Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?"

Transkript

1 Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever att styrning och uppföljning fungerar. Detta diskuteras utifrån en enkätundersökning där verkställande direktörer, finans-, ekonomi-, affärsområdes- och utvecklingschefer i dessa bolag tillfrågats. Styrning och uppföljning är två viktiga verktyg för att få en hel organisation att arbeta mot gemensamma mål och följa samma strategi. Styrning definieras i denna rapport som alla verktyg som används för att skapa förutsättningar för medarbetare att agera i linje med mål och strategi. Uppföljning definieras som åtgärder för att ge återkoppling kring huruvida medarbetare agerar i linje med mål och strategi och om önskad effekt har uppnåtts. Metod I undersökningen tillfrågades verkställande direktörer, finans-, ekonomi-, affärsområdes- och utvecklingschefer vid de 500 företagen med störst omsättning i Sverige (VA 500, 2013). En enkätundersökning skickades ut till 464 personer från 175 olika bolag varav 103 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 22 %. Urvalet baserade sig på tillgänglighet. Enkäten bestod av 11 påståenden som stämmer in på en fungerande styrning och uppföljning. Dessa påståenden fick respondenterna med hjälp av en sjugradig skala visa om de (7) helt håller med eller (1) inte alls håller med. Ju högre siffra, desto större sannolikhet att det finns goda förutsättningar för styrning och uppföljning att fungera väl och vice versa. Enkätundersökningen skickades ut via mail och besvarades under de två sista veckorna under juni månad Resultat Nedan presenteras utvalda svar från undersökningen (se bilaga för fullständig svarsöversikt). Resultat 1. Generellt valde respondenterna oftast svarsalternativ (5) eller (6) för de flesta påståenden. Färre respondenter valde låga svarsalternativ eller svarsalternativ (7) (håller helt med). Resultat 2. Drygt åtta gånger fler av de tillfrågade kunde hålla helt med om påstående 1 jämfört med påstående 2: Påstående 1: Det är tydligt för alla anställda vad organisationens övergripande mål är. Påstående 2: Medarbetarna agerar i linje med organisationens mål. Håller helt med påståendet (svarsalternativ 7)

2 Resultat 3. Vidare visade det sig att: Endast 5 % av ledarna höll helt med om påståendet: Varje medarbetare vet vad som är viktigast att fokusera på för att bidra till organisationens övergripande mål. Endast 11 % av ledarna höll helt med om påståendet: Det är tydligt för alla anställda vad organisationens strategi är. Resultat 4. Endast 8-17 % av ledarna höll helt med om påståendena att: Organisationens måluppföljning är visualiserad Vi har översatt våra mål till relevanta mått/nyckeltal Utifrån uppföljningen av målen görs relevanta analyser som leder till beslut och agerande Varje medarbetare får kontinuerligt utfall på/uppföljning av de mål han/hon fokuserar på Analys Trots relativt höga siffror i svaren (starkt igenkännande) kan det utifrån resultat 1 antas att respondenterna anser att det finns en förbättringspotential i styrning och uppföljningsarbetet. Detta då få respondenter helt kunde hålla med om påståendena, med andra ord välja svarsalternativ (7). Utöver detta kan ett potentiellt förståelsegap mellan ledning och medarbetare påvisas. Detta gap visar sig framförallt i resultat 2 där tillfrågade ledare visade sig ha svårt att helt hålla med om påståendet medarbetare agerar i linje med organisationens mål. Detta trots att många fler av ledarna helt håller med om påståendet det är tydligt för alla anställda vad organisationens övergripande mål är. En möjlig förklaring till denna tvetydighet är att förståelsen för situationen hos ledning och medarbetare skiljer sig åt. Detta då ledningen har ett försprång gentemot medarbetarna när det gäller förståelse för mål och strategier. Förklaringen till tveksamheten kring huruvida medarbetar agerar i linje med målen, kan alltså bero på att medarbetare saknar förståelse för målen och strategierna. Detta stöds i resultat 3 där få ledare helt kan hålla med om att: Varje medarbetare vet vad som är viktigast att fokusera på för att bidra till organisationens övergripande mål. samt Det är tydligt för alla anställda vad organisationens strategi är. De aktiviteter som presenteras i resultat 4 är alla aktiviteter vars syfte direkt eller indirekt är till för att öka medarbetarnas förståelse. Att medarbetarna saknar förståelse för situationen skulle därför kunna förklaras med att ledningen inte helt kan hålla med om att de genomför nämnda förståelseökande aktiviteter. Förklaringen - att förståelsegapet hindrar medarbetare att agera i linje med organisationens mål - knyter även an till forskningen på området. Forskarna Sandberg och Targama beskriver i boken Ledning och förståelse hur viktig den egna förståelsen av sin situation är för människors handlande; Resultatet från en växande mängd forskning visar att förståelse utgör basen för människors handlande i organisationer. Kunskapen visar att människors handlingar egentligen inte styrs av olika yttre faktorer såsom, regler och instruktioner. Istället tycks människors handlande baseras på deras förståelse av sin situation, och därmed hur de förstår dessa regler och instruktioner. Så som de förstår sin situation så handlar de.

3 Slutsats Utifrån svaren från verkställande direktörer, finans-, ekonomi-, affärsområdes- och utvecklingschefer i Sveriges 500 största bolag, upplever de tillfrågade att det finns en förbättringspotential i deras styrnings- och uppföljningsarbete. I undersökningen har det också framkommit starka indikationer på ett förståelsegap mellan ledning och medarbetare. Detta då det förefaller som medarbetarna inte har samma förståelse för mål och strategier som ledningen som utvecklat och beslutat om dessa. Av det följer att Sveriges 500 största företag skulle vinna på att intensifiera sitt arbete med att öka förståelsen hos medarbetare för såväl mål som strategier. Frågor eller kommentarer på studien uppmuntras. Hör gärna av er till

4 Bilaga Svarsöversikt

5

6

7

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv Örebro universitet Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för psykologi Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv - en enkätundersökning av sex skolor Psykologi PBK (41-60

Läs mer