Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i."

Transkript

1 Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. STR-Ts målsättning enligt stadgar Förbundet är ett religiöst och partipolitiskt obundet riksförbund, bildat Vi är en intresseorganisation för Tornedalen och tornedalingar i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor samt regeringens remissinstans i dessa frågor. Vi är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet som sedan april 2000 har nationell minoritetsstatus. Vår målsättning är att främja och stärka den tornedalska minoritetens identitet, språkliga och kulturella förankring. STR-Ts målsättning Attrahera fler medlemmar Tendensen i samhället är att färre och färre människor engagerar sig ideellt i det civila samhällets organisationer. De flesta organisationer brottas även med en åldrande medlemsstruktur där utmaningen är att få unga att engagera sig. Denna utmaning har även STR-T. Att genomföra en generationsväxling och att kommunicera riksförbundets verksamhet är av vikt för att attrahera fler tornedalingar att bli medlem. Målsättning -Att genomföra informationsträffar -Att medverka vid festivaler och marknader med kulturinslag och information -Att initiera projekt där unga tornedalingar lyfts fram -Engagera personer aktiva på respektive ort 2. Utveckla och stärka METAvisi Sedan år 2009 har METavisi distribuerats med Haparandabladet. Med denna åtgärd har STR-T ökat antalet utgivningar och upplaga. METavisi är numera även tillgänglig till försäljning och tidningen finns även i en webb-upplaga. METavisi har också en kostnadseffektiv produktion och distribution. Det redaktionella innehållet har utvecklats och förbättrats via kompetensförstärkning. -Att ytterligare stärka och kvalitetsutveckla innehållet i METavisi istället för att utöka antalet utgivningar och sidor

2 Verksamhetsplan 2(5) 3. Fler lokalavdelningar och stärka relationen med befintliga För att stärka tornedalingars inflytande i samhälleliga frågor är det av vikt att känna till lagen och hur den tillämpas. Att fortsättningsvis arbeta för att bilda lokalavdelningar är av vikt. Syftet med lokalavdelningar är att påverka i frågor som rör samhällsutveckling och minoritetsfrågor på lokal nivå. Detta skapar möjlighet för förbundet att effektivare verka på den nationella arenan. Idag finns ingen formell organisering för unga tornedalingar. De andra nationella minoriteterna har organiserade ungdomsorganisationer, men för den tornedalska minoriteten saknas alltså detta. Det finns ett behov av ett forum för dialog om vilka frågor som är relevanta för målgruppen, hur dessa frågor kan drivas och i vilken organiseringsform. Idag är kunskapen bristfällig om hur målgruppen ser på den tornedalska identiteten, språket meänkieli, vilken syn som finns på Tornedalen idag, hur målgruppen ser på möjligheter och viktiga faktorer för att kunna stanna kvar/flytta tillbaks till Tornedalen, vilka framtidsdrömmar som finns för området och vilka farhågor unga människor upplever inför framtiden. För att målgruppen ska kunna organisera sig själva finns ett behov av ett forum för att diskutera dessa frågor. -Att initiera utbildning i lagen om nationella minoriteter för lokalavdelningar -Att stärka kontakten med lokalavdelningar -Bilda två nya lokalavdelningar -Engagera personer aktiva på respektive ort -Kartlägga ungas behov av organisering via projektet Tornedaling 4.0 -Att synas vid ungdomsevenemang -Att leverera nyhetsbrev till lokalavdelningar om aktuella frågor 4. Prioritera arbete med inflytande (samhälleliga frågor) De frågor som drivs via STR-T på nationell nivå är: att en myndighet utses som får ett övergripande ansvar för produktion av läromedel för minoritetsspråket meänkieli är en ytterst nödvändigt i nuläget. Produktion av läromedel behöver komma igång omgående för att snarast möjligt kompletteras med en lärarutbildning i meänkieli. att en stark och tydlig lärarutbildning samt lärarfortbildning skapas. Att ett universitet har ansvar både för en stark grundutbildning, en bra lärarutbildning och en kontinuerlig lärarfortbildning är tillsammans med produktion av läromedel och språkvård nyckeln till att meänkieli även i framtiden kan vara ett levande språk i Sverige. att en ändring i lagen om god ortnamnssed sker, dvs att ändra lagstiftningen så att meänkieli nämns i hänsynsparagrafens 1:a kapitel i kulturminneslagen.

3 Verksamhetsplan 3(5) att man i Sverige gör en kartläggning av kunskapen hos både grundskoleelever och gymnasieelever då det gäller de nationella minoriteterna, enligt de krav som finns i både läroplaner och kursplaner. STR-T påpekar också vikten av att en kontinuerlig uppföljningsmekanism finns, för att säkerställa kunskapen hos barn och unga om de nationella minoriteterna i Sverige. att en kartläggning av kunskapsnivån hos lärarstuderande utreds i hela Sverige och visar det sig, vilket STR- T misstänker, att kunskapen om t.ex. minoriteten meänkielitalande är låg, behöver lärosätena tvingas till att införa obligatorisk information om de nationella minoriteterna, oavsett nivå och inriktning och oavsett var i landet man går en utbildning. att resurser tillsätts så att Tornedalens Folkhögskola kan påbörja etableringen av ett nationellt center för grundläggande utbildning i meänkieli för vuxna. att Institutet för Språk och folkminnen tilldelas resurser till både ytterligare två tjänster och samtidigt en betydande ökning av språkvårdande medel för att professionellt kunna ägna sig åt utåtriktad verksamhet såsom inspelningar och dokumentation främst i förvaltningsområdet. att Tornedalsteatern tillförs resurser att produktionen av program på meänkieli ökas i både SVT, SR och UR. att utreda och genomföra en förändring av Sveriges Radios organisation, så att meänkieli kan få en egen ställning i SR och inte underställd Sisuradio. att tillföra Kulturrådet betydligt mer resurser så att goda minoritetsfrämjande projekt inte får avslag i lika stor utbredning som idag pga. att de medel som Kulturrådet har att fördela inte räcker till idag. att ändra lagstiftningens utformning då det gäller utbildning i förvaltningsområdet så att även grundskolan inkluderas på samma sätt som barnomsorgen idag, så att hela eller delar av verksamheten i grundskolan bedrivs på meänkieli. att tolk- och översättarutbildning skräddarsys för att passa meänkieli och att den utbildningen genomförs på det universitet som har både grund- och lärarutbildningsansvar. att det förbereds en översyn och utredning för att i samråd med tornedalska organisationer förbereda uppbyggnaden av en institutionell hemvist för den tornedalska kulturen. att även sjukvården inbegrips i den nationella minoritetslagstiftningen på sikt. -Att bearbeta Utbildningsdepartementet för att få till stånd förändring inom utbildning -Att aktivt bearbeta myndigheter med särskilt ansvar för utbildningsfrågor såsom Skolverket, Skolinspektionen m.fl.

4 Verksamhetsplan 4(5) 5. Förbättrad egen finansiering Att fortsättningsvis arbeta med inflytande ser STR-T som särdeles prioriterat med hänvisning till LoNM (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724). STR-T är regeringens remissinstans i minoritetsfrågor, vilket kräver en insatt och välfungerande kansliorganisation. Detta är en förutsättning för att man på ett stadigvarande och seriöst sätt skall kunna informera, bevaka och stötta kommuner samt andra myndigheter ifråga om minoritetsfolkets behov särskilt i förvaltningsområdena men också nationellt där meänkielitalande människor finns och då grundskyddet 3-5 i Lagen om nationella minoriteter gäller i hela landet. -verka för att få till stånd ett ökat anslag till STR-Ts kansliverksamhet. 6. Strategiska samverkanspartners Sedan 2009 har STR-T drivit utvecklingsprojekt med andra organisationer inom området jämställdhet och språkrevitalisering. STR-T ska även fortsättningsvis samverka med organisationer, kommuner och myndigheter i projekt och aktiviteter såsom jämställdhet, generationsväxling, språkrevitalisering och samhällsfrågor. -Prioritera arbete med att kartlägga hur samverkan kan ske med samverkanspartners såsom Tornedalsteatern, Meän Akateemi, Tornedalsgillet; Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto m.fl. organisationer och kulturyttringar. -Prioritera gemensamma aktiviteter med övriga nationella minoriteter och andra organ inom området utbildning

5 Verksamhetsplan 5(5) Aktiviteter Jan-Mars Genomförande av projekten Nuoret och Tornedaling 4.0 där målgruppen är unga tornedalingar. Vidareutveckla projekt med fokus på utveckling av webb, sociala medier, unga tornedalingar och jämställdhet. April-Juni Genomförande av projekten Nuoret och Tornedaling 4.0 där målgruppen är unga tornedalingar. Genomförande av projektet Uusi muoto, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Kaamos -2013, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av årskongress Juli-September Avslut av projektet Nuoret. Genomförande av projektet Tornedaling 4.0 där målgruppen är unga tornedalingar. Genomförande av projektet Uusi muoto, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Kaamos -2013, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Designa meänkieli, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Chikks of Laakso, förutsatt att finansering beviljas. Medverkan vid festivaler och marknader Deltagan vid Nationella minoriteter i Almedalen 3-4 juli. Tema: utbildning och unga Oktober-December Genomförande av projektet Tornedaling 4.0 där målgruppen är unga tornedalingar. Genomförande av projektet Uusi muoto toinen osa, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Kaamos -2013, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Designa meänkieli, förutsatt att finansiering beviljas. Genomförande av projektet Chikks of Laakso, förutsatt att finansering beviljas. Medverkan Tornedalsfesten och MR-dagarna i Göteborg.

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Romska Delegationen, Antidiskrimineringscenter ROMA, Nationella Romani Unionen Norden och Roma Internationals yttrande till betänkandet SOU 2010:70:

Romska Delegationen, Antidiskrimineringscenter ROMA, Nationella Romani Unionen Norden och Roma Internationals yttrande till betänkandet SOU 2010:70: YTTRANDE 2011-03-24 Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige yttrande till betänkandet: Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige SOU 2010:70 Arbetsmarknadsdepartementet Rosenbad 4 103 33

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) För alla elevers rätt till lärande och

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer