[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp]"

Transkript

1 . Förstudierapport [Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] Övergripande kartläggning kring samverkan utifrån ett IT-perspektiv inom Sydöstra sjukvårdregionen kring standardiserade vårdförlopp

2 Version Datum Utfärdare Beskrivning Anna Leo Grundmall för rapporten tas fram Anna Leo Justerat mallen efter avstämning med Helena Berglund, Pär Holgersson och Britt Karlsson Anna Leo Kompletterat mallen efter synpunkter från Region-IT Anna Leo Lagt till text från Region Jönköping (Britt, Johan) Anna Leo Lagt till text från Region Östergötland (Pär) Anna Leo Lagt till text från Landstinget i Kalmar (Helena) Anna Leo Kompletterat med justeringar från Jönköping (Britt, Johan) Anna Leo Kompletterat med synpunkter från Helena B Anna Leo Justerat efter avstämning med Britt K, Johan A, Pär H och Helena B Anna Leo Kompletterat med synpunkter från remissrunda hos Östergötland, Jönköping och Kalmar Anna Leo Kompletterat efter synpunkter från Region-IT.

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Beställare Uppdragets mål Uppdragets omfattning Uppdragets milstolpar/leveranser Genomförande Förstudieresultat Verksamhetsprocesser Verksamhetsprocesser Östergötland Verksamhetsprocess Jönköping Verksamhetsprocess Kalmar Mätpunkter Samverkan mellan Landstingen/Regionerna Identifierade samverkningsområden utifrån mätpunkterna Övriga identifierade samverkningsområden Identifierade områden där samordning kan bli svårt Projektorganisation Aktuell status Förslag på övergripande projektorganisation... 13

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under hösten förbereder regionala cancercentrum i hela landet för att införa standardiserade vårdförlopp. Syftet är att korta väntetider och att skapa en jämlikare cancervård. Att införa standardiserade vårdförlopp kommer i praktiken innebära att vården för en viss diagnos utformas enligt en standardiserad modell. Målet är att väntetiderna ska bli kortare, vården tryggare och mer jämlik. Arbetet med standardiserade vårdförlopp hjälper till att påskynda och förstärka det viktiga arbetet med patientprocesser och vårdflöden som utförs inom ramen för den regionala cancerplanen. Det kommer att bidra till en stor förbättring av cancervården för patienterna Förebilden är den danska modellen pakkeforløb - standardiserade vårdförlopp som visar på mycket goda resultat. 84 procent av patienterna i Danmark fick behandling inom utsatt tid. Det nya arbetssättet har även bidragit till att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar och att göra patienter och medarbetare nöjdare. Arbetet med den kommande satsningen omfattar initialt utveckling av fem standardiserade vårdförlopp inom några pilotdiagnoser för hela landet: prostatacancer akut myeloisk leukemi (AML) cancer i urinblåsan och i övre urinvägarna matstrupe- och magsäckscancer huvud- och halscancer Arbetet inbegriper att: skapa förutsättningar för bättre registrering och uppföljning av vårdförloppen via vårdadministrativa system uppföljning av patienternas nöjdhet optimera information förankring planering i de olika landstingen och regionerna Förankrings- och förberedelsearbetet samordnas nationellt av SKL med RCC samverkan som styrgrupp. Genomförandet ska ske i nära samråd med Socialdepartementet. För att stödja arbetet med den nya satsningen har en nationell expertgrupp inrättats, med representanter med olika specialistkunskaper inom cancerområdet från bland annat RCC, professionerna och patientorganisationerna. Regeringen kommer i den budget som snart presenteras i samarbete med Vänsterpartiet att ha med en satsning på två miljarder kronor under mandatperioden för att skapa en mer jämlik cancervård. Det innebär 500 miljoner kronor per år, från Syftet är att ge patienterna en bättre vård genom att minska de regionala skillnaderna och korta köerna.

5 Region IT har nu fått i uppdrag av RSL att utreda hur vi säkerställer samverkan inom sydöstra sjukvårdregionen utifrån ett IT-perspektiv. 1.2 Beställare Region IT 1.3 Uppdragets mål Målet med uppdraget är att med utgångspunkt från verksamhetens processer och krav säkerställa samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen utifrån ett IT-perspektiv. 1.4 Uppdragets omfattning 1. Identifiera mätpunkter i verksamhetssystemen under Beskriva om och hur detta kan samordnas. Beskriva hur vi löser det i respektive landsting/region. 2. Beskriva hur vi på längre sikt kan samverka kring sjukvårdsregionala cancerprocesser utifrån ett IT-perspektiv Hur påverkas mätpunkterna i vårdprocessen utifrån ett IT-perspektiv av att patienten flyttar mellan olika Landsting/Regioner? Hur likvärda behöver processen för att patienten kan flytta emellan? Vad blir konsekvensera av att processerna inte är likvärda? 1.5 Uppdragets milstolpar/leveranser Uppdraget har två milstolpar: 8 april: Tagit fram en första rapport till Region-IT som svarar på punkt 1 ovan. Slutet på maj: Tagit fram ett översiktligt lösningsförslag på punkt 2 ovan. 2 Genomförande I detta kapitel redogör vi kortfattat kring tillvägagångssätt för att komma fram till rapportens resultat. Vi som har hjälpt åt at ta fram resultatet till denna rapport i form av möten och workshops är: Jönköping Britt Karlsson Johan Assarsson Anna Leo Östergötland Pär Holgersson Anders Norr Per-Anders Heedman Johanna Woltjer Kalmar Helena Berglund Ylva Gorton

6 Ingemar Karlsson Mariana Eriksson Christina Eklöv Dick Hedberg Vi har haft möten och workshop där syftet främst har varit att: Skapa oss en gemensam bild över uppdraget. Få en inblick i var respektive landsting/region befinner sig (nulägesanalys). o Hur ser organisationens verksamhetsprocess ut? o Var i införande processen befinner vi oss? o Hur kan vi återanvända det som andra gjort? Region Jönköping har kommit en bra bit på vägen med att realisera sina verksamhetsprocesser i Cosmic, Kan de andra återanvända det? Hur kan de i sådana fall göra det? Identifiera aktiviteter för öka samverkan Identifiera samverkanspunkter Resultatet har vi sammanställt i denna rapport. Rapporten har itererats hos olika berörda personer i Kalmar, Östergötland och Jönköping, detta för att inhämta synpunkter och skapa en gemensam och transparant process. Det kommer att vara en workshop med deltagare från Östergötland, Kalmar och Jönköping under våren med syfte att skapa en mer detaljerad bild kring de samverkanspunkter som vi har identifierat. Rapporten kommer att utökas med resultat från det arbetet. 3 Förstudieresultat I detta kapitel redogör vi för det resultat vi hittills har kommit fram till. 3.1 Verksamhetsprocesser Landstingens/Regionernas verksamhetsprocesser skiljer sig till vis del, vi ser inte att detta hindrar en samverkan men innebär däremot att vi inte kan göra helt lika. En skillnad är ingången vid välgrundad misstanke där Östergötland skickar remissen till en remissmottagande enhet och Jönköping och Kalmar istället skickar till en specialist. Konfigurationen av Cosmic skiljer sig vilket gör att vi kan tvingas att skapa unika lösningar t.ex. har Östergötland inte vårdplaner och utnyttjar inte vårdåtagande på samma sätt. Vi anser att det är viktigare att processerna (patientflödet) emellan Landstingen/Regioner är synkroniserade än att de interna processerna ska vara helt lika Verksamhetsprocesser Östergötland Välgrundad misstanke Personer som uppfyller kriterier för välgrundad misstanke på cancersjukdom kan söka vård initialt på 1177, vårdcentral, akutmottagning eller sjukhusets specialistmottagningar. Behov av cancerutredning kan även uppstå under pågående vårdtillfälle inom sluten vård eller kommunala boendeformer. Den första instansen innefattar således all hälso-och sjukvård samt kommunal vård och omsorg. När kriterierna för välgrundad misstanke är uppfyllda remitteras alla personer genom en standardiserad uppföljningsbar remiss vidare till en ingång för alla standardiserade vårdförlopp. Detta för att skapa ett tydligt och enkelt flöde in i de standardiserade vårdförloppen utan att marginalisera svaga behovsgrupper. Remissen bör innehålla all nödvändig information för hela den diagnostiska processen.

7 De flesta personer som remitteras in i vårdförloppet kommer även att gagnas av den standardisering som satsningen innebär. För en del personer behöver dock vårdförloppen individanpassas medan andra personer återremitteras efter bedömning eftersom kriterierna inte är uppfyllda eller att personen inte gagnas av en cancerutredning pga. betydande samsjuklighet. Remissmottagandet och bedömning sker genom en ny multidisciplinär/multiprofessionell funktionalitet som tidigare testats i projektform. Utredningsfasen För personer som därefter fortsätter i ett standardiserat vårdförlopp (SVF) sker en snabb återkoppling med insamling av kompletterande information (intervju samt formulär) för att efterhöra behov av andra insatser i utredningsförloppet. Personen kan ha behov av preventionsinsatser, kommunalt bistånd, symtomlindring eller cancerrehabilitering. Om behov finns av tilläggstjänster aktiveras befintliga eller upparbetade kompetens-/resurskluster i andra delar av hälso-och sjukvården eller inom kommunal vård och omsorg. Personen får besked om nästkommande steg och tid för specialistbedömning eller tid för bilddiagnostik eller tid för andra diagnostiska åtgärder definierade i respektive vårdförlopp. Detta leder till kontinuitet i utredningsförloppet för personen med säkerställd tillgänglighet kontorstid. För uppskattningsvis 75 % leder utredningen till besked om annan orsak till besvären än cancer. SVF avslutas och personen åter-eller vidareremitteras till rätt instans. Behandlingsfasen För 25 % av personerna kommer utredning att verifiera en cancer och personen får besked och tid för nästa åtgärd vilket kan vara en kompletterande utredning eller behandlingsåtgärd definierat i respektive vårdförlopp. I detta gränssnitt (vilket bör avtalas för varje vårdförlopp) sker överlämning till linjen för första behandling som kan vara t.ex. en operation, strålbehandling, kemoterapi eller palliativ vård. Kontinuitetsansvaret övertas av kontaktsjuksköterskan. För personer som gagnas av ett anpassat vårdförlopp är skillnaden att första åtgärd är ett initialt teambesök för dialog och consensus med patient om nästa steg dvs man bryter standardiseringen tidigt och individanpassar utredningen. Denna grupp erbjuds kontinuitet även natt/helg genom samverkan med specialiserad hemsjukvård Verksamhetsprocess Jönköping Välgrundad misstanke Ingången är i grunden via primärvården men kan även ske genom akutmottagning, andra specialistmottagningar eller den egna specialiteten. Vid välgrundad misstanke skrivs en remiss som är märkt med aktuellt standardiserat vårdförlopp och där man via fasta val anger skälen till den välgrundade misstanken. Remissen skickas till den verksamhet som ansvarar för den aktuella cancerprocessen. Den inkomna remissen utgör startpunkt för den standardiserade vårdförloppet på den aktuella kliniken. Utredningsfasen Utredningsfasen påbörjas genom att remissen accepteras och tider bokas utifrån reserverade tider för SVF. Patienten informeras om planerad utredning. Det genomförs en processpecifik utredning för patienten. Diagnos fastställs i samband med multidisciplinär konferens (MDK) och patienten informeras om diagnos och fortsatta åtgärder.

8 En stor del av utredningarna leder till besked om annan orsak till besvären än cancer. SVF avslutas och personen åter-eller vidareremitteras till rätt instans. Behandlingsstart Behandling startas, enligt struktur som fastställs i gällande vårdriktlinjer, med att fastställda tidsintervall och åtgärder för respektive process Verksamhetsprocess Kalmar Välgrundad misstanke Definition av välgrundad misstanke finns beskriven i SVF och kommer att användas som beslutsunderlag. Det är av stor vikt att begreppet välgrundad misstanke är känt i verksamheterna. Då vårdgivare, enl. givna kriterier, har välgrundad misstanke om cancer remitteras patienten medhjälp av remiss välgrundad misstanke vidare till berörd enhet i somatisk specialistvård. Remissen är märkt med aktuellt standardiserat vårdförlopp där man via fasta val anger skälen till den välgrundade misstanken. Remissen skickas till den verksamhet som ansvarar för den aktuella cancerprocessen. Den inkomna remissen utgör startpunkt för det standardiserade vårdförloppet på den aktuella kliniken. Koordinatorfunktionen skall vara länken mellan remittent och sjukhus och vara den som planerar patientens väg genom vården genom att säkra kontinuitet i vårdförloppet avseende alla bokningar av tider, från välgrundad misstanke till behandlingsstart, och därmed uppnå ett snabbt vårdförlopp. Den remitterande enheten har till ansvar att informera patienten att välgrundad misstanke om cancer föreligger. Patienten ska också få information om SVF och vilka väntetider hen kan förvänta sig. Eftersom remissen för välgrundad misstanke är den sammanhållande länken i kommunikationskedjan är det av stor vikt att IT-vårdstödet fungerar fullt ut. Det är också viktigt att KVÅ-koder finns framtagna av Socialstyrelsen, som planeras vara klart i maj Utredningsfasen Utredningsfasen påbörjas genom att remissen accepteras och tider bokas utifrån reserverade tider. Reserverade tider skall finnas för de undersökningar och behandlingar som utlovas inom ramen för SVF och som koordinatorfunktionen använder för att boka in patienten i hela vårdförloppet. Verksamheterna ansvarar för att frigöra tider för detta. Patienten informeras om planerad utredning. Det genomförs en processpecifik utredning för patienten. Diagnos fastställs i samband med multidisciplinär konferens (MDK) och patienten informeras om diagnos och fortsatta åtgärder. I de fall utredningarna leder till besked om annan orsak till besvären än cancer avslutas SVF och personen åter-eller vidareremitteras till rätt instans. Behandlingsstart Behandling startas enligt struktur som fastställs i gällande vårdriktlinjer, med fastställda tidsintervall och åtgärder för respektive process.

9 3.2 Mätpunkter Beslut från tidigare projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen med framtagen modell för ledtidsmätning cancer, se bild kommer att tjäna som grund för utveckling av ett koncept i Cosmic/ROS för standardiserade vårdförlopp. Kalmar, Östergötland och Jönköping har kommit olika långt kring arbetet för att realisera de övergripande mätpunkterna. Vår förhoppning är att Östergötland och Kalmar kan dra nytta av det arbete som Jönköping har gjort kring mätpunkterna 2,3, och 4. Tabellen nedan är en sammanställning kring hur de olika Regionerna/landstingen ser på hur de ska realisera mätpunkterna. Mätpunkt\Landsting Region Mätpunkt 1 Välgrundad misstanke (remissbeslut) Mätpunkt 2 Första besök hos specialist Mätpunkt 3 Information om diagnos Kalmar Östergötland Jönköping Skapa sökord i mall som går att ta utdata på Skall registreras i en generell remiss. Avvaktar med denna mätpunkt i förstaläget. Kan framöver vara viktig mätpunkt för att kunna planera i realtid. Avvaktar med denna mätpunkt i förstaläget. Kan framöver vara viktig mätpunkt för att kunna planera i realtid. Skall registreras i en specifik remiss till respektive specialist. Via modulen i Cosmic, väntetid i vården, eller via sökord i canceröversikt Första besök hos specialist Sökord i journalen. Information om preliminärdiagnos (datum) Diagnos: o Diagnosdatum o Diagnos (kodning) Diskussionsunderlag vid kommande workshop.

10 Mätpunkt 4 Med patienten upprättat och beslutad vårdplan Mätpunkt 5 Behandling startar Skapa sökord som går att ta utdata på. Avvaktar med denna mätpunkt i förstaläget. Kan framöver vara viktig mätpunkt för att kunna planera i realtid. Enligt diskussion med arbetsgruppen för detta uppdrag vill vi hitta en gemensam lösning i sydöstra sjukvårdsregionen för denna mätpunkt. Sökord i journalen. Med patienten upprättad och beslutad vårdplan (datumverktyg) Via blanketten, Min vårdplan utredning(datum) Via blanketten, Min vårdplan behandling (datum) Sökord Behandlingsstart i canceröversikt (datum) Datum för behandlingsbeslut registreras via väntetider i vården Tid till behandlingsstart mäts från remissdatum till den faktiskt registrerade vårdkontakten alternativt datum i sökordet. Om båda registeringar finns används sökord i första hand. Östergötland Avseende mätpunkt 1 anser Östergötland att de får den nästan på köpet och med deras upplägg med en ingång och en standardremiss för alla vårdförloppen. De kommer dessutom att kunna redogöra för andel som inte utreds och varför de inte utreds inom respektive SVF allt för att inte tränga undan svaga behovsgrupper. Aktuell satsning innebär att Östergötland hittills har aktualiserat två mätpunkter (1 och 5). Jönköping Jönköping har en övrig mätpunkt för genomförda MDK:er. Syftet med det är att följa ledtiderna i de interna processerna. De ser även behov av att komplettera med fler mätpunkter kopplat till aktiviteter inom de specifika processerna. Jönköping förarbetar en struktur som förbereds för en överföring till kvalitetsregistret. 3.3 Samverkan mellan Landstingen/Regionerna Vi har identifierat områden inom vårdprocesserna där vi kan utnyttja IT-stöden på ett likartat sätt Identifierade samverkningsområden utifrån mätpunkterna Landstingen/Regioner har inte helt lika verksamhetsprocesser men i och med att vi har gemensamma mätpunkter så ser vi att vi kan samverka utifrån dem. Vi har identifierat att vi kan samverka inom följande mätpunkter: Standardiserade remissmall Standardiserad struktur på mätpunkt 5. o För mätpunkt 5 behöver vi gemensamt försöka hitta en lösning kanske genom t.ex. en uppföljningsbar journalmall för första behandling. Tiden innan välgrundad misstanke o Vi anser att det vore bra om vi kunde finna en ännu tidigare mätpunkt dvs. innan den välgrundade misstanken uppstår som ju trots allt speglar mycket av ett vårdgivarperspektiv men det är ju också viktigt med denna eventuella mätpunkts validitet.

11 Säkra övergången mellan Region/landsting o Kortsiktig- och långsiktig lösning. Kvalitetsregister o Att kunna skicka in data för nationell uppföljning är viktigt men kanske ännu viktigare är att ha realtidsdata för våra egna processer. Vi måste få ordning och reda på vad vi gör och med vilken kvalitet. Avseende medicinsk kvalitet kan vi ofta få fram data genom samkörning med olika kvalitetsregister i efterhand men det är också viktigt att på sikt fånga kvalitet i realtid under utredningsförloppet t.ex. avseende trygghet, kontinuitet, delaktighet och symtomlindring. Allt för utveckla vår egen process och tjänst ut mot medborgarna. Eventuellt Canceröversikten/Onkologisk översikt Övriga identifierade samverkningsområden Förutom samverkan utifrån mätpunkterna har vi ringat in några fler övergripande områden som vi behöver samverka kring för att få en helhet. Termer och begrepp Grunden för samverkan är enhetliga termer och begrepp oavsett hur respektive landstings vårdprocess och vårddokumentationen sedan ser ut. Vi bör komma överens om vilka delar av processdata och vårddokumentation som kan vara gemensam. Vi bör även omvärldsbevaka och ta in relevanta delar av ny kunskap exempelvis från exempelvis Socialstyrelsens expertgrupp inom området samt några av SNOMED försöksprojekt. En systematisk användning av koder, termer och begrepp är nödvändigt för att få en fungerande ledtidsmätning. Genom att utforma remisser, sökord och dokumentationsmallar så att de stödjer processen och de fastställda mätpunkterna, blir det möjligt att ledtiden kan fångas i utdatarapporter. Överens om standardiserade vårdprocesser Förutsättningarna för att framgångsrikt kunna samverka utifrån ett IT-perspektiv är avhängigt av i vilken mån regionens verksamheter har förmåga att komma överens om standardiserade vårdprocesser. Divergerande vårdprocesser kommer att innebära svårigheter att ensa och samverka kring de IT-lösningar som ska stödja processerna. Vårdkapacitet Även om flödet idag över regiongränsen är relativt litet vet vi inte så mycket om hur processen ser ut imorgon. Kanske går utvecklingen mot att vi tillsammans kommer att hantera de cancerfall som dyker upp i hela sjukvårdsregionen och att patienter därför kan komma att behöva vårdas där det finns ledig vårdkapacitet i hela sjukvårdsregionen oavsett om det är till Jönköping, Östergötland eller Kalmar.

12 3.3.3 Identifierade områden där samordning kan bli svårt Så länge inte de kliniska processerna är exakt lika och har samma arbetssätt kan inte IT-stödet vara exakt lika. Det är den kliniska verksamheten behov som behöver realiseras i IT-stödet. På grund av olika labbsystem kan vi inte få samma lösning när det gäller t.ex. provtagning. Vi kan dock utforma paketen lika. Däremot kan presentation i systemet inte vara lika. 4 Projektorganisation I detta kapitel kommer vi att redovisa för vart projektet befinner sig idag samt ge ett övergripande förslag på en projektorganisation utifrån samverkansperspektivet. 4.1 Aktuell status Sedan 2012 har Jönköping, Kalmar och Östergötland arbetat tillsammans med cancerprocesserna med inriktning mot Socialstyrelsens ledtidsmätning, canceröversikten och min vårdplan. De har kommit olika lång i det arbetet men samtliga står nu inför riggande av en övergripande projektorganisation. Region Jönköping län Under hösten 2014 startade Jönköping upp ett projekt kring hur Cosmic ska anpassas utifrån verksamhetsprocesen och behovet av utdata kopplat till det nationella projektet, Kortare ledtider i Cancervården. Projektet började samarbete först med urologkliniken. Orsaken till att de startade med urologen är att en av urologen i Jönköping har varit delaktig i framtagningen av aktuella vårdriktlinjer. Verksamhetsområdet Kirurgi har nu fått i uppdrag att skapa en projektorganisation för det fortsatta arbetet med de standardiserade processerna. Region Östergötland I Östergötland har man bedrivit en förstudie under hösten Planen är att starta ett verksamhetsprojekt under våren Förslaget är att ha ett övergripande verksamhetsprojekt med olika delprojekt. Man riggar nu för det övergripande projekt En entré till cancervården men ser ytterligare behov av delprojekt inom t.ex. produktionsplanering för såväl diagnostik som cancerbehandling samt IT Landstinget i Kalmar län Processorganisationen för införandet av standardiserade vårdförlopp leds av en styrgrupp. Styrgruppen består av medlemmarna i landstingets Sjukvårdsledningsgrupp. Processamordnare för prioriterade processer finns sedan tidigare och kommer att samverka med projektledaren för att knyta ihop det arbete som gjorts tidigare med det arbete som nu ska göras avseende standardiserat vårdförlopp. Projektledare har anställts initialt under två år med ansvar att samordna och leda arbetet med att införa standardiserat vårdförlopp. En projektledningsgrupp är tillsatt för att hålla samman läns- och regionfrågor. Verksamhetsanknutna projektgrupper för förankring kommer också att finnas på varje enskilt sjukhus i länet, i primärvården samt i form av en partsammansatt grupp för välgrundad misstanke. Alla projektgrupper kommer att ha en person representerad i projektledningsgruppen.

13 IT-förvaltningen stödjer projektet genom resurs från IT Vårdsystem och Utdataenheten i projektledningsgruppen samt i projektgruppen Välgrundad misstanke. Resurser kommer att kopplas in i varje del där det blir aktuellt i form av kompetenser från patologen, radiologen, onkologen etc. samt av personer i organisationen som tidigare arbetat med denna typ av frågor. 4.2 Förslag på övergripande projektorganisation Införandet av de standardiserade vårdförloppen är ett omfattande verksamhetsprojekt, där behovet av ett fungerande IT-stöd är väsentligt därav är IT ett viktigt delprojekt som bör gå hand i hand med det övergripande verksamhetsprojektet. IT-stödet måste konfigureras på ett sådant sätt att det stödjer den kliniska processen och uppfyller gällande krav på informationsmängder avseende ledtider och leveranser till kvalitetsregister etc. Sammanfattningsvis befinner sig samtliga i en uppbyggnadsfas kring en projektorganisation. För att inte skapa stuprör anser vi att det är viktigt att se över hur projektorganisationerna ser ut samt hur vi på olika nivåer kan skapa bäst förutsättningar för samverkan utifrån ett helhetsperspektiv.

14

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Hege Garelius Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling.

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. Motion angående cancerpaket D Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. En snabb diagnos och insatt behandling vid

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator

Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator Vem gör vad? Den na&onella cancerstrategin (SOU 2009:11) Varje pa(ent ska få en fast kontaktperson på den cancervårdande kliniken med sy7e a8: förbä8ra

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Katja Vuollet Carlsson Samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr Västerås, Onkologidagarna 2016-03-17 Aktiv överlämning Under patientens tid i

Läs mer

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC God vård? Hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Projekt Strukturerad vårddokumentation 2016-09-27 Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Syfte Dokumentationen utgår från patientens vårdprocess, beskriver och stödjer den på ett effektivt,

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? När får jag min första behandling? Att mäta i realtid - nu kan vi svara Strategiska

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren

Läs mer

HANDLINGSPLAN Region Östergötland

HANDLINGSPLAN Region Östergötland HANDLINGSPLAN Region Östergötland för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Förstudierapport Införande av standardiserade vårdförlopp- en väg till framtidens cancervård. Förstudierapport

Förstudierapport Införande av standardiserade vårdförlopp- en väg till framtidens cancervård. Förstudierapport 1(34) Standardiserade vårdförlopp - en väg till 2(34) Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 2.1 2015-02-23 Förtydligande av kapitel 2 Heedman, Magnusson 2.1.1 2015-02-27 Synpunkter från

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd 1 Delar i en helhet Regional cancerplan 2015-18 RCC Syd Landstingsstyrelsen Gunilla Skoog 2 Berednings och beslutsprocess RCC syd nationellt uppdrag ta fram en cancerplan för södra regionen. Professionerna

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer