Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport* Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun April 2007 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder Revisionsfråga och revisionsmetod Bakgrund Analysgruppens iakttagelser och förslag Granskningsiakttagelser Vidtagna åtgärder Gemensam bild av situationen Ekonomin styr krav på uppföljning! Finansiellt sparande och finansiella mål Anpassning av kostnaderna Demografisk anpassning Resultaträkning Nyckeltal och förändringar av produktivitet Tydliggör ansvaret Långsiktig planering och beredskap inför framtiden

3 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder Efter ett antal år med ständigt försämrade resultat där kommunen minskade sitt egna kapital med 42 Mkr tillkallades Svenska kommunförbundets analysgrupp år Analysgruppen lämnade ett antal förslag på åtgärder för att få ekonomin i balans. Vi kan se att ekonomin är återställd. Under åren har årets resultat varit positivt och det egna kapitalet återställts. Vi kan se att kommunstyrelsen bland annat vidtagit följande åtgärder: Representationen i budgetberedningen vidgades till att omfatta alla partier i kommunstyrelsen för att alla partier skulle få samma information Det klargjordes att det målet en ekonomi i balans är överordnat allt annat. Kommunstyrelsens löpande uppföljning av ekonomin förbättrades till att ske vid varje sammanträde i stället för två ggr per år. Kommunstyrelsen ställer nu större krav på nämnderna. Från 2004 har 4 Mkr budgeterats i syfte att förstärka ekonomin En viss anpassning av kommunens kostnader till det demografiska behovet har skett. Behovet uttrycks i standardkostnaden som är en parameter i den kostnadsutjämning som sker via skatteutjämningssystemet. Inledningsvis gick all kraft till att få det enskilda årets ekonomi i balans. Under 2005 utarbetades en strategisk plan. Under 2007 omarbetas planen där det ekonomiska avsnittet ska fördjupas. Bedömningen är att planeringshorisonten nu är längre än under krisåren. Från år 2000 beslutar kommunfullmäktige om budgetramar i juni. Därmed har nämnderna längre tid att genomföra åtgärder inför det kommande verksamhetsåret. Att nämnderna har ansvaret för att genomföra verksamhetsförändringarna tydliggjordes också genom att tidigarelägga ramtilldelningen från november till juni. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen tagit till sig av analysgruppens rekommendationer och på ett aktivt sätt arbetat med att vända ekonomin. Beredskap finns nu för kommande ekonomiska utmaningar genom en medvetenhet om ökade pensionskostnader och att nya åtaganden måste finansieras innan de beslutas. Den strategiska planen ska peka ut områden där omprövning måste ske. Vissa verksamheter har fortfarande ett relativt högt kostnadsläge vilket kommunstyrelsen och berörd nämnd närmare bör analysera. Nyckeltal som kan spegla sidor av verksamheterna som är av betydelse för god ekonomisk hushållning bör utvecklas då de bör bli viktiga verktyg för kommunstyrelsen vid budget och uppföljning. 3

4 2. Revisionsfråga och revisionsmetod Svenska kommunförbundets analysgrupp gick 2003 igenom kommunens ekonomi och ekonomistyrning. Analysgruppen konstaterade att Vännäs kommun hade små reserver, stora skulder, en negativ resultattrend, ett mycket negativt finansnetto och en hög nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Analysgruppen pekade på att kostnaden för kärnverksamheterna under 2002 var omkring 25 Mkr högre än den ersättning som kommunen får via i kostnadsutjämningen. Analysgruppen konstaterade att fram till och med 2007 måste resurserna omfördelas för att uppnå en demografisk anpassning. För att klara de ökade behoven och uppbyggnad av en buffert krävs anpassningar av budget på ca 24 Mkr. Analysgruppen lämnade ett antal förslag på åtgärder för att få ekonomin i balans. Revisionsfrågor: Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av de förslag som redovisades av analysgruppen? Hur har dessa åtgärder påverkat synen på strategiska frågor? Vilka effekter har dessa åtgärder fått på budgetprocess och resursfördelning? Hur ser ekonomin ut idag jämfört med 2002 och analysgruppens prognoser? Vilken beredskap finns inför kommande ekonomiska utmaningar? Granskningen genomförs med en studie av budgethandlingar, årsredovisningar, delårsrapporter och annan ekonomisk och verksamhetsmässig dokumentation. Ekonomisk statistik hämtas bland annat via Sveriges kommuners och landstings webtjänst WebOr. Kompletterande intervjuer genomförs med kommunledning. 4

5 3. Bakgrund Från en obruten serie av goda ekonomiska resultat för Vännäs kommun bröts trenden 1995 med ett noll-resultat. Därefter försämrades resultatet ytterligare för att slutligen sjunka ner till -23 Mkr år Låneskulden ökade under samma tid och soliditeten sjönk. Det egna kapitalet minskade under åren med 42 Mkr Årets resultat Mkr Låneskuld - kommunen Soliditetens utveckling

6 3.1 Analysgruppens iakttagelser och förslag Svenska kommunförbundets analysgrupp gick 2003 igenom kommunens ekonomi och ekonomistyrning. Bokslutet för 2002 blev utgångspunkten för deras beräkningar. Analysgruppen konstaterade att Vännäs kommun hade små reserver, stora skulder, en negativ resultattrend, ett mycket negativt finansnetto och en hög nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Analysgruppen pekade på att kostnaden för kärnverksamheterna under 2002 var omkring 25 Mkr högre än den ersättning som kommunen får via i kostnadsutjämningen. Jämförelsen visade att: o Förskola/grundskola var 7 Mkr högre o Gymnasieskolan var 6 Mkr lägre o Äldreomsorgen var ca 26 Mkr högre o IFO var 1 Mkr lägre. Antalet anställda hade ökat med ca 15 procent mellan medan antalet invånare inte förändrats nämnvärt. Analysgruppen konstaterade att fram till och med 2007 måste resurserna omfördelas för att uppnå en demografisk anpassning. För att klara de ökade behoven och uppbyggnad av en buffert krävs anpassningar av budget på ca 24 Mkr. Utifrån en befolkningsprognos beräknade analysgruppen resursbehoven fram till år Analysgruppen betonade vikten av att omfördela resurserna till den demografiska bilden. Analysgruppens förslag var bland annat: o Samsyn kring nuvarande läge o Dialog och förankring om konsekvenser av långsiktiga ekonomiska mål o Utveckla planeringen med tidiga inriktningsbeslut o Utarbeta strategiska planer o Klargöra att ekonomin styr o Bestämma var ansvaret för genomförandet av åtgärderna ligger, hos nämnd eller kommunstyrelsen. 6

7 4. Granskningsiakttagelser 4.1 Vidtagna åtgärder Gemensam bild av situationen Analysgruppen presenterade sin rapport även i kommunfullmäktige varför deras iakttagelser hördes av många. Alla ledamöterna fick samma budskap och kunde under en dag fördjupa sig i ekonomin och de problem som kommunen hade. De intervjuade betonar värdet av att budskapet, som inte var nytt, nu framfördes av en etablerad extern part. En förändring gjordes av budgetberedningen så att alla partier representerade i kommunstyrelsen fick plats. Syftet var att alla partier skulle få all information och därmed samma bild av kommunens ekonomi och verksamhet men också för att få en bredd i diskussionen. Majoriteten försatte sig i minoritet i budgetberedningen men en viktig grund för budgetberedningens arbetssätt var att uppnå konsensus. Enigheten har också, enligt de intervjuade, varit stor i kommunstyrelsen trots att besluten många gånger varit svåra Ekonomin styr krav på uppföljning! Kommunstyrelsen har tidigare tillåtit att budgetramar överskrids och budgetdisciplinen har därmed varit svag. Nämndernas kommentarer var ofta hänvisningar till att budgeten varit fel eller bristfällig. Kommunens ekonomistyrning var förklarande istället för åtgärdande. Det räckte med att i tid komma med en enkel förklaring till varför budgeten skulle komma att överskridas så slapp nämnden vidta åtgärder. I årsredovisningen för 2002 skriver kommunstyrelsens ordförande Den rent moraliska synen på de fastställda budgetramarna har som jag ser det varit under all kritik. Kommunstyrelsen gick därför ut med ett tydligt budskap att en ekonomi i balans är överordnat allt annat!. Budgetavvikelse

8 Under åren har följsamheten mot budget förbättrats fram till år 2005 för att under 2006 åter avvika kraftigt. Budgetavvikelsen är 2006 koncentrerad till en nämnd. Kommunstyrelsen har i förvaltningsberättelsen kraftfullt kritiserat nämnden för bristande agerande. Kommunstyrelsen anger att de kommer att föra samtal med såväl nämnd som förvaltningsledning. En av kommunstyrelsens uppgifter är att uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska därmed finna former för att säkerställa en god följsamhet mot budgeten som är ett av kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. Före analysgruppens besök begränsades uppföljningen till två delårsrapporter (i april och augusti). Nu lämnas månadsvis en rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott och till kommunstyrelsen vid dess sammanträden Finansiellt sparande och finansiella mål Kommunfullmäktige fastställde i juni 2004 tre finansiella mål; resultatet 2007 ska uppgå till 5 % av skatter och statsbidrag, lånefinansieringsgraden ska sjunka, soliditeten ska år 2007 uppgå till 35 %. Av dessa mål har en minskad lånefinansieringsgrad och förhöjd soliditet uppnåtts medan resultatmålet ej nåtts. Från 2007 har kommunfullmäktige fastställt ett lägre resultatmål där årets resultat ska motsvara en skattekrona i utdebitering det vill säga omkring 12 Mkr. För år 2009 är soliditetsmålet 40 %. Om kommunen når det första målet med ett resultat på 12 Mkr kommer det andra målet att uppnås. Vid val av mål bör man undvika att de följer av varandra. Finansiella mål bör istället spegla olika perspektiv av ekonomistyrningen. Som exempel kan nämnas: Kortsiktig handlingsberedskap Långsiktig handlingsberedskap Risk Kontroll Från 2004 har 4 Mkr budgeterats med kommentaren återställande av eget kapital, med andra ord en budgeterad ökning av eget kapital. Från 2007 är den posten inte lägre med i flerårsbudgeten. 8

9 Eget kapital Från år 2002 har eget kapital ökat med 43 Mkr vilket motsvarar 25 %. Den ökningen täcker förändringen av pensionsskulden som under samma tid ökat med 24 Mkr eller 13 %. Det egna kapitalet minskade under åren med 42 mkr. Den minskningen är nu återställd Anpassning av kostnaderna Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat på strukturella kostnadsskillnader som gör att behovet av, eller kostnaderna för, kommunala verksamheter är högre eller lägre än riksgenomsnittet. Strukturella kostnader beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera. Beräkningarna av strukturkostnaderna ligger till grund för den kostnadsutjämning som sker via skatteutjämningssystemet. Kostnadsutjämningen ska utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna. Genom att jämföra en kommunens faktiska nettokostnader för verksamheterna med kommunens standardkostnad kan man få en indikation på hur verksamheten bedrivs. Avvikelser från standardkostnaden kan bero på att verksamheten bedrivs med en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet, eller på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen. Analysgruppen pekade på att kostnaden för kärnverksamheterna under 2002 var omkring 25 Mkr högre än den ersättning som kommunen fick via i kostnadsutjämningen. Vi har jämfört kommunens nettokostnader enligt räkenskapssammandragen för åren med standardkostnaden för att se om bilden förändrats. 9

10 Kostnaden är jämfört med strukturkostnaden Lägre Högre IFO Äldreomsorg Gymnasieskola Grundskola Barnomsorg Av diagrammet ovan framgår att kostnaderna för äldreomsorgen är 11,5 % högre än standardkostnaden. Vilket betyder att kostnaderna skulle kunna sänkas med 8,3 Mkr och ändå motsvara riksgenomsnittets kostnadsnivå, enligt tabellen nedan. Vi kan också se av diagrammet ovan att äldreomsorgens kostnadsnivå minskar i förhållande till standardkostnaden. Individ och familjeomsorgen redovisar kostnader som är 18,4 % lägre än standardkostnaden. Enligt tabellen nedan motsvarar det 2,4 Mkr. År 2002 låg kostnaderna för kärnverksamheterna 25 Mkr över standardkostnaden. Enligt tabellen nedan är kostnaden 7,2 Mkr högre En anpassning har skett men kostnaden för äldreomsorg och gymnasieskola ligger fortfarande högre än standardkostnaden. En jämförelse med andra kommuner med motsvarande struktur ger samma bild, Vännäs ligger högt. För grundskolan är de egna kostnaderna lägre än standardkostnaden och så även med jämförbara kommuner. Kostnad 2005 i förhållande till standardkostnaden Mkr Barnomsorg 0,5 Grundskola 2,9 Gymnasieskola -4,6 Äldreomsorg -8,3 IFO 2,4-7,2 10

11 4.1.5 Demografisk anpassning Analysgruppen konstaterade att fram till och med 2007 måste resurserna omfördelas för att uppnå en demografisk anpassning. Grunden för deras beräkning var standardkostnaden per invånare relaterat till en befolkningsprognos. För att klara uppgiften enligt analysgruppens kalkyl krävs dels en anpassning av de egna kostnaderna till strukturkostnaden (se föregående avsnitt) och en fortsatt anpassning till befolkningsutvecklingen. Demografisk anpassning enligt SKL Resursbehov åren 2002 till 2007 SKL-index Bokslut Mkr enligt Skillnad index Mkr Grundskola ,6 83,9 84,0 75,2-8,8 Gymnasieskola ,4 26,5 39,5 35,6-3,9 Barnomsorg ,8 32,9 37,0 32,8-4,2 Äldreomsorg ,6 78,9 85,7 84,1-1,6 Handikappomsorg ,2 37,4 42,9 42,0-0,9 Övrigt ,1 77,3 79,9 76,6-3,3 Enligt tabellen ovan har en demografisk anpassning till viss del skett. Vid en jämförelse av bokslutet 2006 med bokslutet 2002 för grundskolan ser vi att kostnaderna är helt oförändrade. Grundskolan har klarat verksamheten med samma nettokostnad trots löneökningar med mera. Enligt analysgruppens beräkningar så borde skolan ha minskat sina nettokostnader ner till 75,2 Mkr, det vill säga med ytterligare 8,8 Mkr. Kommunens kostnader för gymnasieskolan har ökat med 3,9 Mkr mer än analysgruppens beräkningar. Barnomsorgen borde enligt beräkningarna ha klarat sig utan ökning av nettokostnaderna. De har dock ökat med 4,2 Mkr. Av tabellen på nästa sida kan vi dock se att analysgruppens befolkningsprognos inte stämde. Enligt deras beräkningar skulle antalet barn 0-6 år minska med 8 barn. Den åldersgruppen har istället ökat med 49 barn. För äldreomsorgens kostnader beräknade analysgruppen en ökning av med 6,6 %. Ökningen har varit 1,6 Mkr högre. Antalet 80 år och äldre är fem fler än deras prognos för Enligt tabellen ovan har kommunen ökat nettokostnaderna för kärnverksamheten med 23 Mkr mer än den behovsprognos som analysgruppen lämnade. Hur kostnader och intäkter på totalnivå blivit jämfört med prognosen framgår av nästa avsnitt Resultaträkning. 11

12 Befolkningsprognos Antal Antal Prognos w Totalt Resultaträkning För att uppnå en ökad finansiell styrka såg analysgruppen ett behov av ett positivt resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Enligt deras kalkyl skulle det motsvara ett resultat på 7,9 Mkr. Bokslutet för 2006 överträffade analysgruppens inriktningsmål med 4,6 Mkr. Kommunens nettokostnader blev 5,7 Mkr högre vilket väl kompenseras med 10,2 Mkr högre intäkter (skatteintäkter 3,4 Mkr, finansnetto 6,8 Mkr). LSS-bidraget har väsentligt förbättrats sedan 2002 då det låg på 3 Mkr för att 2003 öka till 7 Mkr och år 2004 bli 20 Mkr. Denna stora höjning av statsbidraget underlättade anpassningen och gjorde att pressen på verksamheterna blev mindre. Resultaträkning Bokslut Bokslut Skl Intäkter 185,8 192,3 211,5 Kostnader -491,2-550,5-561,3 Avskrivningar -23,5-19,8-22,6 Nettokostnader -328,9-378,1-372,4 Skatteintäkter 241,6 275,0 272,4 Generella bidrag 80,8 122,7 121,9 Finansnetto -17,0-7,2-14,0 Årets resultat -23,5 12,5 7,9 12

13 4.1.7 Nyckeltal och förändringar av produktivitet I kommunens årsredovisning finns sedan många år tillbaka en tabell med nyckeltal som presenteras för tre år. Ur denna serie har vi valt de som kan visa på förändringar i produktivitet. Förändringen mellan åren redovisas i % Hela kommunen Förändring Befolkningsutveckling % Årsanställda % Anställda per 1000 inv % I sin rapport pekar analysgruppen på att antalet anställda mellan åren ökat med 15 % medan befolkningsutvecklingen varit oförändrad. Från 2002 har antalet invånare minskat med 1 % medan antalet anställda ökat med 3 %. Ökningstakten av antalet anställda har minskat. Barn o utbildning Förändring Kostnad per elev 59,5 60,3 59,5 62,6 68,2 15% Fritidshem, kostnad per plats 28,9 28,5 25,8 29,3 31,4 9% Daghem, kostnad per plats 79,5 80, ,1 91,7 15% En årlig ökning av lönekostnaden på 3,5 % ger en kostnadsökning under perioden på 15 %. Vård och omsorg Förändring Sjukhem, bruttokostn per boende , ,2 399,1 14% Gruppboende ÄO, bruttokostn per boende 498, ,2 489,6 434,8-13% Gruppboende HO, bruttokostn per boende 480,2 489,7 545,3 571,1 580,3 21% Kostnaden per boende inom handikappomsorgen har ökat betydligt mer än lönekostnaden, medan bruttokostnaden per boende inom handikappomsorgen minskat med 13 %. Kommunstyrelsen Förändring Fastighet, underhåll kr/m % Vännäs Bostäder, underhåll kr/m % Täckningsgrad va, % Kommunstyrelsens nyckeltal ger ingen information om förändringar i produktivitet. Däremot ger den värdefull information om hur resurserna nyttjats. I första hand ser vi en mycket stor skillnad i underhåll av verksamhetslokaler och hyresfastigheter. Mål av betydelse för god ekonomisk hushållning uppnås genom att välja ett antal nyckeltal per förvaltning där det finns ett samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. Produktivitet är första steget där sambandet mellan resursåtgång och prestation redovisas. 13

14 4.1.8 Tydliggör ansvaret Ett av analysgruppens förslag var att tydliggöra ansvaret för åtgärdernas genomförande. Ligger ansvaret hos nämnderna eller hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige? De intervjuade uppger att nämnderna haft ansvaret för verksamhetsförändringarna. Beslut om ramar tidigarelades redan år 2000 till i kommunfullmäktige i juni. Därigenom fick nämnderna längre tid att genomföra åtgärder inför det kommande verksamhetsåret Långsiktig planering och beredskap inför framtiden Under krisåren var all kraft inriktad på det enskilda året för att få balans i ekonomin. Som en av de intervjuade uttrycker det framtiden får bli vad den blir. Under 2005 utarbetades den strategiska planen för åren I inledningen till den strategiska planen skriver kommunstyrelsen: Denna strategiska plan är en del i en ny, utvecklad, planeringsprocess, inspirerad av de tankar som Kommunförbundets analysgrupp framförde vid sin genomgång av kommunens ekonomi De har utvecklat sina tankar i en skrift Ta greppet om ekonomin, utgiven i december Syftet är att identifiera de områden där omprövning måste ske och försöka nå enighet i organisationen kring de åtgärder som är nödvändiga. Under 2007 omarbetas planen där det ekonomiska avsnittet ska fördjupas. Bedömningen är att den därmed kommer att få ett djupare genomslag i nämndernas långsiktiga planering. De intervjuade uppger är att planeringshorisonten nu är längre än under krisåren. Som exempel anges att de nu är en helt annan medvetenhet om den kommande ökningen av pensionskostnaderna. Nu planeras bland annat en årlig avsättning på 4 Mkr för att utjämna kostnaderna för pensioner över tiden. Ett annat exempel på långsiktighet är att driftskostnaderna för stora investeringar som diskuteras ska inrymmas i den långsiktiga ekonomiska planeringen. Det innebär att om de ska realiseras måste andra kostnader minskas så att dessa verksamheter ryms i planen. 14

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Analysgruppens dokumentation

Analysgruppens dokumentation 1 Analysgruppens dokumentation Kalmar kommun 2007-11-27 Niclas Johansson Bengt Klintbo 2 Vår r grundanalys Nulägesanalys av ekonomin Kommunens läge idag? Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin Hur

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Ansvarsutövande Uppföljande granskning

Ansvarsutövande Uppföljande granskning Revisionsrapport* Ansvarsutövande Uppföljande granskning Vännäs kommun December 2006 Allan Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som lyfts fram i granskningsrapportens avslutande

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som lyfts fram i granskningsrapportens avslutande Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2015-12-14 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av kommunens budgetprocess Kommunrevisionen har genomfört

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer