Versionsinformation för Ecos 1.98

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation för Ecos 1.98"

Transkript

1 Upprättad Upprättad av Hans Wahlström Magnus Nilsson Affärsområde Tekis-R Handling / beteckning ECOS198-Versionsinformation.pdf Dokumentbeteckning Versionsinformation Ecos 1.98 Versionsinformation för Ecos 1.98 Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé Köping SUNDBYBERG

2 Versionsinformation Ecos (9) Version 1.98 Största förändringen i Ecos 1.98 är att anpassningar har gjorts för nya miljöklassningskoder. Bl.a. har rutiner i ett formulär gjorts för att uppdatera i sjok och därmed underlättat övergången genom att slippa gå in och ändra i varje enskilt verksamhetskort. Ecos kan nu användas tillsammans med Word 2013 och SQL Server Ett 30-tal förbättringar och rättningar har gjorts. Innehåll 1 Drift 4 Säkerhet Behörighetssystem, grupper 4 Allmänt Förvaltingsuppgifter 4 Fliken Kontroll 4 Fliken Ekonomi 4 Koder Övriga koder Ecos 4 Dokumentlager-Mallar 4 Uppdateringar Ställ in GEM_COUNTER 4 2 Objekt 4 Sökning på fastighet 4 Livsmedelsanläggningar 5 Köldmedium 5 Radon 5 Avlopp 5 Miljöskydd 5 Uppdateringen till Ecos Avgiftsklasser (AK) 5 Omklassa miljöverksamheter enligt SKL:s Taxebilaga 2 6 Verksamhetskortet 7 Urval 7 Dokumentkopplingsparametrar 7 Övrigt 7 3 Diarie 8 Skriv bekräftelse 8 Sätt gallringsdatum 8

3 Versionsinformation Ecos (9) 4 Fakturering 8 Fakturaunderlag 8 5 Händelser 8 Kontroll-åtgärder 8 Dokument 8 Dokumentkopplingsparametrar 8 6 Tidsregistrering 9 7 Övrigt 9 Word SQL Server Hjälpen 9 Versionsdokument 9

4 Versionsinformation Ecos (9) 1 Drift Säkerhet Behörighetssystem, grupper När en grupps behörighet sparas sätts behörigheten på tabellkopplingarna i ecos.mde och för att behålla den valda behörigheten mellan versionsuppdateringarna (ecos.mde byts ju ut då) sparas behörigheten också i en tabell hos er användare (Oracle eller SQL-server). Du kan nu växla mellan Sparad och Gällande (den i ecos.mde) behörighet för att se om det saknas behörighet i den gällande behörigheten. Ändringar av behörigheten kan bara göras när knappen Sparad är intryckt. Allmänt Förvaltingsuppgifter Fliken Kontroll Det är möjligt att här välja vilka checklistor som ska användas. Välj bort de checklistor som inte används genom att dubbelklicka i vänstra rutan Det går också att välja tillbaka från högra till vänstra rutan genom att dubbelklicka där. Fliken Ekonomi För er som har Ecos kopplat till ett ekonomisystem finns det en ny inställning för debitering av ärendeknuta händelser där man väljer om ärenderubrik ska tas med i Noteringen till fakturaunderlaget. Om ikryssad läggs uppgift om ärenderubrik (på samma rad som Diarienummer) in i Noteringen till skapat fakturaunderlag. OBS! Om ärenderubriken är längre än 48 tecken kommer den kapas. Koder Övriga koder Ecos Dokumentlager-Mallar När en mall som ska användas för flera intressenter registreras och malltyp ska anges står nu information om att mallen ENDAST kommer kunna användas från Massutskick (gäller malltyp > 1 Risk och >1 Intress ). Uppdateringar Ställ in GEM_COUNTER DOCLINK_ID (för dokumentlagret) och INSP_ID (för inspektionsprotokoll) har tagits med i listan över fält där räknaren kan uppdateras till rätt värde. 2 Objekt Sökning på fastighet Rättning av fastighetssökningen så att det nu även går att söka på en fastighet där längden på trakt är ett (1) tecken, t ex sökning på Å 1:11. Gäller sökning av fastighet

5 Versionsinformation Ecos (9) från ett objekt via 3-punktsknappen Sökformulär för fastighet eller via fliken Intressenter och knappen Hämta fastighetsägare. Livsmedelsanläggningar Anläggningsnamn har förlängts till 50 tecken. Fråndatum är obligatoriskt vid registrering av en anläggning. Fråndatum har nu en förbättrad kontroll av att ett giltigt datum registrerats. Köldmedium Det är nu omöjligt att radera ett aggregat i fliken Aggregat om aggregatet är registrerat i fliken Inrapportering. Meddelande: Aggregatet är registrerat X gånger i aggregatkontrollen och kan inte raderas. Tips: Markera istället aggregatet som Skrotat. Radon I Mätplatsformuläret kan man nu även ange uppgiften Färdigmätt år. Används i första hand vid mätning i flerbostadshus. Uppgiften är även sökbar via Urval Objekt, fliken Registerurval, Registerkort Radon, tabell ECOS_OBJRADMATPLATS (Objekt-Radon-Mätplats) och Fält FARDIGMATTAR. Avlopp Vid objektutskrift där registerkort Avlopp är ikryssad så ses nu hela Färdigdatumet, var förut avhugget. Miljöskydd Naturvårdsverket har förändrat innebörden i vissa av de gamla FMH-koderna för att anpassa till MPF (Miljöprövningsförordningen 2013:251) och SKL har utökat listan och även satt rekommenderade avgiftsklasser (AK). Ecos utgår från SKLs Taxebilaga 2. Uppdateringen till Ecos 1.98 Det ställs en fråga under installationen av Ecos (se nedan). Om den som installerar svarar Nej på frågan finns det möjlighet att köra rutinen senare genom att i Ecos gå till Drift/Uppdateringar/Gör versionsuppdateringar. Vid uppdateringen till 1.98 laddas de nya SKL-koderna. Följande fråga visas: Vill du införa de nya SKL-koderna till Ecos. Om du är osäker kan rutinen köras senare. Ja/Nej Avgiftsklasser (AK) I Drift/Koder/Register Miljötillsyn Klassningskoder ändrar du eventuellt de föreslagna avgiftsklasserna (AK). Du kan växla mellan att visa de gamla och nya koderna genom att klicka på Visa endast koder enligt SKL.

6 Versionsinformation Ecos (9) Omklassa miljöverksamheter enligt SKL:s Taxebilaga 2 I den här rutinen omklassar du de gamla klassningskoderna till nya klassningskoder, enligt SKL:s Taxebilaga 2, på registrerade miljötillsynsverksamheter. Klicka på Omklassa miljöverksamheter enligt SKL:s Taxebilaga 2, via Rutiner/Klassningskoder. Formuläret är uppdelat i sju moment: 1. Läs anvisningarna, 2. Automatisk konvertering 3. Manuell konvertering genom att först ange en gammal klassningskod 4. Bestäm vilken ny klassningskod som byte ska ske till 5. Välj den markerade klassningskoden 6. Välj de objekt där den valda klassningskoden ska införas 7. Genomför bytet av klassningskod 1. När du läst anvisningarna kryssar du i att du läst och förstått anvisningarna, annars kan du inte fortsätta med omklassningen. 2. I många fall överensstämmer definitionsmässigt den gamla klassningskoden helt med den nya klassningskoden. Via knappen Automatisk konv kan du automatiskt konvertera dessa miljötillsynsverksamheter. Den nya klassningskoden får suffixet _13SKL (ex: 1.30 blir 1.30_13SKL). En del av de gamla klassningskoderna (9st) som definitionsmässigt överensstämmer med en ny klassningskod har även fått en ny kodbeteckning eller ersatts av en annan klassningskod (ex: blir _13SKL). 3. Den manuella konverteringen låter dig avgöra vilken ny klassningskod som ska ersätta den gamla klassningskoden. I rutan Från gamla klassningskoden visas alla gamla klassningskoder som är registrerade på miljötillsynsverksamheterna. När en gammal klassningskod väljs visas de objekt där någon av objektets miljötillsynsverksamheter har en sådan klassningskod, och följande händer:

7 Versionsinformation Ecos (9) 4. Den högra listan laddas med nya klassningskoder, där de siffror innan punkten i koden är densamma som för den valda gamla klassningskoden. Om t ex den valda gamla klassningskoden är så kommer det i den högra listan visas nya klassningskoder som börjar med "24.". Om det finns en motsvarande ny klassningskod markeras den i den högra listan, om t ex den valda gamla klassningskoden är 1.10 så kommer 1.10_13SKL markeras i den högra listan. I de fall där den valda gamla klassningskoden fått en något ändrad betydelse, visas förändringen i rutan 'Avvikelse mellan FMH och MPF'. Informationen som visas i rutan är hämtad från Naturvårdsverkets så kallade "Översättningsnyckel". 5.Välj den markerade nya klassningskoden. 6. Objekten i objektlistan har (minst) en miljötillsynsverksamhet med den klassningskod som angetts i moment 3. Markera bara de objekt som är lämpliga att få den nya klassningskoden. Om alla objekten i listan ska få den nya koden kan du markera alla med knappen Markera alla objekten. 7. Klicka på knappen Genomför bytet. Om det fortfarande finns objekt kvar i listan väljer du en annan klassningskod för dessa tills listan är tom. Listan Från gamla klassningskoden minskar allteftersom miljötillsynsverksamheterna får sina nya klassningskoder, och blir så småningom tom. Då är omklassningen genomförd! Verksamhetskortet Förändringar i verksamhetskorten resulterar nu i att de gamla uppgifterna sparas. För att se de tidigare uppgifterna klickar du på knappen Mer>>. En lista med KOD, TYP, TILLDATUM och TEXT visar de förändringar som gjorts på verksamhetsformuläret. De gamla koderna Upphörd avgiftsgrupp och Upphörd SNI-kod finns med i listan över gamla koder. Urval Under fliken Registerurval finns valen Omklassade Miljötillsynsobjekt och Ej omklassade Miljötillsynsobjekt Dokumentkopplingsparametrar Parametrarna [MiljöKlassnKod] och [MiljöKlassnKodAlla] är justerade så att klassningskodens suffix inte visas, t ex visas koden _13SKL som i ett Worddokument. Övrigt Om Miljöverksamheten inte är riskbaserad visas ändå kryssrutorna för riskvärdering, men de är låsta. Ett meddelande om detta visas.

8 Versionsinformation Ecos (9) 3 Diarie Skriv bekräftelse Om knappen Skriv bekräftelse används så blir nu den bekräftelsehändelse som skapas INTE markerad som arbetsmaterial. Sätt gallringsdatum När ärenden som ska gallras har sökts fram via Urval Diarie och ett angivet Gallringsår så blir knappen Sätt gallringsdatum synlig. Vid klick på knappen Sätt gallringsdatum kommer ärendets status nu ändras till Gallrat och Gallringsdatum sättas. Förut ändrades inte status. 4 Fakturering Fakturaunderlag Fälten Totalbelopp exkl moms och Totalt momsbelopp är bara visningsfält men har i vissa lägen blivit redigerbara. De eventuella ändringar som gjorts registreras aldrig och nu går det inte längre att ändra i fälten. 5 Händelser Kontroll-åtgärder En åtgärd kan bara registreras en gång per kontroll, men det går att registrera flera orsaker per åtgärd. Det gör man genom att i listrutan Välj rapporteringspunkt, välja detta flera gånger. Rapporteringspunkterna visas i fältet under, åtskilda med semikolon. Om du vill radera en punkt väljer du den igen och får då frågan om du vill radera punkten. I tidigare versioner gick det tyvärr att välja samma åtgärd flera gånger, vilket var felaktigt. Den möjligheten är nu borttagen. När viteskrav registreras ska fälten Viteskrav, Vitestyp (under viteskrav) och Vitesbelopp vara ifyllda. Kontroll att det blir gjort är nu infört. Dokument Mallar för flera intressenter (malltyp > 1 Risk och >1 Intress ) kan ENDAST användas från rutinen Massutskick och är nu INTE valbara vid val av mall vid registrering av nytt dokument från en händelse. Dokumentkopplingsparametrar Parametrarna [MiljöKlassnKod], [MiljöKlassnKodAlla] och [MiljöKlassnKoder] är justerade så att klassningskodens suffix inte visas, t ex visas koden 90.80_13SKL som i ett Worddokument. [MiljöRiskEjForEner] och [MiljöRiskEjForEnerPo] är nya parametrar för miljötillsyn gällande riskvärderingsuppgifter (Tilläggspoäng - Använder ej förnybar energi). Rättning har gjorts av parametrarna [MiljöKlassnKodBesk] och [HälsoKlassnKodBesk], Klassningskod - beskrivning.

9 Versionsinformation Ecos (9) För er som har SQL Server som databas har rättning har gjorts av parametrarna [Intressentcoadr] och [IntressentcoadrGem], Intressent - Coadress. Dokumentet ECOS198-Dokumentkoppling.pdf beskriver nyheterna. 6 Tidsregistrering Funktionsbehörighetsgruppen TidRedUrvalAlla finns nu för att tillåta en användare att göra urval till tidredovisning på en annan användare. Sedan tidigare finns gruppen TidRedRegAlla som tillåter en användare att registrera tid för en annan användare. 7 Övrigt Word 2013 Ecos är nu verifierad och testad så att Word 2013 kan användas tillsammans med Ecos. SQL Server 2012 Ecos är nu verifierad och testad så att SQL Server 2012 kan användas tillsammans med Ecos. Hjälpen Hjälpfilen (som nås från huvudmenyn via knappen Hjälp) har nu uppdaterade skärmbilder, aktuell supportinformation och till viss del uppdaterad hjälptext. Versionsdokument Som komplement till hjälpen är nu även gamla versionsdokumenten nåbara direkt från Ecos. Versionsdokumenten nås via Ecos huvudmeny och knappen Visa versionsdokument som presenterar en lista av versioner från 1.93 till den senaste versionen av Ecos. Bredvid listan finns också en knapp Visa referensdokumentet som hämtar ett dokument som refererar till vilket versionsdokument en viss funktion finns beskrivet. Lycka till med Ecos 1.98 önskar Lars, Magnus, Hans, Kennet och Johan

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Användarhandledning Version 1.3 2012-02-06 1 LOGGA IN... 6 1.1 FELMEDDELANDE... 7 2 VÄLJ MATCH... 9 2.1 SÖK MATCH... 9 2.2 LOKALA MATCHFILER... 10 2.2.1

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer