Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem"

Transkript

1 Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem a för planen Byskolans trygghetsteam Rektor Personal Forum för samråd Vår vision Byskolan präglas av respekt för människors olikheter. Byskolan ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Byskolan tolererar varken sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier på skolan. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Elevernas delaktighet Eleverna har klassvis lämnat synpunkter på planen. Läsårets aktiviteter i vilka eleverna varit delaktiga, har kontinuerligt utvärderats. En trivselenkät går ut både på hösten och på våren. I början av läsåret ansvarar pedagogen för att planen diskuteras i klassen på klassråd samt utvärderas med eleverna under slutet av vårterminen. Fritidshemmen Alla barn får varje år svara på frågor kring trivsel samt ge förslag på aktiviteter och material. Alla barn får varje termin en trivselenkät som de besvarar kring fritidshemmet. Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldramöte, utvecklingssamtal, Drop in och på forum för samråd har planen presenterats och vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna synpunkter. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Föräldrar till elever i förskoleklassen eller nytillkomna elever får information om kompisrådet och erhåller deras häfte om kamratskap och mobbing samt information om skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Personalens delaktighet Varje läsår inleds med att Plan mot kränkande behandling gås igenom och revideras på personalmöten. Skoladministratören informerar vikarierande personal och tar emot underskrift för delaktighet av Plan mot kränkande behandling. Förankring av planen

3 Förankring av planen sker genom föräldramöte, skolans hemsida, forum för samråd, klassråd, elevråd, fritidssamlingar och personalmöte.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen togs upp i klasserna, i Kompisrådet och i Byskolans trygghetsteam (BTT). All personal har gemensamt diskuterat denna på en planeringsdag. Fritidshemmen Utvärdering har skett tillsammans med personalen under en planeringsdag och med barnen sker utvärderingen kontinuerligt i verksamheten. Resultatet av trivselenkäten diskuteras tillsammans med barnen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal och elever/barn. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kartläggningen på Byskolan under läsåret visade: Kompisrådet: Kompisrådet fick i uppgift att prata med alla klasser kring deras häfte "Språkbruk på Byskolan" samt "Flickor och Pojkar på Byskolan lika - olika" samt göra trygghetsvandringar och diskutera dessa med eleverna. Detta har de gjort och vi kan se att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan efter att vissa otrygga faktorer har diskuterats. Man har också tittat på filmer kring diskriminering och haft diskussioner kring dessa. Hälsorådet: Hälsorådet har haft träffar var 14:e dag och de har under läsåret medverkat i bland annat Tv-programmet REA eftersom skolan har ovanligt lite matspill och man undrade varför. Hälsorådet har också haft rastaktiviteter vid flertalet tillfällen under vårterminen utifrån hälsorådets medlemmars önskemål. Vi har pratat om flickors/pojkars idrottsaktiviteter. Finns det flick respektive pojkidrotter? Behandlas man olika pga. kön på idrotterna? Faddersystem: Faddersystemet har fungerat förhållandevis bra. Samtliga klasser har haft olika aktiviteter med sin fadderklass och de gemensamma aktiviteterna på skolan i åldersblandade grupper är genomförda. BTT: Byskolans trygghetsteam har haft som mål att träffas en gång i månaden. BTT har haft alla dessa möten utom ett som fick ställas in pga. frånvaro. Gruppen har också haft kortare möten kring elever som varit utsatta för kränkningar oftare för att följa upp hur det går. Vi har inte använt oss av supportergrupp under läsåret. Frågorna i trivselenkäten ändrades för att vi skulle kunna se varför visa elever sa att vuxna var dumma mot dem. Handlade det om diskriminering/kränkning eller något annat? Trivselenkäten visade att 4 elever tyckte att lärare var dumma mot dem. Det som framkom var att det vid ett tillfälle har rört sig om en kränkning medan de andra gångerna har handlat om att man inte varit överens kring arbets uppgifters utförande. Komet: Eftersom fjolårets enkäter visade att det var många elever som kände att det inte var studiero i klassrummen så skulle klasserna under läsår arbeta med KOMET. Årets enkäter visade att vi inte lyckats bättre med detta under läsåret.

5 Sociala medier: Årskurs 5 har arbetat med "Jag älskar internet" och övriga klasser med netikett. Det har förekommit en del kränkningar via sociala medier i framförallt åk 5-6 på skolan i år. Vi har tagit tag i detta direkt när vi fått vetskap om det och fått stopp på det tillsammans med föräldrarna. Detta är något vi måste arbeta vidare med. Sex och samlevnad: Handlingsplan för sex och samlevnadsundervisningen är utarbetad under läsåret. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Under hösten 2015 och våren 2016 genomförs trivselenkäter i klasserna samt på fritidshemmen. Utifrån analysen av dessa enkäter kommer vi att arbeta med resultatet på såväl organisations- som grupp- och individnivå. Byskolans trygghetsteam (BTT) samt fritidshemmen sätter därefter upp nya mål. Under våren görs en uppföljning och även en sammanfattning av det som framkommer när Byskolans trygghetsteam (BTT) träffas en gång varje månad. LUNK enkäten för år 5 följs upp och skolsköterskan gör en sammanställning av hälsosamtalen med elever/barn i F-klass, år 2 och år 4. Varje klass utvärderar verksamheten sent på våren och föregående års arbete redovisas på Forum för samråd. för att årets plan utvärderas Byskolans trygghetsteam (BTT) samt personalen på fritidshemmen

6 Främjande insatser KÖN Områden som berörs av insatsen Kön All verksamhet på Byskolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön. Fritidshemmen: Vi ska ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme. Möjliggöra för alla att utveckla sina intressen utan att begränsas pga. stereotypa könsroller. Insats All personal på Byskolan har i uppgift att agera kraftfullt mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. %c3%a4fte%20om%20kamratsskap%20och%20mobbing.pdf ok%20om%20spr%c3%a5kbruk%20p%c3%a5%20byskolan%20pdf.pdf ok%20om%20tjejer%20och%20kilar.pdf Vid varje Apt (arbetsplatsträff) tas genusfrågor upp till diskussion (en gång/mån) under punkten Jämställdhet/Likabehandling. Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för genusfrågor. Fritidshemmen: Vi tänker på att alla som vill ska få talutrymme. Vi erbjuder aktiviteter för alla. All personal och Rektor

7 KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck Könsöverskridande identitet eller annat uttryck definieras som att man inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. (Ur Nationalencyklopedin) Lärare ska lägga in detta i sina pedagogiska planeringar i samtliga ämnen. Vi kommer att bjuda in en förälder för att prata om hur det är att vara förälder till ett barn som byter kön. Insats Handlingsplanen för sex och samlevnad blev klar under våren 2015 och under läsåret ska den börja användas i undervisningen. All personal och Rektor ETNISK TILLHÖRIGHET Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Inte någon elev/barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Insats Personalen ska vara lyhörd för och observant på situationer, som elever med annat hemland och

8 bakgrund kan hamna i. All personal på Byskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring etnisk eller kulturell tillhörighet. All personal och Rektor RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska i möjligaste mån underlätta för den enskilde eleven/barnet att följa sin tro. Insats All personal på Byskolans ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring religion eller annan trosuppfattning. All personal och Rektor FUNKTIONSNEDSÄTTNING Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Alla barn/elever på skolan ska uppleva att de har lika rättigheter under sin vistelse på skolan.

9 Insats Arbeta för att alla elever/barn ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Kartlägga och åtgärda fysiska hinder för elever/barn med funktionsnedsättning redan innan de kommer till skolan. Öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning genom olika aktiviteter. All personal på Byskolans ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring funktionsnedsättning. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan till varje klass under HT. Arbete med SPSMs verktyg "Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning" har påbörjats och ska fortsättas med. All personal, Skolhälsovården och Rektor SEXUELL LÄGGNING Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Skolan ska arbeta för förståelse för olika sexuella läggningar. Inte någon elev/barn ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av familjebild eller sexuell läggning. Insats Inom varje arbetslag ska arbete ske för att öka elevers/barns förståelse för olika sexuella läggningar. All personal på Byskolans ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring sexuell läggning. Genomförande av handlingsplan för sex och samlevnad som blev klar vt All personal och Rektor

10 ÅLDER Områden som berörs av insatsen Ålder Elever/barn ska få ökat ansvar med stigande ålder/mognad. Alla elever/barn ska känna sig trygga när de i varierad ålder umgås under skoldagen. Insats Byskolan har ett väl fungerande rastvakts schema som upprättas vid varje läsårsstart. Byskolan har ett faddersystem. På första skoldagen hälsas elever/barn i F-klass välkomna till skolan och får en blomma av sina faddrar i år 3. Detta faddersystem följer varje elev/barn under deras år på Byskolan år 1 och år 4, år 2 och år 5. År 6 kommer att ha ett mera övergripande ansvar med att vara goda förebilder och visa på goda exempel. All personal och Rektor KRÄNKANDE BEHANDLING Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Alla elever/barn på skolan ska känna sig sedda och trygga. Alla ska veta vart de vänder sig om det är någon som blir utsatt. Insats Pedagogerna samtalar med barnen/eleverna om empati, respekt och allas lika värde. Tar upp och löser konflikter direkt. Möjlighet finns att sätta in supportergrupp (se mer kring detta under rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever). All personal, Kompisrådet, BTT och Rektor

11

12 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi kartlägger om det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan och hur våra elever/barn upplever den fysiska och psykosociala miljön. Detta gör vi som grund för att alla ska ha det bra och trivas på Byskolan. Kartläggningen går till så här: spontana uppfångade samtal under rast verksamhet och lektionstid enkät till elev/barn och personal, utvärdering sker efter utförd kartläggning (Ansvar BTT) samtal om trivsel och kamratskap på samtliga utvecklingssamtal, dvs. två ggr/läsår (Ansvar arbetslaget) varje elev/barn får enskilt hälsosamtal med skolsköterskan under läsåret i år 2 och i år 4 (Ansvar Skolsköterskan) varje elev/barn i F-klass kallas tillsammans med sina vårdnadshavare till skolsköterskan för hälsosamtal (Ansvar Skolsköterskan) BTT sammanställer och kartlägger en gång/termin den information som elever/barn, vårdnadshavare och personal förmedlat klassråd varje vecka i alla klasser BTT granskar eventuella upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasseri en gång i månaden eller vid behov. Kompisrådet delar ut en enkät till samtliga elever/barn på skolan under höstterminen och vårterminen. Resultatet från denna enkät lägger grunden för arbetet i Kompisrådet. Fritidshemmen delar ut en enkät till de elever/barn som är inskrivna på skolans fritidshem F- klass år 3. Observationer i den dagliga verksamheten.. Lunken. ( Lunds ungdomsenkät som görs av elever I grundskolans år 5, år 8 och gymnasieskolans år 2). Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Alla elever/barn besvarar enkäter, för skolverksamhet och i förekommande fall även för skolbarnsomsorg. Elever/barn i år 5 besvarar LUNK enkäten under våren. Skolsköterskan har enskilda hälsosamtal under läsåret i år 2 och i år 4 och för elever/barn i F- klass tillsammans med sina vårdnadshavare.

13 Elever/barn involveras även vid sina utvecklingssamtal Hur personalen har involverats i kartläggningen Det finns en stående punkt på Apt (Arbetsplatsträff en gång i månaden). Resultat och analys Kartläggningen på Byskolan i maj 2015 visade: att inte någon elev/barn kände sig diskriminerad, på grund av sitt kön och inte heller kände sig retad på grund av sexuell läggning. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal. att en elev/barn i år F-2 och inga elever/barn i år 3-6 upplevde sig retade på grund av sin etnicitet. att fem elever/barn i år F-2 och fyra elever/barn i år 3-6 upplevde sig retade för sjukdom/ funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna/barnen har. att ingen elev/barn kände sig retad för sin ålder. att två elever/barn i år F-2 och fyra elever/barn i år 3-6 blev retade av andra elever/barn som inte var i samma ålder. att ca 56 % av elever/barn i år F-2 och ca 17 % av elever/barn i år 3-6 upplevde att andra barn var dumma mot dem. att ca 17 % av elever/barn i år F-2 och ca 21 % av elever/barn i år 3-6 såg andra elever bli retade men inte vågade säga ifrån. Det är mer än en halvering av fjorårets resultat vilket visar att arbetet har börjat ge resultat. att ca 28 % av elever/barn i år 3-6 inte upplevde att det var arbetsro i klassrummet. Det är en minskning med 25% sedan förra läsåret. i LUNK (Lunds ungdomsenkät som görs av elever i grundskolans år 5, år 8 och gymnasieskolans år 2) att elever/barn upplevde sin skolgång mycket positive och trivs och känner sig trygga I skolan. Fritidshemmen har för första läsåret gjort egna frågor om hur barnen upplever det på fritidshemmet. De flesta barnen trivs på fritidshemmen och med de aktiviteter som de deltar i. De upplever att frukost och mellanmål är lite högljutt och att de har lite att göra när vi slår ihop verksamheten på morgonen och eftermiddagen.

14 Förebyggande åtgärder Byskolans kompisråd Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett viktigt led i trygghetsarbetet är elevmedverkan. På Byskolan finns tre representanter från varje klass i åren 3-6 med i Kompisrådet. Kompisrådet uppgift är att vara extra ögon/öron på rasterna och bl.a. delta i lekar bland de yngre eleverna/barnen. Kompisrådet ska inte ersätta rastvakter utan komplettera. Det är viktigt att ha regelbundna samtal med dessa elever/barn och det sker när Kompisrådet träffas var 14:e dag. Tillsammans med BTT informeras eleverna om Byskolans kompisråd, kompisrådets brevlåda och om kompisrådets häfte Kamratskap och mobbning i samtliga klasser varje hösttermin. Häftet delas ut till samtliga elever/barn vid start i F- klass samt till nyinflyttade elever/barn på skolan. (Ansvar: Kompisrådet och BTT) Alla elever/barn ska känna till vilka elever som är medlemmar i kamratrådet. Fotografier på kompisrådets medlemmar sätts därför upp vid skolans entréer varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet) Kompisrådets mål för läsåret Vi ska arbeta med: Fula ord Arbetsro i klassrummen Ljudnivån i korridorerna Respekt för vuxna Reda ut alla uppdrag vi får i vår brevlåda till de elever som vill ha hjälp när det gäller mobbning eller retning. Revidera våra trygghetsenkäter (Höstens är redan reviderad) En halv dag till våren: Kompisrådets dag Åtgärd Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under ht. Kompisrådet gör trygghetsvandringar och diskuterar dessa med samtliga klasser.

15 Motivera åtgärd Kartläggning under läsåret 2014/2015 visar att i vissa klasser finns det flera elever som anser att kompisar är dumma mot dem. Eleverna har blivit duktigare på att säga ifrån än föregående läsår men vi behöver minska antalet elever som känner att andra är dumma mot dem. Kompisrådet och BTT Hälsorådet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Hälsorådet arbetar med hälso-, rast- och matfrågor. Målet är att elever/barn ska kunna påverka sin skolvardag. Hälsorådet träffas var 14:e dag och består av två elever/barn från respektive år 1-6 samt 2 pedagoger. Under vårterminen tillkommer elever/barn från F-klass. Åtgärd Vid Klassråd diskuteras frågor som rör Hälsorådets uppgifter. Utifrån det som framkommer arbetar Hälsorådet aktivt för att se till att åtgärder som elever/barn diskuterat åtgärdas. Motivera åtgärd Viktigt att elever/barn är med och påverkar sin vardag och att de är delaktiga i beslut och förbättringar. Hälsorådet

16 Åldersblandade aktiviteter/ Fadderverksamhet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Byskolan har ett fungerande faddersystem. Då elever börjar på Byskolan i F-klass delas de in i faddergrupper och får faddrar från år 3. Detta faddersystem följer varje elev under deras tid på Byskolan år 1 och år 4, år 2 och år 5. År 6 har ett mera övergripande ansvar. Under läsåret planeras olika aktiviteter som genomförs i faddergrupperna. Alla elever/barn ska känna sig trygga när de i varierad ålder umgås under skoldagen. Åtgärd Faddergrupperna träffas minst vid tre tillfällen de första två skolveckorna. Fadderverksamhet sker kontinuerligt under läsåret. Gemensamma aktiviteter för alla på Byskolan: Hela skolan vandrar varje vår. Årlig matematikdag i åldersblandade grupper. Rörelsevecka. Elevens val för år 4-6. Miljörådet ordnar gemensam uppstart och avslutning av ex Grön Flagg arbete. Motivera åtgärd För att elever ska känna sig trygga med varandra på skolan. Kunna ta hjälp och få stöd av andra elever än de som går i sin egen klass. Mentorer och respektive råd Byskolans trygghetsteam (BTT) Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

17 BTT träffas en gång i månaden eller oftare vid behov. Teamet diskuterar förebyggande arbete och arbetar med aktuella händelser. Alla elever/barn på Byskolan ska känna de vuxna som ingår i BTT. BTT sammanställer och kartlägger den information som elever/barn, Kompisråd, vårdnadshavare och skolpersonal förmedlar. BTT granskar eventuella upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasseri. Aktuella händelser rapporteras omgående till nämnden. Elever/barn ska inte behöva uppleva att någon vuxen kränker och/eller trakasserar elev/-er. Åtgärd Vid misstanke om kränkande behandling trakasseri/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever/barn som eleven/barnet anser ställer till med bekymmer och andra som funnits i närheten samt några vänner. Metoden med supportergrupp är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning (2010) LIP (Lösningsinriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpsykolog, skolpersonal och BTT). Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. (Ansvar: skolpersonal och BTT) BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden löpande. Byskolans arbetsgång: 1. En anställd som upplever att en kollega/annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. 2. Rapportera kränkningen till Rektor (inom 24 tim.). 3. Kontakta föräldrarna. 4. Fyll snarast i Handlingsplan utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasseri (Bilaga 2) 5. Om så bedöms kontaktas polismyndighet och arbetsmiljöverket. Motivera åtgärd Kartläggningen 2014/2015 visar att det fanns fyra elever/barn på skolan som upplevde att någon vuxen var dum mot dem. Kartläggningens frågor har tydliggjort om det handlat om diskriminering eller kränkande behandling. Då det råder nolltolerans så fortgår detta arbete. (Ansvar: Rektor, All personal, Kompisrådet och klassråd) Rektor, all personal och Kompisrådet

18 KOMET Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett antal pedagoger har utbildats i KOMET-programmet (KOmmunikationsMETod) som är grundat av psykolog Martin Forster och går ut på att skapa arbetsro, positivt klimat i klassrummet, minska beteendeproblem och öka positiva beteenden hos elever. Se: Åtgärd Klasserna arbetar med KOMETS metoder: att tilltala varandra så att mottagaren inte blir illa berörd att förändra attityden hur man är mot varandra till att bli mer positiv att skapa arbetsro i klassrummet Motivera åtgärd Skolan bör redovisa särskilda åtgärder för att skapa en fysisk och psykosocial studiemiljö som lämpar sig för alla elever. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Kartläggning visar att det finns något färre elever som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet detta läsåret. Det skiljer sig dock från klass till klass och visa klasser behöver arbeta vidare med detta. De äldre eleverna ansåg att det var arbetsro I store utsträckning än de yngre. LUNK (Lunds ungdomsenkät som görs av elever i grundskolans år 5, år 8 och gymnasieskolans år 2) visade att elever/barn upplevde att de har litet inflytande på planeringen av undervisningen. All personal

19 Sociala Medier Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Inga elever/barn ska känna sig kränkta av andra elever/barn via sociala medier. Uppföljning sker under våren Åtgärd År 5 arbetar med materialet "Jag älskar internet" och övriga klasser arbetar med och diskuterar "netikett". Motivera åtgärd Det har framkommit i samtal med elever/barn och vårdnadshavare att det finns några elever/barn som blivit kränkta via sociala medier utanför skoltid. Därför vill vi uppmärksamma elever/barn vad man bör tänka på när man är på sociala medier. Arbetslaget Fritidshemmen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Fritidshemmen ska förändra verksamheten för morgon och kvälls verksamheten för att eleverna ska uppfatta detta som mer stimulerande. Uppföljning sker via enkäter/intervjuer under läsåret 2015/2016. Barnen ska uppleva frukost och mellanmålssituationerna som mindre stökiga. Uppföljning sker via enkäter/intervjuer under läsåret 2015/23016 Åtgärd En avdelning I förskoleklassens lokaler görs om till fritidshem för morgon och kvällsverksamhet

20 med olika sorters material och möjligheter till aktiviteter som passar barn I olika åldrar. Personalen diskuterar med barnen och köket vilka insatser som behövs samt vad man kan förändra för att barnen ska uppleva det som mindre stökigt. Motivera åtgärd Då det framkommit i enkäterna att barnen inte tycker om att vara på fritidshemmet under sammanslagningarna på morgonen och eftermiddagen då det inte finns någonting att göra och att de inte får röra saker så görs en avdelning om till fritidshem för morgon/kvällsomsorg om. Flera barn på fritidshemmen har gett uttryck för att det är stökigt vid matsituationerna i enkäter/intervjuer. Pedagogerna

21 Rutiner för akuta situationer Policy På Byskolan ska inga elever/barn utsättas för trakasseri/diskriminering eller kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasseri och/eller diskriminering: 1. Skolpersonalen får information om misstänkt kränkning och trakasseri/diskriminering från elever/barn, vårdnadshavare eller annan personal. 2. Vid en händelse under skoldagen ifylls Incidentrapport samma dag eller senast dagen efter av arbetslaget/personal som har tagit del av händelsen. Incidentrapporten förvaras hos arbetslaget för den aktuella åldersgruppen där eleven går. 3. Om elev eller pedagog anser att händelsen ska utredas som en ev. kränkning fylls därefter tillbudsrapport vid kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i och lämnas till rektor eller den rektor har utsett som ställföreträdande och därefter till skolsköterskan. Om pedagogen får kännedom av elever eller föräldrar om att någon känt sig kränkt ska alltid en utredning påbörjas och blankett fyllas i och lämnas till rektor eller den rektor har utsett som ställföreträdande och därefter till skolsköterskan. 4. Skolpersonalen intervjuar den elev/barn som upplever att livet i skolan är besvärligt, så att eleven/barnet känner sig säker på att oron tagits på allvar. Viktigt att elevens/barnets upplevelser kommer fram. OBS! Vid samtalet ska eleven själv berätta. Om det bedöms som ett vanligt bråk arbetar personalen vidare enl. Åtgärder vid elevens uppförande se nedan. Åtgärder vid elevers uppförande som inte bedöms vara kränkande behandling eller trakasseri/diskriminering: 1. direkt tillsägelse (gäller alla vuxna) 2. enskilt samtal med elev/barn 3. medlingssamtal (samtal med alla inblandade) 4. vid behov informeras vårdnadshavare 5. vid behov kopplas Kompisrådet in 6. möte med berörda (Elevkonferens) 7. anmälan till socionom/socialtjänsten 8. informera Barn och skolnämnd Lund Öster 9. avstänga enligt skollag

22 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Pedagoger i skola och på fritidshem, Kompisrådet, BTT, Skolsköterska och Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Vid misstanke om kränkande behandling trakasseri/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever/barn som eleven/barnet anser ställer till med bekymmer och andra som funnits i närheten samt några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP (Lösningsinriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpersonal och BTT). 1. Berörda föräldrar informeras inom 24 timmar. 2. Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. 3. BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. 4. Tillbudsrapport vid kränkande behandling, trakasserier och diskriminering rapporteras till nämnden löpande. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om anställd/vuxen kränker eller trakasserar/diskriminerar en eller flera elever/barn. Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: 1. alltid bemöta elever/barn med respekt för person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasseri 2. påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på 3. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldighet och ansvar i skolvardagen 4. ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev/barn eller motverkar en elevs/barns rättigheter Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar ses över varje år i samband med att Likabehandlingsplanen revideras. Rutiner för dokumentation Fyll i Tillbudsrapport vid kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Den fylls i av ansvarig vuxen, som ansvarig räknas den som får kännedom om/ser/eller griper in i konflikt/kränkning. Ansvarsförhållande Rektor har yttersta ansvaret för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasseri/diskriminering och kränkande behandling. Mentor/pedagog för eleven/barnet har ansvar för att utreda och

23 dokumentera åtgärder i samarbete med BTT. BTT ansvarar för att fastställda rutiner följs och utvärderas varje år.

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 141205 Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola f-9 och fritidshem Vår vision På Treälvsskolan accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbing. Inget barn, ingen

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling TINGBERGSSKOLAN F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-08-11 DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskola, förskoleklass

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Läsår: 2016/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solskens fritidshem. Läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solskens fritidshem. Läsåret 2014/2015 Solskens fritidshem Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-11-01 till 2015-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gällaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gällaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass - åk 3, grundsärskola och skolbarnsomsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-08-01-2016-07-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer