Institutionen för pedagogik och didaktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för pedagogik och didaktik"

Transkript

1 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni

2 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen... 3 Registrering... 3 Kursledare och administratör... 3 Förväntade studieresultat... 4 KURSENS INNEHÅLL OCH ARBETSFORMER... 4 Schema för kursens fysiska träffar... Fel! Bokmärket är inte definierat. Multimodal analys och design av kommunikation i lärandesituationer... 4 Studier på avancerad nivå... 5 Del 1 och examination Instuderingsfrågor och gensvar från medstudenter och lärare... 5 Del 2 och examination Analys och design av kommunikation i lärandemiljöer... 6 Översikt över kursens arbetsgång och examinationer... 8 Stöd i studierna EXAMINATION Betygssättningen Ordinarie examinationstillfälle Bedömning och betygskriterier Betygsregistrering Omexamination vid underkänt eller ej klar vid första tillfället ÖVRIGA ANVISNINGAR Plagiat Fusk Utvärdering KURSLITTERATUR

3 Introduktion Välkommen till kursen Design för lärande. Kursen du nu påbörjar är en fristående kurs på avancerad nivå. Kursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (http://www.edu.su.se/). Denna studiehandledning innehåller specifik information om kursens förväntade studieresultat, schema, innehåll, uppläggning, examination och bedömning samt övergripande studentinformation. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen För tillträde till kursen krävs lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen om 180 hp. eller kandidatexamen i utbildningsvetenskapligt ämne. Registrering Registrering äger rum när du meddelat att du avser gå kursen. Detta måste senast göras vid kursstart. Om du senare hoppar av anmäl detta snarast till Karin Larsson så plockas du även bort ur Mondo. Kursledare och administratör Kursledaren ansvarar bland annat för att kursen planeras utifrån intentionerna i kursplanen, samordningsfrågor, utvärdering och informationen på institutionens kurshemsida (kallas Mina sidor på webben) och i lärplattformen Mondo. Dessa nås från Kursledaren är också examinator i kursen. För att komma in i Mondo måste du ha en SU-studentmejl-adress. Du förväntas hålla dig uppdaterad på information som läggs ut på såväl Kurshemsida som Mondo. Använd alltid studentmejladressen i kontakter med SU och i Mondo! Andra adresser kan studsa eller försvinna i smamfiltren. Kursadministratören ansvarar bland annat för information beträffande organisatoriska och administrativa frågor, registrering och betygsrapportering. Kursledare och lärare Namn Docent Anna-Lena Kempe E-post/ tel Kursadministratör Karin Larsson 3

4 Förväntade studieresultat Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 1. Beskriva, analysera och problematisera skilda kvaliteter i multimodal kommunikation i lärsituationer med relevanta teoretiska begrepp 2. Designa, gestalta och rapportera en multimodal didaktisk situation/process/produkt med utgångspunkt i didaktikens grundläggande frågor vad, varför och hur samt i relation till kursens litteratur. Kursens innehåll och arbetsformer Kursen innehåller: designteoretiskt och multimodalt perspektiv samt teorin om kognitiv belastning. multimodala analysperspektiv och metoder design, analys och tolkning av undervisning, lärande och kunskapsrepresentationer. Kursen bedrivs på 50 % (motsvarande i genomsnitt 20 timmars arbete per vecka) och ges på distans med möjlighet till såväl studentdiskussioner via Skype som till skriftlig feedback av läraren. Multimodal analys och design av kommunikation i lärandesituationer Länge tänkte vi att undervisningen handlade om att på ett metodiskt bra sätt berätta och visa fram ett ämne och sätta eleverna i någon sorts arbete. Språkliga utsagor i böcker sågs som en neutral avspegling av verkligheten. Ämnet fanns någonstans i texten. Det liksom svävade i böckerna eller i huvudet på de kunniga, och skulle sedan smältas ned till en lättuggad form för eleverna. Vi talade om engelska eller matte som om det fanns en sorts given mall för hur dessa ämnen skulle traderas till eleverna. I centrum stod texten: stillbilder eller kanske film användes för att illustrera eller lätta upp en framställning men tillmättes sällan något eget pedagogiskt värde. Idag ser vi inte längre på språkliga utsagor som en sann spegling av världen och vi vet att kommunikation består av många fler teckensystem än språket. All kommunikation kan betraktas som multimodal, dvs. den innehåller flera olika semiotiska, kommunikativa resurser (teckensystem)för att kommunicera många olika typer av mening parallellt. Med den kunskapen är det inte längre tillräckligt att fokusera hela uppmärksamheten endast på resursen språket. Även bilder, gester, blickar, kläder, rumslig positionering för att nämna några semiotiska resurser ger möjligheter till kommunikation, meningsskapande och lärande. Skolan har påverkats inte bara av de många nya olika sociala praktiker där kunskap utvecklas och får ett värde ett erkännande som just kunskap (IT t.ex.), utan även av nya sätt att se på lärande, på kunskap, och på kommunikation. Teknologisk utveckling, massmedierna och demokratiseringen av samhällets olika arenor har i grunden förändrat vårt sätt att kommunicera och lära. Att kunna den rätta texten utantill är inte längre en tillräcklig kunskap i ett mångfacetterat heterogent samhälle där mångas röster får höras och många tecken används parallellt utöver språket. 4

5 I ett sådant samhälle utvecklar elever kunskaper om fenomen som t.ex. demokrati inte endast genom att läsa om det i skolboken utan genom att använda olika medier som film, interaktiva dataprogram, bilder, musik, dramatisk gestaltning mm. Lärare behöver därför utveckla kunskaper kring hur meningsskapande i olika medier och med skilda semiotiska resurser påverkar klassrumspraktiken, interaktionsmönstren och elevernas möjligheter till lärande. Multimodalt lärande kräver också en utveckling av nya bedömningspraktiker. Hur kan vi bedöma elevers tecken på lärande i andra teckensystem än det språkliga? Vilka handlingar inom en social praktik eller ett skolämne erkänns som kunskap i klassrummet och utanför det? Kursen innehåller i huvudsak två perspektiv på design av multimodalt lärande. Det ena är ett socialsemiotiskt-designteoretiskt perspektiv på lärande som fokuserar individers och gruppers intressen och motivation i sociala situationer där teckensystem och media transformeras och representeras i en sekvens av kreativt teckenskapande. Design för lärande ger redskap för att undersöka och förstå såväl meningsskapande som lärande i en social miljö där den institutionella iscensättningen medför förutsättningarna för kommunikation och lärande. I kursen studerar vi även teorin om hur vårt minne/tänkande/lärande påverkas av hur och när information presenteras i olika teckensystem (Cognitive Load Theory, CLT) i undervisning. CLT ger oss ytterligare analytiska redskap när vi ska designa multimodala lärandesituationer så att elever kan ges optimala möjligheter att utveckla och representera sitt kunnande på olika sätt. Studier på avancerad nivå Det är viktigt att notera att det i kurser på avancerad nivå ställs höga krav på studenters självständighet och egna ansvar i studierna. Studenten ansvarar för att arbeta med sitt lärande och med sin förståelse såväl enskilt som i grupp (via webben). Förståelse och därmed lärande blir möjligt när man kan koppla ihop nya begrepp och teorier med tidigare kunskaper och erfarenheter. Ett sådant lärande kräver ett kontinuerligt skrivande och kontinuerlig revidering av det man skrivit i en tolkning av texterna parallellt med läsandet. Lärande på avancerad nivå går därför djupare än till en redovisning av fakta på textens yta. Detta innebär att studenten under kursen utvecklar sin förmåga att förhålla sig kritiskt till de texter man studerar bl.a. genom att undersöka implicita antaganden/undertexter som formar olika forskningsinriktningar. I examinationsuppgifterna bör man även ställa de olika teorierna och ansatserna i relation till varandra och kritiskt diskutera deras förklaringsvärde för didaktikens frågor/fält. Del 1 och examination 1 Instuderingsfrågor och diskussioner med medstudenter och lärare I kursen läser och studerar ni den obligatoriska kurslitteraturen (4 böcker och 4 artiklar) med utgångspunkt i ett antal reflektionsfrågor som ni hittar i Mondo under filsamling och som ni besvarar individuellt och publicerar i ett forum under varje boks rubrik i Mondo. Via tex Skype ska ni i resp. grupp (se indelning i Mondo vid kursstart) diskutera de texter ni läst samt frågorna och ge respons på varandras texter. Här har ni även möjlighet att diskutera och reflektera över litteraturen i relation till era egna erfarenheter som lärare. 5

6 Frågorna på litteraturen ska alltså besvaras skriftligt och de ska vara inlämnade/publicerade på Mondo i resp. forum så att lärare och medstudenter hinner läsa och förbereda sin feedback. (Här finns då också ett schema så att du ser i vilken grupp du ska delta och vilka texter du ska lämna feedback på). Vid campusträffarna diskuterar ni aktuell bok/artikel och ger varandra återkoppling på reflektionstexterna i mindre grupper med. Utöver feedback från medstudenter kommer ni även att få skriftlig återkoppling från kursledaren på 3 inlämningar samt på ett utkast på examinationsuppgiften innan slutexaminationen lämnas in. Syftet med denna är att utveckla texten inför examinationen. OBS; betyget sätts endast på examinationen. Lärarens återkoppling är en formativ bedömning av era texter inför examinationen. Ni väljer själva vilka tre texter/böcker ni vill ha återkoppling på genom att mejla dessa till När kursen är slut ska samtliga dokument med besvarade frågor på alla kursens sammanställas till en sammanhängande rapport. Texten ska utöver svaren på frågorna i en mer sammanfattande form även innehålla en reflekterande diskussion där ni sätter böckerna i relation till varandra utifrån didaktikens frågor vad, varför, hur, vilka och när (när de passar). Ni kan alltså bearbeta och förkorta tidigare texter utifrån den återkoppling ni fått och ev. nya reflektioner. Denna slutrapport ska omfatta minimum 8 och maximum 15 sidor. Gensvar Det är ett kurskrav att delta i gruppdiskussionerna och ge gensvar på gruppmedlemmarnas svar på instuderingsfrågorna. Om du skulle missa ett diskussionstillfälle kan du ge skriftligt gensvar istället. Ett gensvar ska aldrig bygga på värdeomdömen av typen bra eller dåligt utan vara en reflektion över texten + en fördjupning av din egen förståelse av det som boken och studenttexten som du granskar behandlar. Gensvaret kan vara frågor till författaren och förslag på förtydliganden etc Del 2 och examination 2 Analys och design av kommunikation i lärandemiljöer I kursen ska du även få pröva att använda dina kunskaper i multimodal designteori för att analysera och designa multimodala lärandesituationer och/eller kunskapsrepresentationer. Du ska dels beskriva (transkribera) och analysera en kort filmad undervisningssekvens (någon minut kan räcka om du vill vara detaljerad!) kanske i ditt eget klassrum (eller en spelfilmscen på t.ex. YouTube), eller elever och lärare som arbetar tillsammans kring något. Analysen gör du genom att använda kursens centrala begrepp och frågor som ett raster. Se vidare anonyma examinationer för mer inspiration. Sedan ska du även designa en lärandesituation eller en kunskapsrepresentation med utgångspunkt i teorin. Det kan t.ex. vara en lektionssekvens eller ett digitalt gränssnitt/kunskapsrepresentation eller en analog gestaltning av något som du senare kan använda i din undervisning. Du väljer själv i relation till din egen erfarenhet och din professionella verksamhet. För ett godkänt betyg är det viktigt att du använder de centrala begreppen i några av böckerna du läst i kursen och inte använder ett mer vardagligt språk i din analys. Analysen och designen skapar du i två steg: Först gör du ett utkast på ett par sidor där du beskriver hur och vad du tänkte göra. Utkastet publicerar du senast den 27 december. Du får kortfattad respons av kursledaren på ditt pm senast den 30 december. Därefter gör du din studie och publicerar vid examinationen 19 januari/ 16 februari 2016: Den ska ha vara tvådelad: dels i form av en rapport där du beskriver dina val och din analys och design med utgångspunkt i kursens centrala teman och 6

7 begrepp samt i didaktikens frågor vad, hur varför (när och för vem?). Därtill ska du även bifoga andra medier som film, bilder, musik eller digitala gestaltningar. Den skriftliga slutrapporten ska vara på min 5 max 12 sidor (formaterad i DiVA-mallen som ligger i Mondos filsamling). 7

8 Översikt över kursens arbetsgång och examinationer Del 1: Frågor och gensvar på obligatorisk och valfri litteratur Bok + artikel Publicera svar på instuderingsfrågorna senast Virtuellt möte under vecka Selander, S., & Kress, G. R. (2010). Design för lärande- ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts. (173 sid.) Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts. (193 sid.) 25/11 kl. 12. v. 49 9/12 kl. 12. v. 50 Bestämd tid! Bezemer, J., & Kress, G (2010). Changing Text: A Social Semiotic Analysis of Textbooks Designs for learning, Number 1-2, 2010, page (17 sid.) 18/12 kl 12 v. 1 Frølunde, L. (2009). Storyboarding an Animated Film: A Case Study of Multimodal Learning Processes in a Danish Upper Secondary School Designs for learning, Number 2, 2009, page 8-21 (13 sid.) Aamotsbakken, B., & Knudsen, S. (2009). The Design of the Reader in Educational Settings Designs for learning, Number 2, 2009 page (11 sid.) Kalantzis, M., & Cope, B. (2004). Designs for Learning E Learning, Volume 1, Number 1, 2004 page (55 sid.) Online-journal Välj alternativ någon av nedanstående två titlar: 30/12 kl.12. v. 1 Kress, G.R. (red.) (2004). English in urban classrooms: a multimodal perspective on teaching and learning. New 8

9 York, NY: RoutledgeFalmer. (189 sid.) Kress, G.R. (red.) (2001). Multimodal teaching and learning: the rhetorics of the science classroom. London: Continuum. (188 sid.) Plass, J. A., et al 15/ kl. 12 V. 3 Cognivite Load Theory. Theory and applications. New York: Cambridge University Press. (288 sid.) Examination 1 Rapport på litteraturen Slutversion av rapporten med samtliga nu bearbetade svar publiceras i inlämningsmappen i Mondo 17 januari/21 februari senast kl.23:59. Del 2 Analys och design av lärandemiljöer Examinationsuppgift 2 Analys och design av multimodal kommunikation i lärandesammanhang (redovisas i en gemensam rapport) Publicera i inlämningsmappen Gensvar/examination Du ska göra en multimodal designteoretisk analys av ett lärotillfälle/kunskapsrepresentation Du ska även designa en multimodal lärsekvens alt. läromedel med utgångspunkt i boken. Utkast/pm senast 27 december kl. 12. Publicera slutversionen i inlämningsmappen i Mondo på examinationsdagen den 17 januari senast kl. 23:59. Nästa examinationsdatum infaller den 21 februari. Du kan alltså välja att lämna in dina rapporter först då om du har svårt att hinna med. Du får ett kortfattat gensvar av Anna-Lena Kempe senast den 30/12 så att du vet om du är på rätt spår. Betyg meddelas inom 15 arbetsdagar. 9

10 Stöd i studierna Studie- och språkverkstaden. Under rubriken Studentservice på SUs hemsida (http://www.su.se/student) hittar du information om Studie- och språkverkstaden på Frescati. Där kan du bl. a få hjälp med akademiskt skrivande. Studera med funktionshinder. Om du har ett dokumenterat funktionshinder kontaktar du Studentavdelningen vid Stockholms universitet som har ett särskilt ansvar för studenter med funktionshinder Mer information finns på under rubriken Studera med funktionshinder. Examination Enligt högskoleförordningen och förvaltningslagen är en examination ett ärende om betygsättning. En examination ses då som att examinator bestämmer ett betyg på studenters prestationer utifrån den eller de former för bedömning som anges i kursplanen. Kursplanen anger hur kursen examineras och vilka examinationsmoment som skapar underlag för betygsättning. En förutsättning för betygssättning är att examinator får ett underlag för bedömning. Kursen har 2 examinationer som har olika former och ger olika antal högskolepoäng: Provkod Benämning Högskolepoäng EXA1 Rapport på instuderingsfrågorna 3 EXA2 Analys- och designuppgift 4.5 Den första examinationen är alltså en rapport baserad på de bearbetade svaren på instuderingsfrågorna på resp. bok samt på din sammanfattning av den valbara boken. (Därutöver ska du ha publicerat 8 gensvar på medstudenters texter). Rapporttexten ska vara sammanhängande och formaterad i DiVAmallen och ska omfatta min. 8 och max 15 sidor. Den andra examinationen innebär att du författar en rapport på din analys- och designuppgift. Även denna rapport ska vara formaterad i mallen och den ska omfatta min. 5 och max 8 sidor kompletterat med en presentation i något eller några andra medium Betygssättningen Betygskriterierna kommer att finnas i Mondo from kursstart. Ordinarie examinationstillfälle Examinationen av båda uppgifterna sker den 17 januari 2014 Ett nytt tillfälle ges den 21 februari Därutöver kan ytterligare ett examinationstillfälle ordnas i slutet av vt. 13 vid behov. Anmäl intresse hos kursledaren senast 1 maj 2014 om du behöver ett nytt tillfälle. Bedömning och betygskriterier Se särskilt dokument med betygskriterier i Mondo under Filsamling vid kursstart. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. 10

11 A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt Otillräckligt För att bli godkänd på kursen krävs lägst betygsgraden E Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå högst fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Betygsregistrering Observera att godkända betyg registreras av kursadministratören. Normalt tar betygssättningen högst 15 arbetsdagar. Du får betyg och en skriftlig motivering av din examinator via e-post lite tidigare. Omexamination vid underkänt eller ej klar vid första tillfället Betyget Fx och F används för att beskriva att bedömningsunderlaget i ett eller flera avseende inte uppfyller kraven för E. Examinator kommer att ge dig skriftligt underlag för att ge dig exempel på vad som behöver utvecklas för att du ska kunna bli godkänd. Student som har underkänts av samma examinator två gånger har vid det tredje examinationstillfället rätt att begära en ny examinator (Högskoleförordningen 6 kap 22 ). Begäran om ny examinator måste göras skriftligen till institutionsstyrelsen. Studenten har sammanlagt rätt till fem examinationstillfällen. Övriga anvisningar Plagiat Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om Du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter Du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Fusk Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot student som: 11

12 med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida. Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och disciplinnämnden! Vi använder olika digitala redskap för att kontrollera texter för avseende plagiat. Utvärdering Kursen kommer att utvärderas såväl formativt som summativt genom enkäter i Mondo. Du svarar anonymt under kortfrågor. Kurslitteratur Obligatorisk kurslitteratur: Aamotsbakken, B., & Knudsen, S. (2009). The Design of the Reader in Educational Settings Designs for learning, Number 2, 2009, page (11 sid.) On-line-journal Bezemer, J., & Kress, G (2010). Changing Text: A Social Semiotic Analysis of Textbooks Designs for learning, Number 1-2, 2010, page (17 sid.) On-line-journal Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts. (193 sid.) Frølunde, L. (2009). Storyboarding an Animated Film: A Case Study of Multimodal Learning Processes in a Danish Upper Secondary School Designs for learning, Number 2, 2009, page 8-21 (13 sid.) On-line-journal. Kalantzis, M., & Cope, B. (2004).Designs for Learning E Learning, Volume 1, Number 1, 2004 page (55 sid.) On-line-dokument. Plass, J. A., et al (2010). Cognivite Load Theory. Theory and applications. New York: Cambridge University Press. (288 sid.) Selander, S. & Kress, G. R. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts. (173 sid.) Valbar kurslitteratur Välj en av dessa utifrån eget intresse Kress, G.R. (red.) (2001). Multimodal teaching and learning: the rhetorics of the science classroom. London: Continuum. (188 sid). Kress, G.R. (red.) (2004). English in urban classrooms: a multimodal perspective on teaching and learning. New York, NY: RoutledgeFalmer. (189 sid.) Fördjupningslitteratur Jewitt, C. (2005). Technology, literacy and learning: a multimodal approach. London: Routledge. 12

13 Jewitt, C. & Kress, G.R. (red.) (2003). Multimodal literacy. New York: Lang. Kempe, A-L. & Selander, S. (red.) (2010). Design för lärande. (2. uppl.) Stockholm: Norstedts. Kempe, A-L. & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts. LeVine, P. & Scollon, R. (red.) (2004). Discourse and technology: multimodal discourse analysis. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Norris, S. (2011). Identity in interaction: introducing multimodal interaction analysis. Berlin: De Gruyter Mouton. Norris, S. & Jones, R.H. (red.) (2005). Discourse in action: introducing mediated discourse analysis. London: Routledge. Royce, Terry D., & Bowcher, W. L. (Red.). (2007). New directions in the analysis of multimodal discourse. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 13

Studiehandledning för kursen. Didaktik: Design för lärande UDA27F. 7,5 hp AN

Studiehandledning för kursen. Didaktik: Design för lärande UDA27F. 7,5 hp AN 1 (11) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht. 2014 Version den 7 oktober 2014 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F Studiehandledning för kursen Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F Ht 2016 1 Välkommen till kursen Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp Kursen du nu påbörjar är en fristående kurs och

Läs mer

Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU

Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU Kurskod DIG02K Vt 2015 Välkommen till kursen Läroplansteori, betyg och bedömning

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Studiehandledning för kursen. DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp. Kurskoder DIG01K

Studiehandledning för kursen. DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp. Kurskoder DIG01K 1(10) Studiehandledning för kursen DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp Kurskoder DIG01K Version 2015/16 1 2(10) Kurskoder... 1 DIG01K... 1 Version 2015/16... 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp.

Kursbeskrivning för kursen. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp. Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Kursbeskrivning för kursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp Vt 2014 Kurskod: UB106U

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8, 5 högskolepoäng. Vårterminen UB01FS Gäller från:

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8, 5 högskolepoäng. Vårterminen UB01FS Gäller från: Kursbeskrivning för kursen Pedagogiska miljöer 8, 5 högskolepoäng Vårterminen 2014 UB01FS Gäller från: 2014-01-27 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN PEDAGOGISKA MILJÖER, 8, 5 HP... 3 Kursens mål... 3 Registrering...

Läs mer

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ Vårterminen 2013 Reviderad 2013-01-22 1 Välkommen till

Läs mer

Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp)

Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp) 2016-06-14 Studiehandledning Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp) DIG11K Höstterminen 2016 Kursansvarig: Jonas von Reybekiel Trostek Institutionen för

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogik. Studiehandledning. Montessoripedagogikens didaktiska teori 2. 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F

Institutionen för didaktik och pedagogik. Studiehandledning. Montessoripedagogikens didaktiska teori 2. 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F Institutionen för didaktik och pedagogik Studiehandledning Montessoripedagogikens didaktiska teori 2 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F Vårterminen 2014 Välkommen till kursen Montessoripedagogikens didaktiska

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg. 7, 5 högskolepoäng. Vårterminen 2013

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg. 7, 5 högskolepoäng. Vårterminen 2013 Kursbeskrivning för kursen Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg 7, 5 högskolepoäng Vårterminen 2013 Kurskod: UB100Y 130118 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN FÖRSKOLANS UPPDRAG: UTFORSKANDE, LEK OCH OMSORG,

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6)

Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6) CL-programmet 1(6) Identitetsskapande och socialisation Vårterminen 2009 Kursbeskrivning Vårterminen 2009 Stockholms universitet www.su.se/lararutbildningar Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 106 91 Stockholm

Läs mer

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis)

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp Start och slutdatum: 2016-04-05--2016-06-03 Utbildningsnivå: Forskarnivå Huvudområde: Inget Forskarutbildningsämne:

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT 2017 Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh Välkommen till kursen Att vara lärare i Sverige, 8 hp. Kursen ingår Utländska Lärares

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015 1 (4) Uppdaterad 2015-03-12 Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015 Kursadministration och organisation I kursen används den digitala plattformen Mondo för information

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp KPU - Distans. Kurskod DIG10K

Studiehandledning för kursen. Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp KPU - Distans. Kurskod DIG10K Studiehandledning för kursen Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp KPU - Distans Kurskod DIG10K Ht 2012 1 Välkommen till kursen Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp Kursen du nu

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 1 (4) Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 Kursadministration och organisation Lärplattformen Mondo används i kursen för information kring uppgifter och

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik 1(8)

Institutionen för pedagogik och didaktik 1(8) Institutionen för pedagogik och didaktik 1(8) Välkommen till kursen Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp. Kursen ingår i grundlärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0 högskolepoäng General Education Field 2, Conditions

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS) 2016-06-13 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Höstterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201 1(5) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp Kurskod PEG201 2011/12 1 Välkommen till kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp...3 Kursens

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Forskningsmetoder I GN UDG14F. 7,5 hp. Vt 2015

Studiehandledning för kursen. Forskningsmetoder I GN UDG14F. 7,5 hp. Vt 2015 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN UDG14F 7,5 hp Vt 2015 Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder I... 3 Förkunskapskrav och andra

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

Kursbeskrivning. Retorik och muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Retorik och muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Retorik och muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT HALVFART. Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT HALVFART. Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT 2016- - HALVFART v.35-43 - Grupp 3 och 4 Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh Välkommen till kursen Att vara lärare i Sverige,

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg Kursbeskrivning för kursen Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg 7, 5 högskolepoäng Vårterminen 2014 Kurskod: UB100Y/UB00UU Version 2/140109 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN FÖRSKOLANS UPPDRAG: UTFORSKANDE,

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Studiehandledning Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Höstterminen 2015 Kurskod: UDA40F Välkommen till kursen Didaktiska perspektiv på lärande (7,5 hp) Kursen du nu påbörjar är en fristående kurs

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Forskningsmetoder I GN UDG14F och DIG14U. 7,5 hp VT 2017

Studiehandledning för kursen. Forskningsmetoder I GN UDG14F och DIG14U. 7,5 hp VT 2017 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN UDG14F och DIG14U 7,5 hp VT 2017 Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder I... 3 Förkunskapskrav

Läs mer

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 Inledning... 2 Kursens

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIĆ 2015-03-25 Studieanvisning SAFFK FE1625 Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-05-04 till

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Stockholms universitet CeHum Kurskod:CH428F Kursbeskrivning för kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Vårterminen 2012 Välkommen till kursen! Att handleda och utveckla

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik 2015-12-11. Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik 2015-12-11. Health Education I (15 ECTS) 2015-12-11 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Våterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA70, Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 högskolepoäng Economic History: Labour Market and Working Life, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursbeskrivning. Specialpedagogik II Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp. Vt-2014 / 25% / UQ162F

Kursbeskrivning. Specialpedagogik II Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp. Vt-2014 / 25% / UQ162F Kursbeskrivning Specialpedagogik II Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp Vt-2014 / 25% / UQ162F 2:11 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 4 2.1 Lärandemål... 4 3. Kursens

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Studiehandledning. Delkursens huvudsakliga innehåll. Momentets innehåll och upplägg. Innehåll. Förväntade studieresultat.

Studiehandledning. Delkursens huvudsakliga innehåll. Momentets innehåll och upplägg. Innehåll. Förväntade studieresultat. 1(7) Studiehandledning Delkurs: Politik och samhälle (SYV8) Kurs: Sanhällsvetenskapliga grunder (UCG103) Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans Vårterminen 2016 Kursansvarig: Karin Fransson och Fredrik

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(5) 2012 12-16 Kursbeskrivning för kursen Analys och bedömning av kunskaper i matematik 7,5 hp Välkommen till kursen Kursen är på

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Att leda och utveckla vuxnas lärande 7,5 hp

Att leda och utveckla vuxnas lärande 7,5 hp UC215F Ht 13 Studiehandledning för kursen Att leda och utveckla vuxnas lärande 7,5 hp Guidance and development of Adult learning 7, 5 ECTS Credits Vilka möjligheter har vuxna haft till utbildning och lärande

Läs mer

Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp)

Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp) Studiehandledning HT-15 Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp) Kurskod: YP15LÄ Provkod: YPG6 Kursansvarig Hans Melkersson hans.melkersson@edu.su.se Kursadministratör Emmi-Lotta

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs. Samhällsvetenskapliga fakulteten PEDN22, Pedagogik: Pedagogiska perspektiv på utbildningspolicy i teori och praktik, 15 högskolepoäng Pedagogy: Pedagogical Perspectives on Educational Policy in Theory

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA22, Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia, 15 högskolepoäng Economic History: Economic History of the World, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Kursens innehåll

Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Kursens innehåll Institutionen för pedagogik och didaktik VT 2017 2011-02-24 (rev.140414; 140930; 150301; 151013; 170310) Studiehandledning: Utbildning, pedagogik och samhälle igår, idag, imorgon, 7,5 hp, Kurskod: UC231U

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen Mentorskap att stödja, bedöma och dokumentera professionskunnande 7,5 hp Ht-13

Kursbeskrivning för kursen Mentorskap att stödja, bedöma och dokumentera professionskunnande 7,5 hp Ht-13 Kursbeskrivning för kursen Mentorskap att stödja, bedöma och dokumentera professionskunnande 7,5 hp Ht-13 Kurskod CH429F Välkomna till kursen! Kursen är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området

Läs mer

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm Personlighetspsykologi 7,5 hp PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Övergripande syfte och innehåll Under denna kurs får du möjlighet att förvärva grundläggande

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Undervisningsspråk: Engelska Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla registrerade studenter behärskar svenska.

Undervisningsspråk: Engelska Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla registrerade studenter behärskar svenska. Ekonomihögskolan NEKN21, Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys, 7,5 högskolepoäng Economics: Advanced Microeconomic Analysis, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 högskolepoäng Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS

1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS 1 (7) 2016-02-25 Kursbeskrivning Förskolan som samhällelig institution och förskolan som etisk mötesplats 1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS Kursansvarig/kursledare Mie Josefson mie.josefson@buv.su.se

Läs mer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling 1 (13) Version 25 juni 2014 Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling 15 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB704Y Hösten 2014, period A+B Kursansvarig/examinator

Läs mer

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp)

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) 1(7) 2016-12-02 Studiehandledning Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) Communication, Leadership and Health (15 ECTS) Kurskod: VPG04F Vårterminen 2017 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer