Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)"

Transkript

1 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /1 1(1) Handläggare Malin Larsson Tel: E-post: Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga) Mottagare Kommunstyrelsen Förslag till beslut Antar säkerhetspolicy för Degerfors kommun. Ärendet I samband med upphandling av ny egendomsförsäkring för kommunen har ett antal säkerhetsfrågor blivit belysta. Bland annat saknar vi en uppdaterad säkerhetspolicy. Gällande Policy för riskhantering i Degerfors kommun antogs av kommunfullmäktige i juni Bedömning En säkerhetspolicy bör antas som grund för ett fortsatt kvalitativt förebyggande säkerhetsarbete. Beslutsunderlag Begäran från försäkringsbolagen om underlag inför upphandlingen. Malin Larsson Säkerhetssamordnare Bilagor 1. Säkerhetspolicy för Degerfors kommun Expedieras till Säkerhetssamordnaren 1

2 Datum Bilaga 1 till Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /1 1(1) Säkerhetspolicy för Degerfors kommun Hög säkerhet ska skapa trygghet och goda livsbetingelser för de som bor och vistas i kommunen samt skydda och säkerställa kommunens egendom och miljö. Säkerhetspolicyn och anvisningar för säkerhetsarbetet ska vara kända av alla förtroendevalda och anställda. Alla ska förstå sin roll och sitt ansvar för säkerhetsarbetet och känna till de planer och rutiner som gäller i den egna verksamheten. Kommunen ska bedriva ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete som skapar en robust, flexibel och uthållig kommunal verksamhet med hög säkerhet. Säkerhetsfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del såväl vid ledning och samordning av verksamheterna som i verksamheternas dagliga arbete. 2

3 Datum Beteckning Sida Serviceförvaltningen SRN /1 1(1) Handläggare Kim Berg Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen IT-säkerhetsinstruktion användare Degerfors kommun Förslag till beslut IT-säkerhetsinstruktion användare Degerfors kommun antas som IT-säkerhetsinstruktion till Degerfors kommuns IT-säkerhetspolicy. Sammanfattning Förslaget IT-säkerhetsinstruktion användare Degerfors kommun baseras på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ramverk för informationssäkerhet som har sin grund i den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC Degerfors kommuns IT-policy ska omfattas av fyra IT-säkerhetsinstruktioner för förvaltning, kontinuitet och drift, användare samt systemsäkerhetsplaner. Ärendet Degerfors kommun saknar IT-säkerhetsinstruktion för användare. IT-säkerhetsinstruktion användare Degerfors kommun ska vara en av fyra IT-säkerhetsinstruktioner till Degerfors kommuns IT-säkerhetspolicy Bedömning En IT-säkerhetsinstruktion för användare bör antas som styrdokument till Degerfors kommuns IT-säkerhetspolicy. Kim Berg IT-driftansvarig Bilagor 1. IT-säkerhetsinstruktion användare Degerfors kommun Expedieras till IT-driftansvarig 3

4 Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 1(7) IT-säkerhetsinstruktion användare (Infosäk A) 4

5 DEGERFORS KOMMUN Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 2(7) Innehåll 1. Instruktionens roll i informationssäkerhetsarbetet Användarens ansvar Åtkomst till information Behörighet Inloggning Val av lösenord Byte av lösenord Din arbetsplats Utrustning Programvaror Service på utrustning Kassering av utrustning Om du lämnar arbetsplatsen Klassning och hantering av information Klassning av information Lagring Internet E-post Incidenter, virus mm Allmänt Virus Avslutning av anställning

6 DEGERFORS KOMMUN Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 3(7) 1. Instruktionens roll i informationssäkerhetsarbetet Styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet är kommunens informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktionerna Förvaltning, Kontinuitet och drift samt Användare: IT-säkerhetsinstruktion Användare (Infosäk A) redovisar hur en användare ska verka för att upprätthålla en god säkerhet. Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga: organisation och roller för informationssäkerhetsarbetet krav på riktlinjer för områden av särskild betydelse IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning (Infosäk F) redovisar: det ansvar som ingår i de olika rollerna de riktlinjer som gäller för områden av särskild betydelse regler för systemutveckling, systemunderhåll, incidenthantering IT-säkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift (Infosäk KD) redovisar: organisation och ansvar för drift av informationssystemen regler för säkerhetskopiering, lagring, driftadministration och kontinuitetsplanering 2. Användarens ansvar Information är en viktig tillgång för Degerfors kommun. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare. Som användare har du alltså en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. För stöd och hjälp när det gäller användningen av enskilda program kontaktar du aktuell systemägare. Har du problem med din dator ska du kontakta IT-stöd. 6

7 DEGERFORS KOMMUN Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 4(7) 3. Åtkomst till information 3.1 Behörighet Våra informationssystem är utrustade med behörighetskontrollsystem för att säkerställa att endast behöriga användare kommer åt information. De behörigheter du blir tilldelad beror på dina arbetsuppgifter och avgörs av din chef. 3.2 Inloggning Innan du loggar in första gången får du ett lösenord av IT-stöd för åtkomst till vårt interna IT-nätverk. Lösenordet ska du byta till ett personligt lösenord efter första inloggningen. Samma förfarande gäller för enskilda informationssystem som kräver lösenord för åtkomst. Lösenord är strängt personliga och ska hanteras därefter. Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. De loggningsfunktioner som finns i systemen används för spåra obehörig åtkomst. Detta för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar. Efter tre misslyckade försök att logga in spärras ditt konto. Ta då kontakt med IT-stöd för att få ett nytt engångslösenord. Har du glömt ditt lösenord får du ett nytt engångslösenord av IT-stöd. 3.3 Val av lösenord För lösenord gäller att det ska: vara minst åtta tecken långt bestå av en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken inte återanvändas 3.4 Byte av lösenord Byte av lösenord är aktuellt var 90:e dag när det gäller interna nätverket. En dialogruta visas på skärmen när det är dags för enskilda system efter ett visst tidsintervall som bestäms av respektive systemägare omedelbart om du misstänker att någon annan känner till det. 4. Din arbetsplats 4.1 Utrustning Den utrustning som du förfogar över, d v s stationär, dockningsbar PC och/eller bärbar PC, surfplatta med tillhörande utrustning gäller: Fysiska ingrepp får endast utföras av IT-stöd. Fel ska omgående anmälas till IT-stöd. All installation och konfiguration får endast utföras av IT-stöd. Endast Degerfors kommuns utrustning får användas för externt arbete. 7

8 DEGERFORS KOMMUN Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 5(7) 4.2 Programvaror Programvaror ska godkännas och installeras av IT-enheten eller av IT-enheten anvisad/godkänd person. Egna program kan, och får inte, installeras i Degerfors kommuns datorer. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför vår verksamhet Om du är i behov av ytterligare programvaror eller hårdvara ska du anmäla det till din chef. 4.3 Service på utrustning Inför service på din utrustning som lämnas bort ska känslig information tas bort. 4.4 Kassering av utrustning Kontakta IT-stöd för destruktion. 4.5 Om du lämnar arbetsplatsen Vid tillfällen när du inte har uppsikt över arbetsstationen kan du tillfälligt låsa arbetsstationen med kortkommandot: CTRL+ALT+DEL och ENTER. 5. Klassning och hantering av information 5.1 Klassning av information Informationssystem inom Degerfors kommun klassas utifrån den information som hanteras i systemet. Klassning görs från aspekterna sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet. Med det menas sekretess: att informationen skyddas från obehörig insyn riktighet: att informationen inte ändras på ett obehörigt sätt tillgänglighet: att informationen finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. Tas information ut ur systemet och lagras på andra media, eller används i ett annat sammanhang, måste den klassas där den används och hanteras därefter. Även information i arbetsmaterial måste klassas. Degerfors kommuns klassningsmodell framgår av bifogad bilaga. 5.2 Lagring Den information du lagrar på våra gemensamma utrymmen säkerhetskopieras automatiskt. Du kan välja att lagra på enheterna W: eller O: W: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av personligt arbetsmaterial. Om du väljer W-enheten kommer dina medarbetare inte åt informationen. O: (Organisationsenhet) är en enhet för lagring av information som alla medarbetare i organisationen har tillgång till. P: (Program) är en enhet för nätverksbaserade program. I förekommande fall kan också ytterligare enhetsbeteckningar finnas. Om du lagrar på din lokala hårddisk (C:) är du personligen ansvarig för säkerhetskopiering. När du lagrar information på din lokala hårddisk (C:) riskerar du att förlora information som inte kan återskapas till rimliga kostnader, vid t ex en diskkrasch. Undvik därför att lagra på C:. 8

9 DEGERFORS KOMMUN Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 6(7) Om du använder en av Degerfors kommuns bärbara datorer för hemarbete ska du tänka på att den kan utgöra en säkerhetsrisk och att du därför inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den. 6. Internet När du använder internet kan säkerheten i kommunens lokala nätverk påverkas i mycket hög grad beroende på ditt beteende. Degerfors kommun förutsätter att den som surfar på Internet endast besöker välrenommerade webbplatser. Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc) eller har anknytning till kriminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara motiverat för arbetet, t ex vid utredningar, omvärldsanalyser m m, att besöka sidor som normalt är förbjudna. Beslut om detta ska fattas av närmaste chef. Tänk på att när du surfar på Internet representerar du Degerfors kommun och lämnar spår efter dig i form av Degerfors kommuns IP-adress. 7. E-post E-post är ett rationellt hjälpmedel i arbetet men minneskapaciteten för det är begränsad. Tänk därför på att regelbundet radera i mapparna Inkorgen, Skickat, och Borttaget för att frigöra utrymme så att inte din e-post spärras. E-postsystemet ska inte användas som ett arkivsystem. Meddelanden, bifogade filer mm som du vill spara, sparar du på samma sätt som du lagrar annan information. Var selektiv med att skicka eller vidarebefordra meddelanden som innehåller stora filer för att undvika onödig belastning av systemresurser. Om du under en längre period inte har möjlighet att kontrollera din e-post bör du sätta frånvarobesked med eventuell uppgift om vem som ska hantera dina inkommande ärenden. E-post med bilagor utgör ett stort hot när det gäller spridning av virus. E-postsystemet är ett arbetsverktyg och bör inte användas för privat bruk. Samma regler gäller för diarieföring av e-post som för vanliga brev. Om du misstänker att det kommit in virus via e-postsystemet ska du agera som beskrivits i avsnittet om Incidenter. Det är inte tillåtet med automatisk vidarekoppling till annan e-postadress. Ange alltid ämne i ämnesraden för meddelandet för att klargöra för mottagaren vad denne kan förvänta sig för innehåll i e-posten. Skriv inte någon känslig information i ämnesraden. Kontrollera vilka som är medlemmar på sändlistor innan du använder dem. (Risk att känslig information når fel mottagare.) Skriv korta brev. Använd läskvittens för interna meddelanden endast när du har behov av detta. 9

10 DEGERFORS KOMMUN Datum Bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 7(7) Skicka inte eller vidarebefordra kedjebrev. Tänk på hur du sprider din e-postadress. Om du får hotelsebrev ska du spara brevet och kontakta din chef. Observera att e-postsystemet inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. 8. Incidenter, virus m m 8.1 Allmänt Degerfors kommun rapporterar IT-incidenter till PTS. Om du misstänker att någon använt din användaridentitet eller att du varit utsatt för någon annan typ av incident ska du: notera när du senast var inne i IT-systemet notera när du upptäckte incidenten omedelbart anmäla förhållandet till informationssäkerhetssamordnaren eller din chef dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka fastställa om kvaliteten på din information har påverkats. Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till IT-stöd, din närmaste chef eller informationssäkerhetssamordnaren. 8.2 Virus Degerfors kommun har programvaror för viruskontroll både i klienterna och i nätverket, men kan ändå drabbas av effekter av s.k. skadlig kod. Om du misstänker att din dator innehåller virus ska du: dra ut nätverkskabeln, men låta datorn vara på omedelbart anmäla förhållandet till IT-säkerhetssamordnaren, IT-stöd eller till närmaste chef. OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, inte per e-post. Om du får brev med virusvarning gör ingenting annat än att kontakta IT-stöd. Handdatorer, digitala kameror, mobiltelefoner, surfplattor m m kan lätt bli virusbärare eftersom du kan mellanlagra information mellan olika datorer i dessa. Var noga med att den dator du ansluter sådan kringutrustning till har ett uppdaterat virusprogram. 9. Avslutning av anställning När du slutar din anställning ansvarar du för att: rådgöra med din chef om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas. Notera att allt arbetsmaterial du framställt anses vara Degerfors kommuns egendom och får inte tas med utan chefs godkännande. privat material tas bort de behörigheter du fått för åtkomst till våra informationssystem avbeställs av din chef. 10

11 Datum Underbilaga 1 till bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 1(3) Klassning av information 1. Information som hanteras i IT-baserade informationssystem För information som lagras i IT-system måste inte bara sekretessaspekten beaktas, utan även kraven på riktigheten i informationen och tillgängligheten till den. Säkerhetsaspekt Kravnivå Mycket hög nivå Hög nivå Basnivå Sekretess (konfidentialitet) Information som kan medföra mycket allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Information som kan medföra mindre allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den röjs för obehörig Riktighet Information som kan medföra mycket allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Information som kan medföra mindre allvarliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person om den är felaktig Tillgänglighet Information som ska vara åtkomlig inom högst 2 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Information som inte behöver vara åtkomlig inom 2 timmar, men inom högst 8 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Information som inte behöver vara åtkomlig inom 8 timmar för att inte medföra oacceptabla konsekvenser för egen eller annan organisations verksamhet eller för enskild person Anmärkning Följande typ av information hanteras utanför klassningsmodellen. Information som avser rikets säkerhet. Sådan information ska hanteras enligt särskilda bestämmelser. 11

12 DEGERFORS KOMMUN Datum Underbilaga 1 till bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 2(3) Information som har extrema krav på sig att vara tillgänglig och där utgångspunkten är att den alltid ska vara det. Information som inte bedöms ha krav på sig vare sig avseende sekretess (konfidentialitet), riktighet eller tillgänglighet. De åtgärder som ska vidtas för att uppfylla säkerhetskraven på respektive IT-system framgår av analys av dem med BITS Plus. 2. Information på datamedia Med datamedia menas disketter, USB-minnen eller annan extern lagringsmedia. Dessa medier ska inte ses som slutliga förvaringsformer, såvida de inte avser backup-tagning. Information på datamedia är alltid kopierad och måste hanteras med samma säkerhet som det system som den kommer ifrån. Eftersom informationen är kopierad behöver endast kraven på sekretess (konfidentialitet) beaktas. De krav på sekretess som ställs för ett specifikt IT-system framgår av användarhandledningen för systemet. För information på datamedia gäller följande krav: Krav på sekretess Mycket hög nivå Hög nivå Basnivå Åtgärder Förvaring - Endast disketter eller USB-minnen får användas och ska förvaras inlåsta Kopiering - Får kopieras endast med godkännande från systemägaren för systemet som informationen kommer ifrån. Återanvändning - Får inte återanvändas Destruktion - Lämnas till IT för destruktion Förvaring - Endast disketter eller USB-minnen får användas och ej förvaras synligt Kopiering - Får kopieras i samråd med systemets förvaltare/administratör Återanvändning - Tillåten Destruktion - Lämnas till IT för destruktion Förvaring - Inga krav Kopiering - Tillåten Återanvändning - Tillåten Destruktion - Krävs ej 12

13 DEGERFORS KOMMUN Datum Underbilaga 1 till bilaga 1 till Sida Serviceförvaltningen SRN /1 3(3) 3. Information på andra media Med andra media menas papper, film, DVD, OH-bilder etc. Information på dessa media är alltid kopierad och måste hanteras med samma säkerhet som det system som den kommer ifrån. Eftersom informationen är kopierad behöver endast kraven på sekretess (konfidentialitet) beaktas. De krav på sekretess som ställs för ett specifikt IT-system framgår av användarhandledningen för systemet. För information på ovanstående media gäller följande krav: Krav på sekretess Mycket hög nivå Hög nivå Basnivå Åtgärder Förvaring - Förvaras inlåsta Kopiering - Får kopieras endast med godkännande från systemägaren för systemet som informationen kommer ifrån Återanvändning - Får inte återanvändas Destruktion - Papper och OH-film destrueras i papperstugg - Övrigt lämnas till IT för destruktion Förvaring - Ej förvaras synligt Kopiering - Får kopieras i samråd med systemets förvaltare/administratör Återanvändning - Tillåten Destruktion - Lämnas till IT för destruktion Förvaring - Inga krav Kopiering - Tillåten Återanvändning - Tillåten Destruktion - Krävs ej 13

14 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /1 1(1) Handläggare Jerry Goude Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Nya trafikföreskrifter för 30 km/h på Jämtlandsgatan och Smålandsgatan Förslag till beslut Besluta om de lokala trafikföreskrifterna och Ärendet När 30 km/h infördes på Jämtlandsgatan och Smålandsgatan skyltades den bara på höger sida när hastighetsbegränsningen började. För att Polisen skall övervaka hastighetsbegränsningen kräver de att den skall vara skyltad på båda sidor av vägen, i enlighet med gällande regler. För att kunna skylta på båda sidor av vägen behöver gränsen för hastighetsbegränsningen flyttas, på Jämtlandsgatan ca. 30m mot söder (sett från Raka vägen) och på Smålandsgatan ca. 30m mot OKQ8. Jerry Goude Trafikingenjör Bilagor Förslag till lokala trafikföreskrifter och

15 15

16 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /2 1(1) Handläggare Maria Eriksson Tel: E-post: Mottagare Kommunfullmäktige Svar på motion: Minska kostnaderna för politikerarvodena i Degerfors kommun Förslag till beslut Motionen avslås. Sammanfattning inkom en motion från Björn Nordenhaag (MP) med följande lydelse: Kommunen krymper hela tiden men vi har under lång tid i stort haft samma bemanning i nämnder och styrelser. I syfte att sänka kostnaderna för kommunen i den ekonomiska kris som vi befinner oss i föreslår vi : Att kostnaderna för politikerarvoden sänkes med 20 %. Enligt beslut i kommunfullmäktige, 29/ , har kanslichefen fått i uppdrag att revidera arvodesreglementet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgupp i arbetet. Bedömning En översyn av arvodesreglementet kommer att göras i god tid inför valet Översynen kommer att innehålla flera delar, bl.a.: Antalet ledamöter i kommunfullmäktige Antalet nämnder och antalet ledamöter i nämnderna Antalet kommunal- och oppositionsråd och fördelningen av den arvoderade tiden Storleken på sammanträdesarvodet Storleken på nämndordförandenas arvode Det är inte lämpligt att besluta om att kostnaderna ska minska med 20 % innan översynen har gjorts. Syftet med översynen bör ju vara att hitta en så kostnadseffektiv organisation som möjligt och att sedan anpassa arvodesnivåerna efter organisationen. Beslutsunderlag Motion från Miljöpartiet, Maria Eriksson Kanslichef 16

17 17

18 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /3 1(2) Handläggare Max Tolf Tel: E-post: Mottagare Kommunfullmäktige Svar på motion Underlag framtida fotbollsarena Förslag till beslut 1. Kommunen arbetar redan med de delar som berörs i punkterna 1-3, punkt 5 (avseende spelarbussar) och punkt Övriga delar av motionen avslås. 3. Ärendets fullständighet är viktigare än att följa den tidplan som framgår av motionen. Ärendet Socialdemokraterna har, genom Annika Engelbrektsson, inkommit med en motion med följande rubrik Ta fram underlag till framtida fotbollsarena för att uppfylla Svenska Fotbollförbundets krav från och med Av motionen framgår bland annat att Det ligger i allas intresse att få fram ett heltäckande beslutsunderlag då det gäller Stora Valla och dess omkringliggande planer, det gäller för kommuninvånarna, föreningen och för de politiker som ska ta ställning. Det här är viktigt då det gäller att försöka få till en samordning mellan så många parter som möjligt. Därför föreslår socialdemokraterna att kommunledningsgruppens tjänstemän får i uppdrag att genomföra en utredning vad som krävs för att Svensk Fotbolls arenakrav för elitfotboll fr.o.m ska uppfyllas i Degerfors. Utredningens syfte är att med bred ansats ta fram fakta och belysa de olika alternativen. Utredningen ska ligga till grund för att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om hur man vill gå vidare i den fortsatta processen. Följande ska utredas: 1. Byggnadsteknisk bedömning 2. Ekonomisk investering 3. Driftskostnad 4. Ev. tillkommande ersättningsplaner för DIF och andra lags träning samt kostnaderna för detta 5. Trafiksituation, parkeringsalternativ och ev. tillgång till kollektivtrafikanslutningar 6. Kommunens ägande av, eller delaktighet i Arena/fastighetsbolag Utredningen bedöms i viss omfattning kunna göras av de kommunala förvaltningarna medan experthjälp kan behöva upphandlas för att utreda vissa delar t.ex. den byggnadstekniska bedömningen och kostnaderna för att uppfylla arenakraven. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen senast vid sammanträdet i september 2012 för att fattas beslut om i Kommunfullmäktige i oktober

19 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /3 2(2) Bedömning Större investeringar ska numer tas upp till respektive nämnd för beslut att investeringen får startas upp. Det har skett med projektet Helhetslösning, Stora Vallaskolan nu under På samma sätt skall kommande investeringar på Stora Valla IP behandlas i kommunstyrelsen innan investering påbörjas. Nedan kommenteras motionens krav punkt för punkt 1. Byggnadsteknisk bedömning Bedömning av status på befintlig läktare har gjorts, det gäller bland annat utrymmen, läktarutformning och elbesiktning. Inför beslut ska detta presenteras. 2. Ekonomisk investering I investeringsplanen framgår att 25 mkr finns avsatt för Stora valla IP. I detta ingår konstgräsplan, A-plan samt läktare. Inför beslut ska investeringskalkyl presenteras. 3. Driftskostnad I kommunens budgetdokument framgår att driftskostnadskalkyler ska upprättas vid äskande av investeringsanslag. Detta har hittills inte presenteras vad gäller gjorda investeringar på konstgräsplanen. Detta främst beroende på att uppvärmningsfrågan inte är slutligt löst. Inför beslut ska driftskalkyl presenteras. 4. Ev. tillkommande ersättningsplaner för DIF och andra lags träning samt kostnaderna för detta Inga ersättningsplaner för Degerfors IF eller andra lag bedöms behövas med anledning av de kommande åtgärderna. 5. Trafiksituation, parkeringsalternativ och ev. tillgång till kollektivtrafikanslutningar I anslutning till beslut kommer även trafiksituationen med främst parkering av spelarbussar beaktas. Kollektivtrafikanslutningar vid Stora Valla behövs inte för att uppfylla de så kallade arenakraven. 6. Kommunens ägande av, eller delaktighet i Arena/fastighetsbolag Stora Valla IP ägs av Degerfors IP. En lösning och klargörande av framtida ägarstruktur för idrottsplatsen måste lösas senast i samband med slutligt beslut om investering fattas. Kravet på tidplan som framgår av motionen kommer följas om kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet är färdigt för politiskt ställningstagande. Fullständigheten i underlaget bedöms viktigare än att skynda fram ett ärende som inte är färdigutrett. Max Tolf Ekonomichef 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20160516 Ersätter: 20130317 Dnr: 2016/00024 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Tilläggsanslag Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Tilläggsanslag Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen 2012-10-01 KS 43-2011/63 1(1) Handläggare Max Tolf Tel: 0586-482 34 E-post: max.tolf@degerfors.se Mottagare Kommunfullmäktige Tilläggsanslag Kultur- och

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Justering av tilläggsanslag till kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Justering av tilläggsanslag till kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2012-10-08 7(33) KS 167 Dnr: 43-2011 Justering av tilläggsanslag till kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy EDA KOMMUN nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål... 2 3 Organisation, roller

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

1 (5) Informationssäkerhetspolicy 2008-10-21. Informationssäkerhetspolicy. Ver 3.0

1 (5) Informationssäkerhetspolicy 2008-10-21. Informationssäkerhetspolicy. Ver 3.0 Informationssäkerhetspolicy 1 (5) 2008-10-21 Informationssäkerhetspolicy Ver 3.0 2 (5) 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION,

Läs mer

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy 2009-05-04 Informationssäkerhetspolicy 2 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVAR... 4 4.1 ÖVERGRIPANDE ANSVAR...5

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17 73 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Begreppsförklaring...4

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

1 (7) Arbetsgången enligt BITS-konceptet

1 (7) Arbetsgången enligt BITS-konceptet 1 (7) Arbetsgången enligt BITS-konceptet 2 (7) Innehållsförteckning ALLMÄNT OM BITS-KONCEPTET... 3 CENTRALA BEGREPP... 3 BITS-KONCEPTETS PRODUKTER... 3 KOPPLING TILL ISO 27000... 4 ARBETSGÅNG ENLIGT BITS-KONCEPTET...

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND...1 2 INLOGGNING...1 3 HANTERING AV INFORMATION...3 4 INTERNET...3

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informationssäkerhetspo licy Policy 2013-11-11 KF Dokumentansvarig Diarienummer Giltig till IT-chef KS.2013.182

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Författningssamling i Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Beslutad av kommundirektören 2013-05-08 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Informationssäkerhetsinstruktioner

Läs mer

VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL. Riktlinjer för informationssäkerhet

VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL. Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Jonas Åström KS2016/222 VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL Sandvikens kommuns Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket

Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS ADMINISTRATIVA NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och it-plan för 2015. Staffan Blom Förvaltningschef.

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och it-plan för 2015. Staffan Blom Förvaltningschef. Handläggare: Christina Hegefjärd PAN 2015-02-03 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Informationssäkerhet- och it-plan för 2015 Ärendet Årligen ska patientnämnden planera för förvaltningens informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24, KF 29 Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd:

Läs mer

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-24, 110 Namn: Jonna Sanfridsson Datum: 2017-05-30 Sammanfattning I Götene kommun läser förtroendevalda främst de

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning

Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning Informationssäkerhet Riktlinje Förvaltning Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare... 4 2.2 IT-chef...

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer