekt men märker att intresset för SUM inte är högt prioriterat. Under 2010 kommer vi att jobba med detta problem. Processerna kring utbildningsplanering Utbildningsplaneringsprocessen är ryggraden i våra aktiviteter. IDT har under 2009 börjat med att effektivisera detta arbete. Vi räknar med att förbättringen av denna process kommer att vara bland de viktigaste projekten under Målet är att denna process skall integreras med arbetet med kursplanerna i första skede. I nästa skede kommer IDT att titta på hur denna process kan integreras med projekt som är av mer strategiska karaktär. För att underlätta hanteringen av alla dessa parallella processer jobbar vi även med att titta över de verktyg som finns tillgängliga. Workshops under akademidagarna Sedan början på 2008 har IDT haft ett antal workshops i anslutning till akademidagarna. IDT:s medarbetare har ett stort inflytande över temat för dessa workshops som kan handla om allt ifrån distansutbildningar till samarbete över ämnesgränserna. Vi har sett att de hjälper till kvalitetsarbetet på flera sätt, framförallt genom aktivt delaktighet. Under 2010 kommer vi självklart att har workshops under våra akademidagar. 21 of 56

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Anmälan mot Södertörns högskola angående högskolans hantering av avvecklingen av ämnena spanska, tyska, franska och ryska

Anmälan mot Södertörns högskola angående högskolans hantering av avvecklingen av ämnena spanska, tyska, franska och ryska Södertörns högskola Rektor Juridiska avdelningen Anna Sandström Anmälan mot Södertörns högskola angående högskolans hantering av avvecklingen av ämnena spanska, tyska, franska och ryska Högskoleverket

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer