Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010"

Transkript

1 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: Presentation av akademiernas kvalitetsplaner Återkoppling från strategidagen och akademidialoger Lägesrapporter från stora pågående processer, bl.a. ansökningar om lärarexamina och examensrätter för forskarutbildning Uppstart av arbetsgruppernas arbete med beredning av uppdrag och budget för arbetsgruppernas roll - arbetsprocessen - diskussion av styrkor och utvecklingsbehov för högskolans sex prioriterade inriktningar Fika i samband med gruppdiskussioner Ny nämndorganisation

2 KALLELSE Nr 3:2010 Utbildningsvetenskapliga nämnden Dnr. UVENS MDH 2010/113 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Datum och tid: Plats: Onsdagen den 21 april, kl (Därefter lunch och sedan nämndgemensamt möte till i Paros) S1-722, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/student/service/kartor) Ledamöter: Carl Anders Säfström Dekanus Ulla Hillerdal Prodekanus Katalin Földesi Lärarrepresentant Margareta Sandström Lärarrepresentant Jarmo Lainio Lärarrepresentant Magdalena Rangne Lärarrepresentant Veronica Ribé Doktorandrepresentant Förhinder Hanna Johansson Studeranderepresentant Jenny Lindholm Studeranderepresentant Gunilla Engvall Extern ledamot Tommy Svensson Extern ledamot Tjänstemän: Hans Berggren Utbildnings- och forskningssektionen Maria Spennare Utbildnings- och forskningssektionen Fackliga företrädare: Marie Öhman SACO Övriga: Niclas Månsson Utbildningsstrateg, adjungerad Therese Welén Utbildningsledare för lärarutbildningen, adjungerad Förhinder anmäls till Hans Berggren, telefon , e-post eller Maria Spennare ; e-post 1 of 56

3 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2010 Utbildningsvetenskapliga nämnden Sammanträdesdatum: Dnr. MDH 2010/113 Bilaga Sidnummer 1. Val av justeringsperson s Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter s Presentation av ny extern ledamot 4. Delegationsbeslut 4 s Beslut om inriktningar för examensrättsansökningar ämneslärare MDH /09 5 s Ny utbildningsstrateg MDH /09 6 s Inkomna handlingar och anmälningar - Föregående protokoll se: - Akademiernas kvalitetsplaner - Propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) - Propositionen Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139) s s s Rapporter från nämndens utskott och arbetsgrupper s Utbildningsrådet - Forskningsutskottet - Lärarförslagsnämnden -Rapport från RUC -Rapport från Biblioteksrådet Rapport från studentkåren (föredras av studeranderepresentant) Rapport från doktorandrådet (föredras av studeranderepresentant) Rapport från dekanus 9. Övriga frågor s Mötet avslutande s. 56 Sign: 2 (4) 2 of 56

4 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 1 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut Nämnden beslutar att uppdra åt Jarmo Lainio att jämte ordföranden justera protokollet Ärende 2 2 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Förslag till beslut Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista efter att frågan om xxxx anmälts som övrig fråga. Ärendets beredning Föredragningslistan har behandlats i UVETTE. Underlag Ordförandes förslag till föredragningslista bilagd kallelsen Sign: 3 of 56 3 (4)

5 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 3 3 Presentation av ny extern ledamot Ärende 4 4 Delegationsbeslut UVEN UVEN GEM Utbildningsvetenskaplig kärna Revidering lokala krav för lärarexamen Inställande av kurstillfälle sommaren 2010 (MDH /09) Beslut att ställa sig bakom styrgruppens definition av utbildningsvetenskap, utbildningsvetenskaplig kärna och beskrivning av samverkansprocessen enligt bilaga. Beslut att revidera de lokala kraven för lärarexamen utifrån SUHF s rekommendationer, rektors beslut samt Högskoleverkets översättning av lärarexamen. Nämnderna beslutar att sommarterminen 2010 ställa in kursen Samtida språk och litteraturer i Norden, anmälningskod 31000, samt att uppdra till berörd akademi att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Säfström Säfström Gustafsson Jonsson Säfström Förslag till beslut Nämnden beslutar lägga informationen till handlingarna Sign: 4 of 56 4 (4)

6 PROTOKOLL Dekanusbeslut Utbildningsvetenskapliga nämnden Sammanträdesdatum Diarienr: MDH /09 Närvarande: Carl Anders Säfström Maria Spennare Utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildningsvetenskaplig kärna (MDH /09) Beslut Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutar att ställa sig bakom styrgruppens definition av utbildningsvetenskap, utbildningsvetenskaplig kärna och beskrivning av samverkansprocessen enligt bilaga. Ärendets behandling Maria Spennare föredrar ärendet. Delges Akademichef UKK och HST, administrativ chef UKK och HST, utbildningsledare UKK och HST. Å nämndens vägnar Carl Anders Säfström Dekanus utbildningsvetenskapliga nämnden 5 of 56

7 61 of 56 2 Bilaga till dekanbeslut

8 72 of 56 2 Bilaga till dekanbeslut

9 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 5 5 Beslut om inriktningar för examensrättsansökningar MDH /09 Den Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutade vid sitt sammanträde 3:2010 att gå vidare med ansökan om examensrättigheter för den nya lärarutbildningen inom dessa ämnen: För Ämneslärare med inriktning årskurs 7-9 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap Historia Engelska Tyska Franska Matematik Dessutom önskar UVEN se en framskrivning av möjligheterna att ansöka om Teknik i någon lämplig kombination. För Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap Historia Tyska Matematik Matematikämnet är för båda inriktningar beroende av att vi hittar lämpliga kombinationer. Utifrån det underlag som den utbildningsvetenskapliga nämnden haft att ta ställning till så har den sammanfattande bedömningen gjorts att kvaliteten är tillfredsställande inom dessa ämnen. Det utesluter dock inte att ytterligare underlag kan ge anledning till ny bedömning av ytterligare ämnen. 8 of 56

10 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Forts. ärende 5 Förslag till beslut Nämnden beslutar att gå vidare med ansökan om examensrättigheter för den nya lärarutbildningen inom dessa ämnen: För Ämneslärare med inriktning årskurs 7-9 Spanska För Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Engelska Franska Spanska Det är viktigt att understryka att bedömningen gjorts utifrån den ännu ofullständiga informationen från regeringen och högskoleverket om t.ex. fasta ämneskombinationer eller närmare anvisningar för hur ansökningarna ska vara utformade och att när dessa kommer, förhoppningsvis i början av maj, så kan revideringar och tilläggsbeslut bli nödvändiga. Ärendets beredning Uvette behandlade ärendet på sitt möte den 8 april. Underlag Skrivelse från Anna Chryssafis och Peter Gustafsson, moderna språk och lärarutbildningen, med kompetensutvecklingsplaner. Delges Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, rektorsråd, STC chef. 9 of 56

11 Bilaga till ärende 5 Till Utbildningsvetenskapliga nämnden Moderna språk och lärarutbildningen Bakgrund Vid Utbildningsvetenskapliga nämndens möte den 18 mars 2010 togs beslutet att engelska, tyska och franska, men inte spanska kan gå vidare med att skriva fram ansökan för examensrätt för åk 7-9. För gymnasiet togs beslutet att endast tyska kan gå vidare, men inte franska, spanska och engelska. Ytterligare underlag kan leda till annan bedömning, enligt protokoll. Med denna skrivelse vill vi lägga fram nya argument till varför vi bör gå vidare med att skriva fram ansökan för examensrätt i moderna språk för både 7-9 och gymnasiet. I det följande presenteras först språklärargruppens formella kompetens där nya uppgifter har tillkommit (se fetstil). Därefter presenteras förslag till attraktiva ämneskombinationer och slutligen presenteras förslag på samläsning och gemensam språkdidaktik i moderna språk. 1 Språklärargruppens formella kompetens Engelska Iéva Tuna Berglin, fil.mag. adjunkt Helena Darnell Berggren, fil.mag. lektor. Deltar i Uppsalas första masterutbildning i didaktik i Bolognaprogrammet Erik Falk, fil.dr. lektor John Jones, M.A. (Cambridge Univ), adjunkt Karin Molander Danielsson, fil.dr, lektor Diane Pecorari, fil.dr. docent, blivande professor (se bilaga) Thorsten Schröter, fil.dr. lektor Elisabeth Wulff Sahlén, fil.mag. adjunkt, doktorand Eva Zetterberg Pettersson, fil.dr. lektor Ytterligare en lektor med förutsättningar för en snar docentur kommer att anställas from ht Utvecklingsmöjligheter för språken i lärarutbildningen finns även utredd på UVEN och och HSVnämndens uppdrag of 56

12 Bilaga till ärende 5 Franska Anna Chryssafis, fil.dr. lektor Hans Färnlöf, fil.dr. docent, blivande professor (se bilaga) Jean-Jacques Hus, fil.mag. adjunkt Stella Moberg Paganelli, fil.mag.adjunkt Malin Roitman, fil.dr, lektor (vik from ht-10) Ytterligare en lektor ska anställas from ht-10. Tyska Uwe Kjär, fil.dr, docent Thorsten Päplow, fil.dr. adjunkt. Befordras till lektor inom kort. Sture Packalén, fil.dr., docent, professor. Spanska Fernando Bermudez, fil.dr. lektor, docent vt-10 Mauro Cavaliere, fil.dr, lektor Johan Gille, fil.dr. lektor, docent vt-11 Débora Rottenberg, fil.dr, lektor Magda Salinas, fil.kand, adjunkt. Pågående masterutbildning i didaktik i spanska som främmande språk vid universitetet i Barcelona. Alla kurser är avslutade. Endast masteravhandling återstår. Evalott Sellin, fil.mag. adjunkt Attraktiva och unika kurser Moderna språk är ett sådant huvudområde som faller väl in under propositionens skrivning om att det är viktigt att mindre lärosäten med hög kompetens inom ett begränsat antal ämnen eller ämnesområden får möjlighet att erhålla tillstånd att utfärda ämneslärarexamen (flertalet av våra lärare har dubbel kompetens, dvs. såväl doktorsexamen som lärarexamen). Med en noga genomtänkt samordningsmodell som omfattar samtliga språk och alla nivåer är det fullt möjligt att bedriva en framgångsrik och högkvalitativ lärarutbildning i huvudområdet Moderna språk vid MDH. Utan extra insatser av ekonomisk och personell art kan vi erbjuda studenter på det nya lärarprogrammet en unik utbildning i moderna språk: Med utlandsstudier i Barcelona, Köln/Kiel och Nice samt vid våra avtalsuniversitet via Erasmusutbyten blir kunskapsinhämtandet mycket effektivt och de blivande lärarna får just den större språkliga säkerhet som krävs i ett klassrum. 11 of 56

13 Bilaga till ärende 5 Med attraktiva utlandsstudier i kombination med campuskurser och/eller unika distanskurser i modern lärmiljö 2 med träffar under veckoslut kan vi rekrytera studenter från hela Sverige 3. Med samläsning och samverkan över ämnesgränser kan vi erbjuda lärarstudenterna en språkdidaktisk miljö med både djup och bredd Förslag till ämneskombinationer Ämne 1 Ämne 2 (resp ämne 3) Engelska Kombinationen engelska/moderna språk är populär. Här ser vi vinster både för engelska i och med kombinationen med de populära utlandskurserna och de moderna språken i och med kombinationen med engelska. Utlandskurs är planerad även för Engelska 2 och beräknas komma igång vt I engelska kan studenten dessutom välja att göra sin VFU på plats i England. Franska Franska 1-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Möjlighet finns även till campusförlagda kurser och distansutbildning med träffar under veckoslut. Spanska Spanska 1-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Möjlighet finns även till campusförlagda kurser och distansutbildning med träffar under veckoslut. Tyska Tyska 1 kan läsas utomlands vid vår avtalsskola. Tyska 2 kan läsas på campus eller som distanskurs med träffar under veckoslut. Tyska 3-4 kan läsas utomlands vid våra avtalsskolor/universitet eller som distanskurser med träffar under veckoslut. VFU, språkdidaktik och examensarbete görs vid MDH. Engelska Svenska Svenska Moderna språk (Fr/ty/sp) Svenska/fr/ty/sp Engelska/fr/ty/sp Fr/ty/sp Moderna språk (Fr/ty/sp) 2 Blackboard i kombination med Adobe Connect Pro 3 Distanskurser med träffar under veckoslut genomförs sedan en tid tillbaka i spanska med framgångsrikt resultat och ökade studentgrupper. 12 of 56

14 Bilaga till ärende 5 Varför ska vi söka både åk 7-9 och gymnasiet? Ämneslärarutbildningen har två inriktningar: åk 7 9 respektive gymnasieskolan. Enligt Prop. 2009/10:89 s. 66 kan studenterna avvakta till utbildningens tredje år med val mellan årskurs 7 9 och gymnasieskolan, vilket innebär att studenterna i båda inriktningarna kan samläsa under en stor del av utbildningen och därmed ge underlag för skapandet av stora grupper. För de studenter som inte redan från början bestämt vilket stadium de vill inrikta sina studier mot är det positivt att kunna fatta beslutet sent i utbildningen. Om denna möjlighet inte kan erbjudas vid MDH är risken dock stor att studenterna väljer annat lärosäte där denna valmöjlighet finns. I förlängningen påverkar detta också skolornas möjligheter att rekrytera lärare mot år 4 6 då Utbildningen till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7 9 bör ge sådan kompetens att lärarna kan undervisa i årskurs 4 6 i de ämnen utbildningen omfattar (Prop. 2009/10:89 s. 26). Av propositionen framgår inte att kraven på utbildningsanordnarnas didaktiska kompetens och didaktiska miljö skiljer mellan inriktning 7 9 och gymnasiet. I didaktiska sammanhang används begreppet ämneslärare och vår tolkning är att kraven på den didaktiska kompetensen är likartad för årskurs 7 9 och för gymnasiet. Studenter som inriktar sig mot arbete i gymnasieskolan ska bedriva ämnesstudier i två undervisningsämnen (Prop. 2009/10:89 s. 26), medan studenter med inriktning mot årskurs 7 9 ska ha en treämneskombination. I vissa fall bör det således vara lättare att ansöka om utbildning mot gymnasiet än mot årskurs 7 9, i synnerhet som det tredje ämnet i en treämneskombination bör vara näraliggande ett annat ämne: För att studierna i ämnena ska kunna stödja varandra är det en fördel om det minsta ämnet är näraliggande till ett annat som ingår i examen. (Prop. 2009/10:89 s. 26). Det innebär att det tredje ämnet inte kan vara vilket ämne som helst. Inom humaniora kan kombinationer av tre näraliggande ämnen, i första hand i svenska och olika moderna språk, erbjudas studenterna. Redan idag är många av de lärarstuderande inom humaniora inriktade mot gymnasiet, snarare än mot grundskolans senare år. När de moderna språken tilldelas ett större meritvärde vid ansökan till högskola och universitet är det högst sannolikt att fler elever på gymnasiet väljer att studera moderna språk, vilket i sin tur leder till behov av nyanställningar av språklärare och därmed en ökning av språkstuderande i lärarutbildningen. Ytterligare ett skäl är den goda arbetsmarknaden för gymnasielärare i Mälardalen, då det finns många gymnasieskolor och en stor befolkning. I Prop. 2009/10:89 s. 52 konstateras: Utexaminerade lärare arbetar till mycket stor del (70 till 80 procent) i samma län där utbildningen getts. Det är således av största vikt att vi behåller lärarutbildningen mot gymnasiet för att säkerställa rekrytering av språklärare i framtiden. Att gymnasiereformen föreslår införandet av ett nytt humanistiskt program 13 of 56

15 Bilaga till ärende 5 HT 2011 kommer med största sannolikhet att innebära en ökad efterfrågan på ämneslärare i moderna språk. Språkdidaktik och VFU Språkämnena vid Mälardalens högskola har vetenskapligt och pedagogiskt högt kvalificerad personal med ett stort internationellt kontaktnät. Det kollegiala samarbetet är mycket gott och väl utvecklat. Språkutbildningarna är väl förankrade i MDH:s nuvarande lärarutbildning och didaktiska verksamhet. Med en genomtänkt och utökad samläsningsmodell, som omfattar samtliga språk och alla nivåer vill vi erbjuda alla våra studenter en högkvalitativ språkdidaktisk miljö. Den pedagogiska kompetensen hos språklärargruppen är hög. Docenten i engelska, Diane Pecorari, har tilldelats medel för att bli professor inom utbildningsvetenskaplig forskning och har dessutom ett VR-projekt inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot språk. Projektet är ett samarbete med andra svenska och utländska lärosäten. Under 2009 har projektet producerat 9 presentationer på konferenser och seminarieserier samt 3 vetenskapliga artiklar som är under granskning för publicering i internationella tidskrifter. Under VT10 har MDH finansierat Pecoraris deltagande i ytterligare två forskningsgrupper som undersöker aspekter av andraspråksskrivande tillsammans med forskare på andra svenska och utländska lärosäten. Resultatet av dessa projekt hittills har varit fyra konferensbidrag som ska presenteras under VT10. Ytterligare tre artiklar är planerade. Pecorari deltar i konferenser och seminarieserier med anknytning till språkdidaktiska frågor, både Sverige och utomlands. År 2007 blev Diane Pecorari utsett till Excellent Lärare inom MDH:s pedagogiska karriärväg. De flesta lärarna i moderna språk har antingen ämneslärarutbildning eller genomgångna kurser i högskolepedagogik. Flera lärare har dessutom en externt utvärderad pedagogisk meritportfölj. Ett antal lärare har skrivit läromedel för gymnasie-och högskolebruk. Två lärare (Helena Darnell Berggren i engelska och Magda Salinas i spanska) har en pågående masterutbildning i didaktik. Detta gör att de nu ingår i flera stora nätverk inom det didaktiska fältet samt får tillgång till aktuell information i området. Andra lärare fortbildas inom ämnesdidaktik, bla inom IT-baserat lärande och litteraturdidaktik. Lektorn i franska, Anna Chryssafis, har erfarenhet av undervisning, institutionsstöd, utvecklingsarbete samt forskningsbevakning inom högskolepedagogik. Professorn i tyska, Sture Packalén, är sedan 1985 MDH:s representant i språknätverket Samverkansrådet för språkutbildningar i Mälardalsområdet (Uppsala, Stockholm, Södertörn, MDH) och var Rådets ordförande Flera av våra lärare har bred erfarenhet av IT-pedagogik. Våra lärare är sedan länge medlemmar i humanistiska didaktikgruppen där aktuella didaktiska frågor ventileras regelbundet. Även humanistiska seminariet är ett forum där alla språkämnen deltar. De lärare som är 14 of 56

16 Bilaga till ärende 5 involverade i VFU deltar i nätverk av språklärare från gymnasieskolor och grundskolor både i området och nationellt. De deltar även i olika grupper kopplade till skolans verksamhet, t.ex. kommuner och lärargrupper. En av våra lärare i engelska, Helena Darnell Berggren, blev dessutom anlitad av Skolverket som deltagare i en projektgrupp om Livslångt lärande. Språkdidaktiken har många gemensamma nämnare och är tillämpbar på alla moderna språk. I vår språkdidaktiska undervisning vill vi därför dela med oss av våra olika kompetenser och ser det som en poäng att lärarstudenter i ett modernt språk får ta del av den didaktiska kompetens som finns i ett annat. Detta kan ske i språkdidaktiska kurser som vänder sig till alla blivande språklärare. Läser man våra utlandskurser läser man språkdidaktiken på distans på Blackboard med träffar via Adobe Connect Pro. Det ingår också besök i skolor i målspråkslandet och uppgifter i didaktik på plats. Den verksamhetsförlagda utbildningen görs vid Mälardalens högskola, där vi genomför lektionsbesök och didaktiska samtal med såväl den studerande som med handledaren. I SOU 2008:109 s. 404 skrivs: Besök av examinatorn hos varje lärarstuderande under VFU:n ska vara obligatoriskt. Detta är således ett moment i studierna som redan genomförs. I ämnet engelska finns möjlighet att göra VFU på plats i England. Förslag till beslut: MDH söker examensrätt för: Engelska åk 7-9 och gymnasieskola Franska åk 7-9 och gymnasieskola Spanska åk 7-9 och gymnasieskola Tyska åk 7-9 och gymnasieskola Anna Chryssafis, avdelningschef för Moderna språk, UKK Peter Gustafsson, akademichef, UKK 15 of 56

17 Bilaga till ärende 5 Kompetensutvecklingsplan för professur i engelska Diane Pecorari Publication Status funding Student reading practices under review VR grant Implications of English under review VR grant language course literature Focus-on-form episodes in to be written during 2010 VR grant lectures in a parallel-language environment Vocabulary acquisition to be written during 2011 VR grant outcomes from targetted focus-on-form episodes Lexical features of undergraduate summary writing Diversity in faculty attitudes and practices toward student writing from sources A corpus-based analysis of specialist terminology in textbooks The academic formula list in the context of undergraduate parallel-language teaching to be written up summer of 2010; smaller chunks of the project will be presented at two conferences. to be presented at a conference in 2010; sufficient data exist to make an article, and an article publication has in fact been solicited. basic data has been gathered but would need to be processed and findings written up basic data has been gathered but would need to be processed and findings written up competence development time from UKK VT10, for the basic research. Participation at one conference funded by UKK, and at the other by PIL. extra kompetensutvecklingstid HT10 extra kompetensutvecklingstid VT11 extra kompetensutvecklingstid HT11 Utöver dessa publikationer kommer flera utifrån mitt VR-projekt där jag inte är enda eller första fortfattare. De skulle alltså vara värdefulla tillägg till en ansökan men dessa ovanstående kan betraktas som nödvändiga. 16 of 56

18 Bilaga till ärende 5 Kompetensutvecklingsplan för professur i franska Hans Färnlöf HT2010 Sammanställning av möjliga artiklar att inkludera i monografin. Kontakt med tidskrifter för copyright-frågor. VT2011 Enklare redigering av artiklar. Första redigering av teoretiskt ramverk. HT2011 Slutgiltig redigering av teoretiskt ramverk. VT2012 Utgivning av monografi (Mälardalen) Ansökan om professur 17 of 56

19 Utbildningsvetenskapliga FÖRSLAG TILL BESLUT Nr 3:2010 nämnden UVENS MDH 2010/113 Sammanträdesdatum: Ärende 6 6 Ny utbildningsstrateg - information MDH /09 Niclas Månsson kommer under våren att lämna sitt uppdrag som utbildningsstrateg och en ersättare behöver utses. Fem personer nominerades av UKK och har tillfrågats, och följande personer har tackat ja: Herbert Söderling Marja-Terttu Tryggvason Margareta Sandström Förslag till beslut Nämnden beslutar att utse Marja-Terttu Tryggvason till utbildningsstrateg under höstterminen Ärendets beredning Utbildnings- och forskningssektionen har skickat ut förfrågan om förslag till akademicheferna på UKK och HST. Förslag har inkommit från UKK. Delges Akademichef UKK och HST, utbildningsledare UKK och HST, administrativ chef UKK och HST, Herbert Söderling, Marja-Terttu Tryggvason och Margareta Sandström. 18 of 56

20 Kvalitetsplan för IDT 2010 IDT:s kvalitetsplan är en kort beskrivning av hur akademin arbetar med kvalitetsfrågor under Arbetet genomsyrar all verksamhet som pågår på akademin och nedanstående beskrivning kan ses som exempel på arbete som pågår på IDT. För övrigt hänvisas till IDT:s handlingsplaner för 2010 gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och IDT:s verksamhetsplan för Övergripande kvalitetsarbete inom akademin Akademin har en omfattande verksamhet där ständiga förändringar sker och många medarbetare är inblandade. Därför att det viktigt att ständigt tydliggöra och uppdatera befattningsbeskrivningar och processer. Under 2010 ska IDT ta fram/tydliggöra befattningsbeskrivningar/roller för t.ex. forskningsledare, forskningsprofilledare, forskningsgruppledare, projektledare, avdelningschefer, administratörer. Beskrivningar eller tydliggöranden av de viktigaste processer ska också tas fram under Bland annat ska ekonomiprocessen tydliggöras (budget prognoser uppföljningar) och fastställda modeller för avdelningsredovisning/projektredovisning tas fram. Under slutet av 2009 genomförde UKK en förstudie på IDT för att identifiera akademins pedagogiska utvecklingsbehov. Förstudien ska ligga till grund för en pedagogisk utvecklingsplan för IDT för åren Kvalitetsarbete inom forskningen Den ständiga strävan efter ökad kvalitet och effektivitet drivs av i huvudsak tre viktiga faktorer, pengar, publicering och personer: 1. Kampen för att säkra forskningens externfinansiering. Med en externfinansieringsgrad på c:a 75% så är konkurrenskraftiga ansökningar en överlevnadsfråga. a. För bl.a. de årliga utlysningarna från VR och KKS så driver akademin stödprocesser för att öka kvaliteten på ansökningarna. Akademin anordna möten där lärdomar från tidigare år och andras ansökningar samlas och sprids. b. Motsvarande aktiviteter drivs för att sätta forskarna i kontakt med konsortier inom stora Europeiska kluster (bl.a. ITEA2 och ARTEMIS). c. Forskningssamordnarna arbetar som grupp för att stödja kvalitetsutvecklingen för i synnerhet ansökningarna, genom att bygga upp specialistkompetens för olika finansieringsformer och finansiärer. Det gäller också kvalitetsutveckling av det industriella nätverket och forskningsinformationen, eftersom industrinätverket är en grundförutsättning för lyckad finansiering. 2. Internationell publicering i rätt media, kräver hög kvalitet, men också planering och timing. Kvalitet i publiceringen hör till det centrala kvalitetsarbetet inom forskningen och drivs med intern peer-reeview och kollegiala former av stöd. 3. En särskild aktivitet som syftar till att medvetandegöra yngre postdoktorer om möjliga karriärvägar etc. och utbilda morgondagens forskningsledare är IDT:s PostDoc-program, som startade ht-09 och vars första instans kommer att pågå under hela PostDoc-programmet består av i huvudsak tre delar: (1) ett mentorsprogram, (2) en seminarieserie och (3) utarbetande av individuella karriärplaner. 19 of 56

21 Kvalitetsarbete inom forskarutbildning Under senare år ( ) har doktorandrekryteringen skett med internationell konkurrens, och ett stort antal doktorander har rekryterats från utländska lärosäten. Vi har också ett flertal doktorander med dubbel antagning vid ett utländskt lärosäte och hos MDH. Det är en viktig del i att höja ribban inom forskarutbildningen, men det ställer också högre krav på administration och samordning, när en så stor andel av den forskande personalen inte talar svenska bland annat är mycket viktig information inom högskolan enbart tillgänglig på svenska. Den höga andelen seniora forskare (det går ungefär en senior forskare på varje doktorand) är en annan kvalitetsfaktor i forskarutbildningen, liksom den kultur som möjliggör ett stort mått av samarbete mellan forskargrupper, så att doktorander kan få handledning från olika handledare under sin utbildningstid. Produkten av forskarutbildningen är ju inte bara en avhandling av hög vetenskaplig kvalitet, utan framförallt en doktor, med kvaliteter som inte bara uppskattas inom akademin, utan även inom industrin. Därför triggar även den starka rekryteringen av postdoktorer kvaliteten i forskarutbildningen. Inom profilen IPR så genomfördes ett ambitiöst projekt under 2009 som resulterade i ett nytt forskarskolekoncept, vilket under 2010 dels förväntas införas, dels förväntas stimulera utveckling av våra övriga profiler. Under 2010 kommer ett utvecklingsprojekt genomföras med syfte att identifiera förbättringspotential inom IDT:s forskarutbildning, öka harmoniseringen mellan ämnena och genomföra förbättringar, bland annat i hanteringen av de tillgängliga verktygen ISP:er, IUP:er, lic-proppar, doktorsproppar, sedvanlig kvalitetsgranskning i samband med lic-presentationer och disputationer. Obligatorisk handledarutbildning för huvudhandledare vid nyantagning av doktorander. Doktorandhanteringsprocessen från antagning till doktorsexamen ska tydliggöras under 2010 så att både doktorander, handledare och andra som är inblandade i processen får en ökad kunskap och förståelse för hur processen ser ut, vilka tidplaner som gäller och vem som ansvarar för vad i processen. Kvalitetsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå Utgångspunkten för det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom utbildningen är de policydokument som MDH:s ledning har tagit initiativet till. Våra aktiviteter, precis som resten av högskolans kvalitetspolicy utgår från följande fyra grundläggande perspektiv: a) akademisk kvalitet b) nöjda studenter och andra intressenter c) effektiva processer d) långsiktig hållbar användning av resurser Nedan beskrivs de aktiviteter som vi kommer att jobba med under 2010 för att förbättra utbildningens kvalitet på IDT. 20 of 56

22 Kursplanegruppen Under höstterminen 2009 initierades arbetet med att hantera kursplanerna på ett mer systematiskt sätt. I princip handlar detta om att vara ett stöd till de avdelningar som planerar att starta en ny kurs. Detta arbete är starkt koppla till att förbättra och effektivisera processerna, samt öka akademisk kvalitet. Kursplanegruppen består av IDT:s båda utbildningsledare samt representanter från de flesta av våra ämnen. Kursplanegruppens främsta uppgift är att följa upp och kvalitetsgranska varje nytt förslag till kursplan. Arbetet i gruppen underlättar arbetet för akademins utbildningsledare innan denne fastställer varje kursplan. Detta arbete kommer att testas under vårterminen 2010 och finskjusteras vid behov för att tillgodose akademins behov. Utbildningsmöten: SAGASUM Ett annat projekt som har en stark koppling till akademisk kvalitet samt effektiva processer är IDT:s nya mötesformer. Detta arbete har initierats av akademins utbildningsledare som har sett ett starkt behov av både korta och längre möten för att kunna hantera diverse frågor. Varje tisdag förmiddag har vi dessa möten. Platsen alternerar mellan Eskilstuna och Västerås. De flesta vanliga möten är på en timme och kallas Studieadministrativa möten (SAG). Var femte vecka ökas mötestiden till fem timmar. Dessa möten kallas Stora utbildningsmöten (SUM). Eftersom de stora mötena sker var femte vecka alternerar även dessa SUM-möten mellan de både städerna. Både möten är öppna för alla. Den stora skillnaden mellan dem är att under SUM kan vi hantera frågor som IDT-anställda anser bör diskuteras i ett större forum och är av mer strategisk karaktär. SAG mötena handlar mer om snabba och operativa beslut. Vi har redan satt igång detta projekt men märker att intresset för SUM inte är högt prioriterat. Under 2010 kommer vi att jobba med detta problem. Processerna kring utbildningsplanering Utbildningsplaneringsprocessen är ryggraden i våra aktiviteter. IDT har under 2009 börjat med att effektivisera detta arbete. Vi räknar med att förbättringen av denna process kommer att vara bland de viktigaste projekten under Målet är att denna process skall integreras med arbetet med kursplanerna i första skede. I nästa skede kommer IDT att titta på hur denna process kan integreras med projekt som är av mer strategiska karaktär. För att underlätta hanteringen av alla dessa parallella processer jobbar vi även med att titta över de verktyg som finns tillgängliga. Workshops under akademidagarna Sedan början på 2008 har IDT haft ett antal workshops i anslutning till akademidagarna. IDT:s medarbetare har ett stort inflytande över temat för dessa workshops som kan handla om allt ifrån distansutbildningar till samarbete över ämnesgränserna. Vi har sett att de hjälper till kvalitetsarbetet på flera sätt, framförallt genom aktivt delaktighet. Under 2010 kommer vi självklart att har workshops under våra akademidagar. 21 of 56

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer