Maskindiagnostik Underhåll & Driftsäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskindiagnostik Underhåll & Driftsäkerhet"

Transkript

1 Maskindiagnostik Underhåll & Driftsäkerhet KaU Maskinteknik k ik Hans Johansson Definition av UNDERHÅLL, (Maintenance) Underhåll är en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid i syfte att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. Svensk och Europeisk Standard, SS-EN

2 Avhjälpande underhåll, AU, Immediate maintenance Underhåll som utförs efter det att funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. SS-EN Akut (AAU) eller Uppskjutet (UAU) Förebyggande underhåll, FU, Preventive maintenance Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion. SS-EN Förutbestämnt (FBU) eller Tillståndsbaserat (TBU) Exempel tillståndskontroller -Temperaturmätningar -Tryckmätningar (olja, vatten o.dyl) -Smörjmedelsanalyser -Kylvattenanalyser -El.mätningar -Trådtöjningsmätningar -Okulärbesiktningar (ex. på hjälpmedel är fiberoptik, endoskop, stroboskop, speglar, höghastighetsfilmning m.m.) -Ickeförstörande provningar (penetrerande vätska för spricksökning, röntgen, ultraljud o.dyl.) -Effektivitetsmätningar med nyckeltal (MTBF, MTTR, MWT, TAK (OEE) o.dyl.) -Vibrationsmätningar 2

3 Vibrationsanalys Frekvensspektrum Några vanligt förekommande förkortningar -TAK, Total Anläggnings Kapasitet (OEE, Overall Equipment Efficiency ) -MTBF, Mean Time Between Failure, ett mått på funktionssäkerheten -MTTR, Mean Time To Repair, ett mått på underhållsmässigheten -MWT, Mean Waiting Time, ett mått på underhållssäkerheten -A, Tillgänglighet (Availability) -LCC, Life Cykel Cost -LCP, Life Cykel Profit 3

4 When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactotory kind. Kelvin 1883 TPM Totalt produktivt underhåll Organisationen utvecklas så att alla får ta sitt ansvar för verksamheten och utrustningen samt delta i förbättringsarbete. Operatörsunderhåll utvecklas. Målet är att eliminera alla störningar och att maximera den totala effektiviteten. 4

5 Begreppet ASSET MANAGEMENT Optimal förvaltning av fysiska tillgångar ur ett livstidscykelperspektiv för att uthålligt uppnå de fastställda tälld verksamhetsmålen Kapacitet (t.ex. nyanskaffning, modifiering av anläggning/utrustning) Drift/Produktion (t.ex. produktionsplanering, kvalitetskontroll) Underhåll (driftsäkerhet) Begreppet OUTSOURCING Outsourcing av underhåll innebär att beställaren låter en extern leverantör ta hela ansvaret för allt underhåll för minst en hel produktionslinje Jan Frånlund, UTEK, Förslag till definition 5

6 Definition av DRIFTSÄKERHET, (Availability performance) Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga. Svensk och Europeisk Standard, SS-EN Tillgänglighet A är ett mått för driftsäkerheten A = MTBF MTBF + MTTR + MWT 6

7 Ex: I en produktionslinje har man under ett halvår registrerat följande fel Fel nr Väntetid tim Rep.tid tim Tot Σ 64 Σ 451 Σ skift:Vilket motsvarar 2500 tim. planerad produktionstid under det halvår som felregistreringen gjordes. (5000 timmar för ett helt år) Förlorad produktion innebär 2000 kr i förlust per timme Underhållskostnaden kalkyleras till 400 kr/tim inklusive arbete och material 2500 ( ΣStopptid ) MTBF = = = 198, 5 tim ΣVäntetid 64 MWT = = = 6, 4 tim Σreparationstid 451 MTTR = = = 45, 1tim Tillgänglighet MTBF 198,5 A = = = 0,794 MTBF + MTTR + MWT 198,5 + 6,4 + 45,1 Om vi genom FU-åtgärder kan öka MTBF med 200 timmar. Vad blir då tillgängligheten? MTBF 398,5 A = = = 0,886 MTBF + MTTR + MWT 398,5 + 6,4 + 45,1 Vad blir stilleståndskostnaden och reparationskostnaden under ett år före och efter FUåtgärderna och vad får FU-åtgärderna max kosta per år för att vara lönsamma? Rep. kostn. Antal fel. Före FU = = 20 fel MTBF + MTTR + MWT 250 Efter FU 5000 = 12 fel 450 Kostn. 20 MTTR 400 = 20 45,4 400 = kr 12 MTTR 400 = 20 45,4 400 = kr Stillest. Atl Antal fl fel ( MTTR + MWT ) 2000 kostn , = kr 12 51, = kr Σ kostn kr kr Diff kr 7

8 DRIFTSÄKERHET Tillgänglighet, A FUNKTIONS- SÄKERHET Sällan stopp UNDERHÅLLS- MÄSSIGHET Korta stopp är möjliga UNDERHÅLLS- SÄKERHET Korta väntetider på resurser Till hur stor del påverkas resultatet av Konstruktion MTBF MTTR MWT 70 % 70 % 10 % Produktion 20 % 10 % 20 % Underhåll 10 % 20 % 70 % Källa: Jan Frånlund, UTEK, 2006 TAK-värde (OEE, Over All Equipment Efficiency ) OEE, eller den svenska motsvarigheten TAK, är ett nyckeltal l för att mäta produktionseffektivitet. it t TAKvärden kan också användas för att mäta effekten av förbättringsarbete. Tillgänglighet TAK = T A K Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte 8

9 Tillgänglighet (Eng. Availability ratio) T = (totaltid - stopptid) / totaltid - Hur stor andel av den planerade drifttiden som anläggningen verkligen producerade. Här räknas alla planerade och oplanerade stopp in. Stoppen kan vara; produktionsberoende (ex. ställtider) underhållsberoende (planerat och oplanerat underhållsarbete) eller resursberoende (ex. personalbrist). - Den enda tiden som räknas bort är orderbrist. Anläggningsutbyte (Eng. Performance Ratio) A = verklig produktion /( (totaltid - stopptid) möjlig maxproduktion per tidsenhet) - Utebliven produktion pga att anläggningen körts med för låg takt liksom småstopp som inte registrerats. 9

10 Kvalitetsutbyte (Eng. Quality Ratio) K = (verklig produktion - kassation) / verklig produktion - Hur stor andel av produktionen som måste kasseras eller omarbetas. Ett exempel Skiftlängd 8 tim Möten för planering o.dyl. 30 min Stopptid 65 min Ideal takt 1,3 st/min Totalt antal tillverkade enheter 348 st Antal kasserade enheter 8 st Tillgänglighet T=( )/( )=85,6% Anläggningsutbyte A=348/( ( ) 1,3=69,5% Kvalitetssutbyte K=340/348=97,7% TAK=0,856 0,695 0,977=0,581 58,1% 10

11 Risken för att ett fel skall uppstå i en komponent är beroende på komponentens hela historia som: tillverkninshistoriken, hantering och miljö under transport lagerhållning, montering och användningen. Risken för att ett fel skall uppstå i en komponent kan vara olika stor under olika delar av användningstiden beroende på typen av komponent. Felrisk tid Risken för fel är ungefär lika stor under drifttiden. Rullningslager kan anses löpa en sådan typ av risk. Felrisk tid Risken för fel är lägre i början av drifttiden. Hydraulikkomponenter anses ofta vara exempel på detta. Felrisk Risken för fel är högre i början av drifttiden. Elektronikkomponenter anses ofta vara exempel. tid 11

12 Felrisk tid Risken för fel blir högre med tiden. Maskinelement som bromsbackar och andra slitdetaljer är exempel. Felrisk tid Risken är hög i början och efter viss tid. Den s.k. badkarskurvan Maskiner med både elektronik och maskinelement. Mekatronik. Sannolikheten för att ett rullningslager har en viss utmattningslivslängd kan ses i diagrammet nedan. Sannolikheten för att uppnå den s.k. nominella livslängden är 0,9. Man kan också utläsa ur grafen att sannolikheten är mer än 0,5 för att lagret har en livslängd större än 5 gånger den nominella. 1 L s /L nom ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sannolikhet s Sannolik livslängd för enskilt rullningslager L s, jämfört med nominell livslängd L nom för lagret Weibulfördelning ln s/(ln (0,9)=(L s /L nom ) κ κ = 1,5 12

13 Exempel. Lager i växellåda. Sannolikheten (s) för att lagringen skall klara h? A2 B2 3 C L10 = P L 10h L = n 60 Ls ln si = L nom κ ln 0,9 s i = e ln si β s tot = s 1 s2 s3 s4 A1 B1 ln s tot L = L ln s tot = ln s s + s 1 + ln s2 + ln 1,5 1,5 1,5 1,5 sh1 Lsh2 Lsh3 Lsh h1 L 10h2 L 3 10h3 4 L 10h4 ln 0,9 Pin Lager nin C/kN Ø Din rpm Fr/kN Fa/kN P/kN L 10 /10 6 L 10h s i A1, SKF ,8 0 6, ,98 A2, SKF6219 Styrlager ,5 3,6 10, ,83 B1, SKF6226 Styrlager ,1 3,6 12, ,99 B2, SKF ,8 0 6, ,99 s tot 0,80 Om vi dessutom vet att det finns andra orsaker än utmattning som gör att fel uppstår i rullningslager så inser vi värdet av att genom tillståndskontroll försöka avgöra konditionen i rullningslager. Vanliga orsaker till fel i rullningslager förutom utmattning är: smörjfel, tätningsproblem och fel gjorda vid monteringen Orsaker till lagerhaverier enligt SKF: 35% Utmattning 35% Smörjfel 15% Misshandel 15% Tätningsfel ca 90% av alla lager skrotas dock friska 13

14 Olika typer av fel utvecklas olika Fel med felutvecklingstid respektive fel utan felutvecklingstid Defekt -nivå Haveri! Haveri! Drifttid Fel med felutvecklingstid. Vanliga fel i rullningslager är exempel på detta Drifttid Fel utan felutvecklingstid. Fel i elektronik är ofta exempel på detta Fel med felutvecklingstid ger möjligheter att med lämpligt utformad tillståndskontroll kunna åtgärda felet innan haveri inträffar. Data från tillståndskontroll - Kunskaper & erfarenheter -Normer & standard -Trend (historik) Nej Avvikelse från önsvärt? Ja Åtgärd Diagnos 14

15 Diagnosen bör behandla följande frågor: -Vilken mekanism förklarar avvikelsen? -Hur allvarlig är avvikelsen? -Vad blir följderna av ett eventuellt haveri? -Kan en prognos göras för när i tiden ett haveri är att vänta? -Vilka åtgärder bör vidtas? Förslag på strategi för underhållsarbete Maskin, komponent o.dyl. Modifiera Nej Är sannolikheten för fel liten? Nej Är MTBF känt? Nej Är tillståndskontroll möjlig? Ja Är konsekvenserna av fel stora? Ja Ja Är Spridningen i MTBF liten? Nej Ja FU Tillståndsbaserat TBU Nej AU Akut eller Uppskjutet Ja FU Förutbestämt FBU Tillståndskontroll vid stopp Nej Är Tillståndskontroll under drift möjlig? Ja Tillståndskontroll under drift 15

16 Några exempel på visuellt underhåll 16

17 17

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet SCA Ortviken IFS för operatörer Christer Byström Driftsäkerhet Underhåll terminologi Planerad arbetsorder Utförs inom 3 dygn Oplanerad arbetsorder Utförs inom 3 timmar Utförs inom 24 timmar Underhåll =

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE.

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise, not proceeded by any period of worry and depression John Preston

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Hur stor är potentialen med bättre analys?

Hur stor är potentialen med bättre analys? PRODUKTFAKTA Hur stor är potentialen med bättre analys? TAK eller som det kallas utanför Sverige OEE är ett samlingsnamn på en metod att mäta en produktionsanläggnings totalekonomi. För att underlätta

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Införande av Risk- och tillståndsbaserat UH för roterande utr. på Preem. RBUS Riskbaserad underhållsstyrning Peter Hallengren - tel:072 213 79 82

Införande av Risk- och tillståndsbaserat UH för roterande utr. på Preem. RBUS Riskbaserad underhållsstyrning Peter Hallengren - tel:072 213 79 82 Införande av Risk- och tillståndsbaserat UH för roterande utr. på Preem Peter Hallengren Midroc Project Management Förflutet på Transatlantic, Preem raffinaderi Tillförlitlighetsingenjör med uppgift att

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26

Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26 Maskindiagnostik MSGC 22 & MSGC 26 Hans Johansson Ett modernt samhälle kräver maskinutrustningar med hög tillgänglighet Få - helst inga - oplanerade driftstopp Korta tider för stillestånd p.g.a. underhåll

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 2004 1

Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 2004 1 Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 1 Marcus Bengtsson Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Mälardalens

Läs mer

October 30, 2007 SKF Group Slide 0

October 30, 2007 SKF Group Slide 0 October 30, 2007 SKF Group Slide 0 Underhåll på SKF i Göteborg IMIT besök på SKF Christian Moldén 2011-05-12 1Organisation av underhåll SKF Göteborg October 30, 2007 SKF Group Slide 2 SKF Göteborg Spherical

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20)

Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20) Att kombinera OEE och produktivitet som motor för produktionsförbättringar (sid. 20) Carin Andersson Industriell produktion, Lund University Monica Bellgran Innovation och Design, Mälardalen University

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Design av kostnadseffektiva OPS-lösningar

Design av kostnadseffektiva OPS-lösningar Design av kostnadseffektiva OPS-lösningar Olle Bååthe SYSTECON AB 2009-10-26 Agenda Scope: Kostnadseffektiv OPS för materielsystem Samspelet mellan kund/operatör och leverantör Nyckeltal Optimering/dimensionering

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Torbjörn Almqvist Förvaltningschef Tekniska Förvaltningen Bodens Kommun Agenda Kort om tekniska förvaltningens verksamhet Bodens Kommuns satsning

Läs mer

Underhållsstrategi enligt Professional Maintenance metodiken som en del av World Class Manufacturing

Underhållsstrategi enligt Professional Maintenance metodiken som en del av World Class Manufacturing Underhållsstrategi enligt Professional Maintenance metodiken som en del av World Class Manufacturing Examensarbete Avancerad nivå, 30 hp Produkt- och processutveckling Ravi Kalaiarasan San Aziz Giliyana

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning

Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning Leo Hagberg Tomas Henriksson www.oee.se OEE Consultants AB, S-233 70 LUND Underhåll skall baseras på livslängdsekonomin Inte minimera underhållets kostnader,

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Ulf Sandberg Professor i automatiseringsteknik med inriktning mot tillförlitlighets- och underhållsteknik. 0500-448580, ulf.sandberg@his.

Ulf Sandberg Professor i automatiseringsteknik med inriktning mot tillförlitlighets- och underhållsteknik. 0500-448580, ulf.sandberg@his. Ulf Sandberg Professor i automatiseringsteknik med inriktning mot tillförlitlighets- och underhållsteknik 0500-448580, ulf.sandberg@his.se Mars 2014 Sveriges minsta högskola 400 anställda 18 professorer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sjustegstrappan

EXAMENSARBETE. Sjustegstrappan EXAMENSARBETE Sjustegstrappan Specialistunderhållet på Parker Hannifin AB Anneli Andersson, Helena Hellman, Patricia Freyholtz 2003-05-13 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen för Teknik Box 957,

Läs mer

FÖRLUST OCH PROBLEMKARTLÄGGNING

FÖRLUST OCH PROBLEMKARTLÄGGNING Examensarbete 10 poäng C-nivå FÖRLUST OCH PROBLEMKARTLÄGGNING Reg.kod: Oru-Te-EXA081-A102/06 Andreas Andersson och John Bertling Automatiseringsingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2006 Examinator:

Läs mer

Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk

Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk Förebyggande Underhåll Skoghalls bruk 111020 1 Hur vi arbetar med FU på Skoghalls bruk 2 1 Hur vi arbetar med FU på Skoghall s bruk FU3= FU-inspektörer: Arbetar idag enbart med ronder och inspektioner.

Läs mer

Visualisering av produktionseffektivitet

Visualisering av produktionseffektivitet UPTEC STS 11046 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Visualisering av produktionseffektivitet Utveckling av ett verktyg för övervakning av avbrott och presentation av TAK Daniel Bemler Abstract Visualization

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2007 LCP Consultants Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida -... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

Framtagande av OEE-mall Development of OEE template

Framtagande av OEE-mall Development of OEE template Framtagande av OEE-mall Development of OEE template Linnéa Kellgren Nicolas Suazo Fariña Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Minska elförbrukningen i Produktion Volvo Group Trucks Operations, Powertrain i Köping.

Minska elförbrukningen i Produktion Volvo Group Trucks Operations, Powertrain i Köping. Akademin för Innovation, Design och Teknik Minska elförbrukningen i Produktion Volvo Group Trucks Operations, Powertrain i Köping. Examensarbete, PP307 Grundnivå, 15 HP. Högskoleingenjörsprogrammet, Innovativ

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll Teknisk fastighetsförvaltning Grundbegrepp drift och underhåll Förvaltningsföretag: bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller lös egendom, t.ex. fastigheter eller värdepapper. Förvaltning:

Läs mer

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Sašo Karanfilovski Magnus Andersson ii

Läs mer

Öka nettomarginalen i svensk tillverkningsindustri med 10 %- enheter genom bättre fokus på utnyttjandegraden. Bo Hägg VD för Underhållsföretagen AB

Öka nettomarginalen i svensk tillverkningsindustri med 10 %- enheter genom bättre fokus på utnyttjandegraden. Bo Hägg VD för Underhållsföretagen AB Öka nettomarginalen i svensk tillverkningsindustri med 10 %- enheter genom bättre fokus på utnyttjandegraden Bo Hägg VD för Underhållsföretagen AB Branschorganisationen för och Industrins Portal till Professionella

Läs mer

Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten

Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten Dagens agenda: Mycket kort bakgrund Vad är förebyggande underhåll? Praktiska exempel

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Examensarbete inom huvudområdet Automatiseringsteknik Kandidatnivå 30 Högskolepoäng Hösttermin 2013. Hanna Häggblom

Examensarbete inom huvudområdet Automatiseringsteknik Kandidatnivå 30 Högskolepoäng Hösttermin 2013. Hanna Häggblom TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL PÅ VERKTYGSMASKINER Utvärdering av det tillståndsbaserade underhållet på verktygsmaskiner hos Volvo Cars i Skövde och hur det kan utvecklas CONDITION BASED MAINTENANCE ON MACHINE

Läs mer

ILS vid Saab Communication SOLE seminarium Utveckling inom systemlogistik

ILS vid Saab Communication SOLE seminarium Utveckling inom systemlogistik ILS vid Saab Communication SOLE seminarium Utveckling inom systemlogistik Gustav Nilsson Växjö 2007-11-21 1 SAAB COMMUNICATION 2 SAAB COMMUNICATION Securing communication for a safer society Saab Communication

Läs mer

epilot 119 Uppföljning av nulägesanalys

epilot 119 Uppföljning av nulägesanalys Teknisk rapport epilot 119 Uppföljning av nulägesanalys Christer Stenström Drift och underhållsteknik Luleå tekniska universitet 216-9-15 Järnvägstekniskt centrum Omsättning: 32 miljoner kr (215) Projekt:

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN. Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014

UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN. Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014 UNDERHÅLLSUTVECKLING INOM FLYGINDUSTRIN Olov Candell Support and Services, Saab 21 maj 2014 UNDERHÅLL AV KOMPLEXA TEKNISKA SYSTEM UTVECKLING AV INTEGRERADE UNDERHÅLLSLÖSNINGAR EXEMPEL FRÅN SAAB SUPPORT

Läs mer

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Traditionell användning av

Läs mer

Förslag till arbetsplan och schema

Förslag till arbetsplan och schema Förslag till arbetsplan och schema 1 Kursen Produktionsledarskap, 30 poäng Reviderad 090211 Datum Kl Lokal Föreläsare/Handl 1 Kursintroduktion och information Introduktion till arbete med praktikfall 2

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering Field Services Elkraftservice Service och modernisering Vi är experter på service och modern i seringar av ställverk och elkraftsutrustning. Modernisering En modernisering av befintlig anläggning ökar

Läs mer

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen Bo Larsson schef, Iggesunds Bruk Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Holmen Holmens produktion och kapacitet Holmen

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Hållbar produktion. (eng. Sustainable Production) Hållbar produktion

Hållbar produktion. (eng. Sustainable Production) Hållbar produktion Hållbar produktion (eng. Sustainable Production) Hållbar produktion Vad innebär hållbar produktion? Varför är det viktigt för industrin? Hur kan det uppnås? 1 En hållbar utveckling tillfredsställer dagens

Läs mer

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

4. CENTRALT UNDERHÅLL

4. CENTRALT UNDERHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL... 3 4.1 ALLMÄNT... 3 4.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER... 4 4.3 UNDERHÅLLETS OMFATTNING... 4 4.4

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Byggningabalk (1736: 0123 1) 3 Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta?

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta? Mått och mätning Varför behöver vi mäta? Diskussion Varför är det viktigt att mäta i förändringsprocesser? Vilka mått finns i er verksamhet idag? Hur mäts dem? Vad lär ni er av dem? Vem använder dem? Upprepa

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

MUR MaskinUppföljning Realtid

MUR MaskinUppföljning Realtid Produktionseffektivisering med MUR-Systemet ger produktions och organisationsförbättringar. Företagsutveckling Ta extern hjälp för att snabbt få igång ert förbättringsarbete. Hur går din maskin egentligen?

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Produktivitet och lönsamhet

Produktivitet och lönsamhet Produktivitet och lönsamhet SKF-lösningar för massa- och pappersindustrin The Power of Knowledge Engineering Är det dags att gå ett steg längre? Vänd dig till experterna. Marknadskrafter och allt fler

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid AutArch Använd Historisk din historia erfarenhet för att skapa Framtida din framtid resultat Får vi plantera ett frö hos er? Ställer du upp i finalen utan att ha provkört banan? Kör du din anläggning utan

Läs mer

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet FLYG 075/96 Sida 1 FMV:AUH FÖRSLAG TILL MALL FÖR DRIFTSÄKERHETSPROGRAM 1. Inledning Programmet utgör komplement till kravspecifikationen och syftar till att klargöra, hur driftsäkerhetsarbetet och underhållsberedningen

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

Tetrapak jobbar med TPM

Tetrapak jobbar med TPM Tetrapak jobbar med TPM Tillsammans med kollegor inom drift och underhåll från olika företag i Västra Götaland har jag haft möjligheten att besöka Tetra Paks anläggning i Fjällbacka. Vår målsättning var

Läs mer

Functioning communications prerequisite for metropolitan life

Functioning communications prerequisite for metropolitan life 1 Functioning communications prerequisite for metropolitan life 1 2 Operation and Maintenance 2 3 3 4 Södra Länken in figures Length: 6 km, of which 4.5 km i tunnels. 18 km of tunnel in total. 100 000

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Underhåll på en djupare nivå - en standardiserad undergruppsindelning

Underhåll på en djupare nivå - en standardiserad undergruppsindelning EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK, Industriell ekonomi och produktion, högskoleingenjör 15 hp SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2016 Underhåll på en djupare nivå - en standardiserad undergruppsindelning Martin Spångedal

Läs mer

Så gott som ny. Rekonditionering av plattvärmeväxlare

Så gott som ny. Rekonditionering av plattvärmeväxlare Så gott som ny Rekonditionering av plattvärmeväxlare Mer än ompackning Rekonditionering innebär mer än bara ompackning av utslitna plattor. Ta reda på om dina plattor duger för den uppgift som de är avsedda

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

Agenda Driftnetto Driftkostnader Underhållskostnader Diagnos- prognos modellen Drift- och underhållsplanering FÖRVALTNINGSARBETE.

Agenda Driftnetto Driftkostnader Underhållskostnader Diagnos- prognos modellen Drift- och underhållsplanering FÖRVALTNINGSARBETE. och Agenda netto kostnader skostnader Diagnos- prognos modellen - och splanering netto DN= H- Ad -D -U H= Hyresinbetalningar Ad= Administrationsutbetalningar D= utbetalningar U= sutbetalningar DN skall

Läs mer

Vikten av väl utformade baskontrakt på järnväg Konkreta exempel Underhåll Tony Persson, enhetschef

Vikten av väl utformade baskontrakt på järnväg Konkreta exempel Underhåll Tony Persson, enhetschef 1 2014-02-21 Vikten av väl utformade baskontrakt på järnväg Konkreta exempel Underhåll Tony Persson, enhetschef Trafikverkets underhållsstrategi Trafikverkets mål för drift- och underhållsverksamheten

Läs mer

Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system

Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system Vårt vatten Vatten och avloppsteknik 7 Byggande, drift och underhåll av va-system 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F I L M T A J M! 19 Olika typer av schaktfritt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13306:2010

SVENSK STANDARD SS-EN 13306:2010 SVENSK STANDARD SS-EN 13306:2010 Fastställd/Approved: 2010-08-16 Publicerad/Published: 2016-10-13 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.040.03; 03.080.10 Underhåll Terminologi Maintenance

Läs mer

Bered och planera ditt underhåll!

Bered och planera ditt underhåll! Bered och planera ditt underhåll! Effektiva processer inom beredning och planering ger grunder för ett produktivt underhåll. Med bra planering får vi koll på läget och förhoppningsvis gör vi rätt saker

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2013-10-03. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2013-10-03. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Byggningabalk (1736: 0123 1) 3 Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system

Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system Vårt vatten Vatten och avloppsteknik 7 Byggande, drift och underhåll av va-system 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 3 4 5 Innan du gräver i Stockholms kommun: 6 Innan du gräver i övriga Sverige:

Läs mer

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Anders Skoogh Assistant Professor Director of Chalmers Master s Programme in Production Engineering anders.skoogh@chalmers.se, 0733-668072 Industrie 4.0 - möjliggörare

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Gunnel Färm Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer